Gå til indhold
Forsiden | Kontakt | Ledige job | For ansatte | Presse og nyheder | Web-TV | Besuchen Sie unsere deutsche Website Visit our English website |
Region Syddanmark logo, link til forsiden

Region SyddanmarkpilPolitikpilDagsordner og referaterpilReferater 2012pilSundhedssamordningsudvalgetpilSundhedssamordningsudvalget - Referat - 12. november 2012

Sundhedssamordningsudvalget - Referat - 12. november 2012

Mødedato
12-11-2012 kl. 14:00 - 16:00

Mødested
Kronikerenheden i Region Nordjylland

Deltagere
 • Bo Libergren (V)
 • Margot Torp (A)
 • Frede Skaaning (A)
 • Ole Finnerup Larsen (A)
 • Willy Sahl (A)
 • Flemming Kjær (F)
 • Ida Damborg (F)
 • Poul Sækmose (C)
 • Thies Mathiasen (O)
 • Susanne Linnet (V)
 • Preben Friis-Hauge (V)

 • Afbud
 • Poul Sækmose (C)

 • Luk alle punkter Referat


  1. Besøg i Sundheds- og Kvartershuset i Region Nordjylland
  2. Regionsrådets høringssvar til sundhedsministeren vedr. Statsrevisorernes beretning 17 om aktiviteter og udgifter i praksissektoren
  3. Udviklingsplan for psykologhjælp
  4. Forebyggende helbredsundersøgelse, udmøntning af bevilling
  5. Praksisplan på fodterapiområdet
  6. Systematisk Kronikeromsorg
  7. PLO´s omkostningsundersøgelse 2011/BMG
  8. Mødeplan 2012 og 2013
  9. Eventuelt


  Sagsnr. 11/3383
  1. Besøg i Sundheds- og Kvartershuset i Region Nordjylland
  fold dette punkt ind Resume

  Sundhedssamordningsudvalget præsenteres på mødet for eksempler på indsatser inden for det tværsektorielle sundhedssamarbejde i Region Nordjylland. Mødet foregår i det nyligt indviede Sundheds- og Kvartershuset i Aalborg Øst.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  I Region Nordjylland blev det i 2007 besluttet at udvikle og implementere den nordjyske kronikermodel, der bl.a. indebar, at der blev etableret en fælles tværsektoriel koordinerende funktion, Kronikerenheden, der skulle understøtte og udvikle indsatsen og arbejde med at implementere den, så forløbsprogrammerne kunne blive omsat til daglig praksis.

  Kronikerenheden blev organiseret i Region Nordjyllands regionale administrative organisation, men med faglig reference til den administrative styregruppe for sundhedsaftaler, hvor kommuner og region var repræsenteret på øverste administrative niveau, og som sammen med repræsentanter for almen praksis udviklede samarbejdet på sundhedsområdet.

  Kronikerenheden blev evalueret og justeret i 2011-12 og fortsætter som fælles ressource i indsatsen med et justeret opgavesæt.

  Region Nordjylland har endvidere andre samarbejdsprojekter, der håndteres med et fælles projektsekretariat. Kontorchef Alice Morsbøl fra kontoret for Sundhed og Sammenhæng i Region Nordjylland vil introducere udvalget til det tværsektorielle sundhedssamarbejde, og således præsenteres på mødet følgende med fokus på samarbejdskonstruktionen:

  • Kronikermodellen med fokus på den fælles funktion: Kronikerenheden før og i den justerede model
  • Samarbejdskonstruktionen omkring TeleCare Nord samt
  • Tanker om en samarbejdskonstruktion for en integrated care model

  Endvidere vil der blive mulighed for en hurtig rundvisning i Sundheds- og Kvartershuset, der skal være udgangspunkt for det sidstnævnte projekt. Det er Himmerland Boligforening i samarbejde med Aalborg Kommune, Region Nordjylland, Realdania og andre private interessenter, der står bag huset, der blev indviet i september 2012, og som bl.a. rummer praktiserende læger, jordemødre og sundhedsplejersker, projektkontor for boligsocialt arbejde, fitnesscenter m.v. Herudover har kontoret for Sundhed og Sammenhæng også placering i huset.

  fold dette punkt ind Indstilling

  Til orientering.

  fold dette punkt ind Beslutning i Sundhedssamordningsudvalget den 12-11-2012

  Kontorchef Alice Morsbøl orienterede udvalget om Kronikerenheden Nordjylland, hvorefter udvalget blev vist rundt i Sundheds- og Kvartershuset.


