Gå til indhold
Forsiden | Kontakt | Ledige job | For ansatte | Presse og nyheder | Web-TV | Besuchen Sie unsere deutsche Website Visit our English website |
Region Syddanmark logo, link til forsiden

Region SyddanmarkpilPolitikpilDagsordner og referaterpilReferater 2012pilUdvalget for Regional UdviklingpilUdvalget for Regional Udvikling - Referat - 19. november 2012

Udvalget for Regional Udvikling - Referat - 19. november 2012

Mødedato
19-11-2012 kl. 18:30 - 19:35
 
Mødested
Hotel Svendborg
 
Deltagere
 
 • Lasse Krull, C
 • Preben Jensen, V
 • Carsten Abild, V
 • Preben Friis-Hauge, V
 • Hans Philip Tietje, V
 • Karsten Uno Petersen, A
 • William Jensen, A
 • Margot Torp, A
 • Frede Skaaning, A
 • Kristian Grønbæk Andersen, B
 • Torben W. Smith, F

 • Afbud
   
 • Karsten Uno Petersen, A

 •  

  Luk alle punkter Referat
   

  1. Ansøgning til Region Syddanmarks Kulturmidler - strategiske indsatsområder 2012
  2. INTERREG 5A - status på det indledende programsamarbejdet
  3. Etablering af foreningen work-live-stay southern denmark
  4. Studieretninger 2013
  5. FVU driftsoverenskomst - redegørelse fra VUC Vest
  6. Forslag til Region Syddanmarks høringssvar til Trafikstyrelsens ”Trafikplan for den statslige jernbane 2012-2027”
  7. Den videre proces for de reviderede regionale principper for regional buskørsel
  8. Flere midler til kollektiv trafik - og ny fordeling mellem trafikselskaberne
  9. Eventuelt.
  10. Næste møde


  Sagsnr. 12/22856
  1. Ansøgning til Region Syddanmarks Kulturmidler - strategiske indsatsområder 2012
  fold dette punkt ind Resume
   

  Regionsrådet har i den nye kulturstrategi fra februar 2012 mulighed for at løfte strategiske indsatser, der kan have særlig betydning for hele Syddanmark.

  Carl Nielsen Musikkonkurrence & Festival er en del af Odense Symfoni Orkesters mange aktiviteter og har i anledning af markeringen af 150 året for Carl Nielsens fødsel i 2015 ansøgt om 75.000 kr. fra kulturpuljen, strategiske indsatsområder, til at gennemføre 12-14 koncerter i 2013, 2014 og 2015.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
   

  I kulturstrategien fra den 27. februar 2012, er der reserveret et beløb til at løfte strategiske indsatser med særlig betydning for hele Syddanmark.

  Markeringen af 150 året for komponisten Carl Nielsens fødsel i 2015, er allerede nu i gang.

  På denne baggrund har Carl Nielsen Musikkonkurrence & Festival indsendt en ansøgning til at gennemføre mellem 3 og 4 årlige koncerter i 2013, 2014 og 2015. Alle koncerter indeholder musik af Carl Nielsen. Det er veletablerede organister fra fynske kirker og studerende fra Det Jyske Musikkonservatorium, der engageres til koncerterne. Koncerterne gennemføres i Koncerthuset i Odense.

  Det samlede budget for 12-14 koncerter i årene 2013-2015 er på 146.580 kr. Der søges om et tilskud på 75.000 kr. fra kulturpuljen, strategiske indsatsområder.

  Kulturbudgettet 2012 er pr. oktober 2012 på 9,9 mio. kr. Såfremt regionsrådet tiltræder udvalgets anbefalinger fra mødet den 29. oktober 2012 om tilskud fra kulturmidlerne, resterer der p.t. 190.000 kr.

