Gå til indhold
Forsiden | Kontakt | Ledige job | For ansatte | Presse og nyheder | Web-TV | Besuchen Sie unsere deutsche Website Visit our English website |
Region Syddanmark logo, link til forsiden

Region SyddanmarkpilPolitikpilDagsordner og referaterpilReferater 2012pilSundhedssamordningsudvalgetpilSundhedssamordningsudvalget - Referat - 11. december 2012

Sundhedssamordningsudvalget - Referat - 11. december 2012

Mødedato
11-12-2012 kl. 14:00 - 16:00

Mødested
Center for Kvalitet, Middelfart

Deltagere
 • Bo Libergren (V)
 • Margot Torp (A)
 • Frede Skaaning (A)
 • Ole Finnerup Larsen (A)
 • Willy Sahl (A)
 • Flemming Kjær (F)
 • Ida Damborg (F)
 • Poul Sækmose (C)
 • Thies Mathiasen (O)
 • Susanne Linnet (V)
 • Preben Friis-Hauge (V)

 • Afbud
 • Willy Sahl (A)

 • Luk alle punkter Referat


  1. Besøg på Center for Kvalitet
  2. Opfølgning fødeplanen
  3. Udbud af praksisområdets afregnings- og administrationssystem
  4. Genforhandling af grå stær aftale
  5. Status vedr. ny overenskomst mellem Regionernes Lønnings- og Takstnævn og Praktiserende Lægers Organisation/TC
  6. Status på midtvejsmøderne om sundhedsaftaler
  7. Status for Region Syddanmarks sundhedsprofil ”Hvordan har du det?” 2013
  8. Mødeplan 2013
  9. Eventuelt


  Sagsnr. 11/3383
  1. Besøg på Center for Kvalitet
  fold dette punkt ind Resume

  Mødet i Sundhedssamordningsudvalget afholdes hos Center for Kvalitet i Middelfart.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  Center for kvalitet er oprettet som et uafhængigt center i Region Syddanmark til støtte for regionens kvalitetsudvikling, primært inden for sygehus- og psykiatriområdet.

  Center for Kvalitet tilbyder:

  • udvikling af viden og metoder på kvalitetsområdet.
  • støtte til gennemførelse af konkrete udviklingsprojekter herunder implementering af kvalitetsforbedrende initiativer.
  • formidling og undervisning inden for kvalitetsudvikling og risikostyring.
  • understøttelse af tværfagligt og tværsektorielt samarbejde vedr. kvalitet og risikostyring.
  • anden form for konsulenttjeneste internt i regionen.

  Souschef Jeanette Hounsgaard samt 3 øvrige ansatte i centeret giver Sundhedssamordningsudvalget en introduktion til centrets baggrund og arbejdsopgaver, forskningsindsatsen, arbejdet med kronisk sygdom samt patientsikkerhed.

  fold dette punkt ind Indstilling

  Til orientering.

  fold dette punkt ind Beslutning i Sundhedssamordningsudvalget den 11-12-2012

  Jeanette Hounsgaard præsenterede Center for Kvalitet.

  Peter Quist orienterede om indsatsen indenfor kronikerområdet mm.

  Michael D. Stæhr orienterede om utilsigtede hændelser.

  Erik Hollnagel orienterede om forskning på Center for Kvalitet.


  Sagsnr. 12/838
  2. Opfølgning fødeplanen
  fold dette punkt ind Resume
  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  Data vedr. opfølgning efter fødslen er nu opdateret til og med 3. kvartal 2012.

  Der arbejdes med en samlet evaluering af fødeplanen, som forventes fremlagt primo 2013.

  I forlængelse af evalueringen, vil der i løbet af foråret 2013 komme resultater fra den første LUP for fødende, som er afviklet i perioden august - oktober over hele landet.

  fold dette punkt ind Indstilling

  Til drøftelse.

  fold dette punkt ind Beslutning i Sundhedssamordningsudvalget den 11-12-2012

  Drøftedes.

  fold dette punkt ind Bilag

  Sagsnr. 12/25423
  3. Udbud af praksisområdets afregnings- og administrationssystem
  fold dette punkt ind Resume

  Udbud af praksisområdets afregnings- og administrationssystem.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  Ved regionernes etablering i 2007 blev de eksisterende kontrakter med leverandøren af praksisområdets afregnings- og administrationssystem videreført i forskellige versioner, og aftalerne er siden blevet forlænget i flere omgange.

