Gå til indhold
Forsiden | Kontakt | Ledige job | For ansatte | Presse og nyheder | Web-TV | Besuchen Sie unsere deutsche Website Visit our English website |
Region Syddanmark logo, link til forsiden

Sundhedsudvalget - Referat - 18. december 2012

Mødedato
18-12-2012 kl. 15:00 - 17:00

Mødested
Regionshuset, mødelokale 4

Deltagere
 • Poul-Erik Svendsen (A)
 • Kristian Grønbæk Andersen (B)
 • Thyge Nielsen (V)
 • Ingeborg Moritz Hansen (V)
 • Susanne Linnet (V)
 • Jørgen Pless (L)
 • John Lohff (C)
 • Karsten Uno Petersen (A)
 • Pierre Topaz (A)
 • John Hyrup Jensen (U)
 • Thies Mathiasen (O)

 • Afbud
 • Kristian Grønbæk Andersen (B)
 • Thies Mathiasen (O)

 • Luk alle punkter Referat


  1. Ventetider på skadestuer
  2. Flytning af det lokale rygteam fra Ringe til Middelfart
  3. Ny organisering af høreapparatområdet
  4. Principper for udmøntning af medicotekniske investeringsmidler 2013
  5. Sundhedsforskning. Forskningsbaseret afprøvning af TCM-akupunkturbehandling
  6. Sundhedsforskning. Region Syddanmarks Forskningspulje 2012 2. opslag. Indstillinger af projekter.
  7. Sundhedsforskning. Eventuel oprettelse af yderligere en videnskabsetisk komité
  8. Opfølgning fødeplanen
  9. Mødeplan 2013
  10. Meddelelser
  11. Eventuelt


  Sagsnr. 11/6546
  1. Ventetider på skadestuer
  fold dette punkt ind Resume
  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  På sidste møde i Udvalget vedr. kvalitet, prioritering og sundhedsplan (KPS) den 20.november 2012 blev ventetider på regionens skadestuer drøftet. Som opfølgning på denne drøftelse, og som opfølgning på vedlagte artikel om Fælles Akutmodtagelse (FAM) på OUH, ønsker formanden en drøftelse af situationen, særligt på de Fælles Akutmodtagelser på Odense og Aabenraa. På mødet vil der blive orienteret om:

  1. Tiltag der er iværksat særligt på OUH og Aabenraa med henblik på at nedbringe ventetider på skadestuerne.
  2. Samt planer for at belyse patienttilfredsheden blandt skadestuepatienter.
  fold dette punkt ind Indstilling

  Til drøftelse.

  fold dette punkt ind Beslutning i Sundhedsudvalget den 18-12-2012

  Drøftedes.

  Udvalget beder om løbende at blive orienteret om forhold på sygehusene, hvor der evt. er kvalitetsmæssige udfordringer.

  Sundhedsdirektør Jens Elkjær orienterede om status for FAM. Udvalget tog redegørelsen til efterretning.

  fold dette punkt ind Bilag

  Sagsnr. 12/26053
  2. Flytning af det lokale rygteam fra Ringe til Middelfart
  fold dette punkt ind Resume

  Som et led i budgetbehandling 2012 besluttede regionsrådet at flytte de lokale rygteams på Ringe og Give Sygehuse til Rygcenter Syddanmark på Middelfart Sygehus. Grundet et forestående salg af de bygninger, der huser det lokale rygteam i Ringe, er det nu nødvendigt at effektuere flytningen af teamet i Ringe til Middelfart.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  Baggrund
  Som et led i budgetbehandlingen 2012 vedtog regionsrådet at fusionere det lokale rygteam i Ringe med teamet på Rygcenter Syddanmark. Baggrunden for fusionen er dels at sikre en større sammenhængskraft i den rygmedicinske afdeling, dels for at forbedre rekrutteringsmulighederne inden for speciallægesiden og endelig for at indhøste en besparelse ved en mere rationel drift af området.

