Gå til indhold
Forsiden | Kontakt | Ledige job | For ansatte | Presse og nyheder | Web-TV | Besuchen Sie unsere deutsche Website Visit our English website |
Region Syddanmark logo, link til forsiden

Socialudvalget - Referat - 13. november 2012

Mødedato
13-11-2012 kl. 14:00 - 16:00

Mødested
Børnehusene, Platanvej 15, Odense

Deltagere
 • Bente Gertz (A)
 • Jette Jensen (A)
 • Ole Finnerup Larsen (A)
 • Carsten Abild (V)
 • Susanne Linnet (V)
 • Mette Valentin (U)
 • Bjarne Juel Møller (O)

 • Afbud
 • Jette Jensen (A)
 • Bjarne Juel Møller (O)

 • Luk alle punkter Referat


  1. Rundvisning og orientering
  2. Model for sikkerhed på Region Syddanmarks sociale tilbud v/ forstander Kim Bøg-Jensen
  3. Orientering om ny organisering
  4. Regeringens udspil på tilsynsområdet
  5. Orientering om økonomien på de sociale tilbud
  6. Orientering om socialministeriets departementschefs besøg i Region Syddanmark
  7. Orientering om evaluering af kommunalreformen på socialområdet samt for de specialiserede undervisningstilbud
  8. Socialområdets status overfor arbejdstilsynet pr. 22. oktober 2012
  9. Status for implementering af strategien på det sociale område
  10. Status på Fælles Fokus i Syddanmark
  11. Danske Regioners oplæg om social rehabilitering af mennesker med svære spiseforstyrrelser
  12. Mødekalender 2013
  13. Eventuelt


  Sagsnr. 12/240
  1. Rundvisning og orientering
  fold dette punkt ind Resume

  Rundvisning og orientering på Børnehusene

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  Børnehusene er en døgninstitution under Region Syddanmark for børn og unge i alderen 0-18 år. Børnehusene modtager børn og unge med betydelig og varig nedsat fysisk og/eller psykisk funktionsevne.

  Børnehusene består af i alt 5 afdelinger – 3 i Nyborg, 1 i Middelfart og 1 i Odense. Der er i alt 41 døgnpladser fordelt på de 5 afdelinger.

  De fleste børn er kørestolsbrugere, mange mestrer ikke det talte sprog, men kommunikerer på andre måder. Der bor børn, der bl.a. har spasticitet, epilepsi, syns- og hørenedsættelser. Et par af afdelingerne har børn, der er fysisk mobile - hvoraf flere har et mere selvstændigt funktionsniveau samt verbalt sprog.

  Socialudvalget vil få en orientering om Børnehusene samt få en rundvisning.

  fold dette punkt ind Indstilling

  Til orientering

  fold dette punkt ind Beslutning i Socialudvalget den 13-11-2012

  Der blev givet en orientering og en rundvisning


  Sagsnr. 12/13164
  2. Model for sikkerhed på Region Syddanmarks sociale tilbud v/ forstander Kim Bøg-Jensen
  fold dette punkt ind Resume

  Region Syddanmark har som følge af den tragiske hændelse på det socialpsykiatriske botilbud Blåkærgård i Region Midtjylland og en voldsom hændelse med knivangreb på medarbejdere på Odense Universitetshospital sat fokus på sikkerhed på Regions Syddanmarks sociale tilbud.

  Der er blevet udarbejdet en model for sikkerhed, med en række indsatsområder og krav for at sikre medarbejdere, medbeboere og pårørende mod voldelig og risikobetonet adfærd. Som del af modellen igangsættes systematiske risikovurderinger.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  Region Syddanmark har som følge af den tragiske hændelse på det socialpsykiatriske botilbud Blåkærgård i Region Midtjylland og en voldsom hændelse med knivangreb på medarbejdere på Odense Universitetshospital sat fokus på sikkerhed på Regions Syddanmarks sociale tilbud.

  Der er blevet udarbejdet en model for sikkerhed på Region Syddanmarks sociale tilbud. Formålet med modellen er at sikre medarbejdere, beboere og pårørende mod vold og risikobetonede situationer. Arbejdet med risikomodellen skal samtidig være med til at nedbringe belastninger i det psykiske arbejdsmiljø.

