Gå til indhold
Forsiden | Kontakt | Ledige job | For ansatte | Presse og nyheder | Web-TV | Besuchen Sie unsere deutsche Website Visit our English website |
Region Syddanmark logo, link til forsiden

Region SyddanmarkpilPolitikpilDagsordner og referaterpilReferater 2012pilUdvalget vedr. kvalitet, prioritering og sundhedsplanpilUdvalget vedr. kvalitet, prioritering og sundhedsplan - Referat - 18. december 2012

Udvalget vedr. kvalitet, prioritering og sundhedsplan - Referat - 18. december 2012

 

Mødedato
18-12-2012 kl. 14:00 - 15:00
 
Mødested
Regionshuset, mødelokale 4
 
Deltagere
 
 • Poul-Erik Svendsen (A)
 • Kristian Grønbæk Andersen (B)
 • Karsten Uno Petersen (A)
 • Pierre Topaz (A)
 • John Hyrup Jensen (U)
 • Thyge Nielsen (V)
 • Ingeborg Moritz Hansen (V)
 • Susanne Linnet (V)
 • Jørgen Pless (L)
 • John Lohff (C)
 • Thies Mathiasen (O)

 • Afbud
   
 • Kristian Grønbæk Andersen (B)

 •  

  Luk alle punkter Referat
   

  1. Introduktion til kvalitetsudvikling i praksissektor
  2. Sammenhæng i sundhedsvæsenet
  3. Sundhedsplan - præsentation af et eksempel på "fra vision til virkelighed"
  4. Monitorering
  5. Mødeplan 2013
  6. Meddelelser
  7. Eventuelt


  Sagsnr. 11/32645
  1. Introduktion til kvalitetsudvikling i praksissektor
  fold dette punkt ind Resume
   

  Et kort oplæg om arbejdet med kvalitetsudvikling i praksissektoren ved chefkonsulent Helle Lindkvist.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
   

  De 5 regioner har udarbejdet en fælles strategi for arbejdet med kvalitetsudvikling på hele praksisområdet. Visionen er, at alle praksis arbejder målrettet med kvalitetsudvikling. Chefkonsulent Helle Lindkvist, Afdelingen for sundhedssamarbejde og kvalitet, vil give et kort oplæg med en status vedr. kvalitetsudvikling i praksissektoren.

  fold dette punkt ind Indstilling
   

  Til orientering.

  fold dette punkt ind Beslutning i Udvalget vedr. kvalitet, prioritering og sundhedsplan den 23-10-2012
   

  Punktet udsættes til næste møde i udvalget den 20. november 2012.

  fold dette punkt ind Beslutning i Udvalget vedr. kvalitet, prioritering og sundhedsplan den 18-12-2012
   

  Orienteredes og drøftedes, herunder bl.a. kompleksiteten i begrebet kvalitet, akkreditering, vigtigheden i at måle på det rigtige i forhold til kvalitet i patientbehandlingen, datafangst og systematisk opfølgning er et vigtigt redskab i forhold til kronikere m.v.

  Oplæg vedlægges.

  fold dette punkt ind Bilag
   

  Sagsnr. 12/2483
  2. Sammenhæng i sundhedsvæsenet
  fold dette punkt ind Resume
   

  Der arbejdes meget på at skabe sammenhæng i sundhedsvæsenet. Sammenhæng er også et af nøgleordene i sundhedsvisionen og sammenhæng kan ses både som indre og ydre sammenhæng. På mødet gives en præsentation af, hvordan der i dag arbejdes med sammenhæng og der lægges op til en drøftelse af, hvor Region Syddanmark bevæger sig hen.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
   

  I løbet af udvalgets temadrøftelser til brug for sundhedsplan er der sat fokus på, hvordan regionens sundhedsvision omsættes til virkelighed. Et af nøgleordene i sundhedsvisionen er ”sammenhæng”. I forhold til sundhedsområdet handler sammenhæng helt overvejende om patientforløb, som er en del af kerneydelsen. Det er i sundhedsvisionen beskrevet: ”Vi sikrer et godt patientforløb gennem samarbejde med patient og pårørende og på tværs af sygehuse, almen praksis og kommuner”.

  Der arbejdes i sundhedsvæsenet allerede meget på at skabe sammenhæng. Der kan tales om både indre sammenhæng og ydre sammenhæng, når man taler om regionens sundhedsvæsen.

  Indre sammenhæng
  Indre sammenhæng forstås både som samarbejdet mellem afdelinger inden for et sygehus og mellem sygehuse i det regionale sundhedsvæsen, herunder mellem somatikken og psykiatrien.

  Der skal sikres effektive sammenhængende behandlingsforløb med fokus på patienten.

  Eksempler på indre sammenhæng kan f.eks. være i de nye Fælles Akutmodtagelser (FAM), hvor alle akutte patienter skal ind ad samme dør i sygehuset. I FAM bliver patienterne mødt af en bred vifte af kompetencer, da de fælles akutmodtagelser er bemandet med et team af specialister døgnet rundt. I forlængelse af etablering af FAM lægges der op til, hvordan funktionerne på resten af sygehusene i fremtiden placeres fysisk i klynger ud fra ensartede patientforløb.

