Gå til indhold
Forsiden | Kontakt | Ledige job | For ansatte | Presse og nyheder | Web-TV | Besuchen Sie unsere deutsche Website Visit our English website |
Region Syddanmark logo, link til forsiden

RUP-udvalget - Referat - 10. december 2012

Mødedato
10-12-2012 kl. 15:50 - 16:10

Mødested
Mødeværelse 2

Deltagere
 • Lasse Krull, C
 • Preben Jensen, V
 • Carsten Abild, V
 • Preben Friis-Hauge, V
 • Hans Philip Tietje, V
 • Karsten Uno Petersen, A
 • Margot Torp, A
 • Frede Skaaning, A
 • Kristian Grønbæk Andersen, B
 • Torben W. Smith, F
 • William Jensen, A

 • Afbud
 • Karsten Uno Petersen, A

 • Luk alle punkter Referat


  1. Status for implementering af Klimastrategien: ELENA – energirenovering af offentlige bygninger
  2. Status for implementering af Klimastrategien: Regionalt samarbejde om fremtidens energisystem
  3. Eventuelt
  4. Næste møde


  Sagsnr. 12/18384
  1. Status for implementering af Klimastrategien: ELENA – energirenovering af offentlige bygninger
  fold dette punkt ind Resume

  Region Syddanmarks Klimastrategi 2012 – 2015 har to overordnede mål for klima: at reducere CO2-udledningen med 40% både i virksomheden og i geografien Region Syddanmark.

  I forbindelse med omstillingen til fremtidens energisystem til vedvarende energi, er det nødvendigt at reducere energiforbruget.

  30-40% af Danmarks samlede energiforbrug går til el og varme i offentlige og private bygninger. Region Syddanmark har derfor iværksat et forprojekt, som skal undersøge muligheden for, at regionen i samarbejde med interesserede kommuner kan gå sammen i et fælles projekt om energieffektivisering af offentlige bygninger. Dette kan være i form af f.eks. bygningsrenoveringer og energieffektiv gadebelysning.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  For at opnå en reduktion af CO2-udledningen både i virksomheden og geografien Region Syddanmark, er det afgørende, at energiforbruget i bygninger og installationer reduceres. Derfor har Region Syddanmark igangsat et forprojekt, som skal undersøge interessen og muligheden for et regionalt projekt om energieffektivisering i samarbejde med kommunerne.

  Målet er at opnå opbakning fra et flertal af regionens kommuner og en indikation om en samlet investering i energieffektiviseringer for mere end 400 mio.kr. Der har været afholdt møder med deltagelse af alle regionens kommuner på administrativt niveau, og de foreløbige resultater tyder på god opbakning til initiativet. Regionen forventer at invitere til et møde med kommunerne primo 2013 for at fremlægge forprojektets resultater og drøfte processen for et fælles initiativ.

  Målet er, at regionen i samarbejde med et flertal af kommunerne i 2013, udarbejder en ansøgning til den Europæiske InvesteringsBank. Ved at gå sammen i et projekt i denne størrelsesorden, er det muligt at opnå starthjælp på ca. 20 mio. kr. fra EU. Der vil medio 2013 blive fremsat forslag til regionsrådet med beskrivelse af, hvilke konkrete initiativer Region Syddanmark kan iværksætte, herunder hvilke økonomiske og energibesparende effekter initiativet kan få.

  Forprojektet finansieres indenfor eksisterende budget.

  fold dette punkt ind Indstilling

  Til orientering.

  fold dette punkt ind Beslutning i RUP-udvalget den 10-12-2012

  Til orientering.


  Sagsnr. 12/18385
  2. Status for implementering af Klimastrategien: Regionalt samarbejde om fremtidens energisystem
  fold dette punkt ind Resume

  I Region Syddanmarks Klimastrategi 2012 – 2015 er der opstillet to overordnede mål: at reducere CO2-udledningen med 40% i den geografiske region og i virksomheden Region Syddanmark.

  I Syddanmark, som i det øvrige Danmark, skal der ske store ændringer i energisystemerne ved omlægningen til vedvarende energi. Frem mod målet er der behov for en Strategisk Energi Planlægning, som involverer lokale, regionale og nationale aktører.