  Som en del af sikkerhedsmodellen sættes der krav til, at beboere med risikobetonet adfærd risikovurderes systematisk, som udgangspunkt gennem det anerkendte risikovurderingsværktøj Brøset Violence Checklist, eller eventuelt gennem et andet velbeskrevet risikovurderingsværktøj, som er godkendt af socialledelsen.

  De sociale tilbud skal endvidere beskrive deres beredskab og foranstaltninger overfor borgere, der udviser risikobetonet adfærd.

  Den eksterne undersøgelseskommission i forbindelse med Blåkærgårdsagen påpeger bl.a., at samarbejdsflader mellem forskellige behandlingsinstanser bør forbedres. På baggrund heraf er samarbejde med øvrige instanser et centralt punkt i Regions Syddanmarks model, og der skal fremadrettet arbejdes på at udbrede kendskabet til og implementeringen af de eksisterende samarbejdsaftaler på det psykiatriske område. Herudover skal de sociale tilbud uddybe samarbejdet mellem instanser for de konkrete borgere.

  Derudover sætter sikkerhedsmodellen fokus på overlevering af viden mellem medarbejdere og mellem samarbejdspartnere samt fokus på den fornødne kompetenceudvikling af medarbejderne.

  Kommende centerleder på Centret for Børn- og Unge, Kim Bøg-Jensen vil på mødet fortælle om, hvordan han vil arbejde med sikkerhedsmodellen.

  fold dette punkt ind Indstilling

  Til orientering

  fold dette punkt ind Beslutning i Socialudvalget den 13-11-2012

  Der blev givet en orientering.

  fold dette punkt ind Bilag

  Sagsnr. 12/7215
  3. Orientering om ny organisering
  fold dette punkt ind Resume

  Der blev i september 2012 afholdt Base Camp for de nyudpegede center- og vice-centerledere samt en opfølgning i oktober. Der er gennemført personaleprocesser for de berørte medarbejdere i Regionshuset og de administrative medarbejdere på tilbuddene og processen for afdelingsledere på tilbuddene er sat i gang nogle steder. Regionsrådet vedtog på møde den 22. oktober forslag til justering af paraplytilbud på socialområdet samt model for navngivning af de i alt 8 centre.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  Den 7. og 8. september 2012 var de nyudpegede center- og vicecenterledere i socialområdets nye centerstruktur samt socialområdets centrale ledelse for første gang samlet. Formålet med Base Camp var at skabe et fælles overblik over de opgaver, som medarbejderne står foran, både på den korte og den lange bane. De primære emner var:

  • Centerledelsernes fysiske placering
  • Centerledelsens mandat frem til 1. januar 2013
  • Samlet ledelse i centerne
  • Udvalg og bestyrelser på nuværende tilbud
  • Ansættelsesvilkår
  • Begrebsafklaring
  • Økonomi
  • MED- og TR-struktur
  • Kommunikation
  • Diverse

  Der blev den 26. oktober 2012 afholdt et opfølgningsmøde for de kommende centerledere. Her blev arbejdet videre med ovenstående emner, og der blev der arbejdet med kommunikation med henblik på branding af socialområdet i Region Syddanmark.

  I september og august er personaleprocessen i forhold til berørte medarbejdere i Regionshuset og de administrative medarbejdere på tilbuddene gennemført. Samtidig har der været afholdt andet orienteringsmøde for afdelingslederne på tilbuddene. På nogle centre vil personaleprocessen i forhold til afdelingsledere blive gennemført inden årsskiftet.

  Regionsrådet vedtog på møde den 22. oktober forslag til justering af paraplytilbud på socialområdet, hvorved området for hørehæmmede samles med kommunikationscenterne. Regionsrådet vedtog endvidere model for navngivning af de i alt 8 centre.

  Centernavnene er efterfølgende blevet fastlagt som følgende:

  • Center for Børn og Unge, Region Syddanmark
  • Specialcenter for Voksne med Handicap, Region Syddanmark
  • Handicapcenter Sydøstfyn, Region Syddanmark
  • Center for Senhjerneskade, Region Syddanmark
  • Autismecenter, Region Syddanmark
  • Center for Misbrug og Socialpsykiatri, Region Syddanmark
  • Handicapcenter Nordøstfyn, Region Syddanmark
  • Center for Kommunikation og Velfærdsteknologi, Region Syddanmark
  fold dette punkt ind Indstilling

  Til orientering.

  fold dette punkt ind Beslutning i Socialudvalget den 13-11-2012

  Der blev givet en kort orientering.