  Sagsnr. 11/24138
  2. Regionsrådets høringssvar til sundhedsministeren vedr. Statsrevisorernes beretning 17 om aktiviteter og udgifter i praksissektoren
  fold dette punkt ind Resume

  Statsrevisorerne har den 29. august 2012 afgivet ”Beretning nr. 17/2011 om aktiviteter og udgifter i praksissektoren”.

  Statsrevisorerne finder det utilfredsstillende, at der ikke i højere grad er mulighed for at styre, kontrollere og følge op på aktiviteter og udgifter i praksissektoren. Endelig finder Statsrevisorerne det utilfredsstillende, at produktivitetsfremgang i praksissektoren ikke fører til fald i honorarsatserne.

  I henhold til Lov om revision af statens regnskaber m.m., skal Sundhedsministeren afgive en redegørelse til Statsrevisorerne for de foranstaltninger og overvejelser, som beretningen har givet anledning til. I forlængelse heraf ønsker Sundhedsministeren at indhente en udtalelse fra regionsrådene. Ministerens kommentarer til regionsrådenes udtalelser indgår som en del af den endelige ministerredegørelse til Statsrevisorerne.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  Statsrevisorerne har den 29. august 2012 afgivet ”Beretning nr. 17/2011 om aktiviteter og udgifter i praksissektoren”. Rigsrevisionen iværksatte på eget initiativ en undersøgelse med henblik på at vurdere, om Finansministeriet, Sundhedsministeriet og regionerne sikrer en tilfredsstillende styring af aktiviteter og udgifter i praksissektoren. Rigsrevisionen holdt sit åbningsmøde med regionerne medio september 2011 fulgt op af et 2-dages interviewbesøg i Vejle medio december 2011.

  Det er Rigsrevisionens vurdering, at regionernes indsats for at styre aktiviteter og udgifter i praksissektoren på det seneste er blevet styrket, og at der på flere områder arbejdes med fremadrettede initiativer. Der er dog forskel på regionerne, og Rigsrevisionen finder det væsentligt, at regionernes indsats på området fortsat forbedres. Det er ligeledes Rigsrevisionens vurdering, at de eksisterende rammer gør det vanskeligt for regionerne at styre aktiviteter og udgifter i praksissektoren. Der er således behov for ændrede rammer, der giver regionerne bedre styringsmuligheder. Bl.a. er der behov for at forbedre regionernes muligheder for at kontrollere og følge op på de ydelser, der leveres.

  Samlet set finder Rigsrevisionen, at Finansministeriet og Sundhedsministeriet i samarbejde med regionerne bør øge indsatsen for at etablere mere hensigtsmæssige rammer, herunder bedre redskaber til styring, kontrol og opfølgning på aktiviteter og udgifter i praksissektoren. Med økonomiaftalen for 2013 mellem regeringen og regionerne er parterne blevet enige om at arbejde for en skærpet aktivitets- og udgiftsstyring af praksissektoren og enige om, at sektoren løbende skal levere produktivitetsforbedringer. Dette indgår centralt i de igangværende overenskomstforhandlinger med PLO.