  Regionerne og kommunerne/KOMBIT har vurderet denne situation, og man har fundet det nødvendigt at gennemføre et udbud af systemet. Dette begrundes i flere forhold.

  For det første er det forventningen, at man gennem et udbud vil få en it-løsning, der tilgodeser både de nuværende og fremtidige behov i forhold til afregningen og den nødvendige kontrol heraf, ligesom databehandling, yderadministration, ledelsesinformation og kvaliteten i praksisadministrationen kan blive forbedret. Systemet skal samtidig understøtte sundhedsplanlægning og udveksling af data med andre systemer (snitflader), ligesom udvidede kontrolfunktioner skal forbedre mulighederne for controlling som påpeget i rapport fra Rigsrevisionen.

  Dernæst begrundes udbuddet i, at det fra juridisk side er fremført, at systemet efter gældende udbudsret skal konkurrenceprøves gennem et EU-udbud.

  Der er samtidig en forventning om, at der ved gennemførelse af et udbud, vil kunne indhentes så store besparelser i forhold til de nuværende driftsudgifter, at udviklingen af systemet kan finansieres på nogle år.

  Ud over at få afprøvet priserne på både drift, udvikling og ny funktionalitet, er det vigtigt for regionerne at få fastslået regionalt ejerskab til såvel system som til data. Desuden ønskes mere præcise aftaler om udviklingstiltag, hvor det præciseres, at det er regionerne/KOMBIT, der styrer udviklingen.

  Endelig er der behov for at få fornyet og ensrettet kontrakter på tværs af regionerne og få ryddet op i mange tillægskontrakter og licenser.

  Det har således ikke været vurderingen, at en genforhandling af nuværende kontraktforhold er en mulighed.

  På denne baggrund har regionerne og kommunerne/KOMBIT igangsat arbejdet omkring gennemførelse af et udbud.

  Udbud, udvikling og implementering af det nye afregningssystem forventes at ske over en 4-årig periode.

  Økonomi

  I samarbejde med landets øvrige regioner og KL er der udarbejdet en businesscase, der beskriver de økonomiske og forretningsmæssige gevinster ved et nyt sygesikringssystem. Businesscasen angiver udgifterne til anskaffelse af nyt sygesikringssystem sammenholdt med driftsudgifterne til det eksisterende henholdsvis et nyt sygesikringssystem.

  De samlede etableringsomkostninger ved et udbud er jf. Business Case af juni 2012 estimeret til 152,8 mio. kr. for alle regioner samt kommunerne. Inkl. udgifter til dobbeltdrift i 2015 og 2016 er anskaffelsessummen 207,8 mio. kr. I dette tal er indregnet aflønning af de interne ressourcer, som deltager på fuldtidsbasis i projektet. Herudover skal hver organisation varetage den individuelle organisatoriske implementering i egen organisation. I budgettet er indregnet en buffer på 10 %

  Region Syddanmarks andel af investeringen er 1/7. Efter fradrag af interne personaleressourcer svarende til et halvt årsværk årligt i implementeringsperioden bliver Region Syddanmarks andel af investeringen 28,486 mio. kr., jf. nedenfor.

  Mio.kr

  2013

  2014

  2015

  2016

  I alt

  Anskaffelse

  33,5

  55,5

  40,5

  23,3

  152,8

  Dobbeltdrift

  27,5

  27,5

  55,0

  Fællesregional

  anskaffelse

  33,5

  55,5

  68,0

  50,8

  207,8

  Region Syddanmarks

  andel (=1/7)

  4,8

  7,9

  9,7

  7,3

  29,7

  Heraf interne ressourcer

  (netto)

  0,3

  0,3

  0,3

  0,3

  1,20

  Finansieringsbehov

  RSD

  4,5

  7,6

  9,4

  7,0

  28,5

  Finansiering

  Leasing

  -4,5

  -4,5

  Ramme til investeringer i

  sundheds-it

  -7,6

  -9,4

  -7,0

  -24,0

  Finansiering i alt

  -4,5

  -7,6

  -9,4

  -7,0

  28,5

  For Region Syddanmark forslås projektet i 2013 finansieret via leasing. Investeringen i 2014 og frem kan finansieres via den afsatte ramme til sundheds-it, og reserveres i første omgang på rammen. Det foreslås, at finansieringsformen for overslagsårene først fastlægges i forbindelse med investeringsbudgettet for 2014, når rammerne med en ny økonomiaftale for 2014 kendes.

