Gå til indhold
Forsiden | Kontakt | Ledige job | For ansatte | Presse og nyheder | Web-TV | Besuchen Sie unsere deutsche Website Visit our English website |
Region Syddanmark logo, link til forsiden

Innovationsudvalget - Referat - 22. november 2012

 

Mødedato
22-11-2012 kl. 13:00 - 15:00
 
Mødested
Regionshuset, mødelokale 6 + 7
 
Deltagere
 
 • Sonny Berthold, V
 • Ingeborg Moritz Hansen, V
 • Jørgen Pless, L
 • John Lohff, C
 • Poul-Erik Svendsen, A
 • Andrea Terp, A
 • Willy Sahl, A
 • Pia Tørving, A
 • Bjarne Juel Møller, O
 • Henrik J. Møller, F
 • Otto Ottosen, V

 • Afbud
   
 • Bjarne Juel Møller, O

 •  

  Luk alle punkter Referat
   

  1. Nyt universitetshospital i Odense - byggeprogram og bevilling til dispositions- og forslagsfaserne
  2. Etablering af Telepsykiatrisk Center i Region Syddanmark
  3. Helhedsplan for Specialsygehus Sønderborg
  4. Rådgiverbevilling til opstart af bygningsændringer på Specialsygehus Sønderborg
  5. Udbetalingsanmodning for kvalitetsfondsprojektet i Aabenraa
  6. Rapportering nr. 8 om kvalitetsfondsprojekterne og 3. rapportering om udbygningen af Esbjerg Sygehus
  7. Orientering om ansøgninger til Vækstforum indenfor sundheds- og velfærdsinnovation
  8. Lagersammenlægning på OUH
  9. Fornyelsesfondens Partnerskab til Sundheds- og sygehusinnovation
  10. Opførelse af ny værksteds- og innovationsbygning i Forskerparken i Odense
  11. Nyt teknisk paradigme for bygning af hospitaler – dokumentation og afprøvning
  12. Status på evaluering af Genoptræn.dk
  13. Projektstatus på sygehusbyggerier 3. kvt. 2012
  14. Siden sidst
  15. Mødeplan 2012 og 2013
  16. Meddelelser
  17. Eventuelt
  18. LUKKET PUNKT - Konkurrenceprogram for fase 2 af kvalitetsfondsprojektet i Aabenraa   

  Sagsnr. 12/18551
  1. Nyt universitetshospital i Odense - byggeprogram og bevilling til dispositions- og forslagsfaserne
  fold dette punkt ind Resume
   

  I juni 2011 valgte regionsrådet vinderprojektet for et nyt universitetshospital i Odense (Nyt OUH) med en tilhørende totalrådgiver (Medic OUH) til programmering og projektering af hospitalet. I den mellemliggende fase har Projektorganisationen for Nyt OUH i samarbejde med totalrådgiver, bygherrerådgiver, Odense Universitetshospital, psykiatrien og en række myndigheder programmeret byggeriet. Resultatet er byggeprogrammet, som danner grundlag for de efterfølgende faser.

  Byggeprogrammet fremægges til godkendelse, og samtidig anmodes om frigivelse af bevilling til de kommende to faser.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
   

  Et byggeprogram er en sammenfatning af bygherrens (her Region Syddanmark) krav og ønsker (eksempelvis funktion og arkitektur) sammenholdt med rammerne for en byggesag. Rammerne er i denne sammenhæng tilsagnet fra staten med beskrivelse af budget og arealramme (somatik). Regionsrådets beslutninger om de to byggesager (somatik og psykiatri) er også en del af rammerne, ligesom de fysiske forhold og lovgivning sætter rammen for projektet. Byggeprogrammet er grundlaget for det videre arbejde i dispositionsforslagsfasen og den efterfølgende projektering og udførelse af byggeriet.

  Byggeprogrammet skal sikre overensstemmelse mellem bygherrens intentioner og det færdige byggeri.

  Byggeprogrammet indeholder rammerne for det videre arbejde med projekt Nyt OUH. Den første koordinerede sammenfatning af krav og ønsker til byggeriets forudsætninger, er i programmet opsummeret i kort form, og suppleret med mere uddybende materiale i bilagsform. Byggeprogrammet er ledsaget af et notat, som udgør en læsevejledning til byggeprogrammet og er en tematiseret gennemgang af byggeprogrammet med fokus på de områder, hvor der er sket ændringer i Nyt OUH-projektet, siden vinderprojektet blev valgt i juni 2011. Notatet gennemgår ligeledes i hovedtræk den hidtidige proces, siden regionsrådet i september 2008 tiltrådte, at der opføres et nyt universitetshospital i Odense.

  I byggeprogrammet videreføres vinderprojektets kvaliteter og den tekniske programmering måles mod bygherres vision og vinderprojektets fortællinger. Projektet beskrives således både i helt overordnede linjer og i de tekniske kapitler langt mere specifikt med udgangspunkt i mere faglige og tekniske vinkler.

  Til gennemførsel af forslagsfaserne (dispositionsforslag og projektforslag) budgetteres med i alt 603 mio. kr. i regionalt p/l indeks 104,88. Budgettet dækker, udover udgifter til bygherrefunktion, bygherrerådgivning og totalrådgivning, 234 mio. kr. til køb af grund og 77 mio. kr. til tilslutningsafgifter.

  Bevillingen finansieres af de afsatte rådighedsbeløb i 2013-2015 dels for kvalitetsfondsprojektet Nyt OUH og dels den regionale anlægsbevilling til den psykiatriske del af Nyt OUH i henhold til ministerielt (Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse) godkendte principper for deling af fællesomkostninger for de to anlægssager og der anmodes om tillæg til anlægsbevilling og tilpasning af allerede afsatte rådighedsbeløb i henhold til nedenstående skema.

   

  Revideret udgiftsprofil

  Allerede afsatte rådighedsbeløb

  Tilpasning af rådighedsbeløb

  Regionalt-anlægs p/l 10488

  1000 kr.

