Gå til indhold
Forsiden | Kontakt | Ledige job | For ansatte | Presse og nyheder | Web-TV | Besuchen Sie unsere deutsche Website Visit our English website |
Region Syddanmark logo, link til forsiden

Forretningsudvalget - Referat - 05. december 2012

 

Mødedato
05-12-2012 kl. 15:00 - 18:00
 
Mødested
Mødeværelse 4
 
Deltagere
 
 • Carl Holst, V
 • Poul-Erik Svendsen, A
 • Freddie H. Madsen, O
 • Karsten Uno Petersen, A
 • Willy Sahl, A
 • Bente Gertz, A
 • Mette Valentin, U
 • Henrik J. Møller, F
 • Ida Damborg, F (midlertidigt for Iben Kromann)
 • Lasse Krull, C
 • John Lohff, C
 • Otto Ottosen, V (midlertidigt for Stephanie Lose)
 • Sonny Berthold, V
 • Thyge Nielsen, V
 • Preben Jensen, V
 • Bo Libergren, V
 • Kristian Grønbæk Andersen, B

 • Afbud
   
 • Karsten Uno Petersen, A
 • Willy Sahl, A
 • Bo Libergren, V

   

  Thyge Nielsen deltog ikke i behandlingen af punkt 1-7. Bente Gertz deltog ikke i behandlingen af pkt. 47-58. John Lohff og Freddie H. Madsen deltog ikke i behandlingen af pkt. 48-58.

   


 •  

  Luk alle punkter Referat
   

  1. 3. Økonomi - og aktivitetsrapportering 2012
  2. Overførsler 2012-2013
  3. Budgettilpasning december 2012
  4. Budgettilpasning for Regional Udvikling samt Fælles formål og administration
  5. Justering af budgettet for social og specialundervisning
  6. Nyt universitetshospital i Odense - byggeprogram og bevilling til dispositions- og forslagsfaserne
  7. Nyt teknisk paradigme for bygning af hospitaler – dokumentation og afprøvning
  8. Helhedsplan for Specialsygehus Sønderborg
  9. Rådgiverbevilling til opstart af bygningsændringer på Specialsygehus Sønderborg
  10. Lagersammenlægning på OUH
  11. Organisering af Videnscenter for Rehabilitering og Palliation
  12. Syddanske Vaskerier - ekstraordinære investeringer i vaskeriets produktionsapparat i 2012
  13. Ret til hurtig udredning og differentieret ret til udvidet frit sygehusvalg
  14. Udviklingsplan for psykologhjælp
  15. Kvalitetsmål for ventetid på operation for patienter med brækket hofte
  16. Høringsudkast til praksisplan på speciallægeområdet - Øvrige Specialer
  17. Høringsudkast til praksisplan for psykiatri
  18. Forebyggende helbredsundersøgelse, udmøntning af bevilling
  19. Færdiggørelse af fælles EPJ og PAS i Region Syddanmark
  20. Etablering af vagtberedskab til FAM
  21. Udbetalingsanmodning for kvalitetsfondsprojektet i Aabenraa
  22. Rapportering nr. 8 om kvalitetsfondsprojekterne og 3. rapportering om udbygningen af Esbjerg Sygehus
  23. Etablering af foreningen work-live-stay southern denmark
  24. Orienteringer fra Vækstforum
  25. Indstillinger fra Vækstforum
  26. Studieretninger 2013
  27. Forslag til Region Syddanmarks høringssvar til Trafikstyrelsens ”Trafikplan for den statslige jernbane 2012-2027”
  28. Ansøgninger til Region Syddanmarks Kulturmidler - tematiske kultursatsninger
  29. Ansøgninger til Region Syddanmarks Kulturmidler - strategiske indsatsområder
  30. Kulturpuljen - Ansøgning til afholdelse af Carl Nielsen koncerter
  31. Kulturpuljen - Ansøgning om tilskud til H.C. Andersen Festival Odense 2013
  32. Kulturpuljen - Ansøgning om tilskud til koncerten "En Søndag på Als kommer til Nyborg"
  33. Regional Kulturaftale mellem Kulturregion Sønderjylland-Schleswig, Kulturministeriet og Region Syddanmark
  34. Afrapportering på den syddanske satsning på Sundheds- og Velfærdsinnovation
  35. Opførelse af ny værksteds- og innovationsbygning i Forskerparken i Odense
  36. Afrapportering fra studierejse til Helsinki-Uusimaa
  37. FVU Driftsoverenskomster
  38. Energi- og miljøredegørelse 2011
  39. Råstofplan 2012 for Region Syddanmark
  40. Samtykke til råstofgravning udenfor råstofplanens graveområder, del af vejmatrikel 7000p Staurby By, Vejlby, Middelfart kommune
  41. Håndtering af liggeudgifter i forbindelse med den gradvise udflytning fra det tidligere Strandvænget
  42. Børnehusene - etablering af en specialinstitution i Odense
  43. Bøge Allé - ombygning til erstatningspladser på Kastanie Allé
  44. Etablering af køkkener på Engbo og Lilleskov
  45. Status på sygefravær i Region Syddanmark
  46. Reaktioner fra Arbejdstilsynet - halvårsrapport
  47. Aftale om akutjob
  48. Kampagnen "Stop regelrytteriet"
  49. Målproces
  50. Meddelelser
  51. LUKKET - overtagelse
  52. LUKKET - konkurrenceprogram
  53. LUKKET - It-udbud
  54. LUKKET - mobile enheder
  55. LUKKET - indgåelse af licensaftale
  56. LUKKET - salg af fast ejendom
  57. LUKKET - salg af fast ejendom
  58. LUKKET - salg af fast ejendom


  Sagsnr. 12/11759
  1. 3. Økonomi - og aktivitetsrapportering 2012
  fold dette punkt ind Resume
   

  Økonomi- og aktivitetsrapporteringen indeholder et skøn over det forventede årsresultat 2012, opgjort på baggrund af årets foreløbige forbrug.

  For Sundhed forventes et mindreforbrug på 143,0 mio. kr. (ekskl. medicin), samt aftaleoverholdelse.

  For Social og Specialundervisning ventes det akkumulerede underskud nedbragt med 16,9 mio. kr. mod budgetteret 21,8 mio. kr.

  For Regional Udvikling forventes regnskabsresultatet at ligge over oprindeligt budget, svarende til afvikling af en del af de akkumulerede overførsler fra tidligere år som følge af tidsforskydninger m.v.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
   

  Dette er den sidste af årets tre rapporteringer vedrørende udviklingen i aktivitet, økonomi og kvalitetsmål mv. I notaterne vedrørende Sundhed, Socialområdet og Regional Udvikling er der redegjort for de pågældende områders forventning til udviklingen i 2012. Sammenfatningsnotatet indeholder en standardiseret økonomiopfølgning og en redegørelse for Fælles formål og administration og Renter, samt likviditet.

  Nedenfor sammenfattes forventninger med hensyn til aktivitet og økonomi for de forskellige aktivitetsområder:

  Sundhed

  Aktivitet: Prognoserne 2012 viser en vigende aktivitetsudvikling og en deraf følgende reduceret aktivitetsafregning. Aktivitetsudviklingen i 2012 ligger denne således væsentligt under tidligere års aktivitetsudvikling med betydeligt lavere vækstrate på den ambulante aktivitet.

  Økonomi: Der forventes et mindreforbrug i forhold til ajourført budget på 143 mio. kr., hvilket afspejler:

  Somatik: For de somatiske sygehuse under ét forventes en overskridelse på 21 mio. kr og et merforbrug på fællesområdet på ca. 70 mio. kr. Merforbruget for fællesområdet skyldes en række ekstraordinære initiativer afholdt indenfor udgiftsloftet.

  Psykiatri: Forventet balance.

  Sygesikring: Forventet mindreforbrug på 90 mio.kr. ekskl. medicintilskud og mindreforbrug på 143 mio. kr. vedrørende medicintilskud. Det forventes overholdelse af det i økonomiaftalen aftalte udgiftsloft, ekskl. medicintilskud.

  Social og Specialundervisning

  Aktivitet: Belægningen forventes 4,6 % lavere end budgetteret.

  Økonomi: Det akkumulerede underskud forventes nedbragt med 16,9 mio. kr. mod budgetteret 21,8 mio. kr., hvilket er en forbedring i forhold til opfølgningen efter 2. kvartal.

  Regional Udvikling

  Aktivitet: I 2012 gennemføres aktiviteter prioriteret i året, såvel som en række aktiviteter prioriteret i tidligere år. 

  Økonomi: I 2012 forventes anvendt en væsentlig del af de midler, der er overført fra tidligere år. Regnskab 2012 forventes at ligge inden for det ajourførte budget, men over det oprindelige budget, som udgør udgiftsloftet for regionen isoleret set. Risikoen for sanktioner afhænger af årsresultatet i de øvrige regioner, idet udgiftsloftet gælder for regionerne under ét. 

  Fælles formål og administration, samt Renter

  Der forventes balance, hvilket er indregnet i prognoserne for de tre hovedområder.

  fold dette punkt ind Indstilling
   

  Det indstilles, at forretningsudvalget anbefaler regionsrådet:

  At den tredje økonomi- og aktivitetsrapportering tages til efterretning.

  fold dette punkt ind Beslutning i Forretningsudvalget den 05-12-2012
   

  Indstillingen anbefales over for regionsrådet.

  fold dette punkt ind Bilag
   

  Sagsnr. 12/24559
  2. Overførsler 2012-2013
  fold dette punkt ind Resume
   

  Bevillinger, som regionsrådet meddeler, er et-årige. Det indebærer, at ikke-forbrugte beløb i princippet bortfalder ved årets udgang. For at begrænse de uhensigtsmæssigheder, som princippet om et-årige bevillinger giver anledning til, kan derfor tilrettelægges ordninger for overførsler og genbevilling af uforbrugte bevillingsbeløb mellem budgetår. Overførslerne fra 2012 vedrører, med enkelte undtagelser, overførsel til samme formål i 2013 som følge af tidsforskydning i forbruget mellem år.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
   

  På baggrund af tidsforskydning i planlagte aktiviteter og prioriterede initiativer indstilles vedr. drift overført i alt 143,5 mio. kr. vedr. Sundhed.

  Overførslerne på sundhed vedrører fælles konti.

  På baggrund af forskydninger i byggetakten indstilles vedr. anlæg overført rådighedsbeløb vedr. igangværende eller prioriterede projekter på i alt 779,3 mio. kr. vedr. Sundhed. Vedr. fælles rammer, somatik: Af den uforbrugte ramme til sundheds-it foreslås 3,313 mio. kr. overført til projektet vedr. arkiveringsløsning for PAS-data, der ellers i 2013 i udgangssituationen var forudsat leasingfinansieret.

  fold dette punkt ind Indstilling
   

  Det indstilles, at forretningsudvalget anbefaler regionsrådet:

  At der vedr. drift meddeles tillægsbevilling på -143,5 mio. kr. vedr. Sundhed og tilsvarende positive tillægsbevillinger i 2013 jf. bilag.

  At der vedr. anlæg meddeles tillægsbevilling til rådighedsbeløb i 2012 på -779,5 mio. kr. vedr. Sundhed. I sammenhæng hermed meddeles tillægsbevilling til rådighedsbeløb på 790,3 mio. kr. i 2013.

  fold dette punkt ind Beslutning i Forretningsudvalget den 05-12-2012
   

  Indstillingen anbefales over for regionsrådet.

  fold dette punkt ind Bilag
   

  Sagsnr. 12/21445
  3. Budgettilpasning december 2012
  fold dette punkt ind Resume
   

  Budgettilpasningen på sundhedsområdet omfatter afregning til de somatiske sygehuse for forventet meraktivitet i 2012 efter regionens takststyringsmodel, bevilling til ekstraordinære elever, afledte driftsudgifter i forbindelse med ændringer i bygningsmassen, dampautoklaver til sterilcentralen på Sydvestjysk Sygehus og permanentgørelse af projekter på Afdelingen for Traume og Tortur-overlevere.

  Derudover bringes en række budgetneutrale omflytninger på plads mellem bevillingsområderne, og endelig indgår en række tilpasninger vedrørende anlæg.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
   

  I forlængelse af den 3. økonomi- og aktivitetsrapportering for 2012, jævnfør andet dagsordenspunkt, foreslås flere bevillingsændringer bragt på plads indenfor den samlede økonomi på sundhedsområdet. Konsekvenserne heraf er indregnet i prognosen for 3. økonomi- og aktivitetsrapportering.

  I budgettilpasningen indgår afregning for forventet meraktivitet i 2012 efter grundprincipperne i regionens takststyringsmodel. De somatiske sygehuse afregnes for al planlagt mer- eller mindreaktivitet udover et fastsat aktivitetsniveau, dog afregnes ikke for stationær aktivitet på medicinske specialer. Afregningstaksten er 55% af DRG/DAGS taksten. 

  Desuden afregnes der efter særlige takster for behandlingsformer, hvor en marginalafregning ikke dækker de faktiske marginale udgifter (f.eks implantater og dyr medicin).

  Samlet foreslås en aconto-afregning for 2012 på 104,897 mio. kr. Fordelingen mellem de somatiske sygehuse fremgår af bilaget.

  Vurderingen for aktivitetsniveauet, der ligger til grund for afregningen, er fortsat usikker, og det foreslås derfor, at sundhedsdirektøren - i lighed med tidligere år - bemyndiges til at efterregulere afregningen i supplementsperioden inden for den samlede økonomi på sundhedsområdet.

  Jf. 3 økonomi- og aktivitetsopfølgning er de formålsbestemte overførsler til 2013 markant nedbragt, men fortsat i en størrelsesorden, der udgør en væsentlig risiko for den økonomiske styring i 2012. Derfor overvejes overførslerne til 2013 modsvaret af fremrykkede indkøb mv. på andre områder indenfor udgiftsloftet. Det anbefales, at de bevillingsmæssige konsekvenser af disse dispositioner kan godkendes af regionsrådsformanden efter indstilling fra sundhedsdirektøren. Det betinges bevillingsændringen i 2012 modsvares af en negativ tillægsbevilling for 2013 i samme størrelsesorden. I forbindelse med regnskabsafslutningen vil indholdet af disse dispositioner blive forelagt regionsrådet med henblik på en berigtigelse.

  I budgettilpasningen indgår endvidere bevilling til afledte driftsudgifter i forbindelse med ændringer i bygningsmassen på Sygehus Sønderjylland og Odense Universitetshospital, og Sydvest Sygehus får bevilling til 5 nye autoklaver. Alle sygehusene får bevilling til ekstraordinære elever.

  Afdelingen for Traume og Torturoverelevere fik ved SATS-puljeaftalen 2008-2011 bevilliget midler til opbygning af behandlingskapaciteten i form af udgående teams. I budgettilpasningen anbefales, at projekterne permanentgøres.

  Budgettilpasningen omfatter desuden følgende budgetneutrale reguleringer, som nærmere beskrevet i sagens bilag:

  • Utensilier til prøvetagning i almen praksis
  • Implementering af dimensioneringsplan 2013-2017 for den lægelige videreuddannelse
  • OCT-apparatur til Neurologisk Afdeling Sygehus Lillebælt
  • Transportordning for blodprøver
  • Omlægning af sekretariatsbetjening af praksiskonsulenter
  • Laboratorieydelser Sygehus Lillebælt
  • Flytning af budget til laboratorieydelser fra Odense Universitetshospital til Sygehus Lillebælt
  • Fælles forskningspulje med Region Sjælland
  • Internationaliseringspulje Odense Universitetshospital
  • Sundhedsjournalen
  • Medicoteknisk budgettilpasning
  • Laboratoriesvar i Cosmic fra BCC
  • Forberedelse af effektiv systemadgang
  • MUSE integration
  • Infonet
  • RIS/PACS
  • System til telemedicinsk sårvurdering
  • Etablering af et rapporteringssystem i Cosmic
  • Overflytning af budget fra tjenestemandspensioner til sygehusenes driftsbudgetter
  • Basisbudget til IT-afdeling
  • Sammenlægning af to anlægsprojekter under psykiatrien i Esbjerg
  • Telepsykiatricenter - 1. fase telepsykiatrisk nabohjælp
  • Klinisk IT-funktion på psykiatrien
  • Udskillelsessag mellem Psykiatrien og Sygehus Lillebælt
  • Udenlandsk rekruttering af læger
  • Rengøringsaftale mellem Odense Universitetshospital og Psykiatrien
  • Servicemedarbejder til psykiatrisygehuset
  • Vederlagsfri medicin
  fold dette punkt ind Indstilling
   

  Det indstilles, at forretningsudvalget anbefaler regionsrådet:

  At de somatiske sygehuse afregnes for forventet mer-/mindreaktivitet i 2012 med 104,897 mio. kr., jævnfør regionens takststyringsmodel, finansieret af de centrale meraktivitetsmidler.

  At sundhedsdirektøren bemyndiges til at efterregulere meraktivitetsafregningen ultimo januar 2013.

  At regionsrådsformanden bemyndiges til at sikre bevillingsmæssig dækning for eventuelt fremrykkede indkøb mv. indenfor den aftalte udgiftsramme. Det betinges, at bevillingsændringen for 2012 udlignes med en negativ tillægsbevilling i 2013 indenfor institutions- eller bevillingsområdet.

  At øvrige budgetneutrale bevillingsændringer, som er beskrevet i sagens bilag, godkendes.

  At der bevilges og frigives rådighedsbeløb på i alt 23,393 mio. kr. netto i 2012 og 0 kr. netto i 2013 og frem til de formål, som er anført i bilaget. Rådighedsbeløbene finansieres via konvertering fra drift til anlæg.

  At der meddeles anlægsbevilling på i alt 12,564 mio. kr. (indeks 128,3) til samme projekter.

  fold dette punkt ind Beslutning i Forretningsudvalget den 05-12-2012
   

  Indstillingen anbefales over for regionsrådet.

  fold dette punkt ind Bilag
   

  Sagsnr. 12/24611
  4. Budgettilpasning for Regional Udvikling samt Fælles formål og administration
  fold dette punkt ind Resume
   

  Budgettilpasningen omfatter budgettilpasning på områderne Regional Udvikling og Fælles formål og administration.

  Der foretages en budgetkorrektion på området for Regional Udvikling, i medfør af de ændringer der er foretaget i ”Budget og regnskabssystem for regioner”, samt regionsrådets beslutning om nulstilling af budgetmellemværendet med trafikselskaberne.

  Herudover bringes en budgetneutral omflytning på plads i forbindelse med en konvertering fra drift til anlæg.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
   

  Regional Udvikling

  I forlængelse af den 3. økonomi- og aktivitetsrapportering for 2012, jævnfør et andet punkt på dagsordenen, foreslås en række bevillingsændringer bragt på plads indenfor den samlede økonomi på området for Regional Udvikling. Konsekvenserne heraf er indregnet i prognosen for 3. økonomi- og aktivitetsrapportering.

  I medfør af ændringer i ”Budget- og regnskabssystem for regioner” er det blevet muligt at foretage en korrektion i forhold til regionens balance pr. 1. januar 2012. Tilsagn vedr. projekttilskud inden for områderne erhvervsudvikling, uddannelse og kultur kan nu udgiftsføres på tidspunktet for indgåelse af selve forpligtelsen. De nye regnskabsprincipper har i Region Syddanmark indflydelse på, hvorledes tilskud afgivet før 1. januar 2012 på erhvervsudviklingsområdet og kulturområdet, indgår i balancen. Som bilag vedlægges oversigt over, hvilke tilsagn om tilskud der anses for indgået før 1. januar 2012, og som ikke var udgiftsført primo 2012. Det er disse tilskud, der korrigeres.

  Regionsrådet besluttede med budget 2013 at nulstille det nuværende budgetmellemværende mellem Region Syddanmark og de to trafikselskaber. I forbindelse med indeværende budgettilpasning bringes denne nulstilling budgetmæssig på plads.

  Bevillingsområdet Kollektiv trafik foreslås forøget med 14,6 mio. kr. i 2012, finansieret ved en tilsvarende reduktion af bevillingen ”Øvrige udgifter og indtægter”. Dermed kan bevillingen for Kollektiv trafik finansiere betalingen af regionens negative budgetmellemværende med FynBus på 19,8 mio. kr.

  Nulstillingen omfatter desuden Sydtrafik, idet afregningen for forventede merudgifter i 2012, anslået 11,0 mio. kr., fremrykkes til indeværende år. Dette afviger fra den hidtil anvendte praksis for afregning af merforbrug, men afregningen finansieres ved overførte midler fra tidligere år, som består af det positive mellemværende Sydtrafik har oparbejdet gennem mindreforbrug.

  Fælles formål og administration

  Budgettilpasningen for Fælles formål og administration omfatter afsættelse af rådighedsbeløb samt meddelelse af anlægsbevilling, som finansieres af flytning fra drift til anlæg.

  For at kunne reducere udgifterne til kørselsgodtgørelse til medarbejderne, samt øge fleksibiliteten i forhold til arbejdets udførelse, ansøger Syddansk Sundhedsinnovation med henblik på køb af to nye biler om afsættelse og frigivelse af rådighedsbeløb på 0,472 mio. kr. (indeks 124,9) med tilhørende anlægsbevilling, finansieret af Syddansk Sundhedsinnovations drift i 2012.

  fold dette punkt ind Indstilling
   

  Det indstilles, at forretningsudvalget anbefaler regionsrådet:

  At bevillingen for Erhvervsudvikling reduceres med 84.485.065 kr., der tilføres balancen som hensat forpligtelse.

  At bevillingen for kultur reduceres med 1.846.440 kr., der tilføres balancen som hensat forpligtelse.

  At bevillingen for Kollektiv trafik for året 2012 forøges med 14.600.000 kr., finansieret ved tilsvarende reduktion af bevillingen ”Øvrige udgifter og indtægter”.

  At Region Syddanmark indfrier sit negative budgetmellemværende med FynBus ved at yde trafikselskabet et éngangstilskud på 19.800.000 kr., finansieret af bevillingsområdet Kollektiv trafik i 2012.

  At regionsrådet tager orientering om afregning af Sydtrafiks forventede merforbrug i 2012 til efterretning.

  At der afsættes og frigives rådighedsbeløb på 472.000 kr. i 2012 til indkøb af to biler, finansieret af Syddansk Sundhedsinnovations drift i 2012.

  At der meddeles Syddansk Sundhedsinnovation en anlægsbevilling på 472.000 kr. (indeks 124,9).

  fold dette punkt ind Beslutning i Forretningsudvalget den 05-12-2012
   

  Indstillingen anbefales over for regionsrådet.

  fold dette punkt ind Bilag
   

  Sagsnr. 11/26673
  5. Justering af budgettet for social og specialundervisning
  fold dette punkt ind Resume
   

  I overensstemmelse med tidsplanen for takstudarbejdelsen i rammeaftalen er der efter vedtagelsen af Budget 2013 frem til slutningen af oktober foretaget justeringer i takster og budgetter på de sociale tilbud. For regionen er nettovirkningen af justeringerne som helhed nul.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
   

  Regionsrådet har den 24. september 2012 vedtaget budgettet for 2013 inden for social og specialundervisning. I overensstemmelse med tidsplanen for takstudarbejdelsen i rammenaftalen, blev beregningen af de endelige takster for 2013 afsluttet den 31. oktober 2012. Der er således i perioden efter vedtagelsen af budgettet for 2013 fortsat foretaget takstberegninger, og dermed budgetkvalificeringer. Disse kvalificeringer har for alle tilbud medført behov for justeringer af taksterne og budgetterne.

  Med taksterne for 2013 er regionsrådets beslutning om, at taksterne på regionens sociale tilbud fra 2010 til 2013 gennemsnitlig skal reduceres med 5 % nu implementeret.

  Reduktionerne er ikke jævnt fordelt mellem de enkelte tilbud, da reduktionerne primært er foretaget der, hvor de vurderes at have de færreste konsekvenser for serviceniveauet og økonomien som helhed på tilbuddet.

  Taksterne på Nyborgskolen og Center for Høretab indgår ikke i reduktionen. Her har målsætningen med henvisning til udfordringerne i kølvandet på den løbende faldende belægning alene været, at taksterne i perioden er holdt i ro. 

  Omkostningerne inden for social og specialundervisning finansieres fuldt ud af de kommunale takstbetalinger, hvorfor nettovirkningen af justeringerne for regionen som helhed er nul. 

  Taksterne udmeldes til kommunerne i Region Syddanmark i december 2012.

  Som konsekvens af regionsrådets beslutning om centerdannelsen foreslås bevillingsstrukturen inden for social og specialundervisning ændret, så den afspejler centerstrukturen. De nuværende tre bevillingsområder ændres derved til otte, ét for hvert center.

  fold dette punkt ind Indstilling
   

  Det indstilles, at forretningsudvalget anbefaler regionsrådet:

  At de foreslåede ændringer i budgetterne godkendes.

  At den foreslåede ændring af bevillingsstrukturen godkendes.

  fold dette punkt ind Beslutning i Forretningsudvalget den 05-12-2012
   

  Indstillingen anbefales over for regionsrådet.

  fold dette punkt ind Bilag
   

  Sagsnr. 12/18551
  6. Nyt universitetshospital i Odense - byggeprogram og bevilling til dispositions- og forslagsfaserne
  fold dette punkt ind Resume
   

  I juni 2011 valgte regionsrådet vinderprojektet for et nyt universitetshospital i Odense (Nyt OUH) med en tilhørende totalrådgiver (Medic OUH) til programmering og projektering af hospitalet. I den mellemliggende fase har Projektorganisationen for Nyt OUH i samarbejde med totalrådgiver, bygherrerådgiver, Odense Universitetshospital, psykiatrien og en række myndigheder programmeret byggeriet. Resultatet er byggeprogrammet, som danner grundlag for de efterfølgende faser.

  Byggeprogrammet fremlægges til godkendelse, og samtidig anmodes om frigivelse af bevilling til de kommende to faser.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
   

  Et byggeprogram er en sammenfatning af bygherrens (her Region Syddanmark) krav og ønsker (eksempelvis funktion og arkitektur) sammenholdt med rammerne for en byggesag. Rammerne er i denne sammenhæng tilsagnet fra staten med beskrivelse af budget og arealramme (somatik). Regionsrådets beslutninger om de to byggesager (somatik og psykiatri) er også en del af rammerne, ligesom de fysiske forhold og lovgivning sætter rammen for projektet. Byggeprogrammet er grundlaget for det videre arbejde i dispositionsforslagsfasen og den efterfølgende projektering og udførelse af byggeriet.

  Byggeprogrammet skal sikre overensstemmelse mellem bygherrens intentioner og det færdige byggeri.

  Byggeprogrammet indeholder rammerne for det videre arbejde med projekt Nyt OUH. Den første koordinerede sammenfatning af krav og ønsker til byggeriets forudsætninger, er i programmet opsummeret i kort form, og suppleret med mere uddybende materiale i bilagsform. Byggeprogrammet er ledsaget af et notat, som udgør en læsevejledning til byggeprogrammet og er en tematiseret gennemgang af byggeprogrammet med fokus på de områder, hvor der er sket ændringer i Nyt OUH-projektet, siden vinderprojektet blev valgt i juni 2011. Notatet gennemgår ligeledes i hovedtræk den hidtidige proces, siden regionsrådet i september 2008 tiltrådte, at der opføres et nyt universitetshospital i Odense.

  I byggeprogrammet videreføres vinderprojektets kvaliteter og den tekniske programmering måles mod bygherres vision og vinderprojektets fortællinger. Projektet beskrives således både i helt overordnede linjer og i de tekniske kapitler langt mere specifikt med udgangspunkt i mere faglige og tekniske vinkler.

  Til gennemførsel af forslagsfaserne (dispositionsforslag og projektforslag) budgetteres med i alt 603 mio. kr. i regionalt p/l indeks 104,88. Budgettet dækker, udover udgifter til bygherrefunktion, bygherrerådgivning og totalrådgivning, 234 mio. kr. til køb af grund og 77 mio. kr. til tilslutningsafgifter.

   

  Bevillingen finansieres af de afsatte rådighedsbeløb i 2013-2015 dels for kvalitetsfondsprojektet Nyt OUH og dels den regionale anlægsbevilling til den psykiatriske del af Nyt OUH i henhold til ministerielt (Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse) godkendte principper for deling af fællesomkostninger for de to anlægssager og der anmodes om tillæg til anlægsbevilling og tilpasning af allerede afsatte rådighedsbeløb i henhold til nedenstående skema.

   

  Revideret udgiftsprofil

  Allerede afsatte rådighedsbeløb

  Tilpasning af rådighedsbeløb

  Regionaltanlægs p/l 10488

  1000 kr.

  Anlægssag, Somatik

  Anlægssag,

  Psykiatri

  Anlægssag,

  Somatik

  Anlægssag,

  Psykiatri

  Anlægssag,

  Somatik

  Anlægssag,

  Psykiatri

  Rådighedsbeløb 2013

  141.473

  14.562

  141.473

  17.238

  0

  -2.676

  Rådighedsbeløb 2014

  366.222

  40.334

  317.734

  46.874

  48.488

  -6.540

  Rådighedsbeløb 2015

  36.876

  3.856

  121.599

  23.994

  -94.723

  -20.138

  Tillæg til anlægsbevilling

  544.571

  58.751

         

  Der nedsættes et udvalg, som i 2013 skal formulere en fælles kunststrategi for udsmykningen af Nyt OUH og det nye Sundhedsvidenskabelige Fakultet ved Syddansk Universitet. Regionsrådet bedes udpege medlemmer til deltagelse i kunstudvalget. For yderligere beskrivelse henvises til notat af 13. november 2012.

  Psykiatriudvalget behandlede sagen på møde den 22. november 2012. Udvalget anbefaler indstillingen over for regionsrådet, dog med følgende tilføjelse til ”1. at”: Dispositionsforslaget forelægges for regionsrådet primo 2014.

  Claus Warming og Jens Møller var fraværende ved behandlingen af punktet i Psykiatriudvalget.

  fold dette punkt ind Indstilling
   

  Det indstilles, at forretningsudvalget anbefaler regionsrådet: 

  At vedlagte byggeprogram for Nyt OUH tiltrædes og udgør det principielle grundlag for dispositionsforslagsfasen. Dispositionsforslaget forelægges for regionsrådet primo 2014.

  At rådighedsbeløbene i 2014 og 2015 tilpasses på baggrund af revideret udgiftsprofil jf. sagsfremstillingen, finansieret i første omgang af de likvide aktiver.

  At der meddeles tillæg til anlægsbevilling til gennemførsel af dispositions- og projektforslagsfaserne frem til 1. halvår 2015 på 544,6 mio. kr. vedrørende Nyt OUH (i regionalt p/l indeks 104,88).

