Gå til indhold
Forsiden | Kontakt | Ledige job | For ansatte | Presse og nyheder | Web-TV | Besuchen Sie unsere deutsche Website Visit our English website |
Region Syddanmark logo, link til forsiden

Sundhedssamordningsudvalget - Referat - 09. oktober 2012

Mødedato
09-10-2012 kl. 13:30 - 16:00
 

Mødested
Gemeinschaftspraxis
Jens Vosgerau - Peter Nielsen
Friesische Str. 81
24937 Flensburg
 

Deltagere
 
 • Bo Libergren (V)
 • Margot Torp (A)
 • Frede Skaaning (A)
 • Ole Finnerup Larsen (A)
 • Willy Sahl (A)
 • Flemming Kjær (F)
 • Ida Damborg (F)
 • Poul Sækmose (C)
 • Thies Mathiasen (O)
 • Susanne Linnet (V)
 • Preben Friis-Hauge (V)

 • Afbud
   
 • Margot Torp (A)
 • Flemming Kjær (F)
 • Preben Friis-Hauge (V)

 •  

  Luk alle punkter Referat
   

  1. Besøg hos almen lægepraksis i Flensborg
  2. Høringsudkast til praksisplan på speciallægeområdet - Øvrige Specialer
  3. Høringsudkast til praksisplan for psykiatri
  4. Integrated Care - samarbejdsprojekt med Odense Kommune
  5. Projekt om forebyggende helbredsundersøgelser i almen praksis
  6. Mødeplan 2012
  7. Eventuelt


  Sagsnr. 12/20614
  1. Besøg hos almen lægepraksis i Flensborg
  fold dette punkt ind Resume
     
  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
   

  Udvalgsmødet indledes med et besøg og rundvisning i lægepraksis i Flensborg. Herefter vil der være afgang til Ringhotel Wasseresleben, hvor praktiserende læge Peter Nielsen (taler dansk) vil fortælle ca. 20 minutter om vilkår for almen praksis i Tyskland. Han vil bl.a. komme ind på aflønning, planlægning, det faglige samarbejde og brug af hjælpepersonale.

  fold dette punkt ind Indstilling
   

  Til orientering.

  fold dette punkt ind Beslutning i Sundhedssamordningsudvalget den 09-10-2012
   

  Orienteredes.


  Sagsnr. 10/4084
  2. Høringsudkast til praksisplan på speciallægeområdet - Øvrige Specialer
  fold dette punkt ind Resume
   

  I henhold til speciallægeoverenskomsten udarbejder regionen i hver valgperiode en praksisplan. Planudkastet for det øvrige speciallægeområde er udarbejdet af regionen med faglig bistand og input fra specialeråd, regionens sygehusafdelinger samt speciallægepraksis.   

  Samarbejdsudvalget for Speciallægehjælp har på møde den 25. september 2012 behandlet udkastet til praksisplanen. Eventuelle bemærkninger fra samarbejdsudvalget vil blive forelagt Sundhedssamordningsudvalget under behandlingen af dagsordenspunktet.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
   

  I henhold til speciallægeoverenskomstens § 4 udarbejder regionen en samlet planlægning for tilrettelæggelsen af den ambulante speciallægebetjening i regionen.

  Regionens udkast til en praksisplan forelægges samarbejdsudvalget, og udvalget kan meddele regionen bemærkninger hertil. De lægelige medlemmer af samarbejdsudvalget kan fremsætte bemærkninger til udkastet til praksisplan, og disse forelægges regionsrådet sammen med udkastet til praksisplan.

  Udkastet har været forelagt Samarbejdsudvalget for Speciallægehjælp på møde den 25. september 2012. Eventuelle bemærkninger fra samarbejdsudvalget vil blive forelagt Sundhedssamordningsudvalget under behandlingen af dagsordenpunktet.

