Gå til indhold
Forsiden | Kontakt | Ledige job | For ansatte | Presse og nyheder | Web-TV | Besuchen Sie unsere deutsche Website Visit our English website |
Region Syddanmark logo, link til forsiden

Region SyddanmarkpilPolitikpilDagsordner og referaterpilReferater 2012pilUdvalget for miljø, jordforurening og råstofferpilUdvalget for miljø, jordforurening og råstoffer - Referat - 13. december 2012

Udvalget for miljø, jordforurening og råstoffer - Referat - 13. december 2012

Mødedato
13-12-2012 kl. 15:00 - 17:00
 
Mødested
Mødelokale 5
 
Deltagere
 
 • Bent Bechmann, C
 • Jens Møller, V
 • Hans Philip Tietje, V
 • Karsten Uno Petersen, A
 • William Jensen, A
 • Lars Aarup, O
 • Henrik J. Møller, F

 • Afbud
   
  • William Jensen, A
  • Lars Aarup, O
  • Henrik J. Møller, F

   

  Luk alle punkter Referat
   

  1. Region Syddanmarks Forslag til nye undersøgelser og oprensninger i 2013
  2. Eventuelt
  3. Næste møde
  4. Samtykke til råstofgravning udenfor råstofplanens graveområder - Del af matr.nr. 15a Stenstrup By, Stenstrup, Svendborg Kommune
  5. Forslag til ændret mødedag i maj 2013


  Sagsnr. 12/24385
  1. Region Syddanmarks Forslag til nye undersøgelser og oprensninger i 2013
  fold dette punkt ind Resume
   

  Forslag til forureningsundersøgelser og oprensninger i 2013 indeholder den del af regionens indsats over for jordforurening, som kan besluttes i 2013. Størstedelen af aktiviteterne i 2013 er videreført fra 2012, fastlagt i strategi og tidligere handleplaner eller de er lovbundne.

  Efter behandling i udvalget sendes forslaget til regionsrådsformanden, som er bemyndiget til at sende det i lovpligtig offentlig høring efter behandling i Udvalget for miljø, jordforurening og råstoffer, jf. regionsrådsmødet den 31. januar 2011. Høringen varer i 4 uger indtil den 11. februar 2013. Herefter vil de indkomne høringssvar blive behandlet med henblik på vedtagelsen af en endelig plan i Regionsrådet.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
   

  Forslag til nye undersøgelser og oprensninger i 2013

  Administrationen har udarbejdet et forslag til hvor i regionen, der skal startes nye forureningsundersøgelser og oprensninger i 2013. Størstedelen af regionens aktiviteter i 2013 er videreført fra 2012 eller fastlagt i vedtagne handleplaner og i Revision af Region Syddanmarks strategi for indsatsen over for jordforurening (maj 2012). Der er også mange aktiviteter, der er lovbundne, og som regionen derfor ikke selv kan prioritere.

  Forslaget indeholder den del af indsatsen over for jordforurening, som kan besluttes i 2013 og er udarbejdet på grundlag af de principper, som regionsrådet har vedtaget i strategirevisionen. Indsatsen i 2013 skal primært ske inden for de højest prioriterede grundvandsindsatsområder, men også konkret viden om væsentlige indeklimaproblemer i boliger følges op med en indsats. Kun i begrænset omfang sættes der ind over for jordforureninger, der alene udgør en risiko ved kontakt med jorden.

  Fokus er derfor lagt på at afslutte indsatsen over for jordforureninger i en række områder med værdifuldt grundvand, som anvendes til drikkevand. I disse områder er der gennem flere år gennemført indsatser for at beskytte grundvandet, og regionen har et godt billede af den risiko, som forureningerne udgør for grundvandet. Dermed kan de sidste af forureningerne håndteres, og den grundvandsrettede indsats i områderne afsluttes. Fremadrettet vil vandforsyninger og de pågældende kommuner kunne tilrettelægge langsigtede investeringer med større sikkerhed, og generelt vil der kunne opnås en bedre sikring af den samlede grundvandsressource i områderne.

  Fokuseringen af grundvandsindsatsen i områderne betyder, at regionen udelukkende igangsætter en længere række nye undersøgelser i 2013, og at der ikke igangsættes nye oprensninger udover de 13 oprensninger, der er sat i gang og fortsat arbejdes med.

  På den baggrund foreslår administrationen følgende videregående indsats i 2013:

  1. Grundvand: Der igangsættes 12 undersøgelser af grundvandstruende forureninger i de tre højest prioriterede grundvandsområder (Børkop, Kongsted og Middelfart).
    
  2. Indeklima i boliger: Der igangsættes 3 undersøgelser af forureninger, hvor høje indhold af flygtige stoffer i jorden påvirker indeklimaet i boliger.
    