  At der udpeges 4 medlemmer af regionsrådet til kunststrategiudvalget for Nyt OUH og det nye Sundhedsvidenskabelige Fakultet ved Syddansk Universitet.

  fold dette punkt ind Beslutning i Innovationsudvalget den 22-11-2012
   

  Udvalget anbefaler indstillingen over for regionsrådet, dog med følgende tilføjelse til ”1. at”: Dispositionsforslaget forelægges for regionsrådet primo 2014.

  Oplæg vedlægges.

  fold dette punkt ind Beslutning i Forretningsudvalget den 05-12-2012
   

  Indstllingen anbefales over for regionsrådet med udvalgets tilføjelse til 1. "at": Dispositionsforslaget forelægges for regionsrådet primo 2014.

  Administrationen undersøger muligheden for at lægge et af regionsrådets budgetseminarer i Odense, så der kan indgå en præsentation af Nyt OUH i programmet.

  fold dette punkt ind Bilag
   

  Sagsnr. 12/23184
  7. Nyt teknisk paradigme for bygning af hospitaler – dokumentation og afprøvning
  fold dette punkt ind Resume
   

  Arbejdet med byggeprogrammet for det nye universitetshospital i Odense (Nyt OUH) resulterede i store udfordringer i at overholde kravet om den brutto/nettofaktor, som regeringens ekspertpanel forudsatte i forbindelse med kvalitetsfondsbyggeri. Ekspertudvalget fastlagde den til 2,0. Det vil sige, at antallet af m2 til gangarealer, tekniske forsyningsveje, fællesarealer og lignende ikke må værre større end de arealer, der er afsat til klinisk arbejde mv. I traditionelt sygehusbyggeri ligger denne brutto/nettofaktor typisk omkring 2,25.

  På baggrund af blandt andet disse udfordringer er der under byggeprogramfasen på Nyt OUH blevet udtænkt en ny måde at reducere brutto/nettofaktoren på. Der er tale om et nyt paradigme for bygningsteknik med betydning for blandt andet dimensionering af hospitalet. Sagen fremlægges med henblik på bevilling til afprøvning af det nye paradigme.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
   

  Det alternative bygningstekniske paradigme adskiller sig blandt andet fra det etablerede paradigme ved, at der anvendes decentrale tekniske anlæg i stedet for centrale anlæg (eksempelvis til ventilation). Hvert enkelt rum i byggeriet udrustes over loft med nøjagtigt de tekniske anlæg, der er nødvendige for rummets funktion.

  Det vedlagte notat beskriver paradigmet og et projekt med tilhørende økonomi til afprøvning af denne nye måde at tænke sygehusbyggeri. Afprøvningen skal skabe et bedre grundlag for at basere den videre projektering af Nyt OUH på baggrund af det nye bygningstekniske paradigme og samtidig afsøge udviklings- og erhvervspotentialet.

  Det nye bygningstekniske paradigme er en unik ny måde at tænke sygehusbyggeri på og giver derfor også mulighed for, i samarbejde med blandt andet regionale virksomheder, at udnytte det erhvervsmæssige potentiale i investeringerne i Nyt OUH.

  Det alternative bygningstekniske paradigme bør dokumenteres yderligere og afprøves blandt andet på Odense Universitetshospital. Denne proces har til formål at identificere de problemstillinger, der skal løses, for at paradigmet kan gennemføres. Alternativt kan det blive nødvendigt at konkludere, at paradigmet ikke kan gennemføres i sin helhed. Projektet med afprøvning af det nye bygningstekniske paradigme består af tre dele med følgende tilhørende økonomi:

  Fase

  Mio. kr.

  1. Teoretisk dokumentation af alternativt byggeteknisk paradigme
  2. Teknisk mock-up
  3. Klinisk mock-up og test

  5,0

  10,0

  10,0

  I alt

  25,0

  fold dette punkt ind Indstilling
   

  Det indstilles, at forretningsudvalget anbefaler regionsrådet:

  At projekt til videreudvikling af det alternative bygningstekniske paradigme vedrørende decentrale tekniske anlæg godkendes med henblik på kvalificering/afprøvning samt afdækning af erhvervsøkonomiske potentialer herfor.

  At projektet forankres i Projektorganisationen for Nyt OUH.

  At der afsættes og frigives rådighedsbeløb til projektet på 15,0 mio. kr. i 2012 på sundhed finansieret via indtægter på 10 mio. kr. fra Nyt OUH samt konvertering af 5,0 mio. kr. til anlæg fra Prioriteringspuljen, drift i 2012, og rådighedsbeløb på 10 mio. kr. på Regional Udvikling, finansieret via konvertering til anlæg fra Øvrige omkostninger, drift ligeledes i 2012.

  At der meddeles anlægsbevilling på 15,0 mio. kr. til projektet og anlægsindtægtsbevilling på -10,0 mio. kr. på Sundhed hhv. 10 mio. kr. på Regional Udvikling (indeks 128,3).

  At der følges op på mulighederne i forhold til regional vækst og jobskabelse.

  fold dette punkt ind Beslutning i Innovationsudvalget den 22-11-2012
   

  Udvalget anbefaler indstillingen over for regionsrådet.

  fold dette punkt ind Beslutning i Forretningsudvalget den 05-12-2012
   

  Indstillingen anbefales over for regionsrådet.

  fold dette punkt ind Bilag
   

  Sagsnr. 11/32837
  8. Helhedsplan for Specialsygehus Sønderborg
  fold dette punkt ind Resume
   

  På baggrund af regionsrådets godkendelse af profilen for Specialsygehus Sønderborg i juni 2012, forelægges hermed en helhedsplan for specialsygehuset til regionsrådets godkendelse.   

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
   

  Regionsrådet godkendte den 25. juni 2012 "Visionspapir og grundlag for funktionel og bygningsmæssig helhedsplan for fremtidens Specialsygehus Sønderborg". Samtidig besluttede regionsrådet, at der arbejdes videre med at beskrive grundlaget for etableringen af Specialsygehus Sønderborg med henblik på forelæggelse af en egentlig helhedsplan for etableringen af specialsygehuset for regionsrådet. Helhedsplanen skulle udarbejdes i løbet af 2012 og forventeligt foreligge i en endelig form i slutningen af året.

  På den baggrund forelægges hermed helhedsplanen for Specialsygehus Sønderborg til regionsrådets godkendelse.  

  Som beskrevet i visionspapiret arbejder Sygehus Sønderjylland på en større organisationsforandring, hvor de nuværende 22 afdelinger skal omdannes til 11 centre. Baggrunden herfor er at organisere fremtidens Sygehus Sønderjylland med udgangspunkt i patientforløb frem for specialer. Helhedsplanen for specialsygehuset understøtter dette arbejde.

  Den samlede økonomiske ramme på 261,548 mio. kr. (indeks 125,3) til etableringen af specialsygehuset blev angivet i generalplanen, som regionsrådet godkendte i juni 2009.  Helhedsplanen holdes indenfor denne økonomiske ramme. Øjenafdelingen er etableret og skal finansieres indenfor den økonomiske ramme til specialsygehuset.

  Der er i helhedsplanen disponeret over brutto 31.047 kvadratmeter til specialsygehuset i Sønderborg, hvilket stemmer overens med visionspapiret og generalplanen. Sygehus Sønderjylland har i helhedsplanen beskrevet, hvorledes den fremtidige arealfordeling på funktioner kan være. Den nærmere forventede fremtidige arealfordeling på funktioner fremgår af bilagene (tegningsmaterialet) til helhedsplanen. Kort sagt planlægges specialsygehuset placeret i de to midterste tårne i højhuskomplekset samt de underste etager, som går på tværs af alle fire tårne. Øjenafdelingen og terapien forbliver i deres nuværende lokaler, som netop er ombygget og indviet i 2012. Indretningen vurderes at give den bedst mulige adgang til sygehuset for patienterne, kombineret med en god sammenhæng mellem de enkelte funktioner på sygehuset.   

  I forhold til visionspapiret indeholder helhedsplanen en højere aktivitet på det ambulante og dagkirurgiske område. Dette skyldes, at sygehuset nu planlægger at flytte al ambulant og dagkirurgisk aktivitet på øre-næse-hals-området til specialsygehuset i Sønderborg. Sygehusaktiviteterne kan stadig være indenfor specialsygehusets arealmæssige rammer.

  Ud over helhedsplanens arealdisponeringer kan det blive nødvendigt at placere yderligere sygehusfunktioner på sygehuset i Sønderborg, såsom administration, bufferkapacitet til senge mv. Dette vil blive afklaret, når den nærmere planlægning af Fase 2 i Aabenraa har fundet sted i 2014.  

  Ud over Sygehus Sønderjyllands aktiviteter i Sønderborg har regionen en tandklinik til specialtandpleje (regionstandplejen) på sygehuset og Sygehus Lillebælt lejer lokaler til Rygcentret. Der skal senere tages stilling til, hvor disse aktiviteter skal placeres i fremtiden.  

  Både Gigtforeningen og Sønderborg Kommune har udvist interesse for at overtage ledige arealer på sygehuset efterhånden som sygehusfunktioner flytter til Aabenraa. Den konkrete arealdisponering af specialsygehuset er derfor med forbehold for de endelige aftaler med Gigtforeningen og Sønderborg Kommune.

  I vedlagte helhedsplan er der reserveret plads i tårn 10 i højhuskomplekset til at huse reumatologien (Gigthospitalet) fra 2015, og der er reserveret plads i tårn 40 i højhuskomplekset til, at Sønderborg Kommune kan disponere over disse arealer efter nærmere aftale. Kommunen har udtrykt interesse for flere kvadratmeter end tårn 40, og de forskellige muligheder herfor skal drøftes med kommunen. Der planlægges egentlige forhandlinger med Sønderborg Kommune i de kommende måneder. Regionsrådet har tidligere udpeget medlemmer til en politisk styregruppe vedr. samarbejde med Sønderborg Kommune om fremtidig anvendelse af de ledige arealer på sygehusene i Sønderborg og Augustenborg.

  I forlængelse af helhedsplanen har Sygehus Sønderjylland et ønske om at igangsætte første etape af realiseringen af specialsygehuset, som indeholder sammedagskirurgi, intensiv og restaurant. Dette er på indeværende dagorden som særskilt punkt.    

  fold dette punkt ind Indstilling
   

  Det indstilles, at forretningsudvalget anbefaler regionsrådet:

  At helhedsplanen for Specialsygehus Sønderborg godkendes.

  fold dette punkt ind Beslutning i Innovationsudvalget den 22-11-2012
   

  Udvalget anbefaler indstillingen over for regionsrådet.

  fold dette punkt ind Beslutning i Forretningsudvalget den 05-12-2012
   

  Indstillingen anbefales over for regionsrådet.

  fold dette punkt ind Bilag
   

  Sagsnr. 11/32837
  9. Rådgiverbevilling til opstart af bygningsændringer på Specialsygehus Sønderborg
  fold dette punkt ind Resume
   

  Under forudsætning af regionsrådets godkendelse af helhedsplanen for Specialsygehus Sønderborg, jf. særskilt punkt på indeværende dagsorden, forelægges regionsrådet hermed idéoplæg vedr. opstart af bygningsmæssige ændringer på specialsygehuset indenfor områderne intensiv, sammedagskirurgi og restaurant samt registrering af teknik. Sygehus Sønderjylland ansøger om en rådgiverbevilling på 5 mio. kr. i 2013.   

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
   

  Under forudsætning af regionsrådets godkendelse af helhedsplanen for Specialsygehus Sønderborg, jf. særskilt sag på indeværende dagsorden, forelægges hermed et idéoplæg vedr. opstart af bygningsmæssige ændringer på sygehuset.

  I forlængelse af helhedsplanen har Sygehus Sønderjylland udarbejdet vedlagte idéoplæg vedr. realiseringen af etape 1 af specialsygehuset. Det drejer sig om intensiv, sammedagskirurgi, restaurant og registrering af teknik og diverse anlæg. Der ansøges i denne omgang om en rådgiverbevilling på 5 mio. kr.  

  Intensiv skal etableres i nye lokaler pga. arbejdsmiljøproblemer i afdelingens eksisterende rammer. Ombygningen er vurderet at koste 5,3 mio. kr. og planlægges gennemført i 1. til 3. kvartal 2014.

  Sammedagskirurgi skal ombygges, idet afdelingen medio 2014 skal modtage aktiviteten fra Haderslev, pga. lukningen af sygehuset i Haderslev. Ombygningerne er vurderet at koste 7,4 mio. kr. og planlægges gennemført fra 4. kvartal 2013 til 2. kvartal 2014.   

  Restaurantprojektet er betinget af et samlet bespisningskoncept for hele Sygehus Sønderjylland som tilsiger, at flertallet af patienter skal bespises i restauranten og færrest mulige på afdelingerne. Dette afføder behov for nye rammer til restaurantområdet. Projektet er vurderet at koste 7,2 mio. kr. og planlægges gennemført i 1. til 3. kvartal 2014.  

  I forlængelse af regionsrådets godkendelse den 25. juni 2012 af profilen for Specialsygehus Sønderborg, meddelte regionsrådet anlægsbevilling på 3,1 mio. kr. til etablering af en café på sygehuset i Sønderborg. Sygehusets efterfølgende bearbejdning, dels af indretningen af specialsygehuset og dels af sygehusets koncept for bespisning, har dog vist, at projektet ikke var hensigtsmæssigt og foreslås derfor annulleret.

  Idéoplægget indeholder også en ansøgning om rådgiverbevilling til registrering af teknik og diverse anlæg.  

  Der ansøges om en samlet rådgiverbevilling på 5 mio. kr. til de tre delprojekter og registrering af teknik og diverse anlæg.

  Regionsrådet vil senere blive forelagt et byggeprogram til godkendelse med henblik på meddelelse af anlægsbevilling til selve udførelsen af projekterne.

  fold dette punkt ind Indstilling
   

  Det indstilles, at forretningsudvalget anbefaler regionsrådet:

  At idéoplæg for delprojekter vedr. intensiv, sammedagskirurgi, restaurant og teknik på Specialsygehus Sønderborg godkendes.

  At der meddeles en anlægsbevilling på 5 mio. kr. (indeks 130,3) til rådgivning.

  At der frigives 5 mio. kr. i 2013 til formålet finansieret af det afsatte rådighedsbeløb til Specialsygehus Sønderborg.

  At anlægsbevilling til cafe i Sønderborg nulstilles.

  At det afsatte rådighedsbeløb på 3,184 mio. kr. (indeks 128,3) i 2012 tilføres de likvide aktiver.

  fold dette punkt ind Beslutning i Innovationsudvalget den 22-11-2012
   

  Udvalget anbefaler indstillingen over for regionsrådet.

  fold dette punkt ind Beslutning i Forretningsudvalget den 05-12-2012
   

  Indstillingen anbefales over for regionsrådet.

  fold dette punkt ind Bilag
   

  Sagsnr. 08/19029
  10. Lagersammenlægning på OUH
  fold dette punkt ind Resume
   

  Odense Universitetshospital (OUH) har fremsendt idéoplæg om lagersammenlægning af sygehusets sterilvarelager og varelager foranlediget af implementering af nyt logistik-system. Der ansøges om finansiering af projektet.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
   

  På OUH skal der implementeres et nyt logistiksystem, kaldet briksystemet. Dette forudsætter en fysisk sammenlægning af OUHs sterilvarelager og varelager. Lagersammenlægningen og briksystemet er to delprojekter i den overordnede logistiske udviklingsstrategi, som skal optimere den indgående logistik til de kliniske afdelinger.

  For at opnå fuld effekt af briksystemet kræves en lagersammenlægning, så alle varer varemodtages ét sted.

  En samlet lagercentral betyder:

  • At der sker aflastning af det kliniske personale, da opgaver til løsningen af logistiske opgaver mindskes væsentligt.
  • At der sker en automatisering af registrering af indkomne varer til afregningssystemet.
  • At der sikres en mere rationel udnyttelse af arealer til lager.
  • At logistikudviklingen frem mod nyt OUH sikres gennem kendskab til vareflowet med henblik på optimering af grundlaget for dimensionering af centrale og decentrale lagre på NYT OUH.

  Det forventes, at lagersammenlægningen kan gennemføres medio 2013.

  Projektets anlægsøkonomi er på samlet 5,805 mio. kr. i indeks 130,3. OUH har udarbejdet et ideoplæg om projektet, som er vedlagt som bilag.

  Regionsrådet har den 12. december 2011 truffet beslutninger om etablering og rokade af sengeafdelinger mv. efter etablering af FAM på OUH. På projektet for FAM henstår for øjeblikket 5,805 mio. kr., som foreslås anvendt til lagersammenlægningen. Med henvisning til anden sag på dagsordenen søges det uforbrugte beløb overført til 2013.

  fold dette punkt ind Indstilling
   

  Det indstilles, at forretningsudvalget anbefaler regionsrådet:

  At det fremsendte ideoplæg godkendes som grundlag for planlægning, projektering af udbud af projektet om lagersammenlægning.

  At der afsættes og frigives rådighedsbeløb i 2013 på 5,805 mio. kr. (indeks 130,3) til projektet, finansieret via reduktion af det overførte uforbrugte rådighedsbeløb til Midlertidig Fælles Akutmodtagelse på OUH, jf. anden ansøgning på dagsordenen.

  At der meddeles anlægsbevilling på 5,806 mio. kr. (indeks 130,3) til projektet.

  At regionsrådet bemyndiger sundhedsdirektøren til at godkende licitationsresultat inden for den meddelte anlægsøkonomi.

  fold dette punkt ind Beslutning i Innovationsudvalget den 22-11-2012
   

  Udvalget anbefaler indstillingen over for regionsrådet.

  fold dette punkt ind Beslutning i Forretningsudvalget den 05-12-2012
   

  Indstillingen anbefales over for regionsrådet.

  fold dette punkt ind Bilag
   

  Sagsnr. 12/23336
  11. Organisering af Videnscenter for Rehabilitering og Palliation
  fold dette punkt ind Resume
   

  Det er med Kræftplan III aftalt at Rehabiliteringscenter Dallund og Palliativt Videnscenter skal sammentænkes i et nyt samlet Videnscenter for Rehabilitering og Palliation.

  Der er årligt afsat 19 mio. kr. på finansloven til drift af funktionen. Der har været nedsat en national gruppe, som har foreslået en model for organisering af centret, der betyder at centret bygges op omkring to hovedfunktioner: a) En formidlings- og dokumentationsfunktion og b) en forsknings- og udviklingsfunktion, sidstnævnte tænkes placeret på Dallund i et tæt samarbejde med Syddansk Universitet.

  Der er i forslaget lagt op til, at Region Syddanmark fra 2013 overtager funktionen som driftsherre for Dallund fra Kræftens Bekæmpelse, og inden for en statslig tilskudsramme på årligt 15 mio. kr., gradvist omdanner Dallund til en forsknings- og udviklingsfunktion inden for rehabilitering og palliation.     

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
   

  Det er med Kræftplan III aftalt, at Rehabiliteringscenter Dallund på Fyn og Palliativt Videnscenter fra 2012 skal sammentænkes i et nyt samlet Videnscenter for Rehabilitering og Palliation. Formålet med etablering af centret er dels at fremme og styrke forskning og udvikling af konkrete indsatser inden for rehabilitering og palliation, og dels at sikre en fast forankret videnspredning og formidling til regioner, kommuner mv. Der er fra 2012 og frem afsat 19 mio. kr. på finansloven til drift af det nye videnscenter.

  Der har været nedsat en gruppe med repræsentanter fra Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse, Region Syddanmark, Kræftens Bekæmpelse, KL, SDU og Palliativt Videnscenter, som har drøftet modeller for organisering. Der er her lagt op til at det samlede videnscenter skal bygges op omkring to hovedfunktioner:

  • En forsknings- og udviklingsfunktion
  • En formidlings- og dokumentationsfunktion

  Forsknings- og udviklingsfunktion
  Denne funktion tænkes placeret på det nuværende Rehabiliteringscenter Dallund i et tæt samarbejde med Syddansk Universitet, mens det foreslås at Region Syddanmark med virkning fra 1. januar 2013 skal indgå som driftsherre for funktionen.

  Dallund har hidtil været et tilbud organiseret under Kræftens Bekæmpelse, hvor patienter har haft mulighed for at få bevilget et rehabiliteringsophold af en uges varighed. Formålet har været at give kræftpatienter redskaber til bedre at mestre dagligdagen efter deres sygdom.

  I den nye organisering, er det hensigten at Dallund gradvist skal omdannes til en forsknings- og udviklingsfunktion, hvilket bl.a. betyder, at den eksisterende behandlingsaktivitet på Dallund skal tilpasses forskningshensyn og til konkret afprøvning af målrettede interventioner inden for rehabilitering og palliation, hvilket skal afspejles i visitationen af patienter. Aktiviteten vil på sigt derfor kunne bestå af stationære og i højere grad ambulante forløb, samt udadgående aktiviteter. Der lægges desuden vægt på at centret – hvis den faglige udvikling tilsiger det – kan udvide sit fokus til også at omhandle rehabilitering inden for andre sygdomsgrupper end kræft.      

  På sigt forventes der således at ske en tilpasning af organisationen, som giver optimale vilkår for forskning og udvikling. Dette indebærer en gradvis tilpasning af personalet i retning af udvidede kompetencer inden for forskning/udvikling. Et skift mod forskning i ambulante og udadgående funktioner kan desuden betyde, at en stigende grad af forskningsaktiviteten skal afvikles på andre fysiske matrikler.

  Ud af de 19 mio. kr. reserveres der 15 mio. kr. til forsknings- og udviklingsdelen, der vil blive udmøntet som årligt tilskud til Region Syddanmark som driftsherre. Regionen har foretaget en økonomisk gennemgang af Dallunds budget og regnskaber, og vurderingen er, at der inden for den statslige tilskudsramme vil være fuld finansiering af udgifterne i forbindelse med at drive Dallund og udvikle det i den beskrevne retning.

  Ved Region Syddanmarks overtagelse af funktionen vurderes der således at være basis for etablering af et stærkt og nationalt førende forsknings- og udviklingscenter inden for rehabilitering og palliation ved OUH og Syddansk Universitet, som kan bidrage med evidensbaseret viden til brug i både de regionale, kommunale og tværgående tilbud.

  Den præcise organisering ved Region Syddanmarks overtagelse af funktionen skal nærmere planlægges, men der lægges op til at funktionen organisatorisk forankres på Odense Universitetshospital i regi af onkologisk afdeling, hvilket bl.a. kan understøtte en stærk forbindelse til et fagligt klinisk miljø.

  Formidlings- og dokumentationsfunktion
  Det foreslås at formidlings- og dokumentationsfunktionen opbygges med afsæt i det eksisterende Palliative Videnscenter og hidtidige formidlingsaktiviteter på Dallund. Fokus for funktionen bliver bl.a. med afsæt i den kliniske behandling og forskning, der foregår i regi af forsknings- og udviklingsfunktionen, at indhente, udveksle og formidle viden om palliation og rehabilitering. Driftsorganisatorisk tilknyttes funktionen Syddansk Universitet med en økonomisk ramme på 4 mio. kr. ud af de 19. mio. kr.

  Der nedsættes en rådgivende styregruppe for den samlede organisation, der bl.a. skal bidrage til at sikre den nødvendige udvikling og fremdrift i centrets arbejde. Formandskabet varetages på skift af Region Syddanmark og Syddansk Universitet. 

  fold dette punkt ind Indstilling
   

  Det indstilles, at forretningsudvalget anbefaler regionsrådet:

  At Region Syddanmark med virkning fra 1. januar 2013 overtager driftsherrefunktionen af Rehabiliteringscenter Dallund, med det sigte at omdanne centret til en forsknings- og udviklingsfunktion inden for rehabilitering og palliation.

  At der i tilknytning til Region Syddanmarks modtagelse af det statslige tilskud fra 2013 meddeles en indtægtsbevilling og en tilsvarende udgiftsbevilling til Odense Universitetshospital på forventeligt 15 mio. kr. (netto 0) til drift af funktionen.  

  fold dette punkt ind Beslutning i Sundhedsudvalget den 20-11-2012
   

  Udvalget anbefaler indstillingen overfor regionsrådet.

  fold dette punkt ind Beslutning i Forretningsudvalget den 05-12-2012
   

  Indstillingen anbefales over for regionsrådet.

  fold dette punkt ind Bilag
   

  Sagsnr. 12/23350
  12. Syddanske Vaskerier - ekstraordinære investeringer i vaskeriets produktionsapparat i 2012
  fold dette punkt ind Resume
   

  Regionsrådet har tidligere besluttet, at der skal investeres i det nuværende produktionsapparat i Syddanske Vaskerier for at holde vaskeriet i gang indtil en tværregional OPP-løsning kan implementeres.

  Det nødvendige investeringsomfang er opgjort til 12 mio. kr. Investeringen foreslås finansieret af uforbrugte midler i 2012 på reguleringskontoen.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
   

  I regionsrådets drøftelse af den fremtidige organisering af vaskeriområdet i Region Syddanmark den 25. juni 2012 er det forudsat, at der skal investeres i det nuværende produktionsapparat i Syddanske Vaskerier for at holde vaskeriet i gang indtil en tværregional OPP-løsning kan implementeres.

  Den ekstraordinære genopretning er nødvendig, da Syddanske Vaskerier inden for en ganske kort tidshorisont vil få vanskeligt ved at opretholde et tilfredsstillende serviceniveau over for de af regionens sygehuse som vaskeriet servicerer, såfremt der ikke bliver foretaget nyinvesteringer i det nuværende produktionsapparat.

  Investeringerne tilsigtes at have karakter af, at de enten vil have tjent sig selv hjem, når den fremtidige organisering af vaskeriet er på plads. Eller at investeringerne vil kunne overføres til den nye vaskeriorganisation (f.eks. via flytning af vaskemaskiner til nyt vaskeri)

  Investeringerne forventes at blive 12,0 mio. kr. i 2012. Beløbet skal ses som en engangsinvestering. Syddanske Vaskerier anslår herefter, at produktionsapparatet vil have et niveau, som kan opretholdes inden for vaskeriets årlige investeringsramme.

  Større anlægsinvesteringer, Syddanske Vaskerier 2012

  (1000 kr.)

  Odense afd.

  Vejle afd.

  I alt

  Maskinpark: Vaskemaskiner, Tumblere, Foldemaskiner, Strygeruller mv.

  6.300

  3.000

  9.300

  Distribution: Vasketøjsvogne og Lastbiler

  600

  900

  1.500

  Installationer, ventilation og Bygningsvedligehold

  1.200

   

  1.200

  I alt

  8.100

  3.900

  12.000

  Investeringerne vil primært blive foretaget på matriklen i Odense. Produktionsapparatet i Odense er for en stor dels vedkommende så nedslidt, at risikoen for store og længerevarende produktionsstop har nået et niveau, som ikke er acceptabelt. Den øgede driftssikkerhed vil forbedre arbejdsmiljøet, reducere energiniveauet og øge effektiviteten.

  Der investeres ligeledes i Vejle for at holde produktionsapparatet på et tidssvarende niveau.

  Investeringerne foreslås finansieret ved at konvertere uforbrugte driftsmidler fra reguleringskontoen.  

  fold dette punkt ind Indstilling
   

  Det indstilles, at forretningsudvalget anbefaler regionsrådet:

  At der meddeles anlægsbevilling på 12,0 mio. kr. (indeks 128,3) til genopretning af produktionsapparatet i Syddanske Vaskerier.

  At der afsættes og frigives rådighedsbeløb på 12,0 mio. kr. i 2012, finansieret ved konvertering af driftsmidler fra reguleringskontoen til anlæg.

  fold dette punkt ind Beslutning i Forretningsudvalget den 05-12-2012
   

  Indstillingen anbefales over for regionsrådet.

  fold dette punkt ind Bilag
   

  Sagsnr. 12/23371
  13. Ret til hurtig udredning og differentieret ret til udvidet frit sygehusvalg
  fold dette punkt ind Resume
   

  Nyt lovforslag vedrørende ret til hurtig udredning og differentieret ret til udvidet frit sygehusvalg forventes at træde i kraft 1. januar 2013. Det foreslås at forlænge de nuværende ventetidsrettigheder på 1 måned indtil 31. marts 2013.

  I perioden frem til 31. marts 2013 foreslås det, at der udarbejdes ensartede retningslinjer til visitation af patienter til behandling indenfor 1 måned eller 2 måneder.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
   

  Indledning

  Der foreligger et forslag om lovændring, hvor den del, der omhandler behandlingsgarantien, forventes at træde i kraft 1. januar 2013, og den del der omhandler udredningsgarantien forventes at træde i kraft 1. september 2013.

  1. januar 2013 forventes behandlingsgarantien at træde i kraft. Dette indebærer:

  • At ventetidsrettigheden på undersøgelse og behandling for de fleste patienter ændres fra 1 måned til 2 måneder fra henvisningsdatoen. Alvorlige lidelser skal dog behandles indenfor 1 måned. Såfremt ventetidsrettighederne ikke kan overholdes har patienten ret til udvidet frit sygehusvalg. De livstruende sygdomme skal behandles efter nuværende gældende bekendtgørelse.

  1. september 2013 forventes udredningsgarantien at træde i kraft. Dette indebærer:

  • At udredningen skal foretages indenfor 1 måned fra henvisningsdatoen og hvis dette ikke er muligt, skal der udarbejdes en plan for det videre udredningsforløb. Det er regionens pligt at udrede patienten, hvis det er fagligt muligt på egne sygehuse, andre regioners sygehuse eller private sygehuse/klinikker. Der bliver ikke krav om udvidet frit sygehusvalg til udredningen.
  • At der gives ret til behandling efter henholdsvis 1 eller 2 måneders ventetid (alt efter sygdommens alvorlighed). Rettigheden gælder fra den dato patienten har givet samtykke til behandlingen. Såfremt regionen ikke kan opfylde dette, er der mulighed for udvidet frit sygehusvalg.
  • At diagnostiske undersøgelser rekvireret af praktiserende læger/speciallæger er omfattet af rettigheden på 1 måned. Såfremt regionen ikke kan opfylde dette er der mulighed for udvidet frit sygehusvalg. Diagnostiske undersøgelser der rekvireres som led i et udredningsforløb på et sygehus er ikke omfattet af rettighederne.

  Loven forventes at blive godkendt ultimo 2012 med ikrafttrædelse 1. januar 2013.