  Sagsnr. 12/22554
  4. Regeringens udspil på tilsynsområdet
  fold dette punkt ind Resume

  Social- og integrationsministeren har den 26. september 2012 lanceret regeringens udspil til en reform af reglerne om godkendelse af og tilsyn med døgntilbud til udsatte borgere og borgere med handicap. Udspillet til den nye reform indebærer blandt andet, at opgaven, herunder ansvaret for at godkende og føre tilsyn med sociale døgntilbud, flyttes fra de 98 kommuner og 5 regioner til 5 enheder, således at der etableres et nyt socialtilsyn. De fem socialtilsyn placeres i fem kommuner, som udpeges ved lov og får det fulde ansvar for opgaven i hver deres geografiske region. Samtidig vil det ikke længere være muligt for kommunerne at føre tilsyn med egne tilbud.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  Social- og integrationsministeren har den 26. september 2012 lanceret regeringens udspil til en reform af reglerne om godkendelse af og tilsyn med døgntilbud til udsatte borgere og borgere med handicap. Målet er at sikre en højere kvalitet i de døgntilbud, som udsatte og handicappede borgere bor i. Det drejer sig eksempelvis om plejefamilier, opholdssteder og døgninstitutioner for børn og unge og botilbud og krisecentre for voksne.

  Med henblik på at sikre, at reformen bygger på erfaringer fra praksis, har ministeren og ministeriet afholdt en række dialogmøder med kommuner, organisationer og fagfolk på området. På dialogmøderne har deltagerne blandt andet diskuteret, hvordan kvaliteten, bæredygtigheden, en solid økonomi og gennemsigtighed sikres på det sociale område. Dette bl.a. med henblik på, at kommunerne har et kvalificeret visiteringsgrundlag.

  Udspillet til den nye reform indebærer blandt andet, at opgaven, herunder ansvaret for at godkende og føre tilsyn med sociale døgntilbud, flyttes fra de 98 kommuner og 5 regioner til 5 enheder, således at der etableres et nyt socialtilsyn. De fem socialtilsyn placeres i fem kommuner, som udpeges ved lov og får det fulde ansvar for opgaven i hver deres geografiske region. Samtidig vil det ikke længere være muligt for kommunerne at føre tilsyn med egne tilbud. De fem tilsynskommuner fører indbyrdes tilsyn med hinanden.

  I reformudspillet indgår, at både private, kommunale og regionale tilbud skal godkendes, og at der stilles flere indholdsmæssige krav til tilbuddene. Yderligere er der i reformudspillet fokus på, at der skal være større ensartethed i tilsynet, og der oprettes en whistleblower-funktion i hvert af de fem socialtilsyn. Whistleblower-funktionen oprettes for, at borgere, pårørende og medarbejdere kan henvende sig, hvis de har mistanke til uhensigtsmæssige eller kritisable forhold i et tilbud.

  Formanden for Danske Regioner, Bent Hansen har efter offentliggørelsen af forslaget til det nye socialtilsyn udtalt, at intentionerne med tilsynsreformen er helt rigtige, men at reformens organisatoriske rammer er uheldige, idet det politiske ansvar kan blive uklart. Ifølge Bent Hansen bør tilsynsopgaven lægges i regionerne, der allerede har størrelsen og fagligheden til at skabe professionelle enheder, der kan føre tilsyn på socialområdet, samt politikere, der kan stå til ansvar, og en organisation der allerede står klar.

  fold dette punkt ind Indstilling

  Til orientering.

  fold dette punkt ind Beslutning i Socialudvalget den 13-11-2012

  Der blev givet en orientering.

  fold dette punkt ind Bilag

  Sagsnr. 11/26383
  5. Orientering om økonomien på de sociale tilbud
  fold dette punkt ind Resume

  Orientering om økonomi og belægning i 2012, samt takster for 2013.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  Belægningen for hele 2012 på de sociale tilbud forventes samlet set at blive 93 %, hvilket er knap 5 % mindre end den budgetterede belægning. Generelt er driftsøkonomien på de enkelte tilbud tilpasset belægningen, idet der således løbende arbejdes med at nedbringe omkostningerne på tilbud med ledige pladser.