  Anlægssag, Somatik

  Anlægssag,

  Psykiatri

  Anlægssag,

  Somatik

  Anlægssag,

  Psykiatri

  Anlægssag,

  Somatik

  Anlægssag,

  Psykiatri

  Rådigheds-beløb 2013

  141.473

  14.562

  141.473

  17.238

  0

  -2.676

  Rådigheds-beløb 2014

  366.222

  40.334

  317.734

  46.874

  48.488

  -6.540

  Rådigheds-beløb 2015

  36.876

  3.856

  121.599

  23.994

  -94.723

  -20.138

  Tillæg til anlægs-bevilling

  544.571

  58.751

         

  Der nedsættes et udvalg, som i 2013 skal formulere en fælles kunststrategi for udsmykningen af Nyt OUH og det nye Sundhedsvidenskabelige Fakultet ved Syddansk Universitet. Regionsrådet bedes udpege medlemmer til deltagelse i kunstudvalget. For yderligere beskrivelse henvises til notat af 13. november 2012.

  fold dette punkt ind Indstilling
   

  Det indstilles, at Innovationsudvalget anbefaler regionsrådet,

  • at vedlagte byggeprogram for Nyt OUH tiltrædes og udgør det principielle grundlag for dispositionsforslagsfasen.
  • At rådighedsbeløbene i 2014 og 2015 tilpasses på baggrund af revideret udgiftsprofil jf. sagsfremstillingen, finansieret i første omgang af de likvide aktiver.
  • At der meddeles tillæg til anlægsbevilling til gennemførsel af dispositions- og projektforslagsfaserne frem til 1. halvår 2015 på 544,6 mio. kr. vedrørende Nyt OUH (i regionalt p/l indeks 104,88).
  • At der udpeges 4 medlemmer af regionsrådet til kunststrategiudvalget for Nyt OUH og det nye Sundhedsvidenskabelige Fakultet ved Syddansk Universitet.
  fold dette punkt ind Beslutning i Innovationsudvalget den 22-11-2012
   

  Udvalget anbefaler indstillingen over for regionsrådet, dog med følgende tilføjelse til ”1. at”: Dispositionsforslaget forelægges for regionsrådet primo 2014.

  Oplæg vedlægges.

  fold dette punkt ind Bilag
   

  Sagsnr. 12/14059
  2. Etablering af Telepsykiatrisk Center i Region Syddanmark
  fold dette punkt ind Resume
     
  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
   

  Regionsrådet i Region Syddanmark besluttede den 24. september 2012, at der i budgettet for 2013 – 2015 afsættes 8 mio. kr. årligt til at udvikle og drive Telepsykiatrisk Center i psykiatrisygehuset.

  Telepsykiatrisk Center etableres fysisk primo 2013 ved Psykiatrisk Afdeling Odense.

  Telepsykiatrisk Center skal danne rammen om den telepsykiatriske virksomhed i regionen, omfattende rådgivning og vejledning, behandling, forskning og udvikling af nye løsninger.

  Formål med Telepsykiatrisk Center

  Med etableringen af Telepsykiatrisk Center ønsker psykiatrien i Region Syddanmark at sikre fokus på at afprøve, udvikle og implementere telepsykiatriske løsninger i hele det psykiatriske sygehus.

  Opgavevaretagelsen i Telepsykiatrisk Center skal medvirke til at løse aktuelle problemstillinger i psykiatrien. De konkrete løsninger på kort sigt vil være fokuserede på at anvende kendte teknologiske arbejdsredskaber for at sikre anvendelige løsninger, der umiddelbart kan igangsættes.

  Aktiviteterne i Telepsykiatrisk Center vil på længere sigt have fokus på bredere anvendelse af de eksisterende teknologier. Fokus vil derudover være på etablering af erfaringer med, og udvikling af nye løsninger, til at udnytte potentialet af de teknologiske værktøjer, herunder i forhold til at understøtte tværsektorielle patientforløb og behandling af patienten i eget hjem.

  For nærmere uddybning af indhold i Telepsykiatrisk Center se bilag 1: Etablering af Telepsykiatrisk Center i Region Syddanmark.

  fold dette punkt ind Indstilling
   

  Til orientering.

  fold dette punkt ind Beslutning i Innovationsudvalget den 22-11-2012
   

  Orienteredes.

  fold dette punkt ind Bilag
   

  Sagsnr. 11/32837
  3. Helhedsplan for Specialsygehus Sønderborg
  fold dette punkt ind Resume
   

  På baggrund af regionsrådets godkendelse af profilen for Specialsygehus Sønderborg i juni 2012, forelægges hermed en helhedsplan for specialsygehuset til regionsrådets godkendelse.   

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
   

  Regionsrådet godkendte den 25. juni 2012 "Visionspapir og grundlag for funktionel og bygningsmæssig helhedsplan for fremtidens Specialsygehus Sønderborg". Samtidig besluttede regionsrådet, at der arbejdes videre med at beskrive grundlaget for etableringen af Specialsygehus Sønderborg med henblik på forelæggelse af en egentlig helhedsplan for etableringen af specialsygehuset for regionsrådet. Helhedsplanen skulle udarbejdes i løbet af 2012 og forventeligt foreligge i en endelig form i slutningen af året.

  På den baggrund forelægges hermed helhedsplanen for Specialsygehus Sønderborg til regionsrådets godkendelse.  

  Som beskrevet i visionspapiret arbejder Sygehus Sønderjylland på en større organisationsforandring, hvor de nuværende 22 afdelinger skal omdannes til 11 centre. Baggrunden herfor er at organisere fremtidens Sygehus Sønderjylland med udgangspunkt i patientforløb frem for specialer. Helhedsplanen for specialsygehuset understøtter dette arbejde.

  Den samlede økonomiske ramme på 261,548 mio. kr. (indeks 125,3) til etableringen af specialsygehuset blev angivet i generalplanen, som regionsrådet godkendte i juni 2009.  Helhedsplanen holdes indenfor denne økonomiske ramme. Øjenafdelingen er etableret og skal finansieres indenfor den økonomiske ramme til specialsygehuset.

  Der er i helhedsplanen disponeret over brutto 31.047 kvadratmeter til specialsygehuset i Sønderborg, hvilket stemmer overens med visionspapiret og generalplanen. Sygehus Sønderjylland har i helhedsplanen beskrevet, hvorledes den fremtidige arealfordeling på funktioner kan være. Den nærmere forventede fremtidige arealfordeling på funktioner fremgår af bilagene (tegningsmaterialet) til helhedsplanen. Kort sagt planlægges specialsygehuset placeret i de to midterste tårne i højhuskomplekset samt de underste etager, som går på tværs af alle fire tårne. Øjenafdelingen og terapien forbliver i deres nuværende lokaler, som netop er ombygget og indviet i 2012. Indretningen vurderes at give den bedst mulige adgang til sygehuset for patienterne, kombineret med en god sammenhæng mellem de enkelte funktioner på sygehuset.   

  I forhold til visionspapiret indeholder helhedsplanen en højere aktivitet på det ambulante og dagkirurgiske område. Dette skyldes, at sygehuset nu planlægger at flytte al ambulant og dagkirurgisk aktivitet på øre-næse-hals-området til specialsygehuset i Sønderborg. Sygehusaktiviteterne kan stadig være indenfor specialsygehusets arealmæssige rammer.

  Ud over helhedsplanens arealdisponeringer kan det blive nødvendigt at placere yderligere sygehusfunktioner på sygehuset i Sønderborg såsom administration, bufferkapacitet til senge mv. Dette vil blive afklaret, når den nærmere planlægning af Fase 2 i Aabenraa har fundet sted i 2014.  

  Ud over Sygehus Sønderjyllands aktiviteter i Sønderborg har regionen en tandklinik til specialtandpleje (regionstandplejen) på sygehuset og Sygehus Lillebælt lejer lokaler til Rygcentret. Der skal senere tages stilling til, hvor disse aktiviteter skal placeres i fremtiden.  