  De samlede driftsudgifter efter et udbud er estimeret til ca. 27,5 mio. kr., hvoraf Region Syddanmarks andel udgør 3,9 mio. kr. Region Syddanmark anvender i dag 13,6 mio. kr. årlig til drift af det nuværende sygesikringssystem, inkl. udgifter til den løbende udvikling. Herudover kommer administrative besparelser i Praksisafdelingen på ca. 0,5 mio. kr., svarende til 1 årsværk. Nettobesparelsen ved nyt sygesikringssystem udgør således 10,2 mio. kr., som kan effektueres ved afslutningen af investeringen fra 2017.

  Driftsbesparelsen betyder, at investeringen er tilbagebetalt indenfor 3 år efter afslutningen af projektet.

  Der er i dette regnestykke ikke indregnet forventede økonomiske besparelser forbundet med korrekt validering og administration af overenskomster, forbedret controlling mv., der anslås til 0,25 % af de samlede udgifter, ekskl. medicin.

  Estimaterne for drift og anskaffelse er konsolideret i forbindelse med involvering af leverandører og eksterne reviews.

  fold dette punkt ind Indstilling

  Det indstilles, at udvalget over for regionsrådet anbefaler:

  • at Region Syddanmark deltager i fællesregionalt udbud af nyt sygesikringssystem.
  • at der til anskaffelsen af systemet meddeles en samlet bevilling på 28,5 mio. kr. i årene 2013-2016, hvoraf 4,5 mio. kr. leasingfinansieres i 2013.
  • at regionssundhedsdirektøren bemyndiges til at godkende licitationsresultatet.
  • at der i forbindelse med vedtagelsen af investeringsbudgettet for 2014 tages endeligt stilling til finansieringsformen i overslagsårene 2014-2016.
  • at de forventede driftsbesparelser på 10,2 mio.kr indarbejdes med virkning fra 2017 og frem i overslagsårene til budget 2014.
  fold dette punkt ind Beslutning i Sundhedssamordningsudvalget den 11-12-2012

  Godkendt.


  Sagsnr. 12/9055
  4. Genforhandling af grå stær aftale
  fold dette punkt ind Resume

  Regionsrådet besluttede i forbindelse med budget 2012, at der skulle ske en besparelse på operationer for grå stær i praksis. I henhold til regionsrådets beslutning har der været ført forhandlinger med specialerepræsentant Rune Rask. Med baggrund i disse er der udarbejdet vedlagte forslag til en aftale.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  Grå stær operationer er ikke omfattet af overenskomsten. Ifølge protokollat i overenskomsten vedrørende grå stær operationer kan de enkelte regioner indgå aftale med de praktiserende speciallæger om udførelse af grå stær operationer i praksis.

  I Region Syddanmark er der i dag indgået aftale med praktiserende øjenlæger i henholdsvis Vejen, Esbjerg, Trekantområdet og på Fyn. Aftalerne giver praksis mulighed for at udføre et fast antal operationer om året.

  Der blev i 2011 udført 4.424 grå stær operationer i praksis til en samlet udgift på 26,3 mio. kr. Antallet af operationer var fordelt som følgende:

  • Fyn 2.763,
  • Trekantområdet 768,
  • øjenlægepraksis i den sydvestlige del af regionen 893.

  Prisen i praksis er pt. for grundaftalen 6.028 kr. DUF-taksten er på henholdsvis 4.829 kr. og 5.366 kr. (Hvis speciallægeydernummer, er honoraret svarende til den lave takst)

  Regionsrådet besluttede i forbindelse med budget 2012, at der skulle ske en besparelse på mellem 2,3 og 4,5 mio. kr. på grå stær operationer i praksis.

