Gå til indhold
Forsiden | Kontakt | Ledige job | For ansatte | Presse og nyheder | Web-TV | Besuchen Sie unsere deutsche Website Visit our English website |
Region Syddanmark logo, link til forsiden

Akut- og ø-udvalget - Referat - 22. november 2012

Mødedato
22-11-2012 kl. 15:00 - 17:00

Mødested
Mødeværelse 3

Deltagere
 • Thyge Nielsen (V)
 • John Hyrup Jensen (U)
 • Jette Jensen (S)
 • Andrea Terp (S)
 • Claus Warming (V)
 • Bjarne Juel Møller (O)
 • Poul Sækmose (C)

 • Afbud
 • Poul Sækmose (C)

 • Luk alle punkter Referat


  1. Skadevisitation
  2. Finanslovsaftaler om akutlægehelikopter og akutpulje
  3. Status på responstiderne 3. kvartal 2012
  4. Tilgængelighed af hjertestartere udenfor sygehus
  5. Mødeplan 2012 og 2013
  6. Eventuelt


  Sagsnr. 11/20720
  1. Skadevisitation
  fold dette punkt ind Resume

  Regionerne skal frem mod foråret 2014 indføre visitation til skadebehandling på sygehusene.

  Indførelse af visiteret adgang til skadestuebehandling forventes at reducere aktiviteten på skadestueområdet, hvilket alt andet lige betyder, at kapaciteten på skadestueområdet vil skulle reduceres.

  Det foreslås, at den kommende skadestuevisitering betjenes af sygeplejersker. Herved vil det være muligt at anvende de sygeplejerskeressourcer – som frigøres som følge af forventet mindre aktivitet på skadestueområdet – til denne nye visitationsopgave.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  Baggrund
  Regeringen og Danske Regioner er i økonomiaftalen blevet enige om, at der frem mod foråret 2014 gradvist skal indfases visiteret adgang til landets fælles akutmodtagelser.

  Økonomiaftalen har betydning for den beslutning, regionsrådet traf i april 2012 om at indføre en skaderådgivningstelefon ultimo 2012.

  Regionsrådsformand Carl Holst bad derfor på regionsrådsmødet i juni 2012 Sundhedsudvalget om at komme med et forslag til de fremtidige rammer og en procesplan, som regionsrådet kan tage stilling til. Etableringen af skaderådgivningstelefonen er som følge heraf sat i bero.

  Procesforslag 
  Når rammerne er lagt fast, udarbejdes et forslag til gennemførelse af regionsrådets beslutning. Forslaget vil indeholde opstartsdato, beskrivelse af indhold i ordning og økonomiske konsekvenser, herunder finansiering. Forslaget vil blive forelagt til politisk beslutning i 2013.

  Visitation – konsekvens for aktiviteten på skadestuerne
  Erfaringer fra Region Midtjylland (Århus Amt) og Region Sjælland har vist, at skadestueaktiviteten er faldet efter indførelse af skadestuevisitation. I Region Sjælland faldt antallet af skadestuebesøg eksempelvis med 27 % efter indførelse af sygeplejerskevisitation i 2011. Samme effekt må forventes, når der indføres visitation i Region Syddanmark.

  Hvem skal visitere
  Der eksisterer ikke nogen dansk dokumentation for eller undersøgelse af, om det i det danske sundhedssystem giver bedst kvalitet, at det er læger eller sygeplejersker, der foretager visitation til skadebehandling på sygehusene.

  De danske erfaringer og sammenligningsmuligheder er ligeledes begrænsede. Region Midtjylland og Region Nordjylland har i 2012 indført lægevisiteret adgang til skadestuerne, mens Region Sjælland i efteråret 2011 indførte sygeplejerskevisiteret adgang. Region Hovedstaden har besluttet at, AMK-vagtcentralen (dvs. primært sygeplejersker) skal stå for visitationen.

  Hvor skal visitationen foregå?
  Visitationen vil kunne foregå på en eller flere af regionens akutmodtagelser. Hvis opgaven placeres her, vil det være mest hensigtsmæssigt at lade sygeplejersker med konkret skadebehandlingserfaring forestå visitationen. Ved placering af visitationen i akutmodtagelsen vil sygeplejersker, der foretager visitationen, kunne opretholde erfaringen fra skadebehandlingen.