  Besparelsen er udmøntet i budgettet 2012 for Sygehus Lillebælt og sygehuset har efterfølgende konsolideret en række administrative opgaver inden for ledelse, patientbooking med mere i centret i Middelfart og er nu klar til at effektuere de fysiske flytninger. Region Syddanmark er i anden anledning ved at frasælge bygninger på Ringe Sygehus til Faaborg-Midtfyn Kommune, herunder den bygning, der huser rygteamet og det er derfor nødvendigt at flytte teamet fra Ringe først. Af rekrutteringsmæssige årsager ønsker Sygehus Lillebælt i en kortere periode at fastholde placeringen af rygteamet i Give for at udnytte de begrænsede speciallægeressourcer bedst muligt. Såfremt rekrutteringssituationen ændrer sig, kan det blive nødvendigt at fremrykke flytningen fra Give. 

  Lokaler
  Det er vurderingen at personalet kan forblive i den eksisterende bygning indtil funktionen flytter, da Faaborg-Midtfyn Kommunes overtagelse af bygningerne kan aftales nærmere. Desuden vil en midlertidig flytning i Ringe indebære uhensigtsmæssige omkostninger og kræve at andre funktioner må flytte for at skabe plads til rygteamet.

  Aktivitet og kapacitet
  Rygteamet i Ringe forventes i 2012 at have ca. 2.500 ambulante besøg, der typisk involverer kontakt til læge, kiropraktor, terapeut og/eller sygeplejerske.

  Det forventes fremover at kunne rumme denne aktivitet på Middelfart Sygehus i Rygmedicinsk Ambulatorium gennem en række mindre tilpasninger og effektiviseringer.

  Personaleproces
  Lokalteamet i Ringe er normeret med 12,54 stillinger bestående af følgende faggrupper: kiropraktorer, sygeplejersker, fysioterapeuter, læger, lægesekretærer med mere. Der er i alt 13 ansatte, hvoraf 2 har delt ansættelse i varierende grad mellem Middelfart og Ringe. Alle ansatte vil blive tilbudt arbejde i Middelfart.

  Økonomiske konsekvenser
  En flytning af aktiviteten fra Ringe til Middelfart vil ikke have væsentlige økonomiske konsekvenser for Sygehus Lillebælt. Der vil være mindre anlægsmæssige udgifter ved at skabe den nødvendige kapacitet i det nuværende ambulatorieområde samt mindre omkostninger til flytningen af inventaret fra Ringe. Herudover vurderes det, at der skal investeres 50-100.000 kr. i indretning af faciliteterne i Middelfart. Udgifterne afholdes inden for Sygehus Lillebælts ramme.

  Tidsplan
  Tidsplanen for flytningen af rygteamet afhænger af de varslinger personalet har krav på i forbindelse med skift af tjenestested. Det er vurderingen at størstedelen af personalet har et krav på 6 måneders varsel, hvilket betyder at funktionen kan flytte til Middelfart pr. 1. september 2013. Dog har Sygehus Lillebælt valgt at fremrykke flytningen, så man flytter funktionen pr. 1. maj 2013 og kompenserer medarbejderne økonomisk for den resterende periode.

  2012
  December: Udvalgsbehandling.

  2013
  Januar: Behandling i regionsråd.

  Maj: Flytning af aktivitet og personale fra Ringe til Middelfart.

  fold dette punkt ind Indstilling

  Det indstilles at Sundhedsudvalget anbefaler regionsrådet,

  • at godkende flytningen af det lokale rygteam fra Ringe Sygehus til Rygcenter Syddanmark i Middelfart.
  fold dette punkt ind Beslutning i Sundhedsudvalget den 18-12-2012

  Udsættes til næste møde.

  fold dette punkt ind Bilag

  Sagsnr. 12/24299
  3. Ny organisering af høreapparatområdet
  fold dette punkt ind Resume

  Der er stillet lovforslag om ændring af strukturen på høreapparatområdet, sådan at regionerne bl.a. overtager opgaven med bevilling af tilskud til høreapparater fra kommunerne.

  Forslaget indebærer, at der skal etableres nye funktioner til varetagelse af opgaverne.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  Den 14. november 2012 blev der fremsat lovforslag vedr. ændring af lov om social service og sundhedsloven (samling af høreapparatområdet i sundhedsloven og ændret tilskud til høreapparat) med forventet vedtagelse ved 3. behandling den 19. december 2012 og ikrafttræden den 1. januar 2013. Formålet er at få en mere smidig organisering af området uden unødig sagsbehandlingstid, med større kvalitet, øget gennemsigtighed og bedre udgiftskontrol.