  På flere områder f.eks. kræft og visse hjertesygdomme er der pakkeforløb, med udrednings- og behandlingsforløb, som er lagt i tidsmæssige rammer.

  Med de nye regler om - i udgangspunktet - ret til udredning indenfor 1 måned, som træder i kraft 1. september 2013, skal der i langt højere grad tænkes i klare og fleksible overgange mellem afdelinger og sygehuse ud fra en stafettankegang.

  Ydre sammenhæng
  Ydre sammenhæng kan beskrives som det tværsektorielle sundhedssamarbejde med kommunerne og praksissektoren.

  Et eksempel herpå er sundhedsaftalerne, som helt grundlæggende er aftaler om sammenhæng. Dialogen om hvordan man arbejder sammen om f.eks. sundhedsforebyggelse, behandling og rehabilitering er afgørende for at patientforløbene bliver optimale.

  På trods af den brede indsats der ydes med sammenhæng, er der fortsat et udviklingspotentiale, hvorfor der i de kommende år bør være fokus på, at der skal arbejdes mere med dette.

  Der planlægges også afholdt en konference om tværsektoriel sammenhæng i slutningen af januar 2013, med henblik på at få input til prioriterede områder fra kommuner og praksissektoren.

  På mødet gives en præsentation af, hvordan vi i dag arbejder med sammenhæng med henblik på en drøftelse af om vi er på rette vej og/eller om der er behov for at gå nye veje.

  fold dette punkt ind Indstilling
   

  Det indstilles,

  • at udvalget drøfter begreberne indre og ydre sammenhæng, og drøfter om vi er på rette vej og/eller om der er behov for at gå nye veje.
  fold dette punkt ind Beslutning i Udvalget vedr. kvalitet, prioritering og sundhedsplan den 18-12-2012
   

  Drøftedes, herunder bl.a. FAM, akutpakker, kræftpakker, diagnosegaranti, store patientgrupper med kroniske lidelser, koordinering i forhold til patientbehandling, ledelsesmæssigt fokus, stigende specialisering og kompleksitet i patientbehandling m.v.

  Udvalget ønsker oplæg til næste møde, bl.a. med fokus på brugeroplevet sammenhæng.

  fold dette punkt ind Bilag
   

  Sagsnr. 12/2483
  3. Sundhedsplan - præsentation af et eksempel på "fra vision til virkelighed"
  fold dette punkt ind Resume
   

  I forlængelse af udvalgsdrøftelsen af emner i notatet "fra vision til virkelighed" har Udvalget vedr. kvalitet, prioritering og sundhedsplan ønsket en nærmere præsentation af de 10 emner i løbet af de kommende udvalgsmøder.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
   

  På udvalgsmøde den 3. oktober 2012 drøftede Udvalget vedr. kvalitet, prioritering og sundhedsplan de 10 foreslåede emner i notatet "fra vision til virkelighed" (vedlagt som bilag). Udvalget bad om en nærmere gennemgang af de 10 emner. De vil blive præsenteret i løbet af de kommende møder.

  Mads Christian Haugaard, afdelingschef i Afdelingen for sundhedssamarbejde og kvalitet, fortæller om forskningsprojektet med forebyggende helbredsundersøgelse.

  I dette emne er der fokus bl.a. på sammenhæng, som er en af sundhedsvisionens 6 fokusområder. Samarbejde med praktiserende læge og kommuner et omdrejningspunkt.

  fold dette punkt ind Indstilling
   

  Til drøftelse.

  fold dette punkt ind Beslutning i Udvalget vedr. kvalitet, prioritering og sundhedsplan den 20-11-2012
   

  Dagsordenspunktet drøftes igen på næste møde i udvalget den 18. december 2012.

  Sundhedsdirektør Jens Elkjær orienterede om temaet ”sammenhæng” som fokusområde i sundhedsplanen, herunder om overvejelser angående afholdelse af konference for samarbejdspartnere.

  fold dette punkt ind Beslutning i Udvalget vedr. kvalitet, prioritering og sundhedsplan den 18-12-2012
   

  Orienteredes og drøftedes, herunder bl.a. den praktiserende læges rolle, motivering af borgere til at deltage i projektet m.v.

  Oplæg vedlægges.

  fold dette punkt ind Bilag
   

  Sagsnr. 12/19460
  4. Monitorering
  fold dette punkt ind Resume
   

  Udvalget vedr. kvalitet, prioritering og sundhedsplan fik på mødet den 23. oktober 2012 en orientering om måling af kvalitet i behandlingen af apopleksi (slagtilfælde). I forbindelse med udvalgets efterfølgende drøftelser var der bl.a. opmærksomhed på stigende krav til dokumentation og monitorering, og udvalget ønskede en strategisk drøftelse af, hvad der fremadrettet skal monitoreres på. I bilaget til punktet og på mødet præsenteres den monitorering af mål for kvalitet, som anvendes på sundhedsområdet i Region Syddanmark, og mulighederne for tilpasning heraf.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
   

  Udvalget for kvalitet, prioritering og sundhedsplan fik på mødet den 23. oktober 2012 en orientering om måling af kvalitet i behandlingen af apopleksi (slagtilfælde). I forbindelse med udvalgets efterfølgende drøftelser var der bl.a. opmærksomhed på de stigende krav til dokumentation og monitorering, og udvalget ønskede en strategisk drøftelse af, hvad der fremadrettet skal monitoreres på.