  Visitationen vil også kunne foregå i praksissektoren. I dagtiden ved henvendelse til egen praktiserende læge/lægehus og i vagttiden ved henvendelse til vagtlægeordningen. Hvis skadevisitationen placeres i praksissektoren, vil praksissektorens involvering i visitationen kunne medvirke til et tættere samarbejde mellem praksissektoren og sygehusene om patienter med småskader.

  Visitationen kan også foregå i regi af AMK-vagtcentralen. Det vurderes dog ikke at være hensigtsmæssigt at placere skadevisitationsfunktionen på regionens AMK-vagtcentral i Odense, da det fysisk vil være meget vanskeligt at finde plads til opgaven.

  Fordele/ulemper ved lægevisitation og sygeplejerskevisitation
  Der er fordele og ulemper både ved en sygeplejerske- og en lægevisitation.

  En fordel ved at anvende læger til visitation er, at læger har et højere kompetenceniveau end sygeplejersker.

  En anden fordel ved at lade læger stå for visitationen til skadebehandling er, at der allerede eksisterer en lægebetjent telefonordning i regionen: vagtlægeordningen, som vil kunne udbygges til også at tage sig af visitation af skadebehandling. Hvis sygeplejerskerne i en eller flere akutmodtagelser skal stå for visitationen, skal der oprettes et nyt telefonnummer for borgerne vedrørende henvendelse om skade/sygdom.

  En ulempe ved praksissektoren som visitator er, at det givet strukturen med mange selvstændige praksis med forskellig telefonkultur vil være vanskeligt i dagtiden at skabe et højt og ensartet serviceniveau med hensyn til telefonbetjening. Herudover er der mangel på praktiserende læger, hvilket taler imod at placere en ny stor opgave i praksissektoren.

  En sygeplejerske med skadeerfaring, der er uddannet til visitationsopgaven, vil kunne vurdere på et fuldt tilstrækkeligt niveau, hvad borgeren skal gøre vedrørende en mindre skade.
  Det er sygeplejersker, der foretager den sundhedsfaglige visitation af 1-1-2-opkald. Opkaldene om mindre skader er af mindre alvorlig karakter end 1-1-2-opkaldene. Endelig vil der være gode muligheder for at rekruttere til en sygeplejerskebetjent skadestuevisitering, idet der som følge af en forventet reduktion i skadestueaktiviteten vil skulle ske reduktioner i kapacitet og personaleressourcer på skadestuer og skadeklinikker. Disse sygeplejersker vil som alternativ til afskedigelse kunne tilbydes ansættelse som visitator.

  Økonomi
  Læger er alt andet lige en knappere ressource at benytte til telefonvisitation end sygeplejersker. Det vurderes, at lægedrevet visitation vil medføre årlige merudgifter på 19 - 20 mio. kr., mens en sygeplejerskebetjent telefon vil medføre årlige merudgifter på mellem 15 – 18 mio. kr.

  Det vurderes, at forskellen er så lille mellem hvad læge- og sygeplejerskevisitation vil koste, at det er svært at vurdere, hvad der vil være dyrest i praksis.

  Sundhedsstaben har afholdt møde med PLO den 7. november 2012 om skadevisitation. Referatet er vedlagt som bilag.

  Finansiering
  Udgiften til indførelse af skadevisitation kan finansieres på forskellig vis.

  Udgiften kan tages op som en ny aktivitet, der skal findes penge til i forbindelse med budget 2014, eller udgiften kan finansieres ved at finde besparelser på skadebehandlingsområdet eller andre områder.

  Visitation til skadebehandlingen mindsker kapacitetsbehovet på skadebehandlingsområdet både på skadestuer og skadeklinikker.

  En finansieringsmulighed er at nedlægge skadeklinikker og anvende besparelsen til at finansiere etableringen og driften af skadevisitation. Grundet at der hele tiden skal være bemanding på et skadebehandlingssted uanset antal patienter, så vil det kun i begrænset omfang være muligt at reducere kapaciteten på skadebehandlingsstederne, selvom besøgsantallet falder, medmindre antallet af skadebehandlingssteder reduceres.

  Anbefaling
  Set i lyset af den betydelige usikkerhed der er om effekt af læge - contra sygeplejerskevisitation, og den usikkerhed der er om økonomi, foreslås det, at indførelse af visiteret adgang til skadestuebehandling i Region Syddanmark opstartes som sygeplejerskevisitation.