  Der har mellem administrationen og specialerepræsentant for øjenlægepraksis været ført forhandlinger om en ny aftale. På baggrund heraf er der udarbejdet et forslag til en aftale (vedlagt som bilag).

  Det nye aftaleudkast giver de fynske øjenlæger mulighed for at udføre 2.800 operationer i praksis pr. år og de jyske øjenlæger 2.070 operation pr. år. Det betyder, at kvoten i Esbjerg øges med 400 operationer. Den fastsatte kvote for aftalens indgåelse er herefter 4.870 operationer. 

  De praktiserende øjenlæger, der deltager i aftalen, tildeles hver en fast kvote på 200. De resterende operationer fordeles efter patientandelen i praksis, dog kan der maksimalt udføres 600 grå stær operationer i en praksis.

  Aftalen stiller krav til den praktiserende øjenlæges rutine, kvalifikationer, kvaliteten i operationerne samt klinikkens indretning med henblik på at sikre operationer af samme høje kvalitet som i sygehusregi.

  Endvidere stilles der krav til praksis ventetid samt aktiviteten i praksis for almindelige øjenpatienter.

  Honoraret fastsættes ud fra en ”vippemodel”, således at de 300 operationer fastsættes til et honorar på kr. 5.300 mens de næste sættes til et lavere honorar faldende for hver 100 operationer til henholdsvis 4.900 kr., 4.500 kr. og 4.000 kr.

  Den nye aftale vil – inkl. udlægning af yderligere 400 grå stær operationer - betyde en årlig besparelse på ca. 2,3 mio. kr.

  Indgåelse af ovenstående aftaler er under forbehold for godkendelse i  Samarbejdsudvalget for Speciallæger.   

  fold dette punkt ind Indstilling

  Det indstilles, at Sundhedssamordningsudvalget anbefaler regionsrådet

  • at vedlagte udkast til en § 64-aftale om grå stær operationer i praksis godkendes.
  fold dette punkt ind Beslutning i Sundhedssamordningsudvalget den 11-12-2012

  Godkendt.

  fold dette punkt ind Bilag

  Sagsnr. 12/18776
  5. Status vedr. ny overenskomst mellem Regionernes Lønnings- og Takstnævn og Praktiserende Lægers Organisation/TC
  fold dette punkt ind Resume

  Forhandlingerne mellem Regionernes Lønnings- og Takstnævn (RLTN) og Praktiserende Lægers Organisation (PLO) om en ny overenskomst for almen praksis brød sammen på møde den 8. november 2012. Der vil på udvalgsmødet blive givet en status ift. forhandlingerne.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  Den nuværende overenskomst for almen praksis har været gældende siden april 2011 og er aftalt for 2 år.

  Der blev indledt forhandlinger om en ny overenskomst mellem Regionernes Lønnings- og Takstnævn (RLTN) og Praktiserende Lægers Organisation (PLO) den 25. september 2012. 3. forhandlingsmøde blev afholdt 8. november 2012. Forhandlingerne brød på dette møde sammen, og der er ikke aftalt nye møder.

  Det var primært spørgsmål om produktivitetsgevinster i almen praksis og samarbejdsudvalgenes fremtidige planlægningskompetence, som forårsagede sammenbruddet.

  Såfremt en af parterne vælger at opsige overenskomsten, skal dette ske med 3 måneders varsel, dvs. 31-12-2012.

  Der vil på udvalgsmødet blive givet en status ift. forhandlingerne om en ny overenskomst.

  fold dette punkt ind Indstilling

  Til orientering.

  fold dette punkt ind Beslutning i Sundhedssamordningsudvalget den 11-12-2012

  Orienteredes.

  fold dette punkt ind Bilag

  Sagsnr. 12/9359
  6. Status på midtvejsmøderne om sundhedsaftaler
  fold dette punkt ind Resume

  I forbindelse med indgåelse af de nuværende sundhedsaftaler 2011 – 2014 blev det aftalt, at der skulle iværksættes en runde af politiske møder midtvejs i aftaleperioden. Dels for at få et øjebliksbillede af, hvordan kommunerne opfatter samarbejdet med regionen på sundhedsområdet, dels for at afklare, hvad nogle af hovedtemaerne i arbejdet med de næste sundhedsaftaler bliver. 