  Igangværende proces vedrørende ændring af behandlingsgarantien
  Der arbejdes med ændringer af indkaldelsesbreve, så de lever op til de nye krav, hvilket er en tidskrævende proces for sygehusene. Ministeriet for sundhed og forebyggelse samt Sundhedsstyrelsen forventes ikke at definere yderligere kriterier for, hvilke patienter der skal behandles indenfor henholdsvis 1 eller 2 måneder. I den forbindelse skal den tidligere anvendte "1 månedsliste" (anvendt under suspensionen af ventetidsrettighederne i 2009) drøftes med sygehusledelserne samt specialerådene og evt. ajourføres. Det foreslås, at disse lister bliver retningsgivende for behandlingsgarantien i Region Syddanmark.

  Disse processer forventes at kunne færdiggøres primo 2013, hvorfor det foreslås at implementere den nye behandlingsgaranti umiddelbart herefter, hvilket formentlig vil være omkring 1. april 2013. Det foreslås derfor, at den nuværende ventetidsrettighed på 1 måned vil blive forlænget i ca. 3 måneder for alle patienter i regionen, uanset sygdomstype.

  Indledende overvejelser vedrørende udredningsgarantien
  I lovforslaget gives der ikke mulighed for udvidet frit sygehusvalg i forbindelse med udredningsgarantien. Regionerne har en pligt til at udrede patienten indenfor fristen. Hvis regionen ikke kan det, kan patienterne klage til Patientombuddet. På den baggrund skal der arbejdes på at skabe mere kapacitet til udredning på vore sygehuse og hvis det ikke er muligt, lægges der op til at regionerne hjælper hinanden. En måde at skabe mere kapacitet på kunne være at reducere antallet af kontroller ved eksempelvis at afslutte patienterne hurtigere til egen læge og anvende den frigjorte kapacitet til forundersøgelser og/eller udredninger. Det overvejes desuden, som supplement for borgerne i Region Syddanmark, at opbygge "garantiafdelinger", eksempelvis på Friklinikken eller etablere anden "set-up", eksempelvis i form af private samarbejdsaftaler.

  Økonomisk styringsparadigme
  Med henblik på at fremme incitamentet til at få patienterne hurtigt indkaldt, så der kan ske hurtig udredning og behandling, er der i Region Syddanmark allerede en bonusordning for hurtig forundersøgelse. Der gives bonus til den enkelte afdeling for målopfyldelse af 1. besøg inden 14 dage for kirurgiske specialer, og inden 30 dage for medicinske specialer. For at fremme incitamenterne om den nye udredningsgaranti kan det evt. overvejes at indføre en skærpelse af bonusordningen og kravet til 1. besøg, således at denne skal ske inden 14 dage for såvel kirurgiske som medicinske specialer.

  Endelig overvejes at give patienterne et regionalt udvidet frit sygehusvalg til udredning i privatsektoren, hvis regionen ikke i eget regi kan tilbyde patienterne udredning inden for tidsfristen.

  fold dette punkt ind Indstilling
   

  Det indstilles, at forretningsudvalget anbefaler regionsrådet:

  At patienternes nuværende ventetidsrettigheder på 1 måned forlænges til 31. marts 2013.

  At der i samarbejde med sygehusledelserne og specialerådene sker en nærmere definition af hvilke rammer, der skal være gældende for den nye behandlingsgaranti på henholdsvis 1 og 2 måneder.

  fold dette punkt ind Beslutning i Sundhedsudvalget den 20-11-2012
   

  Udvalget anbefaler indstillingen overfor regionsrådet.

  fold dette punkt ind Beslutning i Forretningsudvalget den 05-12-2012
   

  Indstillingen anbefales over for regionsrådet.


  Sagsnr. 10/3062
  14. Udviklingsplan for psykologhjælp
  fold dette punkt ind Resume
   

  Udkastet til udviklingsplan for psykologhjælp i Region Syddanmark har været udsendt i høring.

  Samarbejdsudvalget udarbejder en samlet udviklingsplan for psykologpraksis i regionen, der skal godkendes af regionsrådet.

  Regionsrådet skal på baggrund heraf tage endelig stilling til udviklingsplanen.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
   

  Regionsrådet godkendte den 30. januar 2012 høringsudkastet til udviklingsplan for psykologhjælp i Region Syddanmark.

  Regionsrådet besluttede at sende udviklingsplanen i høring.  

  Link til det af regionsrådet godkendte høringsudkast til udviklingsplan er http://regionsyddanmark.dk/wm387779

  Hovedelementerne i udviklingsplanen er:

  • En konstatering af, at der for nærværende ikke er planer om at udvide kapaciteten (antallet af praktiserende psykologer), og at der ved en eventuel fremtidig udvidelse af personkredsen berettiget til sygesikringstilskud sker en vurdering af kapaciteten.
  • Behov for et tættere samarbejde mellem de praktiserende psykologer og de øvrige sundhedsaktører inden for området, herunder især psykiatrien (den sygehusbaserede samt de praktiserende psykiatere).
  • At der arbejdes med kvalitetssikring af psykologhenvisninger.
  • At sårbare unge mellem 15 - 25 år med selvskadende adfærd eller selvmordsadfærd udgør et særligt indsatsområde.

  Udviklingsplanen forventes ikke at medføre yderligere udgifter inden for området.

  Udviklingsplanen har været i høring, og der foreligger nu en samlet vurdering af høringssvarene. Hovedsynspunktet er:

  • Tilfredshed med udviklingsplanen.
  • Understregning af, at fokus bør rettes mod et bedre og langt mere integreret samarbejde mellem de praktiserende psykologer og de øvrige sundhedsaktører inden for området.

  Kommunerne i Region Syddanmark har indsendt et koordineret høringssvar (udarbejdet af Odense Kommune). 3 kommuner (Fredericia, Kolding og Varde) har indsendt supplerende bemærkninger til det koordinerede kommunale høringssvar. Herudover er der indløbet høringssvar fra OUH, Svendborg, Sygehus Sønderjylland, Psykiatrien i Region Syddanmark, Landsforeningen mod Spiseforstyrrelser og selvskade samt PLO Syddanmark.

  Resumé af høringssvar samt samarbejdsudvalget vedr. psykologhjælps bemærkninger fremgår af vedlagte bilag. Endvidere vedlægges høringssvar som bilag.

  fold dette punkt ind Indstilling
   

  Det indstilles, at forretningsudvalget anbefaler regionsrådet:

  At "Udviklingsplan for Psykologhjælp i Region Syddanmark" udgør det videre grundlag for organiseringen af regionens psykologpraksis.

  fold dette punkt ind Beslutning i Sundhedssamordningsudvalget den 12-11-2012
   

  Udvalget anbefaler indstillingen over for regionsrådet.

  fold dette punkt ind Beslutning i Forretningsudvalget den 05-12-2012
   

  Indstillingen anbefales over for regionsrådet.

  fold dette punkt ind Bilag
   

  Sagsnr. 10/15549
  15. Kvalitetsmål for ventetid på operation for patienter med brækket hofte
  fold dette punkt ind Resume
   

  Regionsrådet har vedtaget, at pr. 1. januar 2012 skal 90 % af patienter indlagt akut med brækket hofte opereres inden 24 timer efter indlæggelse.

  Der skal tages stilling til et forslag om nedjustering af målsætningen.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
   

  Regionsrådet vedtog den 31. januar 2011 et kvalitetsmål for ventetid på operation for patienter med brækket hofte. Kvalitetsmålet pr. 1. januar 2012: 90 % af patienter indlagt akut med brækket hofte skal opereres inden 24 timer efter indlæggelse.

  Bl.a. på grund af forhold ved patienterne, er det ikke muligt for sygehusene at komme op på en målopfyldelse på 90 %, hvorfor det bør overvejes at nedjustere målsætningen.

  De seneste resultater på kvalitetsmålet dækker august 2012. Resultater er som følger: Andel der opereres inden 24 timer efter indlæggelse på de ortopædkirurgiske afdelinger: 83 % i Odense, 89 % i Svendborg, 72 % i Esbjerg, 76 % i Aabenraa, 65 % i Kolding, 67 % i Vejle. Udviklingen over tid ses af bilag.

  Sygehusene har to gange gennemført journalaudit (systematisk gennemgang af journalerne) på alle patienter, der ikke opereres i tidsintervallet 0-23 timer efter indlæggelse. Journaler for 1. og 2. kvartal 2012 er gennemgået. De to journalaudits viste, at hhv. 11 % og 12 % af det samlede antal patienter, der indgår i kvalitetsmålingen, ikke er opereret inden 24 timer efter indlæggelse pga. forhold ved patienten.

  For dette kvalitetsmåls vedkommende drejer det sig om en ældre patientkategori, der typisk har andre sygdomme end det, at de har en brækket hofte. Der kan være forskellige forhold ved patientens tilstand, som skal undersøges eller behandles, før patienten kan opereres. Det kan f.eks. være en patient, hvis hjerte skal undersøges nærmere, før patienten kan bedøves eller en lungebetændelse, som skal behandles.

  Det er derfor ikke muligt at operere alle patienter umiddelbart efter indlæggelse, hvorfor der bør tages højde for dette i fastlæggelse af det kvalitetsniveau, som afdelingerne skal stræbe efter at opnå.

  Med udgangspunkt i ovenstående anbefaler administrationen, at det kvalitetsniveau, som afdelingerne skal stræbe efter at opnå, nedjusteres til 85 %, der opereres inden 24 timer efter indlæggelse.

  fold dette punkt ind Indstilling
   

  Det indstilles, at forretningsudvalget anbefaler regionsrådet:

  At det kvalitetsniveau, som afdelingerne skal stræbe efter at opnå, nedjusteres til 85 %, der opereres inden 24 timer efter indlæggelse.

  fold dette punkt ind Beslutning i Udvalget vedr. kvalitet, prioritering og sundhedsplan den 20-11-2012
   

  Udvalget anbefaler indstillingen overfor regionsrådet.

  fold dette punkt ind Beslutning i Forretningsudvalget den 05-12-2012
   

  Indstillingen anbefales over for regionsrådet.

  fold dette punkt ind Bilag
   

  Sagsnr. 10/4084
  16. Høringsudkast til praksisplan på speciallægeområdet - Øvrige Specialer
  fold dette punkt ind Resume
   

  I henhold til speciallægeoverenskomsten udarbejder regionen i hver valgperiode en praksisplan. Planudkastet for det øvrige speciallægeområde er udarbejdet af regionen med faglig bistand og input fra specialeråd, regionens sygehusafdelinger samt speciallægepraksis.   

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
   

  I henhold til speciallægeoverenskomstens § 4 udarbejder regionen en samlet planlægning for tilrettelæggelsen af den ambulante speciallægebetjening i regionen.

  Regionens udkast til en praksisplan forelægges i henhold til overenskomsten Samarbejdsudvalget for Speciallæger. Udkastet har været forelagt Samarbejdsudvalget på møde den 25. september 2012.

  Med henblik på at udarbejde et praksisplanudkast for det øvrige speciallægeområde (anæstesiologi, børne- og ungdomspsykiatri, diagnostisk radiologi, gynækologi og obstetrik, intern medicin, kirurgi, ortopædisk kirurgi, plastikkirurgi, neurologi, reumatologi, pædiatri og patologi) har der været indhentet oplysninger fra speciallægepraksis, sygehus- og afdelingsledelser samt specialeråd. For de specialer, hvor det har været skønnet relevant, har der i foråret og sommeren 2012 været afholdt møder med repræsentanter fra speciallægepraksis, formændene fra regionens specialeråd samt regionens sundhedsstab.

  Vedlagte praksisplanudkast består dels af en generel del, som beskriver baggrunden for planen, visioner for fremtidens speciallægepraksis, overordnede målsætninger for den fremtidige tilrettelæggelse af speciallægepraksis, samt en beskrivelse af regionens nuværende kapacitet, og dels af et afsnit omhandlende hvert praksis speciale.

  De specialespecifikke afsnit indeholder dels en beskrivelse af den eksisterende kapacitet i speciallægepraksis i dag, herunder praksis geografiske placering, bestemmelser omkring mindsteomsætning og knækgrænser samt uviklingen i udgifter mv., dels en vurdering af den fremtidige kapacitet og arbejdsdelingen.

  Derefter følger overvejelser og anbefalinger vedrørende samarbejde og sammenhæng i sundhedsvæsenet for det enkelte speciale.

  Slutteligt beskrives de samlede anbefalinger for speciallægepraksis i planen.

  Implementering af praksisplanen forventes ikke at medføre yderligere udgifter inden for området.

  Praksisplanen vil efter godkendelse i regionsrådet blive sendt i høring hos specialets samarbejdspartnere. Planen forelægges efter endt høringsrunde regionsrådet for endelig stillingtagen.

  De af Sundhedssamordningsudvalget anbefalede justeringer er indarbejdet i bilagsmaterialet.

  fold dette punkt ind Indstilling
   

  Det indstilles, at forretningsudvalget anbefaler regionsrådet:

  At høringsudkastet til praksisplanen for det øvrige speciallægeområde godkendes.

  fold dette punkt ind Beslutning i Sundhedssamordningsudvalget den 09-10-2012
   

  Anbefales overfor regionsrådet, idet der indarbejdes justeringer aftalt i Sundhedssamordningsudvalget.

  fold dette punkt ind Beslutning i Forretningsudvalget den 05-12-2012
   

  Indstillingen anbefales over for regionsrådet.

  fold dette punkt ind Bilag
   

  Sagsnr. 10/4009
  17. Høringsudkast til praksisplan for psykiatri
  fold dette punkt ind Resume
   

  Der er udarbejdet en praksisplan for psykiatri. Planen skal udsendes i høring, hvorefter regionsrådet skal behandle sagen igen.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
   

  I henhold til speciallægeoverenskomstens § 4 skal regionen udarbejde en samlet planlægning for tilrettelæggelsen af den ambulante speciallægebetjening i regionen.

  Med henblik på at udarbejde et udkast til praksisplan for specialet psykiatri har der været nedsat en arbejdsgruppe med repræsentanter fra psykiatrisk speciallægepraksis, fra den sygehusbaserede psykiatri, fra almen praksis samt fra henholdsvis regionens psykiatri- og sundhedsstab.

  Vedlagt fremlægges arbejdsgruppens udkast til praksisplan for det psykiatriske speciale.

  I praksisplanen er der en række konkrete anbefalinger vedrørende den fremadrettede indsats på området. Nedenfor vil nogle af disse blive omtalt.

  Arbejdsgruppen konstaterer, at der ikke er nogen synlig sammenhæng mellem kapacitet og ventetid. Bl.a. som følge heraf peges der ikke på en udvidelse af kapaciteten, selvom der - udtrykt ved ventetiden - er pres på området.

  I forbindelse med budget 2012 er der udmeldt besparelseskrav på 2 mio. kr. inden for specialet. Det foreslås, at de 2 mio. kr. findes på følgende måde:

  1. At fuldtidspraksis i Odense nedlægges ved lejlighed.
  2. At en ophørt deltidspraksis ikke genopslås.
  3. At 1 delepraksis samt 1 praksis med generationskifteaftale pr. 1. januar 2012 ændres til 2 enmandspraksis, hvilket vil medføre en besparelse.

  Arbejdsgruppen kommer med følgende anbefalinger:

  • I takt med nedlæggelse af delepraksis på Fyn, overflyttes kapacitet til Vest- og Sønderjylland.
  • Der skal sikres en mere bred vifte af psykiatriske behandlingstilbud hos de praktiserende psykiatere.
  • Der skal arbejdes med en præcisering af målgruppen for behandlingstilbuddet hos henholdsvis praktiserende læge, praktiserende speciallæge og den sygehusbaserede psykiatri.
  • Der skal arbejdes med patientforløbsprogrammer.
  • Der skal sikres fælles retningslinjer for informationsudveksling mellem sektorerne.

  Ud fra ovenstående anbefaler arbejdsgruppen, at der nedsættes en arbejdsgruppe med deltagelse af almen praksis, speciallægepraksis og den sygehusbaserede psykiatri. Opgaven kan eventuelt placeres hos regionens specialeråd for psykiatri i forhold til de behandlingsrettede beskrivelser.

  Endvidere anbefales det lokale samarbejde styrket ved:

  • At udbygge det allerede eksisterende samarbejde mellem de psykiatriske afdelinger og praksiskonsulenten.
  • At tilknytte en repræsentant for områdets speciallægepraksis med henblik på formaliseret samarbejdsforum.

  Region Syddanmark har taget initiativ til at undersøge mulighederne for etablering af et forsøgsprojekt, der tager sigte på at løse nogle af de problemer, som de lange ventetider til behandling hos praktiserende psykiatere afstedkommer. Arbejdsgruppen anbefaler, at der iværksættes en forsøgsordning i Odense Kommune, hvor det nærmere undersøges, hvorvidt de praktiserende læger kan anvende de praktiserende psykiatere mere aktivt, således at de kan henvise en nærmere defineret gruppe af patienter til en hurtigere udredning, og ud fra psykiaterens råd og vejledning eventuelt kan iværksætte videre behandling i eget regi.

  Endelig har arbejdsgruppen fremsat forslag, som i planperioden vil sætte fokus på kvalitetsudvikling og kvalitetssikring inden for praksisområdet.

  Implementeringen af praksisplanen forventes ikke at medføre yderlige udgifter inden for området.

  Arbejdsgruppens høringsudkast til psykiatripraksisplan har været drøftet i Samarbejdsudvalget vedr. Speciallægehjælp på møde den 25. september 2012. Udvalget fremkom med flere bemærkninger som administrationen efterfølgende har indarbejdet i vedlagte høringsudkast til praksisplan. Ligeledes er de anbefalede justeringer fra Sundhedssamordningsudvalget på mødet den 9. oktober 2012 indarbejdet i høringsudkastet.

  Planen forelægges efter endt høringsrunde regionsrådet til endelig stillingtagen.

  fold dette punkt ind Indstilling
   

  Det indstilles, at forretningsudvalget anbefaler regionsrådet:

  At høringsudkast til praksisplan for specialet psykiatri godkendes.

  fold dette punkt ind Beslutning i Sundhedssamordningsudvalget den 09-10-2012
   

  Anbefales overfor regionsrådet, idet der indarbejdes justeringer aftalt på mødet i Sundhedssamordningsudvalget.

  fold dette punkt ind Beslutning i Psykiatriudvalget den 08-11-2012
   

  Indstillingen godkendt.

  fold dette punkt ind Beslutning i Forretningsudvalget den 05-12-2012
   

  Indstillingen anbefales over for regionsrådet.

  fold dette punkt ind Bilag
   

  Sagsnr. 12/20056
  18. Forebyggende helbredsundersøgelse, udmøntning af bevilling
  fold dette punkt ind Resume
   

  I budget 2013 indgår, at der skal igangsættes forsøgsprojekt med forebyggende helbredsundersøgelser. Projektet var et af Ligestillingsarbejdsgruppens forslag til prioriteringer af indsatserne på ligestillingsområdet.

  Formålet med projektet er at rette fokus på de personer, der har størst behov for en sundhedsfaglig indsats på baggrund af identificering af risikofaktorer og usund livsstil. Det anbefales, at der meddeles en samlet bevilling på 37 mio. kr. til gennemførelse af projektet i en geografisk afgrænset del af regionen.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
   

  Regionsrådet har den 24. september 2012 vedtaget budget 2013 for sundhedsområdet.

  Omdrejningspunktet for regionens økonomiske udfordringer på sundhedsområdet er at nedbringe aktivitetsvæksten svarende til den lave vækst i finansieringen fra staten og kommunerne. I budgetforliget indgår, at der igangsættes forsøgsinitiativ vedrørende forebyggende helbredsundersøgelser, der på sigt forventes at bidrage til en afdæmpning af aktivitetsudviklingen, samtidig med at borgerne oplever et sammenhængende og proaktivt sundhedsvæsen.

  Projektet om forebyggende helbredsundersøgelser var et af Ligestillingsarbejdsgruppens forslag til prioriteringer af indsatserne på ligestillingsområdet.

  Projektet skal gennem tidlig opsporing og stratificering identificere borgere, der er i særlig risiko for at udvikle sygdom eller måske allerede har de første symptomer på (kronisk) sygdom. Formålet med projektet er dermed at rette fokus på de mennesker, der har størst behov for en forebyggende sundhedsfaglig indsats. Indsatsen adskiller sig på den måde fra tidligere og nuværende projekter om helbredsundersøgelser ved udelukkende at fokusere på mennesker med særlig behov for indsats. Omdrejningspunktet for indsatsen er de praktiserende læger, som har kontakt med cirka 80 % af befolkningen i løbet af 1 år.

  Der er tale om et 3-årigt forskningsprojekt, hvor målgruppen er personer i alderen 30-49 år. Der forventes en population på cirka 120.000 personer i geografisk afgrænsede områder af regionen.

  Deltagerne kontaktes af egen læge i form af et spørgeskema, og ved besvarelsen vil oplysningerne fra spørgeskemaet blive koblet sammen med eksisterende patientdata i lægens journalsystem for at kunne kategorisere patienten i en rød, gul eller grøn gruppe. ”Grønne patienter", som skønnes at udgøre cirka 40 % af målgruppen, har en sund livsstil og intet aktuelt behov for at ændre den. ”Gule patienter” er gråzonepatienter – forventet cirka 40 % af målgruppen – der har indikationer på usund livsstil. Dog vurderes risikofaktorerne ikke på kort sigt at være til egentlig fare for deres helbred. Denne gruppe forventes at blive tilbudt en forebyggende helbredssamtale med eksempelvis en praksissygeplejerske og henvises herefter evt. til tilbud i kommunen, til tilbud på egen hånd (motionscenter, madlavning på aftenskole m.v.) eller til behandling ved egen læge. ”Røde patienter” er i særlig risiko for at udvikle sygdomme. De skønnes at udgøre cirka 20 % af målgruppen, og såfremt de ikke allerede er i behandling i lægens ”normal-system”, indkaldes de til en undersøgelse med henblik på videre behandling.

  Ved denne stratificering forventer man således at opnå, at indsatsen, og dermed ressourcerne, anvendes hos de personer, der har størst behov for en proaktiv indsats, hvor der også samarbejdes på tværs af sektorer (primært mellem praktiserende læger og kommunerne). Det er forventningen, at personer med indikationer på usund livsstil således opdages tidligere end ellers. 

  Med denne indsats forventes på sigt en som minimum omkostningsneutral samlet indsats med øget middellevetid blandt de deltagende personer til følge.

  Syddansk Universitet, Det nationale institut for kommuners og regioners analyse og forskning (tidligere Dansk Sundhedsinstitut), PLO Syddanmark og kommunale repræsentanter deltager i udviklingen af projektet.

  Økonomi
  Der estimeres samlede udgifter til projektet på 37,286 mio. kr., der er fordelt som anført:

  1.000 kr.

  2013

  2014

  2015

  Ialt

  Projektgennemførelse

         

  Projektledelse mv.

  1.750

  1.750

  1.750

  5.250

  Database

  2.246

  2.148

  2.148

  6.542

  Pilotprojekt

  750

     

  750

  Projektgennemførelse, i alt (fkt. 1.10.01)

  4.746

  3.898

  3.898

  12.542

           

  Lægepakker, sundhedssamtale mv. (fkt.1.20)

  8.248

  8.248

  8.248

  24.744

           

  UDGIFTER, I ALT

  12.994

  12.146

  12.146

  37.286


  Udgifterne til lægepakker, sundhedssamtaler mv. afholdes som afregning til de alment praktiserende læger, der deltager i projektet. De samlede udgifter til projektet finansieres af regionens midler til meraktivitet, da det forventes, at projektet på sigt vil aflaste aktivitetsvæksten.

  fold dette punkt ind Indstilling
   

  Det indstilles, at forretningsudvalget anbefaler regionsrådet:

  At der meddeles bevilling under fællesområdet for sundhed (fkt. 1.10.01) på 4,746 mio. kr. i 2013 samt 3,898 mio. kr. i 2014 og 2015 til projektledelse mv. af projekt vedrørende forebyggende helbredsundersøgelse.

  At der meddeles bevilling under praksisområdet (fkt.1.20) på årligt 8,248 mio.kr i perioden 2013-2015 til afregning for lægepakker, sundhedssamtaler mv.

  At projektets samlede udgifter på 12,994 mio. kr. i 2013, 12,146 mio. kr. i 2014 og 12,146 mio. kr. i 2015 finansieres af meraktivitetspuljen for somatikken.

  fold dette punkt ind Beslutning i Sundhedsudvalget den 23-10-2012
   

  Udvalget anbefaler indstillingen over for regionsrådet. 

  fold dette punkt ind Beslutning i Sundhedssamordningsudvalget den 12-11-2012
   

  Udvalget anbefaler indstillingen overfor regionsrådet.

  Sundhedssamordningsudvalget vil følge projektet tæt.

  fold dette punkt ind Beslutning i Forretningsudvalget den 05-12-2012
   

  Indstillingen anbefales over for regionsrådet.


  Sagsnr. 12/23337
  19. Færdiggørelse af fælles EPJ og PAS i Region Syddanmark
  fold dette punkt ind Resume
   

  Plan for færdiggørelse af fælles elektronisk patientjournal (EPJ) og patientadministrativt system (PAS) i Region Syddanmark forelægges til regionsrådets godkendelse.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
   

  Region Syddanmarks EPJ- og PAS-system (Cosmic)
  Implementering af Cosmic elektronisk patientjournal (EPJ) og patientadministrativt system (PAS) understøtter det sammenhængende patientforløb og er med til at fremme kvaliteten for den enkelte patient. Udbredelsen af Cosmic sikrer, at klinikerne i Region Syddanmark, uanset sygehusmatrikel, har adgang til samme data og et altid opdateret og ensartet informationsgrundlag til patientbehandling. Journalen følger patienten i behandlingsforløbet og er tilgængelig, hvor som helst patienten befinder sig i sit behandlingsforløb i Region Syddanmark. Ligeledes gives øget mulighed for tværregional vidensdeling blandt fagpersonalet.

  Cosmic EPJ indeholder notatmodul, medicinmodul, rekvisition-/svarmodul, og har i øjeblikket mere end 12.000 brugere i regionen.

  Igangværende opgaver (EPJ/PAS)
  Cosmic EPJ er implementeret på Odense Universitetshospital inklusiv psykiatrien på Fyn samt på OUH/Svendborg. Cosmic er ligeledes implementeret på Sygehus Sønderjylland. Disse to eksisterende Cosmic-løsninger er aktuelt etableret som to separate systemer, hvilket vil blive ændret med overflytning af Sygehus Sønderjylland til den fælles regionale løsning. Herved sikres klinikerens adgang til data på tværs af regionen. Bevilling til en fælles regional EPJ blev givet 23. november 2009.

  Cosmic PAS skal – som EPJ – implementeres på alle sygehuse i regionen. Foreliggende  udrulningsplan indebærer ibrugtagning af Cosmic PAS på Sygehus Lillebælt, Cosmic EPJ og PAS på Sydvestjysk Sygehus, samt på de psykiatriske afdelinger, der har sammenhæng med de to somatiske sygehuse. Bevilling til PAS blev givet 26. april 2010 med supplement pr. 12. december 2011.

   

  Sideløbende med disse aktiviteter gennemføres et arkiveringsprojekt, som skal sikre adgang til data, når tidligere anvendte EPJ- og PAS-løsninger lukkes. Bevilling til arkiveringsprojektet blev givet den 24. september 2012.

  Samlet er der meddelt anlægsbevillinger på 319,608 mio. kr. til ovenstående aktiviteter. Det forventes, at de planlagte aktiviteter gennemføres indenfor rammerne af den oprindelige bevilling, dog med en tidsmæssig forskydning.

  Kommende opgaver
  De fulde gevinster høstes først, når hele Region Syddanmark er bundet sammen i et fælles konsolideret EPJ/PAS-system. Region Syddanmark indgår i denne sammenhæng i et forpligtende samarbejde med de øvrige regioner forankret i Regionernes Sundheds-it (RSI). Her er formuleret en række pejlemærker, som også indgår i økonomiaftalerne mellem regeringen og Danske Regioner. Region Syddanmark er således forpligtet til at etablere et konsolideret EPJ-landskab, og til at udbygge dette til en klinisk it-arbejdsplads, hvorfra der er adgang til de væsentligste parakliniske informationer. Begge pejlemærker har deadline ved udgangen af 2013.

  For at realisere Region Syddanmarks fælles konsoliderede EPJ/PAS system skal gennemføres følgende, ikke tidligere bevilgede projekter, der nu plansættes:

  • Nødvendigt teknisk projekt vedrørende udskiftning af Oracle-database til en SQL-database.
  • Nødvendig opgradering af Cosmic EPJ til ny udgave (version 7.5).
  • Implementering af Cosmic EPJ på Sygehus Lillebælt, der i dag anvender andet EPJ-system (IPJ)

  De nævnte projekter foreslås gennemført efter følgende overordnede tidsplan:

   

  Aktiviteter

  Startdato

  Slutdato

  (idriftsættelse)

  PAS på SLB og Psyk

  Igangsat

  Feb-2013

  EPJ og PAS på SVS og Psyk

  Igangsat

  Jun-2013

  Databaseomlægning

  Dec-2012

  Okt-2013

  Opgradering til version 7.5

  Apr-2013

  Feb-2014

  EPJ på SLB

  Maj-2013

  Apr-2014

  Flytning EPJ SHS og PAS SHS og Psyk

  Feb-2014

  Sep-2014*

  PAS på OUH og Psyk

  Mar-2014

  Nov-2014

  * Denne dato var fejlagtigt anført som Nov-2014 i sundhedsudvalgets behandling af sagen.  

  Den foreslåede plan for færdiggørelse af Region Syddanmarks EPJ/PAS-program indebærer, at det fælles konsoliderede EPJ/PAS-system for Region Syddanmark først er på plads i 2014. Region Syddanmark opfylder dermed ikke fuldt ud det nationale pejlemærke om at have et konsolideret EPJ-landskab inden udløb af 2013.

  Der foreligger mulighed for at udrulle Cosmic EPJ på Sygehus Lillebælt (men i en gammel version af systemet) i 2013 og 1. kvartal af 2014, således at opfyldelse af EPJ-delen af det nationale pejlemærke kunne fremrykkes. Der er i denne sammenhæng ved planlægningen af de resterende projekter i EPJ/PAS-programmet prioriteret patientsikkerhed, driftsstabilitet og klinisk nytteværdi frem for en højere grad af overholdelse af det nationale pejlemærke om at have et konsolideret EPJ-landskab inden udløb af 2013. En tidlig udrulning af Cosmic EPJ ville for Sygehus Lillebælt betyde tab af funktionalitet ved skiftet fra den nuværende EPJ-løsning, samt indebære, at sygehuset og dets personale skulle igennem to ressourcemæssigt belastende implementeringsforløb. Den samlede tidsplan frem mod en fuld konsolideret EPJ/PAS i Region Syddanmark (og dermed fuld opfyldelse af pejlemærket) vil i øvrigt være den samme.