  Der er aktuelt 6 tilbud, hvor der forventes et underskud på mellem 2 - 5 % af det omkostningsbaserede budget. Socialøkonomi er i tæt dialog med disse tilbud omkring implementeringen af genopretningsplaner således at økonomien senest i 2013 vil være på rette spor igen. På Nyborgskolen forventes et markant underskud, men her er genopretningen dog generelt ikke mulig, grundet de mange tjenestemandsansatte lærere. 

  Socialområdet er i dialog med socialministeriet om, hvordan udfordringen håndteres.

  Den forventede belægning og det forventede økonomiske resultat på de enkelte tilbud fremgår af vedlagte ledelsesoverblik.

  Ledelsesoverblikket udarbejdes kvartalsvist og ud over oplysninger omkring økonomi og belægning indeholder det også informationer om sygefravær. Ledelsesoverblikket er baseret på tilbuddenes forventninger til hele 2012. Fremover vil det kvartalsvise ledelsesoverblik endvidere blive forelagt Socialdirektørforum i Syddanmark til orientering.

  Taksterne for 2013 er nu færdigberegnet, og forelægges til godkendelse i regionsrådet i december 2012. 

  Med taksterne for 2013 er regionsrådets beslutning om, at taksterne på regionens sociale tilbud fra 2010 til 2013 gennemsnitlig skal reduceres med 5 % nu implementeret.

  Reduktionerne er ikke jævnt fordelt mellem de enkelte tilbud, da reduktionerne primært er foretaget der, hvor de vurderes at have de færreste konsekvenser for serviceniveauet og økonomien som helhed på tilbuddet.

  Taksterne på Nyborgskolen og Center for Høretab indgår ikke i reduktionen. Her har målet været at holde taksterne i ro, på trods af kraftigt fald i belægningen. 

  fold dette punkt ind Indstilling

  Til orientering

  fold dette punkt ind Beslutning i Socialudvalget den 13-11-2012

  Der blev givet en orientering.

  fold dette punkt ind Bilag

  Sagsnr. 12/11799
  6. Orientering om socialministeriets departementschefs besøg i Region Syddanmark
  fold dette punkt ind Resume

  Den 24. september 2012 havde Region Syddanmark besøg af Socialministeriets departementschef Jesper Zwisler som besøgte Autismecenter Holmehøj samt Østruplund.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  I forbindelse med generalforsamlingen i Danske Regioner blev der afholdt møde mellem departementschef Jesper Zwisler fra Socialministeriet og socialdirektørerne fra de fem regioner. Det blev i den forbindelse aftalt, at departementschefen tog på en rundtur til alle fem regioner for at få et nærmere indblik i og drøftelse af regionernes varetagelse af socialområdet.

  Departementschefens rundtur er koordineret mellem regionerne, så han har fået et bredt billede af de sociale tilbud i regionerne. I Region Syddanmark besøgte han den 24. september 2012  Autismecenter Holmehøj i Kværndrup ved Ringe samt Østruplund ved Otterup.

  Departementschefen blev præsenteret for de aktuelle tiltag Region Syddanmark har igangsat på det sociale område herunder projektet ”Fælles Fokus” samt omorganiseringen af de sociale tilbud.

  Departementschefen udtrykte sig positivt overfor regionens tiltag på det sociale område.

  Der var en god dialog med departementschefen under hele besøget, hvor der bl.a. blev drøftet sammenhængen til uddannelsesinstitutionerne, den specialiserede pædagogiske indsats samt udvikling i målgrupperne. 

  Der vil blive givet en nærmere orientering på socialudvalgsmødet.

  fold dette punkt ind Indstilling

  Til orientering.

  fold dette punkt ind Beslutning i Socialudvalget den 13-11-2012

  Der blev givet en orientering.


  Sagsnr. 12/17414
  7. Orientering om evaluering af kommunalreformen på socialområdet samt for de specialiserede undervisningstilbud
  fold dette punkt ind Resume

  Man er nu langt i processen omkring serviceeftersynet af kommunalreformen, der blev påbegyndt i foråret 2012. Socialudvalget er på tidligere møde blevet orienteret om arbejdet, specifikt i forhold til evalueringen af socialområdet og de specialiserede undervisningstilbud.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  Socialudvalget er på tidligere møde blevet orienteret om processen for serviceeftersynet af kommunalreformen, herunder på det specialiserede socialområde, samt om Danske Regioners udspil ”Klart ansvar for de svageste” fra april 2012.