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  I løbet af efteråret 2012 (september – november) har der været afholdt politiske møder med 20 ud af regionens 22 kommuner..

  Generelt har møderne illustreret, at samarbejdet mellem region og kommuner fungerer godt og konstruktivt, og der har været stor enighed om, at man i fællesskab har bevæget sig i den rigtige retning for at sikre sammenhængende patientforløb på tværs af sektorer.

  Møderne har peget på forskellige områder, hvor der stadig er udfordringer. Disse vil blive adresseret løbende, nogle nu og her, andre i forbindelse med den næste generation af sundhedsaftaler.

  Referater fra alle møder bliver i løbet af december 2012 offentliggjort på Region Syddanmarks hjemmeside.

  På mødet giver Bo Libergren en kort præsentation af de overordnede indtryk og konklusioner fra møderne.

  fold dette punkt ind Indstilling

  Til orientering.

  fold dette punkt ind Beslutning i Sundhedssamordningsudvalget den 11-12-2012

  Orienteredes.


  Sagsnr. 09/14372
  7. Status for Region Syddanmarks sundhedsprofil ”Hvordan har du det?” 2013
  fold dette punkt ind Resume

  Forberedelser til den næste sundhedsprofilundersøgelse ”Hvordan har du det”? 2013 er i gang.

  I Region Syddanmark sender vi den 30. januar 2013 et spørgeskema ud til ca. 57.000 borgere med spørgsmål om sundhed, sygelighed og trivsel. Spørgeskemaet indeholder 54 nationale spørgsmål og forventet 26 regionale ekstraspørgsmål.

  Det er vigtigt for kvaliteten af undersøgelsen, at vi får en så høj svarprocent som muligt. Der er nedsat en kommunikationsgruppe, som har lavet en plan for kommunikationsindsatsen for at gøre borgerne opmærksomme på undersøgelsen og vigtigheden af borgernes besvarelser. I forhold til at øge svarprocenten er der udloddet præmier.

  Når resultaterne foreligger i marts 2014 står regionen og kommunerne med data, som kan sammenlignes med data 2010. Det unikke med sundhedsprofilen er, at det giver mulighed for at følge udviklingen over tid.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  Første sundhedsprofilundersøgelse ”Hvordan har du det”? blev gennemført gang i 2010, og forberedelser til den næste sundhedsprofilundersøgelse ”Hvordan har du det”? 2013 er i gang. Sundhedsprofilen gennemføres igen i alle regioner på samme tid fra den 30. januar til april 2013. Alle regioner har et sæt af nationale spørgsmål og derudover en række regionale ekstraspørgsmål.

  I Region Syddanmark sender vi i februar et spørgeskema ud til ca. 57.000 borgere med spørgsmål om sundhed, sygelighed og trivsel. Spørgeskemaet indeholder 54 nationale spørgsmål og forventeligt 26 regionale ekstraspørgsmål. Region Syddanmark har været i dialog med kommunerne om deres ønsker til ekstraspørgsmål. Ekstraspørgsmålene omhandler emnerne livskvalitet og trivsel, fysisk aktivitet, økonomiske afsavn, sygefravær, passiv rygning, sukker og fastfood, søvnkvalitet og patient delay (forsinket opsøgning af læge ved symptomer på alvorlige sygdom).

  Spørgeskemaet udsendes pr. brev, og besvarer borgerne ikke spørgeskemaet, vil de blive rykket 2 gange, medmindre de afmelder sig fra undersøgelsen. Det er vigtigt for kvaliteten af undersøgelsen, at vi får en så høj svarprocent som muligt. Derfor har regionen nedsat en kommunikationsgruppe med deltagelse af både kommunerne og regionen. Gruppen har lavet en plan for kommunikationsindsatsen for at gøre borgerne opmærksomme på undersøgelsen og vigtigheden af at besvare spørgeskemaet. For at øge svarprocenten er der som i de øvrige regioner udloddet præmier. Vinderne bliver tilfældig udtrukket blandt dem, som har besvaret spørgeskemaet. Præmierne er kontantpræmier på 2.000, 4.000 og 6.000 kr., 2 stk. iPhone 5, 2 stk. iPad Mini og 50 x 2 biografbilletter. I sundhedsprofilen 2010 opnåede vi en svarprocent på 64,7 % og forventer, at den i 2013 vil være på mindst 65 %.

