Gå til indhold
Forsiden | Kontakt | Ledige job | For ansatte | Presse og nyheder | Web-TV | Besuchen Sie unsere deutsche Website Visit our English website |
Region Syddanmark logo, link til forsiden

Region SyddanmarkpilPolitikpilDagsordner og referaterpilReferater 2012pilUdvalget for Regional UdviklingpilUdvalget for Regional Udvikling - Referat - 10. december 2012

Udvalget for Regional Udvikling - Referat - 10. december 2012

Mødedato
10-12-2012 kl. 15:00 - 15:50

Mødested
Mødeværelse 2

Deltagere
 • Lasse Krull, C
 • Preben Jensen, V
 • Carsten Abild, V
 • Preben Friis-Hauge, V
 • Hans Philip Tietje, V
 • Karsten Uno Petersen, A
 • William Jensen, A
 • Margot Torp, A
 • Frede Skaaning, A
 • Kristian Grønbæk Andersen, B
 • Torben W. Smith, F

 • Afbud
 • Karsten Uno Petersen, A

 • Luk alle punkter Referat


  1. Kapacitet på gymnasierne
  2. Høringssvar vedr. oprettelse af SOSU grundforløb i Kolding
  3. Ligestillingsarbejdet
  4. Regional Kulturaftale mellem Kulturregion Sønderjylland-Schleswig, Kulturministeriet og Region Syddanmark
  5. Afrapportering på den syddanske satsning på Sundheds- og Velfærdsinnovation
  6. Orienteringer fra Vækstforum
  7. Indstillinger fra Vækstforum
  8. Eventuelt
  9. Næste møde.


  Sagsnr. 12/690
  1. Kapacitet på gymnasierne
  fold dette punkt ind Resume

  Regionens fire forpligtende samarbejder har indmeldt deres foreløbige optagelseskapacitet til 1.g og 1.hf på gymnasierne og VUC´erne i regionen til regionsrådet, hvilket fremgår af bilaget. Optagelseskapaciteten skal indmeldes til Ministeriet for Børn og Undervisning senest den 1. februar 2013.

  Igen i år øger gymnasierne og udbyderne af 2-årige hf-uddannelser i Trekantområdet samlet set kapaciteten, hvilket kan få betydning for de øvrige gymnasier i bl.a. Grindsted og Tørring.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  Optagelseskapaciteten fastlægges af de forpligtende samarbejder, hvor de offentlige gymnasier, hf-kurser og studenterkurser samt de VUC’er, der udbyder den 2-årige hf, deltager. De forpligtende samarbejder, skal pr. 15. december 2012 orientere regionsrådet om optagelseskapaciteten for det kommende skoleår. Regionsrådet skal herefter videresende oplysningerne til Ministeriet for Børn og Undervisning senest den 1. februar 2013.

  I vedlagte bilag ses den foreløbige optagelseskapacitet, der skal indmeldes til Ministeriet for Børn og Undervisning, dvs. det antal klasser som den enkelte skole kan oprette. Det fremgår også, hvor mange klasser der blev oprettet i år, og hvordan stor kapaciteten er i det kommende skoleår i forhold til optaget i år. Desuden er der i tabellen en oversigt over det samlede antal klasser i indeværende skoleår, det antal der forventes næste år, og hvad ændringen er.

  I forhold til indeværende skoleårs optag, øges optagelseskapaciteten med i alt 12 nye 1. årsklasser i regionen. Der er et lille fald i antallet af 15-16 årige i regionen i 2013 sammenlignet med 2012, og de kommende år falder antallet af 15-16 årige ligeledes ifølge Danmarks Statistiks befolkningsfremskrivning. Den samlede kapacitet i regionen stiger dermed samtidig med, at der bliver færre 15-16 årige i regionen.

  Alle gymnasierne i Trekantområdet, med undtagelse af VUC Fredericia, forventer at øge kapaciteten. De udvider med i alt 15 nye 1. års klasser ift. optag i indeværende skoleår, dvs. fra 71 klasser i år til en kapacitet på 86 nye 1. års klasser. Det betyder øget konkurrence om eleverne i Trekantområdet, hvilket kan få negative konsekvenser for gymnasierne i blandt andet Grindsted og Tørring. Samme problematik blev nævnt sidste år og pointeret i brevet til Børne- og undervisningsministeren. Regionsrådet har mulighed for at indstille til Ministeriet for Børn og Undervisning, at udvalgte gymnasier pålægges et midlertidigt kapacitetsloft.

  Den samlede kapacitet (alle klassetrin) øges med 31 klasser, hvoraf de 12 er nye 1. års klasser. Den resterende stigning skyldes, at kapaciteten de senere år er øget kraftigt, hvilket betyder, at der i det kommende skoleår eksempelvis vil være flere 2.g klasser end det er tilfældet i år. Der kan således forekomme stigninger i den samlede kapacitet op til to år efter, at antallet af nye 1. års klasser stagnerer.

  Administrationen anbefaler, at regionsrådet overfor Ministeriet for Børn og Undervisning påpeger en række problemstillinger:

  -        At en udvidelse af kapaciteten medfører investeringer i bl.a. bygninger, der både på kort og langt sigt kan vise sig ikke at være økonomisk rentable, idet den demografiske udvikling medfører færre unge de kommende 10 år.

  -        At en udvidelse medfører en øget konkurrence om eleverne for at udnytte den ekstra kapacitet.

  -        At en udvidelse af kapaciteten kan få konsekvenser for gymnasier i mindre byer.

  I udkast til brev til ministeren gøres således opmærksom på, at der ikke bør bruges økonomiske ressourcer på at opbygge unødvendig kapacitet til skade for de mindre gymnasier.

  Proces

  De forpligtende samarbejder har sidste frist til at indberette næste skoleårs optagelseskapacitet d. 15. december 2012. Derfor får udvalget forelagt de endelige tal til orientering på mødet 21. januar 2013 efter mødet i Forretningsudvalget den 16. januar 2013. Der forventes dog ikke væsentlige ændringer i de endelige kapacitetstal ift. de foreløbigt indberettede.

  fold dette punkt ind Indstilling

  Det indstilles:

  At udvalget drøfter udkast til brev til ministeren.

  fold dette punkt ind Beslutning i Udvalget for Regional Udvikling den 10-12-2012

  De faldne bemærkninger indarbejdes i forslag til høringsbrev, der forelægges regionsrådet til godkendelse.

  Udvalget anbefaler, at der afholdes et møde med børne- og undervisningsminister Christine Antorini om bl.a.  kapacitetsproblematikken, især i Trekantsområdet.

  fold dette punkt ind Bilag

  Sagsnr. 12/690
  2. Høringssvar vedr. oprettelse af SOSU grundforløb i Kolding
  fold dette punkt ind Resume

  Regionsrådet skal høres forud for oprettelsen af et grundløb inden for ”Sundhed, omsorg og pædagogik” i Kolding.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  Ønsket om at udbyde grundforløbet i Kolding, er en del af det projekt, som regionsrådet med midler fra uddannelsespuljen, valgte at yde støtte til på sit møde den 24. september 2012. Det drejer sig om projektet ”Nyt samarbejde mellem uddannelsesinstitutioner – et samarbejde mellem Kolding Kommune, Social- og Sundhedsskolen Fredericia og IBC International Business College”.

