Gå til indhold
Forsiden | Kontakt | Ledige job | For ansatte | Presse og nyheder | Web-TV | Besuchen Sie unsere deutsche Website Visit our English website |
Region Syddanmark logo, link til forsiden

Region SyddanmarkpilPolitikpilDagsordner og referaterpilReferater 2012pilUdvalget vedr. kvalitet, prioritering og sundhedsplanpilUdvalget vedr. kvalitet, prioritering og sundhedsplan - Referat - 20. november 2012

Udvalget vedr. kvalitet, prioritering og sundhedsplan - Referat - 20. november 2012

Mødedato
20-11-2012 kl. 14:00 - 15:00

Mødested
Mødeværelse 4

Deltagere
 • Poul-Erik Svendsen (A)
 • Kristian Grønbæk Andersen (B)
 • Karsten Uno Petersen (A)
 • Pierre Topaz (A)
 • John Hyrup Jensen (U)
 • Thyge Nielsen (V)
 • Ingeborg Moritz Hansen (V)
 • Susanne Linnet (V)
 • Jørgen Pless (L)
 • John Lohff (C)
 • Thies Mathiasen (O)

 • Afbud
 • Karsten Uno Petersen (A)
 • Pierre Topaz (A)
 • John Lohff (C)

 • Luk alle punkter Referat


  1. Introduktion til Institut for Sundhedstjenesteforskning ved Syddansk Universitet
  2. Sundhedsplan - præsentation af et eksempel på " fra vision til virkelighed"
  3. Status vedrørende regionens kvalitetsmål
  4. Afrapportering for servicemål for skadebehandling og ventetider på skadestuer, 3. kvartal 2012
  5. Kvalitetsmål for ventetid på operation for patienter med brækket hofte
  6. Orientering om patientsikkerhedsområdet
  7. Forslag til arbejdsplan for udvalg for kvalitet, prioritering og sundhedsplan 2013
  8. Mødeplan 2012 og 2013
  9. Meddelelser
  10. Eventuelt


  Sagsnr. 11/32645
  1. Introduktion til Institut for Sundhedstjenesteforskning ved Syddansk Universitet
  fold dette punkt ind Resume

  Institutleder, professor Jesper Bo Nielsen, Institut for Sundhedstjenesteforskning på Syddansk Universitet orienterer om instituttet og giver en introduktion til sundhedstjenesteforskning.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  Sundhedstjenesteforskningen er på dagsorden i "Politik for sundhedsforskning i Region Syddanmark" med en målsætning om, at forskningsmiljøet omkring sundhedstjenesteforskningen skal styrkes.

  Region Syddanmarks Udvalg for kvalitet, prioritering og sundhedsplan har ønsket at drøfte vilkår og muligheder for sundhedstjenesteforskningen i Region Syddanmark.

  Jesper Bo Nielsen, institutleder og professor på Institut for Sundhedstjenesteforskning på Syddansk Universitet, er derfor inviteret til mødet i udvalget. På mødet gives et indblik i instituttets arbejdsområder og en introduktion af sundhedstjenesteforskningen som begreb og metode i forhold til udvikling af sundhedsvæsenet.

  Region Syddanmark og Institut for Sundhedstjenesteforskning samarbejder på flere områder. Det gælder blandt andet samarbejde om forskning i almen praksis og om Forskningsinitiativet om Kvalitet i Sundhedsvæsenet ved Center for Kvalitet.

  Desuden er Institut for Sundhedstjenesteforskning repræsenteret i flere af de fælles forskningsfora, som Region Syddanmark og Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet på Syddansk Universitet har etableret.

  På mødet belyses, hvordan relationerne mellem Region Syddanmark og Institut for Sundhedstjenesteforskning kan styrkes yderligere til gavn for sundhedsvæsenets udvikling i Region Syddanmark.

  På baggrund af oplæg fra Institut for Sundhedstjenesteforskning lægges op til en drøftelse i udvalget af, hvor er der et særligt behov for at få sundhedstjenesteforskningen i spil?, - og hvordan kan sundhedstjenesteforskningen styrkes i Region Syddanmark?

  fold dette punkt ind Indstilling

  Til orientering og drøftelse.

  fold dette punkt ind Beslutning i Udvalget vedr. kvalitet, prioritering og sundhedsplan den 20-11-2012

  Professor Jesper Bo Nielsen præsenterede Institut for Sundhedstjenesteforskning (IST), herunder forskning i relation til befolkningssammensætning, sektorovergange, compliance, sundhedsfremme, kvalitet i sundhedsvæsenet mv.