  Statsrevisorerne finder det utilfredsstillende, at der ikke i højere grad er mulighed for at styre, kontrollere og følge op på aktiviteter og udgifter i praksissektoren. Regionerne har i stigende omfang gennemført kontrol af afregningen med yderne som supplement til de automatiske kontroller i afregningssystemet og årskontrollen. Omfanget af kontrollen er dog forskelligt regionerne imellem, og det er ligeledes forskelligt, i hvor høj grad regionerne kræver uretmæssige udbetalte honorarer tilbagebetalt. Rigsrevisionen finder, at regionerne bør styrke indsatsen på det område for at sikre tilbagebetaling af uretmæssigt udbetalte honorarer og for at opnå en præventiv effekt af kontrollen.

  Endelig finder Statsrevisorerne det utilfredsstillende, at produktivitetsfremgang i praksissektoren ikke fører til fald i honorarsatserne.

  Region Syddanmark gik efter sin etablering hurtigt i gang med at øge fokus på afregningen på praksisområdet. I 2008 iværksattes et projekt om kvalitet i afregningen, som siden har været refereret i tidsskrifter og præsenteret for regionsrådet i årsberetningen for 2010. Erfaringerne videreføres nu i den daglige drift.

  Danske Regioner har sammen med de 5 regioner, umiddelbart efter offentliggørelsen af beretningen, etableret en række tiltag, som ultimo 2012 skal munde ud i konkrete oplæg med henblik på at styrke afregnings- og kontrolfunktionerne i praksissektoren. Optakten til de kommende overenskomstforhandlinger med de respektive organisationer vil også skulle ses i lyset af resultaterne af disse tiltag. På regionalt niveau vil dette endvidere påvirke udformningen af fremtidige lokalaftaler.

  I henhold til Lov om revision af statens regnskaber m.m., skal Sundhedsministeren afgive en redegørelse til Statsrevisorerne for de foranstaltninger og overvejelser, som beretningen har givet anledning til. I forlængelse heraf ønsker Sundhedsministeren at indhente en udtalelse fra regionsrådene. Ministerens kommentarer til regionsrådenes udtalelser indgår som en del af den endelige ministerredegørelse til Statsrevisorerne.

  fold dette punkt ind Indstilling

  Det indstilles, at Sundhedssamordningsudvalget anbefaler regionsrådet, at Region Syddanmark fremsender høringssvar til Sundhedsministeriet med følgende bemærkninger:

  • at Region Syddanmark tager Statsrevisorernes beretning til efterretning og anerkender behovet for videreudvikling af økonomistyringen i sektoren jf. regeringsaftalen.
  • at Region Syddanmark allerede fra 2008 har sat fokus på kvalitet i afregningen, og at denne indsats vil fortsætte.
  • at Region Syddanmark støtter de initiativer vedrørende afregningskontrol og økonomisk styring, der er sat i værk sammen med de fire øvrige regioner samt Danske Regioner.
  • at Region Syddanmark anbefaler, at kommende overenskomstforhandlinger tager fat i udfordringerne i beretningen - fx at produktivitetsfremgang også skal tilfalde regionerne.
  • at Region Syddanmark ved fremtidige lokalaftaler på praksisområdet vil tage hensyn til Statsrevisorernes henstillinger.
  fold dette punkt ind Beslutning i Sundhedssamordningsudvalget den 12-11-2012

  Udvalget anbefaler indstillingen over for regionsrådet.

  fold dette punkt ind Bilag

  Sagsnr. 10/3062
  3. Udviklingsplan for psykologhjælp
  fold dette punkt ind Resume

  Udkastet til udviklingsplan for psykologhjælp i Region Syddanmark har været gennem høringsrunden.

  I henhold til overenskomstens § 33, stk. 3, er det samarbejdsudvalget, som udarbejder en samlet udviklingsplan for psykologpraksis i regionen, der skal godkendes af regionsrådet.

  Regionsrådet skal på baggrund heraf tage endelig stilling til udviklingsplanen.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  Regionsrådet godkendte den 30. januar 2012 høringsudkastet til udviklingsplan for psykologhjælp i Region Syddanmark.

  Regionsrådet besluttede at sende udviklingsplanen i høring.  