   

  Lovforslaget indebærer:

  • Samling af høreapparatområdet i sundhedsloven, så regionerne får det samlede myndigheds- og finansieringsansvar for udlevering af høreapparater med offentligt tilskud i såvel offentligt som privat regi.
  • Ændret tilskud til høreapparater på private høreklinikker, så tilskuddet nedsættes til 4.000 kr. for apparat til ét øre og i alt 6.350 kr. for høreapparat til to ører. Reglerne om genudlevering justeres også, så man ikke længere skal have en henvisning til genudlevering.
  • En arbejdsgruppe skal se på kriterierne for tildeling af høreapparater for at skabe mere ensartethed i tildelingen. Blandt andet skal der ses på muligheden for at indføre standardiserede henvisningsblanketter.
  • Varsling om at der fremadrettet vil stilles krav om udspecificerede regninger fra private høreapparatleverandører til regionen.

  Det samlede lovforslag angiver at indebære en besparelse på knap 131 mio. kr. i 2013 voksende til 138 mio. kr. i 2016. Lovforslagets samlede økonomiske konsekvenser skal dog forhandles med kommunerne og regionerne.

  Der er i lovforslaget lagt op til, at den nye model vil blive evalueret 2 år efter den foreslåede ikrafttræden af lovforslaget.

  I forbindelse med områdets overgang til sundhedsloven pågår der p.t. en afklaring i ministeriet af, om alle kørsler til offentlige høreklinikker nu er omfattet af sundhedsloven efter bekendtgørelsen om befordring/befordringsgodtgørelse.

  For at sikre en god overlevering af opgaverne, skal der skabes dialog med kommunerne, som har løst opgaverne med behandling af ansøgning om tilskud og batteriudlevering på meget forskellig vis.

  Det tilstræbes at ingen borgere kommer i klemme i forbindelse med strukturændringen, og der planlægges også udarbejdelse af informationsmateriale om ændringerne.

   

  Overvejelser om grundmodel i Region Syddanmark
  De umiddelbare udfordringer i forbindelse med overtagelse af opgaverne er:

  • at få etableret en funktion til at sagsbehandle ansøgninger om tilskud til privat høreapparatbehandling samt udbetaling heraf,
  • at finde en central/ensartet håndtering af batteribestilling og udlevering,
  • overdragelse af data fra kommunerne,
  • overvejelser om fælles database.

  Det foreslås herudover, at administration af offentligt udleverede høreapparater kan ske decentralt på sygehusene (evt. inkl. budget).

  Danske Regioner vil lægge op til, at Amgros, (som er regionernes indkøbsorganisation) varetager opgaven som hidtil for kommunerne med udbud og indkøb af høreapparater. Der skal også snarest laves nyt udbud vedr. batterier.

  Af hensyn til den korte implementeringsfrist foreslås, at regionen aftaler med kommunerne, at disse i en overgangsperiode varetager opgaverne for regionen, i hvert fald vedr. batterifunktionen. Derudover kan det være nødvendigt at bede kommunerne om hjælp til håndtering af bevillinger af tilskud.

  I december 2012 forventes der udsendt brev til kommunerne herom.

  Der skal senere også gøres overvejelser af, om kommunikationscentrene i regionen kan involveres i opgaveløsningen.

  fold dette punkt ind Indstilling

  Det indstilles, at Sundhedsudvalget anbefaler regionsrådet,

  • at der arbejdes videre på at indgå en midlertidig aftale med kommunerne i regionen om fortsat løsning af opgaven med bevilling af tilskud til private leverandører samt batteriudlevering i en kortere overgangsperiode indtil organisationen er på plads i regionen.
  fold dette punkt ind Beslutning i Sundhedsudvalget den 18-12-2012

  Udsættes til næste møde.


  Sagsnr. 12/22812
  4. Principper for udmøntning af medicotekniske investeringsmidler 2013
  fold dette punkt ind Resume

  Denne sag vedrører sundhedsdirektørens forslag til de principper, hvorefter midler afsat til medicotekniske investeringsmidler skal udmøntes.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  Investeringer i apparatur er et vigtigt bidrag fra regionsrådets side for at skabe grundlag for, at sygehusene løbende kan forbedre produktiviteten samt fastholde eller forbedre omkostningseffektiviteten. Den teknologiske udvikling skal ligeledes sikres, således at borgerne i Region Syddanmark fortsat ydes en god og effektiv behandling på regionens sygehuse.