  Det foreslås desuden, at indførelse af sygeplejerskevisitation evalueres efter 2 år evt. i samarbejde med Region Midtjylland, hvilket vil give mulighed for at vurdere fordele og ulemper ved læge- og sygeplejerskevisitation.

  Hvis evalueringen viser, at fordelene ved lægevisitation samlet set er større end fordelene ved sygeplejerskevisitation, vil det på sigt være muligt at konvertere en sygeplejerskevisitation til lægevisitation.

  fold dette punkt ind Indstilling

  Det indstilles, at Akut- og ø-udvalget anbefaler regionsrådet, 

  • at der arbejdes videre med etablering af visitation til skadebehandlingen på regionens sygehuse, i stedet for at arbejde videre med en skaderådgivningstelefon,
  • at der arbejdes videre ud fra en forudsætning om, at visitationen foretages af sygeplejersker, og at visitationen foregår på en eller flere af de 4 akutmodtagelser,
  • at visitationen til skadebehandling evalueres efter 2 år.
  fold dette punkt ind Beslutning i Sundhedsudvalget den 20-11-2012

  Drøftedes. Punktet udsættes til et efterfølgende møde i Sundhedsudvalget.

  Udvalget anmoder om at få forelagt en hybrid-model.

  fold dette punkt ind Beslutning i Akut- og ø-udvalget den 22-11-2012

  Drøftedes. Punktet udsættes til et efterfølgende møde i Akut- og ø-udvalget.

  Udvalget anmoder om at få forelagt en hybrid-model.

  fold dette punkt ind Bilag

  Sagsnr. 12/442
  2. Finanslovsaftaler om akutlægehelikopter og akutpulje
  fold dette punkt ind Resume
  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  Regeringen og Enhedslisten har indgået en aftale om, at den nuværende forsøgsordning med en daghelikopter i Ringsted og en døgndækkende akutlægehelikopter i Karup bliver udvidet til 3 døgndækkende akutlægehelikoptere med base i Billund, Ringsted og Skive.

  Der er afsat 41,4 mio. kr. i 2013 og 126,7 mio. kr. fra 2014 til etablering af en national akutlægehelikopterordning.

  Regeringen og Enhedslisten har også indgået en aftale om en pulje til præhospital indsats i områder af landet, der trods etablering af akutlægehelikopterordningen stadig vil have lang responstid. Puljen er på 16,6 mio. kr. i 2012 og 16,8 mio. kr. årligt i 2013 – 2014. Der er tale om midler til opstartsstøtte - ikke midler til permanent drift.

  Der vil blive orienteret om puljerne på mødet.

  fold dette punkt ind Indstilling

  Til orientering.

  fold dette punkt ind Beslutning i Akut- og ø-udvalget den 22-11-2012

  Uddrag fra Aftale om Finansloven for 2013 vedr. national lægehelikopterordning, side 32-33, blev udleveret på mødet. Vedlægges.

  Orienteredes og drøftedes, herunder bla. overvejelser angående anvendelse af eventuelle akutpuljemidler.

  fold dette punkt ind Bilag

  Sagsnr. 11/17745
  3. Status på responstiderne 3. kvartal 2012
  fold dette punkt ind Resume

  I dagsordenspunktet gives en status på responstiderne ift. de af Regionsrådet angivne servicemål. Overordnet kan det konkluderes, at responstiderne ligger indenfor servicemålene.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  I forbindelse med indgåelse af kontrakter på ambulanceområdet har regionsrådet fastsat et serviceniveau for ambulanceberedskabet via responstidsmål. Dette mål opgøres over samtlige ambulancekørsler med udrykning i løbet af kalenderåret. Responstid er tiden, fra disponenten rekvirerer et køretøj, til hjælpen er fremme.

  Responstidsmål i Region Syddanmark

  Delområde Fyn

  7,9

  Delområde Sydvestjylland

  8,6

  Delområde Sønderjylland

  9,8

  Delområde Trekantsområdet

  7,9

  Realiserede responstider i 3. kvartal 2012

  Område

  3. Kvartal 2012

  Delområde Fyn

  7,60

  Delområde Sydvestjylland

  8,23

  Delområde Sønderjylland

  8,67

  Delområde Trekantsområdet

  7,67

  Som det ses ovenfor, ligger de gennemsnitlige responstider indenfor servicemålene, når det gælder 3. kvartal 2012.