  Link til det af regionsrådet godkendte høringsudkast til udviklingsplan er http://regionsyddanmark.dk/wm387779

  Hovedelementerne i udviklingsplanen er:

  • En konstatering af, at der for nærværende ikke er planer om at udvide kapaciteten (antallet af praktiserende psykologer), og at der ved en eventuel fremtidig udvidelse af personkredsen berettiget  til sygesikringstilskud sker en vurdering af kapaciteten.
  • Behov for et tættere samarbejde mellem de praktiserende psykologer og de øvrige sundhedsaktører inden for området, herunder især psykiatrien (den sygehusbaserede samt de praktiserende psykiatere).
  • At der arbejdes med kvalitetssikring af psykologhenvisninger.
  • At sårbare unge mellem 15 - 25 år med selvskadende adfærd eller selvmordsadfærd udgør et særligt indsatsområde.

   Udviklingsplanen forventes ikke at medføre yderligere udgifter inden for området.

  Udviklingsplanen har været i høring, og der foreligger nu en samlet vurdering af høringssvarene. Hovedsynspunktet er:

  • tilfredshed med udviklingsplanen
  • understregning af, at fokus bør rettes mod et bedre og langt mere integreret samarbejde mellem de praktiserende psykologer og de øvrige sundhedsaktører inden for området.

   Kommunerne i Region Syddanmark har indsendt et koordineret høringssvar (udarbejdet af Odense Kommune). 3 kommuner (Fredericia, Kolding og Varde) har indsendt supplerende bemærkninger til det koordinerede kommunale høringssvar. Herudover er der indløbet høringssvar fra OUH, Svendborg, Sygehus Sønderjylland, Psykiatrien i Region Syddanmark, Landsforeningen mod Spiseforstyrrelser og selvskade samt PLO Syddanmark.

  Resumé af høringssvar samt samarbejdsudvalget vedr. psykologhjælps bemærkninger fremgår af vedlagte bilag. Endvidere vedlægges høringssvar som bilag.

  Afslutningsvis kan administrationen tilslutte sig samarbejdsudvalgets bemærkninger til de indkomne høringssvar.

  fold dette punkt ind Indstilling

  Det indstilles, at Sundhedssamordningsudvalget anbefaler regionsrådet,

  • at "Udviklingsplan for Psykologhjælp i Region Syddanmark" udgør det videre grundlag for organiseringen af regionens psykologpraksis.
  fold dette punkt ind Beslutning i Sundhedssamordningsudvalget den 12-11-2012

  Udvalget anbefaler indstillingen over for regionsrådet.

  fold dette punkt ind Bilag

  Sagsnr. 12/20056
  4. Forebyggende helbredsundersøgelse, udmøntning af bevilling
  fold dette punkt ind Resume

  I budget 2013 indgår, at der skal igangsættes forsøgsprojekt med forebyggende helbredsundersøgelser. Formålet med projektet er at rette fokus på de personer, der har størst behov for en sundhedsfaglig indsats på baggrund af identificering af risikofaktorer og usund livsstil. Det anbefales, at der meddeles en samlet bevilling på 37 mio. kr. til gennemførelse af projektet i en geografisk afgrænset del af regionen.

   

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  Regionsrådet har den 24. september 2012 vedtaget budget 2013 for sundhedsområdet. Omdrejningspunktet for regionens økonomiske udfordringer på sundhedsområdet er at nedbringe aktivitetsvæksten svarende til den lave vækst i finansieringen fra staten og kommunerne. I budgetforliget indgår, at der igangsættes forsøgsinitiativ vedrørende forebyggende helbredsundersøgelser, der på sigt forventes at bidrage til en afdæmpning af aktivitetsudviklingen, samtidig med at borgerne oplever et sammenhængende og proaktivt sundhedsvæsen.

  Projektet skal gennem tidlig opsporing og stratificering identificere borgere, der er i særlig risiko for at udvikle sygdom eller måske allerede har de første symptomer på (kronisk) sygdom. Formålet med projektet er dermed at rette fokus på de mennesker, der har størst behov for en forebyggende sundhedsfaglig indsats. Indsatsen adskiller sig på den måde fra tidligere og nuværende projekter om helbredsundersøgelser ved udelukkende at fokusere på mennesker med særlig behov for indsats. Omdrejningspunktet for indsatsen er de praktiserende læger, som har kontakt med cirka 80 % af befolkningen i løbet af 1 år.

