Gå til indhold
Forsiden | Kontakt | Ledige job | For ansatte | Presse og nyheder | Web-TV | Besuchen Sie unsere deutsche Website Visit our English website |
Region Syddanmark logo, link til forsiden

Innovationsudvalget - Referat - 13. december 2012

Mødedato
13-12-2012 kl. 14:00 - 16:00

Mødested
Svendborg Sygehus, "Salen"

Deltagere
 • Sonny Berthold, V
 • Ingeborg Moritz Hansen, V
 • Jørgen Pless, L
 • John Lohff, C
 • Poul-Erik Svendsen, A
 • Andrea Terp, A
 • Willy Sahl, A
 • Pia Tørving, A
 • Bjarne Juel Møller, O
 • Henrik J. Møller, F
 • Otto Ottosen, V

 • Afbud
 • Poul-Erik Svendsen, A
 • Henrik J. Møller, F

 • Luk alle punkter Referat


  1. Digitaliseret sundhedssamarbejde – demonstration af dele af den tværsektorielle it-strategi
  2. Status "etablering af ny psykiatrisk afdeling i Vejle som OffentligPrivatPartnerskab (OPP)-projekt"
  3. Partnerskabsaftale med Designskolen i Kolding
  4. Udbygning af Kolding Sygehus - fremrykning af projekter
  5. Siden sidst
  6. Mødeplan 2013
  7. Meddelelser
  8. Eventuelt


  Sagsnr. 12/8766
  1. Digitaliseret sundhedssamarbejde – demonstration af dele af den tværsektorielle it-strategi
  fold dette punkt ind Resume
  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  På sidste møde i Innovationsudvalget blev det ved drøftelsen af den tværsektorielle it-strategi besluttet, at udvalget på det kommende møde skulle have en præsentation af it-systemerne i praksis.

  I Region Syddanmark er der indgået sundhedsaftaler med kommunerne i regionen. I sundhedsaftalerne aftales det konkrete samarbejde mellem sygehusene, kommunerne og lægepraksis for at sikre sammenhæng og koordination i patientens behandlingsforløb. Sundhedsaftalerne omfatter aftaler om samarbejde om indlæggelses- og udskrivningsforløbet, genoptræning, hjælpemidler og behandlingsredskaber, forebyggelse og psykiatriområdet.

  For at understøtte sundhedssamarbejdet er sundhedsaftalerne suppleret med en fælles it-strategi for det tværsektorielle sundhedssamarbejde. Formålet med it-strategien er at sikre at den nødvendige information om behandlingen af den enkelte patient hurtigt og rettidigt kan udveksles automatisk mellem sygehusene, kommunerne og lægepraksis. Der er i alt 14 konkrete implementeringsprojekter i it-strategien.

  Region Syddanmarks samarbejdsaftale med kommunerne om håndtering af indlæggelse og udskrivning (Sam:Bo) er således understøttet af elektronik kommunikation, der erstatter telefonopkald, papirpost og fax. Al kommunikation foregår som udgangspunkt via de elektroniske journalsystemer, der anvendes på sygehusene og i den kommunale hjemmepleje.

  På mødet orienteres om sundhedsaftalerne og Sam:Bo og den elektroniske kommunikation mellem sygehus og kommune demonstreres som eksempel på digitalisering af sundhedssamarbejdet.

  fold dette punkt ind Indstilling

  Til orientering.

  fold dette punkt ind Beslutning i Innovationsudvalget den 13-12-2012

  Under behandling af punktet deltog følgende eksterne deltagere:

  • Enhedschef Tove Lehrmann, Syddansk Sundhedsinnovation
  • Chefkonsulent Annette Lunde Stougaard, Afdelingen for sundhedssamarbejde og kvalitet
  • EPJ-konsulent Lone Dorthe Hansen, OUH/Svendborg Sygehus
  • Afdelingssygeplejerske Tine Jørgensen, OUH/Svendborg Sygehus
  • Care-konsulent Lisbeth Dalhoff Madsen, Svendborg Kommune
  • Care-konsulent Vivienne Ottosen, Svendborg Kommune.

  Orienteredes om sundhedsaftalerne og Sam:Bo samt præsentation af den elektroniske kommunikation mellem sygehus og kommuner, herunder bl.a. indlæggelsesrapporter, forløbsplaner og udskrivningsrapporter mv.

  Drøftedes, herunder bl.a. indberetning om utilsigtede hændelser ved sektorovergange, adgang til e-journal via sundhed.dk, udfordringer i forhold til kommunikation med almen praksis, medicinering mv.


  Sagsnr. 11/32550
  2. Status "etablering af ny psykiatrisk afdeling i Vejle som OffentligPrivatPartnerskab (OPP)-projekt"
  fold dette punkt ind Resume

  Fokusområder i OPP projekter har siden seneste orientering af udvalget været følgende:

  • markedstest
  • funktionsbeskrivelser
  • prækvalifikation af OPP-selskaber
  • foreløbigt udbudsmateriale
  • forberedelse af konkurrencepræget dialog.
  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  Regionsrådet besluttede 30. januar 2012, at en ny psykiatrisk afdeling i Vejle, som udgangspunkt etableres som OPP-projekt. Det blev endvidere besluttet, at Innovationsudvalget følger projektets status.