  I ovennævnte sammenhæng skal bemærkes, at alle sygehuse i Region Syddanmark gennem længere tid har afleveret data til eJournal fra diverse PAS- og EPJ-systemer. Med udgangen af maj måned 2013 vil alle sygehuse i Region Syddanmark aflevere data til eJournal, hvormed der er mulighed for adgang til journal- og patientadministrative data på tværs af sygehusene i Region Syddanmark (indenfor de rammer, der tilbydes i eJournal). I tilknytning hertil bemærkes også, at eJournal januar 2013 beriges med mulighed for såkaldt ”akutudtræk” i forbindelse med akutte overflytninger, således at data også i denne situation kan følge patienten.

  Budgetforslag og finansiering
  Samlet foreslås afsat 58,650 mio. kr. til gennemførelse af de beskrevne nye aktiviteter, jf. bilag til sagsfremstillingen. Budgettet er udarbejdet med udgangspunkt i en 3-årig projektperiode fra 2012-2014 og foreslås finansieret som anført:

  1.000 kr., anlæg

  2012

  2013

  2014

  I alt

  Finansieringsbehov

  -48.402

  77.495

  29.557

  58.650

  Finansiering: Ramme sundhedsit 2012/2014

  -29.093

   

  -29.557

  -58.650

  Overførsel af mindreforbrug fra 2012 til 2013 indgår i anden sag på dagsordenen for regionsrådet (overførselssagen), og vil sikre finansiering til udgifter for 2013.

  Omfanget af centralt afholdte udgifter følger regionens principper for finansiering af større it-projekter.  

  Samlet estimeres driftsudgifter på 8,504 mio. kr. i 2013, 27,618 mio. kr. i 2014, 13,611 mio. kr. i 2015 og 7,505 mio. kr. fra 2015 og frem.

  1.000 kr., drift

  2013

  2014

  2015

  2016

  Finansieringsbehov

  8.504

  27.618

  13.611

  7.505

  Udskydelse af udviklingspulje

   

  -4.000

  -1.000

  -1.000

  Udfasning af IPJ

   

  -8.507

  -11.342

  -11.342

  Reguleringskonto

  -8.504

  -15.112

  -1.269

  4.837

  I alt

  0

  0

  0

  0

  Udgifterne foreslås finansieret ved en udskydelse af en udviklingspulje oprindeligt indarbejdet i driftsbudgettet med virkning fra 2014 med 4 mio. kr. stigende til 5 mio. kr. i 2015 og 6 mio. kr. i 2016. Som følge af programmets samlede udskydelse på 1 år indarbejdes puljen først med virkning fra 2015 med de fornævnte beløb. Desuden indgår besparelserne forbundet med udfasning af IPJ finansieringen.

  Herefter vil der være en finansieringsmanko på 8,504 mio. kr. i 2013, 15,112 mio. kr. i 2014 og 1,269 mio.kr. i 2015, som indarbejdes på reguleringskontoen, ligesom kontoen tilføres provenuet 4,837 mio. kr. fra 2016 og frem. Samlet har driftsændringerne i programmet således tilbagebetalingstid på ca. 8 år. 

  fold dette punkt ind Indstilling
   

  Det indstilles, at forretningsudvalget anbefaler regionsrådet:

  At den fremlagte plan for færdiggørelse af fælles EPJ og PAS i Region Syddanmark godkendes.

  At der til formålet afsættes og frigives rådighedsbeløb på i alt 58,650 mio. kr. i 2012 og 2014 finansieret af rammen til investeringer i sundheds-it, jf. tabel i sagsfremstillingen.

  At der meddeles tillæg til allerede meddelt anlægsbevilling på 58,650 mio. kr. (indeks 130,3).

  At der meddeles tillægsbevilling til drift på 8,504 mio. kr. i 2013, 27,618 mio. kr. i 2014, 13,611 mio. kr. i 2015 og 7,505 mio. kr. i 2016 og frem.

  At driften finansieres ved udskydelse af udviklingspulje, sparede driftsudgifter ved udfasning af IPJ i Sygehus Lillebælt samt reguleringskontoen, jf. sagsfremstillingens tabel. Fra 2016 påbegyndes tilbagebetaling til reguleringskontoen med 4,837 mio. kr. årligt.

  fold dette punkt ind Beslutning i Sundhedsudvalget den 20-11-2012
   

  Drøftedes, herunder bl.a. de øvrige regioners forventede indfrielse af nationale pejlemærker samt tidsplanens holdbarhed. Oplæg vedlægges.

  Udvalget anbefaler indstillingen overfor regionsrådet.

  fold dette punkt ind Beslutning i Forretningsudvalget den 05-12-2012
   

  Indstillingen anbefales over for regionsrådet.

  fold dette punkt ind Bilag
   

  Sagsnr. 11/12480
  20. Etablering af vagtberedskab til FAM
  fold dette punkt ind Resume
   

  Etableringen af et speciallægevagtberedskab til de fælles akutmodtagelser i regionen indebærer øgede lønudgifter for sygehusene. Det har været forudsat, at der skal ske en central medfinansiering af sygehusenes løbende driftsudgifter hertil. De ændringer i speciallægevagtberedskabet til FAM, som foreslås finansieret, er herunder de ændringer, som er sket fra og med den 1. januar 2012.

  Kortlægningen af bevægelserne i vagtberedskabet er sket i et samarbejde med sygehusene. Da der traditionelt har været tilstedeværelsesvagt på sygehusene indenfor anæstesiologien, har kortlægningen været fokuseret omkring vagtberedskabet indenfor specialerne medicin, kirurgi og ortopædkirurgi.

  Udgifterne foreslås finansieret af strukturkontoen, hvor besparelser og udgifter forbundet med ændringer i sygehusstrukturen indarbejdes.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
   

  På baggrund af Sundhedsstyrelsens anbefalinger til et styrket akutberedskab fra 2007, blev der i Region Syddanmark igangsat et arbejde med en ændret sygehusstruktur med henblik på at samle modtagelsen af de akutte patientforløb på 5 akutsygehuse. Dette udmøntede sig i Akutplanen, som blev vedtaget af regionsrådet den 20. december 2007.

  Formålet med denne omstrukturering var og er at styrke kvaliteten i de akutte patientforløb. Ved at samle behandlingen af de akutte patienter på færre matrikler opnås et patientvolumen, som gør det muligt at trække speciallægerne frem i front af det akutte arbejde, hvilket netop er i tråd med Sundhedsstyrelsens anbefalinger om at lade den mest erfarne læge se patienterne først.

  I forlængelse af ovenstående arbejde blev der i Region Syddanmark i 2008 iværksat en arbejdsproces med henblik på udarbejdelsen af et regionalt koncept for fælles akutmodtagelser (FAM), som blev vedtaget af regionsrådet den 22. juni 2009. Af Rapport om fælles akutmodtagelser i Region Syddanmark fremgår det, at der skal være en speciallæge til stede på akutsygehuset 24 timer i døgnet 365 dage om året inden for specialerne medicin, kirurgi, ortopædkirurgi og anæstesi.

  Etableringen af et speciallægevagtberedskab til de fælles akutmodtagelser i regionen indebærer øgede lønudgifter for sygehusene. Derfor lægges der nu op til, at der skal ske en central medfinansiering af sygehusenes løbende driftsudgifter hertil. De ændringer i speciallægevagtberedskabet til FAM, som foreslås finansieret, er herunder de ændringer, som er sket fra og med den 1. januar 2012.

  Kortlægningen af bevægelserne i vagtberedskabet er sket i et samarbejde med sygehusene. Da der traditionelt har været tilstedeværelsesvagt på sygehusene indenfor anæstesiologien, har kortlægningen været fokuseret omkring vagtberedskabet indenfor specialerne medicin, kirurgi og ortopædkirurgi.

  Overordnet set kan ændringerne i vagtberedskabet indenfor de respektive specialer opdeles i 3 forskellige elementer:

  1. Ændringer i vagtberedskabstype - herunder bevægelsen fra tilkaldevagt (rådighed for møde på tjenestested) og tilstedeværelsesvagt (vagt på tjenestested) til tilstedeværelsesvagt. Alternativt etableres af et helt nyt vagtlag.
  1. Fordelingen af lægetyper i vagten - herunder sammensætningen af overlæger, afdelingslæger og 1. reservelæge i vagten henover en vagtperiode.
  1. Antal effektive timer i vagten - herunder det antal timer hvor der udføres effektivt arbejde i vagten.

  I bilaget ses bevægelserne i vagtberedskabet på de respektive FAM-matrikler i regionen. Det bemærkes, at der generelt foreslås tilført 3 ekstra effektive timer i vagten.

  Det ses af bilaget, at man på langt de fleste matrikler går fra en tilkaldevagt til en tilstedeværelsesvagt. På Odense Universitetshospital indføres dog et helt nyt vagtlag indenfor det medicinske speciale. På Aabenraa Sygehus blev der etableret tilstedeværelsesvagt indenfor alle nævnte specialer for nogle år siden.

  Generelt ses det, at der er sket et kvalitetsløft i fordelingen af lægetyper således, at de akutte patienter vil blive mødt af mere erfarne læger. På nogle matrikler er denne bevægelse sket allerede før 1. januar 2012, hvorfor der ikke kan aflæses ændringer i oversigten.

  Med afsæt i ovenstående er der sket en beregning af sygehusenes øgede udgifter til speciallægevagtberedskab til FAM pr. 1. januar 2012. Nedenfor ses således en oversigt over sygehusenes omkostninger, som foreslås finansieret af centrale midler:

  Samlede omkostninger, som forslås finansieret af centrale midler

  FAM-matrikel, årets priser

  1.000 kr.

  2012

  2013

  2014

  2015 og frem

  Odense Universitetshospital

  3.864

  3.911

  3.911

  3.911

  Åbenrå Sygehus*

  1.588

  1.607

  1.407

  1.207

  Kolding Sygehus**

  3.317

  4.286

  4.286

  4.286

  Svendborg Sygehus

  2.995

  3.032

  3.032

  3.032

  Sydvestjysk Sygehus, Esbjerg

  3.255

  3.295

  3.295

  3.295

  Total

  15.019

  16.131

  15.930

  15.730

  *Udgift til udetjenestetillæg, merudgift til kørsel og kørselsudgift for speciallæger, som hentes til medicinsk speciallægevagt i Aabenraa fra de andre matrikler, dækkes i perioden 2012 - den 30. juni 2014 indtil Haderslev Sygehus lukkes. Herefter reduceres kompensationen med 396.000 kr. årligt (2012-priser).

  **På Kolding Sygehus indenfor det kirurgiske speciale er ændringen først sket den 1. september 2012, hvorfor det samlede beløb for 2012 er mindre. Helårsvirkning er således først fra 2013.

  Ovenstående udgifter foreslås finansieret af strukturkontoen, hvor besparelser og udgifter forbundet med ændringer i sygehusstrukturen indarbejdes.

  fold dette punkt ind Indstilling
   

  Det indstilles, at forretningsudvalget anbefaler regionsrådet:

  At sygehusene kompenseres for merudgifter til speciallægevagtberedskab i de nye fælles akutmodtagelser, som anført i sagsfremstillingens tabel.

  At merudgifterne finansieres af strukturkontoen.

  fold dette punkt ind Beslutning i Sundhedsudvalget den 23-10-2012
   

  Punktet udsættes til næste møde i Sundhedsudvalget den 20. november 2012.

  fold dette punkt ind Beslutning i Sundhedsudvalget den 20-11-2012
   

  Udvalget anbefaler indstillingen overfor regionsrådet.

  fold dette punkt ind Beslutning i Forretningsudvalget den 05-12-2012
   

  Indstillingen anbefales over for regionsrådet.

  fold dette punkt ind Bilag
   

  Sagsnr. 12/15408
  21. Udbetalingsanmodning for kvalitetsfondsprojektet i Aabenraa
  fold dette punkt ind Resume
   

  Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse har godkendt udbetalingsanmodningen for fremadrettet udbetaling af kvalitetsfondsmidler til projektet i Aabenraa. Konsekvenserne af finansieringsprofilen for projektet forelægges til regionsrådets godkendelse.  

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
   

  Regionsrådet godkendte den 24. september 2012 ansøgningen om udbetalingsanmodning for kvalitetsfondsprojektet i Aabenraa. 

  Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse har den 30. oktober 2012 godkendt udbetalingsanmodningen for fremadrettet udbetaling af kvalitetsfondsmidler, da det efter gennemgang af projektmaterialet og den opdaterede risikovurdering vurderes, at projektets økonomiske forudsætninger er realistiske og robuste, samt at projektet lever op til de projektspecifikke tilsagnsbetingelser og de formelle krav til udbetalingsanmodning. Ministeriets brev er vedlagt som bilag. 

  Ministeriet meddeler samtidig finansieringsprofilen fordelt på de enkelte år for projektet i Aabenraa. Det fremgår, at projektet skal finansieres af følgende tre kilder: Låneadgang (12,5 %), deponering (27,7 %) og kvalitetsfondsmidler (59,8 %). De forbrugte midler på projektet i perioden 2009-2012 skal finansieres af regionens deponerede midler. I 2013 starter udbetalingen af midler fra Kvalitetsfonden. Kvalitetsfondsmidlerne og de deponerede midler frigives kvartalsvist forud i overensstemmelse med den fastsatte finansieringsprofil for det pågældende projekt. Låneadgangen er henlagt til 2017 og 2018, og vilkårene for låneoptagelsen vil blive forelagt regionsrådet på et senere tidspunkt. 

  I regionens budget er rådighedsbeløbene på i alt 1.306 mio. kr. (pl-indeks 104,88) til kvalitetsfondsprojektet i Aabenraa allerede afsat, og i første omgang finansieret af likvide aktiver. I henhold til vedlagte finansieringsprofil indstilles, at rådighedsbeløbene finansieres af de tre kilder: egenfinansiering via deponerede midler, kvalitetsfondsmidler og låneadgang (jf. bilag).    

  Det bemærkes, at ifølge regnskabsinstruksen revideres finansieringsprofilen årligt i forbindelse med 2. kvartals standardrapportering, dvs. næste gang er i september 2013. Det betyder, at finansieringsprofilen fremadrettet løbende tilpasses fremdriften i projektet.

  Efter godkendt udbetalingsanmodning skal Region Syddanmark afrapportere kvartalsvist til Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse med start fra 4. kvartal 2012.  

  fold dette punkt ind Indstilling
   

  Det indstilles, at forretningsudvalget anbefaler regionsrådet:

  At der indarbejdes anlægsindtægter på 783,750 mio. kr. vedr. tilskud fra kvalitetsfonden i årene 2013-2020 til finansiering af de afsatte rådighedsbeløb til kvalitetsfondsprojektet i Aabenraa, jf. bilag.

  At der meddeles anlægsindtægtsbevilling på 783,750 mio. kr. (pl-indeks 104,88) vedr. tilskud fra kvalitetsfonden til projektet i Aabenraa.

  At der i 2012 frigives 257,119 mio. kr. (årets priser) af de deponerede midler vedr. allerede afholdte udgifter i 2009-2012, som tilføres de likvide aktiver, der i første omgang har finansieret disse, jf. bilag.

  At der i 2013 frigives 101,920 mio. kr. (pl-indeks 104,88) af de deponerede midler til finansiering af projektet.

  At der budgetteres med låntagning på 163,613 mio. kr. (pl-indeks 104,88) fordelt på 2017 og 2018, jf. bilag, idet regionsrådet ved en senere lejlighed forelægges konkret sag vedr. optagelse af lån. 

  fold dette punkt ind Beslutning i Innovationsudvalget den 22-11-2012
   

  Udvalget anbefaler indstillingen over for regionsrådet.

  fold dette punkt ind Beslutning i Forretningsudvalget den 05-12-2012
   

  Indstillingen anbefales over for regionsrådet.

  fold dette punkt ind Bilag
   

  Sagsnr. 10/4091
  22. Rapportering nr. 8 om kvalitetsfondsprojekterne og 3. rapportering om udbygningen af Esbjerg Sygehus
  fold dette punkt ind Resume
   

  Regionsrådet har besluttet, at der skal ske en periodisk rapportering til regionsrådet om fremdriften i Region Syddanmarks store sygehusprojekter. Denne sag indeholder den 8. rapportering om kvalitetsfondsprojekterne og den 3. rapportering om udbygningen af Esbjerg Sygehus.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
   

  Rapporteringen følger de rammer, der er fastsat af Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse.
   

  Siden sidste rapportering er udbetalingsanmodningen for udbygningen af Aabenraa Sygehus godkendt. Fra næste rapportering vil der derfor være vedlagt en revisionserklæring vedrørende rapporteringen for Aabenraa Sygehus, og rapporteringen for Aabenraa Sygehus vil tilgå ministeriet for Sundhed og Forebyggelse.
   
  Rapporteringen viser, at projekterne holder sig inden for de økonomiske rammer.

  Rapporteringen for udbygningen af Kolding Sygehus er præget af den aflyste licitation og viser derfor en forventet forsinkelse af projektet samt ændringer i kvaliteten.

  fold dette punkt ind Indstilling
   

  Det indstilles, at forretningsudvalget anbefaler regionsrådet:

  At rapporteringen tages til efterretning.

  fold dette punkt ind Beslutning i Innovationsudvalget den 22-11-2012
   

  Udvalget anbefaler indstillingen over for regionsrådet.

  fold dette punkt ind Beslutning i Forretningsudvalget den 05-12-2012
   

  Indstillingen anbefales over for regionsrådet.

  fold dette punkt ind Bilag
   

  Sagsnr. 12/14619
  23. Etablering af foreningen work-live-stay southern denmark
  fold dette punkt ind Resume
   

  Den 25. juni 2012 godkendte regionsrådet, at der dannes en forening, som skal arbejde for at tiltrække og fastholde højtuddannet arbejdskraft. Vækstforum bakkede op om beslutningen på mødet den 19. juni 2012. Foreningen blev stiftet den 9. november 2012 og er nu i en opstartsfase. Regionsrådet afsatte i september 2011, på budgettet for 2012, 5 mio. kr. til talentsatsningen, som anbefales anvendt i foreningen work-live-stay southern denmark til gennemførelse af konkrete aktiviteter, der kan få effekt på virksomhedernes muligheder for at tiltrække og fastholde højtuddannet og specialiseret arbejdskraft.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
   

  Baggrund

  Den 23. april 2012 var der en temadrøftelse i regionsrådet om talent. Konklusionen fra drøftelserne var et ønske om at undersøge mulighederne for en organisering, der kan samle de mange aktører, der arbejder på området, om en fælles koordineret indsats. Vækstforum bakkede op om denne beslutning den 19. juni 2012. Dette er nu sket med dannelsen af foreningen work-live-stay southern denmark, som blev stiftet den 9. november 2012.

  Foreningens hovedformål

  At sikre optimale rammer for tiltrækning og fastholdelse af højtuddannet og specialiseret arbejdskraft således, at den nødvendige arbejdskraft er til rådighed hos både offentlige og private virksomheder.

  Foreningens strategiske pejlemærker

  Work-live-stay vil synliggøre syddanske attraktive job- og karrieremuligheder og det gode liv i Syddanmark overfor arbejdstagere i ind- og udland i samarbejde med medlemmer af foreningen.

  Work-live-stay vil fjerne barrierer for virksomhedernes rekruttering fra udlandet – både de barrierer, der er hos det offentlige, og de barrierer der kan være hos virksomhederne.

  Work-live-stay vil forbedre vilkårene for, at tilflyttere fra ind- og udland falder til i samarbejde med medlemmer af foreningen.

  Foreningens forventede hovedaktiviteter

  I samarbejde med medlemmer af foreningen kan foreningens aktiviteter forventes primært at ligge indenfor følgende tre områder:

   1. Udvikling af nye samarbejdsformer: via eksempelvis nye netværk samarbejdes om ægtefællejob og social integration samt afdækkes manglen på højtuddannede på tværs af geografi og brancher.

   2. Udvikling af nye tiltag og implementering af bedste praksis: videndeling og udvikling af nye tiltag på tværs af geografi og brancher, f.eks. lokale bosætningskoordinatorer og internationale skoler.

   3.  Fælles rekruttering og branding: tiltrækning af højtuddannede via f.eks. fælles rekruttering samt via synliggørelse af attraktive karrieremuligheder overfor borgere i Syddanmark samt arbejdstagere i resten af landet og i udlandet.

  Stifterne af foreningen

  Følgende organisationer er stiftere af foreningen, og er i bestyrelsen repræsenteret ved disse personer:

  Peter Norman, Vice president Ecco Sko A/S

  Lars Halsboe, HR senior manager LEGO A/S

  Kristian Strand, CEO Lodam Electronics A/S

  Michael Jepsen, direktør Odense Kongres Center

  Søren Bonde, Kommunaldirektør Sønderborg

  Otto Jespersen, Kommunaldirektør Esbjerg

  Niels Ågesen, Kommunaldirektør Vejle

  Benny Balsgaard, Kommunaldirektør Faaborg-Midtfyn

  Peter Gedbjerg, direktør Lean Energy Cluster (formand)

  Mikkel Hemmingsen, regionsdirektør Region Syddanmark (næstformand)

  Berith Madsen, direktør workindenmark

  Liselotte Stokholm, direktør Væksthus Syddanmark 

  Afrapportering

  Regionsrådet vil halvårligt få en redegørelse for fremdriften i foreningens aktiviteter.

  Der vil blive indgået en resultatkontrakt med foreningen vedr. forslag til aktiviteter, og tidsplan for udmøntning af Region Syddanmarks bevilling mv.

  Aktiviteterne vil blive løst i et tæt samarbejde mellem foreningens medlemmer og foreningens sekretariat, som er under organisering.

  fold dette punkt ind Indstilling
   

  Det indstilles, at forretningsudvalget anbefaler regionsrådet:

  At de afsatte 5 mio. kr. i budget 2012 til talentsatsningen anvendes til gennemførelse af de overordnede forslag til aktiviteter via foreningen work-live-stay southern denmark.

  fold dette punkt ind Beslutning i Udvalget for Regional Udvikling den 19-11-2012
   

  Indstillingen anbefales over for regionsrådet.

  Formanden orienterede bl.a. om den endelige organisering, og at Peter Gedbjerg er valgt som formand og Mikkel Hemmingsen som næstformand.

  fold dette punkt ind Beslutning i Forretningsudvalget den 05-12-2012
   

  Indstillingen anbefales over for regionsrådet.


  Sagsnr. 12/503
  24. Orienteringer fra Vækstforum
  fold dette punkt ind Resume
   

  Region Syddanmarks Vækstforum drøfter på sit møde den 6. december 2012 en række sager, herunder: Opfølgende handlinger og model for reviews og porteføljestyring, opfølgning på turismen i Syddanmark, indsats for studiejobs, principbeslutning om en særlig indsats for kompetenceudvikling som rækker ud over Vækstforums forretningsområder, sygehuspartnerskab og status på statslige arbejdspladser.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
   

  Opfølgende handlinger og model for reviews og porteføljestyring

  På Vækstforums møde den 27. september 2012 blev Vækstforum præsenteret for forslag til opfølgende handlinger på baggrund af Ernst&Youngs review af projekterne. Vækstforumsekretariatet har efterfølgende fulgt op på de enkelte projekter. Oversigt over opfølgningen kan rekvireres hos sekretariatet.

  Tre projekter blev ved reviewet vurderet som projekter, der kræver særlig opmærksomhed (røde). Et af projekterne har fået løst sine udfordringer, mens de to øvrige er under afslutning. For disse to tilbageholdes slutudbetalingen til der foreligger dokumentation for tilfredsstillende resultater og virksomhedsinvolvering.  

  Sekretariatet har endvidere - i overensstemmelse med den hidtidige praksis - i samspil med Erhvervsstyrelsen løbende fulgt op på de enkelte projekters bevillinger og forbrug. Dette har resulteret i, at 5 projekter har fået reduceret deres bevillinger med i alt 3.588.166 mio. kr. i 2012.

  Derudover har den løbende opfølgning resulteret i, at 3 projekter er blevet lukket i perioden 2007-12, bl.a. på grund af manglende finansiering eller dokumentation.

  Som led i porteføljestyringen har Ernst & Young udarbejdet en manual. Den skal sikre, at læringen fra projekterne og erfaringerne fra reviews fremadrettet anvendes i forbindelse med opfølgningen på eksisterende projekter og vurderingen af nye. Manualen er fortsat under bearbejdning, og udkastet kan rekvireres hos sekretariatet.

  Vækstforums formandskab har indstillet, at Vækstforum godkender status og fremdrift på de opfølgende handlinger.

  Opfølgning på turismen i Syddanmark

  Vækstforum har i Handlingsplan 2012-13 besluttet, at man vil tage initiativ til at udvikle stærke destinationer med udgangspunkt i regionens internationale fyrtårne.

  Siden 2007 er der, under forudsætning af, at projekterne Destination Lillebælt, Oplevelsesbaseret Kystturisme og Grøn Vækstprojekterne Hærvejen, Naturcenter Bågø og Danmarks Maritime Friluftsområde bevilges midler, indstillet ca. 275 mio. kr. fra Vækstforum, som fordeler sig med:

  • 29 turismeprojekter med en samlet bevilling fra Vækstforum på 190 mio. kr. og et samlet budget på ca. 403 mio. kr. Heraf er 5 destinationsprojekter fra 2011-12, og 24 er øvrige projekter.
  • 7 Grøn Vækst projekter med en samlet bevilling fra Grøn Vækst udvalget på ca. 23 mio.kr., fra Vækstforum ca. 2 mio. kr. og et samlet budget på ca. 50 mio. kr.
  • Drift af Syddansk Turisme ca. 54 mio. kr. og drift af Inspiring Denmark (2013-2015) 6 mio. kr.

  Alle 5 destinationer i regionen vil dermed have modtaget midler til udvikling. Til Destination Legoland/Billund Ressort er midlerne dog primært til udvikling af markedsføringsprodukter og markedsføring i foreningen FOMARS. Til de 5 destinationer er der bevilget ca. 56 mio. kr. i 2011-12. Dertil kommer tidligere bevillinger til udvikling af produkter i destinationerne, f.eks. 15 mio. kr. til Oplevelsesøkonomi i og omkring Vadehavet, 6 mio. kr. til Welcome – spa- og helsefyrtårn og en række mindre projekter, f.eks. 2 mio. kr. til Hærvejen, og 2 mio. kr. til Dox Shelter.

  Med Vækstforums projektporteføljeprojekt bliver de 5 destinationsprojekter og 24 enkeltprojekter enkeltvis fulgt og evalueret. Men den samlede indsats og projektportefølje bliver, med den nuværende organisering, ikke koordineret og evalueret.

  Vækstforums formandskab har indstillet til Vækstforum, at Vækstforum anmoder sekretariatet om at følge fremdriften og koordineringen af den samlede projektportefølje indenfor turisme, og at Vækstforum anmoder Koordinationsudvalget for turisme drøfte udviklingen i og koordineringen af den samlede projektportefølje indenfor turisme.

  Indsats for studiejobs

  Vækstforum anmodede på sit møde den 27. september 2012 om, at der til det kommende møde foreligger et oplæg om, hvordan man kan gøre det mere attraktivt at studere i Syddanmark med fokus på studiejobs.

  Data fra Sam K-line viser, at Syddanmark er den af de fem regioner, som har den største nettofraflytning mellem bacheloruddannelse og kandidatuddannelse, mens Hovedstaden er den eneste region med nettotilflytning, hvilket kan indikere, at studiejobmarkedet i Københavnsområdet trækker studerende til.

  Sekretariatet har sammen med uddannelsesinstitutionernes repræsentanter i Vækstforums sekretariatsgruppe lavet en foreløbig afdækning af den nuværende indsats inden for de korte, mellemlange og lange videregående uddannelser. Der findes ikke data på, hvor mange studerende der pt. har studiejobs. Afdækningen kan rekvireres ved sekretariatet.

   

  Der er stor forskel på uddannelsesinstitutionernes nuværende indsats for at skaffe studiejobs til studerende. Det skyldes bl.a., at uddannelserne på eksempelvis professionshøjskolerne og erhvervsakademierne har længerevarende obligatoriske praktikforløb indbygget i uddannelsen, hvorfor indsatsen hovedsalig har været koncentreret omkring etablering af et tilstrækkeligt antal virksomhedskontakter til dækning af dette behov.

  Det er kendetegnende for alle uddannelserne, at indsatsen for at skaffe studiejobs foregår sideløbende med at sikre studerende praktikpladser, at sikre færdiguddannede ordinær ansættelse, erhvervs ph.d.’er mv. Det er uddannelsesinstitutionernes vurdering, at det er den opsøgende indsats, hvor studerende matches med virksomheder, der giver størst effekt, og at den indsats med fordel kan opprioriteres.

  Det vurderes, at den hidtidige indsats for studiejobs kan styrkes gennem et samlet regionalt initiativ, som går på tværs af alle typer af videregående uddannelser, og som dækker hele regionen. Målet er todelt:

  • At gøre det nemmere for virksomhederne at få studerende i studiejobs.
  • At gøre det mere attraktivt at studere i Syddanmark ved samlet at synliggøre de nuværende muligheder for studiejobs og ved at skabe flere studiejobs.

  Initiativet skal gå på tværs af de forskellige typer af videregående uddannelser og omfatte studiejobs blandt såvel offentlige som private parter. Region Syddanmark forventes derfor at indgå som offentlig part.

  Vækstforums formandskab har indstillet til Vækstforum, at Vækstforum beder sekretariatsgruppen tage initiativ til, at der udvikles et samlet, regionalt dækkende initiativ, som skal styrke indsatsen for at skabe studiejobs på tværs af de videregående uddannelser. Initiativet skal ligge klar til beslutning på Vækstforums møde den 4. april 2013. Formandskabet har endvidere indstillet, at Vækstforum reserverer Socialfondsmidler til udmøntning af initiativet.

   

  Principbeslutning om en særlig indsats for kompetenceudvikling som rækker ud over Vækstforums forretningsområder

  Hvis Vækstforum følger indstillingerne på de indkomne projekter til mødet den 6. december 2012, der søger Socialfondsmidler, vil der fortsat være Socialfondsmidler til rådighed. Samtidig vil der, i forbindelse med at eksisterende projekter afsluttes eller får nedskrevet sin bevilling, være et tilbageløb af Socialfondsmidler, der dermed kan disponeres igen.

  Erhvervsstyrelsen henstiller, at Vækstform skal have indstillet den samlede budgetramme inden udgangen af 2012 – og allersenest på mødet i april 2013. Erhvervsstyrelsen foreslår endvidere, at ikke bevilgede midler efter den 15. juni 2013 overføres til fælles disposition mellem regionerne.