  Responstider beregnes som beskrevet for ambulanceberedskabet. Men Den Præhospitale Virksomhed i Region Syddanmark består også at akutbiler, akutlægebiler, en lægebil i Oksbøl mm., og inddrages disse i beregning af responstid, fås følgende realiserede responstider:

  Område

  3. Kvartal 2012

  Delområde Fyn

  7,23

  Delområde Sydvestjylland

  7,53

  Delområde Sønderjylland

  8,10

  Delområde Trekantsområdet

  7,67

  Mere interessant er det at se nærmere på responstiden over 15 minutter, hvor inddragelsen af responstider for 1. bil på stedet giver et noget andet billede, end når vi udelukkende måler på ambulanceberedskabet:

  Kommune

  Responstid ambulanceberedskabet

   > 15 min. i % 2012

  Responstid

  1. bil på stedet

   > 15 min. i % 2012

  A

  B

  C

  Assens

  5,11

  4,79

  Faaborg-Midtfyn

  11,81

  4,23

  Kerteminde

  8,82

  7,56

  Langeland

  31,45

  18,07

  Nordfyns

  12,70

  11,95

  Nyborg

  5,75

  5,66

  Odense

  0,26

  0,19

  Svendborg

  2,67

  2,43

  Fyn

  5,38

  3,73

  Billund

  9,13

  4,66

  Esbjerg

  4,82

  3,65

  Fanø      

  0,00

  0,00

  Varde

  21,75

  13,99

  Vejen

  11,15

  6,08

  Sydvestjylland

  10,47

  6,77

  Haderslev

  6,38

  3,38

  Sønderborg

  13,98

  11,89

  Tønder

  11,71

  8,26

  Aabenraa

  6,03

  5,76

  Sønderjylland

  9,84

  7,67

  Fredericia

  3,79

  3,57

  Kolding

  2,37

  1,72

  Middelfart

  6,41

  6,76

  Vejle

  6,23

  6,52

  Trekantsomr.

  4,69

  4,62

  Syddanmark

  7,05

  5,28

  Ovenstående er en opgørelse af udkald, der tager længere end 15 minutter om at nå frem.

  • Kolonne A viser lokationen.
  • Kolonne B viser hvor stor en andel af ambulanceberedskaberne (forstået som ambulancer), der har taget mere end 15 minutter om at nå frem.
  • Kolonne C viser hvor en andel af ’første bil på stedet’ (forstået som det samlede beredskab bestående af ambulancer, akutbiler, akutlægebiler m.v.), der har taget mere end 15 minutter om at nå frem.

  Når ovenstående datagrundlag sammenlignes, er der en signifikant mindre andel af 1. bil på stedet, der er fremme, efter der er gået 15 minutter, end ambulanceberedskaber. Dette kan blandt andet ses, når man sammenligner de enkelte delområder (markeret med grøn).

  Ser vi nærmere på et par af de områder, hvor der traditionelt har været længere responstider – f.eks. Varde og Langeland, markeret med blåt – er det tydeligt, at der ofte er hjælp på stedet, når ambulancerne kommer frem efter mere end 15 minutter.

  Lidt opsummerende betyder ovenstående, at hjælpen oftere er hurtigere fremme, end hvad der umiddelbart kan læses ud af responstidsopgørelserne for ambulanceberedskabet.

  Dataene ovenfor kan findes i bilaget.

  fold dette punkt ind Indstilling

  Til orientering.

  fold dette punkt ind Beslutning i Akut- og ø-udvalget den 22-11-2012

  Orienteredes.

  fold dette punkt ind Bilag

  Sagsnr. 12/442
  4. Tilgængelighed af hjertestartere udenfor sygehus
  fold dette punkt ind Resume

  Region Syddanmark følger Sundhedsstyrelsens anbefaling om, at hjertestartere bør være så tilgængelige som muligt.

  Overlevelsen efter hjertestop falder med 7 - 10 % for hvert minut, der går til første defibrillering med hjertestarter.

  Hjertestartere bør være så tilgængelige som muligt, så de hurtigt kan tages i anvendelse.  

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  Region Syddanmark har arbejdet med gennemførelse af anbefalingerne i rapporten "Hjertestartere (AED) placeret udenfor sygehus." Foruden anbefalingerne indeholder rapporten beskrivelse af undersøgelser om hjertestartere mv.

  Chancen for at overleve et hjertestop stiger markant, hvis der indenfor de første minutter ydes livreddende førstehjælp i form af hjertelungeredning, og der anvendes hjertestarter.