  Regionsrådet har samlet set afsat 348,3 mio. kr. til medicotekniske anskaffelser i 2012, heraf 223,9 mio. kr. til vækstpakke 2012. I tidligere år lå niveauet på årlige medicotekniske anskaffelser på 280 mio. kr. i 2011 og 190 mio. kr. i 2010.

  Med henblik på at kunne overholde anlægsloftet i 2013 og samtidig for at kunne fastholde et nødvendigt investeringsomfang i 2013, har regionsrådet i forbindelse med 2. behandling af budget 2013-2016 den 29. september 2012 besluttet, at en række anskaffelser af apparatur, it m.v. i stedet finansieres via leasing inden for en samlet ramme på 261,1 mio. kr. Det gælder bl.a. 130,0 mio. kr. vedr. medicoteknisk apparatur og 50,4 mio. kr. på decentrale investeringer på OUH og SVS. Af beløb afsat til medicoteknik udmøntes 20,5 mio.kr. forlods til sygehusenes lokale investeringsrammer.

  De hidtil anvendte principper for fordeling af de medicotekniske investeringsmidler, som regionsrådet senest tilsluttede sig på mødet den 12. december 2011, foreslås videreført.

  Forslaget indebærer følgende fordeling af midlerne til medicoteknisk apparatur 2013:

  Medicotekniske investeringsmidler 2013

  mio. kr.

  Lokale investeringsrammer til apparatur u. 200.000 kr.

  20,5

  Pulje til akut nedbrud på apparatur

  10,0

  Ordinær medicoteknisk pulje

  99,5

  I alt

  130,0

  De kompetencemæssige forhold vedr. den endelige udmøntning af midlerne foreslås videreført, således at sundhedsdirektøren bemyndiges til at foretage den endelige udmøntning på baggrund af de vedtagne principper.

  Med henblik på at dække eventuelle afledte anlægsudgifter i forbindelse med installation af medicoteknisk apparatur foreslås, at sundhedsdirektøren bemyndiges til at udmønte midler under 2 mio. kr. fra de centrale anlægsmidler, hvor regionsrådet i forbindelse med 2. behandling af budget 2013 har afsat en ramme på 2,5 mio. kr. til formålet.

  Vedlagte bilag, "Principper for udmøntning af medicotekniske investeringsmidler 2013", redegør nærmere for denne sag.

  fold dette punkt ind Indstilling

  Det indstilles, at Sundhedsudvalget anbefaler overfor regionsrådet,

  • at de beskrevne principper for tildeling af medicotekniske investeringsmidler godkendes.
  • At sundhedsdirektøren bemyndiges til – på baggrund af de godkendte principper – at foretage den endelige udmøntning af midler til apparatur samt afledte anlægsomkostninger under 2 mio. kr., herunder godkendelse af licitationsresultater.
  fold dette punkt ind Beslutning i Sundhedsudvalget den 20-11-2012

  Punktet udsættes til næste møde i Sundhedsudvalget den 18. december 2012.

  fold dette punkt ind Beslutning i Sundhedsudvalget den 18-12-2012

  Udvalget anbefaler indstillingen over for regionsrådet.

  fold dette punkt ind Bilag

  Sagsnr. 12/25846
  5. Sundhedsforskning. Forskningsbaseret afprøvning af TCM-akupunkturbehandling
  fold dette punkt ind Resume

  Regionsrådet besluttede på mødet den 24. september 2012 at afsætte 0,5 mio. kr. årligt i perioden 2013-2015 til forskningsbaseret afprøvning af Traditional Chinese Medicine (TCM) -akupunkturbehandling.

  Der tilbydes behandling med akupunktur på flere afdelinger på sygehusene i regionen, og der ønskes en styrkelse af forskningsunderstøtningen af denne form for behandling.

  Det anbefales derfor, at der oprettes en pulje for forskning i TCM-akupunkturbehandling.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  I forbindelse med vedtagelsen af budget 2013 den 24. september 2012 besluttede regionsrådet at afsætte 0,5 mio. kr. årligt i perioden 2013-2015 til forskningsbaseret afprøvning af TCM-akupunkturbehandling.