  Både Gigtforeningen og Sønderborg Kommune har udvist interesse for at overtage ledige arealer på sygehuset efterhånden som sygehusfunktioner flytter til Aabenraa. Den konkrete arealdisponering af specialsygehuset er derfor med forbehold for de endelige aftaler med Gigtforeningen og Sønderborg Kommune.

  I vedlagte helhedsplan er der reserveret plads i tårn 10 i højhuskomplekset til at huse reumatologien (Gigthospitalet) fra 2015, og der er reserveret plads i tårn 40 i højhuskomplekset til, at Sønderborg Kommune kan disponere over disse arealer efter nærmere aftale. Kommunen har udtrykt interesse for flere kvadratmeter end tårn 40, og de forskellige muligheder herfor skal drøftes med kommunen. Der planlægges egentlige forhandlinger med Sønderborg Kommune i de kommende måneder. Regionsrådet har tidligere udpeget medlemmer til en politisk styregruppe vedr. samarbejde med Sønderborg Kommune om fremtidig anvendelse af de ledige arealer på sygehusene i Sønderborg og Augustenborg.

  I forlængelse af helhedsplanen har Sygehus Sønderjylland et ønske om at igangsætte første etape af realiseringen af specialsygehuset, som indeholder sammedagskirurgi, intensiv og restaurant. Dette er på indeværende dagorden som særskilt punkt.    

  fold dette punkt ind Indstilling
   

  Det indstilles, at Innovationsudvalget anbefaler regionsrådet,

  • at helhedsplanen for Specialsygehus Sønderborg godkendes.
  fold dette punkt ind Beslutning i Innovationsudvalget den 22-11-2012
   

  Udvalget anbefaler indstillingen over for regionsrådet.

  fold dette punkt ind Bilag
   

  Sagsnr. 11/32837
  4. Rådgiverbevilling til opstart af bygningsændringer på Specialsygehus Sønderborg
  fold dette punkt ind Resume
   

  Under forudsætning af regionsrådets godkendelse af helhedsplanen for Specialsygehus Sønderborg, jf. særskilt punkt på indeværende dagsorden, forelægges regionsrådet hermed idéoplæg vedr. opstart af bygningsmæssige ændringer på specialsygehuset indenfor områderne intensiv, sammedagskirurgi og restaurant samt registrering af teknik. Sygehus Sønderjylland ansøger om en rådgiverbevilling på 5 mio. kr. i 2013.   

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
   

  Under forudsætning af regionsrådets godkendelse af helhedsplanen for Specialsygehus Sønderborg, jf. særskilt sag på indeværende dagsorden, forelægges hermed et idéoplæg vedr. opstart af bygningsmæssige ændringer på sygehuset.

  I forlængelse af helhedsplanen har Sygehus Sønderjylland udarbejdet vedlagte idéoplæg vedr. realiseringen af etape 1 af specialsygehuset. Det drejer sig om intensiv, sammedagskirurgi, restaurant og registrering af teknik og diverse anlæg. Der ansøges i denne omgang om en rådgiverbevilling på 5 mio. kr.  

  Intensiv skal etableres i nye lokaler pga. arbejdsmiljøproblemer i afdelingens eksisterende rammer. Ombygningen er vurderet at koste 5,3 mio. kr. og planlægges gennemført i 1. til 3. kvartal 2014.

  Sammedagskirurgi skal ombygges, idet afdelingen medio 2014 skal modtage aktiviteten fra Haderslev, pga. lukningen af sygehuset i Haderslev. Ombygningerne er vurderet at koste 7,4 mio. kr. og planlægges gennemført fra 4. kvartal 2013 til 2. kvartal 2014.   

  Restaurantprojektet er betinget af et samlet bespisningskoncept for hele Sygehus Sønderjylland som tilsiger, at flertallet af patienter skal bespises i restauranten og færrest mulige på afdelingerne. Dette afføder behov for nye rammer til restaurantområdet. Projektet er vurderet at koste 7,2 mio. kr. og planlægges gennemført i 1. til 3. kvartal 2014.  

  I forlængelse af regionsrådets godkendelse den 25. juni 2012 af profilen for Specialsygehus Sønderborg, meddelte regionsrådet anlægsbevilling på 3,1 mio. kr. til etablering af en café på sygehuset i Sønderborg. Sygehusets efterfølgende bearbejdning dels af indretningen af specialsygehuset og dels af sygehusets koncept for bespisning har dog vist, at projektet ikke var hensigtsmæssigt og foreslås derfor annulleret.

  Idéoplægget indeholder også en ansøgning om rådgiverbevilling til registrering af teknik og diverse anlæg.  

  Der ansøges om en samlet rådgiverbevilling på 5 mio. kr. til de tre delprojekter og registrering af teknik og diverse anlæg.

  Regionsrådet vil senere blive forelagt et byggeprogram til godkendelse med henblik på meddelelse af anlægsbevilling til selve udførelsen af projekterne.

  fold dette punkt ind Indstilling
   

  Det indstilles, at Innovationsudvalget anbefaler regionsrådet,

  • at idéoplæg for delprojekter vedr. intensiv, sammedagskirurgi, restaurant og teknik på Specialsygehus Sønderborg godkendes,
  • at der meddeles en anlægsbevilling på 5 mio. kr. (indeks 130,3) til rådgivning,
  • at der frigives 5 mio. kr. i 2013 til formålet finansieret af det afsatte rådighedsbeløb til Specialsygehus Sønderborg,
  • at anlægsbevilling til cafe i Sønderborg nulstilles,
  • at det afsatte rådighedsbeløb på 3,184 mio. kr. (indeks 128,3) i 2012 tilføres de likvide aktiver.
  fold dette punkt ind Beslutning i Innovationsudvalget den 22-11-2012
   

  Udvalget anbefaler indstillingen over for regionsrådet.

  fold dette punkt ind Bilag
   

  Sagsnr. 12/15408
  5. Udbetalingsanmodning for kvalitetsfondsprojektet i Aabenraa
  fold dette punkt ind Resume
   

  Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse har godkendt udbetalingsanmodningen for fremadrettet udbetaling af kvalitetsfondsmidler til projektet i Aabenraa. Konsekvenserne af finansieringsprofilen for projektet forelægges til regionsrådets godkendelse.  

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
   

  Regionsrådet godkendte den 24. september 2012 ansøgningen om udbetalingsanmodning for kvalitetsfondsprojektet i Aabenraa. 

  Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse har den 30. oktober 2012 godkendt udbetalingsanmodningen for fremadrettet udbetaling af kvalitetsfondsmidler, da det efter gennemgang af projektmaterialet og den opdaterede risikovurdering vurderes, at projektets økonomiske forudsætninger er realistiske og robuste, samt at projektet lever op til de projektspecifikke tilsagnsbetingelser og de formelle krav til udbetalingsanmodning. Ministeriets brev er vedlagt som bilag. 