  Med henblik på at udarbejde et praksisplanudkast for det øvrige speciallægeområde (anæstesiologi, børne- og ungdomspsykiatri, diagnostisk radiologi, gynækologi og obstetrik, intern medicin, kirurgi, ortopædisk kirurgi, plastikkirurgi, neurologi, reumatologi, pædiatri og patologi) har der været indhentet oplysninger fra speciallægepraksis, sygehus- og afdelingsledelser samt specialeråd. For de specialer, hvor det har været skønnet relevant, har der i foråret og sommeren 2012 været afholdt møder med repræsentanter fra speciallægepraksis, formændene fra regionens specialeråd samt regionens sundhedsstab.

  Vedlagte praksisplanudkast består dels af en generel del, som beskriver baggrunden for planen, visioner for fremtidens speciallægepraksis, overordnede målsætninger for den fremtidige tilrettelæggelse af speciallægepraksis samt en beskrivelse af regionens nuværende kapacitet, og dels af et afsnit omhandlende hvert praksis speciale.

  De specialespecifikke afsnit indeholder dels en beskrivelse af den eksisterende kapacitet i speciallægepraksis i dag, herunder praksis geografiske placering, bestemmelser omkring mindsteomsætning og knækgrænser samt uviklingen i udgifter mv., dels en vurdering af den fremtidige kapacitet og arbejdsdelingen.

  Derefter følger overvejelser og anbefalinger vedrørende samarbejde og sammenhæng i sundhedsvæsenet for det enkelte speciale.

  Slutteligt beskrives de samlede anbefalinger for speciallægepraksis i planen.

  Implementering af praksisplanen forventes ikke at medføre yderligere udgifter inden for området.

  Planen med eventuelle bemærkninger vil efter forelæggelse for Sundhedssamordningsudvalget blive efterfulgt af politisk behandling i regionsrådet. Herefter sendes planen i høring hos specialets samarbejdspartnere. Planen forelægges efter endt høringsrunde regionsrådet for endelig stillingtagen.

  fold dette punkt ind Indstilling
   

  Det indstilles, at Sundhedssamordningsudvalget anbefaler regionsrådet

  • at høringsudkastet til praksisplanen for det øvrige speciallægeområde godkendes.
  fold dette punkt ind Beslutning i Sundhedssamordningsudvalget den 09-10-2012
   

  Organisering af speciallægepraksis i Region Syddanmark drøftedes.

  Udkast blev gennemgået og drøftet speciale for speciale med særlig fokus på delepraksis.

  Anbefales overfor regionsrådet, idet der indarbejdes justeringer aftalt i Sundhedssamordningsudvalget.

  fold dette punkt ind Bilag
   

  Sagsnr. 10/4009
  3. Høringsudkast til praksisplan for psykiatri
  fold dette punkt ind Resume
   

  I henhold til speciallægeoverenskomsten udarbejder regionen i hver valgperiode en praksisplan med henblik på bl.a. at etablere en systematisk gensidig tilpasning af funktioner og kapacitet mellem sygehusene og praksissektoren.

  En af regionen nedsat arbejdsgruppe har udarbejdet forslag til praksisplan for specialet psykiatri med anbefalinger omkring kapacitet, arbejdsdeling, det sammenhængende sundhedsvæsen samt kvalitetsudvikling/kvalitetssikring.

  Samarbejdsudvalget vedr. Speciallægehjælp har på møde den 25. september 2012 behandlet arbejdsgruppens udkast til praksisplan. Eventuelle bemærkninger fra samarbejdsudvalget vil blive forelagt Sundhedssamordningsudvalget under behandlingen af dagsordenpunktet.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
   

  I henhold til speciallægeoverenskomstens § 4 udarbejder regionen en samlet planlægning for tilrettelæggelsen af den ambulante speciallægebetjening i regionen.

  Regionens udkast til praksisplan forelægges samarbejdsudvalget, og udvalget kan meddele regionen bemærkninger hertil. De lægelige medlemmer af samarbejdsudvalget kan fremsætte bemærkninger til udkastet til praksisplan, og disse forelægges regionsrådet sammen med udkastet til praksisplan.