  Professor Claus Ekstrøm orienterede om forskningsenhed for biostatistik (naturvidenskabelig metode).

  Oplæg vedlægges.

  Drøftedes, herunder bl.a. finansiering af IST, samarbejde mellem forskningsenheder, samarbejde med regionens sundhedsstab, fokus på den patientoplevede kvalitet. Udvalget udtrykte tilfredshed med det igangværende samarbejde.

  fold dette punkt ind Bilag

  Sagsnr. 12/2483
  2. Sundhedsplan - præsentation af et eksempel på " fra vision til virkelighed"
  fold dette punkt ind Resume

  I forlængelse af udvalgsdrøftelsen af emner i notatet "fra vision til virkelighed" har Udvalget vedr. kvalitet, prioritering og sundhedsplan ønsket en nærmere præsentation af de 10 emner i løbet af de kommende udvalgsmøder.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  På udvalgsmøde den 3. oktober 2012 drøftede Udvalget vedr. kvalitet, prioritering og sundhedsplan de 10 foreslåede emner i notatet "fra vision til virkelighed" (vedlagt som bilag). Udvalget bad om en nærmere gennemgang af de 10 emner. De vil blive præsenteret i løbet af de kommende møder.

  Mads Christian Haugaard, afdelingschef i Afdelingen for sundhedssamarbejde og kvalitet, fortæller om forskningsprojektet med forebyggende helbredsundersøgelse.

  I dette emne er der fokus bl.a. på sammenhæng, som er en af sundhedsvisionens 6 fokusområder. Samarbejde med praktiserende læge og kommuner et omdrejningspunkt.

  fold dette punkt ind Indstilling

  Til drøftelse.

  fold dette punkt ind Beslutning i Udvalget vedr. kvalitet, prioritering og sundhedsplan den 20-11-2012

  Dagsordenspunktet drøftes igen på næste møde i udvalget den 18. december 2012.

  Sundhedsdirektør Jens Elkjær orienterede om temaet ”sammenhæng” som fokusområde i sundhedsplanen, herunder om overvejelser angående afholdelse af konference for samarbejdspartnere.

  fold dette punkt ind Bilag

  Sagsnr. 12/17217
  3. Status vedrørende regionens kvalitetsmål
  fold dette punkt ind Resume

  Udvalget vedr. kvalitet, prioritering og sundhedsplan orienteres løbende om den aktuelle status på Region Syddanmarks kvalitetsmål på sygehusområdet, hvilket er godkendt af regionsrådet.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  De kvalitetsmål for det somatiske sygehusvæsen i Region Syddanmark, som regionsrådet har godkendt, imødekommer såvel regionale som nationale krav til kvalitetsudvikling i sundhedsvæsenet. Kvalitetsmålene, der har det gode resultat for patienten som endeligt mål, indgår som en del af fundamentet for styringsmodellen for sygehusene i Region Syddanmark og understøtter Den Danske Kvalitetsmodel. Gennem monitorering evalueres i hvor høj grad sundhedsvæsenet lever op til de fastlagte standarder og de fælles regionale og nationale kvalitetsmål.

  Afdelingen for sundhedssamarbejde og kvalitet har udarbejdet et overblik over den aktuelle status på regionens kvalitetsmål. Følgende kvalitetsmål præsenteres:

  • Tildelt kontaktperson (kvalitetsmål 4b)
  • Hurtig og klar besked (kvalitetsmål 5)
  • Ventetid på første kontakt (kvalitetsmål 6)
  • Udsendelse af lægebrev (kvalitetsmål 12)
  • Apopleksi: Opnået proceskvalitet i forhold til mulig proceskvalitet, dvs. samlet mål for andelen af indikatorer, som patientbehandlingen opfylder ud af de mulige procesindikatorer for patientbehandlingen og Mortalitet (kvalitetsmål 11)
  • Hoftebrud: Opnået proceskvalitet i forhold til mulig proceskvalitet og Overlevelse (kvalitetsmål 11)
  • Akut mave-tarm kirurgi: Mortalitet, blødende mavesår (kvalitetsmål 11)
  • Hjertesvigt: Opnået proceskvalitet i forhold til mulig proceskvalitet og Mortalitet (kvalitetsmål 11)
  • Pakkeforløb for patienter med mave-tarmkræft og brystkræft: Hurtig indkaldelse, Udredningsvarighed og Ventetid til behandling (kvalitetsmål 7). På grund af omlægninger af registreringerne til nationalt system afrapporteres der denne gang ikke for hoved-halskræft og mave-tarmkræft.