  En undersøgelse fra Københavns Universitet[1] har vist, at der på 31 % af sygehusene i Danmark anvendes alternativ behandling. I 97 % af tilfældene er den behandlingsform der anvendes akupunktur. Behandlingen udføres af autoriseret sundhedspersonale, i højere grad jordemødre og sygeplejersker end læger.

  Behandlingen udføres på mange forskellige afdelinger, men især på fødeafdelinger og i relation til kræftbehandling, hvor formålet i begge tilfælde i høj grad er smertelindring.

  I Region Syddanmark tilbydes behandling med akupunktur også på flere afdelinger på sygehusene, især på fødeafdelingerne. I Fødeplan for Region Syddanmark er akupunktur et blandt flere tilbud til gravide og fødende, blandt andet som smertelindring, men også i forbindelse med vending af fostre, rygestop med mere. Der er dermed i regionen allerede en betydelig behandlingsaktivitet med akupunktur.

  Videnscenter for Alternativ Behandling (VIFAB) under Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse har støttet flere forskningsprojekter i brugen af akupunktur, og der er meget forskellige udfald af disse undersøgelser ligesom der generelt er i forskningsprojekter vedrørende akupunktur. Nogle studier peger på effekt af behandlingen med akupunktur, mens andre studier ikke har kunnet påvise nogen effekt. Der er blandt eksperter derfor enighed om, at der er brug for mere evidens, så denne del af behandlingstilbuddene i sundhedsvæsenet kan blive yderligere forskningsunderstøttet.

  Det anbefales på den baggrund, at

  • Der oprettes en pulje for forskning i TCM-akupunktur på 0,5 mio. kr. årligt i årene 2013-2015.
  • Puljen udmøntes ved årligt opslag sammen med Region Syddanmarks Forskningspulje.
  • Den forskningsfaglige vurdering af ansøgningerne foretages af fagpersoner udpeget af Det Regionale Strategiske Forskningsråd samt hos udvalgte eksterne bedømmere.
  • Ansøgningerne vurderes med udgangspunkt i de sædvanlige standarder og kriterier for sundhedsvidenskabelig forskning.  [1] Salomonsen et al: ”Use of Complementary and Alternative Medicine at Norwegian and Danish Hospitals”, 2011 i BMC complementary & Alternative Medicine

  fold dette punkt ind Indstilling

  Det indstilles, at Sundhedsudvalget anbefaler regionsrådet, at

  • der oprettes en pulje for forskning i TCM-akupunktur på 0,5 mio. kr. årligt i årene 2013-2015.
  • Puljen udmøntes ved årligt opslag sammen med Region Syddanmarks Forskningspulje, første gang i foråret 2013.
  • Den forskningsfaglige vurdering af ansøgningerne foretages af fagpersoner udpeget af Det Regionale Strategiske Forskningsråd samt hos udvalgte eksterne bedømmere.
  • Ansøgningerne vurderes med udgangspunkt i de sædvanlige standarder og kriterier for sundhedsvidenskabelig forskning.
  fold dette punkt ind Beslutning i Sundhedsudvalget den 18-12-2012

  Udsættes til næste møde.


  Sagsnr. 12/120
  6. Sundhedsforskning. Region Syddanmarks Forskningspulje 2012 2. opslag. Indstillinger af projekter.
  fold dette punkt ind Resume

  Region Syddanmarks Forskningspulje har været i 2. opslag for 2012. Der er 7,2 mio. kr. til tværgående forskningsprojekter samt 1,6 mio. kr. til understøttelse af forskning i de fælles akutmodtagelser. Der indkom 47 ansøgninger med anmodning om støtte for i alt 45,4 mio. kr. Det regionale strategiske forskningsråd har i alt fundet 16 støtteegnede forskningsprojekter for i alt 8,8 mio.kr.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  Fra Region Syddanmarks Forskningspulje uddeles hvert år 15 mio. kr. til forskningsprojekter inden for de af regionsrådet udpegede tværregionale indsatsområder. For at understøtte den frie forskning har regionsrådet besluttet, at op til 5 mio. kr. af midlerne i Region Syddanmarks Forskningspulje kan uddeles til støtte af tværregionale projekter med emner uden for indsatsområderne.

  Til at understøtte forskning i de fælles akutmodtagelser afsatte regionsrådet i maj 2011 et særligt engangsbeløb på 3 mio. kr. til forskning i den akutte patient, og som udmøntes samtidig med og via kriterierne gældende for Region Syddanmarks Forskningspulje.