  Tilskud til projektet anbefales, da koncerterne kan være med til at markere Carl Nielsens 150 års jubilæum i 2015, og denne markering vurderes at få særlig betydning for hele Syddanmark.

  fold dette punkt ind Indstilling
   

  Det indstilles:

  At udvalget anbefaler over for regionsrådet, at ansøgningen fra Carl Nielsen Musikkonkurrence & Festival ved Odense Symfoniorkester, modtager tilsagn om støtte på 75.000 kr. fra kulturpuljen 2012 til gennemførelse af Carl Nielsen koncerter i 2013-2015.

  fold dette punkt ind Beslutning i Udvalget for Regional Udvikling den 19-11-2012
   

  Indstillingen anbefales over for regionsrådet.

  fold dette punkt ind Bilag
   

  Sagsnr. 11/14421
  2. INTERREG 5A - status på det indledende programsamarbejdet
  fold dette punkt ind Resume
   

  Der orienteres om de aktiviteter, som inden for det eksisterende politiske mandat er planlagt gennemført på administrativt niveau mellem parterne i de nuværende 2 INTERREG 4A-programmer med henblik på, at udvikle et fælles dansk-tysk INTERREG 5A-program.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
   

  Årsplanen 2011-2012 for Region Syddanmarks partnerskab med Delstaten Schleswig-Holstein, udgør den foreløbige politiske ramme for administrationens forberedende INTERREG 5A-arbejde. Af årsplanen fremgår det bl.a., at parterne i perioden 2014-2020, arbejder frem imod ét stort dansk-tysk INTERREG 5A-program baseret på fælles erhvervsmæssige styrkepositioner, muliggør fortsat støtte til det grænseoverskridende, kulturelle samarbejde samt har et fælles sekretariat ved grænsen. Et stort fælles program vil omfatte områderne Region Syddanmark, Region Sjælland, Schleswig, Flensburg, Nordfriesland, KERN, Ostholstein og Lübeck.

  I Udvalget for Regional Udvikling har INTERREG 5A været tematiseret i flere omfange, senest på et møde den 21. maj 2012. Siden dette tidspunkt har administrationens arbejde bestået i at sikre grundlaget for, at kunne indsende et operationelt program til EU-Kommissionens godkendelse i sommeren 2013. Første skridt har været et udbud af den obligatoriske forhåndsevaluering (”ex-ante analyse”). Udbuddet blev vundet af et konsortium bestående af konsulentfirmaerne COWI og tyske dsn. Som en af sine første opgaver, skal konsortiet foretage en SWOT-analyse med fokus på områder med et særligt vækst- og udviklingspotentiale for den store programgeografi. Senere skal disse holdes op imod EU-prioritetskatalog, der består af 11 prioriteter, hvorfra det kommende program forventes at kunne vælge op til max. fire. 

  I første omgang skal SWOT-analysen præsenteres i styregruppen for INTERREG 5A på et møde den 8. november 2012. Her vil der finde en første indkredsning sted af relevante prioriteter i relation til de respektive parters styrkepositioner samt vækst- og udviklingsstrategier.

  Dernæst skal SWOT-analysen præsenteres for det brede dansk-tyske partnerskab på en INTERREG-konference den 12. december 2012 i Kolding. Her forventes 300 regionale repræsentanter for bl.a. erhvervsfremmeaktører, uddannelses- og forskningsinstitutioner, kommuner og erhvervsliv. Deltagerne skal give deres input til fremtidige samarbejdsområder og mulige projekter. Konferencen, der har primært arbejdskarakter, indledes af regionsrådsformand Carl Holst, regionsrådsformand Steen Bach Nielsen og minister Anke Spoorendonk.

  Administrativt peges der på, at især nedenstående syv EU-prioriteter og forslag til støtteberettigede indsatsområder understøtter Region Syddanmarks vækst- og udviklingsstrategier (se endvidere vedlagte skema).