  Siden seneste orientering i Innovationsudvalget i august, er der primært arbejdet med følgende områder:

  • markedstest
  • funktionsbeskrivelser
  • prækvalifikation af OPP-selskaber
  • foreløbigt udbudsmateriale
  • forberedelse af konkurrencepræget dialog.

  Orientering gives på mødet.

  fold dette punkt ind Indstilling

  Til orientering.

  fold dette punkt ind Beslutning i Innovationsudvalget den 13-12-2012

  Anlægschef Torben Kyed Larsen orienterede om OPP-projektet vedr. ny psykiatriafdeling i Vejle.

  Oplæg vedlægges.

  fold dette punkt ind Bilag

  Sagsnr. 12/25636
  3. Partnerskabsaftale med Designskolen i Kolding
  fold dette punkt ind Resume
  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  I Region Syddanmark er sundheds- og velfærdsinnovation et strategisk satsningsområde. Formålet med satsningen er at skabe innovative løsninger, der både giver effektiviseringer af regionens driftsenheder, højner den patientoplevede kvalitet samt skaber erhvervsmæssig vækst.

  Som led i denne satsning ønsker regionen at opnå større viden om, hvordan design kan bidrage til at skabe innovation i driftsmiljøet og styrke innovationssamarbejdet mellem driften og private virksomheder.

  Sygehus Lillebælt har valgt at prioritere velfærdsdesign som et væsentligt bidrag til at imødegå de udfordringer som fremtidens sygehusvæsen står overfor først og fremmest med henblik på at udvikle endnu bedre patientforløb. Dette forudsætter opbygningen af et stærkt forsknings- og innovationsmiljø, som har sit udgangspunkt i konkrete problemstillinger, således at opnået viden løbende testes og implementeres, så snart den nødvendige evidens er til stede.

  I den forbindelse har Sygehus Lillebælt indgået en partnerskabsaftale med Designskolen Kolding om at udvikle et strategisk samarbejde omkring velfærdsdesign.

  Partnerskabsaftalen med designskolen skal særligt sætte fokus på at anvende designdrevet sygehusinnovation og offentligt-privat samarbejde som løftestang for at skabe endnu bedre patientforløb. Indsatsområderne vil både omfatte design af nye byggerier og ombygninger samt udvikling og afprøvning af nye løsninger (produkter såvel som servicedesigns). Herudover skal parterne bidrage til at afprøve og videreudvikle de samarbejdsaftaler og guidelines omkring offentlig-privat innovationssamarbejde (OPI), der er udarbejdet i Syddansk Sundhedsinnovation.

  Aftalen skal samlet set bidrage til, at regionen får udviklet koncepter for designdrevet sygehusinnovation baseret på forskningsmæssig viden, kunstnerisk udvikling og undervisningsforløb samt på et samarbejde mellem erhverv, design og sundhed. Herudover skal der årligt udvikles to produkter/servicedesigns i et samarbejde mellem design, erhverv og drift.

  Konceptet for designdrevet sygehusinnovation forudsættes udarbejdet således, at det kan anvendes som demonstrationsprojekt i forhold til Vækstforums satsning på henholdsvis design og velfærdsteknologi.

  fold dette punkt ind Indstilling

  Til orientering.

  fold dette punkt ind Beslutning i Innovationsudvalget den 13-12-2012

  Orienteredes.


  Sagsnr. 11/8204
  4. Udbygning af Kolding Sygehus - fremrykning af projekter
  fold dette punkt ind Resume

  For at mindske tidstabet i forbindelse med den aflyste licitation er der etableret en række delprojekter, der kan fremskyndes.

  De fremskudte projekter omfatter nedbrydningsarbejder, miljøsanering, etablering af helikopterlandingsplads samt indvendigt og udvendigt funderingsarbejde. Derudover ønskes der igangsat en detailplanlægning og udbud af medicoteknisk udstyr og apparatur i samarbejde med regionens medicotekniske afdeling.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  I forbindelse med annulleringen af licitationen vedr. udbygningen af Kolding Sygehus fase 2/3, arbejdes der i øjeblikket med en omprojektering af udbygningsprojektet for Kolding Sygehus, fase 2/3, med henblik på opnåelse af samlede besparelse i projektet på i alt ca. 150 mio. kr.  

  Genudbuddet indbefatter en ændret udbudsstrategi, med bl.a. en opdeling i flere og mindre entrepriser, herunder nedbrydningsarbejder, miljøsanering og pæle- og funderingsarbejder. For at minimere forlængelsen af projekttidsplanen ønskes der igangsat nogle indledende arbejder.