  Ministeriet meddeler samtidig finansieringsprofilen fordelt på de enkelte år for projektet i Aabenraa. Det fremgår, at projektet skal finansieres af følgende tre kilder: Låneadgang (12,5 %), deponering (27,7 %) og kvalitetsfondsmidler (59,8 %). De forbrugte midler på projektet i perioden 2009-2012 skal finansieres af regionens deponerede midler. I 2013 starter udbetalingen af midler fra Kvalitetsfonden. Kvalitetsfondsmidlerne og de deponerede midler frigives kvartalsvist forud i overensstemmelse med den fastsatte finansieringsprofil for det pågældende projekt. Låneadgangen er henlagt til 2017 og 2018, og vilkårene for låneoptagelsen vil blive forelagt regionsrådet på et senere tidspunkt. 

  I regionens budget er rådighedsbeløbene på i alt 1.306 mio. kr. (pl-indeks 104,88) til kvalitetsfondsprojektet i Aabenraa allerede afsat, og i første omgang finansieret af likvide aktiver. I henhold til vedlagte finansieringsprofil indstilles, at rådighedsbeløbene finansieres af de tre kilder: egenfinansiering via deponerede midler, kvalitetsfondsmidler og låneadgang (jf. bilag).    

  Det bemærkes, at ifølge regnskabsinstruksen revideres finansieringsprofilen årligt i forbindelse med 2. kvartals standardrapportering, dvs. næste gang er i september 2013. Det betyder, at finansieringsprofilen fremadrettet løbende tilpasses fremdriften i projektet.

  Efter godkendt udbetalingsanmodning skal Region Syddanmark afrapportere kvartalsvist til Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse med start fra 4. kvartal 2012.  

  fold dette punkt ind Indstilling
   

  Det indstilles, at Innovationsudvalget anbefaler regionsrådet,

  • at der indarbejdes anlægsindtægter på 783,750 mio. kr. vedr. tilskud fra kvalitetsfonden i årene 2013-2020 til finansiering af de afsatte rådighedsbeløb til kvalitetsfondsprojektet i Aabenraa, jf. bilag, 
  • at der meddeles anlægsindtægtsbevilling på 783,750 mio. kr. (pl-indeks 104,88) vedr. tilskud fra kvalitetsfonden til projektet i Aabenraa,
  • at der i 2012 frigives 257,119 mio. kr. (årets priser) af de deponerede midler vedr. allerede afholdte udgifter i 2009-2012, som tilføres de likvide aktiver, der i første omgang har finansieret disse, jf. bilag,
  • at der i 2013 frigives 101,920 mio. kr. (pl-indeks 104,88) af de deponerede midler til finansiering af projektet,
  • at der budgetteres med låntagning på 163,613 mio. kr. (pl-indeks 104,88) fordelt på 2017 og 2018, jf. bilag, idet regionsrådet ved en senere lejlighed forelægges konkret sag vedr. optagelse af lån. 
  fold dette punkt ind Beslutning i Innovationsudvalget den 22-11-2012
   

  Udvalget anbefaler indstillingen over for regionsrådet.

  fold dette punkt ind Bilag
   

  Sagsnr. 10/4091
  6. Rapportering nr. 8 om kvalitetsfondsprojekterne og 3. rapportering om udbygningen af Esbjerg Sygehus
  fold dette punkt ind Resume
   

  Regionsrådet har besluttet, at der skal ske en periodisk rapportering til regionsrådet om fremdriften i Region Syddanmarks store sygehusprojekter. Denne sag indeholder den 8. rapportering om kvalitetsfondsprojekterne og den 3. rapportering om udbygningen af Esbjerg Sygehus.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
   

  Rapporteringen følger de rammer, der er fastsat af Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse.
  Siden sidste rapportering er udbetalingsanmodningen for udbygningen af Aabenraa Sygehus godkendt. Fra næste rapportering vil der derfor være vedlagt en revisionserklæring vedrørende rapporteringen for Aabenraa Sygehus, og rapporteringen for Aabenraa Sygehus vil tilgå ministeriet for Sundhed og Forebyggelse.
   
  Rapporteringen viser, at projekterne holder sig inden for de økonomiske rammer.

  Rapporteringen for udbygningen af Kolding Sygehus er præget af den aflyste licitation og viser derfor en forventet forsinkelse af projektet samt ændringer i kvaliteten.

  fold dette punkt ind Indstilling
   

  Det indstilles, at Innovationsudvalget anbefaler regionsrådet,

  • at rapporteringen tages til efterretning.
  fold dette punkt ind Beslutning i Innovationsudvalget den 22-11-2012
   

  Udvalget anbefaler indstillingen over for regionsrådet.

  fold dette punkt ind Bilag
   

  Sagsnr. 12/537
  7. Orientering om ansøgninger til Vækstforum indenfor sundheds- og velfærdsinnovation
  fold dette punkt ind Resume
   

  Syddansk Vækstforum har på sit møde 27. september 2012 indstillet tre projekter inden for forretningsområdet sundheds- og velfærdsinnovation til støtte med regionale erhvervsudviklingsmidler og strukturfondsmidler. Formandskabet for Syddansk Vækstforum indstillede desuden på sit møde 10. september 2012 ét projekt indenfor sundheds- og velfærdsinnovation til støtte under Puljen til kommercialisering af offentlig-privat innovation.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
   

  Syddansk Vækstforum har på sit møde 27. september 2012 indstillet tre projekter inden for forretningsområdet sundheds- og velfærdsinnovation til støtte med regionale erhvervsudviklingsmidler og strukturfondsmidler.

  Det drejer sig om følgende tre projekter:

  Accelerate Welfare

  Ansøger: ACCELERACE MANAGEMENT A/S

  Kort resumé:

  Projektet vil opbygge et elitetræningscenter for opstartsvirksomheder indenfor sundheds- og velfærdsinnovation. Centret skal dels udvikle nye vækstvirksomheder med udgangspunkt i personer, ressourcer og kompetencer i regionen, for eksempel ved at kommercialisere teknologier, som udspringer af forskningssatsningerne på området. Centret vil arbejde målrettet med at skabe nye vækstvirksomheder med udgangspunkt i ideer, teknologier og kompetencer i eksisterende regionale virksomheder og ved at tiltrække potentielle vækstvirksomheder fra resten af Danmark og udlandet.

  Ansøger er samtidig managementselskab for kapitalfonden for velfærdsteknologi og lånefonden for yderområder, Welfare Tech Invest, hvilket sikrer et sammenhængende forløb, hvor rådgivning og kapital kombineres.

  Samtidig med, at der er fokus på et integreret forløb, hvor rådgivning og kapital kombineres, er der et stærkt internationalt aspekt i projektet.

  Økonomi:

  Det samlede budget er 14.703.702 kr. og der søges om medfinansiering fra de regionale erhvervsudviklingsmidler på 6.303.702 kr. Den øvrige finansiering er 900.000 kr. fra Socialfonden og statslig medfinansiering på 7.500.000 kr.