  Overlevelsen efter hjertestop falder med 7 - 10 % for hvert minut, der går til første defibrillering. Såfremt der ydes hjertelungeredning falder overlevelsen kun 3 - 4 % pr. minut til første defibrillering.

  For at hjertestartere i praksis kan blive anvendt ved hjertestop, er det vigtigt, at de er kendte og tilgængelige. Det kan være problematisk at få fat i hjertestartere, der er låst inde i bygninger og/eller skabe. 

  Hjertestartere bør være anmeldt til www.hjertestarter.dk, så AMK-vagtcentralen kan henvise til dem ved hjertestop.

  Region Syddanmark har anbefalet egne institutioner at gøre institutionernes hjertestartere så tilgængelige som muligt for det omkringliggende samfund, og kommunerne i Region Syddanmark er blevet opfordret til at gøre det samme.

  Der er her i efteråret sket det, at et firma der sælger hjertestarterskabe, har solgt dem med den oplysning, at landets AMK-vagtcentraler, herunder AMK-vagtcentralen i Odense vil låse hjertestarterskabene op med en SMS-kode. Denne oplysning er ikke rigtig, og har skabt bristede forventninger hos køberne af hjertestarterskabene.

  Der har på det seneste været en debat om, hvorvidt hjertestarterskabe bør være aflåste.

  Låste hjertestarterskabe medfører risiko for, at kostbare minutter går tabt med at vente på SMS-koden. Der kan også opstå tekniske problemer, der gør, at en kode ikke kommer frem eller lignende.

  Region Syddanmark er ikke endnu i besiddelse af teknologi til at kunne låse hjertestarterskabe op via SMS-kode.

  AMK-vagtcentralen I Odense har ved 1-1-2-opkald om hjertestop ikke været udsat for, at hjertestartere har været stjålne/udsat for hærværk, når der har været brug for dem, selvom hjertestarterne har været opbevaret uaflåste.

  Sundhedsstaben har ikke kendskab til, at det skulle være et problem af betydning, at hjertestartere, som opbevares uaflåste, udsættes for hærværk eller stjæles.

  fold dette punkt ind Indstilling

  Til orientering.

  fold dette punkt ind Beslutning i Akut- og ø-udvalget den 22-11-2012

  Orienteredes og drøftedes, herunder bla. udviklingen i registreringen af hjertestartere mv.


  Sagsnr. 12/4
  5. Mødeplan 2012 og 2013
  fold dette punkt ind Resume
  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  Udvalget har godkendt følgende mødeplan:

  • Torsdag den 20. december 2012
  • Mandag den 21. januar 2013
  • Torsdag den 28. februar 2013
  • Torsdag den 21. marts 2013
  • Mandag den 22. april 2013
  • Onsdag den 29. maj 2013
  • Torsdag den 27. juni 2013
  • Torsdag den 29. august 2013
  • Torsdag den 26. september 2013
  • Torsdag den 31. oktober 2013
  • Torsdag den 21. november 2013
  • Torsdag den 19. december 2013

  Møderne afholdes som udgangspunkt om torsdagen med start kl. 15.00.

  Danske Regioner har bedt Region Syddanmark om at være vært ved Tværregionalt erfaringsudvalgsmøde den 21. januar 2013.

  Akut- og ø-udvalget har planlagt møde samme dag. Dette møde foreslås flyttet alternativt aflyst.

  fold dette punkt ind Indstilling

  Det indstilles,

  • at næste mødes holdes den 20. december 2012 kl. 15.00 i Regionshuset, mødelokale 3.
  • at mødet den 21. januar 2013 flyttes alternativt aflyses.
  fold dette punkt ind Beslutning i Akut- og ø-udvalget den 22-11-2012

  Næste møde holdes den 20. december 2012 kl. 15.00 i regionshuset.

  Endvidere fastholdes mødet den 21. januar 2013.

  fold dette punkt ind Bilag

  Sagsnr. 12/4
  6. Eventuelt
  fold dette punkt ind Resume
  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
  fold dette punkt ind Indstilling
  fold dette punkt ind Beslutning i Akut- og ø-udvalget den 22-11-2012

  -


  Siden er sidst opdateret 23-11-2012
  Kontakt Region Syddanmark

  Region Syddanmark | Tlf: 76 63 10 00 | CVR nr. 29190909 | Skriv til Regionen | Om hjemmesiden | Sitemap | Tilgængelighedserklæring