  Baggrunden er, at den geografiske afstand til henholdsvis SOSU-skolerne i henholdsvis Aabenraa og Fredericia er for stor, og de offentlige transportmidler er ikke tilpasset skolerne. Derfor ønsker SOSU og IBC at udbyde både lægesekretæruddannelsen og sundhedsservicesekretæruddannelsen sammen, idet SOSU har kompetencen på det sundhedsfaglige område og IBC kompetencerne på det merkantile område, hvor uddannelserne tager deres udgangspunkt.

  Projektet blev vurderet til at understøtte regionsrådets uddannelsesstrategi og målsætningen om, at 95% af en årgang skal gennemføre en ungdomsuddannelse.

  Social- og Sundhedsskolen Fredericia – Vejle – Horsens, er opmærksom på ikke at konkurrere med Hansenberg, og derfor vil udbuddet kun omfatte SOSU og PAU delen af grundforløbet, mens andre elever inden for grundforløbet fortsat henvises til Hansenberg.

  fold dette punkt ind Indstilling

  Det indstilles:

  At udvalget anbefaler, at regionsrådet godkender høringssvaret til Social- og Sundhedsskolen Fredericia – Vejle – Horsens.

  fold dette punkt ind Beslutning i Udvalget for Regional Udvikling den 10-12-2012

  Indstillingen anbefales over for regionsrådet.

  fold dette punkt ind Bilag

  Sagsnr. 12/690
  3. Ligestillingsarbejdet
  fold dette punkt ind Resume

  På mødet den 21. maj 2012, drøftede udvalget opfølgningen på ligestillingsarbejdet. I forlængelse heraf, ønskede udvalget på et kommende møde en drøftelse af, hvorledes der kan sikres elever god adgang til uddannelser, herunder i form af alternative undervisningstilbud, kollegier og busruter til uddannelsesinstitutioner. Endvidere ønskede udvalget at drøfte Ligestillingsudvalgets anbefalinger til, hvorledes ligestilling kan fremmes.

  Udvalget udsatte på mødet den 29. oktober 2012 drøftelsen til et senere møde.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  På mødet den 21. maj 2012 drøftede udvalget opfølgningen på ligestillingsarbejdet.

  Udvalget for Regional Udvikling er af regionsrådet blevet anmodet om, at der sker en opprioritering af indsatsen for, at sikre busruter til elever på uddannelsesinstitutioner i forbindelse med en kommende revision af principperne for regionale busser.

  Arbejdsgruppen ønskede jf. vedlagte afrapportering til regionsrådet, at der prioriteres en indsats for, at unge i udkantsområderne får lettere adgang til en uddannelse. Dels i form af bedre bustransport til uddannelsesinstitutioner og dels, at moderne muligheder for fjernundervisning opprioriteres.

  Arbejdsgruppen vedrørende ligestilling, har derudover fokus på ligestilling inden for uddannelse i bred forstand, herunder ift. regionen som arbejdsplads.

  Arbejdsgruppen vedrørende ligestilling drøftede på sit møde den 14. september 2012, problemstillingerne med, at sikre lige adgang til uddannelse. Status på de forskellige initiativer er vedlagt som bilag.

  Vedr. busruter

  Regionsrådet har i forbindelse med vedtagelsen af budgettet for 2013, vedtaget nye principper for den regionale bustrafik, hvilket giver en mulighed for større fokus på at sikre transport til uddannelsesinstitutionerne. Den konkrete udmøntning skal aftales med kommunerne.

  Regionsrådet havde også særligt fokus på uddannelsessøgendes transportbehov, idet det blev besluttet, at 3 mio. kr. af Udkantspuljen fra 2014 målrettes til, at reducere uddannelsesfrafaldet blandt unge med lang transporttid ved, at se på mulighederne for bedre koordination med lokaltrafikken samt ændrede former for kollektiv transport, herunder flextrafik.

  Alternative muligheder for at sikre elever god adgang til uddannelse

  Styregruppen for Syddansk Uddannelsesaftale drøftede udfordringen, at 14,4% af de 15-19-årige har mere end 90 minutters transport til en erhvervsuddannelse. Lang afstand til ungdomsuddannelsen medfører ikke bare mange timer i en bus, men betyder ofte også en udelukkelse fra det sociale liv, fordi der ikke går en senere bus.

  Styregruppen mente ikke, at fjernundervisning generelt var en god løsning for de unge. De fleste unge har brug for at være en del af et socialt miljø. Styregruppen anbefalede i forlængelse heraf, at der arbejdes mere målrettet med at sikre, at de unges egne forudsætninger for at gennemføre en ungdomsuddannelse er bedst mulige – herunder sikre at de sociale og personlige forudsætninger er til stede.

  Mulige tiltag der kan sikre de sociale miljøer og attraktive undervisningstilbud på ungdomsuddannelserne er: 

  • Skolehjem, hvor de unge bor tæt ved uddannelsen, de får ordentlig mad, og bliver en del af skolehjemmets sociale miljø. Ungdomsuddannelserne kan ansøge om oprettelse af skolehjem. Kapaciteten på de eksisterende skolehjem er dog ikke fuldt udnyttet endnu – der kan derfor arbejdes for at øge søgningen til skolehjem.
  • Sociale aktiviteter i tilknytning til ungdomsuddannelsen – bl.a. så problematikken i forbindelse med ventetiden til offentlig transport mindskes. 
  • Campus – Flere uddannelsesinstitutioner placeret i samme områder i byerne, giver større mulighed for aktiviteter på tværs af institutionerne og dermed et bedre grundlag for et godt socialt miljø. 

  Regionsrådet har via Uddannelsespuljen på sit møde den 24. september 2012 støttet et projekt, der med udgangspunkt i Campus Grindsted, skal uddrage fællesnævnere, fastlægge campusunderstøttende sociale og faglige tiltag målrettet såvel elever som medarbejdere. Erfaringerne fra projektet kan understøtte udviklingen af campus´er andre steder i regionen.

  fold dette punkt ind Indstilling

  Det indstilles:

  At udvalget drøfter styregruppen for Syddansk Uddannelsesaftales anbefalinger.

  fold dette punkt ind Beslutning i Udvalget for Regional Udvikling den 10-12-2012

  Udvalget drøftede styregruppen for Syddansk Uddannelsesaftales anbefalinger.

  Det undersøges i hvilket omfang det er muligt at kønsopdele nogle af indikatorerne i Det-gode-liv-index, og om der er forklaringer og forståelser at hente derved.

  fold dette punkt ind Bilag

  Sagsnr. 08/2040
  4. Regional Kulturaftale mellem Kulturregion Sønderjylland-Schleswig, Kulturministeriet og Region Syddanmark
  fold dette punkt ind Resume

  Kulturregion Sønderjylland-Schleswig, der består af kommunerne Aabenraa, Haderslev, Sønderborg, Tønder og Stadt Flensburg, Kreis Nordfriesland, Kreis Schleswig-Flensburg, har anmodet Region Syddanmark om at indtræde i Kulturaftale Sønderjylland-Schleswig 2013-2016. Den kommende kulturaftale vil sikre et grænseoverskridende, kommunalt, regionalt og statsligt samarbejde om, at udvikle og højne den kunstfaglige kvalitet i kulturlivet på tværs af grænsen.

  Regionen har siden 2007 haft en observatørpost i den politiske styregruppe for Kulturaftale Sønderjylland.

  Det foreslås, at regionen bliver partner i Kulturaftale Sønderjylland-Schleswig gennem en medfinansiering på 1,250 mio. kr. i perioden 2013-2015 af de allerede disponerede midler til kulturregion Sønderjylland-Schleswig (projektet Boost–Kultur:Koncept:Konsum), og samtidig ændres Region Syddanmarks deltagelse fra observatør til medlem af den politiske styregruppe for Kulturregion Sønderjylland-Schleswig.