  GameLab4Health

  Ansøger: OUH – Odense Universitetshospital

  Kort resumé:

  OUH vil gøre det nemmere for virksomheder at udvikle nye teknologier til sundhedsarbejdet. Der er mange muligheder for at optimere processer og servicen overfor patienter. Projektet inviterer virksomheder ind i klinikken i et samarbejde om nye løsninger. Projektet ”planter” virksomheder midt blandt klinikere, patienter og behandlere i et spillaboratorium og skaber en ny vinkel på innovation og brugerinddragelse.

  Projektet involverer virksomheder i opbygning af en platform hvor afstanden mellem produktidéer, brugertest og forretningsudvikling er minimal. Målet er at udvikle applikationer til den kliniske praksis ved at bruge spilteknologier, spilkoncepter, apps, tablets, konsoller – værktøjer der på nye måder kan motivere og involvere patienter i egen bedring. Med regionale videninstitutioner (Erhvervsakademiet Lillebælt, SDU, UCL) som innovationsdrivere, OUH som brugerinstitution og med 20 industrielle partnere, skaber projektet et kompetence- og udviklingslaboratorium midt i hjertet af den kliniske hverdag. I projektet vil Samsung og Microsoft – som store teknologileverandører – bistå klinikere og regionale it-virksomheder i processen, der skal:

  • Udvikle løsninger til sundhedsvæsnet indenfor Serious Games, Apps, iHealth og mHealth,
  • Skabe et laboratorium i klinikken, hvor klinikkerne og virksomheder arbejder med udvikling,
  • Skabe teknologisk og konceptuel sidestepping.

  Økonomi:

  Det samlede budget er 20.919.499,80 kr. og der søges finansiering på 6.955.262 kr. fra Socialfonden og på 3.504.487,80 kr. fra Regionalfonden. Den øvrige finansiering er 3.865.225,90 kr. fra egenfinansiering og 6.594.524,00 kr. fra deltagerfinansiering.

  Syddansk Entreprenørskab og Forskning

  Ansøger: Oplevelsesparken A/S

  Kort resumé:

  Region Syddanmark er, som den første danske region nogensinde, blevet udnævnt til Europæisk Iværksætterregion 2013 (EER 2013).

  Projektet, som skal ses i sammenhæng med udnævnelsen til iværksætterregion, har til formål at fremme iværksætteri, innovation og interessen for forskning indenfor Vækstforums forretningsområder – herunder sundheds- og velfærdsinnovation – blandt unge i folkeskolens ældste klasser og på ungdomsuddannelserne.

  Omdrejningspunktet for projektets aktiviteter er en konkurrence, som er inspireret af Danfoss Universes Man-on-the-Moon koncept. Samtidig bygger initiativet ovenpå allerede eksisterende konkurrencestrukturer, som er kendt i uddannelsessystemet, hvilket sikrer opbakning og deltagelse.

  Projektet kan desuden være med til at sætte endnu mere fokus på Syddanmark som Europæisk Iværksætterregion 2013, ikke mindst på grund af sammenkoblingen mellem unge i uddannelsessystemet og regionens fokuserede forretningsstrategi, hvor der satses på tre særligt lovende erhvervsområder: bæredygtig energi, sundheds- og velfærdsinnovation og oplevelsesøkonomi. Denne fokuserede strategi kaldes i EU-termer ”smart specialization” eller intelligent specialisering.

  Økonomi

  Projektet har et samlet budget på 3.781.197,90 kr. og søger om medfinansiering fra de regionale erhvervsudviklingsmidler på 756.240,00 kr. Den øvrige finansiering er 1.890.598,95 kr. fra Socialfonden og en egenfinansiering på 1.134.358,95 kr.

  Indstillede projekter under Pulje til kommercialisering af offentlig-privat innovation

  Formandskabet for Syddansk Vækstforum indstillede på sit møde 10. september 2012 ét projekt indenfor Sundheds- og velfærdsinnovation til støtte under Puljen til kommercialisering af offentlig-privat innovation.

  Formålet med puljen er at understøtte mindre, korterevarende projektforløb for små og mellemstore virksomheders arbejde med kommercialisering af produkter inden for Sundheds- og velfærdsinnovation,

  Bæredygtig Energi samt Oplevelseserhverv – herunder samarbejde med offentlige parter omkring afprøvning og dokumentation af effekt.

  Baggrunden for etableringen af puljen er, at en evaluering af Vækstforums indsats har vist, at der er et behov for en yderligere styrkelse af indsatsen for at markedsmodne og kommercialisere virksomhedernes produkter – særligt i den sidste kritiske fase inden markedsintroduktion.

  Det drejer sig om følgende projekt:

  Indikator 2.0

  Ansøger: Team Online A/S

  Kort resumé:

  Indikator er et modul til Team Onlines socialfaglige It-system, Bosted System.

  Medarbejderne i den sociale sektor kan anvende det webbaserede it-værktøj til indikatorregistreringer på den enkelte borger i forhold til opsatte mål og delmål. Der kan registreres på alle former for indikatorer såsom adfærd, fremmøde, medicinforbrug og frem- eller tilbageskridt i forhold til opsatte pædagogiske mål.

  Indikator findes i dag i en standardmodel, der bruges af nogle af Team Onlines kunder. Men for at leve op til markedets aktuelle og fremadrettede behov og for at markedsmodne systemet til salg i større skala, er der brug for at afdække relevante krav og at optimere systemets form, funktion og design. I projektet vil modulet tilpasses en kommunes behov for derefter at testes af to brugergrupper; voksen/handicap og børn/unge området. Når projektet er slut vil Team Online stå tilbage med en business case, der dokumenterer den økonomiske og pædagogiske effekt af at anvende Indikator 2.0 i Esbjerg Kommune.

  Økonomi

  Projektet har et samlet budget på 1.652.000 kr. og søger medfinansiering på 1.239.000 kr. fra Puljen til kommercialisering af offentlig-privat innovation. Den øvrige finansiering er en egenfinansiering på 413.000 kr.

  fold dette punkt ind Indstilling
   

  Til orientering.

  fold dette punkt ind Beslutning i Innovationsudvalget den 22-11-2012
   

  Orienteredes.


  Sagsnr. 08/19029
  8. Lagersammenlægning på OUH
  fold dette punkt ind Resume
   

  Odense Universitetshospital (OUH) har fremsendt idéoplæg om lagersammenlægning af sygehusets sterilvarelager og varelager foranlediget af implementering af nyt logistik-system, kaldet briksystemet. Der ansøges om finansiering af projektet.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
   

  På OUH skal der implementeres et briksystem, der forudsætter en fysisk sammenlægning af OUHs sterilvarelager og varelager. Lagersammenlægningen og briksystemet er to delprojekter i den overordnede logistiske udviklingsstrategi, som skal optimere den indgående logistik til de kliniske afdelinger.