  Der er til 2. opslag 2012 3,6 mio. kr. til forskningsindsatsområderne, 3,6 mio. kr. til den frie forskning og 1,6 mio. kr. til forskning i den akutte patient.

  Der indkom 47 ansøgninger med anmodning om støtte for i alt 45,4 mio. kr. Det regionale strategiske forskningsråd har i alt fundet 16 støtteegnede forskningsprojekter. (I bilag: Oversigt med indkomne ansøgninger og indstillinger af projekter til støtte.)

  For de 3,6 mio. kr. der er til rådighed inden for indsatsområderne er der fundet 7 støtteegnede projekter til i alt 3, 6 mio. kr. Det gælder:

  • 1 projekt inden for lidelser i bevægeapparatet for i alt 0,79 mio. kr.
  • 4 projekter inden for og børn og sundhed for 1,85 mio. kr.
  • 1 projekt inden for Kronisk Obstruktiv Lungesygdom (KOL) for 0,79 mio. kr.
  • 1 projekt inden for for højt blodtryk til 0,17 mio. kr.

  For de 3,6 mio. kr. der er til rådighed inden for den frie forskning er fundet 7 støtteegnede projekter til i alt 3,6 mio. kr. Det gælder:

  • 2 projekter inden for mave-tarmsygdomme for 0,97 mio. kr.
  • 1 projekt vedr. neurologiske sygdomme for 0,67 mio. kr.
  • 1 projekt vedr. type 2 diabetes for 0,67 mio. kr.
  • 1 projekt vedr. lægemidler for 0,38 mio. kr.
  • 2 projekter vedr. kræft for 0,95 mio. kr.

  Til at understøtte forskning i de fælles akutmodtagelser er fundet 2 støtteegnede forskningsprojekter til i alt 1,6 mio. kr.: Det gælder:

  • 1 projekt vedr. Syddansk Akutkohorte til 1,26 mio. kr.
  • 1 projekt vedr. medicingennemgang til 0,34 mio. kr.

  Det afsatte engangsbeløbet på 3. mio. kr. til forskning i den akutte patient er således opbrugt, da der i tidligere opslag samlet er uddelt 1,4 mio. kr. til 3 projekter.

  fold dette punkt ind Indstilling

  Det indstilles, at Sundhedsudvalget anbefaler regionsrådet, at

  • støtte af 7 forskningsprojekter inden for forskningsindsatsområderne for i alt 3, 6 mio. kr.
  • Støtte af 7 forskningsprojekter med frie emner for i alt 3,6 mio. kr.
  • Støtte af 2 forskningsprojekter som understøtter forskning i fælles akutmodtagelser for i alt 1,6 mio. kr.
  fold dette punkt ind Beslutning i Sundhedsudvalget den 18-12-2012

  Udvalget anbefaler indstillingen over for regionsrådet.

  fold dette punkt ind Bilag

  Sagsnr. 12/23266
  7. Sundhedsforskning. Eventuel oprettelse af yderligere en videnskabsetisk komité
  fold dette punkt ind Resume

  På grund af en fortsat stor tilgang af nye forskningsprojekter er det opstået et behov for etablering af yderligere en videnskabsetisk komité i Region Syddanmark.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  Sundhedsforskningen i Region Syddanmark er i en meget positiv udvikling. Det smitter også af på Den Videnskabsetiske Komité i Region Syddanmark, som de seneste år har oplevet en stor tilgang af sager.

  Væksten i sager har været så positiv, at Den Videnskabsetiske Komité i Region Syddanmark nu er den regionale videnskabsetiske komité i landet, der behandler flest forskningsprojekter. I 2011 er således behandlet 182 nye forskningsprojekter af de 11 medlemmer (6 lægmedlemmer og 5 forskningsaktive medlemmer). Komitéen i Region Syddanmark når over 200 nye projekter i 2012.

  Der er gode erfaringer fra Region Hovedstaden og Region Midtjylland med at etablere flere komitéer for at tackle en øget sagstilgang. Region Midtjylland har således nedsat 2 komitéer med hver 11 medlemmer. Tilsammen behandlede de to komitéer i 2011 310 nye projekter. Region Hovedstaden har 6 komitéer, som i 2011 i alt behandlede 610 nye projekter.