  Det samlede budget for Kulturaftale Sønderjylland-Schleswig er på 19.422.186 kr.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  Loven om kulturaftaler giver kommuner mulighed for at indgå frivillige kulturaftaler med Kulturministeriet. Regioner kan også indgå i aftalerne indenfor de indsatsområder, der er relevante og bidrager til regionens kulturstrategi.  

  En kulturaftale er en frivillig aftale, der indgås mellem Kulturministeriet og en række kommuner og kredse samt andre interessenter. Tilsammen udgør kommunerne og kredsene i aftalen det, der kaldes en ”kulturregion”. Formålet med en kulturaftale er, med udgangspunkt i det tværkommunale samarbejde, at sætte fokus på kunst- og kulturlivet i det pågældende område, og sammen højne kvaliteten af såvel etablerede som nye kulturtilbud og –institutioner.   

  Kulturaftalerne indgås – med udgangspunkt i det tværkommunale samarbejde – for, at understøtte det lokale og regionale kulturpolitiske engagement, at sætte fokus på kunst- og kulturlivet i det pågældende område for sammen, at højne kvaliteten af såvel etablerede som nye kulturtilbud og –institutioner. Målet med aftalerne er desuden, at fastholde og udbygge den kulturpolitiske dialog og øge samarbejdet på tværs af både kommune- og landegrænser.

  I Region Syddanmark er der indgået fire kulturaftaler med Kulturministeriet:

  • Kulturaftale Fyn – aftalen er indgået for perioden 2011-2014.
  • Kulturaftale Sønderjylland – ny og udvidet grænseoverskridende aftale på vej for perioden 2013-2016.

  • Kulturaftale Trekantområdet – ny aftale til underskrift for perioden 2012-2015.
  • Kulturaftale Vadehavet – aftalen er indgået for perioden 2011-2014.

  Regionen Syddanmark har siden 2007 haft udpeget politiske observatører i de politiske styregrupper i de fire kulturaftaler i regionen.

  Kommunerne i Kulturregion Sønderjylland (Aabenraa, Haderslev, Sønderborg og Tønder), har ved den kommende kulturaftale for 2013-2016, indledt samarbejde med 3 tyske partnere: Stadt Flensburg, Kreis Nordfriesland, Kreis Schleswig-Flensburg om den første formelle kulturaftale, hvor danske og tyske samarbejdspartnere bringer vidt forskellige strukturer og kulturer sammen.

  Region Syddanmark er i den forbindelse inviteret, til at være partner i den kommende grænseoverskridende kulturaftale.

  Samarbejdet giver et godt udgangspunkt for udveksling af kulturinformation og erfaringer på tværs af Sønderjylland-Schleswig og indblik i, hvordan de forskellige strukturer og arbejdsgange er bygget op på begge sider af grænsen.

  Ved at indgå som partner i den kommende Kulturaftale Sønderjylland-Schleswig, ændres Region Syddanmarks rolle fra observatør til medlem i den politiske styregruppe, og hermed får Region Syddanmark stemmeret på lige fod med andre partnere i kulturaftalen.

  Kulturaftalens indhold

  En kulturaftale bevæger sig på flere niveauer. En vision, der angiver den overordnede målsætning for kulturaftalen. Visionen uddybes gennem en række indsatsområder, der konkretiseres i form af 2-3 specifikke mål.

  Forslaget til Kulturaftale Sønderjylland-Schleswig har fokus på tre indsatsområder:

  1. Fremme interkulturelle kompetencer hos børn, unge og voksne i Kulturregion Sønderjylland-Schleswig.
  2. Styrke og forankre Kulturregion Sønderjylland-Schleswig som fælles kulturrum.
  3. Styrke talentudviklingen blandt børn og unge på tværs af kulturelle, sociale og geografiske grænser i Kulturregion Sønderjylland-Schleswig.

  Formålet er at skabe grænseoverskridende aktiviteter og kulturtilbud, som borgerne tager aktiv del i.

  Region Syddanmark får medbestemmelse på færdiggørelse af aftalen, herunder på den endelige finansiering af indsatsområder og projekter. Som partner i aftalen beslutter Region Syddanmark selv, hvilke indsatsområder og projekter regionen ønsker at deltage i.

  Det er administrationens vurdering, at Region Syddanmarks medfinansiering målrettes indsatsområde 2, da dette område handler om at styrke det fælles kulturrum på tværs af grænsen, vores fælles kulturarv og i det hele taget at styrke væksten og brande området. Det i forvejen indstillede projekt til Kulturpuljen 2012 fra Kulturregion Sønderjylland (Boost-Kultur:Koncept:Konsum) kan rummes indenfor dette indsatsområde.

  For at sikre projekterne den nødvendige opstartskapital, forpligter kulturaftalens kommuner sig i den 4-årige periode på at yde et årligt basisindskud til kulturaftalen. Alle projekter behandles i den politiske styregruppe, som bevilger penge til de enkelte projekter. Region Syddanmark kan som medlem i den politiske styregruppe være medvirkende til at præge projekterne, så det sker i tråd med egne strategier og interesser.

  Det foreslås, at Region Syddanmark medfinansierer kulturaftalen med 1.250.000 kr. gennem tilskud fra kulturmidlerne via bevillingen til områdeinitiativ Sønderjylland (projektet: Boost-Kultur:Koncept:Konsum).

  Kommunerne har ultimo november haft afsluttende forhandlingsmøde med Kulturministeriet, hvor Kulturministeriet principielt tilsluttede sig aftalens vision, indsatsområder og mål.

  Det forventes, at Kulturaftale Sønderjylland-Schleswig kan færdiggøres, så den træder i kraft i april måned 2013.

  Kulturaftale Sønderjylland-Schleswig forhandles p.t. med Kulturministeriet, hvorfor sagen af tidsmæssige årsager behandles på forretningsudvalgsmødet den 5. december 2012 og i regionsrådet den 17. december 2012.

  Det er indstillet til Forretningsudvalget at anbefale over for regionsrådet:

  At Region Syddanmark indgår som partner i Kulturaftale Sønderjylland-Schleswig 2013-2016.

  At der gives tilsagn om medfinansiering af Kulturaftale Sønderjylland-Schleswig med 1.250.000 kr. ligeligt fordelt over årene 2013-2015 af de i forvejen indstillede midler til Kulturregion Sønderjylland (projekt: Boost-Kultur:Koncept:Konsum).

  At bevillingen betinges af, at kulturaftalen med ministeriet indgås, så der sikres en væsentlig statslig og kommunal medfinansiering.

  At det valgte regionsrådsmedlem i Kulturaftalen ændrer status fra observatør til medlem i den politiske styregruppe for Kulturaftale Sønderjylland-Schleswig.

  At Region Syddanmarks deltagelse i Kulturaftale Sønderjylland-Schleswig er betinget af, at Kulturministeriet og øvrige partnere tiltræder aftalen.

  fold dette punkt ind Indstilling

  Til orientering.

  fold dette punkt ind Beslutning i Udvalget for Regional Udvikling den 10-12-2012

  Til orientering.

  fold dette punkt ind Bilag

  Sagsnr. 12/537
  5. Afrapportering på den syddanske satsning på Sundheds- og Velfærdsinnovation
  fold dette punkt ind Resume

  Syddansk Vækstforum og regionsrådet har siden 2009 investeret 306 mio. kr. i projekter inden for Sundheds- og Velfærdsinnovation, og regionsrådet besluttede sidste år at etablere Danmarks første stabsenhed for velfærdsinnovation, Syddansk Sundhedsinnovation. I notatet redegøres der for status på satsningens større projekter i regi af, og på tværs af sekretariatet for Syddansk Vækstforum og Syddansk Sundhedsinnovation.