  Resultaterne af undersøgelsen forventes offentliggjort i marts 2014. Regionen og kommunerne kan her sammenligne med data fra 2010. Det unikke med sundhedsprofilen er, at det giver mulighed for at følge udviklingen over tid og at sammenligne data på tværs af regioner og kommuner i hele landet.

  Region Syddanmark tilbyder kommunerne rådgivning om sundhedsprofilen som en del af sin generelle rådgivning på forebyggelsesområdet. Første runde af sundhedsprofilen gav anledning til flere rådgivningsseancer i form af blandt andet arbejdsmøder og individuel rådgivning om anvendelse af profilen i kommunerne. Rådgivningstilbuddet skal nærmere fastlægges for den kommende runde.

  Tidsplan for sundhedsprofilen:

  Aktiviteter

  2012

  Proces med kommunerne om spørgsmål i spørgeskema

  marts-september

  Opsætning af spørgeskema

  september-december

  Planlægning af kommunikationsindsats

  oktober-december

  2013/2014

  Kommunal og regional kommunikations-oplysningsindsats om undersøgelsen

  februar-april

  Udsendelse af spørgeskema og rykkere

  februar-april

  Dataoparbejdning

  april-juni

  Dataanalyse og afrapportering

  juni-februar 2014

  2014

  Offentliggørelse af resultater

  marts

  fold dette punkt ind Indstilling

  Til orientering.

  fold dette punkt ind Beslutning i Sundhedssamordningsudvalget den 11-12-2012

  Orienteredes.


  Sagsnr. 12/3
  8. Mødeplan 2013
  fold dette punkt ind Resume
  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  Sundhedssamordningsudvalget har godkendt følgende mødeplan:

  • Tirsdag den 15. januar 2013 kl. 14-16
  • Tirsdag den 05. februar 2013 kl. 14-16
  • Tirsdag den 12. marts 2013 kl. 10-12
  • Tirsdag den 23. april 2013 kl. 14-16
  • Tirsdag den 21. maj 2013 kl. 14-16
  • Tirsdag den 18. juni 2013 kl. 14-16
  • Tirsdag den 20. august 2013 kl. 14-16
  • Tirsdag den 17. september 2013 kl. 14-16
  • Onsdag den 30. oktober 2013 kl. 14-16 
  • Tirsdag den 12. november 2013 kl. 14-16
  • Tirsdag den 10. december 2013 kl. 14-16

  Der vedlægges en opdateret arbejdsplan for 2013 som bilag. Mødesteder fremgår af arbejdsplanen.

  fold dette punkt ind Indstilling

  Det indstilles,

  • at næste møde holdes den 15. januar 2013 kl. 14.00 – 16.00 hos Praksisenheden i Esbjerg.
  fold dette punkt ind Beslutning i Sundhedssamordningsudvalget den 11-12-2012

  Godkendt.

  Mødet i Kolding den 20. august 2013 flyttes til Indvandrermedicinsk Klinik i Odense.

  fold dette punkt ind Bilag

  Sagsnr. 12/3
  9. Eventuelt
  fold dette punkt ind Resume
  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
  fold dette punkt ind Indstilling
  fold dette punkt ind Beslutning i Sundhedssamordningsudvalget den 11-12-2012

  Bo Libergren orienterede.

  • Ventetider i speciallægepraksis sættes på dagsordenen på næste møde i Sundhedssamordningsudvalget i relation til økonomiloftet.
  • Praksisplan på fodterapiområdet tænkes inspireret af kiropraktorområdet.
  • Der blev orienteret om planerne om et sundhedscenter i Vollsmose.
  • Det ser ud til, at der de kommende år bliver noget færre færdiguddannede praktiserende læger i regionen, hvilket er bekymrende.

  Siden er sidst opdateret 13-12-2012
  Kontakt Region Syddanmark

  Region Syddanmark | Tlf: 76 63 10 00 | CVR nr. 29190909 | Skriv til Regionen | Om hjemmesiden | Sitemap | Tilgængelighedserklæring