  Oprettelse af yderligere en videnskabsetisk komité vil sikre et mere robust komitésystem og en bredere forskningsfaglig repræsentation, så den videnskabelige vurdering af de anmeldte projekter kvalificeres yderligere.

  Erfaringen fra Region Midtjylland viser også, at det er en fordel, at et antal komitémedlemmer er erfarne med komitéarbejdet, når nye komitémedlemmer udpeges. For at opnå det bedst mulige udgangspunkt for en ny komités virke anbefales det, at den nuværende komité deles i 2 komitéer, som herefter hver suppleres med nyudpegede medlemmer, og således at der er 11 medlemmer i hver af komitéerne.

  Den årlige omkostning ved en udvidelse med yderligere en videnskabsetisk komité med 11 medlemmer er 1,1 mio. kr. Heri er indregnet en justering af sekretariatets normering til varetagelse af en betydelig stigning i antallet af projekter samt servicering af to komitéer.

  Det indstilles derfor, at Sundhedsudvalget anbefaler regionsrådet,

  • at der oprettes yderligere en videnskabsetisk komité i Region Syddanmark med en årlig udgift på 1,1 mio. kr., og
  • at driftsudgiften på 0,8 mio. kr. i 2013 og 1,1 mio. kr. fra 2014 og frem finansieres via driftsbesparelser på sygehusene, der forelægges for Forretningsudvalget og regionsrådet marts 2013.

  For så vidt angår udpegning af komitémedlemmer er det regionsrådet, der foretager den endelige udpegning. De valgte lægmedlemmer har hidtil været udpeget blandt regionsrådsmedlemmerne. De forskningsaktive medlemmer udpeges efter indstilling fra Syddansk Sundhedsvidenskabeligt Forskningsforum.

  Ved udpegning af medlemmer sikres, at der om muligt i komiteen er ligestilling og kun er én mere af det ene køn end af det andet. Et lægmedlem må ikke have en aktuel tilknytning til sundhedsprofessionerne, ansat i sundhedsvæsenet eller have en sundhedsvidenskabelig uddannelse.

  Med det forbehold, at der i regionsrådet tages beslutning om oprettelse af yderligere en videnskabsetisk komité i Region Syddanmark indstilles det, at Sundhedsudvalget overfor regionsrådet også anmoder regionsrådet om

  • at udpege 6 nye lægmedlemmer samt 2 suppleanter for disse, og
  • at udpege 5 nye forskningsaktive medlemmer samt 2 suppleanter for disse.

  For at en beslutning om en udvidelse til to komitéer skal komme i funktion så hurtigt som muligt i 2013, sættes processen med at finde egnede forskningsaktive medlemmer i gang så snart punktet om oprettelse af yderligere en videnskabsetisk komité i Region Syddanmark er sat på dagsorden i Sundhedsudvalget. Hermed vil Forretningsudvalget på mødet den 16. januar 2013 have en liste med forskningsaktive kandidater, der aktiveres såfremt det indstilles overfor regionsrådet, at der oprettes yderligere en videnskabsetisk komité i Region Syddanmark.

  For at fremme processen yderligere anbefales det, at formanden for regionsrådet efterfølgende bemyndiges til at godkende den endelige fordeling af eksisterende og nyudpegede komitémedlemmer på de to komitéer. Dette vil ske efter indstilling fra sekretariatslederen samt formanden for den eksisterende Videnskabsetiske Komité i Region Syddanmark og efter samråd med de nyudpegede og eksisterende medlemmer.

  Med denne proces sikres det, at de evt. to komitéer kan være arbejdsdygtige og kan konstituere sig kort efter mødet i regionsrådet den 28. januar 2013.

  Det indstilles derfor, at Sundhedsudvalget overfor regionsrådet anbefaler,

  • at formanden for regionsrådet bemyndiges til at godkende den endelige fordeling af de forskningsaktive medlemmer og lægmedlemmerne på to komitéer.