  Den aktuelle status beskrives ved hjælp af en række grafer, som for hvert kvalitetsmål viser dels udviklingen over tid for hele Region Syddanmark under ét, og dels en sammenligning mellem Region Syddanmarks sygehuse for den seneste periode.

  fold dette punkt ind Indstilling

  Til orientering.

  fold dette punkt ind Beslutning i Udvalget vedr. kvalitet, prioritering og sundhedsplan den 20-11-2012

  Orienteredes og drøftedes, herunder bl.a. udfordringer i forhold til ventetid til første kontakt, tilknytning til forventet kommende udredningsgaranti, udskrivningsbreve indenfor 3 hverdage mv.

  Udvalget ønsker løbende at følge området.

  Sundhedsdirektør Jens Elkjær orienterede om overvejelser, herunder om set up på sygehusene, i forhold til forventet kommende udredningsgaranti.

  fold dette punkt ind Bilag

  Sagsnr. 11/6546
  4. Afrapportering for servicemål for skadebehandling og ventetider på skadestuer, 3. kvartal 2012
  fold dette punkt ind Resume

  Orientering om overholdelse af servicemål for skadebehandling på skadestuer i forbindelse med skadestuernes patientregistreringer i 3. kvartal 2012 samt gennemsnitlige ventetider på behandling i perioden juli, august og september 2012. Der henvises til bilaget for detaljerede informationer.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  Resultater for overholdelse af servicemål

  Vedhæftede bilag viser, at regionen samlet set i 3. kvartal overholder servicemålene for hele regionen. Aabenraa og Odense havde i 2. kvartal i dele af perioden haft en negativ udvikling inden for begge servicemål, og begge skadestuer iværksatte derfor flere tiltag for at vende udviklingen.

  I Odense uddannede man flere behandlersygeplejersker, tilførte flere lægeressourcer og indgik et samarbejde med lægevagten med henblik på at viderevisitere patienter til lægevagten. Det ses i bilaget, at Odense har fået vendt udviklingen og nu overholder servicemålet med 75 % inden for en time i alle måneder og samlet set overholder servicemålet med 95 % inden for 3 timer for hele kvartalet – i august og september overholdes sidstnævnte servicemål stort set.

  I Aabenraa har man iværksat et arbejde med henblik på at omorganisere de lægelige ressourcer, så flere erfarne læger kan dække skadestuen, hvilket forventes at kunne nedbringe ventetiderne. Man har også påbegyndt et arbejde med at etablere fast track spor til småskader med mere. Man arbejder stadig med at få implementeret disse tiltag og forventer på den baggrund at nedbringe ventetiderne til næste afrapportering. Herudover har man iværksat en proces med at kvalitetssikre registreringen af patienterne, da fejlregistreringer kan påvirke opfyldelsen af servicemålene i negativ retning.

  De øvrige skadestuer overholder begge servicemål med en pæn margin.

  Samtlige skadeklinikker og skadestuefunktionen i Sønderborg (95 % skal starte i behandling inden 1 time)  overholder servicemålet med en pæn margin.

  Gennemsnitlige ventetider
  Det ses i bilaget, at udviklingen i ventetiderne er vendt på de fleste af regionens skadestuer i forhold til forrige afrapportering og er nu faldende. Aabenraa har dog stigende ventetider i 3. kvartal, hvilket hænger sammen med de ovennævnte problemer med at opfylde servicemålene for ventetider. 