  Der er i forbindelse med Vækstforums ordinære ansøgningsrunde indkommet yderligere tre socialfondsansøgninger, hvor der søges om midler til kompetenceudviklingsaktiviteter, der ligger uden for Vækstforums forretningsområder. 

  Sekretariatet anbefaler på den baggrund, at Vækstforum beslutter en særlig indsats for kompetenceudvikling, hvor der kan bevilges Socialfondsmidler til aktiviteter, som rækker ud over Vækstforums forretningsområder.

  Vækstforums formandskab indstiller, at Vækstforum godkender en særlig indsats for kompetenceudvikling, som rækker ud over Vækstforums forretningsområder, med finansiering fra Socialfonden. Initiativet foreslås tidsbegrænset således at de sidste ansøgninger under denne særlige indsats behandles på Vækstforums møde den 4. april 2013. Formandskabet indstiller endvidere, at der stilles krav om, at projekterne lever op til Vækstforums resultat- og effektkrav, herunder produktivitetsudvikling, vækst- og jobskabelse i private virksomheder.

  Sygehuspartnerskab

  På regionsrådets møde den 22. august 2011 blev det besluttet at reservere 10 mio. kr. af de regionale erhvervsudviklingsmidler til medfinansiering af det strategiske partnerskab for sygehusbyggeri med Økonomi- og Erhvervsministeriet/Fornyelsesfonden.

  Formålet med puljen er at bidrage til at realisere sygehusbyggeriernes erhvervsmæssige potentiale ved at fremme udvikling og markedsmodning af danske sygehus- og sundhedsløsninger. Der ydes tilskud til projekter, der omhandler konkrete kommercielle løsninger inden for den sekundære sundhedssektor (sygehusene).

  Temaerne for første ansøgningsrunde i 2012 var: hospitalsinfektioner/hygiejne – logistik og sporbarhed – udlæggelse og selvhjulpenhed. Syddanske virksomheder og/eller sygehuse indgår i fire af de i alt syv projekter, som Fornyelsesfonden i oktober 2012 bevilgede støtte.

  Herunder findes en kort beskrivelse af de fire projekter, med deltagende syddanske aktører:

  Robosort er en intelligent sorteringsrobot, der skal automatisere de arbejdsopgaver, der ligger mellem ankomst til, og analyse af prøven i laboratoriet. Samlet budget på 17.242.422 kr., mens støtten udgør 9.710.412 kr. Projektholder er Gibotech A/S, 5260 Odense og herudover deltager bl.a. Syddansk Universitet, Odense Universitetshospital og Syddansk Sundhedsinnovation.

  Den intelligente transportkasse er et intelligent logistiksystem for diagnostiske prøver fra prøven rekvireres til analysen ankommer til laboratoriet. Projektet har et samlet budget på 7.156.010 kr. og opnår støtte på 4.065.909 kr. Projektholder er Intelligent Systems A/S og blandt andet Odense Universitetshospital deltager i projektet.

  Borringia A/S ønsker med Sengetransporter med indbygget sporingssystem at gøre det lettere for portører på sygehusene at flytte hospitalssenge og at spore og genfinde sengene. Projektets samlede budget er på 9.155.056 kr., hvor støtten udgør 4.138.453 kr. Projektholder er Borringia A/S og blandt andet Odense Universitetshospital deltager i projektet.

  KR Hospitalsudstyr ønsker med cLeanbed at udvikle rengøringsvenlige hospitalssenge. Det samlede budget er på 7.700.360 kr. og støtten udgør 3.825.180 kr. Projektholder er KR Hospitalsudstyr, mens blandt andet Linak A/S og KEN Hygiejne Systems, 5672 Broby, også deltager i projektet.

  Punktet er til Vækstforums orientering.

  Status på statslige arbejdspladser

  Vækstforum drøftede på sit møde den 27. september 2012 problemstillingen vedrørende statslige arbejdspladser uden for Hovedstaden. Vækstforum besluttede, at der sammen med Kommunekontaktrådet skulle afsendes et brev til relevante ministre, samt at iværksætte en kampagne for tiltrækning af statsarbejdspladser med udgangspunkt i de regionale styrker.

  Brevet er sendt til erhvervs- og vækstministeren, ministeren for by, bolig og landdistrikter, økonomi- og indenrigsministeren, finansministeren og forsvarsministeren. I brevet gives der udtryk for, at Syddanmark inden for en kort periode har mistet mange statslige arbejdspladser. I brevet opfordres regeringen til at lade sig inspirere af erfaringer fra Sverige, hvor der igennem en årrække er flyttet ca. 2.000 statslige arbejdspladser fra Stockholm til de svenske regioner som kompensation for nedskæringer i det svenske forsvar i de samme geografiske områder. Desuden gøres der i brevet opmærksom på de syddanske klynger, og at klyngerne gerne indgår i et tæt samspil med relevante statslige styrelser, der eventuelt flyttes til Syddanmark. Endelig fremhæves OECD-rapporten, hvori det fremgår, at regionerne uden for hovedstadsområdet bidrager til en stor del af væksten i Danmark. Brevet til ministrene er vedlagt som bilag.  

  Under overskriften ”Staten bør ikke kun ligge i Købehavn” har der været bragt et fælles synspunkt i JyllandsPosten med det syddanske vækstforumformandskab som afsender. Budskaberne i synspunktet ligger i tråd med budskaberne i brevet til ministrene. 

  Punktet er til Vækstforums orientering.

  Det kan oplyses, at Udvalget for Regional Udvikling drøfter sagen på møde den 10. december 2012.

  fold dette punkt ind Indstilling
   

  Vækstforum indstiller til regionsrådet:

  At regionsrådet tager punkterne til orientering.

  fold dette punkt ind Beslutning i Forretningsudvalget den 05-12-2012
   

  Til orientering.

  fold dette punkt ind Bilag
   

  Sagsnr. 12/503
  25. Indstillinger fra Vækstforum
  fold dette punkt ind Resume
   

  Region Syddanmarks Vækstforum behandler på sit møde den 6. december 2012 en række projekter, hvor der indstilles til endelig beslutning i regionsrådet. Det drejer sig om 12 projekter samt 2 yderligere sager pulje til projektudvikling i yderområder samt en særlig ramme til sekretariatet. Der er indstillet i alt 28.131.374 kr. fra de regionale erhvervsudviklingsmidler afsat i 2012.

  Vækstforum afholder møde den 6. december 2012, hvilket er dagen efter mødet i forretningsudvalget. Det betyder, at de foreliggende indstillinger er under forudsætning af, at Vækstforum følger indstillingerne i den foreliggende dagsorden.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
   

  Pulje til projektudvikling i yderområder

  Regionsrådet har efter indstilling fra Vækstforum siden 2007 afsat en særlig pulje til projektudvikling i regionens yderområder. Formålet med disse midler er at understøtte aktiviteter, netværksdannelse og udvikling af projekter, der kan bidrage til erhvervsmæssige aktiviteter i yderområderne.

  I Vækstforums handlingsplan for 2012-13 fremgår det, at der afsættes særlige midler til at understøtte projektudvikling i yderområderne. Sekretariatet foreslår derfor, at der afsættes 3,3 mio. kr. i 2013, som det også har været tilfældet tidligere år.

  Særlig ramme til sekretariatet

  På regionsrådets møde den 12. december 2011 blev det besluttet at afsætte en ramme på 1 mio. kr. til sekretariatets disposition til mindre aktiviteter, analyser, kortlægninger mv. i 2012. Det blev samtidig besluttet, at sekretariatet efter 1 år skulle afrapportere for anvendelsen af denne ramme.

  I alt er anvendt 976.593 kr. fra rammen i 2012 til bl.a. OECD-konference, avistillæg om regional udvikling og tv-spots.

  Det foreslås, at sekretariatet også i 2013 bevilges en ramme på 1. mio. kr., der kan anvendes til mindre aktiviteter, analyser mv.

  Vækstforum behandler følgende projekter:

  • Welfare Tech 2.0 - Styrkelse af Welfare Techs rolle i udviklingen af et sektorspecifikt økosystem for velfærdsteknologi. Der er søgt under forretningsområdet Sundheds- og Velfærdsinnovation.
  • VOK, Velfærd, Opkvalifikation, Kommunikation - styrkelse af digitale kompetencer hos offentligt og privat pleje - og sundhedspersonale. Der er søgt under forretningsområdet Sundheds- og Velfærdsinnovation
  • Micro Grid Living Lab. Der er søgt under forretningsområdet Bæredygtig Energi.
  • Solerhverv. Der er søgt under forretningsområdet Bæredygtig Energi.
  • Destination Lillebælt - etablering af en konkurrencedygtig destination. Der er søgt under forretningsområdet Oplevelseserhverv.
  • OplevelsesbaseretKystturisme og demonstrationsprojekt. Der er søgt under forretningsområdet Oplevelseserhverv.
  • Global Vækst Syddanmark. Der er søgt under alle forretningsområder
  • Forlængelse af Virksom Viden. Der er søgt under alle forretningsområder.
  • Klar til anlæg. Der er søgt uden for Vækstforums forretningsområder.
  • Tønder Innovatorium. Der er søgt uden for Vækstforums forretningsområder.
  • Udvidelse og forlængelse af projekt Fremtidsfabrikken. Der er søgt uden for Vækstforums forretningsområder.
  • Hærvejen - en international destination for cykle- og vandreturisme. Der er søgt under Grøn Vækst programmet

  Der er vedlagt et bilag med et kort resumé af projekterne.

  Vækstforum afholder møde den 6. december 2012, hvilket er dagen efter mødet i forretningsudvalget. Det betyder, at de foreliggende indstillinger er under forudsætning af, at Vækstforum følger indstillingerne i den foreliggende dagsorden.

  Det kan oplyses, at Udvalget for Regional Udvikling drøfter sagen på møde den 10. december 2012.

  fold dette punkt ind Indstilling
   

  Med forbehold for Vækstforums behandling af sagerne på møde den 6. december 2012 indstiller Vækstforum til regionsrådet:

  Vedr. Pulje til projektudvikling i yderområder:

  • At eventuelle uforbrugte midler fra puljen i 2012 vil blive tilbageført til de regionale erhvervsudviklingsmidler.
  • At der bevilges 3,3 mio. kr. af de regionale erhvervsudviklingsmidler til puljen til projektudvikling i yderområderne i 2013.
  • At regionsdirektøren bemyndiges til at bevilge midler fra denne pulje efter indstilling fra Vækstforums sekretariat. Vækstforum får afsluttende afrapportering om anvendelse af midlerne på mødet den 5. december 2013.

  Vedr. Sekretariatets særlige ramme:

  • At regionsrådet bevilger en ramme fra de regionale erhvervsudviklingsmidler afsat i 2012 på 1 mio. kr. til sekretariatets disposition til mindre aktiviteter, analyser, kortlægninger mv. i 2013.
  • At sekretariatet afrapporterer på anvendelsen efter 1 år.
  • At uforbrugte midler fra 2012-rammen tilbageføres til de regionale erhvervsudviklingsmidler.

  Vedr. Welfare Tech 2.0 - Styrkelse af Welfare Techs rolle i udviklingen af et sektorspecifikt økosystem for velfærdsteknologi:

  • At projektet bevilges støtte fra de regionale erhvervsudviklingsmidler på 10.624.867,50 kr. – bevillingen kan maksimalt udgøre 25 % af de godkendte støtteberettigede udgifter på samlet 8.762.385 kr. frem til 31. december 2014, hvorefter bevillingen maksimalt kan udgøre 75 % af udgifterne på samlet 11.245.695 kr. i perioden 1. januar 2015 til 30. april 2017.
  • At det forudsættes, at de resultater og den viden, der opnås via projektet stilles til rådighed for offentligheden.
  • At kravene i Vækstforums porteføljestyring lægges til grund for bevillingen.
  • At der udarbejdes en resultatkontrakt med milepæle, resultater og effekter, der skal godkendes af Vækstforumsekretariatet inden 1. februar 2013.
  • At der udarbejdes en plan for aktiviteter målrettet virksomhederne i yderområderne, planen skal godkendes af vækstforumsekretariatet inden 1. februar 2013.
  • At der udarbejdes en forpligtende samarbejdsaftale med relevante aktører, aftalen skal godkendes af Vækstforumsekretariatet inden 1. februar 2013.

  Vedr. VOK, Velfærd, Opkvalifikation, Kommunikation – styrkelse af digitale kompetencer hos offentligt og privat pleje- og sundhedspersonale:

  • At ansøgningen ikke bevilges støtte fra de regionale erhvervsudviklingsmidler, da projektet ikke vurderes at have tilstrækkelig effekt på målsætningerne i Vækstforums handlingsplan og strategi.

   

  Vedr. Micro Grid Living Lab:

  At projektet bevilges støtte fra de regionale erhvervsudviklingsmidler på 2.940.183,80 kr. – bevillingen kan maksimalt udgøre 25 % af de godkendte støtteberettigede udgifter.

  • At det er en forudsætning for bevillingen, at Green Tech Centers aktiviteter, jf. Green Tech Centers forretningsplan, igangsættes gennem en investering på min. 50 mio. kr. Investeringen skal som minimum omfatte det beskrevne Green Tech House med faciliteter som beskrevet i projektoplægget, herunder Living labs, energiproduktionsmiljø, studieområder mv. Dokumentation for dette f.eks. gennem en forpligtende bestyrelsesbeslutning skal senest den 14. december 2012 fremsendes til Vækstforumsekretariatet.
  • At det er en forudsætning for bevillingen, at der laves en uddybende beskrivelse af virksomhedernes behov for samarbejde med videninstitutioner i forbindelse med udviklingsaktiviteterne, samt hvordan det sikres at behovet efterkommes. Denne beskrivelse skal senest den 15. januar 2013 fremsendes til Vækstforumsekretariatet, som skal godkende beskrivelsen inden første udbetaling finder sted.
  • At det er en forudsætning for bevillingen, at de resultater og den viden, der opnås via projektet, stilles til rådighed for offentligheden.
  • At kravene i Vækstforums porteføljestyring lægges til grund for bevillingen.

   

  Vedr. Solerhverv

  • At ansøgningen ikke bevilges støtte fra de regionale erhvervsudviklingsmidler, da ansøger ikke i tilstrækkeligt omfang har redegjort for, hvordan projektets aktiviteter skal gennemføres, og dermed er der betydelig usikkerhed om, hvorvidt projektet vil opnå de angivne effekter.

  Vedr. Destination Lillebælt - etablering af en konkurrencedygtig destination

  • At projektet bevilges støtte fra de regionale erhvervsudviklingsmidler på 2.658.670,25 kr. – bevillingen kan maksimalt udgøre 25 % af de godkendte støtteberettigede udgifter.
  • At projektet, inden den 1. december 2012, fremsender dokumentation til godkendelse i Vækstforumsekretariatet for, at projektet koordinerer og erfaringsudveksler med øvrige destinationsprojekter i Region Syddanmark og med det etablerede turismekoordinationsudvalg.
  • At det forudsættes, at de resultater og den viden, der opnås via projektet stilles til rådighed for offentligheden.
  • At kravene i Vækstforums porteføljestyring lægges til grund for bevillingen.

  Vedr. Oplevelsesbaseret Kystturisme og demonstrationsprojekt

  • At Vækstforum indstiller til regionsrådet, at projektet bevilges støtte fra de regionale erhvervsudviklingsmidler på 3.000.000 kr. – bevillingen kan maksimalt udgøre 5,66 % af de godkendte støtteberettigede udgifter.
  • At det forudsættes, at Centeret for Kystturisme (CKT), inden den 1. december 2012, fremsender partnerskabsaftaler indgået mellem CKT og de 7 udvalgte feriesteder i Syddanmark. Aftalerne skal godkendes af sekretariatet og skal indeholde, dels en liste over de specifikke aktiviteter, der skal igangsættes på de pågældende feriesteder, dels et budget for de enkelte aktiviteter.
  • At det forudsættes, at de enkelte partnerskabsaftaler, inden den 1. december 2012, er godkendt af projektlederen fra den syddanske destination, hvor det udvalgte feriested er beliggende og at denne godkendelse fremsendes til sekretariatet til godkendelse.
  • At det forudsættes, at de resultater og den viden, der opnås via projektet stilles til rådighed for offentligheden.

  Vedr. Global Vækst Syddanmark

  • At projektet bevilges støtte fra de regionale erhvervsudviklingsmidler på 1.393.250,00 kr. – bevillingen kan maksimalt udgøre 13,65 % af de godkendte støtteberettigede udgifter.
  • At det forudsættes, at Væksthus Syddanmark indgår en gensidig forpligtende samarbejdsaftale mellem Væksthus Syddanmark og klyngerne Welfare Tech, Lean Energy og Design2Innovate (samt senere med klyngen Off-shore Wind Denmark) om deres indbyrdes arbejdsdeling i forhold til de virksomhedsrettede internationaliseringsaktiviteter, således at Væksthuset tydeligt understøtter klyngernes fokus. Denne aftale fremsendes inden 7. januar 2013 til Vækstforumsekretariatet, som vurderer, om forudsætningen er opfyldt.
  • At det forudsættes, at mindst 25 af de deltagende virksomheder på Klar til eksport workshops er rekrutteret inden 1. april 2013. Dokumentation herfor fremsendes til Vækstforumsekretariatet.
  • At det forudsættes, at de resultater og den viden, der opnås via projektet stilles til rådighed for offentligheden.
  • At kravene i Vækstforums porteføljestyring lægges til grund for bevillingen.

  Vedr. Forlængelse af virksom viden

  • At projektet bevilges supplerende støtte fra de regionale erhvervsudviklingsmidler på 1.388.854,50 kr. – bevillingen kan maksimalt udgøre 25 % af de godkendte støtteberettigede udgifter.
  • At det samlede tilsagn fra de regionale erhvervsudviklingsmidler efter merbevillingen udgør 6.307.436,50 kr. – den samlede bevilling kan maksimalt udgøre 25 % af de godkendte støtteberettigede udgifter.
  • At det forudsættes, at de resultater og den viden, der opnås via projektet stilles til rådighed for offentligheden.
  • At kravene i Vækstforums porteføljestyringsmodel lægges til grund for bevillingen.

  Vedr. Klar til anlæg

  • At projektet bevilges støtte fra de regionale erhvervsudviklingsmidler på 550.000 kr. – bevillingen kan maksimalt udgøre 4,57 % af de godkendte støtteberettigede udgifter.
  • At det forudsættes, at de resultater og den viden, der opnås via projektet, stilles til rådighed for offentligheden.
  • At det forudsættes, at Vækstforum igangsætter en særlig indsats for kompetenceudvikling, som rækker ud over Vækstforums forretningsområder, med finansiering fra Socialfonden.
  • At kravene i Vækstforums porteføljestyring lægges til grund for bevillingen.

  Vedr. Tønder Innovatorium

  • At projektet bevilges støtte fra de regionale erhvervsudviklingsmidler på 1.368.797,64 kr. – bevillingen kan maksimalt udgøre 20,7 % af de godkendte støtteberettigede udgifter.
  • At der er repræsentation af virksomheder og af Vækstforums sekretariat i projektets styregruppe.
  • At det forudsættes, at Vækstforum igangsætter en særlig indsats for kompetenceudvikling, som rækker ud over Vækstforums forretningsområder, med finansiering fra Socialfonden.
  • At det forudsættes, at de resultater og den viden, der opnås via projektet stilles til rådighed for offentligheden.
  • At kravene i Vækstforums porteføljestyringsmodel lægges til grund for bevillingen.

  At ansøger indstilles til en feasibilityfase, hvorefter ansøger senest et halvt år efter modtagelse af nærværende tilsagn, skal opfylde følgende vilkår:

  • Projektet skal have udarbejdet en konkret og realistisk projektplan, der er nedbrudt på konkrete aktiviteter, der skal gennemføres.
  • Projektet har opstillet klare resultatmål for de enkelte aktiviteter.
  • Projektet skal have organiseringen på plads, herunder nedsat en styregruppe med relevante partnere.
  • Projektet skal have identificeret de deltagende virksomheder, herunder indhentet partnererklæringer.
  • Projektet skal dokumentere, at de fornødne faglige, administrative og økonomiske kompetencer er til stede.
  • Hvis Vækstforumssekretariatet efter feasibilityfasens udløb vurderer, at de opstillede vilkår ikke er opfyldte, indstilles det til Vækstforum, at projektet afvikles.

  Vedr. Udvidelse og forlængelse af projekt Fremtidsfabrikken

  • At projektet bevilges supplerende støtte fra de regionale erhvervsudviklingsmidler på 600.000 kr. – bevillingen kan maksimalt udgøre 25 % af de godkendte støtteberettigede udgifter.
  • At det samlede tilsagn fra de regionale erhvervsudviklingsmidler efter merbevillingen udgør 5.505.185 kr. – den samlede bevilling kan maksimalt udgøre 25 % af de godkendte støtteberettigede udgifter.
  • At det forudsættes, at Vækstforum igangsætter en særlig indsats for kompetenceudvikling, som rækker ud over Vækstforums forretningsområder, med finansiering fra Socialfonden.
  • At det forudsættes, at de resultater og den viden, der opnås via projektet, stilles til rådighed for offentligheden.
  • At kravene i Vækstforums porteføljestyringsmodel lægges til grund for bevillingen.

  Vedr. Hærvejen - en international destination for cykle- og vandreturisme

  • At Vækstforum indstiller til regionsrådet, at projektet bevilges støtte fra de regionale erhvervsudviklingsmidler på op til 800.000 kr. – bevillingen kan maksimalt udgøre 25 % af de godkendte støtteberettigede udgifter.
  • At midlerne bevilges fra rammen på 16,5 mio. kr. fra de regionale erhvervsudviklingsmidler afsat i 2011 til medfinansiering af projekter inden for turisme og udvikling af fødevareerhverv i det syddanske Grøn Vækst program.

  At ansøger indstilles til en feasibilityfase, hvorefter ansøger senest tre måneder efter modtagelse af nærværende tilsagn, skal opfylde følgende vilkår:

  • Projektet har udarbejdet en konkret og realistisk projektplan, der er nedbrudt i konkrete aktiviteter, der skal gennemføres.
  • Projektets organisering er på plads, herunder at projektet er integreret med destinationsarbejdet i de berørte destinationer.
  • Hvis Vækstforumssekretariat efter feasibility-fasen udløb vurderer, at de opstillede vilkår ikke er opfyldte, indstilles det til Vækstforum at bevillingen afvikles.
  • At det forudsættes, at de resultater og den viden, der opnås via projektet, stilles til rådighed for offentligheden.
  • At kravene i Vækstforums porteføljestyringsmodel lægges til grund for bevillingen.
  fold dette punkt ind Beslutning i Forretningsudvalget den 05-12-2012
   

  Indstillingen anbefales over for regionsrådet.

  fold dette punkt ind Bilag
   

  Sagsnr. 12/690
  26. Studieretninger 2013
  fold dette punkt ind Resume
   

  Regionsrådet skal sikre, at der er den fornødne bredde og geografiske spredning i udbuddet af studieretninger i gymnasierne. De forpligtende samarbejder i Region Syddanmark har udarbejdet forslag til studieretninger for 2013, og administrationen vurderer, at der er den fornødne bredde og geografiske spredning i udbuddet.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
   

  Regionsrådet skal koordinere den samlede indsats i regionen for at sikre sammenhæng i udbuddet af ungdomsuddannelser. Regionsrådet skal herunder, for så vidt angår den geografiske placering af udbuddet og kapaciteten på uddannelserne, sikre at der er et tilstrækkeligt og varieret uddannelsestilbud til alle unge og voksne i regionen, jfr. lov nr. 575 af 9. juni 2006, § 10, stk.1.

  Det er regionsrådets opgave at sikre den fornødne bredde i udbuddet af studieretninger i gymnasierne. Gymnasierne indenfor de fire forpligtende samarbejder i regionen, har indberettet de studieretninger, der udbydes fra den 1. januar 2013.

  Alle gymnasier inden for de fire forpligtende samarbejders geografiske område, vil udbyde studieretninger inden for de fire hovedområder, som de skal udbyde. De fire hovedområder er naturvidenskabelig, samfundsvidenskabelig, sproglig-humanistisk og musisk.

  Administrationen vurderer, at der er den fornødne bredde, da alle fire hovedområder bliver udbudt på alle gymnasier, med en enkelt undtagelse på Faaborg Gymnasium, hvor der ikke udbydes en musisk studieretning. Administrationen vurderer, at der er en tilstrækkelig geografisk spredning i udbuddet for 2013.

  fold dette punkt ind Indstilling
   

  Det indstilles, at forretningsudvalget anbefaler regionsrådet:

  At gymnasiernes udbud af studieretninger tages til efterretning, idet det vurderes, at der er den fornødne bredde og geografiske spredning i udbuddet.

  fold dette punkt ind Beslutning i Udvalget for Regional Udvikling den 19-11-2012
   

  Indstillingen anbefales over for regionsrådet.

  fold dette punkt ind Beslutning i Forretningsudvalget den 05-12-2012
   

  Indstillingen anbefales over for regionsrådet.


  Sagsnr. 12/21134
  27. Forslag til Region Syddanmarks høringssvar til Trafikstyrelsens ”Trafikplan for den statslige jernbane 2012-2027”
  fold dette punkt ind Resume
   

  Der skal mindst hvert fjerde år udarbejdes en statslig trafikplan, der redegør for statens overvejelser og prioriteringer for jernbanetrafikken.

  Trafikstyrelsen sendte den 10. oktober den statslige trafikplan i høring hos trafikselskaber, regioner og kommuner, togoperatører og infrastrukturforvaltere.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
   

  Ifølge Lov om Trafikselskaber skal der mindst hvert fjerde år udarbejdes en statslig trafikplan, der redegør for statens overvejelser og prioriteringer for jernbanetrafikken.

  Trafikselskaberne skal ligeledes hvert fjerde år, med udgangspunkt i den statslige trafikplan, udarbejde en trafikplan for den lokale og regionale kollektive trafik.

  Trafikstyrelsen sendte den 10. oktober den statslige trafikplan i høring hos trafikselskaber, regioner og kommuner, togoperatører og infrastrukturforvaltere.

  Trafikplanen redegør for statens overvejelser og prioriteringer for den jernbanetrafik, der udføres på kontrakt med staten. Trafikplanens formål er, sammen med trafikselskabernes trafikplaner, at sikre god sammenhæng i den kollektive trafik.

  Forslaget til Trafikplan består af syv kapitler, hvoraf det første giver et overblik over mål og visioner, virkemidler samt forventninger til togbetjening og passagerudvikling. De resterende kapitler er, som Trafikstyrelsen skriver: ”principielt et uddybende opslagsværk”.

  Forslaget til Region Syddanmarks høringssvar forholder sig til tre temaer:

  • Timemodellen, der ifølge Trafikplanen udvikles i en anden retning end det hidtil har været tilfældet.
  • Trafikplanens hovedprincipper, knudepunktsstruktur samt stationsoptimering, herunder den aktuelle sag om stationsoptimering på Vestfyn.
  • Overvejelser om de yderligere initiativer, der skal til for at nå den nationale målsætning om en fordobling af togtrafikken i 2030. Trafikplanen giver ikke forslag til sådanne initiativer.

  Høringsfristen er fastsat til den 2. december 2012, så forslaget til høringssvar er fremsendt med forbehold for regionsrådets godkendelse.

  fold dette punkt ind Indstilling
   

  Det indstilles, at forretningsudvalget anbefaler regionsrådet:

  At forslag til høringssvar godkendes.

  fold dette punkt ind Beslutning i Udvalget for Regional Udvikling den 19-11-2012
   

  Indstillingen anbefales over for regionsrådet. De faldne bemærkninger indarbejdes i høringsbrevet, der forelægges regionsrådet.

  fold dette punkt ind Beslutning i Forretningsudvalget den 05-12-2012
   

  Indstillingen anbefales over for regionsrådet.

  fold dette punkt ind Bilag
   

  Sagsnr. 12/21363
  28. Ansøgninger til Region Syddanmarks Kulturmidler - tematiske kultursatsninger
  fold dette punkt ind Resume
   

  Kulturstrategien fra februar 2012 understøtter Den Regionale Udviklingsplan. Kulturmidlerne er opdelt i tematiske kultursatsninger, der aftales som en del af den Regionale Udviklingsplans fire områdeinitiativer; Fyn, Sønderjylland, Trekantområdet og Sydvestjylland.

  Administrationen indstiller, at der bevilges 8,05 mio. kr. fra kulturmidlerne til ansøgninger fra områdeinitiativerne.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
   

  Kulturstrategien er en del af den Regionale Udviklingsplan, og de 22 kommuner i Region Syddanmark er inddelt i fire områdeinitiativer; Fyn, Sønderjylland, Trekantområdet og Sydvestjylland.

  Hvert områdeinitiativ har indsendt én ansøgning ud fra de tematiske kultursatsninger, der i 2012-2015 er følgende fire temaer:

  • Kultur og Historie
  • Kultur og Natur
  • Kultur og Design
  • Kultur og Oplevelser.

  Ansøgningerne er vurderet ud fra kulturstrategiens kriterier, som fastlægger, at kulturmidlerne skal bidrage til at skabe regional udvikling og vækst og styrke regionens synlighed og attraktivitet.