  Af kommissoriet for arbejdet vedr. evaluering af kommunalreformen på socialområdet samt af de specialiserede undervisningstilbud fremgår det, at evalueringen af kommunalreformen skal rette fokus på følgende udfordringer:

  • Understøttelse af den specialiserede indsats – det skal bl.a. overvejes, om der er behov for at understøtte en øget koordinering af udbuddet af meget specialiserede tilbud
  • Drift af tilbud – der har vist sig udfordringer med at sikre et marked for sociale tilbud, der understøtter omkostningseffektiv adfærd
  • Placering af tilbud – det skal overvejes, om den nuværende fordeling af tilbud mellem kommuner og regioner skal fastholdes, eller om der er grundlag for at etablere en mere ensartet placering af tilbuddene på socialområdet.
  • Specialiserede undervisningstilbud – fokus på organisering af tilbuddene, herunder nuværende takssystemer og brugen af objektiv finansiering.

  Underarbejdsgruppen vedrørende socialområdet og specialiserede undervisningstilbud har afsluttet sin evaluering den 1. november 2012, og den indgår i den samlede afrapportering fra udvalget vedrørende evaluering af kommunalreformen. Danske Regioner er repræsenteret i underarbejdsgruppen.

  Der har de seneste måneder været en del debat i medierne om det højt specialiserede socialområde. Der har særligt været fokus på indsatsen overfor borgere med senhjerneskader samt borgere med spiseforstyrrelser. Danske Regioner har primo oktober 2012 offentliggjort et nyt udspil "Et liv til forskel - bedre social rehabilitering af mennesker med svær spiseforstyrrelse" som skal sikre, at flere personer med svær spiseforstyrrelse kommer hurtigt tilbage til et normalt liv.

  Der vil blive givet en orientering på mødet om arbejdet med evalueringen af kommunalreformen, herunder Danske Regioners initiativer sin led i dette arbejde.

  fold dette punkt ind Indstilling

  Til orientering.

  fold dette punkt ind Beslutning i Socialudvalget den 13-11-2012

  Der blev givet en  orientering.


  Sagsnr. 12/2227
  8. Socialområdets status overfor arbejdstilsynet pr. 22. oktober 2012
  fold dette punkt ind Resume

  Arbejdstilsynets tilsynsindsats på socialområdets tilbud i 2012 udføres fortrinsvis som adviserede tilsyn, de såkaldte ”Risikobaserede tilsyn”. Resultatet af de ”Risikobaserede tilsyn” udmøntes i, at Arbejdstilsynet giver tilbuddet eller afdelingen en vejledning, et påbud eller en grøn smiley.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  Arbejdstilsynet har indtil den 22. oktober 2012 udført 23 ”Risikobaserede tilsyn” på socialområdets tilbud, et opfølgningstilsyn samt et byggepladstilsyn på tilbuddet Østruplund.

  Under ”Risikobaserede tilsyn” fokuserer Arbejdstilsynet på de væsentligste arbejdsmiljøproblemer inden for fagområdet, om de formelle krav til dokumentation af arbejdsmiljøarbejdet er overholdt, de indgår i en dialog med arbejdsmiljøgruppen omkring arbejdsmiljøarbejdet og har yderligere fokus på sundhedsfremme, unge og nyansatte.

  På baggrund af hele besøget vurderer Arbejdstilsynet, om arbejdsmiljøarbejdet er i orden.

  Arbejdstilsynet tildeler tilbuddet en grøn smiley, hvis arbejdsmiljøet er i orden.

  Finder Arbejdstilsynet forhold i arbejdsmiljøet, der skal forbedres, bliver der udstedt en vejledning, påbud eller straks-påbud.

  Resultatet for de ”Risikobaserede tilsyn” på det sociale område pr. 22. oktober er, 3 vejledninger omkring psykisk arbejdsmiljø og registrering af udadreagerende adfærd, 1 påbud på arbejdspladsbrugsanvisninger for faremærkede produkter samt 19 grønne smileyer.