  Der er tale om et 3-årigt forskningsprojekt, hvor målgruppen er personer i alderen 30-49 år. Der forventes en population på cirka 120.000 personer i geografisk afgrænsede områder af regionen.

  Deltagerne kontaktes af egen læge i form af et spørgeskema, og ved besvarelsen vil oplysningerne fra spørgeskemaet blive koblet sammen med eksisterende patientdata i lægens journalsystem for at kunne kategorisere patienten i en rød, gul eller grøn gruppe. ”Grønne patienter", som skønnes at udgøre cirka 40 % af målgruppen, har en sund livsstil og intet aktuelt behov for at ændre den. ”Gule patienter” er gråzonepatienter – forventet cirka 40 % af målgruppen – der har indikationer på usund livsstil. Dog vurderes risikofaktorerne ikke på kort sigt at være til egentlig fare for deres helbred. Denne gruppe forventes at blive tilbudt en forebyggende helbredssamtale med eksempelvis en praksissygeplejerske og henvises herefter evt. til tilbud i kommunen, til tilbud på egen hånd (motionscenter, madlavning på aftenskole m.v.) eller til behandling ved egen læge. ”Røde patienter” er i særlig risiko for at udvikle sygdomme. De skønnes at udgøre cirka 20 % af målgruppen, og såfremt de ikke allerede er i behandling i lægens ”normal-system”, indkaldes de til en undersøgelse med henblik på videre behandling.

  Ved denne stratificering forventer man således at opnå, at indsatsen og dermed ressourcerne anvendes hos de personer, der har størst behov for en proaktiv indsats, hvor der også samarbejdes på tværs af sektorer (primært mellem praktiserende læger og kommunerne). Det er forventningen, at personer med indikationer på usund livsstil således opdages tidligere end ellers. 

  Med denne indsats forventes på sigt en som minimum omkostningsneutral samlet indsats med øget middellevetid blandt de deltagende personer til følge.

  Syddansk Universitet, Det nationale institut for kommuners og regioners analyse og forskning (tidligere Dansk Sundhedsinstitut), PLO Syddanmark og kommunale repræsentanter deltager i udviklingen af projektet.

  Økonomi
  Der estimeres samlede udgifter til projektet på 37,286 mio.kr., der er fordelt som anført:

  1.000 kr.

  2013

  2014

  2015

  Ialt

  Projektgennemførelse

  Projektledelse mv.

  1.750

  1.750

  1.750

  5.250

  Database

  2.246

  2.148

  2.148

  6.542

  Pilotprojekt

  750

  750

  Projektgennemførelse, i alt (fkt. 1.10.01)

  4.746

  3.898

  3.898

  12.542

  Lægepakker, sundhedssamtale mv. (fkt.1.20)

  8.248

  8.248

  8.248

  24.744

  UDGIFTER, I ALT

  12.994

  12.146

  12.146

  37.286


  Udgifterne til lægepakker, sundhedssamtaler mv. afholdes som afregning til de alment praktiserende læger, der deltager i projektet. De samlede udgifter til projektet finansieres af regionens midler til meraktivitet, da det forventes, at projektet på sigt vil aflaste aktivitetsvæksten.

  fold dette punkt ind Indstilling

  Det indstilles, at Sundhedssamordningsudvalget anbefaler regionsrådet,

  • at der meddeles bevilling under fællesområdet for sundhed (fkt. 1.10.01) på 4,746 mio.kr. i 2013 samt 3,898 mio.kr. i 2014 og 2015 til projektledelse mv. af projekt vedrørende forebyggende helbredsundersøgelse,
  • at der meddeles bevilling under praksisområdet (fkt.1.20) på årligt 8,248 mio.kr i perioden 2013-2015 til afregning for lægepakker, sundhedssamtaler mv., og
  • at projektets samlede udgifter på 12,994 mio.kr. i 2013, 12,146 mio.kr. i 2014 og 12,146 mio.kr. i 2015 finansieres af meraktivitetspuljen for somatikken.
  fold dette punkt ind Beslutning i Sundhedsudvalget den 23-10-2012

