Gå til indhold
Forsiden | Kontakt | Ledige job | For ansatte | Presse og nyheder | Web-TV | Besuchen Sie unsere deutsche Website Visit our English website |
Region Syddanmark logo, link til forsiden

Psykiatriudvalget - Referat - 22. november 2012

Mødedato
22-11-2012 kl. 13:00 - 14:30
 
Mødested
Regionshuset, Mødelokale 6
 
Deltagere
 
 • Freddie H. Madsen
 • Bente Gertz
 • Pia Tørving
 • Claus Warming
 • Jens Møller
 • Bent Bechmann
 • Ida Damborg

 • Afbud
   
 • Claus Warming
 • Jens Møller

 •  

  Luk alle punkter Referat
   

  1. Nyt universitetshospital i Odense - byggeprogram og bevilling til dispositions- og forslagsfaserne
  2. Mødekalender 2013


  Sagsnr. 12/18551
  1. Nyt universitetshospital i Odense - byggeprogram og bevilling til dispositions- og forslagsfaserne
  fold dette punkt ind Resume
   

  I juni 2011 valgte regionsrådet vinderprojektet for et nyt universitetshospital i Odense (Nyt OUH) med en tilhørende totalrådgiver (Medic OUH) til programmering og projektering af hospitalet. I den mellemliggende fase har Projektorganisationen for Nyt OUH i samarbejde med totalrådgiver, bygherrerådgiver, Odense Universitetshospital, psykiatrien og en række myndigheder programmeret byggeriet. Resultatet er byggeprogrammet, som danner grundlag for de efterfølgende faser.

  Byggeprogrammet fremægges til godkendelse, og samtidig anmodes om frigivelse af bevilling til de kommende to faser.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
   

  Et byggeprogram er en sammenfatning af bygherrens (her Region Syddanmark) krav og ønsker (eksempelvis funktion og arkitektur) sammenholdt med rammerne for en byggesag. Rammerne er i denne sammenhæng tilsagnet fra staten med beskrivelse af budget og arealramme (somatik). Regionsrådets beslutninger om de to byggesager (somatik og psykiatri) er også en del af rammerne, ligesom de fysiske forhold og lovgivning sætter rammen for projektet. Byggeprogrammet er grundlaget for det videre arbejde i dispositionsforslagsfasen og den efterfølgende projektering og udførelse af byggeriet.

  Byggeprogrammet skal sikre overensstemmelse mellem bygherrens intentioner og det færdige byggeri.

  Byggeprogrammet indeholder rammerne for det videre arbejde med projekt Nyt OUH. Den første koordinerede sammenfatning af krav og ønsker til byggeriets forudsætninger, er i programmet opsummeret i kort form, og suppleret med mere uddybende materiale i bilagsform. Byggeprogrammet er ledsaget af et notat, som udgør en læsevejledning til byggeprogrammet og er en tematiseret gennemgang af byggeprogrammet med fokus på de områder, hvor der er sket ændringer i Nyt OUH-projektet, siden vinderprojektet blev valgt i juni 2011. Notatet gennemgår ligeledes i hovedtræk den hidtidige proces, siden regionsrådet i september 2008 tiltrådte, at der opføres et nyt universitetshospital i Odense.

  I byggeprogrammet videreføres vinderprojektets kvaliteter og den tekniske programmering måles mod bygherres vision og vinderprojektets fortællinger. Projektet beskrives således både i helt overordnede linjer og i de tekniske kapitler langt mere specifikt med udgangspunkt i mere faglige og tekniske vinkler.

  Til gennemførsel af forslagsfaserne (dispositionsforslag og projektforslag) budgetteres med i alt 603 mio. kr. i regionalt p/l indeks 104,88. Budgettet dækker, udover udgifter til bygherrefunktion, bygherrerådgivning og totalrådgivning, 234 mio. kr. til køb af grund og 77 mio. kr. til tilslutningsafgifter.

   

  Bevillingen finansieres af de afsatte rådighedsbeløb i 2013-2015 dels for kvalitetsfondsprojektet Nyt OUH og dels den regionale anlægsbevilling til den psykiatriske del af Nyt OUH i henhold til ministerielt (Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse) godkendte principper for deling af fællesomkostninger for de to anlægssager, og der anmodes om tillæg til anlægsbevilling og tilpasning af allerede afsatte rådighedsbeløb i henhold til nedenstående skema.

  Der nedsættes et udvalg, som i 2013 skal formulere en fælles kunststrategi for udsmykningen af Nyt OUH og det nye Sundhedsvidenskabelige Fakultet ved Syddansk Universitet. Regionsrådet bedes udpege medlemmer til deltagelse i kunstudvalget. For yderligere beskrivelse henvises til notat af 13. november 2012.

  fold dette punkt ind Indstilling
   

  Det indstilles, at psykiatriudvalget anbefaler regionsrådet:

  • At vedlagte byggeprogram for Nyt OUH tiltrædes og udgør det principielle grundlag for dispositionsforslagsfasen.
  • At rådighedsbeløbene i 2013, 2014 og 2015 tilpasses på baggrund af revideret udgiftsprofil jf. sagsfremstillingen, finansieret i første omgang af de likvide aktiver.
  • At der meddeles tillæg til anlægsbevilling til gennemførsel af dispositions- og projektforslagsfaserne frem til 1. halvår 2015 på 58,8 mio. kr. vedrørende psykiatriens andel i Nyt OUH (i regionalt p/l indeks 104,88)
  • At der udpeges 4 medlemmer af regionsrådet til kunststrategiudvalget for Nyt OUH og det nye Sundhedsvidenskabelige Fakultet ved Syddansk Universitet
  fold dette punkt ind Beslutning i Psykiatriudvalget den 22-11-2012
   

  Udvalget anbefaler indstillingen over for regionsrådet, dog med følgende tilføjelse til ”1. at”: Dispositionsforslaget forelægges for regionsrådet primo 2014.

  fold dette punkt ind Bilag
   

  Sagsnr. 12/254
  2. Mødekalender 2013
  fold dette punkt ind Resume
   

  Psykiatriudvalget har på møde den 8. november 2012 godkendt, at der i 2013 skal afholdes 8 udvalgsmøder. Mødedatoer fremlægges til godkendelse.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
   

  På Psykiatriudvalgets møde den 8. november 2012 blev det vedtaget, at der i 2013 skal afholdes 8 udvalgsmøder.

  4 mødedatoer er tidligere godkendt på Psykiatriudvalgsmødet den 13. september 2012: 21. februar 2013, 7. maj 2013, 5. september 2013 samt 3. december 2013.

  Forslag til yderligere 4 mødedatoer fremlægges til godkendelse: 8. januar 2013, 8. april 2013, 10. juni 2013 samt 10. oktober 2013.

  fold dette punkt ind Indstilling
   

  Det indstilles, at Psykiatriudvalget godkender følgende 8 mødedatoer for 2013:

  8. januar 2013

  21. februar 2013

  8. april 2013

  7. maj 2013

  10. juni 2013

  5. september 2013

  10. oktober 2013

  3. december 2013

  fold dette punkt ind Beslutning i Psykiatriudvalget den 22-11-2012
   

  Godkendt.


  Siden er sidst opdateret 23-11-2012
  Kontakt Region Syddanmark

  Region Syddanmark | Tlf: 76 63 10 00 | CVR nr. 29190909 | Skriv til Regionen | Om hjemmesiden | Sitemap | Tilgængelighedserklæring