  Med henblik på at udarbejde et udkast til praksisplan for specialet psykiatri har der været nedsat en arbejdsgruppe med repræsentanter fra psykiatrisk speciallægepraksis, fra den sygehusbaserede psykiatri, fra almen praksis samt regionens psykiatristab og sundhedsstab.

  Arbejdsgruppens udkast har været forelagt Samarbejdsudvalget vedr. Speciallægehjælp på møde den 25. september 2012. Eventuelle bemærkninger fra samarbejdsudvalget vil blive forelagt Sundhedssamordningsudvalget under behandlingen af dagsordenpunktet.

  Planudkastet er bygget op med en beskrivelse af specialet og en beskrivelse af den ambulante speciallægebetjening i henholdsvis speciallægepraksis og på ambulatoriet.

  Først følger en beskrivelse og vurdering af den eksisterende kapacitet inden for området, herunder en række forhold som indvirker på kapaciteten.

  Dernæst følger en beskrivelse og vurdering af det faglige samarbejde mellem praktiserende psykiatere og det øvrige sundhedsvæsen, først og fremmest i forhold til den sygehusbaserede psykiatri og almen praksis. Specielt fokuseres der på arbejdsdelingen.

  Efterfølgende er der en beskrivelse og vurdering af det sammenhængende sundhedsvæsen. Specielt vurderes det, hvorvidt der er sammenhæng i den hjælp og behandling, der ydes i primær- og sekundærsektoren i relation til psykiatriske patienter.

  Afslutningsvis er der en beskrivelse og vurdering af kvalitetsudvikling, kvalitetssikring og servicemål i praksis.

  I praksisplanen er der en række konkrete anbefalinger indenfor hver af de ovenfor nævnte hovedområder. Nedenfor vil nogle af disse blive omtalt.

  Arbejdsgruppen konstaterer, at der ikke er nogen synlig sammenhæng mellem kapacitet og ventetid. Bl.a. som følge heraf peges der ikke på en udvidelse af kapaciteten, selvom der - udtrykt ved ventetiden - er pres på området.

  På baggrund af et af regionen udmeldt besparelseskrav på 2 mio. kr. inden for specialet, har arbejdsgruppen konkret peget på,

  1. at speciallæge Niels Kjeldsen-Kraghs fuldtidspraksis i Odense nedlægges ved lejlighed,
  2. at en ophørt deltidspraksis ikke genopslås, samt
  3. at ændringen af en 1. delepraksis samt 1. praksis med generationskifteaftale pr. 1. januar 2012 til 2. enmandspraksis vil betyde en besparelse.

  Samtidig anbefaler arbejdsgruppen, at der sker en overflytning af kapacitet fra Fyn til det Vest - og Sønderjyske område. Konkret anbefales det, at det kan ske i takt med, at der nedlægges delepraksis på Fyn.

  På baggrund af et - for nogle psykiatripraksis vedkommende -  forholdsvis ensidigt udbud af psykiatriske behandlingsmetoder anbefaler arbejdsgruppen, at der geografisk arbejdes med at sikre den enkelte patient en mere bred vifte af psykiatriske behandlingstilbud i psykiatripraksis. 

  Arbejdsgruppen har arbejdet meget med at få nærmere defineret patientmålgruppen for de praktiserende psykiatere. Arbejdsgruppen er nået frem til, at samarbejdet mellem de involverede parter på området kræver en mere klar opgavefordeling, end tilfældet er i dag. På den baggrund anbefales det, at der i planperioden arbejdes med at præcisere målgruppen for behandlingstilbuddet hos henholdsvis praktiserende læge, praktiserende speciallæge og den sygehusbaserede psykiatri.