  Sammenlignes ventetiderne i 3. kvartal med samme periode sidste år, ses det at skadestuerne samlet set har en lavere ventetid i 2012, og samtidig er variationerne fra måned til måned blevet mindre.

  fold dette punkt ind Indstilling

  Til orientering.

  fold dette punkt ind Beslutning i Udvalget vedr. kvalitet, prioritering og sundhedsplan den 20-11-2012

  Orienteredes og drøftedes, herunder bl.a. hvorvidt målopfyldelse på hhv. 75 % og 95 % er tilstrækkelig.

  Udvalget ønsker løbende at følge området.

  fold dette punkt ind Bilag

  Sagsnr. 10/15549
  5. Kvalitetsmål for ventetid på operation for patienter med brækket hofte
  fold dette punkt ind Resume

  Regionsrådet har vedtaget, at pr. 1. januar 2012 skal 90 % af patienter indlagt akut med brækket hofte opereres inden 24 timer efter indlæggelse.

  På seneste møde i Udvalget vedr. kvalitet, prioritering og sundhedsplan konstaterede udvalget, at det ikke er muligt for sygehusene at komme op på en målopfyldelse på 90 % bl.a. på grund af forhold ved patienterne, hvorfor målsætningen formentlig bør nedjusteres. Udvalget har ønsket at drøfte sagen på nærværende møde.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  Regionsrådet vedtog den 31. januar 2011 et kvalitetsmål for ventetid på operation for patienter med brækket hofte. Kvalitetsmålet pr. 1. januar 2012: 90 % af patienter indlagt akut med brækket hofte skal opereres inden 24 timer efter indlæggelse.

  Udvalget vedr. kvalitet, prioritering og sundhedsplan har løbende fulgt resultaterne på kvalitetsmålet. Udvalget er senest blevet præsenteret for resultater på kvalitetsmålet på mødet den 23. oktober 2012. Udvalget konstaterede i den forbindelse, at det ikke er muligt for sygehusene at komme op på en målopfyldelse på 90 % bl.a. på grund af forhold ved patienterne, hvorfor målsætningen formentlig bør nedjusteres.

  De seneste resultater på kvalitetsmålet dækker august 2012. Resultater er som følger - andel der opereres inden 24 timer efter indlæggelse på de ortopædkirurgiske afdelinger: 83 % i Odense, 89 % i Svendborg, 72 % i Esbjerg, 76 % i Aabenraa, 65 % i Kolding, 67 % i Vejle. Udviklingen over tid ses af bilag.

  Sygehusene har 2 gange gennemført journalaudit på alle patienter, der ikke opereres i tidsintervallet 0-23 timer efter indlæggelse. Journaler for 1. og 2. kvartal 2012 er gennemgået. De 2 journalaudits viste, at hhv. 11 % og 12 % af det samlede antal patienter, der indgår i kvalitetsmålingen, ikke er opereret inden 24 timer efter indlæggelse pga. forhold ved patienten.

  Vi har for dette kvalitetsmåls vedkommende at gøre med en ældre patientkategori, der typisk har andre sygdomme end det, at de har en brækket hofte. Der kan være forskellige forhold ved patientens tilstand, som skal undersøges eller behandles, før patienten kan opereres. Det kan f.eks. være en patient, hvis hjerte skal undersøges nærmere, før patienten kan bedøves eller en lungebetændelse, som skal behandles. Det er derfor ikke muligt at operere alle patienter umiddelbart efter indlæggelse, hvorfor der bør tages højde for dette i fastlæggelse af det kvalitetsniveau, som afdelingerne skal stræbe efter at opnå.

  Med udgangspunkt i ovenstående anbefaler administrationen, at det kvalitetsniveau, som afdelingerne skal stræbe efter at opnå, nedjusteres til 85 %, der opereres inden 24 timer efter indlæggelse.

  fold dette punkt ind Indstilling

  Det indstilles, at Udvalget vedr. kvalitet, prioritering og sundhedsplan anbefaler regionsrådet,

  • at det kvalitetsniveau, som afdelingerne skal stræbe efter at opnå, nedjusteres til 85 %, der opereres inden 24 timer efter indlæggelse.
  fold dette punkt ind Beslutning i Udvalget vedr. kvalitet, prioritering og sundhedsplan den 20-11-2012

  Udvalget anbefaler indstillingen overfor regionsrådet.

  fold dette punkt ind Bilag

  Sagsnr. 12/22788
  6. Orientering om patientsikkerhedsområdet
  fold dette punkt ind Resume

  På baggrund af et ønske fra Udvalget vedr. kvalitet, prioritering og sundhedsplan gives en orientering om patientsikkerhedsområdet, herunder arbejdet med utilsigtede hændelser.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  Udvalget vedr. kvalitet, prioritering og sundhedsplan har ønsket en orientering om patientsikkerhedsområdet, herunder arbejdet med utilsigtede hændelser.