  For at opnår fuld effekt af briksystemet kræves en lagersammenlægning, så alle varer varemodtages ét sted.

  En samlet lagercentral betyder,

  • at der sker aflastning af det kliniske personale, da opgaver til løsningen af logistiske opgaver mindskes væsentligt,
  • at der sker en automatisering af registrering af indkomne varer til afregningssystemet,
  • at sikre mere rationel udnyttelse af arealer til lager,
  • at sikre logistikudviklingen frem mod nyt OUH gennem kendskab til vareflowet med henblik på optimering af grundlaget for dimensionering af centrale og decentrale lagre på NYT OUH.

  Det forventes, at lagersammenlægningen kan gennemføres medio 2013.

  Projektets anlægsøkonomi er på samlet 5,805 mio. kr. i indeks 130,3. OUH har udarbejdet et ideoplæg om projektet, som er vedlagt som bilag.

  Regionsrådet har den 12. december 2011 truffet beslutninger om etablering og rokade af sengeafdelinger mv. efter etablering af FAM på OUH. På projektet for FAM henstår for øjeblikket 5,805 mio. kr., som foreslås anvendt til lagersammenlægningen. Med henvisning til anden sag på dagsordenen søges det uforbrugte beløb overført til 2013.

  fold dette punkt ind Indstilling
   

  Det indstilles, at Innovationsudvalget anbefaler regionsrådet,

  • at det fremsendte ideoplæg godkendes som grundlag for planlægning, projektering af udbud af projektet om lagersammenlægning,
  • at der afsættes og frigives rådighedsbeløb i 2013 på 5,805 mio. kr. (indeks 130,3) til projektet, finansieret via reduktion af det overførte uforbrugte rådighedsbeløb til Midlertidig Fælles Akutmodtagelse på OUH, jf. anden ansøgning på dagsordenen,
  • at der meddeles anlægsbevilling på 5,806 mio. kr. (indeks 130,3) til projektet,
  • at regionsrådet bemyndiger sundhedsdirektøren til at godkende licitationsresultat inden for den meddelte anlægsøkonomi.
  fold dette punkt ind Beslutning i Innovationsudvalget den 22-11-2012
   

  Udvalget anbefaler indstillingen over for regionsrådet.

  fold dette punkt ind Bilag
   

  Sagsnr. 12/1908
  9. Fornyelsesfondens Partnerskab til Sundheds- og sygehusinnovation
  fold dette punkt ind Resume
     
  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
   

  Formålet med Fornyelsesfondens pulje for strategiske sygehuspartnerskaber er at bidrage til at realisere sygehusbyggeriernes erhvervsmæssige potentiale ved at fremme udvikling og markedsmodning af danske sygehus- og sundhedsløsninger.

  Partnerskabet, der består af Fornyelsesfonden og de fem regioner råder i 2012-2013 over 100 mio. kr. Midlerne udmøntes gennem tematiserede ansøgningsrunder.

  Den første ansøgningsrunde er gennemført og Region Syddanmark er involveret i fire ud af syv projekter som Partnerskabet har bevilget midler til. De fire projekter er kort beskrevet i vedlagte notat.

  Den næste ansøgningsrunde har frist den 10. december 2012. Temaerne for ansøgningsrunden er de samme som fra juniansøgningen, dvs. 1) hospitalsinfektioner/hygiejne, 2) logistik og sporbarhed samt 3) udlæggelse og selvhjulpenhed.

  En regional arbejdsgruppe bestående af repræsentanter fra sygehusene, projektorganisationen for nyt sygehusbyggeri, Welfare Tech og Syddansk Sundhedsinnovation arbejder med at kvalificere en række projektforslag.

  fold dette punkt ind Indstilling
   

  Til orientering.

  fold dette punkt ind Beslutning i Innovationsudvalget den 22-11-2012
   

  Orienteredes.

  fold dette punkt ind Bilag
   

  Sagsnr. 12/23629
  10. Opførelse af ny værksteds- og innovationsbygning i Forskerparken i Odense
  fold dette punkt ind Resume
   

  Det planlægges at udvide Syddansk Sundhedsinnovation ved at opføre nybyggeri i Forskerparken i Odense. Bygningen planlægges at bestå af 1.100 m² med en forventet anlægsramme på 17,4 mio. kr.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
   

  Syddansk Sundhedsinnovation blev etableret ved regionsrådsbeslutning 28. november 2011 med det formål, at give potentielle brugere en let og enkel adgang til at tilføre ideer og afprøve produkter mv. til Region Syddanmarks satsning på velfærdsteknologi og telemedicin samt styrke udbredelsen af succesfulde løsninger. Siden etableringen har Syddansk Sundhedsinnovation oplevet en kraftig vækst i opgaveporteføljen, herunder en betydelig stigning i mængden af opgaver, der finansieres via indtægtsdækket virksomhed og/eller fondsmidler. Det har medført, at de bygningsmæssige rammer, som staben råder over, ikke længere opfylder de nødvendige behov og samtidig giver det store udfordringer at opfylde de lovmæssige arbejdsmiljøkrav.

  Staben er placeret i Forskerparken i Odense, hvor der er indgået to lejemål omfattende både kontor- og innovationsfaciliteter. Samlet set er der behov for mere plads. Det gælder både innovationsfaciliteter (inkl. værksted, lager og opbevaring), projektfaciliteter og åbne samarbejdspladser.

  En udvidelse af innovationsfaciliteterne er nødvendig for at kunne skabe en unik platform for et åbent og innovativt offentligt-privat samarbejde om udvikling og test af nye løsninger. Udvidelsen skal således understøtte udviklingen af LivingLab Denmark som platform til at stimulere og professionalisere offentligt-privat innovation (OPI). Endelig skal opførelsen af en ny bygning også anvendes til at udbygge det strategiske samarbejde med Teknologisk Institut, som også er placeret i Forskerparken.

  Forskerparken rummer ikke eksisterende faciliteter, som imødekommer de lokalemæssige behov, hvorfor det er nødvendigt at opføre nye bygninger.

  Syddansk Sundhedsinnovation foreslår, at der etableres en ny bygning på 1.100 m². Bygningen skal rumme følgende faciliteter:

  • Værksted på 300 m²
  • Innovationshal til brugerprocesser, mock-ups og længerevarende projektforløb på 400 m²
  • Åbne projektsamarbejdspladser og mødefaciliteter inkl. toiletter på 400 m².