  For at sikre bedst mulig kontinuitet til trods for behandlerskift skal samarbejde og gensidig information mellem behandlerne styrkes. På den baggrund anbefaler arbejdsgruppen, at der arbejdes på at udfærdige patientforløbsprogrammer, der i forlængelse af målgruppedefinitionen beskriver kommunikation og informationsudveksling i forbindelse med patienters overgang mellem forskellige behandlere i et behandlingsforløb. I den forbindelse er det vigtigt også at indtænke kommunerne med henblik på den sideløbende sociale indsats for en stor del af målgruppen. 

  For patienterne er det af afgørende betydning, at der er sammenhæng i den hjælp og behandling, der ydes i primær- og sekundærsektoren. I den forbindelse er kommunikation mellem sektorerne vigtig. Arbejdsgruppen skal på den baggrund anbefale, at der sikres fælles retningslinjer for informationsudveksling mellem sektorerne herunder fastlagte standarder for henvisninger, svar på henvisninger, udskrivningsmeddelelser og deling af behandlingsplaner.

  Ud fra ovenstående anbefaler arbejdsgruppen, at der nedsættes en central instans med deltagelse af almen praksis, speciallægepraksis og den sygehusbaserede psykiatri. Opgaven kan eventuelt placeres hos regionens specialeråd for psykiatri i forhold til de behandlingsrettede beskrivelser.

  Endvidere anbefales det lokale samarbejde styrket ved,

  • at udbygge det allerede eksisterende samarbejde mellem de psykiatriske afdelinger og praksiskonsulenten, samt
  • at tilknytte en repræsentant for områdets speciallægepraksis med henblik på formaliseret samarbejdsforum.

  Region Syddanmark har taget initiativ til at undersøge mulighederne for etablering af et forsøgsprojekt, der tager sigte på at løse nogle af de problemer, som de lange ventetider til behandling hos praktiserende psykiatere afstedkommer. Arbejdsgruppen skal anbefale, at der iværksættes en forsøgsordning i Odense Kommune, hvor det nærmere undersøges, hvorvidt de praktiserende læger kan anvende de praktiserende psykiatere mere aktivt, således at de kan henvise en nærmere defineret gruppe af patienter til en hurtigere udredning med råd og vejledning til eventuelt videre behandling i eget regi.

  Endelig har arbejdsgruppen fremsat forslag, som i planperioden vil sætte fokus på kvalitetsudvikling og kvalitetssikring inden for praksisområdet.

  Implementeringen af praksisplanen forventes ikke at medføre yderlige udgifter inden for området.

  Planen med eventuelle bemærkninger vil efter forelæggelse for Sundhedssamordningsudvalget blive efterfulgt af politisk behandling i regionsrådet. Herefter sendes planen i høring hos specialets samarbejdspartnere. Planen forelægges efter endt høringsrunde regionsrådet til endelig stillingtagen.

  fold dette punkt ind Indstilling
   

  Det indstilles, at Sundhedssamordningsudvalget anbefaler regionsrådet.

  • at høringsudkast til praksisplan for specialet psykiatri godkendes.
  fold dette punkt ind Beslutning i Sundhedssamordningsudvalget den 09-10-2012
   

  Anbefales overfor regionsrådet, idet der indarbejdes justeringer aftalt på mødet i Sundhedssamordningsudvalget.

  fold dette punkt ind Beslutning i Psykiatriudvalget den 08-11-2012
   

  Indstillingen godkendt.

  fold dette punkt ind Bilag
   

  Sagsnr. 12/17477
  4. Integrated Care - samarbejdsprojekt med Odense Kommune
  fold dette punkt ind Resume
   

  Regionsrådet har afsat en ramme på 20 mio. kr. til et samarbejdsprojekt mellem Region Syddanmark og Odense Kommune. Projektet skal afprøve muligheden for et tættere samarbejde mellem kommune, sygehus og almen praksis, så den enkelte patient/borger i endnu højere grad end i dag oplever et sammenhængende forløb, uanset om der er involveret flere forskellige offentlige aktører i den behandling og støtte, borgeren får.