  Projekterne er:

  • Områdeinitiativ Fyn - temaer er Kultur og Historie - Kultur og Natur.
   Ansøgt tilskudsbeløb - 3.562.500 kr. Samlet budget: 6.890.000 kr.
   Projektet "Kultur og natur i bevægelse - historien undervejs" relaterer sig til Fynsprojektet (bosætningstemaet og erhvervsudviklingstemaet), og støtter op om målsætningen i det fynske kultursamarbejde.
   Projektet gennemføres i samarbejde med en bred vifte af fynske aktører og omfatter en række konkrete kulturhistoriske ruter beskrevet via apps og foldere, events der sætter spot på ruterne og en konkret lokalhistorisk fortælling.
   Delelementerne i ansøgningen er følgende: Kend dit kulturlandskab, herunder Ruter, Events; "Syddansk Musikfestival", "Fynske sagn fortalt i nutiden" og "Oceaner af lyd".
  • Områdeinitiativ Sønderjylland - temaet er Kultur og Oplevelser.
   Ansøgt tilskudsbeløb - 1,250 mio. kr. Samlet budget: 2.700.000 kr.
   Kommunerne i området anbefaler projektet, der har titlen "Boost Kultur:Koncept:Konsum". Projektet sigter mod, at borgerne og erhvervslivet skal møde kunst- og kulturoplevelser i deres hverdag, på arbejdspladsen, på institutioner mv. Projektet forventes at tiltrække både kunstnere og kreative mennesker ved at involvere dem til at generere oplevelser tæt på borgerne i hele grænselandet, og skabe indsatser i forhold til udvikling og aktivering af nye publikumsgrupper.
   Projektet gennemføres i samarbejde med borgere og erhvervslivet, turister samt kunstnere og kreative mennesker i områdets kommuner.
  • Områdeinitiativ Trekantområdet - temaer er Kultur og Oplevelser - Kultur og Design.
   Ansøgt tilskudsbeløb - 2,5 mio. kr. Samlet budget: 6,850 mio. kr.
   Trekantområdet Danmark agerer på vegne af kommunerne i områdeinitiativ Trekantområdet. Projektet "Kulturfestival i Trekantområdet" relaterer sig til den fælles kommuneplan for Trekantområdet. I kommunernes planarbejde ses kulturen som en måde at gøre det attraktivt at bosætte sig i Trekantområdet og skabe rammer for det gode liv og bidrage til vækst såvel menneskeligt som økonomisk. Kulturfestivalen gennemføres første gang i 2013 og foreløbig til og med 2015.
  • Områdeinitiativ Sydvestjylland - temaer er Kultur og Historie - Kultur og Natur - Kultur og Oplevelser.
   Ansøgt tilskudsbeløb - 1,5 mio. kr. Samlet budget: 3,0 mio. kr.
   Skulpturudstillingen "Wadden Sea Sculptures" samler for første gang i Danmark nationale og internationale kunstnere fra vadehavsområder overalt i verden omkring en workshop, der vil danne grundlag for en innovativ kunstnerisk proces med fokus på kultur, natur og identitet i Syddanmarks vadehavsområde.
   Projektet gennemføres af kommunerne i områdeinitiativ Sydvestjylland i samarbejde med Kulturregion Vadehavet.

  De fire ansøgninger indstilles til tilsagn om støtte på 8,050 mio. kr. fra Region Syddanmarks Kulturmidler.

  Der henvises til bilaget for en nærmere gennemgang og præcisering af de enkelte indstillinger.

  Det bemærkes, at Udvalget for Regional Udvikling anbefalede en ændring i fordelingen af tilskud i forhold til administrationens indstilling:

  Udvalget anbefaler et mindre tilskud (reduceret med 0,5 mio. kr.) til Områdeinitiativ Trekantområdet end det ansøgte beløb på 2,5 mio. kr., som administrationen har indstillet til tilskud.

  Udvalget anbefaler et større tilskud (forøget med 0,5 mio. kr.) til Områdeinitiativ Sydvestjylland end det ansøgte beløb på 1,5 mio. kr., som administrationen har indstillet til tilskud.

  fold dette punkt ind Indstilling
   

  Det indstilles, at forretningsudvalget anbefaler regionsrådet:

  At der gives tilsagn om støtte fra Region Syddanmarks Kulturmidler i 2012 således:

  At ansøgningen fra Områdeinitiativ Fyn modtager tilsagn om støtte på 2.800.000 kr. til projektet "Kend dit Kulturlandskab" fordelt på følgende måde: Ruter - 750.000 kr., "Syddansk Musikfestival" - 200.000 kr., "Fynske sagn fortalt i nutiden" - 350.000 kr. og "Oceaner af lyd" - 1.500.000 kr.  

  At ansøgningen fra Områdeinitiativ Sønderjylland modtager tilsagn om støtte på 1.250.000 kr.

  At ansøgningen fra Områdeinitiativ Trekantområdet modtager tilsagn om støtte på 2.500.000 kr.

  At ansøgningen fra Områdeinitiativ Sydvestjylland modtager tilsagn om støtte på 1.500.000 kr.

  fold dette punkt ind Beslutning i Udvalget for Regional Udvikling den 29-10-2012
   

  Udvalget anbefaler over for regionsrådet, at der gives tilsagn om støtte fra Region Syddanmarks Kulturmidler i 2012 således:

  At ansøgningen fra Områdeinitiativ Fyn modtager tilsagn om støtte på 2.800.000 kr. til projektet "Kend dit Kulturlandskab" fordelt på følgende måde: "Ruter" - 750.000 kr., "Syddansk Musikfestival" - 200.000 kr., "Fynske sagn fortalt i nutiden" - 350.000 kr. og "Oceaner af lyd" - 1.500.000 kr.

  At ansøgningen fra Områdeinitiativ Sønderjylland modtager tilsagn om støtte på 1.250.000 kr. Grænselandets historie bør indgå i projektet.

  At ansøgningen fra Områdeinitiativ Trekantområdet modtager tilsagn om støtte på 2.000.000 kr.

  At ansøgningen fra Områdeinitiativ Sydvestjylland modtager tilsagn om støtte på 2.000.000 kr. Projektet bør bruge og inddrage eksisterende organisationer og institutioner m.fl.

  fold dette punkt ind Beslutning i Forretningsudvalget den 05-12-2012
   

  Indstillingen anbefales over for regionsrådet med de af Udvalget for Regional Udvikling foreslåede ændringer.

  fold dette punkt ind Bilag
   

  Sagsnr. 12/21363
  29. Ansøgninger til Region Syddanmarks Kulturmidler - strategiske indsatsområder
  fold dette punkt ind Resume
   

  Den nye Kulturstrategi fra februar 2012 understøtter den Regionale Udviklingsplan. Kulturmidlerne er opdelt i tematiske kultursatsninger, der aftales som en del af den Regionale Udviklingsplan. Derudover er der reserveret 2 mio. kr. af kulturmidlerne til at løfte strategiske indsatser, der kan have særlig betydning for hele Syddanmark.

  Administrationen anbefaler, at der fra midlerne til de strategiske indsatsområder bevilges 1,7 mio. kr.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
   

  Der er indsendt to ansøgninger til projekter til at løfte strategiske indsatser, der kan have særlig betydning for hele Syddanmark.

  Projekterne er:

  • Markering af Slaget på Dybbøl i 2014
   Region Syddanmark ønsker at markere 150-året for Slaget på Dybbøl med en række fremadrettede aktiviteter, der sætter fokus på de nuværende dansk-tyske relationer og den dansk-tyske regions potentiale, og styrker den gensidige forståelse og samarbejde hen over grænsen.

   Regionsrådet besluttede den 24. september 2012, at der afsættes 3,0 mio. kr. af de strategiske kulturmidler i perioden 2012-2014.

   Ansøgningen er fordelt med 500.000 kr. til Dansk-Tysk Kulturmøde i 2014 og 866.900 kr. til særudstillingen "Mennesker i 1864" på Museum Sønderjylland/Sønderborg Slot.
  • Duo Modus - "Børn, Klassisk Musik og Sundhed"
   Musikensemblet Duo Modus har flerårige erfaringer med klassiske koncerter for børn. Projektet "Børn, Klassisk Musik og Sundhed" er for børn i 9-13 års alderen, og skal bidrage til at øge børnenes livskvalitet gennem kendskab til klassisk musik, dens kraft og energi, og dens positive indflydelse på børnenes sundhed og velvære. Projektet samarbejder med kommuner og folkeskoler i Region Syddanmark.

   I pilotprojektet forventes inddraget børn, lærere og forældre fra Sønderborg, Aabenraa, Haderslev og Tønder kommuner.

  De to ansøgninger indstilles til tilsagn om støtte på i alt 1.696.900 kr. som ansøgt fra Region Syddanmarks Kulturmidler.

  Der henvises til bilaget for en nærmere gennemgang og præcisering af de enkelte indstillinger.

  fold dette punkt ind Indstilling
   

  Det indstilles, at forretningsudvalget anbefaler regionsrådet:

  At der gives tilsagn om støtte fra Region Syddanmarks Kulturmidler i 2012 således:

  At ansøgningen til "Markering af Slaget på Dybbøl 2014" modtager tilsagn om støtte på 1.366.900 kr., fordelt med 500.000 kr. fra midlerne afsat til markeringen af Slaget på Dybbøl i 2012-2014 og 866.900 kr. fra midlerne afsat til strategiske indsatsområder.

  At ansøgningen fra Musikensemblet Duo Modus til projektet "Børn, Klassisk Musik og Sundhed" modtager tilsagn om støtte på i alt 330.000 kr. til pilotprojektet.

  fold dette punkt ind Beslutning i Udvalget for Regional Udvikling den 29-10-2012
   

  Indstillingen anbefales over for regionsrådet.

  fold dette punkt ind Beslutning i Forretningsudvalget den 05-12-2012
   

  Indstillingen anbefales over for regionsrådet.

  fold dette punkt ind Bilag
   

  Sagsnr. 12/22856
  30. Kulturpuljen - Ansøgning til afholdelse af Carl Nielsen koncerter
  fold dette punkt ind Resume
   

  I anledning af markeringen af 150 året for Carl Nielsens fødsel i 2015 har ”Carl Nielsen Musikkonkurrence & Festival”, der er en del af Odense Symfoni Orkesters mange aktiviteter, ansøgt om 75.000 kr. fra kulturpuljen, strategiske indsatsområder, til at gennemføre 12-14 koncerter i 2013, 2014 og 2015.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
   

  I kulturstrategien fra den 27. februar 2012 er der reserveret et beløb til at løfte strategiske indsatser med særlig betydning for hele Syddanmark.

  Markeringen af 150 året for komponisten Carl Nielsens fødsel i 2015, er allerede nu i gang.

  På denne baggrund har Carl Nielsen Musikkonkurrence & Festival indsendt en ansøgning til at gennemføre mellem 3 og 4 årlige koncerter i 2013, 2014 og 2015. Alle koncerter indeholder musik af Carl Nielsen. Det er veletablerede organister fra fynske kirker og studerende fra Det Jyske Musikkonservatorium, der engageres til koncerterne. Koncerterne gennemføres i Koncerthuset i Odense.

  Det samlede budget for 12-14 koncerter i årene 2013-2015 er på 146.580 kr. Der søges om et tilskud på 75.000 kr. fra kulturpuljen, strategiske indsatsområder.

  Tilskud til projektet anbefales, da koncerterne kan være med til at markere Carl Nielsens 150 års jubilæum i 2015, og denne markering vurderes at få særlig betydning for hele Syddanmark.

  fold dette punkt ind Indstilling
   

  Det indstilles, at forretningsudvalget anbefaler regionsrådet:

  At ansøgningen fra ”Carl Nielsen Musikkonkurrence & Festival” ved Odense Symfoniorkester, modtager tilsagn om støtte på 75.000 kr. fra kulturpuljen 2012 til gennemførelse af Carl Nielsen koncerter i 2013-2015.

  fold dette punkt ind Beslutning i Udvalget for Regional Udvikling den 19-11-2012
   

  Indstillingen anbefales over for regionsrådet.

  fold dette punkt ind Beslutning i Forretningsudvalget den 05-12-2012
   

  Indstillingen anbefales over for regionsrådet.

  fold dette punkt ind Bilag
   

  Sagsnr. 12/22655
  31. Kulturpuljen - Ansøgning om tilskud til H.C. Andersen Festival Odense 2013
  fold dette punkt ind Resume
   

  Foreningen H.C. Andersen Festival Odense ansøger om et tilskud på 500.000 kr. til H.C. Andersen Festival Odense 2013. Visionen for projektet er at øge kendskabet til Odense, både regionalt, nationalt og internationalt gennem H.C. Andersens univers.

  Foreningen H.C. Andersen Festival er stiftet af en række erhvervsvirksomheder, som har forpligtet sig til at sponsorere festivalen for en treårig periode.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
   

  Foreningen H.C. Andersen Festival Odense ansøger Region Syddanmark om et tilskud på 500.000 kr. til projektet ”H.C. Andersen Festival Odense 2013”. Den planlægges gennemført årligt.

  Festivalens overordnede hensigt er, med én uges kulturelle og festlige begivenheder, at øge kendskabet til Odense og hermed også Region Syddanmark igennem H.C. Andersens univers.

  Festivalen bygger på et bredt samarbejde mellem Odenses erhvervsliv, Odense Kommune og det eksisterende frivillige foreningsliv og festivals. Festivalen forventes på længere sigt at føre til øget erhvervsdrift, turisme og derigennem øget beskæftigelse.

  H.C. Andersen Festivalen forventes:

  • At tiltrække 500.000 gæster til en årlig uges kulturelle og festlige begivenheder spredt over 400 events/aktiviteter inden den femte afholdte festival i 2017.
  • At spænde over en bred målgruppe, som strækker sig fra helt unge til de ældre og for forskellige kulturelle profiler. Aktiviteterne har alle det til fælles, at de tager udgangspunkt i H.C. Andersens meget rummelige univers.
  • At opfylde mottoet ”der er noget for alle, men ikke alt er for alle”.
  • At tiltrække regional, national og international bevågenhed fra presse og gæster.
  • At inddrage uddannelsesinstitutioner på alle niveauer i kommunen, i udvikling og afvikling af faglige og alternative aktiviteter for skoleelever og studerende allerede fra første festival.

  Festivalen stræber efter at være en altfavnende festival, med begivenheder for alle målgrupper i dagens samfund. De tre store målgrupper er børnefamilier, det voksne publikum og de unge. Disse målgrupper kan yderligere inddeles i kulturelle profiler, som festivalen tilstræber at skabe begivenheder for.

  H.C. Andersen Festivalen forventes at få en massiv mediedækning. Der er planlagt en markedsføringskampagne sammen med foreningens mediepartner Fynske Medier.

  Der er lagt op til at bredt samarbejde med eksisterende foreninger og aktører, f.eks. Odense Blomsterfestival, Odense Symfoniorkester, Odense Kommune, Udvikling Fyn, Odense Cityforening samt Region Syddanmark.

  Det samlede budget for festivalen er 9-12 mio. kr.

  Der søges om 500.000 kr. fra Region Syddanmark. For at kunne yde det indstillede tilskud til projektet, foreslås det, at Kulturpuljen forøges med 400.000 kr., finansieret ved en tilsvarende reduktion af bevillingen ”Øvrige udgifter og indtægter”.

  Såfremt projektet godkendes, vil administrationen fastlægge rammerne for udbetaling af tilskuddet, løbende afrapportering, evaluering og regnskabsaflæggelse for projektet.

  fold dette punkt ind Indstilling
   

  Det indstilles, at forretningsudvalget anbefaler regionsrådet:

  At bevillingsområdet ”Kulturel virksomhed” i 2012 forøges med 400.000 kr., finansieret ved tilsvarende reduktion af bevillingen ”Øvrige udgifter og indtægter”.

  At Region Syddanmark yder et tilskud på 500.000 kr. til projektet H.C. Andersen Festival Odense 2013, finansieret af Kulturpuljen i 2012 fra bevillingsområdet ”Kulturel virksomhed”.

  fold dette punkt ind Beslutning i Udvalget for Regional Udvikling den 19-11-2012
   

  Indstillingen anbefales over for regionsrådet.

  fold dette punkt ind Beslutning i Forretningsudvalget den 05-12-2012
   

  Indstillingen anbefales over for regionsrådet.

  fold dette punkt ind Bilag
   

  Sagsnr. 12/20692
  32. Kulturpuljen - Ansøgning om tilskud til koncerten "En Søndag på Als kommer til Nyborg"
  fold dette punkt ind Resume
   

  Foreningen Alskoncerten ansøger om et tilskud på 250.000 kr. til projektet ”En Søndag på Als kommer til Nyborg”, i form af en aftenkoncert ved Strandvænget i Nyborg i 2013.

  Regionsrådet har i den nye kulturstrategi fra februar 2012 mulighed for at løfte strategiske indsatser, der kan have særlig betydning for hele Syddanmark.

  Projektet vil være med til at styrke kulturlivet på Fyn, og kan være med til også at sætte fokus på Sønderjylland, såvel den kommende markering af Slaget på Dybbøl i 2014, og på samarbejdet mellem kommunerne i Region Syddanmark.

  Koncerten forventes gennemført fredag den 23. august 2013.

  Repertoiret for koncerten tager udgangspunkt i Alskoncerten i Augustenborg i august 2013.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
   

  Foreningen Alskoncerten ansøger Region Syddanmark om et tilskud på 250.000 kr. til projektet ”En Søndag på Als kommer til Nyborg” gennem en koncert ved Strandvænget i Nyborg fredag den 23. august 2013.

  Det musikalske repertoire bliver lignende den allerede planlagte Alskoncert i Augustenborg i august 2013. Koncerten i Nyborg vil primært bestå af solisterne og numrene fra Alskoncerten 2013, suppleret med nogle ekstra numre.

  I forbindelse med ”En Søndag på Als kommer til Nyborg”, vil der blive taget initiativ til et samarbejde med både erhvervs- og turistområdet for, at koncerten kan blive en tilbagevendende tradition. Samtidig får både det lokale og regionale erhvervsliv mulighed for at deltage i koncerten med kunde- og firmaarrangementer. Ligesom der også forventes et samarbejde med Nyborg Kommune omkring koncerten.

  Ifølge Foreningen Alskoncertens vedtægter, kan foreningen kun holde koncerter i Sønderjylland. Foreningens bestyrelse er i dialog, og der er opbakning til en vedtægtsændring, således at området Sønderjylland ændres til hele Danmark. Foreningen har indkaldt til en ekstraordinær generalforsamling i december 2012, hvor ændringen forventes vedtaget.

  Ansøger oplyser, at ansøgningen derfor er under forudsætning af, at vedtægtsændringen falder på plads på det nævnte møde.

  Det samlede budget for koncerten er på 1,1 mio. kr., der finansieres ved entreindtægter fra 2.200 gæster, samt tilskud fra Region Syddanmark. Eventuelt overskud fra koncerten vil gå til foreningen Alskoncerten.dk, som ifølge vedtægterne uddeler overskud fra koncert- og eventarrangementer til musikskoler og udvalgte foreninger i Sønderjylland.

  Der søges om 250.000 kr. fra Region Syddanmark. For at kunne yde det indstillede tilskud til projektet, foreslås det, at Kulturpuljen forøges med 250.000 kr., finansieret ved en tilsvarende reduktion af bevillingen ”Øvrige udgifter og indtægter”.

  Administrationen vurderer, at projektet kan medvirke til at skabe kendskab og mulighed for samarbejde mellem de forskellige egne og aktører i Region Syddanmark.

  Såfremt projektet godkendes, vil administrationen fastlægge rammerne for udbetaling af tilskuddet, løbende afrapportering, evaluering og regnskabsaflæggelse for projektet.

  fold dette punkt ind Indstilling
   

  Det indstilles, at forretningsudvalget anbefaler regionsrådet:

  At bevillingsområdet ”Kulturel virksomhed” i 2012 forøges med 250.000 kr., finansieret ved tilsvarende reduktion af bevillingen ”Øvrige udgifter og indtægter”.

  At Region Syddanmark yder et tilskud på 250.000 kr. til Foreningen Alskoncertens projekt ”En Søndag på Als kommer til Nyborg” i 2013, finansieret af Kulturpuljen i 2012 fra bevillingsområdet ”Kulturel virksomhed”. Bevillingen forudsætter, at den planlagte vedtægtsændring gennemføres.

  fold dette punkt ind Beslutning i Udvalget for Regional Udvikling den 19-11-2012
   

  Indstillingen anbefales over for regionsrådet.

  fold dette punkt ind Beslutning i Forretningsudvalget den 05-12-2012
   

  Indstillingen anbefales over for regionsrådet.

  fold dette punkt ind Bilag
   

  Sagsnr. 08/2040
  33. Regional Kulturaftale mellem Kulturregion Sønderjylland-Schleswig, Kulturministeriet og Region Syddanmark
  fold dette punkt ind Resume
   

  Kulturregion Sønderjylland-Schleswig har anmodet Region Syddanmark om at indtræde i Kulturaftale Sønderjylland-Schleswig 2013-2016. Den kommende kulturaftale vil sikre et grænseoverskridende, kommunalt, regionalt og statsligt samarbejde om at udvikle og højne den kunstfaglige kvalitet i kulturlivet på tværs af grænsen.

  Regionen har siden 2007 haft en observatørpost i den politiske styregruppe for Kulturaftale Sønderjylland.

  Det foreslås, at regionen bliver partner i Kulturaftale Sønderjylland-Schleswig gennem en medfinansiering på 1,250 mio. kr. i perioden 2013-2015 af de allerede disponerede midler til kulturregion Sønderjylland-Schleswig (projektet Boost – Kultur:Koncept:Konsum) og samtidig ændres Region Syddanmarks deltagelse fra observatør til medlem af den politiske styregruppe for Kulturregion Sønderjylland-Schleswig.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
   

  Loven om kulturaftaler giver kommuner mulighed for at indgå frivillige kulturaftaler med Kulturministeriet. Regioner kan også indgå i aftalerne indenfor de indsatsområder, der er relevante og bidrager til Regionens kulturstrategi.  

  En kulturaftale er en frivillig aftale, der indgås mellem Kulturministeriet og en række kommuner og kredse samt andre interessenter. Tilsammen udgør kommunerne og kredsene i aftale det, der kaldes en ”kulturregion”. Formålet med en kulturaftale er, med udgangspunkt i det tværkommunale samarbejde, at sætte fokus på kunst- og kulturlivet i det pågældende område og sammen højne kvaliteten af såvel etablerede som nye kulturtilbud og – institutioner.   

  Kulturaftalerne indgås – med udgangspunkt i det tværkommunale samarbejde – for at understøtte det lokale og regionale kulturpolitiske engagement, at sætte fokus på kunst- og kulturlivet i det pågældende område for sammen at højne kvaliteten af såvel etablerede som nye kulturtilbud og – institutioner. Målet med aftalerne er desuden at fastholde og udbygge den kulturpolitiske dialog og øge samarbejdet på tværs af både kommune- og landegrænser.

  I Region Syddanmark er der indgået fire kulturaftaler med Kulturministeriet:

  • Kulturaftale Fyn – aftalen er indgået for perioden 2011-2014.
  • Kulturaftale Sønderjylland – ny og udvidet grænseoverskridende aftale på vej for perioden 2013-2016.
  • Kulturaftale Trekantområdet – ny aftale til underskrift for perioden 2012-2015.
  • Kulturaftale Vadehavet – aftalen er indgået for perioden 2011-2014.

  Regionen Syddanmark har siden 2007 haft udpeget politiske observatører i de politiske styregrupper i de fire kulturaftaler i regionen.

  Kommunerne i Kulturregion Sønderjylland (Aabenraa, Haderslev, Sønderborg og Tønder) har ved den kommende kulturaftale for 2013-2016 indledt samarbejde med 3 tyske partnere: Stadt Flensburg, Kreis Nordfriesland og Kreis Schleswig-Flensburg om den første formelle kulturaftale, hvor danske og tyske samarbejdspartnere bringer vidt forskellige strukturer og kulturer sammen.

  Region Syddanmark er i den forbindelse inviteret til at være partner i den kommende grænseoverskridende kulturaftale.

  Samarbejdet giver et godt udgangspunkt for udveksling af kulturinformation og erfaringer på tværs af Sønderjylland-Schleswig og indblik i, hvordan de forskellige strukturer og arbejdsgange er bygget op på begge sider af grænsen.

  Ved at indgå som partner i den kommende Kulturaftale Sønderjylland-Schleswig ændres Region Syddanmarks rolle fra observatør til medlem i den politiske styregruppe, og hermed får Region Syddanmark stemmeret på lige fod med andre partnere i kulturaftalen.

  Kulturaftalens indhold

  En kulturaftale bevæger sig på flere niveauer. En vision, der angiver den overordnede målsætning for kulturaftalen. Visionen uddybes gennem en række indsatsområder, der konkretiseres i form af 2-3 specifikke mål.

  Forslaget til kulturaftale Sønderjylland-Schleswig har fokus på tre indsatsområder:

  1. Fremme interkulturelle kompetencer hos børn, unge og voksne i Kulturregion Sønderjylland-Schleswig.
  2. Styrke og forankre Kulturregion Sønderjylland-Schleswig som fælles kulturrum.
  3. Styrke talentudviklingen blandt børn og unge på tværs af kulturelle, sociale og geografiske grænser i Kulturregion Sønderjylland-Schleswig.

  Formålet er at skabe grænseoverskridende aktiviteter og kulturtilbud, som borgerne tager aktiv del i.

  Region Syddanmark får medbestemmelse på færdiggørelse af aftalen, herunder på den endelige finansiering af indsatsområder og projekter. Som partner i aftalen beslutter Region Syddanmark selv, hvilke indsatsområder og projekter regionen ønsker at deltage i.

  Det er administrationens vurdering, at Region Syddanmarks medfinansiering målrettes indsatsområde 2, da dette område handler om at styrke det fælles kulturrum på tværs af grænsen, vores fælles kulturarv og i det hele taget at styrke væksten og brande området. Det i forvejen indstillede projekt til Kulturpuljen 2012 fra Kulturregion Sønderjylland (Boost-Kultur:Koncept:Konsum) kan rummes indenfor dette indsatsområde.

  For at sikre projekterne den nødvendige opstartskapital forpligter kulturaftalens kommuner sig i den 4-årige periode på et årligt basisindskud til kulturaftalen. Alle projekter behandles i den politiske styregruppe, som bevilger penge til de enkelte projekter. Region Syddanmark kan som medlem i den politiske styregruppe være medvirkende til at præge projekterne, så det sker i tråd med egne strategier og interesser.

  Det foreslås, at Region Syddanmark medfinansierer kulturaftalen med 1.250.000 kr. gennem tilskud fra kulturmidlerne via bevillingen til områdeinitiativ Sønderjylland (projektet: Boost-Kultur:Koncept:Konsum).

  Kommunerne har ultimo november haft afsluttende forhandlingsmøde med Kulturministeriet, hvor Kulturministeriet principielt tilsluttede sig aftalens vision, indsatsområder og mål.

  Det forventes, at Kulturaftale Sønderjylland-Schleswig kan færdiggøres, så den træder i kraft i april måned 2013.

  Det bemærkes, at dagsordenpunktet forelægges til orientering for Udvalget for Regional Udvikling på deres møde i december.

  fold dette punkt ind Indstilling
   

  Det indstilles, at forretningsudvalget anbefaler regionsrådet:

  At Region Syddanmark indgår som partner i Kulturaftale Sønderjylland-Schleswig 2013-2016.

  At der gives tilsagn om medfinansiering af kulturaftale Sønderjylland-Schleswig med 1.250.000 kr., ligeligt fordelt over årene 2013-2015 af de i forvejen indstillede midler til Kulturregion Sønderjylland (projekt: Boost-Kultur:Koncept:Konsum).

  At bevillingen betinges af, at kulturaftalen med ministeriet indgås, så der sikres en væsentlig statslig og kommunal medfinansiering.

  At det valgte regionsrådsmedlem i Kulturaftalen ændrer status fra observatør til medlem i den politiske styregruppe for Kulturaftale Sønderjylland-Schleswig.

  At Region Syddanmarks deltagelse i kulturaftale Sønderjylland-Schleswig er betinget af, at Kulturministeriet og øvrige partnere tiltræder aftalen.

  fold dette punkt ind Beslutning i Forretningsudvalget den 05-12-2012
   

  Indstillingen anbefales over for regionsrådet.

  fold dette punkt ind Bilag
   

  Sagsnr. 12/537
  34. Afrapportering på den syddanske satsning på Sundheds- og Velfærdsinnovation
  fold dette punkt ind Resume
   

  Syddansk Vækstforum og regionsrådet har siden 2009 investeret 306 mio. kr. i projekter inden for Sundheds- og Velfærdsinnovation, og regionsrådet besluttede sidste år at etablere Danmarks første stabsenhed for velfærdsinnovation, Syddansk Sundhedsinnovation.

  I notatet redegøres der for status på satsningens større projekter i regi af, og på tværs af sekretariatet for Syddansk Vækstforum og Syddansk Sundhedsinnovation.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
   

  Ved at satse på Sundheds- og Velfærdsinnovation går regionen efter at skabe gevinst på den tre-dobbelte bundlinje: Optimering og effektivisering af vores sygehusdrift, samtidig med at der skabes vækst og arbejdspladser og borgerne får mere kvalitet og en bedre oplevelse af det syddanske sundhedsvæsen.

  Syddansk Vækstforums og regionrådets erhvervsstrategi har siden 2009 understøttet projekter inden for forretningsområdet Sundheds- og Velfærdsinnovation. I alt har Syddansk Vækstforum og Region Syddanmark de seneste tre år investeret 306 mio. kr. i offentlig-private samarbejdsprojekter inden for Sundheds- og Velfærdsinnovation med et samlet budget på 787 mio. kr. Blandt de større projekter, som har været med til at fastslå Region Syddanmark som foregangsregion inden for Sundheds- og Velfærdsinnovation, kan nævnes:

  • Etablering af klyngeinitiativet Welfare Tech, der samler virksomheder fra hele landet.
  • Kapitalfonden Welfare Tech Invest, der kan investere 75 mio. kr. i virksomheder inden for forretningsområdet.
  • Det syddanske SPIR projekt, Patient@home, som i en 6-årig periode, og med et samlet budget på knap 189 mio. kr., skal udvikle velfærdsteknologier til gavn for virksomheder, patienter og sundhedssektor.

  Med henblik på yderligere at styrke satsningen samt at styrke udbredelsen af succesfulde velfærdteknologiske løsninger, besluttede regionsrådet den 28. november 2011 at etablere Syddansk Sundhedsinnovation, som en stabsenhed på linje med eksempelvis stabsenhederne: Økonomi og Kommunikation. Med etableringen af Syddansk Sundhedsinnovation blev en række regionale initiativer på innovationsområdet samlet. Syddansk Sundhedsinnovation består af tre enheder:

  • Sundhedsinnovatoriet (det tidligere G10 og INVIA), der arbejder med brugerdreven innovation som afsæt for udviklingen af produkter, byggeri og services inden for social- og sundhedsområdet.
  • Tværsektoriel IKT og telemedicin, der digitaliserer det tværsektorielle samarbejde, samt udvikler og udbreder telemedicinske løsninger.
  • Innovationspartnerskaber & medier, der udvikler LivingLab Denmark som national platform for OPI-samarbejde, der professionaliserer dialogen mellem offentlige og private parter.

  Syddansk Sundhedsinnovation er den første stabsenhed for velfærdsinnovation i Danmark.

  I det vedhæftede notat redegøres der for status på satsningens større projekter i regi af, og på tværs af sekretariatet for Syddansk Vækstforum og Syddansk Sundhedsinnovation. Satsningen har senest resulteret i etablering af Velfærdskonsortiet i Odense, der skal stå for international markedsføring af danske velfærdsløsninger, mens etablering af et elitetræningscenter for opstartsvirksomheder indenfor Sundheds- og Velfærdsinnovation er på vej.