  EU-prioriteter med størst match til Region Syddanmarks strategier:  

  • ”Styrkelse af forskning, teknisk udvikling og innovation”.
  • ”Forbedring af SMV´ers konkurrenceevne”.
  • ”Støtte af bestræbelserne til reduktion af CO2-emissionerne”.
  • ”Fremme og beskæftigelse af arbejdskraftens mobilitet”.
  • ”Fremme af tilpasning til klimaændringer og risikoforebyggelse”.
  • ”Fremme af bæredygtig transport og fjernelse af flaskehalse i netinfrastrukturer”.
  • ”Investeringer i kompetencer, uddannelse og livslang læring”.

  Det grænseoverskridende kultursamarbejde forventes at kunne indgå som tværgående temaer under flere prioriteter.

  Som bilag er vedlagt et skema, der viser mulige match mellem Region Syddanmarks strategier og EU´s forslag til prioriteter.

  fold dette punkt ind Indstilling
   

  Det indstilles:

  At Udvalget for Regional Udvikling drøfter status.

  fold dette punkt ind Beslutning i Udvalget for Regional Udvikling den 19-11-2012
   

  Udvalget drøftede status på INTERREG 5A-programmeringsarbejdet.

  fold dette punkt ind Bilag
   

  Sagsnr. 12/14619
  3. Etablering af foreningen work-live-stay southern denmark
  fold dette punkt ind Resume
   

  Den 25. juni 2012 godkendte regionsrådet, at der dannes en forening, som skal arbejde for at tiltrække og fastholde højtuddannet arbejdskraft. Vækstforum bakkede op om beslutningen på mødet den 19. juni 2012. Foreningen blev stiftet den 9. november 2012 og er nu i en opstartsfase. Regionsrådet afsatte i september 2011 på budgettet for 2012, 5 mio. kr. til talentsatsningen, som anbefales anvendt i foreningen work-live-stay southern denmark til gennemførelse af konkrete aktiviteter, der kan få effekt på virksomhedernes muligheder for at tiltrække og fastholde højtuddannet og specialiseret arbejdskraft.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
   

  Baggrund:

  Den 23. april 2012 var der en temadrøftelse i regionsrådet om talent. Konklusionen fra drøftelserne var et ønske om, at undersøge mulighederne for en organisering, der kan samle de mange aktører der arbejder på området, om en fælles koordineret indsats. Vækstforum bakkede op om denne beslutning den 19. juni 2012. Dette er nu sket med dannelsen af foreningen work-live-stay southern denmark, som blev stiftet den 9. november 2012.

  Foreningens hovedformål

  At sikre optimale rammer for tiltrækning og fastholdelse af højtuddannet og specialiseret arbejdskraft således, at den nødvendige arbejdskraft er til rådighed hos både offentlige og private virksomheder.

  Foreningens strategiske pejlemærker

  Work-live-stay vil synliggøre syddanske attraktive job- og karrieremuligheder og det gode liv i Syddanmark overfor arbejdstagere i ind- og udland i samarbejde med medlemmer af foreningen.

  Work-live-stay vil fjerne barrierer for virksomhedernes rekruttering fra udlandet – både de barrierer der er hos det offentlige, og de barrierer der kan være hos virksomhederne.

  Work-live-stay vil forbedre vilkårene for, at tilflyttere fra ind- og udland falder til i samarbejde med medlemmer af foreningen.

  Foreningens forventede hovedaktiviteter

  I samarbejde med medlemmer af foreningen kan foreningens aktiviteter forventes primært at ligge indenfor følgende tre områder:

   1. Udvikling af nye samarbejdsformer: via eksempelvis nye netværk samarbejdes om ægtefællejob og social integration samt afdækkes manglen på højtuddannede på tværs af geografi og brancher.

   2. Udvikling af nye tiltag og implementering af bedste praksis: videndeling og udvikling af nye tiltag på tværs af geografi og brancher f.eks. lokale bosætningskoordinatorer og internationale skoler.

   3.  Fælles rekruttering og branding: tiltrækning af højtuddannede via f.eks. fælles rekruttering samt via synliggørelse af attraktive karrieremuligheder overfor borgere i Syddanmark samt arbejdstagere i    resten af landet og i udlandet.