  Punktet forelægges til orientering forretningsudvalget den 5. december 2012 med henblik på at blive forelagt regionsrådet til orientering den 17. december 2012.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  Ved at satse på Sundheds- og Velfærdsinnovation, går regionen efter at skabe gevinst på den tre-dobbelte bundlinje: Optimering og effektivisering af sygehusdriften, samtidig med at der skabes vækst og arbejdspladser, og borgerne får mere kvalitet og en bedre oplevelse af det syddanske sundhedsvæsen.

  Syddansk Vækstforum og regionrådets erhvervsstrategi, har siden 2009 understøttet projekter inden for forretningsområdet Sundheds- og Velfærdsinnovation. I alt har Syddansk Vækstforum og Region Syddanmark de seneste tre år investeret 306 mio. kr. i offentlig-private samarbejdsprojekter inden for Sundheds- og Velfærdsinnovation med et samlet budget på 787 mio. kr. Blandt de større projekter, som har været med til at fastslå Region Syddanmark som foregangsregion inden for Sundheds- og Velfærdsinnovation, kan nævnes: 

  • Etablering af klyngeinitiativet Welfare Tech, der samler virksomheder fra hele landet.
  • Kapitalfonden Welfare Tech Invest, der kan investere 75 mio. kr. i virksomheder inden for forretningsområdet, samt  
  • det syddanske SPIR projekt, Patient@home, som i en 6 årig periode og med et samlet budget på knap 189 mio. kr., skal udvikle velfærdsteknologier til gavn for virksomheder, patienter og sundhedssektor.  

  Med henblik på yderligere at styrke satsningen samt at styrke udbredelsen af succesfulde velfærdteknologiske løsninger, besluttede regionsrådet den 28. november 2011 at etablere Syddansk Sundhedsinnovation, som en stabsenhed på linje med eksempelvis Økonomi og Kommunikation. Med etableringen af Syddansk Sundhedsinnovation, blev en række regionale initiativer på innovationsområdet samlet. Syddansk Sundhedsinnovation består af tre enheder:

  • Sundhedsinnovatoriet (det tidligere G10 og INVIA), der arbejder med brugerdreven innovation som afsæt for udviklingen af produkter, byggeri og services inden for social- og sundhedsområdet.
  • Tværsektoriel IKT og telemedicin, der digitaliserer det tværsektorielle samarbejde samt udvikler og udbreder telemedicinske løsninger.
  • Innovationspartnerskaber & medier, der udvikler LivingLab Denmark som national platform for OPI-samarbejde, der professionaliserer dialogen mellem offentlige og private parter.

  Syddansk Sundhedsinnovation er den første stabsenhed for velfærdsinnovation i Danmark.

  I vedlagte notat redegøres der for status på satsningens større projekter i regi af, og på tværs af sekretariatet for Syddansk Vækstforum og Syddansk Sundhedsinnovation. Satsningen har senest resulteret i etablering af Velfærdskonsortiet i Odense, der skal stå for international markedsføring af danske velfærdsløsninger, mens etablering af et elitetræningscenter for opstartsvirksomheder indenfor Sundheds- og Velfærdsinnovation er på vej.

  Sagen forelægges til orientering på forretningsudvalgsmøde 5. december 2012 og regionsrådsmøde 17. december 2012.

  fold dette punkt ind Indstilling

  Til orientering.

  fold dette punkt ind Beslutning i Udvalget for Regional Udvikling den 10-12-2012

  Til orientering.

  fold dette punkt ind Bilag

  Sagsnr. 12/503
  6. Orienteringer fra Vækstforum
  fold dette punkt ind Resume

  Region Syddanmarks Vækstforum drøfter på sit møde den 6. december 2012 en række sager, herunder: Opfølgende handlinger og model for reviews og porteføljestyring, opfølgning på turismen i Syddanmark, indsats for studiejobs, principbeslutning om en særlig indsats for kompetenceudvikling som rækker ud over Vækstforums forretningsområder, sygehuspartnerskab og status på statslige arbejdspladser.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  Opfølgende handlinger og model for reviews og porteføljestyring

  På Vækstforums møde den 27. september 2012, blev Vækstforum præsenteret for forslag til opfølgende handlinger på baggrund af Ernst & Youngs review af projekterne. Vækstforumsekretariatet har efterfølgende fulgt op på de enkelte projekter. Oversigt over opfølgningen kan rekvireres hos sekretariatet.

  Tre projekter blev ved reviewet vurderet som projekter, der kræver særlig opmærksomhed (røde). Et af projekterne har fået løst sine udfordringer, mens de to øvrige er under afslutning. For disse to tilbageholdes slutudbetalingen til der foreligger dokumentation for tilfredsstillende resultater og virksomhedsinvolvering.  

  Sekretariatet har endvidere - i overensstemmelse med den hidtidige praksis - i samspil med Erhvervsstyrelsen, løbende fulgt op på de enkelte projekters bevillinger og forbrug. Dette har resulteret i, at 5 projekter har fået reduceret deres bevillinger med i alt 3.588.166 kr. i 2012.

  Derudover har den løbende opfølgning resulteret i, at 3 projekter er blevet lukket i perioden 2007-12, bl.a. på grund af manglende finansiering eller dokumentation.

  Som led i porteføljestyringen har Ernst & Young udarbejdet en manual. Den skal sikre, at læringen fra projekterne og erfaringerne fra reviews fremadrettet anvendes i forbindelse med opfølgningen på eksisterende projekter og vurderingen af nye. Manualen er fortsat under bearbejdning, og udkastet kan rekvireres hos sekretariatet.

  Vækstforums formandskab har indstillet, at Vækstforum godkender status og fremdrift på de opfølgende handlinger.

  Opfølgning på turismen i Syddanmark

  Vækstforum har i Handlingsplan 2012-13 besluttet, at man vil tage initiativ til at udvikle stærke destinationer med udgangspunkt i regionens internationale fyrtårne.

  Siden 2007 er der, under forudsætning af, at projekterne Destination Lillebælt, Oplevelsesbaseret Kystturisme og Grøn Vækstprojekterne Hærvejen, Naturcenter Bågø og Danmarks Maritime Friluftsområde bevilges midler, indstillet ca. 275 mio. kr. fra Vækstforum, som fordeler sig med:

  • 29 turismeprojekter med en samlet bevilling fra Vækstforum på 190 mio. kr. og et samlet budget på ca. 403 mio. kr. Heraf er 5 destinationsprojekter fra 2011-12, og 24 er øvrige projekter.
  • 7 Grøn Vækst projekter med en samlet bevilling fra Grøn Vækst udvalget på ca. 23 mio.kr., fra Vækstforum ca. 2 mio. kr. og et samlet budget på ca. 50 mio. kr.
  • Drift af Syddansk Turisme ca. 54 mio. kr. og drift af Inspiring Denmark (2013-2015) 6 mio. kr.