  3. Kontakt med forurenet jord: Der igangsættes 2 forureningsundersøgelser med henblik på at sikre menneskers sundhed i forhold til kontakt med den forurenede jord, da forureningens farlighed og koncentration kan udgøre en risiko. En af undersøgelserne sættes også i gang med henblik på at sikre menneskers sundhed i forhold til indeklimaet.

  Hvis regionen får mulighed for at sætte flere undersøgelser eller oprensninger i gang, vil det, i overensstemmelse med strategirevisionen, ske i de højest prioriterede områder, hvor der er værdifuldt grundvand af betydning for drikkevandsforsyningen.

  En liste med de foreslåede undersøgelser findes i vedlagte høringsmateriale, hvor der også er oplysninger om baggrunden for prioriteringen og om lokaliteternes geografiske placering i forhold til grundvandskortlægningsområderne. Ud over de foreslåede nye forureningsundersøgelser i 2013, videreføres en række undersøgelser og oprensninger prioriteret tidligere år.

  Forslaget til, hvor i regionen der skal startes nye forureningsundersøgelser og oprensninger i 2013, medfører ikke pligter eller rettigheder for grundejerne. Hvis regionen får ny viden om alvorlige forureninger, der nødvendiggør en indsats her og nu, kan det være nødvendigt straks at prioritere disse.

  Økonomi

  Forslaget omfatter igangsætning af nye undersøgelser og oprensninger for i alt ca. 3,0 mio. kr. Den øvrige del af regionens driftsbudget på jordforureningsområdet går i 2013 til at gennemføre de mange aktiviteter, der allerede er i gang, og til at gennemføre de aktiviteter, der er fastlagt i regionens overordnede strategi og i handleplaner mv. samt til lovbundne opgaver.

  fold dette punkt ind Indstilling
   

  Det indstilles:

  At udvalget anbefaler regionsrådsformanden, at forslag til nye forureningsundersøgelser og oprensninger i 2013, udsendes i høring i 4 uger indtil den 11. februar 2013. Efter behandling af de indkomne høringssvar forelægges forslag til endelig plan til regionsrådets godkendelse.

  fold dette punkt ind Beslutning i Udvalget for miljø, jordforurening og råstoffer den 13-12-2012
   

  Indstillingen anbefales over for regionsrådsformanden.

  fold dette punkt ind Bilag
   

  Sagsnr. 12/1052
  2. Eventuelt
  fold dette punkt ind Resume
     
  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
     
  fold dette punkt ind Indstilling
     
  fold dette punkt ind Beslutning i Udvalget for miljø, jordforurening og råstoffer den 13-12-2012
   

  Formanden orienterede om, at forretningsudvalget anbefaler regionsrådet:

  At Råstofplan 2012 med bilag godkendes, inklusiv de ændringer, der anbefales af udvalget for miljø, jordforurening og råstoffer.

  At Hvidbogen med regionsrådets svar på indsendte bemærkninger godkendes.


  Sagsnr. 12/1052
  3. Næste møde
  fold dette punkt ind Resume
   

  Næste møde er torsdag den 31. januar 2013 kl. 14.00 – 16.00 i Regionshuset.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
     
  fold dette punkt ind Indstilling
   

  Til orientering.

  fold dette punkt ind Beslutning i Udvalget for miljø, jordforurening og råstoffer den 13-12-2012
   

  Næste møde er torsdag den 31. januar 2013 kl. 14.00 – 16.00 i Regionshuset.


  Sagsnr. 12/25529
  4. Samtykke til råstofgravning udenfor råstofplanens graveområder - Del af matr.nr. 15a Stenstrup By, Stenstrup, Svendborg Kommune
  fold dette punkt ind Resume
   

  Svendborg Kommune har fremsendt ansøgning om forlængelse af tilladelse til indvinding af rødbrændende ler med anmodning om regionsrådets samtykke. Det ansøgte ligger uden for graveområderne for ler i Råstofplan 2008 for Region Syddanmark. Tilladelse forudsætter derfor i henhold til råstofplanen samtykke fra regionsrådet.

  Den oprindelige tilladelse er meddelt i 2007 efter den da gældende Regionplan for Fyns Amt.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
   

  Svendborg Kommune har fremsendt ansøgning om forlængelse af indvinding af rødler på del af matr. nr. 15a Stenstrup By, Stenstrup.

  Arealet er beliggende i interesseområde for ler.  Kommunen har i 2007 meddelt en 5-årig indvindingstilladelse. På daværende tidspunkt var Regionplan 2005 for Fyns Amt gældende på råstofområdet. Regionen blev den gang hørt administrativt, da området ligger udenfor graveområde. Administrationen havde ingen bemærkninger.

  Med ikrafttrædelsen af Råstofplan 2008 blev praksis på området ændret, således at tilladelse til gravning uden for graveområde forudsætter Regionsrådets samtykke. Forlængelse af tilladelsen forelægges derfor Regionsrådet.

  Svendborg Kommune oplyser at Petersminde Teglværk har bedt om at få tilladelsen forlænget med 3 år. Konjunkturnedgangen har gjort, at indvindingen er gået langsommere end forventet.