  Udvalget anbefaler indstillingen over for regionsrådet. 

  fold dette punkt ind Beslutning i Sundhedssamordningsudvalget den 12-11-2012

  Udvalget anbefaler indstillingen overfor regionsrådet.

  Sundhedssamordningsudvalget vil følge projektet tæt.


  Sagsnr. 11/11530
  5. Praksisplan på fodterapiområdet
  fold dette punkt ind Resume

  I henhold til Overenskomst om Fodterapi skal regionen udarbejde en praksisplan på fodterapiområdet. Dette arbejde er ved at blive igangsat i Region Syddanmark.

  Udvalget anmodes om en drøftelse af de principper, der skal ligge til grund for praksisplanen.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  I henhold til Overenskomst om Fodterapi indgået mellem Regionernes Lønnings- og Takstnævn samt Landsforeningen af statsautoriserede Fodterapeuter skal regionen udarbejde en plan for tilrettelæggelsen af den fremtidige fodterapeutiske betjening i regionen.

  Planen skal indgå i Region Syddanmarks samlede sundhedsplanlægning og danner grundlag for beslutning om de overenskomstmæssige forhold blandt andet med henblik på at sikre samordning af den fodterapeutiske betjening i alle områder i regionen.

  Samarbejdsudvalget på fodterapiområdet har nedsat en arbejdsgruppe med henblik på udarbejdelse af udkast til praksisplanen. Arbejdsgruppen vil inddrage alle relevante sundhedsaktører i sit arbejde. Sideløbende hermed er etableret en undergruppe med repræsentanter fra Region Syddanmarks diabetesudvalg (DURS), hvis opgave er at afdække relevante aspekter omkring diabetes i relation til de praktiserende fodterapeuter.

  De overordnede mål for en praksisplan kan opstilles i følgende punkter:

  • Der skal sikres borgere i Region Syddanmark en rimelig nem adgang til fodterapeutisk behandling. Det vil sige, at der skal være en rimelig ventetid og en rimelig nærhed.
  • Det skal sikres, at patienterne får en effektiv behandling med god faglig kvalitet og med en god service.
  • Det skal sikres, at patienterne får en fodterapeutisk behandling, der er samordnet med øvrige tilbud i sundhedsvæsenet, således at der opnås et sammenhængende patientforløb.

  Den videre proces:

  Det er planen, at vedlagte notat om indhold og principper for praksisplanen danner grundlag for regionens input til praksisplanen. Den nedsatte arbejdsgruppe vil udarbejde et udkast til praksisplan, som vil blive forelagt samarbejdsudvalget vedr. fodterapi til eventuel kommentering. Herefter sendes arbejdsgruppens udkast (med eventuelle bemærkninger fra samarbejdsudvalget) i regionsrådet med henblik på godkendelse af et høringsudkast. Efter afsluttet høringsrunde forelægges sagen for samarbejdsudvalget, hvorefter sagen sendes i regionsrådet med henblik på endelig godkendelse.

  fold dette punkt ind Indstilling

  Til drøftelse.

  fold dette punkt ind Beslutning i Sundhedssamordningsudvalget den 12-11-2012

  Drøftedes.

  fold dette punkt ind Bilag

  Sagsnr. 11/29909
  6. Systematisk Kronikeromsorg
  fold dette punkt ind Resume

  Der redegøres for status for Region Syddanmarks indsats på kronikerområdet.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  Sundhedsstaben præsenterer status for implementeringen af systematisk kronikeromsorg med udgangspunkt i vedlagte notat, der resumerer aktuelle aktiviteter, resultater og udfordringer.