  Der forestår nu et arbejde med at udforme en detaljeret projektbeskrivelse med henblik på opstart af Integrated Care projektet i løbet af 2013.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
   

  I forbindelse med regionsrådets 2. behandling af budget 2013 - 2016 den 24. september 2012 blev det besluttet at afsætte et rammebeløb på 20 mio. kr. til opstart af et forsøgsprojekt kaldet Integrated Care.

  Integrated Care er et samarbejdsprojekt mellem Odense Kommune, Region Syddanmark og almen praksis. Intentionen med projektet er at få undersøgt, om man kan få etableret et mere forpligtende samarbejde mellem den praktiserende læge, sygehuset og kommunen, så den enkelte patient oplever et sammenhængende forløb, hvor de enkelte offentlige aktører samarbejder effektivt til gavn for patienten, som dermed hurtigere bliver stabiliseret, rask eller undgår unødige genindlæggelser på sygehus.

  Samarbejdsinitiativet skal også ses på baggrund af de sundhedspolitiske udspil, der er kommet fra henholdsvis KL og Danske Regioner i 2012.

  Samarbejdsprojektet Integrated Care er desuden en del af Odense Kommunes ansøgning om at blive frikommune under regeringens frikommuneprogram 2012 - 2015. Den 1. november 2012 er frist for ansøgning om frikommune status.

  Samarbejdsprojektets grundtanke er at bygge videre på allerede etablerede samarbejdsrelationer mellem kommune, region og almen praksis. Målet er at nå frem til en højere grad af integration mellem de fagpersoner, som direkte bidrager til opgaveløsningen omkring og med borgeren. Patienten skal opleve, at de involverede fagpersoner kender den plan, der omhandler patienten.

  Med den syddanske Integrated Care model vil der blive etableret en formel organisation på tværs af sektorgrænser, hvor fagpersoner i Odense Kommune, et udvalg af alment praktiserende læger i Odense, Odense Universitetshospital og Psykiatrien i Region Syddanmark sammen udreder og planlægger sundhedsindsatsen for den enkelte borger/patient.

  I projektet vil der blive arbejdet med sårbare patientgrupper, som er særligt afhængige af, at samarbejdet mellem kommune, region og almen praksis er velfungerende. Det er dels ældre medicinske patienter, dels personer med stress, angst og/eller depression.

  Med afsæt i et lignende projekt i London skal der udarbejdes en detaljeret projektbeskrivelse, som i hovedtræk skal indeholde følgende elementer:

  • Afgrænsning af patientgrupperne, som indgår i samarbejdsprojektet. Dvs. en konkretisering og afgrænsning af patientgrupperne : "Ældre medicinske patienter" og  "Personer med stress, angst og/eller depression".
  • Afprøvning og udvikling af nye samarbejdsmodeller med henblik på en sammenhængende sundhedsindsats.
  • Udvikling af en integreret it-løsning til understøttelse af forsøget.
  • Udvikling af en model, der i sin økonomiske incitamentsstruktur fremmer kvalitet, samarbejde og sammenhængende patientforløb.
  • Implementering af den udviklede model.
  • Evaluering af modellen.

  Forsøget forventes påbegyndt i løbet af 2013. Evaluering af de kortsigtede effekter af projektet forventes at foreligge ultimo 2014.

  Ved projektets start etableres der en projektorganisation, som består at et fælles tværsektorielt projektsekretariat og en tværsektoriel styregruppe. Det foreslås endvidere, at der i projektets planlægningsfase nedsættes en gruppe med politisk deltagelse fra regionsrådet, Odense Byråd og Praksisudvalget (PLO-Syddanmark).

  fold dette punkt ind Indstilling
   

  Det indstilles,

  • at Region Syddanmark indleder et forpligtende samarbejdet med almen praksis og Odense Kommune om at udarbejde en fælles projektbeskrivelse for Integrated Care projektet, og
  • at regionsrådet udpeger en eller flere medlemmer til en politisk følgegruppe.
  fold dette punkt ind Beslutning i Sundhedssamordningsudvalget den 09-10-2012
   

  Anbefales overfor regionsrådet.