  I bilaget til punktet præsenteres den monitorering af mål for kvalitet, som anvendes på sundhedsområdet i Region Syddanmark. Baggrunden for de enkelte mål beskrives kort og det beskrives, hvor målet er vedtaget. Samtidig beskrives i hvilket regi monitoreringen af målet foregår og hvilken metode, der anvendes. Målene inddeles efter hvilket initiativ, de er en del af. Blandt de initiativer, som beskrives er bl.a. Den Danske KvalitetsModel, Regionernes Kliniske Kvalitetsudviklingprogram, Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser og Region Syddanmarks egne kvalitetsmål. Som det fremgår af beskrivelserne i bilaget er mange af målene et resultat af lovgivning på sundhedsområdet eller et resultat af et samarbejde mellem regionerne og evt. de centrale sundhedsmyndigheder eller kommunerne. Årsagen er, at der er erfaring for, at den mest sammenlignelige og dermed anvendelige kvalitetsmonitorering opnås med mål formuleret i fællesskab på landsplan.

  Det fremgår ligeledes, at målene for den kliniske kvalitet er opstillet i et tæt samarbejde med de klinikere, som behandler patienterne. Det sker for at sikre, at målene i videst muligt omfang er evidensbaserede og er formuleret specifikt for de enkelte sygdomsområder, således at der opnås klinisk relevante og meningsfulde kvalitetsmål og dermed skabes et godt afsæt for fortsat udvikling af kvaliteten i klinikken.

  Som det også ses af bilaget refereres der til mål på tværs af initiativerne. Således inkluderer Den Danske KvalitetsModel mange mål fra Regionernes Kliniske Kvalitetsudviklingsprogram og Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser ligesom nogle af regionens egne kvalitetsmål går igen i Den Danske KvalitetsModel.

  fold dette punkt ind Indstilling
   

  Til drøftelse.

  fold dette punkt ind Beslutning i Udvalget vedr. kvalitet, prioritering og sundhedsplan den 18-12-2012
   

  Drøftedes.

  Udvalget ønsker oplæg til næste møde, herunder en præsentation af en positiv/negativ oplistning i forhold til mål og monitoreringer.

  fold dette punkt ind Bilag
   

  Sagsnr. 12/2
  5. Mødeplan 2013
  fold dette punkt ind Resume
     
  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
   

  Udvalget vedr. kvalitet, prioritering og sundhedsplan har godkendt følgende mødeplan for 2013:

  • Tirsdag den 22. januar 2013 kl. 14-15
  • Tirsdag den 26. februar 2013 kl. 14-15
  • Tirsdag den 19. marts 2013 kl. 14-15
  • Tirsdag den 30. april 2013 kl. 14-15
  • Tirsdag den 28. maj 2013 kl. 14-15
  • Tirsdag den 25. juni 2013 kl. 14-15
  • Tirsdag den 27. august 2013 kl. 14-15
  • Tirsdag den 24. september 2013 kl. 14-15
  • Tirsdag den 29. oktober 2013 kl. 14-15
  • Mandag den 18. november 2013 kl. 14-15
  • Tirsdag den 17. december 2013 kl. 14-15

  Møderne holdes som udgangspunkt på tirsdage (på nær en enkelt mandag) med start kl. 14.

  fold dette punkt ind Indstilling
   

  Det indstilles,

  • At næste udvalgsmøde holdes den 22. januar 2013 kl. 14.
  fold dette punkt ind Beslutning i Udvalget vedr. kvalitet, prioritering og sundhedsplan den 18-12-2012
   

  Godkendt.


  Sagsnr. 12/2
  6. Meddelelser
  fold dette punkt ind Resume
     
  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
     
  fold dette punkt ind Indstilling
     
  fold dette punkt ind Beslutning i Udvalget vedr. kvalitet, prioritering og sundhedsplan den 18-12-2012
   

  -


  Sagsnr. 12/2
  7. Eventuelt
  fold dette punkt ind Resume
     
  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
     
  fold dette punkt ind Indstilling
     
  fold dette punkt ind Beslutning i Udvalget vedr. kvalitet, prioritering og sundhedsplan den 18-12-2012
   

  -

   


  Siden er sidst opdateret 20-12-2012
  Kontakt Region Syddanmark

  Region Syddanmark | Tlf: 76 63 10 00 | CVR nr. 29190909 | Skriv til Regionen | Om hjemmesiden | Sitemap | Tilgængelighedserklæring