  Forlængelsen vedrører det oprindelige areal på knapt 7 ha, heraf er en stor del allerede færdiggravet. Den forventede gravedybde er ca. 1 meter. Der vil blive stillet vilkår om at der maksimalt er 1 ha inddraget i indvindingen ad gangen (graveareal, areal til materialeoplægning m.v.). Der skal desuden ske en løbende efterbehandling i samme takt som indvindingen skrider frem. Arealet efterbehandles til landbrugsjord uden tilkørsel af jord udefra.

  Arealet ligger i område med særlige drikkevandsinteresser, men uden for indvindingsoplande til almene vandværker. Der er ca. 200 meter til en privat brønd. Kommunen vurderer at der er god geologisk beskyttelse af det primære grundvandsmagasin, og at bortgravning af ca. 1 m ler på arealet ikke vil påvirke denne beskyttelse nævneværdigt. Kommunen finder således at den ansøgte indvinding af ler ikke er i strid med grundvandsinteresserne i området.

  Langs det ansøgte areal er fredede diger. Kommunen vurderer at digerne kan sikres ved at der ikke indvindes nærmere end 3 meter fra digerne og at der stilles vilkår til terrænhældningen mod digerne efter endt efterbehandling. Svendborg Kommune har ikke yderligere bemærkninger til natur og grundvand.

  Arealet ligger i særlige værdifulde landskaber, udpeget i kommuneplanen. Kommunen vurderer at afgravning af 1 m ler på arealet ikke vil have væsentlig indvirkning på de landskabelige værdier.

  Under kommunens høring af forlængelsen, har en nabo fremsendt bemærkninger primært vedr. støv og trafikgener. Kommunen er i dialog med teglværk og nabo om en løsning. Det bemærkes, at indvindingen i 2012 er sket på i alt 14 arbejdsdage.  Svendborg Kommune forventer at evt. forlængelse bliver enslydende med nuværende tilladelse mht. vilkår.

  Af hensyn til naboer stilles vilkår om at indvinding ikke må foregå nærmere end 25 meter fra beboelser på naboejendomme, ligesom der stilles vilkår for vejadgang, driftstider samt begrænsning af støv- og støjgener.

  Kommunen vurderer, at det ansøgte ikke forudsætter en VVM-vurdering efter bekendtgørelse om vurdering af visse offentlige og private anlægs virkninger på miljøet, grundet indvindingens størrelse, placering og ringe miljøpåvirkning.

  Svendborg Kommune er således indstillet på at give en 3 årig forlængelse af tilladelsen til ovennævnte indvinding af rødler under forudsætning af bl.a. at indvindingen maksimalt sker på 1 ha ad gangen og med minimum 3 meters afstand til beskyttede diger og 25 meters afstand til boliger.

  På baggrund af redegørelsen fra Svendborg Kommune om de geologiske forhold og de tilgængelige boringer i området vurderer Miljø og Råstoffer at grundvandsinteresser ikke tilsidesættes ved en gravning af 1 m ler. Det vurderes samtidig, at med de angivne begrænsninger i gravningen vil natur- og landskabsinteresser ikke blive tilsidesat.

  Miljø og Råstoffer vurderer derfor at det vil være i overensstemmelse med råstofplanen at meddele samtykke til ansøgningen.

  fold dette punkt ind Indstilling
   

  Det indstilles:

  At udvalget anbefaler regionsrådet at meddele samtykke til udnyttelse af restressourcen ved gravning af 1 m rødbrændende ler på arealet.

  fold dette punkt ind Beslutning i Udvalget for miljø, jordforurening og råstoffer den 13-12-2012
   

  Indstillingen anbefales over for regionsrådet.

  fold dette punkt ind Bilag
   

  Sagsnr. 12/1052
  5. Forslag til ændret mødedag i maj 2013
  fold dette punkt ind Resume
   

  Det foreslås, at det aftalte udvalgsmøde fredag den 24. maj 2013 kl. 10.00 – 12.00 flyttes til mandag den 27. maj 2013 efter regionsrådsmøde. Der forventes et kort møde.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
     
  fold dette punkt ind Indstilling
   

  Det indstilles,

  At det aftalte udvalgsmøde fredag den 24. maj 2013 kl. 10.00 – 12.00 flyttes til mandag den 27. maj 2013 efter regionsrådsmøde.

  fold dette punkt ind Beslutning i Udvalget for miljø, jordforurening og råstoffer den 13-12-2012
   

  Det aftalte udvalgsmøde fredag den 24. maj 2013 kl. 10.00 – 12.00 flyttes til mandag den 27. maj 2013 efter regionsrådsmødet.

   


  Siden er sidst opdateret 18-12-2012
  Kontakt Region Syddanmark

  Region Syddanmark | Tlf: 76 63 10 00 | CVR nr. 29190909 | Skriv til Regionen | Om hjemmesiden | Sitemap | Tilgængelighedserklæring