  Stifterne af foreningen er:

  Peter Norman, Vice president Ecco Sko A/S

  Lars Halsboe, HR senior manager LEGO A/S

  Kristian Strand, CEO Lodam Electronics A/S

  Michael Jepsen, direktør Odense Kongres Center

  Søren Bonde, Kommunaldirektør Sønderborg

  Otto Jespersen, Kommunaldirektør Esbjerg

  Niels Ågesen, Kommunaldirektør Vejle

  Benny Balsgaard, Kommunaldirektør Faaborg-Midtfyn

  Peter Gedbjerg, direktør Lean Energy Cluster

  Mikkel Hemmingsen, regionsdirektør

  Berith Madsen, direktør workindenmark

  Liselotte Stokholm, direktør Væksthus Syddanmark 

  Afrapportering

  Regionsrådet vil halvårligt få en redegørelse for fremdriften i foreningens aktiviteter.

  Der vil blive indgået en resultatkontrakt med foreningen vedr. forslag til aktiviteter, og tidsplan for udmøntning af Region Syddanmarks bevilling m.v.

  På udvalgsmødet vil der blive givet en orientering om endelige organisering, konstituering af formand og næstformand samt de beslutninger bestyrelsen træffer på det konstituerende møde den 9. november 2012 angående aktiviteter og indsatser i øvrigt.

  Aktiviteterne vil blive løst i et tæt samarbejde mellem foreningens medlemmer og foreningens sekretariat, som er under organisering.

  fold dette punkt ind Indstilling
   

  Det indstilles:

  At udvalget anbefaler, at regionsrådet godkender, at de afsatte 5 mio. kr. i budget 2012 til talentsatsningen, anvendes til gennemførelse af de overordnede forslag til aktiviteter via foreningen work-live-stay southern denmark.

  fold dette punkt ind Beslutning i Udvalget for Regional Udvikling den 19-11-2012
   

  Indstillingen anbefales over for regionsrådet.

  Formanden orienterede bl.a. om den endelige organisering, og at Peter Gedbjerg er valgt som formand og Mikkel Hemmingsen som næstformand.


  Sagsnr. 12/690
  4. Studieretninger 2013
  fold dette punkt ind Resume
   

  Regionsrådet skal sikre, at der er den fornødne bredde og geografiske spredning i udbuddet af studieretninger i gymnasierne. De forpligtende samarbejder i Region Syddanmark har udarbejdet forslag til studieretninger for 2013, og administrationen vurderer, at der er den fornødne bredde og geografiske spredning i udbuddet.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
   

  Regionsrådet skal koordinere den samlede indsats i regionen for, at sikre sammenhæng i udbuddet af ungdomsuddannelser. Regionsrådet skal herunder for så vidt angår den geografiske placering af udbuddet og kapaciteten på uddannelserne sikre, at der er et tilstrækkeligt og varieret uddannelsestilbud til alle unge og voksne i regionen, jfr. lov nr. 575 af 9. juni 2006, § 10, stk.1.

  I forhold til gymnasierne, skal regionsrådet sikre den fornødne bredde i udbuddet af studieretninger.

  Gymnasierne indenfor de 4 forpligtende samarbejder i regionen, har indberettet de studieretninger, der udbydes fra den 1. januar 2013.

  Alle gymnasier inden for de fire forpligtende samarbejders geografiske område, vil udbyde studieretninger inden for de 4 hovedområder, som de skal udbyde. De 4 hovedområder er naturvidenskabelig, samfundsvidenskabelig, sproglig-humanistisk og musisk.

