Gå til indhold
Forsiden | Kontakt | Ledige job | For ansatte | Presse og nyheder | Web-TV | Besuchen Sie unsere deutsche Website Visit our English website |
Region Syddanmark logo, link til forsiden

Akut- og ø-udvalget - Referat - 20. december 2012

Mødedato
20-12-2012 kl. 15:00 - 17:00

Mødested
Mødelokale 3

Deltagere
 • Thyge Nielsen (V)
 • John Hyrup Jensen (U)
 • Jette Jensen (S)
 • Andrea Terp (S)
 • Claus Warming (V)
 • Bjarne Juel Møller (O)
 • Poul Sækmose (C)

 • Afbud
 • Andrea Terp (S)

 • Luk alle punkter Referat


  1. Redderens hverdag
  2. Status på præhospital indsats i Varde Kommune
  3. Beredskabsplan for Region Syddanmark
  4. Mødeplan for Akut- og ø-udvalget 2013
  5. Eventuelt
  6. LUKKET PUNKT: Ambulanceområdet


  Sagsnr. 12/442
  1. Redderens hverdag
  fold dette punkt ind Resume
  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  Mødet i Akut- og ø-udvalget den 20. december indledes med et besøg på Falcks ambulancestation i Vejle kl. 15.00 – 16.00.

  Stationsleder Kim Bjerg Vemmelund byder velkommen. Derefter vil en ambulancebehandler fortælle om den typiske arbejdsdag for en redder ved ambulancen. Ambulancebehandleren vil demonstrere nogle af rutinerne omkring udstyrsgennemgang og rengøring, og vise rundt på stationen.

  Ambulancestationen ligger på Boulevarden 66, 400 meter fra regionshuset, så det er lettest at parkere ved regionshuset og derfra gå over på ambulancestationen.

  Boulevarden er den vej, der er mellem regionshuset og HR-huset. Ambulancestationen ligger overfor VUC Vejle.

  Efter besøget på ambulancestationen er der ordinært udvalgsmøde i regionshuset.

  fold dette punkt ind Indstilling

  Til orientering.

  fold dette punkt ind Beslutning i Akut- og ø-udvalget den 20-12-2012

  Orienteredes.


  Sagsnr. 12/442
  2. Status på præhospital indsats i Varde Kommune
  fold dette punkt ind Resume

  Varde kommune er en arealmæssig stor kommune med lille befolkningstæthed, hvor det kan tage forholdsvis lang tid for ambulancerne at komme frem til områderne længst væk fra ambulancestationerne. Der er derfor iværksat forskellige initiativer med supplerende præhospital indsats.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  Varde Kommune er med sine 1.256 km2 en meget stor kommune med en forholdsvis lav befolkningstæthed, hvor det kan tage relativ lang tid for ambulancerne at komme frem til områderne længst væk fra ambulancestationerne.

  Der er derfor forskellige supplerende tiltag i Varde Kommune. Der er etableret en præhospital hjemmepleje-førstehjælpsordning, der dækker den nordlige del af kommunen, og der er en militærlægebil i det sydvestlige hjørne af kommunen (Oksbølområdet), der rykker ud præhospitalt.

  I forbindelse med budgetforliget for 2013 har regionsrådet afsat 0,6 mio. kr. årligt til en reserveakutbil i Oksbølområdet. Til en udvidelse af hjemmepleje-førstehjælpsordningen til også at dække den sydøstlige del af kommunen (Agerbækområdet) er der afsat 0,5 mio. kr. i 2013. Bevillingen til hjemmepleje-førstehjælpsordningen er tidsbegrænset. Det skal efter en evaluering besluttes, om hjemmesygeplejerskeordningen skal fortsætte.