  Alle 5 destinationer i regionen vil dermed have modtaget midler til udvikling. Til Destination Legoland/Billund Ressort, er midlerne dog primært til udvikling af markedsføringsprodukter og markedsføring i foreningen FOMARS. Til de 5 destinationer er der bevilget ca. 56 mio. kr. i 2011-12. Dertil kommer tidligere bevillinger til udvikling af produkter i destinationerne, f.eks. 15 mio. kr. til Oplevelsesøkonomi i og omkring Vadehavet, 6 mio. kr. til Welcome – spa- og helsefyrtårn og en række mindre projekter, f.eks. 2 mio. kr. til Hærvejen, og 2 mio. kr. til Dox Shelter.

  Med Vækstforums projektporteføljeprojekt bliver de 5 destinationsprojekter og 24 enkeltprojekter enkeltvis fulgt og evalueret. Men den samlede indsats og projektportefølje bliver, med den nuværende organisering, ikke koordineret og evalueret.

  Vækstforums formandskab har indstillet til Vækstforum, at Vækstforum anmoder sekretariatet om, at følge fremdriften og koordineringen af den samlede projektportefølje indenfor turisme, og at Vækstforum anmoder Koordinationsudvalget for turisme om at drøfte udviklingen i og koordineringen af den samlede projektportefølje indenfor turisme.

  Indsats for studiejobs

  Vækstforum anmodede på sit møde den 27. september 2012 om, at der til det kommende møde foreligger et oplæg om, hvordan man kan gøre det mere attraktivt at studere i Syddanmark med fokus på studiejobs.

  Data fra Sam K-line viser, at Syddanmark er den af de fem regioner, som har den største nettofraflytning mellem bacheloruddannelse og kandidatuddannelse, mens Hovedstaden er den eneste region med nettotilflytning, hvilket kan indikere, at studiejobmarkedet i Københavnsområdet trækker studerende til.

  Sekretariatet har sammen med uddannelsesinstitutionernes repræsentanter i Vækstforums sekretariatsgruppe, lavet en foreløbig afdækning af den nuværende indsats inden for de korte, mellemlange og lange videregående uddannelser. Der findes ikke data på, hvor mange studerende der pt. har studiejobs. Afdækningen kan rekvireres ved sekretariatet.

   

  Der er stor forskel på uddannelsesinstitutionernes nuværende indsats for at skaffe studiejobs til studerende. Det skyldes bl.a., at uddannelserne på eksempelvis professionshøjskolerne og erhvervsakademierne, har længerevarende obligatoriske praktikforløb indbygget i uddannelsen, hvorfor indsatsen hovedsalig har været koncentreret omkring etablering af et tilstrækkeligt antal virksomhedskontakter til dækning af dette behov.

  Det er kendetegnende for alle uddannelserne, at indsatsen for at skaffe studiejobs foregår sideløbende med at sikre studerende praktikpladser, at sikre færdiguddannede ordinær ansættelse, erhvervs ph.d.’er mv. Det er uddannelsesinstitutionernes vurdering, at det er den opsøgende indsats, hvor studerende matches med virksomheder, der giver størst effekt, og at den indsats med fordel kan opprioriteres.

  Det vurderes, at den hidtidige indsats for studiejobs kan styrkes gennem et samlet regionalt initiativ, som går på tværs af alle typer af videregående uddannelser, og som dækker hele regionen. Målet er todelt:

  • At gøre det nemmere for virksomhederne at få studerende i studiejobs.
  • At gøre det mere attraktivt at studere i Syddanmark ved samlet at synliggøre de nuværende muligheder for studiejobs og ved at skabe flere studiejobs.

  Initiativet skal gå på tværs af de forskellige typer af videregående uddannelser og omfatte studiejobs blandt såvel offentlige som private parter. Region Syddanmark forventes derfor at indgå som offentlig part.

  Vækstforums formandskab har indstillet til Vækstforum, at Vækstforum beder sekretariatsgruppen tage initiativ til, at der udvikles et samlet, regionalt dækkende initiativ, som skal styrke indsatsen for at skabe studiejobs på tværs af de videregående uddannelser. Initiativet skal ligge klar til beslutning på Vækstforums møde den 4. april 2013. Formandskabet har endvidere indstillet, at Vækstforum reserverer Socialfondsmidler til udmøntning af initiativet.

   

  Principbeslutning om en særlig indsats for kompetenceudvikling som rækker ud over Vækstforums forretningsområder

  Hvis Vækstforum følger indstillingerne på de indkomne projekter til mødet den 6. december 2012, der søger Socialfondsmidler, vil der fortsat være Socialfondsmidler til rådighed. Samtidig vil der, i forbindelse med at eksisterende projekter afsluttes eller får nedskrevet sin bevilling, være et tilbageløb af Socialfondsmidler, der dermed kan disponeres igen.

  Erhvervsstyrelsen henstiller, at Vækstform skal have indstillet den samlede budgetramme inden udgangen af 2012 – og allersenest på mødet i april 2013. Erhvervsstyrelsen foreslår endvidere, at ikke bevilgede midler efter den 15. juni 2013, overføres til fælles disposition mellem regionerne.

  Der er i forbindelse med Vækstforums ordinære ansøgningsrunde indkommet yderligere tre socialfondsansøgninger, hvor der søges om midler til kompetenceudviklingsaktiviteter, der ligger uden for Vækstforums forretningsområder. 

  Sekretariatet anbefaler på den baggrund, at Vækstforum beslutter en særlig indsats for kompetenceudvikling, hvor der kan bevilges Socialfondsmidler til aktiviteter, som rækker ud over Vækstforums forretningsområder.

  Vækstforums formandskab indstiller, at Vækstforum godkender en særlig indsats for kompetenceudvikling, som rækker ud over Vækstforums forretningsområder, med finansiering fra Socialfonden. Initiativet foreslås tidsbegrænset således, at de sidste ansøgninger under denne særlige indsats, behandles på Vækstforums møde den 4. april 2013. Formandskabet indstiller endvidere, at der stilles krav om, at projekterne lever op til Vækstforums resultat- og effektkrav, herunder produktivitetsudvikling, vækst- og jobskabelse i private virksomheder.

  Sygehuspartnerskab

  På regionsrådets møde den 22. august 2011, blev det besluttet at reservere 10 mio. kr. af de regionale erhvervsudviklingsmidler til medfinansiering af det strategiske partnerskab for sygehusbyggeri med Økonomi- og Erhvervsministeriet/Fornyelsesfonden.

  Formålet med puljen er at bidrage til at realisere sygehusbyggeriernes erhvervsmæssige potentiale ved, at fremme udvikling og markedsmodning af danske sygehus- og sundhedsløsninger. Der ydes tilskud til projekter, der omhandler konkrete kommercielle løsninger inden for den sekundære sundhedssektor (sygehusene).

  Temaerne for første ansøgningsrunde i 2012 var: hospitalsinfektioner/hygiejne – logistik og sporbarhed – udlæggelse og selvhjulpenhed. Syddanske virksomheder og/eller sygehuse indgår i fire af de i alt syv projekter, som Fornyelsesfonden i oktober 2012 bevilgede støtte.

  Herunder findes en kort beskrivelse af de fire projekter, med deltagende syddanske aktører:

  Robosort er en intelligent sorteringsrobot, der skal automatisere de arbejdsopgaver, der ligger mellem ankomst til, og analyse af prøven i laboratoriet. Samlet budget på 17.242.422 kr., mens støtten udgør 9.710.412 kr. Projektholder er Gibotech A/S, 5260 Odense og herudover deltager bl.a. Syddansk Universitet, Odense Universitetshospital og Syddansk Sundhedsinnovation.