  Region Syddanmark vil sammen med SE, Lean Energy og 3F invitere kommuner, virksomheder og energiselskaber til samarbejde om omlægningen til fremtidens energisystem. Hensigten er at danne et Forum til dialog mellem de regionale parter. Samtidigt skal det sætte konkrete aktiviteter i gang for at forberede omstillingen og skabe job og vækst. Stiftelsen af dette Forum skal ske på et Syddansk Energi Topmøde i starten af 2013.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  Region Syddanmark har vedtaget Klimastrategi 2012 – 2015. I Klimastrategien er der opstillet to overordnede mål inden for klima:

  • At reducere udledningen af CO2 i den geografiske enhed Region Syddanmark med 40% i 2020 i forhold til 1990.
  • At Region Syddanmark reducerer CO2 -udledningen med 40% fra drift af regionens egne aktiviteter og institutioner i 2020 i forhold til 2004.

  Disse mål er et skridt på vejen til fremtidens energisystem, der inden for en kort årrække skal være meget mere energieffektivt og baseres på vedvarende energikilder ifølge energiforliget, som blev vedtaget i Folketinget i 2012.

  Denne ændring til fremtidens energisystem skaber et behov for en Strategisk Energi Planlægning, som involverer kommunerne, energiselskaberne, erhvervslivet og nationale aktører. Kommunerne er en meget væsentlig aktør på området. Administrationen har været i kontakt med flere kommuner, som udtrykker interesse for regionens bidrag til opgaven.

  Målet for en fælles Syddansk Strategisk Energi Planlægning er:

  • At regionen kan fastholde og udbygge sine erhvervsmæssige styrkepositioner på energiområdet og skabe grønne jobs.
  • At kommunerne understøttes i deres arbejde med klimaplaner, strategiske energiplaner samt grøn vækst og jobskabelse.
  • At energiselskaberne opnår sammenhængende planlægning og undgår fejlinvesteringer.
  • At energiforsyningen i fremtiden sikres til lavest mulige priser til gavn for forbrugere og virksomheder.
  • At virksomhederne kan skabe job og vækst, ved at regionen er på forkant med et ambitiøst energisystem. Dette medvirker til at virksomhederne udvikler teknologierne i den rigtige retning og giver værdifulde erfaringer til eksportmarkedet.

  Det forventes, at Region Syddanmark skal investere ca. 500.000 årligt samt ½ årsværk til indsatsen i 2013 og 2014. Det forudsættes, at flere parter, herunder energiselskaberne, ligeledes bidrager med ressourcer.

  Region Syddanmark vil sammen med SE, Lean Energy og 3F invitere kommuner, virksomheder og energiselskaber til et Syddansk Energi Topmøde primo 2013. Hensigten med topmødet er, at danne et Forum til dialog mellem de regionale parter og sætte konkrete aktiviteter i gang for at forberede omstillingen.

  Projektet finansieres indenfor eksisterende budget.

  fold dette punkt ind Indstilling

  Til orientering.

  fold dette punkt ind Beslutning i RUP-udvalget den 10-12-2012

  Til orientering.


  Sagsnr. 12/97
  3. Eventuelt
  fold dette punkt ind Resume
  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
  fold dette punkt ind Indstilling
  fold dette punkt ind Beslutning i RUP-udvalget den 10-12-2012

  Lasse Krull orienterede om, at Region Syddanmark som led i kommunemøderne om Den Regionale Udviklingsplan, har taget initiativ til, at samle Ministeriet for by, bolig og landdistrikter og Tønder kommune om et fælles projekt om en udviklingsstrategi i Toftlund. Initiativet ligger i forlængelse af Regionens analyser af de mindre byer, som før strukturreformen var rådhusbyer. Der er tidligere lavet en udviklingsstrategi for bl.a. Rødding i Vejen kommune.


  Sagsnr. 12/97
  4. Næste møde
  fold dette punkt ind Resume

  Næste møde er mandag den 21. januar 2013 kl. 15.00 i Regionshuset.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
  fold dette punkt ind Indstilling

  Til orientering.

  fold dette punkt ind Beslutning i RUP-udvalget den 10-12-2012

  Næste møde er mandag den 21. januar 2013 kl. 15.00 i Regionshuset.


  Siden er sidst opdateret 13-12-2012
  Kontakt Region Syddanmark

  Region Syddanmark | Tlf: 76 63 10 00 | CVR nr. 29190909 | Skriv til Regionen | Om hjemmesiden | Sitemap | Tilgængelighedserklæring