  Opfølgningstilsynet resulterede i 1 påbud på psykisk arbejdsmiljø samt 1 påbud om at bruge autoriseret rådgiver til at efterkomme påbuddet på psykisk arbejdsmiljø.

  Byggepladstilsynet på tilbuddet Østruplund, resulterede i et straks-påbud om ajourføring af ”Plan for sikkerhed og sundhed” i henhold til bygherrens pligter.

  Socialområdet og de berørte tilbud har fået advisering om, at der udføres ”Risikobaserede tilsyn” på yderligere 6 tilbud eller afdelinger i 2012.

  Endvidere har Arbejdstilsynet i samarbejde med den lokale ledelse adviseret et møde på tilbuddet Syrenparken den 9. november 2012, hvor dagsorden er forebyggelse af arbejdsulykker. Baggrunden for Arbejdstilsynets initiativ er, at Syrenparken statistisk set har et højere antal indberetninger af arbejdsulykker, end sammenlignelige virksomheder.

  Indberetning af ulykkerne på Syrenparken er ikke nødvendigvis relateret til arbejdet med beboerne, det drejer sig ligeledes om faldulykker på grund af en utæt vandbeholder og isglatte områder på matriklen.

  fold dette punkt ind Indstilling

  Til orientering.

  fold dette punkt ind Beslutning i Socialudvalget den 13-11-2012

  På næste møde gives en opfølgning på Syrenparken.

  fold dette punkt ind Bilag

  Sagsnr. 11/28755
  9. Status for implementering af strategien på det sociale område
  fold dette punkt ind Resume

  Det overordnede indtryk er, at tilbuddene arbejder med socialområdets strategi, og at den på de fleste tilbud bliver drøftet og omsat til konkrete handlinger. Dog bærer tilbagemeldingerne også præg af, at der i forhold til nogle af resultatmålene, endnu ikke er igangsat initiativer.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  Socialområdets strategi for perioden 2011-2014 blev godkendt af regionsrådet den 30. maj 2011. I efteråret 2012 er der lavet en status på tilbuddenes implementering af strategien.

  Strategien på det sociale område har det overordnede formål at styrke det regionale socialområde og består af 5 indsatsområder: 

  Indsatsområde 1: Selvbestemmelse og brugerstyring

  Indsatsområde 2: Servicedeklarationer på alle tilbud

  Indsatsområde 3: På forkant med den nyeste teknologiske viden

  Indsatsområde 4: De rigtige hænder - på det rigtige tidspunkt – i de rigtige mængder

  Indsatsområde 5: Vi går nye veje og bygger videre på det der virker

   

  Til det enkelte indsatsområde er der opstillet ét eller flere resultatmål, som tilbuddene skal implementere. Det er tilbuddet selv, der bestemmer, hvordan de vil implementere resultatmålet, og hvad de vil igangsætte af initiativer.

  Det overordnede indtryk er, at tilbuddene arbejder med socialområdets strategi, og at den på de fleste tilbud bliver drøftet og omsat til konkrete handlinger. Enkelte tilbud har endnu ikke påbegyndt arbejdet med strategien. Tilbagemeldingerne bærer præg af, at der i forhold til nogle af resultatmålene, endnu ikke er igangsat initiativer.

  Flere tilbud efterspørger fælles initiativer i forhold til indsatsområderne med henblik på vidensdeling og sparring.

  Ledelsen på socialområdet samt tilbuddene vil fortsat have fokus på at arbejde med implementering af strategien. I forbindelse med at tilbuddene pr. 1. januar 2013 organiseres i 8 nye centre, vil der være fokus på, at få implementeret de enkelte tilbuds allerede igangsatte tiltag på de nye centre som helhed, erfaringsudveksle og igangsætte nye initiativer.

  Der vil blive fulgt op på tilbuddenes arbejde med implementering af strategien.

  fold dette punkt ind Indstilling

  Til orientering.

  fold dette punkt ind Beslutning i Socialudvalget den 13-11-2012

  Direktionen arbejder i øjeblikket med et oplæg om færre og klare mål.

  Udvalget vil blive inddraget i dette arbejde.