  Den intelligente transportkasse er et intelligent logistiksystem for diagnostiske prøver fra prøven rekvireres til analysen ankommer til laboratoriet. Projektet har et samlet budget på 7.156.010 kr. og opnår støtte på 4.065.909 kr. Projektholder er Intelligent Systems A/S og blandt andet Odense Universitetshospital deltager i projektet.

  Borringia A/S ønsker med Sengetransporter med indbygget sporingssystem, at gøre det lettere for portører på sygehusene at flytte hospitalssenge og at spore og genfinde sengene. Projektets samlede budget er på 9.155.056 kr., hvor støtten udgør 4.138.453 kr. Projektholder er Borringia A/S og blandt andet Odense Universitetshospital deltager i projektet.

  KR Hospitalsudstyr ønsker med cLeanbed at udvikle rengøringsvenlige hospitalssenge. Det samlede budget er på 7.700.360 kr. og støtten udgør 3.825.180 kr. Projektholder er KR Hospitalsudstyr, mens blandt andet Linak A/S og KEN Hygiejne Systems, 5672 Broby, også deltager i projektet.

  Punktet er til Vækstforums orientering.

  Status på statslige arbejdspladser

  Vækstforum drøftede på sit møde den 27. september 2012 problemstillingen vedrørende statslige arbejdspladser uden for Hovedstaden. Vækstforum besluttede, at der sammen med Kommunekontaktrådet skulle afsendes et brev til relevante ministre, samt at iværksætte en kampagne for tiltrækning af statsarbejdspladser med udgangspunkt i de regionale styrker.

  Brevet er sendt til erhvervs- og vækstministeren, ministeren for by, bolig og landdistrikter, økonomi- og indenrigsministeren, finansministeren og forsvarsministeren. I brevet gives der udtryk for, at Syddanmark inden for en kort periode har mistet mange statslige arbejdspladser. I brevet opfordres regeringen til at lade sig inspirere af erfaringer fra Sverige, hvor der igennem en årrække er flyttet ca. 2.000 statslige arbejdspladser fra Stockholm til de svenske regioner som kompensation for nedskæringer i det svenske forsvar i de samme geografiske områder. Desuden gøres der i brevet opmærksom på de syddanske klynger, og at klyngerne gerne indgår i et tæt samspil med relevante statslige styrelser, der eventuelt flyttes til Syddanmark. Endelig fremhæves OECD-rapporten, hvori det fremgår, at regionerne uden for hovedstadsområdet bidrager til en stor del af væksten i Danmark. Brevet til ministrene er vedlagt som bilag.  

  Under overskriften ”Staten bør ikke kun ligge i Købehavn” har der været bragt et fælles synspunkt i JyllandsPosten med det syddanske vækstforumformandskab som afsender. Budskaberne i synspunktet ligger i tråd med budskaberne i brevet til ministrene. 

  Punktet er til Vækstforums orientering.

  Det kan oplyses, at forretningsudvalget har behandlet sagen den 5. december 2012. Sagen behandles i regionsrådet den 17. december 2012.

  fold dette punkt ind Indstilling

  Til orientering.

  fold dette punkt ind Beslutning i Forretningsudvalget den 05-12-2012

  Til orientering.

  fold dette punkt ind Beslutning i Udvalget for Regional Udvikling den 10-12-2012

  Til orientering.

  fold dette punkt ind Bilag

  Sagsnr. 12/503
  7. Indstillinger fra Vækstforum
  fold dette punkt ind Resume

  Region Syddanmarks Vækstforum behandler på sit møde den 6. december 2012 en række projekter, hvor der indstilles til endelig beslutning i regionsrådet. Det drejer sig om 12 projekter samt 2 yderligere sager ”pulje til projektudvikling i yderområder” samt en særlig ramme til sekretariatet. Der er indstillet i alt 28.131.374 kr. fra de regionale erhvervsudviklingsmidler afsat i 2012.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  Pulje til projektudvikling i yderområder

  Regionsrådet har efter indstilling fra Vækstforum siden 2007 afsat en særlig pulje til projektudvikling i regionens yderområder. Formålet med disse midler er at understøtte aktiviteter, netværksdannelse og udvikling af projekter, der kan bidrage til erhvervsmæssige aktiviteter i yderområderne.

  I Vækstforums handlingsplan for 2012-13 fremgår det, at der afsættes særlige midler til at understøtte projektudvikling i yderområderne. Sekretariatet foreslår derfor, at der afsættes 3,3 mio. kr. i 2013, som det også har været tilfældet tidligere år.

  Særlig ramme til sekretariatet

  På regionsrådets møde den 12. december 2011, blev det besluttet at afsætte en ramme på 1 mio. kr. til sekretariatets disposition til mindre aktiviteter, analyser, kortlægninger mv. i 2012. Det blev samtidig besluttet, at sekretariatet efter 1 år skulle afrapportere for anvendelsen af denne ramme.

  I alt er anvendt 976.593 kr. fra rammen i 2012 til bl.a. OECD-konference, avistillæg om regional udvikling og tv-spots.

  Det foreslås, at sekretariatet også i 2013 bevilges en ramme på 1. mio. kr., der kan anvendes til mindre aktiviteter, analyser mv.

  Vækstforum behandler følgende projekter:

  • Welfare Tech 2.0 - Styrkelse af Welfare Techs rolle i udviklingen af et sektorspecifikt økosystem for velfærdsteknologi. Der er søgt under forretningsområdet Sundheds- og Velfærdsinnovation.
  • VOK, Velfærd, Opkvalifikation, Kommunikation - styrkelse af digitale kompetencer hos offentligt og privat pleje - og sundhedspersonale. Der er søgt under forretningsområdet Sundheds- og Velfærdsinnovation
  • Micro Grid Living Lab. Der er søgt under forretningsområdet Bæredygtig Energi.
  • Solerhverv. Der er søgt under forretningsområdet Bæredygtig Energi.
  • Destination Lillebælt - etablering af en konkurrencedygtig destination. Der er søgt under forretningsområdet Oplevelseserhverv.
  • OplevelsesbaseretKystturisme og demonstrationsprojekt. Der er søgt under forretningsområdet Oplevelseserhverv.
  • Global Vækst Syddanmark. Der er søgt under alle forretningsområder.
  • Forlængelse af Virksom Viden. Der er søgt under alle forretningsområder.
  • Klar til anlæg. Der er søgt uden for Vækstforums forretningsområder.
  • Tønder Innovatorium. Der er søgt uden for Vækstforums forretningsområder.
  • Udvidelse og forlængelse af projekt Fremtidsfabrikken. Der er søgt uden for Vækstforums forretningsområder.
  • Hærvejen - en international destination for cykle- og vandreturisme. Der er søgt under Grøn Vækst programmet. 

  Der er vedlagt et bilag med et kort resumé af projekterne.

  Indstillinger

  Med forbehold for Vækstforums behandling af sagerne på møde den 6. december 2012, indstiller Vækstforum til regionsrådet:

  Vedr. Pulje til projektudvikling i yderområder:

  • At eventuelle uforbrugte midler fra puljen i 2012 vil blive tilbageført til de regionale erhvervsudviklingsmidler.
  • At der bevilges 3,3 mio. kr. af de regionale erhvervsudviklingsmidler til puljen til projektudvikling i yderområderne i 2013.
  • At regionsdirektøren bemyndiges til at bevilge midler fra denne pulje efter indstilling fra Vækstforums sekretariat. Vækstforum får afsluttende afrapportering om anvendelse af midlerne på mødet den 5. december 2013.