  Administrationen vurderer, at der er den fornødne bredde, da alle 4 hovedområder bliver udbudt på alle gymnasier, med en enkelt undtagelse på Faaborg Gymnasium, hvor der ikke udbydes en musisk studieretning. Administrationen vurderer, at der er en tilstrækkelig geografisk spredning i udbuddet for 2013.

  fold dette punkt ind Indstilling
   

  Det indstilles:

  At udvalget anbefaler regionsrådet, at gymnasiernes udbud af studieretninger tages til efterretning, idet det vurderes, at der er den fornødne bredde og geografiske spredning i udbuddet.

  fold dette punkt ind Beslutning i Udvalget for Regional Udvikling den 19-11-2012
   

  Indstillingen anbefales over for regionsrådet.


  Sagsnr. 12/18594
  5. FVU driftsoverenskomst - redegørelse fra VUC Vest
  fold dette punkt ind Resume
     
  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
   

  På mødet den 29. oktober 2012, anmodede udvalget om, at VUC Vest skulle fremsende en redegørelse om, hvorfor der gives afslag på nogle tilbud om driftsoverenskomst. VUC Vest har udarbejdet en redegørelse, som indeholder en kort argumentation om baggrunden for valget af driftsoverenskomstparter på FVU-området.

  Redegørelsen vil blive omdelt til udvalget på mødet.

  fold dette punkt ind Indstilling
   

  Det indstilles:

  At udvalget anbefaler, at regionsrådet godkender høringssvaret til VUC Vest.

  fold dette punkt ind Beslutning i Udvalget for Regional Udvikling den 19-11-2012
   

  Indstillingen anbefales over for regionsrådet.

  fold dette punkt ind Bilag
   

  Sagsnr. 12/21134
  6. Forslag til Region Syddanmarks høringssvar til Trafikstyrelsens ”Trafikplan for den statslige jernbane 2012-2027”
  fold dette punkt ind Resume
   

  Trafikstyrelsens høringsudgave af "Trafikplan for den statslige jernbane 2012-2027" blev gennemgået på udvalgets møde den 29. oktober 2012. Udvalget godkendte, at der udarbejdes et forslag til høringssvar til forelæggelse for udvalget på mødet den 19. november 2012.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
   

  Der vedlægges forslag til Region Syddanmarks høringssvar. Svaret er udarbejdet med baggrund i beslutningen fra udvalgets møde den 29. oktober 2012. Det består af tre hovedelementer: en præcisering af de syddanske ønsker i forhold til Timemodellen, bemærkninger vedr. Trafikplanens principper om knudepunktsstruktur og stationsoptimering samt en anbefaling af, at de ekstra tiltag, der er nødvendige for at nå en fordobling af togtrafikken inden 2030, fokuserer på bedre nord-syd-forbindelser i Jyllandskorridoren.

  Høringssvaret vil først kunne behandles af forretningsudvalg og regionsråd i deres møder i december. Da høringsfristen er 2. december 2012, fremsendes regionens høringssvar med forbehold for regionsrådets endelige beslutning.

  fold dette punkt ind Indstilling
   

  Det indstilles:

  At udvalget anbefaler, at regionsrådet godkender forslag til høringssvar.

  fold dette punkt ind Beslutning i Udvalget for Regional Udvikling den 19-11-2012
   

  Indstillingen anbefales over for regionsrådet. De faldne bemærkninger indarbejdes i høringsbrevet, der forelægges regionsrådet.

  fold dette punkt ind Bilag
   

  Sagsnr. 11/7962
  7. Den videre proces for de reviderede regionale principper for regional buskørsel
  fold dette punkt ind Resume
   

  Ved regionsrådets 2. behandling af budget 2013 den 24. september 2012 indgik i budgetaftalen følgende beslutning vedr. revision af de regionale principper for kollektiv trafik:

  Region Syddanmarks principper for kollektiv regional trafik, revideres i overensstemmelse med vedlagte notat af 3. august 2012. Med denne revision fastholdes den grundlæggende opgavefordeling mellem region og kommuner, men der åbnes for en mere fleksibel tilrettelæggelse af ruter, anvendelse af flextrafik og behovsstyret planlægning af afgangsfrekvenser med henblik på, at få flest passagerer for pengene og sikre en bedre koordination med den lokale trafik.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
   

  Der er herefter behov for, især sammen med trafikselskaberne, at nå frem til en fælles forståelse af, hvad det er for rammer, som den regionale busbetjening fremover skal ske indenfor. Det fremgår også af notatet, at der er visse opgaver, der skal løses i fællesskab med både trafikselskaber og kommuner.

