Gå til indhold
Forsiden | Kontakt | Ledige job | For ansatte | Presse og nyheder | Web-TV | Besuchen Sie unsere deutsche Website Visit our English website |
Region Syddanmark logo, link til forsiden

Region SyddanmarkpilPolitikpilDagsordner og referaterpilReferater 2012pilUdvalget for miljø, jordforurening og råstofferpilUdvalget for miljø, jordforurening og råstoffer - Referat - 22. november 2012

Udvalget for miljø, jordforurening og råstoffer - Referat - 22. november 2012

 

Mødedato
22-11-2012 kl. 15:00 - 16:40
 
Mødested
Mødeværelse 5
 
Deltagere
 
 • Bent Bechmann, C
 • Jens Møller, V
 • Hans Philip Tietje, V
 • Karsten Uno Petersen, A
 • William Jensen, A
 • Lars Aarup, O
 • Henrik J. Møller, F

 • Afbud
   
 • Jens Møller, V
 • Karsten Uno Petersen, A
 • William Jensen, A

 •  

  Luk alle punkter Referat
   

  1. Råstofplan 2012 for Region Syddanmark
  2. Samtykke til råstofgravning udenfor råstofplanens graveområder, del af vejmatrikel 7000p Staurby By, Vejlby, Middelfart kommune
  3. Eventuelt
  4. Næste møde


  Sagsnr. 12/23383
  1. Råstofplan 2012 for Region Syddanmark
  fold dette punkt ind Resume
   

  Råstofplan 2012 forelægges til endelig vedtagelse i regionsrådet. Råstofplanen vil være gældende frem til 2024, dog skal regionsrådet hvert fjerde år tage stilling til, om råstofplanen skal revideres. Regionsrådets afgørelse i sagen kan påklages til Miljø- og Naturklagenævnet, dog kun vedrørende retlige forhold.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
   

  Forsyning med råstoffer til byggeri, veje, diger og andre infrastrukturanlæg, er grundlæggende for den fortsatte udvikling og velstand i Region Syddanmark. Regionen har til opgave at gennemføre en kortlægning af råstoffer, og etablere den overordnede planlægning af den fremtidige indvinding.

  Det skal samtidig sikres, at der er balance mellem behovet for at skabe vækst og udvikling, og hensynet til natur, miljø og levevilkårene for befolkningen lokalt hvor råstofferne udvindes. Råstofplanen er et led i at skabe denne balance.

  I den indledende forslagsfase i oktober – december 2010, indkom der 56 bidrag med bemærkninger fra råstofentreprenører, lodsejere, organisationer og kommuner. Der blev indsendt 27 ansøgninger om udlæg af nye råstofgraveområder.

  Jordforureningsafdelingen har behandlet de indkomne bemærkninger, og har afholdt møder med alle berørte kommuner om de indkomne ansøgninger og udarbejdet 27 strategiske miljøvurderinger for ansøgninger til graveområder.

  På denne baggrund udarbejdede Jordforureningsafdelingen ”Forslag til Råstofplan 2012”. Forslaget indeholdt 15 nye graveområder – nogle af disse i forbindelse med eksisterende graveområder. Desuden blev der foretaget en række justeringer af afgrænsningen af eksisterende grave- og interesseområder, ligesom eksisterende råstofgrave blev udlagt som graveområder. Udover arealmæssige ændringer indeholdt forslaget reviderede retningslinjer. Forslaget blev godkendt af regionsrådet den 12. december 2011 og var derefter i offentlig høring i perioden den 2. januar 2012 til den 27. februar 2012.  

  Høringsfasen gav anledning til 74 høringssvar med bemærkninger til Forslag til Råstofplan 2012 fra staten, kommuner, vandselskaber, borgere, råstofbranchen og organisationer. Et resumé af de enkelte bemærkninger samt forslag til regionsrådets svar, kan ses i ”Bilag A – Hvidbog til Råstofplan 2012”.

  Regionen har under og efter høringsfasen været i forhandling med staten og i dialog med alle de kommuner og vandselskaber, der har indsendt bemærkninger, og der er derudover gennemført 10 supplerende lokale høringer vedr. konkrete graveområder.

  De indkomne bemærkninger og efterfølgende møder har ført til en række ændringer i det færdige udkast til Råstofplan 2012, som hermed fremlægges til politisk behandling. Det drejer sig dels om ændringer i planens retningslinjer og større arealmæssige ændringer, og dels om mindre justeringer af grave- og interesseområdernes afgrænsninger.

  De væsentligste ændringer i forhold til Forslag til Råstofplan 2012 er sammenfattet i ”Bilag B - Notat vedr. de væsentligste ændringer siden Forslag til Råstofplan 2012”.

  Råstofplanen omfatter:

  • En tekstdel med strategi for den fremtidige forsyning, retningslinjer for den kommunale og regionale administration efter planen, en strategi for regionens kortlægningsindsats samt en lovpligtig miljøvurdering af planen.
  • Et bilag med kort over alle graveområder og interesseområder.
  • Miljøvurderinger for hvert af de 15 nye graveområder, og 5 miljøvurderinger af graveområder udlagt som tillæg til Råstofplan 2008 med angivelse af forudsætninger.