  Sagsnr. 11/13244
  5. Projekt om forebyggende helbredsundersøgelser i almen praksis
  fold dette punkt ind Resume
   

  Som en del af budget 2013 er det prioriteret at igangsætte et projekt om forebyggende helbredsundersøgelser i almen praksis i Region Syddanmark. Målet med projektet er bl.a. at sikre tidlig opsporing, så sygdom eller forværring af sygdom kan undgås.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
   

  På mødet i Sundhedssamordningsudvalget den 6. februar 2012 præsenterede Sundhedsstaben de første foreløbige overvejelser om et projekt vedr. helbredsundersøgelser i almen praksis.

  Sundhedsstaben har siden arbejdet videre med at kvalificere og udbygge projektet, som nu er godkendt som en del af budget 2013 i Region Syddanmark.

  Der er tale om et 3-årigt forskningsprojekt, hvor målgruppen er personer i alderen 30-49 år. Der forventes en population på cirka 120.000 personer i geografisk afgrænsede områder af regionen.

  Formålet med projektet er gennem et spørgeskema at opspore mennesker, som eksempelvis kan være i risiko for at udvikle en kronisk sygdom eller forværre den sygdom, de måske har i forvejen. Herudover er formålet at styrke den forebyggende indsats hos både praktiserende læger og kommuner og sikre et sammenhængende forløb.

  Deltagerne kontaktes af egen læge i form af et spørgeskema, og ved besvarelsen vil oplysningerne fra spørgeskemaet blive koblet sammen med eksisterende patientdata i lægens journalsystem for at kunne kategorisere/stratificere patienten. På den måde opspores personer med behov for behandling, mens raske og sunde personer blot anbefales at fortsætte deres livsstil.

  Syddansk Universitet, Det Nationale Institut for Kommuners og Regioners Analyse og Forskning (tidligere Dansk Sundhedsinstitut), Praktiserende Lægers Organisation (PLO) Syddanmark og kommunale repræsentanter deltager i udviklingen af projektet.

  Projektet om forebyggende helbredsundersøgelser indgår herudover som et af Ligestillingsarbejdsgruppens forslag til prioriteringer af indsatserne på ligestillingsområdet.

  Afdelingschef Mads Haugaard giver på mødet en status på arbejdet med projektet og orienterer om den videre proces. 

  fold dette punkt ind Indstilling
   

  Til orientering.

  fold dette punkt ind Beslutning i Sundhedssamordningsudvalget den 09-10-2012
   

  Orienteredes.


  Sagsnr. 12/3
  6. Mødeplan 2012
  fold dette punkt ind Resume
     
  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
   

  Følgende mødeplan er blevet godkendt af Sundhedssamordningsudvalget:

  • Mandag den 12. november 2012 - Region Nordjyllands Kronikerenhed
  • Tirsdag den 11. december 2012 - Center for Kvalitet, Middelfart.
  fold dette punkt ind Indstilling
   

  Det indstilles,

  • at næste møde holdes den 12. november 2012 hos Region Nordjyllands Kronikerenhed. - Yderligere information gives på mødet.
  fold dette punkt ind Beslutning i Sundhedssamordningsudvalget den 09-10-2012
   

  Godkendt.


  Sagsnr. 12/3
  7. Eventuelt
  fold dette punkt ind Resume
     
  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
     
  fold dette punkt ind Indstilling
     
  fold dette punkt ind Beslutning i Sundhedssamordningsudvalget den 09-10-2012
   

  -

   


  Siden er sidst opdateret 19-11-2012
  Kontakt Region Syddanmark

  Region Syddanmark | Tlf: 76 63 10 00 | CVR nr. 29190909 | Skriv til Regionen | Om hjemmesiden | Sitemap | Tilgængelighedserklæring