  Arbejdet omfatter en registrering og miljøsanering af områder som nedbrydes, herunder bortskaffelse af asbest, PCB-holdig fugemateriale, blyholdig overfladebehandlinger m.v. Nedbrydningsarbejder omfatter fjernelse af det eksisterende kapel og ambulancehal, som er placeret i det kommende udbygningsområde.

  I forbindelse med opførelsen af en ny sengebygning, skal der opføres nye trappe- og elevatortårne. Som forberedende arbejder herfor, ønskes der opstartet udførelse af nødvendige pæle- og funderingsarbejder forud for udførelse af bygningsarbejdet.

  I forbindelse med udførelse af parkeringspladser, som regionsrådet tidligere har godkendt, planlægges der at anlægge en ny helikopterlandingsplads.

  Den samlede udgift til disse fremskudte projekter er samlet 20,2 mio. kr. (indeks 104,88).

  Som en del af bygherreleverancen vedr. anskaffelse og installering af nyt medicoteknisk apparatur til Kolding Sygehus skal der iværksættes en detailplanlægning og udbud af samme. Planlægning og udbud forventes gennemført i 2013-2014 i samarbejde med Region Syddanmark, Medicoteknik. Udgiften hertil forventes at være ca. 2,0 mio. kr. (indeks 104,88).

  Den samlede udgift beløber sig til 22,2 mio. kr. (indeks 104,88). Det foreslås, at der meddeles en tilsvarende anlægsbevilling til udførelsen af de indledende arbejder i fase 2/3. Der er i forvejen meddelt en anlægsbevilling til henholdsvis totalrådgivning, samt etablering af kapel, apotek, pavilloner, og parkeringspladser i fase 2/3.

  fold dette punkt ind Indstilling

  Det indstilles, at Innovationsudvalget anbefaler regionsrådet,

  • at de nævnte delprojekter vedrørende fase 2/3 fremrykkes.
  • At der meddeles et tillæg til anlægsbevilling til fase 2/3 i Kolding på 22,2 mio. kr. (indeks 104,88).
  • At der frigives et rådighedsbeløb på 22,2 mio. kr. (indeks 104,88) fordelt med 20,4 mio. kr. i 2013 og 1,8 mio. kr. i 2014 til fase 2/3 i Kolding finansieret af det afsatte rådighedsbeløb hertil.
  • At sundhedsdirektøren bemyndiges til at godkende licitationsresultaterne for de fremskudte projekter.
  fold dette punkt ind Beslutning i Innovationsudvalget den 13-12-2012

  Udvalget anbefaler indstillingen over for regionsrådet.


  Sagsnr. 12/8
  5. Siden sidst
  fold dette punkt ind Resume
  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
  fold dette punkt ind Indstilling
  fold dette punkt ind Beslutning i Innovationsudvalget den 13-12-2012

  -


  Sagsnr. 12/8
  6. Mødeplan 2013
  fold dette punkt ind Resume
  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  Mødeplan for 2013 i Innovationsudvalget:

  • Torsdag den 17. januar 2013, kl. 14.00-16.00
  • Torsdag den 7. februar 2013, kl. 14.00-16.00
  • Torsdag den 14. marts 2013, kl. 14.00-16.00
  • Torsdag den 25. april 2013, kl. 14.00-16.00
  • Torsdag den 23. maj 2013, kl. 14.00-16.00
  • Torsdag den 20. juni 2013, kl. 14.00-16.00
  • Torsdag den 22. august 2013, kl. 14.00-16.00
  • Torsdag den 19. september 2013, kl. 14.00-16.00
  • Torsdag den 24. oktober 2013, kl. 14.00-16.00
  • Torsdag den 14. november 2013, kl. 14.00-16.00
  • Torsdag den 12. december 2013, kl. 14.00-16.00

  Møderne er koordineret med regionsrådsmøder, forretningsudvalgsmøder og andre udvalgsmøder i 2013.

  fold dette punkt ind Indstilling

  Det indstilles,

  • at næste møde afholdes den 17. januar 2013, kl. 14.00-16.00.
  fold dette punkt ind Beslutning i Innovationsudvalget den 13-12-2012

  Godkendt.


  Sagsnr. 12/8
  7. Meddelelser
  fold dette punkt ind Resume
  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
  fold dette punkt ind Indstilling
  fold dette punkt ind Beslutning i Innovationsudvalget den 13-12-2012

  -


  Sagsnr. 12/8
  8. Eventuelt
  fold dette punkt ind Resume
  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
  fold dette punkt ind Indstilling
  fold dette punkt ind Beslutning i Innovationsudvalget den 13-12-2012

  Midlertidig formand Sonny Berthold orienterede om, at Stephanie Lose vender tilbage fra barsel pr. 1. januar 2013 og dermed også tilbage som formand for Innovationsudvalget.


  Siden er sidst opdateret 14-12-2012
  Kontakt Region Syddanmark

  Region Syddanmark | Tlf: 76 63 10 00 | CVR nr. 29190909 | Skriv til Regionen | Om hjemmesiden | Sitemap | Tilgængelighedserklæring