  Bilag. Notat. Oprettelse af yderligere en videnskabsetisk komité i Region Syddanmark samt oversigt med medlemmer af Den Videnskabsetiske Komité for Region Syddanmark.

  fold dette punkt ind Indstilling

  Til indstilles, at Sundhedsudvalget anbefaler regionsrådet,

  • at der oprettes yderligere en videnskabsetisk komité i Region Syddanmark med en årlig udgift på 1.1 mio. kr.,
  • at driftsudgiften på 0,8 mio. kr. i 2013 og 1,1 mio. kr. fra 2014 og frem finansieres via driftsbesparelser på sygehusene, der forelægges for Forretningsudvalget og regionsrådet marts 2013,
  • at regionsrådet udpeger 6 nye lægmedlemmer samt 2 suppleanter til komitéen,
  • at regionsrådet udpeger 5 nye forskningsaktive medlemmer samt 2 suppleanter til komitéen,
  • at formanden for regionsrådet bemyndiges til at godkende den endelige fordeling af de forskningsaktive medlemmer og lægmedlemmerne på to komitéer.
  fold dette punkt ind Beslutning i Sundhedsudvalget den 18-12-2012

  Udvalget anbefaler indstillingen over for regionsrådet.

  John Hyrup Jensen tog forbehold.

  fold dette punkt ind Bilag

  Sagsnr. 12/838
  8. Opfølgning fødeplanen
  fold dette punkt ind Resume
  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  Data vedr. opfølgning efter fødslen er nu opdateret til og med 3. kvartal 2012.

  I vedlagte bilag ses data over nyfødtes indlæggelsestid efter fødslen, genindlæggelse af nyfødte, ambulant opfølgning mor og barn samt telefonkontakter til mor efter fødslen.

  Der arbejdes løbende på udvikling af flere indikatorer til monitorering af fødeplanen.

  I forbindelse med dette arbejdes der overordnet med datakvalitet og registreringspraksis på området.  

  Der arbejdes med en samlet evaluering af fødeplanen, som forventes fremlagt primo 2013.

  I forlængelse af evalueringen, vil der i løbet af foråret 2013 komme resultater fra den første LUP for fødende, som er afviklet i perioden august - oktober over hele landet.

  fold dette punkt ind Indstilling

  Til drøftelse.

  fold dette punkt ind Beslutning i Sundhedsudvalget den 18-12-2012

  Udsættes til næste møde.

  fold dette punkt ind Bilag

  Sagsnr. 12/1
  9. Mødeplan 2013
  fold dette punkt ind Resume
  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  Sundhedsudvalget har godkendt følgende mødeplan for 2013:

  • Tirsdag den 22. januar 2013, kl. 15.00-17.00
  • Tirsdag den 26. februar 2013, kl. 15.00-17.00
  • Tirsdag den 19. marts 2013, kl. 15.00-17.00
  • Tirsdag den 30. april 2013, kl. 15.00-17.00
  • Tirsdag den 28. maj 2013, kl. 15.00-17.00
  • Tirsdag den 25. juni 2013, kl. 15.00-17.00
  • Tirsdag den 27. august 2013, kl. 15.00-17.00
  • Tirsdag den 24. september 2013, kl. 15.00-17.00
  • Tirsdag den 29. oktober 2013, kl. 15.00-17.00
  • Mandag den 18. november 2013, kl. 15.00-17.00
  • Tirsdag den 17. december 2013, kl. 15.00-17.00

  Møderne holdes som udgangspunkt på tirsdage (på nær en enkelt mandag) med start kl. 15.

  fold dette punkt ind Indstilling

  Det indstilles,

  • at næste udvalgsmøde holdes den 22. januar 2013, kl. 15 i Regionshusets mødelokale 2.
  fold dette punkt ind Beslutning i Sundhedsudvalget den 18-12-2012

  Godkendt.


  Sagsnr. 12/1
  10. Meddelelser
  fold dette punkt ind Resume
  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
  fold dette punkt ind Indstilling
  fold dette punkt ind Beslutning i Sundhedsudvalget den 18-12-2012

  -


  Sagsnr. 12/1
  11. Eventuelt
  fold dette punkt ind Resume
  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
  fold dette punkt ind Indstilling
  fold dette punkt ind Beslutning i Sundhedsudvalget den 18-12-2012

  -


  Siden er sidst opdateret 19-12-2012
  Kontakt Region Syddanmark

  Region Syddanmark | Tlf: 76 63 10 00 | CVR nr. 29190909 | Skriv til Regionen | Om hjemmesiden | Sitemap | Tilgængelighedserklæring