  Følgende proces vil derfor blive fulgt:

  Der tilrettelægges sammen med hvert trafikselskab en dialog på administrativt plan om, hvordan trafikselskaberne udmønter de reviderede principper i deres planlægning af busbetjeningen. Det vides allerede, at trafikselskaberne har en række afklarende spørgsmål. For Sydtrafiks vedkommende, er der planlagt en proces frem mod de kommende køreplanskifter, hvor december i år er afsat til, at analysere de reviderede princippers betydning.

  Udvalget for Regional Udvikling holdes løbende orienteret om de tolkninger der aftales med trafikselskaberne, første gang på udvalgets møde i januar 2013.

  På baggrund af notatet af 3. august 2012, er der endvidere behov for at tilrettelægge en proces for følgende opgaver:

  • En eventuel mindre revision/tilpasning af regionale rejsemål.
   Kommuner og trafikselskaber kontaktes for en afklaring af, om der er ønsker til en revision af de regionale rejsemål. Ud fra svarene vurderes, hvordan den videre tilpasning skal foregå.
  • Udarbejdelse af en model for fordeling af tilskud på region og kommune(r) for ruter, der både løser regionale og lokale transportbehov (integrerede ruter). Den nuværende model, hvor kommuner betaler for ekstra køreplanminutter, mens regionen beholder passagerindtægterne, vurderes ikke at ville være anvendelig når det drejer sig om ruter, hvor det ikke blot er en mindre omvejskørsel der er på tale. Det er efter loven trafikselskabet, der har opgaven at foreslå en fordeling, men det bør løses i fællesskab.
   Trafikselskaberne foreslås at iværksætte og forberede en dialog om dette spørgsmål.
  • Der er behov for en særlig indsats i forhold til den kollektive trafik til ungdomsuddannelserne. I den fælles vision, som KKR har tiltrådt, og som regionsrådet også tiltrådte under budgetaftalen, nævnes "at den kollektive trafik skal tilrettelægges, så den især sikrer børn og unges adgang til uddannelsesinstitutioner".

   Processen for at nå en bedre kollektiv trafik til ungdomsuddannelser vil indgå i de drøftelser, der (med baggrund i budgetaftalen) er indledt med henblik på en regionsdækkende, fælles vision.
  fold dette punkt ind Indstilling
   

  Det indstilles:

  At udvalget tager orienteringen til efterretning.

  fold dette punkt ind Beslutning i Udvalget for Regional Udvikling den 19-11-2012
   

  Udvalget tog orienteringen til efterretning.

  fold dette punkt ind Bilag
   

  Sagsnr. 12/23039
  8. Flere midler til kollektiv trafik - og ny fordeling mellem trafikselskaberne
  fold dette punkt ind Resume
   

  Med budget 2013, har regionsrådet besluttet at give et løft til den kollektive trafik og samtidig fordele tilskuddet til regionens to trafikselskaber efter en ny model. Udvalget for Regional Udvikling orienteres om udmøntningen af regionsrådets beslutning.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
   

  Det indgik i Region Syddanmarks budget 2013, at mellemværendet med de to trafikselskaber nulstilles.

  Beslutningen vedrører bl.a. regionens negative mellemværende med FynBus, som er opstået ved, at FynBus over en årrække har haft et større tilskudsbehov end regionens ramme. Det har været aftalen, at FynBus lagde ud, mod til gengæld at reducere kørselsomfanget fremadrettet, og derved ved uændret regional tilskudsramme reducere mellemværendet. Med budget 2013, har regionsrådet besluttet, at indfri udlægget med en éngangsbetaling på 25,0 mio. kr.