  Det sydvestlige område militærlægebil/reserveakutbil 

  Oksbølområdet er et af de områder i Region Syddanmark, der har den højeste gennemsnitlige ambulanceresponstid i Region Syddanmark. I 2011 var den gennemsnitlige ambulanceresponstid for kørsel 1 (udrykning med horn og blink) 20,5 minutter i postnr. 6857 Blåvand og 18,5 minutter 6853 Vejers. Derfor anvendes militærlægebilen i Oksbøl præhospital, hvilket gør, at der væsentligt hurtigere kommer præhospital indsats frem i den sydvestlige del af Varde Kommune. Den gennemsnitlige responstid for militærlægebilen/afløserakutbilen i Oksbøl har været 10,3 minutter i 2012.

  Grundet besparelser i forsvaret, er køretiden for militærlægebilen i Oksbøl blevet begrænset.

  Forsvaret har varslet, at 72 dage ikke vil blive dækket i 2012, hvilket er 20 % af årets dage, og at aflysningsniveauet nok vil være på samme niveau i de kommende år. Der er dog i 2012 kun udmeldt 61 lukkedage. I 2013 er der foreløbigt udmeldt 38 lukkedage.   

  Militærlægebilen udkaldes præhospitalt til livs- og førlighedstruende 1-1-2-udkald, hvilket giver en god præhospital dækning i Oksbølområdet, hvor militærlægebilen er den første præhospitale enhed, der kan nå frem.

  For at sikre den præhospitale dækning i Oksbølområdet, har regionsrådsformanden før sommerferien og efterårsferien truffet formandsbeslutning om indsættelse af en reserveakutbil i Oksbøl. Reserveakutbilen kørte 42 ture i vikarperioden i juli – august, herunder til en person med hjertestop og et bevidstløst barn.

  Der er efter regionsrådsbeslutningen indgået aftale med Falck reserveakutbil i Oksbøl i tidsrummet kl. 8.00 – 22.00 i de perioder, hvor militærlægebilen i Oksbøl holder lukket. Tidsrummet kl. 8.00 – 22.00 er valgt, da 75 % af 1-1-2-hændelserne ligger i denne periode.

  Reserveakutbilen starter op med at køre sidste halvdel af december 2012, hvor militærlægebilen er lukket.

  Det nordlige og sydøstlige område præhospital hjemmesygeplejerskeordning 

  Agerbækområdet er, ligesom Oksbølområdet, en del af de områder i Varde Kommune, der har den længste responstid. I 2011 var den gennemsnitlige responstid således 15,5 minutter for kørsel 1 i postnr. 6753 Agerbæk.

  Med afsæt i den nuværende hjemmesygeplejerskeordning i den nordlige del af Varde Kommune drøftes muligheden for at oprette en tilsvarende ordning i hjemmesygeplejerskedistriktet omkring Agerbæk (den sydøstlige del af kommunen).

  Processen er på nuværende tidspunkt nået til, at en samarbejdsaftale er under udarbejdelse med følgende indhold:

  • Ordningen bliver et supplement til det nuværende beredskab.
  • Der gøres brug af de hjemmesygeplejersker, som allerede kører i området.
  • Sygeplejerskerne bliver udstyret med samme uddannelse og udstyr som den nuværende ordning i den nordlige del af kommunen.

  Ordningen forventes at kunne opstartes primo 2013.

  fold dette punkt ind Indstilling

  Til orientering.

  fold dette punkt ind Beslutning i Akut- og ø-udvalget den 20-12-2012

  Orienteredes, herunder orientering om møde med Dansk Sygeplejeråd ang. præhospital hjemmesygeplejerskeordning i Agerbæk-området.


  Sagsnr. 12/442
  3. Beredskabsplan for Region Syddanmark
  fold dette punkt ind Resume

  Regionsrådet skal en gang i hver valgperiode udarbejde og vedtage en civil beredskabsplan og en sundhedsberedskabsplan. Regionens beredskabsplan er en kombineret beredskabsplan, sundhedsberedskabsplan og præhospital plan.

  Regionernes, kommunernes og sygehusenhedernes beredskabsplaner på sundhedsområdet udarbejdes efter samme skabelon, hvilket letter koordination og samarbejde i en beredskabssituation.

  Beredskabsplanen har været til høring/rådgivning. Høringen/rådgivningen har medført, at en række mindre præciseringer er indarbejdet.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  Regionens beredskabsplan er en kombineret beredskabsplan, sundhedsberedskabsplan og præhospital plan for Region Syddanmark.