  Det bemærkes, at sagen forelægges til orientering for Udvalget for Regional Udvikling og Innovationsudvalget i december.

  fold dette punkt ind Indstilling
   

  Til orientering.

  fold dette punkt ind Beslutning i Forretningsudvalget den 05-12-2012
   

  Til orientering. Sagen sættes på regionsrådsmødet til orientering til januar.

  fold dette punkt ind Bilag
   

  Sagsnr. 12/23629
  35. Opførelse af ny værksteds- og innovationsbygning i Forskerparken i Odense
  fold dette punkt ind Resume
   

  Det planlægges at udvide Syddansk Sundhedsinnovation ved at opføre nybyggeri i Forskerparken i Odense. Bygningen planlægges at bestå af 1.100 m² med en forventet anlægsramme på 17,4 mio. kr.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
   

  Syddansk Sundhedsinnovation blev etableret ved regionsrådsbeslutning 28. november 2011 med det formål at give potentielle brugere en let og enkel adgang til at tilføre ideer og afprøve produkter mv. til Region Syddanmarks satsning på velfærdsteknologi og telemedicin, samt styrke udbredelsen af succesfulde løsninger.

  Siden etableringen har Syddansk Sundhedsinnovation oplevet en kraftig vækst i opgaveporteføljen, herunder en betydelig stigning i mængden af opgaver, der finansieres via indtægtsdækket virksomhed og/eller fondsmidler. Det har medført, at de bygningsmæssige rammer, som staben råder over, ikke længere opfylder de nødvendige behov, og samtidig giver det store udfordringer at opfylde de lovmæssige arbejdsmiljøkrav.

  Staben er placeret i Forskerparken i Odense, hvor der er indgået to lejemål omfattende både kontor- og innovationsfaciliteter. Samlet set er der behov for mere plads. Det gælder både innovationsfaciliteter (inkl. værksted, lager og opbevaring), projektfaciliteter og åbne samarbejdspladser.

  En udvidelse af innovationsfaciliteterne er nødvendig for at kunne skabe en unik platform for et åbent og innovativt offentligt-privat samarbejde om udvikling og test af nye løsninger. Udvidelsen skal således understøtte udviklingen af LivingLab Denmark som platform til at stimulere og professionalisere offentligt-privat innovation (OPI). Endelig skal opførelsen af en ny bygning også anvendes til at udbygge det strategiske samarbejde med Teknologisk Institut, som også er placeret i Forskerparken.

  Forskerparken rummer ikke eksisterende faciliteter, som imødekommer de lokalemæssige behov, hvorfor det er nødvendigt at opføre nye bygninger.

  Syddansk Sundhedsinnovation foreslår, at der etableres en ny bygning på 1.100 m². Bygningen skal rumme følgende faciliteter:

  • Værksted på 300 m²
  • Innovationshal til brugerprocesser, mock-ups og længerevarende projektforløb på 400 m²
  • Åbne projektsamarbejdspladser og mødefaciliteter inkl. toiletter på 400 m².

  Projektet forventes at kunne gennemføres med en samlet anlægsramme på 17,4 mio. kr. og kunne tages i brug ultimo 2013.

  fold dette punkt ind Indstilling
   

  Det indstilles, at forretningsudvalget anbefaler regionsrådet:

  At idéoplæg til udvidelse af Syddansk Sundhedsinnovation godkendes.

  At der på Sundhed i 2012 afsættes og frigives rådighedsbeløb på 17,4 mio. kr., finansieret af 8,7 mio. kr. af de likvide aktiver, samt anlægsindtægt på -8,7 mio. kr. vedr. midler fra Øvrige omkostninger, Regional Udvikling.

  At der meddeles anlægsbevilling på 17,4 mio. kr. og anlægsindtægtsbevilling på -8,7 mio. kr. (indeks 128,3).

  At regionens økonomidirektør bemyndiges til at godkende byggeprogram og licitationsresultat indenfor rammerne af den meddelte anlægsøkonomi.

  fold dette punkt ind Beslutning i Innovationsudvalget den 22-11-2012
   

  Udvalget anbefaler indstillingen over for regionsrådet.

  fold dette punkt ind Beslutning i Forretningsudvalget den 05-12-2012
   

  Indstillingen anbefales over for regionsrådet.

  fold dette punkt ind Bilag
   

  Sagsnr. 12/8064
  36. Afrapportering fra studierejse til Helsinki-Uusimaa
  fold dette punkt ind Resume
   

  Den 28. – 30. august 2012 blev der gennemført en studierejse til Helsinki-Uusimaa regionen i Finland. Rejsen havde til formål at indhente viden inden for regionens fokusområder, særligt European Entrepreneurial Region, og at drøfte fremtidige samarbejdsmuligheder.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
   

  Regionsrådet vedtog den 31. januar 2011 Region Syddanmarks internationale handlingsplan 2010-13. I forlængelse af handlingsplanen, besluttede regionsrådet den 28. marts 2011 at indlede nye samarbejdsrelationer med Helsinki-Uusimaa-regionen i Finland.

  Formålet med studiebesøget den 28. – 30. august 2012 var at indhente viden inden for regionens fokusområder inden for regional udvikling. Samtidig skulle studiebesøget give anledning til at drøfte fremtidige samarbejdsmuligheder med regionspolitikere og andre aktører i Helsinki-Uusimaa.

  Studiebesøget havde bl.a. fokus på European Entrepreneurial Region (EER). Helsinki-Uusimaa er udnævnt til EER i 2012, og Region Syddanmark forventer at kunne drage nytte af deres erfaringer som forberedelse til 2013, hvor Region Syddanmark har titel af EER. Derudover var det hensigten at inddrage andre fokusområder inden for regional udvikling, eksempelvis forskning og innovation, offentlig-privat partnerskab og klynger.

  Der er fra studierejsen hentet inspiration og erfaringer samt konkrete muligheder for samarbejde:

  • Delegationen fik generelt et indblik i det finske innovations- og erhvervssystem. Præsentationen viste, at Finland prioriterer forskning og udvikling rigtig højt, men værterne påpegede også, at der er behov for en forenkling af det finske system. Delegationen blev også præsenteret for et antal af klynger, som bestyrkede den danske delegation i tankegangen om at satse på nogle få forretningsområder med internationalt potentiale – såkaldt ”smart specialisation”.
    
  • Helsinki-Uusimaa benytter EER til at sætte fokus på unge iværksættere, som de finske aktører i Helsinki-Uusimaa målrettet satser på. Det finske sekretariat har været dygtig til at involvere relevante aktører, hvorved de har fået bredt budskabet om EER ud og er til dels lykkedes med at sætte iværksætteri på den samfundsmæssige dagsorden. Besøget gav bl.a. inspiration til at synliggøre og udbrede EER 2013 yderligere i Region Syddanmark og til konkrete events.
    
  • Aalto Universitet er etableret ved at fusionere tre uddannelsesinstitutioner, der indtil fusionen i 2010 var specialiseret inden for henholdsvis design, teknologi og forretningsudvikling. Aalto Universitetet tilbyder i dag særlig gode rammer og vilkår for at sammentænke design, teknologi og forretningsudvikling, hvilket kan give god inspiration til videre udvikling af det syddanske innovationssystem og de syddanske klynger. Universitetets tværfaglige tilgang og de fysiske rammer, som universitetet har skabt til gavn for såvel studerende, iværksættere som virksomheder, er ligeledes inspirerende i forhold til det syddanske iværksætterår.
    
  • Hos den finske organisation Culminatum Innovation Oy Ltd., stiftede delegationen bekendtskab med den finske klynge, Health and Well-being cluster. En finsk pendant til Welfare Tech i Region Syddanmark. Begge klyngeaktører arbejder med offentligt intelligent udbud. Efter besøget har der vist sig en konkret samarbejdsmulighed i form af i fællesskab med andre nordiske regioner at indsende en ansøgning om innovative udbud i sundhedssektoren til Nordisk Ministerråd oktober 2012. Region Syddanmarks indkøbsafdeling og Syddansk Sundhedsinnovation forventes at deltage.

  Uddybende beskrivelse af rejsens program og udbytte er vedlagt.

  fold dette punkt ind Indstilling
   

  Det indstilles, at forretningsudvalget anbefaler regionsrådet:

  At inspiration og erfaring fra besøget i Helsinki-Uusimaa regionen i august 2012 indgår i planlægningen af EER 2013, samt i udmøntningen af Syddansk Vækstforums handlingsplan.

  fold dette punkt ind Beslutning i Udvalget for Regional Udvikling den 29-10-2012
   

  Indstillingen anbefales over for regionsrådet.

  fold dette punkt ind Beslutning i Forretningsudvalget den 05-12-2012
   

  Indstillingen anbefales over for regionsrådet.

  fold dette punkt ind Bilag
   

  Sagsnr. 12/18594
  37. FVU Driftsoverenskomster
  fold dette punkt ind Resume
   

  Regionsrådet skal høres forud for indgåelse af driftsoverenskomster på FVU (forberedende voksenundervisning) og ordblindeområdet. Flertallet af de nuværende driftsoverenskomster udløber ved årsskiftet, og VUC’erne skal derfor indgå nye driftsoverenskomster.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
   

  Regionsrådet skal i henhold til "lov om institutioner for almengymnasiale uddannelser og almen voksenuddannelse" i samarbejde med voksenuddannelsesinstitutionerne i regionen koordinere FVU-indsatsen, herunder for så vidt angår den stedlige placering af udbuddet i regionen og kapaciteten, med henblik på, at der er et tilstrækkeligt og varieret voksenuddannelsestilbud til alle.

  De nuværende driftsoverenskomster har været gældende siden 1. januar 2011. Regionsrådet skal høres, før de seks voksenuddannelsescentre i regionen indgår nye driftsoverenskomster. Driftsoverenskomster kan indgås løbende.

  Fire af de seks VUC’er har derfor indsendt materiale vedrørende hvilke parter, de ønsker at indgå driftsoverenskomster med fra 1. januar 2013. VUC Vejle har valgt at forlænge sine driftsoverenskomster, og skal derfor ikke indgå nye, mens VUC Sønderjylland afventer indgåelse af nye driftsoverenskomster.

  Hvis ansøgningerne imødekommes, så vil det i forvejen solide udbud af FVU- og ordblindeundervisning i Region Syddanmark fastholdes.

  I de vedlagte høringssvar til de enkelte VUC’er er angivet, hvem de ønsker at indgå driftsoverenskomst med.

   

  Udvalget for Regional Udvikling drøftede sagen på sit møde den 29. oktober 2012. I forlængelse af mødet anmodede udvalget VUC Vest om en redegørelse om, hvorfor der gives afslag på nogle tilbud om driftsoverenskomst. Udvalget drøftede redegørelsen på sit møde den 19. november 2012, hvorefter udvalget anbefaler, at regionsrådet godkender de fire vedlagte høringssvar.

  fold dette punkt ind Indstilling
   

  Det indstilles, at forretningsudvalget anbefaler regionsrådet:

  At vedlagte høringssvar til VUC’erne godkendes.

  fold dette punkt ind Beslutning i Forretningsudvalget den 05-12-2012
   

  Indstillingen anbefales over for regionsrådet.

  fold dette punkt ind Bilag
   

  Sagsnr. 12/23354
  38. Energi- og miljøredegørelse 2011
  fold dette punkt ind Resume
   

  Regionsrådet behandler hvert år en energi- og miljøredegørelse, der omfatter alle regionens aktiviteter. Energi- og miljøredegørelse 2011 forelægges til godkendelse.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
   

  I henhold til ”Regler for byggeri i Region Syddanmark” skal der hvert år udarbejdes en samlet energi- og miljøredegørelse for regionen. Redegørelsen er et centralt element i Region Syddanmarks energi- og miljøstyring, der bl.a. sætter regionsrådet i stand til at følge udviklingen på området.

  Energi- og miljøredegørelsen for 2011 er regionens femte redegørelse vedrørende energi- og miljøforhold.

  Redegørelsen omfatter alle regionens lokaliteter og beskriver overordnet de påvirkninger på klimaet og det ydre miljø, der følger af regionens aktiviteter, og der redegøres for særlige indsatser og initiativer i 2011, som har medvirket til at begrænse aktiviteternes skadelige påvirkninger af omgivelserne.

  Energi- og miljøredegørelse 2011 indeholder forslag til specifikke, fremtidige indsatsområder, herunder gennemførelse af energispareforslag i energimærker, bæredygtigt byggeri, energirigtige byggepladser, energi- og miljøledelse på sygehuse og institutioner samt styrkelse af registreringen af forbruget på regionens lokaliteter.

  Energi- og miljøredegørelse 2011 er udarbejdet i tæt samarbejde med sygehusenes tekniske afdelinger og indeholder en liste over gennemførte, igangværende og planlagte energispareaktiviteter, samt et særskilt afsnit om de somatiske sygehusenheders forbrugsdata, der er suppleret med nøgletal for forbrug pr. sengedag, pr. ambulante besøg, pr. medarbejder og pr. m2.

  Der er desuden udarbejdet afsnit om særlige udfordringer, der følger af regionsrådets energipolitiske målsætninger. Udfordringerne omfatter inddragelse af alle afdelinger og medarbejdere i energispareindsatsen, udbygning med ledelsesinformationer om energi- og miljøforhold, vægtning af miljømæssige gevinster i forbindelse med investeringer og motivationsfremmende finansiering af energibesparelser.

  fold dette punkt ind Indstilling
   

  Det indstilles, at forretningsudvalget anbefaler regionsrådet:

  At energi- og miljøredegørelse 2011 godkendes.

  fold dette punkt ind Beslutning i Forretningsudvalget den 05-12-2012
   

  Indstillingen anbefales over for regionsrådet.

  fold dette punkt ind Bilag
   

  Sagsnr. 12/23383
  39. Råstofplan 2012 for Region Syddanmark
  fold dette punkt ind Resume
   

  Råstofplan 2012 forelægges til endelig vedtagelse i regionsrådet. Råstofplanen vil være gældende frem til 2024, dog skal regionsrådet hvert fjerde år tage stilling til, om råstofplanen skal revideres. Regionsrådets afgørelse i sagen kan påklages til Miljø- og Naturklagenævnet, dog kun vedrørende retlige forhold.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
   

  Forsyning med råstoffer til byggeri, veje, diger og andre infrastrukturanlæg, er grundlæggende for den fortsatte udvikling og velstand i Region Syddanmark. Regionen har til opgave at gennemføre en kortlægning af råstoffer, og etablere den overordnede planlægning af den fremtidige indvinding.

  Det skal samtidig sikres, at der er balance mellem behovet for at skabe vækst og udvikling og hensynet til natur, miljø og levevilkårene for befolkningen lokalt, hvor råstofferne udvindes. Råstofplanen er et led i at skabe denne balance.

  I den indledende forslagsfase i oktober – december 2010, indkom der 56 bidrag med bemærkninger fra råstofentreprenører, lodsejere, organisationer og kommuner. Der blev indsendt 27 ansøgninger om udlæg af nye råstofgraveområder.

  Administrationen har behandlet de indkomne bemærkninger og har afholdt møder med alle berørte kommuner om de indkomne ansøgninger og udarbejdet 27 strategiske miljøvurderinger for ansøgninger til graveområder.

  På denne baggrund udarbejdede administrationen ”Forslag til Råstofplan 2012”. Forslaget indeholdt 15 nye graveområder – nogle af disse i forbindelse med eksisterende graveområder. Desuden blev der foretaget en række justeringer af afgrænsningen af eksisterende grave- og interesseområder, ligesom eksisterende råstofgrave blev udlagt som graveområder. Udover arealmæssige ændringer indeholdt forslaget reviderede retningslinjer. Forslaget blev godkendt af regionsrådet den 12. december 2011, og var derefter i offentlig høring i perioden den 2. januar 2012 til den 27. februar 2012.  

  Høringsfasen gav anledning til 74 høringssvar med bemærkninger til Forslag til Råstofplan 2012 fra staten, kommuner, vandselskaber, borgere, råstofbranchen og organisationer. Et resumé af de enkelte bemærkninger samt forslag til regionsrådets svar, kan ses i ”Bilag A – Hvidbog til Råstofplan 2012”.

  Regionen har under og efter høringsfasen været i forhandling med staten og i dialog med alle de kommuner og vandselskaber, der har indsendt bemærkninger, og der er derudover gennemført 10 supplerende lokale høringer vedr. konkrete graveområder.

  De indkomne bemærkninger og efterfølgende møder har ført til en række ændringer i det færdige udkast til Råstofplan 2012, som hermed fremlægges til politisk behandling. Det drejer sig dels om ændringer i planens retningslinjer og større arealmæssige ændringer, og dels om mindre justeringer af grave- og interesseområdernes afgrænsninger.

  De væsentligste ændringer i forhold til ”Forslag til Råstofplan 2012” er sammenfattet i ”Bilag B - Notat vedr. de væsentligste ændringer siden Forslag til Råstofplan 2012”.

  Råstofplanen omfatter:

  • En tekstdel med strategi for den fremtidige forsyning, retningslinjer for den kommunale og regionale administration efter planen, en strategi for regionens kortlægningsindsats samt en lovpligtig miljøvurdering af planen.
  • Et bilag med kort over alle graveområder og interesseområder.
  • Miljøvurderinger for hvert af de 15 nye graveområder, og 5 miljøvurderinger af graveområder udlagt som tillæg til Råstofplan 2008 med angivelse af forudsætninger.

  Regionsrådets afgørelse kan påklages til Miljø- og Naturklagenævnet, dog kun vedrørende retlige forhold. Råstofplanen vil være gældende frem til 2024. Regionsrådet skal hvert fjerde år tage stilling til, om råstofplanen skal revideres. 

  Udvalget for miljø, jordforurening og råstoffer anbefalede på udvalgsmøde den 22. november 2012, at der foretages en ændring i Råstofplan 2012, således at den nordligste del af interesseområde Middelfart, Strib, i Middelfart Kommune ikke udpeges som en del af interesseområdet begrundet i byudviklingsmæssige interesser. Der vedlægges revideret kort med ændringen over interesseområdet. Dette erstatter kort 1 i Råstofplan 2012.

  Der vedlægges rettelsesblad med ny indholdsfortegnelse til Bilag 2, Miljøvurderinger.

  Administrationen har den 25. november 2012 modtaget meddelelse fra en borger om, at han trækker sin indsigelse mod et område ved Hønsnap tilbage. Meddelelsen giver anledning til rettelse i ”Hvidbog til råstofplan 2012” (se vedlagte bilag herom).

  fold dette punkt ind Indstilling
   

  Det indstilles, at forretningsudvalget anbefaler regionsrådet:

  At Råstofplan 2012 med bilag godkendes, inklusiv de ændringer, der anbefales af udvalget for miljø, jordforurening og råstoffer.

  At Hvidbogen med regionsrådets svar på indsendte bemærkninger godkendes.

  fold dette punkt ind Beslutning i Udvalget for miljø, jordforurening og råstoffer den 22-11-2012
   

  Indstillingen anbefales over for regionsrådet – med følgende ændring i Råstofplan 2012:

  Interesseområde Middelfart, Strib: Den nordligste del af interesseområdet udpeges ikke som en del af interesseområdet begrundet i byudviklingsmæssige interesser.

  Udvalget drøftede en henvendelse fra Middelfart Kommune, som blev uddelt på mødet, vedr. interesseområde Middelfart Strib.

  Udvalget drøftede en henvendelse fra Peter Olesen vedr.  de  udtagne arealer”Sødover Øst forslag 1 – Området umiddelbart øst for det eksisterende graveområde, vest for Gammelbyvej” og  ”Sødover Øst forslag 2 – området længst mod øst – øst for Gammelbyvej” i Vejle Kommune, og vil behandle ansøgning om et plantillæg, når resultatet af statens grundvandskortlægning foreligger.

  fold dette punkt ind Beslutning i Forretningsudvalget den 05-12-2012
   

  Indstillingen anbefales overfor regionsrådet med følgende ændring i indstillingen: at den sydvestligste del af interesseområdet Middelfart, Strib, markeret med gult på vedlagte kort, udpeges ikkes om en del af interesseområdet begrundet i friholdelse til mulige vejanlæg i forbindelse med en tredje Lillebæltsforbindelse.

  Til regionsrådsdagsordenen laves en beskrivelse af processen, som den har fundet sted efter udvalgets behandling.

  fold dette punkt ind Bilag
   

  Sagsnr. 12/20192
  40. Samtykke til råstofgravning udenfor råstofplanens graveområder, del af vejmatrikel 7000p Staurby By, Vejlby, Middelfart kommune
  fold dette punkt ind Resume
   

  Middelfart Kommune har fremsendt ansøgning om råstoftilladelse med anmodning om regionsrådets samtykke, i forbindelse med Vejdirektoratets motorvejsprojekt på Vestfyn, på del af vejmatrikel 7000p Staur­by By, Vejlby.

  Det ansøgte ligger uden for graveområderne i Råstofplan 2008 for Region Syddanmark, hvor der i særlige tilfælde kan meddeles tilladelse.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
   

  Vejdirektoratet har ansøgt Middelfart Kommune, som er den myndighed der meddeler råstoftilladelser, om tilladelse til at indvinde råstoffer (bundsikringssand) til brug ved Vejdirektoratets anlægsprojekt: Udvidelsen af motorvejsstrækningen Nr. Aaby – Middelfart.

  Vejdirektoratet ansøger om at indvinde dybere og bredere end selve vejprojektet kræver, for hermed at nyttiggøre de lokale råstoffer, der findes indenfor projektområdet. Der sker ikke indvinding under grundvandsspejlet. Der graves kun på Vejdirektoratets egne arealer. Råstofferne vil kun være tilgængelige i anlægsfasen, og Vejdirektoratet bemærker, at det ud fra en økonomisk og miljømæssig betragtning synes mest korrekt at udnytte de tilgængelige råstoffer i projektet. Udnyttelsen af de lokale råstoffer vil begrænse transportarbejdet, energiforbruget og dermed CO2-udledningen.

  Vejdirektoratet oplyser, at indvindingen planlægges afsluttet ultimo 2014.

  Middelfart Kommune har belyst sagen og oplyser, at det ansøgte indvindingsområde ligger uden for landskabelige interesseområder og i direkte tilknytning til motorvejen.

  Området er ikke omfattet af Naturbeskyttelseslovens § 3. En mindre del af det ansøgte område er omfattet af fredskov. Der er meddelt dispensation fra skovloven på arealet, hvor der i øvrigt kun sker den afgravning, som er nødvendig i forhold til motorvejsprojektet.

  Middelfart Komme angiver, at da det ansøgte indvindingsområde ligger uden for indvindingsoplande til drikkevandsboringer, og fordi grundvandsstrømningen vil være i vestlig retning mod Lillebælt, vil indvindingen ikke udgøre en risiko for grundvandet.

  Middelfart Kommune vurderer, at en tilladelse på baggrund af ovenstående kan meddeles uden at tilsidesætte andre interesser i det ansøgte område.

  Ifølge Råstofplan 2008 pkt. 4.3.4, kan der bl.a. meddeles tilladelse til midlertidig kortvarig indvinding i forbindelse med større vejprojekter. Det ansøgte er således i overensstemmelse med Råstofplan 2008.

  fold dette punkt ind Indstilling
   

  Det indstilles, at forretningsudvalget anbefaler regionsrådet:

  At regionsrådet meddeler samtykke til det ansøgte.

  fold dette punkt ind Beslutning i Udvalget for miljø, jordforurening og råstoffer den 22-11-2012
   

  Indstillingen anbefales over for regionsrådet.

  fold dette punkt ind Beslutning i Forretningsudvalget den 05-12-2012
   

  Indstillingen anbefales over for regionsrådet.

  fold dette punkt ind Bilag
   

  Sagsnr. 11/26383
  41. Håndtering af liggeudgifter i forbindelse med den gradvise udflytning fra det tidligere Strandvænget
  fold dette punkt ind Resume
   

  I forbindelse med den gradvise udflytning fra det tidligere Strandvænget, vil der være en række udgifter, som ikke vedrører de tilbud, der er tilbage, og som derfor ikke kan indgå i takstberegninger for disse. Disse udgifter foreslås i stedet afholdt af den forventede, fremtidige indtægt ved salg af det tidligere Strandvænget.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
   

  Der etableres over de kommende år en række nye byggerier som erstatning for det tidligere Strandvænget. I takt med, at disse byggerier færdiggøres vil der samtidig være en del af bygningskomplekset på Skaboeshusevej i Nyborg - det tidligere Strandvænget - som ikke længere skal anvendes til driftsformål. Komplekset omfatter i alt omkring 20.000 m2. fordelt på en række selvstændige bygningsenheder.

  I oktober 2012 er botilbuddet Engbo flyttet til nye bygninger, hvilket indebærer en udflytning af 45 beboere. I maj 2014 forventes yderligere udflytning af botilbuddet Lilleskov samt dagtilbuddet Påfuglen. I oktober 2014 forventes udflytning af Skovhuse. Endelig forventes Børnehusene og Specialskolen Storebælt udflyttet i november 2014. Der kan ikke umiddelbart påregnes salg af bygningerne før udflytningen i 2014.

  I den mellemliggende periode vil der være en række driftsudgifter forbundet med de tomme bygninger, herunder vedligeholdelse af bygninger og udenomsarealer, ejendomsskatter, forsikringer, forbrugsafgifter mm. Der er allerede sket en neddrosling af omkostningerne i forhold til det tidligere niveau, og denne udvikling må forventes at fortsætte. Disse såkaldte liggeudgifter vedrører ikke de tilbud, der er tilbage, og kan derfor heller ikke indgå i takstberegninger for disse. Liggeudgifterne foreslås i stedet afholdt af den forventede, fremtidige indtægt ved salg af det tidligere Strandvænget. De samlede liggeudgifter er for 2012, 2013 og 2014 opgjort til 4.695.000 kr.

  Udgiftsberegningen er baseret på en række fordelingsnøgler, der allerede anvendes i dag til fordeling af udgifter på de enkelte tilbud. Specielt for 2014 vil der være en væsentlig usikkerhed knyttet til forventningen, herunder også fastsættelsen af de præcise datoer for udflytningen. Der vil for hvert af regnskabsårene blive foretaget en endelig udgiftsopgørelse.

  Idet der knytter sig en betydelig usikkerhed til både salgspris og tidspunkt for salget, foreslås at der først på et senere tidspunkt meddeles en anlægsbevilling svarende til den forventede salgsindtægt.

  Udover de nævnte driftsudgifter vil der samtidig være omkostninger til afskrivninger og forrentning vedrørende de tomme bygninger. Disse omkostninger vil heller ikke kunne påhvile de øvrige tilbud, der fortsat benytter bygningskomplekset. I stedet foreslås, at der sker en reklassificering af dele af ejendommen, så denne del ikke længere fremstår som et anlægsaktiv, men som et omsætningsaktiv. Dette medfører, at der ikke kan opgøres afskrivninger og forrentning af aktivet.

  Den del af ejendommen, som skal reklassificeres udgør med den aktuelle arealudnyttelse

  • 13,0 % i 2012
  • 25,7 % i 2013
  • 57,8 % i 2014

  Der er samlede afskrivninger på bygningskomplekset svarende til 3.679.000 kr. for hvert af årene og en forrentning på 2.405.000 kr. i 2012. Konsekvenserne vil være, at der over de næste 3 år vil være afskrivninger svarende til ca. 3.549.000 kr. og forrentning svarende til ca. 1.634.000 kr., som ikke skal finansieres af de tilbud, der benytter eller har benyttet bygningerne.

  De nævnte forslag er i overensstemmelse med den praksis, som revisionen anbefaler i forbindelse med udflytning til nye byggerier og forventet frasalg af tidligere anvendte bygninger. Det særlige ved den aktuelle udflytning er, at den strækker sig over en længere periode.

  fold dette punkt ind Indstilling
   

  Det indstilles, at forretningsudvalget anbefaler regionsrådet:

  At der meddeles en anlægsbevilling på 4.695.000 kr. (indeks 130,3) til afholdelse af ”liggeudgifter” vedrørende det tidligere Strandvænget.

  At der afsættes rådighedsbeløb på 737.000 kr. i 2012, 1.410.000 kr. i 2013 og 2.548.000 kr. i 2014, i første omgang finansieret af de likvide aktiver, idet der på et senere tidspunkt forelægges særskilt sag vedrørende afhændelse af det tidligere Strandvænget.

  At der sker en reklassificering af en del af det nuværende anlægsaktiv til omsætningsaktiv svarende til den ikke benyttede andel af bygningskomplekset med den konsekvens de kommende 3 år, at afskrivninger på i alt 3.549.000 kr. og forrentninger på i alt 1.634.000 kr. ikke længere skal finansieres af brugerkommunerne via takstbetalingerne.

  fold dette punkt ind Beslutning i Forretningsudvalget den 05-12-2012
   

  Indstillingen anbefales over for regionsrådet.


  Sagsnr. 12/3563
  42. Børnehusene - etablering af en specialinstitution i Odense
  fold dette punkt ind Resume
   

  I investeringsbudget 2013 er der afsat 65,382 mio. kr. til etablering af en specialinstitution i Odense. Regionsrådet har tidligere meddelt bevilling til køb af grund. Der søges nu meddelt anlægsbevilling til opførelse af byggeriet.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
   

  Den sociale institution Børnehusene har afdelinger i Nyborg, Odense og Middelfart. Afdelingen i Nyborg udgør en del af det tidligere Strandvænget. Afdelingen i Middelfart er relativt nyetableret, mens afdelingerne i Nyborg og Odense ikke er hensigtsmæssigt indrettet til arbejde med handicappede børn. Regionsrådet meddelte derfor den 26. marts 2012 anlægsbevilling til køb af grund i Odense med henblik på opførelse af en specialinstitution til afløsning for afdelingerne i Odense og Nyborg.

  Der er nu udarbejdet byggeprogram for byggeriet. Der planlægges etableret i alt 24 døgnpladser fordelt på 3 afdelinger, hver med plads til 8 børn. Desuden etableres i alt 8 aflastningspladser.

  Børnenes værelser udstyres med eget toilet/bad samt depotrum. I hver afdeling etableres de nødvendige lokaler til personale, afdelingskøkken med spiseplads samt opholdsrum. I terapiafsnittet etableres aktivitetsrum, sanserum og terapibad. Under servicefunktioner opføres produktionskøkken, vaskerum og pedelrum. Endelig etableres de nødvendige lokaler til administrationen. Samlet ventes der opført ca. 3.250 m2.

  I investeringsbudget 2013 er der afsat 65,382 mio. kr. til etablering af en specialinstitution i Odense.