  Regionsrådets afgørelse kan påklages til Miljø- og Naturklagenævnet, dog kun vedrørende retlige forhold. Råstofplanen vil være gældende frem til 2024. Regionsrådet skal hvert fjerde år tage stilling til, om råstofplanen skal revideres.

  fold dette punkt ind Indstilling
   

  Det indstilles:

  At udvalget anbefaler regionsrådet, at Råstofplan 2012 med bilag godkendes, og

  at Hvidbogen med regionsrådets svar på indsendte bemærkninger godkendes.

  fold dette punkt ind Beslutning i Udvalget for miljø, jordforurening og råstoffer den 22-11-2012
   

  Indstillingen anbefales over for regionsrådet – med følgende ændring i Råstofplan 2012:

  Interesseområde Middelfart, Strib: Den nordligste del af interesseområdet udpeges ikke som en del af interesseområdet begrundet i byudviklingsmæssige interesser.

  Udvalget drøftede en henvendelse fra Middelfart Kommune, som blev uddelt på mødet, vedr. interesseområde Middelfart Strib.

  Udvalget drøftede en henvendelse fra Peter Olesen vedr.  de  udtagne arealer”Sødover Øst forslag 1 – Området umiddelbart øst for det eksisterende graveområde, vest for Gammelbyvej” og  ”Sødover Øst forslag 2 – området længst mod øst – øst for Gammelbyvej” i Vejle Kommune, og vil behandle ansøgning om et plantillæg, når resultatet af statens grundvandskortlægning foreligger.

  fold dette punkt ind Bilag
   

  Sagsnr. 12/20192
  2. Samtykke til råstofgravning udenfor råstofplanens graveområder, del af vejmatrikel 7000p Staurby By, Vejlby, Middelfart kommune
  fold dette punkt ind Resume
   

  Middelfart Kommune har fremsendt ansøgning om råstoftilladelse med anmodning om regionsrådets samtykke, i forbindelse med Vejdirektoratets motorvejsprojekt på Vestfyn, på del af vejmatrikel 7000p Staur­by By, Vejlby.

  Det ansøgte ligger uden for graveområderne i Råstofplan 2008 for Region Syddanmark, hvor der i særlige tilfælde kan meddeles tilladelse.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
   

  Vejdirektoratet har ansøgt Middelfart Kommune, som er den myndighed der meddeler råstoftilladelser, om tilladelse til at indvinde råstoffer (bundsikringssand) til brug ved Vejdirektoratets anlægsprojekt: Udvidelsen af motorvejsstrækningen Nr. Aaby – Middelfart.

  Vejdirektoratet ansøger om, at indvinde dybere og bredere end selve vejprojektet kræver, for hermed at nyttiggøre de lokale råstoffer der findes indenfor projektområdet. Der sker ikke indvinding under grundvandsspejlet. Der graves kun på Vejdirektoratets egne arealer. Råstofferne vil kun være tilgængelige i anlægsfasen, og Vejdirektoratet bemærker, at det ud fra en økonomisk og miljømæssig betragtning synes mest korrekt, at udnytte de tilgængelige råstoffer i projektet. Udnyttelsen af de lokale råstoffer vil begrænse transportarbejdet, energiforbruget og dermed CO2-udledningen.

  Vejdirektoratet oplyser, at indvindingen planlægges afsluttet ultimo 2014.

  Middelfart Kommune har belyst sagen og oplyser, at det ansøgte indvindingsområde ligger uden for landskabelige interesseområder og i direkte tilknytning til motorvejen.

  Området er ikke omfattet af Naturbeskyttelseslovens § 3. En mindre del af det ansøgte område er omfattet af fredskov. Der er meddelt dispensation fra skovloven på arealet, hvor der i øvrigt kun sker den afgravning, som er nødvendig i forhold til motorvejsprojektet.

  Middelfart Komme angiver, at da det ansøgte indvindingsområde ligger uden for indvindingsoplande til drikkevandsboringer, og fordi grundvandsstrømningen vil være i vestlig retning mod Lillebælt, vil indvindingen ikke udgøre en risiko for grundvandet.

  Middelfart Kommune vurderer, at en tilladelse på baggrund af ovenstående kan meddeles uden at tilsidesætte andre interesser i det ansøgte område.

  Ifølge Råstofplan 2008 pkt. 4.3.4, kan der bl.a. meddeles tilladelse til midlertidig kortvarig indvinding i forbindelse med større vejprojekter. Det ansøgte er således i overensstemmelse med Råstofplan 2008.

  fold dette punkt ind Indstilling
   

  Det indstilles:

  At udvalget anbefaler, at regionsrådet meddeler samtykke til det ansøgte.

  fold dette punkt ind Beslutning i Udvalget for miljø, jordforurening og råstoffer den 22-11-2012
   

  Indstillingen anbefales over for regionsrådet.

  fold dette punkt ind Bilag
   

  Sagsnr. 12/1052
  3. Eventuelt
  fold dette punkt ind Resume
     
  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
     
  fold dette punkt ind Indstilling
     
  fold dette punkt ind Beslutning i Udvalget for miljø, jordforurening og råstoffer den 22-11-2012
   

  Intet.


  Sagsnr. 12/1052
  4. Næste møde
  fold dette punkt ind Resume
   

  Næste møde er torsdag den 13. december 2012 kl. 15.00-17.00 i mødelokale 5 i Regionshuset.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
     
  fold dette punkt ind Indstilling
   

  Til orientering.

  fold dette punkt ind Beslutning i Udvalget for miljø, jordforurening og råstoffer den 22-11-2012
   

  Næste møde er torsdag den 13. december 2012 kl. 15.00.

   


  Siden er sidst opdateret 26-11-2012
  Kontakt Region Syddanmark

  Region Syddanmark | Tlf: 76 63 10 00 | CVR nr. 29190909 | Skriv til Regionen | Om hjemmesiden | Sitemap | Tilgængelighedserklæring