  I bilag til punktet gives en introduktion til området.

  fold dette punkt ind Indstilling

  Til orientering.

  fold dette punkt ind Beslutning i Udvalget vedr. kvalitet, prioritering og sundhedsplan den 20-11-2012

  Orienteredes og drøftedes, herunder fokus på lærings- og opfølgningsaspektet.

  Oplæg vedlægges.

  fold dette punkt ind Bilag

  Sagsnr. 11/32645
  7. Forslag til arbejdsplan for udvalg for kvalitet, prioritering og sundhedsplan 2013
  fold dette punkt ind Resume

  Forslag til arbejdsplan for udvalget for kvalitet, prioritering og sundhedsplan forelægges udvalget.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  Der er udarbejdet et forslag til mødesteder og til emner for 2013 for Udvalget for kvalitet, prioritering og sundhedsplan. Endvidere er oplistet en række mulige emner.

  fold dette punkt ind Indstilling

  Til godkendelse.

  fold dette punkt ind Beslutning i Udvalget vedr. kvalitet, prioritering og sundhedsplan den 23-10-2012

  Punktet udsættes til næste møde i udvalget den 20. november 2012.

  fold dette punkt ind Beslutning i Udvalget vedr. kvalitet, prioritering og sundhedsplan den 20-11-2012

  Godkendt.

  fold dette punkt ind Bilag

  Sagsnr. 12/2
  8. Mødeplan 2012 og 2013
  fold dette punkt ind Resume
  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  Udvalget vedr. kvalitet, prioritering og sundhedsplan har godkendt følgende mødeplan for hhv. 2012 og 2013:

  • Tirsdag den 18. december 2012 kl. 14-15 i Regionshuset
  • Tirsdag den 22. januar 2013 kl. 14-15
  • Tirsdag den 26. februar 2013 kl. 14-15
  • Tirsdag den 19. marts 2013 kl. 14-15
  • Tirsdag den 30. april 2013 kl. 14-15
  • Tirsdag den 28. maj 2013 kl. 14-15
  • Tirsdag den 25. juni 2013 kl. 14-15
  • Tirsdag den 27. august 2013 kl. 14-15
  • Tirsdag den 24. september 2013 kl. 14-15
  • Tirsdag den 29. oktober 2013 kl. 14-15
  • Mandag den 18. november 2013 kl. 14-15
  • Tirsdag den 17. december 2013 kl. 14-15

  Møderne holdes som udgangspunkt på tirsdage (på nær en enkelt mandag) med start kl. 14.

  Arbejdsplan for Udvalget for kvalitet, prioritering og sundhedsplan 2012 vedlægges.

  fold dette punkt ind Indstilling

  Det indstilles,

  • at næste udvalgsmøde holdes den 18. december 2012 kl. 14 i Regionshusets mødelokale 4. 
  fold dette punkt ind Beslutning i Udvalget vedr. kvalitet, prioritering og sundhedsplan den 20-11-2012

  Godkendt.

  fold dette punkt ind Bilag

  Sagsnr. 12/2
  9. Meddelelser
  fold dette punkt ind Resume
  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
  fold dette punkt ind Indstilling
  fold dette punkt ind Beslutning i Udvalget vedr. kvalitet, prioritering og sundhedsplan den 20-11-2012

  -


  Sagsnr. 12/2
  10. Eventuelt
  fold dette punkt ind Resume
  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
  fold dette punkt ind Indstilling
  fold dette punkt ind Beslutning i Udvalget vedr. kvalitet, prioritering og sundhedsplan den 20-11-2012

  -


  Siden er sidst opdateret 21-11-2012
  Kontakt Region Syddanmark

  Region Syddanmark | Tlf: 76 63 10 00 | CVR nr. 29190909 | Skriv til Regionen | Om hjemmesiden | Sitemap | Tilgængelighedserklæring