  Siden sidste status over for Sundhedssamordningsudvalget på mødet i marts 2012, er der bl.a. sket følgende:

  • Resultatet af kortlægningen af patientuddannelsestilbud i kommuner og på sygehuse i marts og maj er behandlet af Det Administrative Kontaktforum (DAK) og Sygehusledelseskredsen. Sygehusledelseskredsen har desuden behandlet en status over øvrige sygehusinitiativer i kronikerstrategien. Det har bl.a. resulteret i gennemførelsen af en uddybende kortlægning af sygehusenes patientuddannelsestilbud på hjerteområdet, som aktuelt er under afrapportering.
  • 2 af de større modelprojekter i Region Syddanmarks udmøntning af kronikermidlerne er afsluttet: projekt om egenomsorg i patientuddannelse og projekt om udvikling af modeller for forløbskoordination. Program for evaluering og videndeling af erfaringer fra alle 39 projekter er igangsat og forløber frem til omkring sommer 2013. Desuden er samarbejdet med de øvrige regioner om videndeling og implementering af resultater på tværs af regioner udbygget.
  • En ekstern evaluering af SydPOL er gennemført og forelagt Kvalitets- og Efteruddannelsesudvalget for almen praksis, der på baggrund af det positive evalueringsresultat har indstillet til Samarbejdsudvalget for almen praksis, at SydPOL fortsætter med en 5-årig bevilling.
  • Det administrative Kontaktforum har nedsat en arbejdsgruppe på tværs af sektorer for operationalisering af egenomsorgsbegrebet i forhold til Region Syddanmarks stratificeringsmodel, dvs. fastlæggelse af indikatorer for vurdering af patienters egenomsorgsevne. Arbejdsgruppen forventes at afslutte sit arbejde i 1. kvartal af 2013.

  Et fortsat fokuspunkt i alle sektorer er tidlig opsporing. Region Syddanmark forventer at kunne understøtte og videreudvikle indsatsen for tidlig opsporing og samarbejde på tværs af sektorer via de 2 ambitiøse, tværsektorielle projekter: Integrated Care og Forebyggende helbredsundersøgelser i almen praksis, som  regionsrådet har godkendt i forbindelse med budget 2013.

  fold dette punkt ind Indstilling

  Til orientering.

  fold dette punkt ind Beslutning i Sundhedssamordningsudvalget den 12-11-2012

  Orienteredes.

  Det undersøges, om kønsvinklen er med i kompetenceudviklingsprojektet under kronikermidlerne.

  fold dette punkt ind Bilag

  Sagsnr. 12/22532
  7. PLO´s omkostningsundersøgelse 2011/BMG
  fold dette punkt ind Resume

  PLO har i perioden februar til august 2012 gennemført en omkostningsundersøgelse vedrørende de praktiserende lægers omkostninger, indtægter og nettoindtægt i 2011.

  521 tilfældigt udtrukne læger blev inviteret til at indgå i undersøgelsen. 210 læger - svarende til 42 % af de udtrukne - deltog i undersøgelsen.

  Ifølge undersøgelsen havde de praktiserende læger en nettoindtægt fra praksis på 1,065 mio. kr. i 2011, hvilket er et fald på 0,7 % i forhold til den seneste undersøgelse fra 2009. Det svarer til et indtægtsfald på 0,4 % årligt.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  PLO har i perioden februar 2012 til august 2012 gennemført en omkostningsundersøgelse vedrørende de praktiserende lægers omkostninger, indtægter og nettoindtægt i 2011.

  521 læger blev udtrukket til at indgå i undersøgelsen. 42 % heraf (210 læger) svarede. Det vurderes fra PLO, at undersøgelsen er repræsentativ.

  Resultatet viser, at lægerne havde en negativ udvikling i indtægt på 0,7 % i forhold til undersøgelsen fra 2009. Nettoindtægten var på 1,065 mio. kr. i 2011 og er (ifølge PLO-undersøgelsen) faldet med 0,4 % årligt. Den samlede indtægt inkl. anden lægelig virksomhed var 1,077 mio. kr. i 2011.