  Projektet forventes at kunne gennemføres med en samlet anlægsramme på 17,4 mio. kr. og kunne tages i brug ultimo 2013.

  fold dette punkt ind Indstilling
   

  Det indstilles, at Innovationsudvalget anbefaler regionsrådet, 

  • at idéoplæg til Udvidelse af Syddansk Sundhedsinnovation godkendes.
  • At der på Sundhed i 2012 afsættes og frigives rådighedsbeløb på 17,4 mio. kr., finansieret af 8,7 mio. kr. af de likvide aktiver samt anlægsindtægt på -8,7 mio. kr. vedr. midler fra Øvrige omkostninger, Regional Udvikling.
  • At der meddeles anlægsbevilling på 17,4 mio. kr. og anlægsindtægtsbevilling på -8,7 mio. kr. (indeks 128,3).
  • At regionens økonomidirektør bemyndiges til at godkende byggeprogram og licitationsresultat indenfor rammerne af den meddelte anlægsøkonomi.
  fold dette punkt ind Beslutning i Innovationsudvalget den 22-11-2012
   

  Udvalget anbefaler indstillingen over for regionsrådet.

  fold dette punkt ind Bilag
   

  Sagsnr. 12/23184
  11. Nyt teknisk paradigme for bygning af hospitaler – dokumentation og afprøvning
  fold dette punkt ind Resume
   

  Arbejdet med byggeprogrammet for det nye universitetshospital i Odense (Nyt OUH) resulterede i store udfordringer i at overholde kravet om den brutto/nettofaktor, som regeringens ekspertpanel forudsatte i forbindelse med kvalitetsfondsbyggeri. Ekspertudvalget fastlagde den til 2,0. Det vil sige, at antallet af m2 til gangarealer, tekniske forsyningsveje, fællesarealer og lignende ikke må værre større end de arealer, der er afsat til klinisk arbejde mv. I traditionelt sygehusbyggeri ligger denne brutto/nettofaktor typisk omkring 2,25.

  På baggrund af blandt andet disse udfordringer er der under byggeprogramfasen på Nyt OUH blevet udtænkt en ny måde at reducere brutto/nettofaktoren på. Der er tale om et nyt paradigme for bygningsteknik med betydning for blandt andet dimensionering af hospitalet. Sagen fremlægges med henblik på bevilling til afprøvning af det nye paradigme.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
   

  Det alternative bygningstekniske paradigme adskiller sig blandt andet fra det etablerede paradigme ved, at der anvendes decentrale tekniske anlæg i stedet for centrale anlæg (eksempelvis til ventilation). Hvert enkelt rum i byggeriet udrustes over loft med nøjagtigt de tekniske anlæg, der er nødvendige for rummets funktion.

  Det vedlagte notat beskriver paradigmet og et projekt med tilhørende økonomi til afprøvning af denne nye måde at tænke sygehusbyggeri. Afprøvningen skal skabe et bedre grundlag for at basere den videre projektering af Nyt OUH på baggrund af det nye bygningstekniske paradigme og samtidig afsøge udviklings- og erhvervspotentialet.

  Det nye bygningstekniske paradigme er en unik ny måde at tænke sygehusbyggeri på og giver derfor også mulighed for, i samarbejde med blandt andet regionale virksomheder, at udnytte det erhvervsmæssige potentiale i investeringerne i Nyt OUH.

  Det alternative bygningstekniske paradigme bør dokumenteres yderligere og afprøves blandt andet på Odense Universitetshospital. Denne proces har til formål at identificere de problemstillinger, der skal løses, for at paradigmet kan gennemføres. Alternativt kan det blive nødvendigt at konkludere, at paradigmet ikke kan gennemføres i sin helhed. Projektet med afprøvning af det nye bygningstekniske paradigme består af tre dele med følgende tilhørende økonomi:

  Fase

  Mio. kr.

  1. Teoretisk dokumentation af alternativt byggeteknisk paradigme
  2. Teknisk mock-up
  3. Klinisk mock-up og test

  5,0

  10,0

  10,0

  I alt

  25,0

  fold dette punkt ind Indstilling
   

  Det indstilles, at Innovationsudvalget anbefaler regionsrådet,

  • at projekt til videreudvikling af det alternative bygningstekniske paradigme vedrørende decentrale tekniske anlæg godkendes med henblik på kvalificering/afprøvning samt afdækning af erhvervsøkonomiske potentialer herfor.
  • At projektet forankres i Projektorganisationen for Nyt OUH.
  • At der afsættes og frigives rådighedsbeløb til projektet på 15,0 mio. kr. i 2012 på sundhed finansieret via indtægter på 10 mio. kr. fra Nyt OUH samt konvertering af 5,0 mio. kr. til anlæg fra Prioriteringspuljen, drift i 2012, og rådighedsbeløb på 10 mio. kr. på Regional Udvikling, finansieret via konvertering til anlæg fra Øvrige omkostninger, drift ligeledes i 2012.
  • At der meddeles anlægsbevilling på 15,0 mio. kr. til projektet og anlægsindtægtsbevilling på -10,0 mio. kr. på Sundhed hhv. 10 mio. kr. på Regional Udvikling (indeks 128,3).
  • At der følges op på mulighederne i forhold til regional vækst og jobskabelse.
  fold dette punkt ind Beslutning i Innovationsudvalget den 22-11-2012
   

  Udvalget anbefaler indstillingen over for regionsrådet.

  fold dette punkt ind Bilag
   

  Sagsnr. 12/15240
  12. Status på evaluering af Genoptræn.dk
  fold dette punkt ind Resume
   

  Syddansk Sundhedsinnovation har i samarbejde med Odense, Middelfart, Haderslev og Sønderborg Kommuner samt OUH - Svendborg Sygehus udviklet Genoptræn.dk - en virtuel genoptræningsportal.

  I perioden maj - oktober 2012 blev Genoptræn.dk i fuld skala testet på knæ- og skulderpatienter i de 4 involverede kommuner. Syddansk Sundhedsinnovation står for evaluering af testperioden for Genoptræn.dk, og præsenterer jf. beslutning på møde den 24. maj 2012 her de foreløbige resultater. Testperioden afsluttes sidst i oktober 2012.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
   

  Formål med evalueringen er at vise om en virtuel genoptræningsportal virker i praksis, og om den kan supplere/eventuelt erstatte terapeuters personlige kontakt til patienten. Evalueringen baseres på interview med patienter og terapeuter samt dataopsamling på brugen af Genoptræn.dk. 

  Udgangspunktet for Genoptræn.dk er en idé fra Region Syddanmarks idé- og projektbørs www.invia.nu. Genoptræn.dk er udviklet i samarbejde med terapeuter og patienter fra kommuner og Region Syddanmark. 

  Praksis i dag er, at patienterne får udleveret genoptræning i papirform – med en tegning/billede og en tekst. Problemerne med hjemmetræningen i nuværende praksis er f.eks., at patienterne ofte bliver i tvivl, om de udfører øvelserne korrekt, det kan nemt blive glemt at få lavet hjemmetræningen, øvelserne er ikke individuelt tilpasset, de er monotone og statiske og opleves ikke motiverende.

  På Genoptræn.dk får patienterne genoptræningsprogrammet som videoer, hvor en terapeut guider patienten gennem øvelsen. Herudover er der bl.a. mulighed for at korrespondere med ens terapeut via mail, og hvis patienten ikke får lavet sin træning sendes en venlig sms-påmindelse. Genoptræn.dk fungerer på patientens egen platform via Web, Android og IOS (iPhone/iPad).