  Det skal overvejes, hvordan medarbejdere og borgere evt. inddrages i processen.

  fold dette punkt ind Bilag

  Sagsnr. 12/4460
  10. Status på Fælles Fokus i Syddanmark
  fold dette punkt ind Resume

  Der er i oktober 2012 udarbejdet en status på det samarbejde, der er indledt i foråret 2012 mellem kommunerne og Region Syddanmark om effekt af indsatser på det specialiserede socialområde, effektiv økonomistyring, synergi mellem socialområdet, psykiatrien og somatikken samt kommunal indflydelse via kundebestyrelser på de højt specialiserede sociale tilbud.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  I foråret 2012 er der indledt et udvidet samarbejde mellem kommunerne og Region Syddanmark om fire konkrete temaer; effekt af indsatser på det specialiserede socialområde, effektiv økonomistyring, synergi mellem socialområdet, psykiatrien og somatikken samt kommunal indflydelse via kundebestyrelser på de højt specialiserede sociale tilbud. Udvalget er orienteret om initiativet på seneste udvalgsmøde.

  Samarbejdet i ”Fælles Fokus i Syddanmark” er forankret i henholdsvis en styregruppe på topembedsmandsniveau samt fire arbejdsgrupper, der hver især skal arbejde med de fire ovenstående temaer, herunder i form af konkrete pilotprojekter.

  Status på arbejdet med de fire temaer er, at de fire projektgrupper, der er nedsat med deltagere fra kommuner og region alle er i gang med pilotprojekter.

  Kundebestyrelser:

  Kundebestyrelser skal afprøves som pilotforsøg i ét år på to regionale tilbud, henholdsvis Sydbo, hvor målgruppen er voksne udviklingshæmmede og Teglgårdshuset, hvor målgruppen er sindslidende. Der har været afholdt det første møde i de to kundebestyrelser i september måned. Der var en god dialog på møderne, hvor der blev lagt vægt på at både kommuner og de sociale tilbud skal opleve værdi af samarbejdet ligesom der blev givet udtryk for, at kundebestyrelserne er en unik mulighed for dialog, der kan være med at til nedbryde mytedannelse.

  Effekt af indsatser:

  Der arbejdes på et pilotprojekt, der skal afprøve effektmåling/dokumentation af resultater i forhold til indsatsen for borgere, der modtager et socialpsykiatrisk tilbud. Fra regionen indgår det nye socialpsykiatriske center i projektet og fra kommunerne indgår tilbud i Odense, Faaborg-Midtfyn og Tønder Kommuner.  Det er hensigten, at måling af resultaterne både skal kunne anvendes af tilbuddene i et læringsperspektiv, som ledelsesinformation samt af kommunerne.

  Effektiv økonomistyring:

  Der er udarbejdet et forslag til en model, der giver et enkelt overblik i forhold til opfølgning på udvikling i belægning og omkostninger. Modellen vil både være et godt redskab for køberkommunerne i forhold til indblik i økonomien på de tilbud, man køber pladser fra og et værktøj for alle udbydere i forhold til økonomiopfølgning. Desuden arbejder man med erfaringsudveksling i forhold til forskellige økonomistyringsmodeller i Syddanmark.

  Synergi:

  Pilotprojektet undersøger mulighederne for at sikre et bedre samarbejde og mere sammenhængende forløb for borgere med psykiske lidelser, der har kontakt til både almen praksis, somatikken og lokalpsykiatrien. Projektet har fokus på den gruppe af borgere med sindslidelser, der bor i egen bolig og modtager §85 støtte. Disse borgere har ofte kontakt til mange forskellige systemer og aktører, hvilket kan skabe udfordringer i forhold til sammenhæng i indsatsen overfor borgeren. Pilotprojektet vil teste samarbejdet fra et borger og medarbejder perspektiv og tilrettelægges som en kvalitativ interview-undersøgelse, der gennemføres i oktober-december 2012. 

  Der vil blive givet en nærmere orientering om samarbejdet på mødet.

  fold dette punkt ind Indstilling

  Til orientering.

  fold dette punkt ind Beslutning i Socialudvalget den 13-11-2012

  Det er gode projekter, der er sat i gang.


  Sagsnr. 12/22739
  11. Danske Regioners oplæg om social rehabilitering af mennesker med svære spiseforstyrrelser
  fold dette punkt ind Resume

  Danske Regioner har netop offentliggjort oplæg om bedre social rehabilitering for mennesker med svære spiseforstyrrelser, der skal sikre, at flere personer med svær spiseforstyrrelse kommer hurtigt tilbage til et normalt liv.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  Danske Regioner har netop offentliggjort et oplæg med titlen "Et liv til forskel - bedre social rehabilitering af mennesker med svær spiseforstyrrelse".