  Ifølge undersøgelsen er der store stigninger i lønomkostninger til klinikpersonalet i perioden. Stigningen fordeler sig med en stigning på 7,1 % til løn til læger inkl. uddannelseslæger og en stigning på 37,1 % til klinikpersonale (Tabel 8).

  I undersøgelsesperioden er den samlede omkostningsprocent steget fra 51,4 % i 2009 til 53,6 % i 2011. De samlede indtægter er steget med 3,9 %, mens omkostningerne er steget med 8,3 %.

  Undersøgelsen tegner også et billede af, at der er forskel på indtægten fordelt på praksistyper. Driftsomkostningerne er steget mere i solopraksis end i kompagniskabspraksis. I solopraksis er omkostningerne steget 4,5 % og 3,9 % i kompagniskaber (tabel 5 og 6 i bilag). Samlet har læger i solopraksis en lavere nettoindtægt end læger i kompagniskabspraksis. Nettoindtægten i solopraksis er i undersøgelsesperioden opgivet til at være faldet med 1,2 % i perioden mod 0,4 % i kompagniskabspraksis.

  fold dette punkt ind Indstilling

  Til orientering.

  fold dette punkt ind Beslutning i Sundhedssamordningsudvalget den 12-11-2012

  Orienteredes.

  fold dette punkt ind Bilag

  Sagsnr. 12/3
  8. Mødeplan 2012 og 2013
  fold dette punkt ind Resume
  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  Følgende mødeplan for 2012 og 2013 er blevet godkendt af Sundhedssamordningsudvalget:

  • Tirsdag den 11. december 2012 - Center for Kvalitet, Middelfart.
  • Tirsdag den 15. januar 2013 kl. 14-16
  • Tirsdag den 05. februar 2013 kl. 14-16
  • Tirsdag den 12. marts 2013 kl. 10-12
  • Tirsdag den 23. april 2013 kl. 14-16
  • Tirsdag den 21. maj 2013 kl. 14-16
  • Tirsdag den 18. juni 2013 kl. 14-16
  • Tirsdag den 20. august 2013 kl. 14-16
  • Tirsdag den 17. september 2013 kl. 14-16
  • Onsdag den 30. oktober 2013 kl. 14-16 
  • Tirsdag den 12. november 2013 kl. 14-16
  • Tirsdag den 10. december 2013 kl. 14-16

  Der vedlægges en opdateret arbejdsplan for 2013 som bilag. Mødesteder fremgår af arbejdsplanen.

  fold dette punkt ind Indstilling

  Det indstilles,

  • at næste møde holdes den 11. december 2012 hos Center for Kvalitet i Middelfart.
  fold dette punkt ind Beslutning i Sundhedssamordningsudvalget den 12-11-2012

  Godkendt.

  fold dette punkt ind Bilag

  Sagsnr. 12/3
  9. Eventuelt
  fold dette punkt ind Resume
  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
  fold dette punkt ind Indstilling
  fold dette punkt ind Beslutning i Sundhedssamordningsudvalget den 12-11-2012
  • Evt. ydernummer i Vollsmose blev drøftet. Udvalget vil på et kommende møde blive orienteret om sundhedshus-planer i Vollsmose.
  • Susanne Linnet orienterede om status på øjenlægeydelser for borgere i Tønderområdet.
  • Margot Torp spurgte til anvendelse af xxx erfaringer med forebyggelse af fødselsskader hos mødre. Der udarbejdes en redegørelse til regionsrådet.
  • Udvalget blev orienteret om aktuel status for overenskomstforhandlingerne med PLO. Kendelse i Faglig Voldgift blev omdelt.

  Siden er sidst opdateret 26-11-2012
  Kontakt Region Syddanmark

  Region Syddanmark | Tlf: 76 63 10 00 | CVR nr. 29190909 | Skriv til Regionen | Om hjemmesiden | Sitemap | Tilgængelighedserklæring