  Sundhedsberedskabet er en del af den civile sektors beredskab og det samlede nationale beredskab. Sundhedsberedskabsplanlægningen er en del af sundhedsplanlægningen.

  Sundhedsstaben har deltaget i en koordinationsstyregruppe arbejde sammen med kommunerne mv. i regionen om en integreret sundhedsberedskabsplanlægning ud fra samme skabelon, hvilket letter koordination og samarbejde i en beredskabssituation.

  Sundhedsstaben har udarbejdet et forslag til beredskabsplan for Region Syddanmark. Forslaget til den nye beredskabsplan er i forhold til den gældende fra 2009 karakteriseret ved at være mere operativ og mindre beskrivende. Beredskabsplanen er opdelt i 3 hovedafsnit:

  • Krisestyringsorganisationen.
  • Indsatsplaner, herunder instrukser og actioncard.
  • Appendiks om uddannelse, øvelser, evaluering, samt risiko og sårbarhedsvurdering.

  Regionens beredskabsplan har været til høring/rådgivning hos Sundhedsstyrelsen, naboregionerne, politikredsene og kommunerne.

  Høringsbemærkningerne har overvejende været positive. Sundhedsstyrelsen finder overordnet, at sundhedsberedskabsplanen er særdeles god, og fremstår struktureret og klar, med en høj grad af operationalitet og med god overensstemmelse med Sundhedsstyrelsens anbefalinger.

  Der er i høringen fremkommet en række ønsker om præciseringer og smårettelser fra samarbejdspartnere, som er imødekommet.

  I bilag er vedlagt oversigt over regionens bemærkninger til høringsbemærkningerne samt høringsbemærkningerne og en udgave af beredskabsplanen, hvor de indarbejdede høringsbemærkninger kan ses.

  fold dette punkt ind Indstilling

  Det indstilles, at Akut- og ø-udvalget anbefaler regionsrådet,

  • at Region Syddanmarks beredskabsplanen godkendes.
  fold dette punkt ind Beslutning i Akut- og ø-udvalget den 20-12-2012

  Udvalget anbefaler indstillingen over for regionsrådet.

  fold dette punkt ind Bilag

  Sagsnr. 12/442
  4. Mødeplan for Akut- og ø-udvalget 2013
  fold dette punkt ind Resume
  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  Akut- og ø-udvalget har godkendt følgende mødeplan for 2013:

  Mandag den 21. januar

  Torsdag den 28. februar

  Torsdag den 21. marts

  Mandag den 22. april

  Onsdag den 29. maj

  Torsdag den 27. juni

  Torsdag 29. august

  Torsdag den 26. september

  Torsdag den 31. oktober

  Torsdag den 21. november

  Torsdag den 19. december

  Alle møderne holdes som udgangspunkt med start kl. 15.00.

  fold dette punkt ind Indstilling

  Det indstilles,

  • at næste møde holdes den 21. januar 2013 hos Responce i Horsens kl. 15.00 – 18.00.
  fold dette punkt ind Beslutning i Akut- og ø-udvalget den 20-12-2012

  Godkendt.

  fold dette punkt ind Bilag

  Sagsnr. 12/4
  5. Eventuelt
  fold dette punkt ind Resume
  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
  fold dette punkt ind Indstilling
  fold dette punkt ind Beslutning i Akut- og ø-udvalget den 20-12-2012

  Orientering om personsag.


  Sagsnr.
  6. LUKKET PUNKT: Ambulanceområdet
  fold dette punkt ind Resume
  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
  fold dette punkt ind Indstilling
  fold dette punkt ind Beslutning i Akut- og ø-udvalget den 20-12-2012

  -


  Siden er sidst opdateret 21-12-2012
  Kontakt Region Syddanmark

  Region Syddanmark | Tlf: 76 63 10 00 | CVR nr. 29190909 | Skriv til Regionen | Om hjemmesiden | Sitemap | Tilgængelighedserklæring