  I oplægget argumenteres for, at mange patienter har brug for glidende overgange til bedre sociale rehabiliteringstilbud i forlængelse af psykiatrisk sygehusbehandling.

  Danske Regioner vurderer, at der på landsbasis er behov for omkring 43 højt specialiserede døgnpladser af midlertidig karakter til mennesker med svære spiseforstyrrelser i offentligt regi. Pladserne kan være afdelinger under større botilbud eller være selvstændige botilbud, og de skal være forbeholdt mennesker med spiseforstyrrelser og have et tværfagligt personale, som har erfaring med og ekspertise i netop spiseforstyrrelser.

  Der eksisterer i dag allerede 13 regionale pladser, så vurderingen er, at der er behov for yderligere omkring 30 pladser til midlertidigt døgnophold (§107) fordelt over de fem regioner.

  Danske Regioner vurderer, at pladserne i vid udstrækning kan etableres via udvikling og omlægning af den eksisterende indsats indenfor socialpsykiatrien, så der ikke nødvendigvis er behov for en kapacitetsudvidelse på samfundsplan.

  Oplægget opstiller otte konkrete anbefalinger fra regionerne:

  1. Patienter med svær spiseforstyrrelse skal sikres et midlertidigt døgntilbud så snart de er klar til udskrivning fra behandlingspsykiatrien
  2. Tilbuddet skal være i stand til at yde en højt specialiseret social rehabilitering 
  3. Mennesker med svær spiseforstyrrelse skal sikres en forpligtende rehabiliterings-plan og -status
  4. Der skal udarbejdes en specialeplan for området vedr. svær spiseforstyrrelse
  5. Der skal udarbejdes et forløbsprogram for området vedr. svær spiseforstyrrelse
  6. En udskrivningssamtale mellem behandlingspsykiatri, kommunal sagsbehandler og en repræsentant fra det kommunale døgntilbud skal være obligatorisk
  7. Der skal sikres løbende støtte og kontakt mellem psykiatri og døgntilbud, særligt før, under og efter patientens overgang fra behandlingspsykiatri til døgntilbud.
  8. Der skal oprettet omkring 30 pladser på højt specialiserede døgntilbud i regionalt regi.

  Danske Regioner foreslår, at det i fremtiden skal være regionerne, der leverer højt specialiserede tilbud til mennesker med svære spiseforstyrrelser.

  Psykiatriudvalg, socialudvalg, psykiatrisk dialogforum og kontaktforum for handicap orienteres om oplægget. 

  fold dette punkt ind Indstilling

  Til orientering.

  fold dette punkt ind Beslutning i Socialudvalget den 13-11-2012

  Der blev givet en orientering.

  fold dette punkt ind Bilag

  Sagsnr. 12/240
  12. Mødekalender 2013
  fold dette punkt ind Resume
  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  Mødeplan 2013:

  29. januar 2013 på Grønnebæk

  30. maj 2013 på Sydbo

  10. september 2013 på Center for Kommunikation og Hjælpemidler

  7. november 2013 Specialskolen Storebælt

  fold dette punkt ind Indstilling
  fold dette punkt ind Beslutning i Socialudvalget den 13-11-2012

  -


  Sagsnr. 12/240
  13. Eventuelt
  fold dette punkt ind Resume
  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
  fold dette punkt ind Indstilling
  fold dette punkt ind Beslutning i Socialudvalget den 13-11-2012

  Udvalgets medlemmer blev gjort opmærksom på, at de altid kan kontakte psykiatri- og socialdirektøren med aktuelle spørgsmål. Psykiatri- og socialstaben vil desuden være behjælpelig med bistand til oplæg m.v.

  Susanne Linnet, Mette Valentin, Carsten Abild og Ole Finnerup Larsen ønsker at bliver tilmeldt temadagen den 13. december 2012 om fremtidens velfærdssamfund.


  Siden er sidst opdateret 15-11-2012
  Kontakt Region Syddanmark

  Region Syddanmark | Tlf: 76 63 10 00 | CVR nr. 29190909 | Skriv til Regionen | Om hjemmesiden | Sitemap | Tilgængelighedserklæring