  Beslutningen om en nulstilling af mellemværendet, vedrører desuden det positive mellemværende, som Sydtrafik har oparbejdet gennem et mindre tilskudsbehov end regionens ramme. Heraf reserveres midler til dækning af forventede merudgifter for 2012 (anslået 8,8 mio. kr.), mens de resterende godt 7 mio. kr. inddrages.

  Den nye tilskudsmodel bygger på objektive fordelingskriterier og indebærer en ændret fordeling mellem trafikselskaberne fra 47/53 pct. i FynBus’ favør til ca. 50/50 pct. Trafikselskaberne tildeles hver sin ramme, og Sydtrafik tildeles særskilte rammer for henholdsvis bus- og togdrift. Desuden vil der i det regionale tilskud fortsat indgå øremærkede puljer, som det er besluttet af regionsrådet.

  Den nye model ændrer ikke ved, at Vestbanen, jf. Sydtafiks budget, skal have 24,9 mio. kr. i 2013 og frem. Derimod indebærer modellen, at tilskuddet til Sydtrafiks busdrift øges med 6,4 mio. kr., mens tilskuddet til FynBus nedjusteres med -5,4 mio. kr. Omfordelingen afbødes i nogen grad, idet regionsrådet giver et varigt løft på 1,0 mio. kr. til FynBus.

  Budgetudligningsmodellen finder fortsat virke overfor trafikselskaberne og mer/mindreforbrug håndteres som udgangspunkt inden for de respektive rammer. De nye rammer indebærer sammen med nulstillingen af mellemværendet, uændret serviceniveau for FynBus, samt forbedrede rammer for Sydtrafik. Tilskudsrammerne stemmer overens med trafikselskabernes budget 2013-16, idet det bemærkes, at der fortsat indgår en rammetilpasning i begge trafikselskabers budgetter.

  fold dette punkt ind Indstilling
   

  Til orientering.

  fold dette punkt ind Beslutning i Udvalget for Regional Udvikling den 19-11-2012
   

  Til orientering.

  fold dette punkt ind Bilag
   

  Sagsnr. 12/96
  9. Eventuelt.
  fold dette punkt ind Resume
     
  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
     
  fold dette punkt ind Indstilling
     
  fold dette punkt ind Beslutning i Udvalget for Regional Udvikling den 19-11-2012
   

  Formanden erindrede om, at der afholdes resultatseminar den 6. december 2012 kl. 10-15 i Middelfart, om Projekt Science Region - udvikling af kommunale science-strategier.

  Preben Friis-Hauge og William Jensen orienterede om, at der er generalforsamling i Nordisk Transportpolitisk Netværk den 22. og 23. november 2012 i Århus.

  Preben Friis-Hauge orienterede om, at Sydtrafiks bestyrelse har besluttet at fastholde indtægtsfordelingsprincipperne indtil, at valide data kan fremskaffes ved Rejsekortets indførelse i Sydtrafiks område. 

  Preben Jensen orienterede bl.a. om Bruxelleskontorets samarbejde med SDU.


  Sagsnr. 12/96
  10. Næste møde
  fold dette punkt ind Resume
   

  Næste møde er mandag den 10. december 2012 med start kl. kl. 15.00 i Regionshuset i Vejle.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
     
  fold dette punkt ind Indstilling
   

  Til orientering.

  fold dette punkt ind Beslutning i Udvalget for Regional Udvikling den 19-11-2012
   

  Næste møde er mandag den 10. december 2012 kl. 15.00 i Regionshuset.


  Siden er sidst opdateret 28-11-2012
  Kontakt Region Syddanmark

  Region Syddanmark | Tlf: 76 63 10 00 | CVR nr. 29190909 | Skriv til Regionen | Om hjemmesiden | Sitemap | Tilgængelighedserklæring