  Vedr. Sekretariatets særlige ramme:

  • At regionsrådet bevilger en ramme fra de regionale erhvervsudviklingsmidler afsat i 2012 på 1 mio. kr. til sekretariatets disposition til mindre aktiviteter, analyser, kortlægninger mv. i 2013.
  • At sekretariatet afrapporterer på anvendelsen efter 1 år.
  • At uforbrugte midler fra 2012-rammen tilbageføres til de regionale erhvervsudviklingsmidler.

  Vedr. Welfare Tech 2.0 - Styrkelse af Welfare Techs rolle i udviklingen af et sektorspecifikt økosystem for velfærdsteknologi:

  • At projektet bevilges støtte fra de regionale erhvervsudviklingsmidler på 10.624.867,50 kr. – bevillingen kan maksimalt udgøre 25% af de godkendte støtteberettigede udgifter på samlet 8.762.385 kr. frem til 31. december 2014, hvorefter bevillingen maksimalt kan udgøre 75% af udgifterne på samlet 11.245.695 kr. i perioden 1. januar 2015 til 30. april 2017.
  • At det forudsættes, at de resultater og den viden, der opnås via projektet stilles til rådighed for offentligheden.
  • At kravene i Vækstforums porteføljestyring lægges til grund for bevillingen.
  • At der udarbejdes en resultatkontrakt med milepæle, resultater og effekter, der skal godkendes af Vækstforumsekretariatet inden den 1. februar 2013.
  • At der udarbejdes en plan for aktiviteter målrettet virksomhederne i yderområderne, planen skal godkendes af vækstforumsekretariatet inden den 1. februar 2013.
  • At der udarbejdes en forpligtende samarbejdsaftale med relevante aktører, aftalen skal godkendes af Vækstforumsekretariatet inden den 1. februar 2013.

  Vedr. VOK, Velfærd, Opkvalifikation, Kommunikation – styrkelse af digitale kompetencer hos offentligt og privat pleje- og sundhedspersonale:

  • At ansøgningen ikke bevilges støtte fra de regionale erhvervsudviklingsmidler, da projektet ikke vurderes at have tilstrækkelig effekt på målsætningerne i Vækstforums handlingsplan og strategi.

   

  Vedr. Micro Grid Living Lab:

  At projektet bevilges støtte fra de regionale erhvervsudviklingsmidler på 2.940.183,80 kr. – bevillingen kan maksimalt udgøre 25% af de godkendte støtteberettigede udgifter.

  • At det er en forudsætning for bevillingen, at Green Tech Centers aktiviteter, jf. Green Tech Centers forretningsplan, igangsættes gennem en investering på min. 50 mio. kr. Investeringen skal som minimum omfatte det beskrevne Green Tech House med faciliteter som beskrevet i projektoplægget, herunder Living labs, energiproduktionsmiljø, studieområder mv. Dokumentation for dette f.eks. gennem en forpligtende bestyrelsesbeslutning, skal senest den 14. december 2012 fremsendes til Vækstforumsekretariatet.
  • At det er en forudsætning for bevillingen, at der laves en uddybende beskrivelse af virksomhedernes behov for samarbejde med videninstitutioner i forbindelse med udviklingsaktiviteterne, samt hvordan det sikres at behovet efterkommes. Denne beskrivelse skal senest den 15. januar 2013 fremsendes til Vækstforumsekretariatet, som skal godkende beskrivelsen inden første udbetaling finder sted.
  • At det er en forudsætning for bevillingen, at de resultater og den viden, der opnås via projektet, stilles til rådighed for offentligheden.
  • At kravene i Vækstforums porteføljestyring lægges til grund for bevillingen.

   

  Vedr. Solerhverv

  • At ansøgningen ikke bevilges støtte fra de regionale erhvervsudviklingsmidler, da ansøger ikke i tilstrækkeligt omfang har redegjort for, hvordan projektets aktiviteter skal gennemføres, og dermed er der betydelig usikkerhed om, hvorvidt projektet vil opnå de angivne effekter.

  Vedr. Destination Lillebælt - etablering af en konkurrencedygtig destination

  • At projektet bevilges støtte fra de regionale erhvervsudviklingsmidler på 2.658.670,25 kr. – bevillingen kan maksimalt udgøre 25% af de godkendte støtteberettigede udgifter.
  • At projektet, inden den 1. december 2012, fremsender dokumentation til godkendelse i Vækstforumsekretariatet for, at projektet koordinerer og erfaringsudveksler med øvrige destinationsprojekter i Region Syddanmark og med det etablerede turismekoordinationsudvalg.
  • At det forudsættes, at de resultater og den viden, der opnås via projektet stilles til rådighed for offentligheden.
  • At kravene i Vækstforums porteføljestyring lægges til grund for bevillingen.

  Vedr. Oplevelsesbaseret Kystturisme og demonstrationsprojekt

  • At Vækstforum indstiller til regionsrådet, at projektet bevilges støtte fra de regionale erhvervsudviklingsmidler på 3.000.000 kr. – bevillingen kan maksimalt udgøre 5,66% af de godkendte støtteberettigede udgifter.
  • At det forudsættes, at Centeret for Kystturisme (CKT), inden den 1. december 2012, fremsender partnerskabsaftaler indgået mellem CKT og de 7 udvalgte feriesteder i Syddanmark. Aftalerne skal godkendes af sekretariatet og skal indeholde, dels en liste over de specifikke aktiviteter, der skal igangsættes på de pågældende feriesteder, dels et budget for de enkelte aktiviteter.
  • At det forudsættes, at de enkelte partnerskabsaftaler, inden den 1. december 2012, er godkendt af projektlederen fra den syddanske destination, hvor det udvalgte feriested er beliggende og at denne godkendelse fremsendes til sekretariatet til godkendelse.
  • At det forudsættes, at de resultater og den viden, der opnås via projektet stilles til rådighed for offentligheden.

  Vedr. Global Vækst Syddanmark

  • At projektet bevilges støtte fra de regionale erhvervsudviklingsmidler på 1.393.250,00 kr. – bevillingen kan maksimalt udgøre 13,65 % af de godkendte støtteberettigede udgifter.
  • At det forudsættes, at Væksthus Syddanmark indgår en gensidig forpligtende samarbejdsaftale mellem Væksthus Syddanmark og klyngerne Welfare Tech, Lean Energy og Design2Innovate (samt senere med klyngen Off-shore Wind Denmark) om deres indbyrdes arbejdsdeling i forhold til de virksomhedsrettede internationaliseringsaktiviteter, således at Væksthuset tydeligt understøtter klyngernes fokus. Denne aftale fremsendes inden 7. januar 2013 til Vækstforumsekretariatet, som vurderer, om forudsætningen er opfyldt.
  • At det forudsættes, at mindst 25 af de deltagende virksomheder på Klar til eksport workshops er rekrutteret inden 1. april 2013. Dokumentation herfor fremsendes til Vækstforumsekretariatet.
  • At det forudsættes, at de resultater og den viden, der opnås via projektet stilles til rådighed for offentligheden.
  • At kravene i Vækstforums porteføljestyring lægges til grund for bevillingen. 