  Evalueringen viser, at patienter oplever et kvalitetsmæssigt løft i forhold til genoptræning i papirform, idet Genoptræn.dk er mere motiverende, understøtter oplevelsen af patienten i centrum, ansvar for egen træning, er let tilgængelig og fastholder patienten i sin genoptræning. Terapeuterne oplever, at flere patienter, end de forventede, kan håndtere website, smartphone og iPad løsninger, og at patienten foretrækker Genoptræn.dk frem for genoptræning i papirform, hvis de får valget. Genoptræningsforløbene bliver mere effektive med Genoptræn.dk sammenlignet med genoptræning i papirform i og med, at patienterne udfører øvelserne mere korrekt, træner mere hjemme og aktivt tager ansvar for at optimere træningen.

  Patienter og terapeuter understreger, at det fysiske møde mellem patient og terapeut er centralt for at sikre høj faglig kvalitet i genoptræningen. Genoptræn.dk har suppleret/erstattet terapeuternes personlige kontakt i forbindelse med sommerferieafvikling, og det har også været muligt at afslutte behandling i kommunen via Genoptræn.dk.

  I perioden maj - september 2012 er der oprettet 48 terapeuter, der arbejder med skulder- og knæpatienter. Heraf anvender 92 % af terapeuterne, der arbejder med skulder- og knæpatienter, Genoptræn.dk aktivt (= minimum oprettet 1 patient). Der er samlet oprettet 261 patienter på Genoptræn.dk.

  Sidst i oktober afsluttes testperioden, og styregruppen for Genoptræn.dk skal tage beslutning om evt. udbredelse af og videreudvikling af Genoptræn.dk.

  fold dette punkt ind Indstilling
   

  Til orientering.

  fold dette punkt ind Beslutning i Innovationsudvalget den 22-11-2012
   

  Orienteredes.

  fold dette punkt ind Bilag
   

  Sagsnr. 10/15339
  13. Projektstatus på sygehusbyggerier 3. kvt. 2012
  fold dette punkt ind Resume
   

  I denne sag orienteres om de større somatiske sygehusbyggerier i regionen med anlægsbevilling over 15 mio. kr., eksklusiv kvalitetsfondsbyggerierne og SVS.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
   

  I forhold til 2. kvartal. 2012:

  • Vejle, ekstra etage på dagkirurgisk bygning, som er tilføjet igen til beskrevne projekter, da projektet ikke er færdigt endnu.  

  3. kvartal. 2012:

  1. Beskrevne projekter

  • OUH, Dagkirurgi og Da Vinci-center, Odense.
  • OUH, P-hus, Svendborg.
  • OUH, FAM, Svendborg.
  • Vejle, Sterilcentral.
  • Vejle, Bygning A8 + acceleratorrum.
  • Vejle, ekstra etage på Dagkirurgisk bygning.

  2. Oversigt over projekter, der mangler godkendelse af anlægsregnskab i regionsrådet.

  3. Oversigt over afsluttede byggerier.

  Fase 1, Sydvestjysk Sygehus, Esbjerg fremgår af særskilt rapportering på kvalitetsfondsprojekter.

  Status forelægges Innovationsudvalget kvartalsvis til input for udvalgets arbejdsplan.

  fold dette punkt ind Indstilling
   

  Til orientering.

  fold dette punkt ind Beslutning i Direktionen den 07-11-2012
   

  Direktionen blev orienteret. Emnet drøftes på næstkommende planlægningsmøde med regionsrådsformanden.

  fold dette punkt ind Beslutning i Innovationsudvalget den 22-11-2012
   

  Orienteredes.

  fold dette punkt ind Bilag
   

  Sagsnr. 12/8
  14. Siden sidst
  fold dette punkt ind Resume
     
  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
     
  fold dette punkt ind Indstilling
     
  fold dette punkt ind Beslutning i Innovationsudvalget den 22-11-2012
   

  -


  Sagsnr. 12/8
  15. Mødeplan 2012 og 2013
  fold dette punkt ind Resume
     
  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
   

  Mødeplan for 2012 og 2013 i Innovationsudvalget:

  • Torsdag den 13. december 2012, kl. 14.00-16.00 – Syddansk Sundhedsinnovation, Forskerparken i Odense

  Mødet er ændret fra Regionshuset, idet mødet den 25. oktober 2012 blev aflyst.

  • Torsdag den 17. januar 2013, kl. 14.00-16.00
  • Torsdag den 7. februar 2013, kl. 14.00-16.00
  • Torsdag den 14. marts 2013, kl. 14.00-16.00
  • Torsdag den 25. april 2013, kl. 14.00-16.00
  • Torsdag den 23. maj 2013, kl. 14.00-16.00
  • Torsdag den 20. juni 2013, kl. 14.00-16.00
  • Torsdag den 22. august 2013, 14.00-16.00
  • Torsdag den 19. september 2013, kl. 14.00-16.00
  • Torsdag den 24. oktober 2013, kl. 14.00-16.00
  • Torsdag den 14. november 2013, kl. 14.00-16.00
  • Torsdag den 12. december 2013, kl. 14.00-16.00


  Møderne er koordineret med regionsrådsmøder, forretningsudvalgsmøder og andre udvalgsmøder i 2012 og 2013.

  fold dette punkt ind Indstilling
   

  Det indstilles,

  • at næste møde afholdes den 13. december 2012, kl. 14.00-16.00 på Syddansk Sundhedsinnovation, Forskerparken i Odense.
  fold dette punkt ind Beslutning i Innovationsudvalget den 22-11-2012
   

  Næste møde afholdes den 13. december 2012, kl. 14.00 – 16.00. Mødet forventes afholdt på et af Region Syddanmarks sygehuse.


  Sagsnr. 12/8
  16. Meddelelser
  fold dette punkt ind Resume
     
  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
     
  fold dette punkt ind Indstilling
     
  fold dette punkt ind Beslutning i Innovationsudvalget den 22-11-2012
   

  -


  Sagsnr. 12/8
  17. Eventuelt
  fold dette punkt ind Resume
     
  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
     
  fold dette punkt ind Indstilling
     
  fold dette punkt ind Beslutning i Innovationsudvalget den 22-11-2012
   

  -


  Sagsnr.  
  18. LUKKET PUNKT - Konkurrenceprogram for fase 2 af kvalitetsfondsprojektet i Aabenraa
  fold dette punkt ind Resume
     
  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
     
  fold dette punkt ind Indstilling
     
  fold dette punkt ind Beslutning i Innovationsudvalget den 22-11-2012
   

  -

   


  Siden er sidst opdateret 23-11-2012
  Kontakt Region Syddanmark

  Region Syddanmark | Tlf: 76 63 10 00 | CVR nr. 29190909 | Skriv til Regionen | Om hjemmesiden | Sitemap | Tilgængelighedserklæring