  Det er i byggeprogrammet kalkuleret, at udgifterne til opførelse, herunder håndværkerudgifter, omkostninger, uforudseelige udgifter, løst inventar, kunst samt etablering af udenomsarealer udgør 66,963 mio. kr. (inkl. grundkøb).

  Ved budgetlægningen af projektet er der blevet taget udgangspunkt i byggeriet til Engbo, hvor der ikke er indregnet produktionskøkken. Udgiften til etablering af køkken foreslås finansieret med 1,581 mio. kr. af den afsatte ramme til større ombygning på Strandvænget:

   

  Rådigheds-beløb

  Bevilling til køb

  Bevilling til opførelse

  Tillæg til køkken

  Bevilling

  I alt

  2012

  3,082

  3,000

  0,082

   

  3,082

  2013

  31,000

   

  16,000

  1,581

  17,581

  2014

  31,300

   

  46,300

   

  46,300

  I alt

  65,382

  3,000

  62,382

  1,581

  66,963

  Antagelse af totalrådgiver, projektering og afholdelse af licitation ventes gennemført i løbet af 1. halvår 2013. Byggeriet ventes påbegyndt i november 2013 og afsluttet i november 2014.

  fold dette punkt ind Indstilling
   

  Det indstilles, at forretningsudvalget anbefaler regionsrådet:

  At resumé af byggeprogram godkendes.

  At der meddeles anlægsbevilling og frigives rådighedsbeløb på 63,963 mio. kr. (indeks 130,3) som tillæg til tidligere meddelt bevilling vedr. køb af grund mv.

  At udgiften finansieres dels af de på investeringsbudgettet afsatte rådighedsbeløb med 3,082 mio. kr. i 2012 (hvoraf 3,000 mio. er frigivet til køb af grunden mv.) samt 16,000 mio. kr. i 2013 og 46,300 mio. i 2014, idet 15 mio. kr. på grund af forsinket byggestart overføres fra 2013 til 2014, og dels med 1,581 mio. kr. i 2013 fra rammen til større ombygning på Strandvænget.

  At økonomidirektøren bemyndiges til at godkende licitationsresultat inden for den samlede meddelte anlægsbevilling.

  fold dette punkt ind Beslutning i Forretningsudvalget den 05-12-2012
   

  Indstillingen anbefales over for regionsrådet.

  fold dette punkt ind Bilag
   

  Sagsnr. 12/18316
  43. Bøge Allé - ombygning til erstatningspladser på Kastanie Allé
  fold dette punkt ind Resume
   

  Regionsrådet har den 25. juni 2012 givet anlægsbevilling til køb af erstatningsejendom for den sociale institution Bøge Allé. Der søges nu om bevilling til ombygning af ejendommen.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
   

  Den sociale institution Bøge Allé har til huse i to ældre ejendomme i det tidligere Ribelund. Ejendommene er ejet af Esbjerg Kommune.

  Regionsrådet godkendte den 25. juni 2012 at købe ejendommen Kastanie Allé 16 med henblik på ombygning og etablering af tidssvarende erstatningsboliger.

  Der er nu udarbejdet byggeprogram for ombygningen. I byggeprogrammet foreslås, at cirka halvdelen af ejendommens 2.227 m2 ombygges, mens resten gennemgår en begrænset vedligeholdelse. Ombygningen vedrører især etablering af to-værelses lejligheder med køkkenafsnit i stuen, samt soveværelse og toilet/bad. Lejlighederne bliver i gennemsnit ca. 42 m2 netto.

  En del af lejlighederne etableres på 1. sal. Der er handicapvenlig adgang til 1. sal, idet der er elevator i ejendommen. Desuden etableres der en ny overdækket svalegang og/eller trapper til udgang fra lejlighederne på 1. sal.

  I byggeprogrammet er udgifterne til ombygning, herunder håndværkerudgifter, omkostninger, uforudseelige udgifter, løst inventar, kunst og omlægning af udearealer, kalkuleret til 14,350 mio. kr. Udgiften foreslås finansieret af de i investeringsbudgettet afsatte rådighedsbeløb til formålet:

   

  Rådighedsbeløb

  Bevilget til køb

  Ombygning

  Rest

  2012

  16,949

  16,500

  0,449

  0,000

  2013

  11,500

   

  6,000

  5,500

  2013

  11,500

   

  7,901

  3,599

  I alt

  39,949

  16,500

  14,350

  9,099

  Det undersøges på nuværende tidspunkt, om det er muligt at etablere beskæftigelsespladser for beboerne i tilknytning til tilbuddet inden for det resterende rådighedsbeløb. Der vil senere blive fremsat forslag for regionsrådet omkring anvendelse af restbeløbet.

  Antagelse af totalrådgiver, projektering og afholdelse af licitation ventes gennemført i løbet af 1. halvdel af 2013. Byggeriet ventes påbegyndt i september 2013 og afsluttet i april 2014.

  fold dette punkt ind Indstilling
   

  Det indstilles, at forretningsudvalget anbefaler regionsrådet:

  At resumé af byggeprogram godkendes.

  At der meddeles anlægsbevilling og frigives rådighedsbeløb på 14,350 mio. kr. (indeks 130,3) som tillæg til tidligere meddelt bevilling vedr. køb mv.

  At udgiften finansieres af det på investeringsbudgettet afsatte rådighedsbeløb i 2012 på 16,949 mio. kr. (hvoraf 16,5 mio. er frigivet til køb af ejendommen mv.) samt 6,000 mio. kr. af det afsatte rådighedsbeløb i 2013 og 7,901 mio. kr. af det afsatte rådighedsbeløb i 2014.

  At økonomidirektøren bemyndiges til at godkende licitationsresultat inden for den meddelte anlægsbevilling.

  fold dette punkt ind Beslutning i Forretningsudvalget den 05-12-2012
   

  Indstillingen anbefales over for regionsrådet.

  fold dette punkt ind Bilag
   

  Sagsnr. 12/18319
  44. Etablering af køkkener på Engbo og Lilleskov
  fold dette punkt ind Resume
   

  Som opfølgning på regionsrådets beslutning om udflytning fra det tidligere Strandvænget forelægges sag om anlægsbevilling til etablering af produktionskøkkener ved Engbo (Skaboeshusevej) og Lilleskov (Grejsdalen).

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
   

  Regionsrådet besluttede den 28. november 2011, at de nuværende produktionskøkkener på Strandvænget/Skaboeshusevej og på Nyborgskolens kollegiegrund/Grejsdalen anvendes, indtil der kan tages beslutning om placering af nye køkkener på baggrund af beregnede scenarier for køkkenerne udarbejdet af et eksternt firma med speciel ekspertise på området.

  Det eksisterende køkken på Strandvænget er nedslidt og Arbejdstilsynet har krævet en række større forbedringsarbejder gennemført, hvis køkkenet fortsat skal anvendes.

  Et eksternt rådgiverfirma har i marts 2012 færdiggjort en rapport med 4 forskellige løsningsmuligheder for etablering af køkkener. Ledelsen på Det sociale område har anbefalet rapportens model 1, og der er på den baggrund afsat rådighedsbeløb på 8,7 mio. kr. i investeringsbudget 2013 til etablering af et nybygget køkken ved Engbo, og en ombygning af det eksisterende køkken på kollegiegrunden, hvor der nybygges til Lilleskov.

  I forbindelse med det videre planlægningsarbejde med model 1, har det vist sig nødvendigt at ændre en del af rådgiverfirmaets projekt- og beregningsforudsætninger. Den nye organisering af de sociale tilbud forrykker også nogle af de lagte forudsætninger.

  Der er på den baggrund udarbejdet byggeprogram vedrørende køkkenet på Skaboeshusevej ved Engbo. I byggeprogrammet foreslås det, at det nye køkken indrettes med opdeling af de forskellige køkkenfunktioner i henhold til gældende hygiejne- og arbejdsmiljøregler. Planløsningen er udarbejdet med henblik på den mest effektive arbejdsgang. Køkkenet bliver på ca. 400 m2. På grund af den større tunge trafik skal der etableres ny indkørsel og vendeplads ved Engbo. Det samlede udgifter er i byggeprogrammet kalkuleret til 10,408 mio. kr.

  Tilsvarende er projektet på Grejsdalen bearbejdet, således at de gældende hygiejne- og arbejdsmiljøregler overholdes, ligesom planløsningen også her er udarbejdet med henblik på at opnå den mest effektive arbejdsgang. Ud over ombygning af køkkenets ca. 220 m2 kræver dette en tilbygning på ca. 60 m2. De samlede udgifter er kalkuleret til 3,998 mio. kr.

  Udgifterne til de to køkkenprojekter foreslås finansieret således: 

   

  Rådigheds-

  beløb til køkken

  Rådighedsbeløb til større ombygning på Strandvænget

  Køkken ved Engbo

  Køkken ved Lilleskov

  Rest rådigheds- beløb større ombygning på Strandvænget

  2012

     

  0,500

     

  2013

  8,700

  23,527

  4,702

  3,998

  17,821

  2014

     

  5,206

     

  I alt

  8,700

  23,527

  10,408

  3,998

  17,821 *)

  *) Herfra finansieres tillæg vedrørende specialinstitution i Odense, jfr. anden sag på dagsordenen.

  Udgiften til de to køkkener er kalkuleret til i alt 14,406 mio. kr. Da der i investeringsbudgettet for 2013 er afsat 8,700 mio. kr. medfører dette et finansieringsbehov på 5,706 mio. kr. I forbindelse med den oprindelige helhedsplan for Strandvænget blev der afsat 250 mio. kr. til udflytning og ombygning. Heraf resterer 23,527 mio. kr. Finansieringsbehovet foreslås dækket af dette restbeløb.

  Af praktiske årsager foreslås bevillingen til køkkenet ved Lilleskov meddelt som tillægsbevilling til den allerede givne bevilling til opførelse af erstatningsbyggeri til Lilleskov.

  fold dette punkt ind Indstilling
   

  Det indstilles, at forretningsudvalget anbefaler regionsrådet:

  Vedrørende nyt køkken på Skaboeshusevej ved Engbo 

  At resumé af byggeprogram godkendes.

  At der meddeles anlægsbevilling og frigives rådighedsbeløb på 10,408 mio. kr. (indeks 124,9).

  At udgiften finansieres dels med 4,702 mio. kr. af det på investeringsbudgettet afsatte rådighedsbeløb i 2013 på 8,700 mio. kr., og dels fra den afsatte ramme til større ombygning på Strandvænget, idet 0,500 mio. kr. fremrykkes til 2012 og idet 5,206 mio. kr. overføres til 2014.

  At økonomidirektøren bemyndiges til at godkende licitationsresultat inden for den givne anlægsbevilling.

  Vedrørende nyt køkken på Grejsdalen ved Lilleskov

  At der meddeles tillægsbevilling på 3,998 mio. kr. (indeks 124,9) til bevillingen vedrørende opførelse af erstatningsbyggeri til Lilleskov.

  At udgiften finansieres med restbeløbet af det på investeringsbudgettet afsatte rådighedsbeløb i 2013 på 8,700 mio. kr.

  At økonomidirektørens bemyndigelse til at godkende licitationsresultat på Lilleskov udvides med 3,998 mio. kr.

  fold dette punkt ind Beslutning i Forretningsudvalget den 05-12-2012
   

  Indstillingen anbefales over for regionsrådet.

  fold dette punkt ind Bilag
   

  Sagsnr. 11/12952
  45. Status på sygefravær i Region Syddanmark
  fold dette punkt ind Resume
   

  Region Syddanmark skal nedbringe sygefraværet fra 5,1% til 4,1% frem mod 2015. Ifølge en sygefraværs-prognose vil delmålet for sygefravær (4,3%) i 2012 nås for Region Syddanmark som helhed. Der er gennemført to undersøgelser om ledelse og sygefravær, der giver Region Syddanmark værdifuld viden at arbejde videre ud fra.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
   

  Regionsrådet besluttede i 2010 i forbindelse med vedtagelse af budget 2011, at der skal arbejdes med initiativer for at nedbringe sygefraværet.

  Regionsrådet vedtog herefter på regionsrådsmødet den 26. september 2011 i forbindelse med vedtagelsen af budget 2012-2015, at der skulle udarbejdes en strategi for at nå målet. Indsatsen, der skal nedbringe sygefraværet og styrke trivslen, hedder ”Sygefravær & Trivsel 2015”.

  Målet er, at Region Syddanmark nedbringer sygefraværet med 20% inden udgangen af 2015, hvilket betyder, at sygefraværet skal bringes ned fra 5,1% til 4,1%.

  Region Syddanmark har opsat meget ambitiøse måltal for en hurtigere nedbringelse af sygefraværet. Det betyder, at Region Syddanmarks mål er, at det samlede sygefravær med udgangen af 2012 er 4,3%, og at sygefraværet med udgangen af 2013 er 4,1%.

  Ud fra sygefraværet i januar – oktober 2012 og Region Syddanmarks nye prognosemodel for sygefravær, forventes Region Syddanmark samlet set at nå måltallet på 4,3% for 2012.

  På regionsrådsmødet den 25. juni 2012 var der et dagsordenspunkt med orientering om ”Sygefravær & Trivsel 2015”, status på sygefraværet samt en orientering om de to undersøgelser, der er beskrevet nedenfor.

  ”Den Sundeste Ledelse”

  Koncern HR har gennemført en nærmere undersøgelse af hvilke særlige kompetencer, der er til stede hos ledere, der lykkes med at have såvel høj medarbejdertilfredshed som høj andel af medarbejdere, der intet sygefravær har. Undersøgelsen kaldes ”Den Sundeste Ledelse”.

  ”Nogle er mere syge end andre”

  Region Syddanmark har gennemført en undersøgelse af de 10% af medarbejderne, der var mest syge i 2011. Undersøgelsen hedder ”Nogle er mere syge end andre”.

  Medarbejderne blev anonymt spurgt om, hvad de fejlede i 2011, og hvad der kunne have hjulpet dem bedre tilbage i job. Ledere og tillidsrepræsentanter deltog også via et spørgeskema.

  Undersøgelsens anbefalinger understøtter Region Syddanmarks systematiske indsats med Sygefravær & Trivsel 2015, med blandt andet tæt ledelsesmæssig opfølgning ved sygefravær (f.eks. 1-5-15-modellen) og proaktive ledere, der forebygger sygemeldinger.

  fold dette punkt ind Indstilling
   

  Det indstilles, at forretningsudvalget anbefaler regionsrådet:

  At status på sygefraværet i Region Syddanmark (januar – oktober 2012), ”Den Sundeste Ledelse” og ”Nogle er mere syge end andre” tages til orientering.   

  fold dette punkt ind Beslutning i Forretningsudvalget den 05-12-2012
   

  Til orientering.

  fold dette punkt ind Bilag
   

  Sagsnr. 12/8958
  46. Reaktioner fra Arbejdstilsynet - halvårsrapport
  fold dette punkt ind Resume
   

  Region Syddanmark har sat særligt fokus på læring og dialog inden for arbejdsmiljøområdet. I den forbindelse udarbejdes der halvårlige rapporteringer om Arbejdstilsynets reaktioner, grundlag for reaktionerne og hvordan ledelsen på de berørte enheder følger op på reaktionerne.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
   

  I Region Syddanmarks klima- og bæredygtighedspolitik arbejdes der aktivt med Corporate Social Responsibility. Region Syddanmark vil således være kendt for sit gode arbejdsmiljø som led i at skabe attraktive og effektive arbejdspladser.

  Som følge af det skærpede fokus på arbejdsmiljøområdet, udarbejdes der halvårlige rapporteringer med systematiske opfølgninger af Arbejdstilsynets reaktioner over for Region Syddanmarks 128 enheder og de berørte enheders opfølgning.

  En enhed kan være et sygehus, et bo- og dagtilbud med videre, og der kan være stor forskel på de forskellige enheders størrelse. En enhed kan også betegnes som en produktionsenhed, men vi har valgt at benytte betegnelsen enhed.

  Materialet i halvårsrapporten indgår desuden i det løbende samarbejde mellem HR og regionens enheder for at sikre optimal læring og koordinering af opfølgningsarbejdet i forhold til Arbejdstilsynets reaktioner.

  Det er ledelsen på den lokale enhed, som har ansvaret for at håndtere og agere på påbud og afgørelser fra Arbejdstilsynet og i øvrigt forebygge arbejdsmiljøproblemer.

  Halvårsrapporten indeholder en oversigt over reaktioner fra Arbejdstilsynet, der er afgivet til Region Syddanmark i perioden fra 1. januar til 31. juni 2012.

  Region Syddanmarks 128 enheder tildeles hver en smiley af Arbejdstilsynet. Offentligheden har mulighed for at følge med i, hvordan det går med en virksomheds arbejdsmiljø via Arbejdstilsynets hjemmeside.

  En kronesmiley viser, at enheden har et anerkendt arbejdsmiljøcertifikat. Enheden har altså gjort en ekstraordinær indsats for at sikre en høj arbejdsmiljøstandard. En grøn smiley viser, at enheden ikke har noget udestående med Arbejdstilsynet. En gul smiley viser, at enheden har fået et strakspåbud, som enten er et påbud med frist, en afgørelse om psykisk arbejdsmiljø eller en afgørelse uden påbud. En rød smiley viser, at enheden har fået et forbud eller et rådgivningspåbud.

  I Region Syddanmark har Arbejdstilsynet tildelt 17 grønne kronesmiley’s, som viser, at enhederne har gjort en ekstra aktiv indsats for arbejdsmiljøet.

  Derudover er der tildelt 53 grønne smiley’s, ni gule smiley’s og to røde smiley’s. 47 af regionens 128 enheder har endnu ikke været besøgt af Arbejdstilsynet.

  Det er et mål, at der skal være grønne smiley’s på alle 128 enheder i Region Syddanmark i 2015.

  I 1. halvår 2012 modtog Region Syddanmark 43 reaktioner fra Arbejdstilsynet fordelt på 29 påbud/afgørelser – heraf fem rådgivningspåbud - og 14 vejledninger. Påbud og afgørelser er udtryk for, at enheden har et udestående med Arbejdstilsynet, mens vejledninger er udtryk for, at der er arbejdsmiljøforhold, som bør justeres. Flere påbud kan omhandle det samme område i en enhed. Hvis en enhed har fem eller flere overtrædelser af arbejdsmiljøreglerne, får enheden automatisk tildelt et rådgivningspåbud, som er et påbud om at bruge en autoriseret arbejdsmiljørådgiver til at hjælpe med at løse et eller flere af dens arbejdsmiljøproblemer.

  I 2011 gav Arbejdstilsynet i alt 16 reaktioner fordelt på 13 påbud/afgørelser og tre vejledninger. Her gøres opmærksom på, at Arbejdstilsynet generelt har ændret tilsynspraksis og har aflagt flere besøg i 2012 end i 2011.

  Region Syddanmark arbejder målrettet på at optimere arbejdsmiljøet på alle regionens 128 enheder.

  Der er et særligt fokus på at højne trivsel blandt medarbejdere og ledere og at nedbringe sygefraværet på regionens arbejdspladser. Indsatsen kaldes ”Sygefravær & Trivsel 2015”. Det er målet at nedbringe sygefraværet samlet fra 5,1 procent i 2009 til 4,1 procent i 2015.

  Region Syddanmark har desuden særligt fokus på social kapital som et væsentligt mål for organisationen. Social kapital udtrykker de samlede egenskaber ved organisationen, som har betydning for løsningen af kerneopgaven og dermed brugertilfredshed. Når der er høj social kapital er samarbejdet om kerneopgaven præget af tillid, retfærdighed og samarbejde på tværs.

  ”Arbejdsmiljø i nye rammer” handler om større forandringer, som påvirker medarbejdernes arbejdsmiljø. Der kan være tale om større organisatoriske forandringer, som ikke skal belaste arbejdsmiljøet – og der er tale om, at arbejdsmiljøhensyn skal tænkes ind, når der bygges nye lokaler eller gennemføres større renoveringer.

  fold dette punkt ind Indstilling
   

  Til orientering.

  fold dette punkt ind Beslutning i Forretningsudvalget den 05-12-2012
   

  Til orientering.

  fold dette punkt ind Bilag
   

  Sagsnr. 12/23123
  47. Aftale om akutjob
  fold dette punkt ind Resume
   

  Arbejdsgiverne i den private og offentlige sektor har indgået en aftale med regeringen om at skaffe 12.500 akutjob. Regionens foreløbige udmøntning af aftalen fremlægges for regionsrådet.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
   

  Den 24. oktober indgik regeringen og arbejdsgiverrepræsentanterne i den private og offentlige sektor en aftale om at skaffe 12.500 akutjob. Heraf skal regionerne stå for de 800 akutjob. Region Syddanmarks andel er 168 akutjob.

  Målgruppen er dagpengemodtagere, hvis dagpengeret udløber inden for højst 13 uger i perioden fra den 1. oktober 2012 til den 1. april 2013 og senest ved udgangen af uge 26 i 2013.

  Bilag 1 beskriver akutaftalens indhold.

  Bilag 2 viser sammenhængen mellem antallet af jobåbninger i Region Syddanmark og antallet af medarbejdere samt antallet af ledige i målgruppen.

  Administrationen har som led i udmøntningen af aftalen, gældende fra 15. november 2012, lavet vedlagte foreløbige vejledning.

  Alle ledige stillinger i perioden opslås som akutjob, dog er overlæge- og speciallægejobs undtaget på opfordring af Danske Regioners bestyrelse. Derved synliggøres, at Region Syddanmark bakker op om aftalen og ikke udelukker nogle fra at søge. Alle job kan søges af ”almindelige” ansøgere og målgruppen for akutjobaftalen.

  Ledige i akutmålgruppen gives ret til at komme til samtale, såfremt de er kvalificerede. Hvis der er mange ansøgninger fra målgruppen begrænses adgangen til maks. 5 ansøgere. Herudover kan øvrige kvalificerede udenfor målgruppen også komme til samtale, såfremt de er kvalificerede.

  Region Syddanmark har en jobgaranti på sundhedsområder, vedtaget af regionsrådet. Jobgarantien er med til at skabe tryghed for medarbejderne på sygehusene samt fastholde medarbejderne i forbindelse med større omstruktureringer. Regionen vil fortsat skulle gennemføre omstruktureringer, hvorfor udgangspunktet er en fastholdelse af jobgarantien.

  fold dette punkt ind Indstilling
   

  Det indstilles, at forretningsudvalget anbefaler regionsrådet:

  At den foreløbige vejledning til udmøntningen af akutjobaftalen i Region Syddanmark godkendes.

  At beslutte, om nuværende praksis med at opslå alle jobs på nær overlæge- og speciallægejobs som akutjob skal fortsætte.

  fold dette punkt ind Beslutning i Forretningsudvalget den 05-12-2012
   

  Forretningsudvalget indstiller til regionsrådet:

  At den foreløbige vejledning til udmøntningen af akutjobaftalen i Region Syddanmark godkendes.

  At der udvises en konduite ved opslag af akutjobs, således at man undtager visse stilingskategorier, hvor det ikke er relevant at opslå stillinger som akutjob. 

  Forretningsudvalget modtager en månedlig status på regionens implementering af akutjobaftalen.

  fold dette punkt ind Bilag
   

  Sagsnr. 12/20448
  48. Kampagnen "Stop regelrytteriet"
  fold dette punkt ind Resume
   

  Der er modtaget knap 200 henvendelser i kampagnen ”Stop regelrytteriet”. På baggrund af henvendelserne arbejdes videre med en række ændringer af forskellige procedurer og arbejdsgange i regionen.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
   

  Regionsrådsformanden lancerede i september kampagnen ”Stop regelrytteriet”. I forbindelse med kampagnen er der modtaget knap 200 henvendelser med konkrete forslag til ændringer af regler, procedurer og afskaffelse af unødigt bureaukrati. De fleste henvendelser har været fra medarbejdere i regionen på baggrund af deres oplevelser i hverdagen.

  På baggrund af henvendelserne arbejdes på en række ændringer, herunder:

  • Regionens meget lange mailadresser, fornavn.mellemnavn.efternavn@regionsyddanmark.dk bliver kortere.
  • Der ses på mulighederne for at kunne gøre bookingsystem for mammografi mere fleksibelt for kvinder, der f.eks. hellere vil screenes tæt på deres job frem for tæt på deres bopæl.
  • En strategi for videomøder, så der undgås spildtid på vejene
  • Digitalisering af kørselsgodtgørelser, så det bliver mindre besværligt at udfylde formularer for befordring.
  • Indføring af single sign-on - et system, så hver medarbejder kun har et enkelt log-in til IT-systemerne.
  • Et bedre system til at opsamle og prioritere de mange ønsker til vores kliniske it-systemer.

  Der arbejdes herudover fortsat på at behandle en række henvendelser.

  I forlængelse af kampagnen kan det overvejes, om der fra regionsrådet i dag er krav til registrering og dokumentation, som eventuelt kan reduceres eller ophøre.

  Til regionsrådets januar-møde foreligger en samlet plan for implementeringen af de planlagte ændringer.

  fold dette punkt ind Indstilling
   

  Til orientering og drøftelse.

  fold dette punkt ind Beslutning i Forretningsudvalget den 05-12-2012
   

  Forretningsudvalget drøftede kampagnen og resultaterne af den og oversendte sagen til drøftelse i regionsrådet.


  Sagsnr. 12/23977
  49. Målproces
  fold dette punkt ind Resume
   

  Til brug for regionsrådets strategiske styring og budgetprocessen er der udarbejdet foreløbige forslag til strategiske mål på udvalgte politiske fokusområder.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
   

  Ved valgperiodens start drøftede regionsrådet på sit budgetseminar en fælles forståelsesramme med fem mål for regionen:

  • At skaffe flere syddanske arbejdspladser
  • At flere syddanske iværksættere overlever på markedet
  • At fastholde og sende flere syddanskere ud på arbejdsmarkedet
  • At syddanskernes levetid stiger
  • At syddanskerne går foran i at udlede mindre CO2.

  Efter aftale med regionsrådsformanden har direktionen igangsat en målproces, der bygger ovenpå de fem mål. Formålet med processen er at sikre, at Region Syddanmark er foregangsregion om fire år.

  Med målprocessen arbejdes på at skabe et styringsredskab for regionsrådet i form af nogle få klare og kommunikerbare mål på politiske fokusområder for regionens forretningsområder.

  Målene fastlægges af regionsrådet, og til hvert mål knyttes en række indikatorer for målopfyldelsen.

  Region Syddanmark arbejder allerede i dag med en meget bred vifte af målsætninger, ligesom der måles på en lang række aktiviteter og procedurer. Ved at udvælge nogle få mål er det ambitionen at give regionsrådet et overordnet strategisk styringsredskab i forhold til regionens opgavevaretagelse. Blandt disse fokusområder kan der udvælges særligt højt prioriterede områder.

  For alle fokusområder angives hvilke hovedaktiviteter, der vil være forudsætningen for at nå regionsrådets udmeldte mål.

  Regionsrådet forelægges løbende en opfølgning på status for aktiviteter og målopfyldelsen. Målene revideres årligt i forbindelse med budgetprocessen.

  Som udgangspunkt for målprocessen er der udarbejdet en ganske kort evaluering af det enkelte område. Herefter er der udarbejdet foreløbige udkast til mål på socialområdet, regional udvikling, psykiatrien, velfærdsteknologi og de tværgående administrative områder. Udkastene vil i den kommende tid blive forelagt til drøftelse i de respektive politiske udvalg. På sundhedsområdet foreligger en kortlægning af de nuværende mål og kvalitetsdatabaser, og arbejdet med mål er tænkt sammen med den politiske proces omkring sundhedsplanen.

  Det foreslås, at materialet efter bearbejdning i de politiske udvalg gøres til genstand for en politisk drøftelse på regionsrådets budgetseminar i marts. Herefter vil regionsrådet få forelagt et endeligt forslag til mål og opfølgning til beslutning.

  fold dette punkt ind Indstilling
   

  Det indstilles, at forretningsudvalget anbefaler regionsrådet:

  At der arbejdes videre med målprocessen med henblik på en bred politisk drøftelse på regionsrådets budgetseminar den 13.- 14. marts.

  fold dette punkt ind Beslutning i Forretningsudvalget den 05-12-2012
   

  Indstillingen anbefales over for regionsrådet.

  fold dette punkt ind Bilag
   

  Sagsnr. 12/33
  50. Meddelelser
  fold dette punkt ind Resume
     
  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
     
  fold dette punkt ind Indstilling
     
  fold dette punkt ind Beslutning i Forretningsudvalget den 05-12-2012
   

  Under punktet blev orienteret om:

  • Overvejelser, om vi skal bibeholde bloggen for regionsrådets politikere i lyset af faldende aktivitet. Forretningsudvalget tilkendegav, at der er ønske om at bevare bloggen.  
  • En formandsbeslutning: Der er afsendt bemærkninger til Statsrevisorernes beretning om aktiviteter og udgifter i praksissektoren som en formandsbeslutning på grund af svarfrist den 21. november 2012.
  • Formandsskabets deltagelse i Guangdong International Week on Cooperation and Exchanges.

  Sagsnr.  
  51. LUKKET - overtagelse
  fold dette punkt ind Resume
     
  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
     
  fold dette punkt ind Indstilling
     

  Sagsnr.  
  52. LUKKET - konkurrenceprogram
  fold dette punkt ind Resume
     
  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
     
  fold dette punkt ind Indstilling
     

  Sagsnr.  
  53. LUKKET - It-udbud
  fold dette punkt ind Resume
     
  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
     
  fold dette punkt ind Indstilling
     

  Sagsnr.  
  54. LUKKET - mobile enheder
  fold dette punkt ind Resume
     
  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
     
  fold dette punkt ind Indstilling
     

  Sagsnr.  
  55. LUKKET - indgåelse af licensaftale
  fold dette punkt ind Resume
     
  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
     
  fold dette punkt ind Indstilling
     

  Sagsnr.  
  56. LUKKET - salg af fast ejendom
  fold dette punkt ind Resume
     
  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
     
  fold dette punkt ind Indstilling
     

  Sagsnr.  
  57. LUKKET - salg af fast ejendom
  fold dette punkt ind Resume
     
  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
     
  fold dette punkt ind Indstilling
     

  Sagsnr.  
  58. LUKKET - salg af fast ejendom
  fold dette punkt ind Resume
     
  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
     
  fold dette punkt ind Indstilling
     

   


  Siden er sidst opdateret 19-12-2012
  Kontakt Region Syddanmark

  Region Syddanmark | Tlf: 76 63 10 00 | CVR nr. 29190909 | Skriv til Regionen | Om hjemmesiden | Sitemap | Tilgængelighedserklæring