  Vedr. Forlængelse af virksom viden

  • At projektet bevilges supplerende støtte fra de regionale erhvervsudviklingsmidler på 1.388.854,50 kr. – bevillingen kan maksimalt udgøre 25% af de godkendte støtteberettigede udgifter.
  • At det samlede tilsagn fra de regionale erhvervsudviklingsmidler efter merbevillingen udgør 6.307.436,50 kr. – den samlede bevilling kan maksimalt udgøre 25% af de godkendte støtteberettigede udgifter.
  • At det forudsættes, at de resultater og den viden, der opnås via projektet stilles til rådighed for offentligheden.
  • At kravene i Vækstforums porteføljestyringsmodel lægges til grund for bevillingen.

   Vedr. Klar til anlæg

  • At projektet bevilges støtte fra de regionale erhvervsudviklingsmidler på 550.000 kr. – bevillingen kan maksimalt udgøre 4,57% af de godkendte støtteberettigede udgifter.
  • At det forudsættes, at de resultater og den viden, der opnås via projektet, stilles til rådighed for offentligheden.
  • At det forudsættes, at Vækstforum igangsætter en særlig indsats for kompetenceudvikling, som rækker ud over Vækstforums forretningsområder, med finansiering fra Socialfonden.
  • At kravene i Vækstforums porteføljestyring lægges til grund for bevillingen.

  Vedr. Tønder Innovatorium

  • At projektet bevilges støtte fra de regionale erhvervsudviklingsmidler på 1.368.797,64 kr. – bevillingen kan maksimalt udgøre 20,7% af de godkendte støtteberettigede udgifter.
  • At der er repræsentation af virksomheder og af Vækstforums sekretariat i projektets styregruppe.
  • At det forudsættes, at Vækstforum igangsætter en særlig indsats for kompetenceudvikling, som rækker ud over Vækstforums forretningsområder, med finansiering fra Socialfonden.
  • At det forudsættes, at de resultater og den viden, der opnås via projektet stilles til rådighed for offentligheden.
  • At kravene i Vækstforums porteføljestyringsmodel lægges til grund for bevillingen.

  At ansøger indstilles til en feasibilityfase, hvorefter ansøger senest et halvt år efter modtagelse af nærværende tilsagn, skal opfylde følgende vilkår:

  • Projektet skal have udarbejdet en konkret og realistisk projektplan, der er nedbrudt på konkrete aktiviteter, der skal gennemføres.
  • Projektet har opstillet klare resultatmål for de enkelte aktiviteter.
  • Projektet skal have organiseringen på plads, herunder nedsat en styregruppe med relevante partnere.
  • Projektet skal have identificeret de deltagende virksomheder, herunder indhentet partnererklæringer.
  • Projektet skal dokumentere, at de fornødne faglige, administrative og økonomiske kompetencer er til stede.
  • Hvis Vækstforumssekretariatet efter feasibilityfasens udløb vurderer, at de opstillede vilkår ikke er opfyldte, indstilles det til Vækstforum, at projektet afvikles. 

  Vedr. Udvidelse og forlængelse af projekt Fremtidsfabrikken

  • At projektet bevilges supplerende støtte fra de regionale erhvervsudviklingsmidler på 600.000 kr. – bevillingen kan maksimalt udgøre 25% af de godkendte støtteberettigede udgifter.
  • At det samlede tilsagn fra de regionale erhvervsudviklingsmidler efter merbevillingen udgør 5.505.185 kr. – den samlede bevilling kan maksimalt udgøre 25% af de godkendte støtteberettigede udgifter.
  • At det forudsættes, at Vækstforum igangsætter en særlig indsats for kompetenceudvikling, som rækker ud over Vækstforums forretningsområder, med finansiering fra Socialfonden.
  • At det forudsættes, at de resultater og den viden, der opnås via projektet, stilles til rådighed for offentligheden.
  • At kravene i Vækstforums porteføljestyringsmodel lægges til grund for bevillingen.

  Vedr. Hærvejen - en international destination for cykle- og vandreturisme

  • At Vækstforum indstiller til regionsrådet, at projektet bevilges støtte fra de regionale erhvervsudviklingsmidler på op til 800.000 kr. – bevillingen kan maksimalt udgøre 25% af de godkendte støtteberettigede udgifter.
  • At midlerne bevilges fra rammen på 16,5 mio. kr. fra de regionale erhvervsudviklingsmidler afsat i 2011, til medfinansiering af projekter inden for turisme og udvikling af fødevareerhverv i det syddanske Grøn Vækst program.

  At ansøger indstilles til en feasibilityfase, hvorefter ansøger senest tre måneder efter modtagelse af nærværende tilsagn, skal opfylde følgende vilkår:

  • Projektet har udarbejdet en konkret og realistisk projektplan, der er nedbrudt i konkrete aktiviteter, der skal gennemføres.
  • Projektets organisering er på plads, herunder at projektet er integreret med destinationsarbejdet i de berørte destinationer.
  • Hvis Vækstforumssekretariatet efter feasibility-fasens udløb vurderer, at de opstillede vilkår ikke er opfyldte, indstilles det til Vækstforum at bevillingen afvikles.
  • At det forudsættes, at de resultater og den viden, der opnås via projektet, stilles til rådighed for offentligheden.
  • At kravene i Vækstforums porteføljestyringsmodel lægges til grund for bevillingen.

  Det kan oplyses, at forretningsudvalget har behandlet sagen den 5. december 2012. Sagen behandles i regionsrådet den 17. december 2012.

  fold dette punkt ind Indstilling

  Til orientering.

  fold dette punkt ind Beslutning i Forretningsudvalget den 05-12-2012

  Indstillingen anbefales over for regionsrådet.

  fold dette punkt ind Beslutning i Udvalget for Regional Udvikling den 10-12-2012

  Til orientering.

  fold dette punkt ind Bilag

  Sagsnr. 12/96
  8. Eventuelt
  fold dette punkt ind Resume
  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
  fold dette punkt ind Indstilling
  fold dette punkt ind Beslutning i Udvalget for Regional Udvikling den 10-12-2012

  Lasse Krull og Preben Jensen orienterede om arbejdet i AER m.v.

  Torben Schmidt orienterede om den nye budgetlovs konsekvenser for bevillinger til LAG-støttede projekter. 

  Preben Friis-Hauge orienterede om støttede projekter i LAG Vestjylland, arbejdet i Det Trilaterale Vadehavssamarbejde samt om Sydtrafiks bestyrelses afskedigelse af direktøren.

  Anita Bisgaard orienterede om, at en evaluering af projektet ”Udvikling af en biotekstudieretning i gymnasiet", viser, at der i 2011 var blevet oprettet en bioteknologisk studieretning på 21 gymnasier i Syddanmark. Søgningen har været støt stigende i løbet af projektet fra 30 elever i 2009 til 472 elever i 2011. Regionsrådet ydede tilskud til projektet i 2009.

  Anita Bisgaard oplyste, at der på seminaret den 6. december 2012 om samarbejde mellem Region Syddanmark og kommunerne om Science Region, havde været en god stemning og opbakning  til projektet.


  Sagsnr. 12/96
  9. Næste møde.
  fold dette punkt ind Resume

  Næste møde er mandag den 21. januar 2013 kl. 15.00 i Regionshuset.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
  fold dette punkt ind Indstilling

  Til orientering.

  fold dette punkt ind Beslutning i Udvalget for Regional Udvikling den 10-12-2012

  Næste møde er mandag den 21. januar 2013 kl. 15.00 i Regionshuset. 


  Siden er sidst opdateret 13-12-2012
  Kontakt Region Syddanmark

  Region Syddanmark | Tlf: 76 63 10 00 | CVR nr. 29190909 | Skriv til Regionen | Om hjemmesiden | Sitemap | Tilgængelighedserklæring