Gå til indhold
Forsiden | Kontakt | Ledige job | For ansatte | Presse og nyheder | Web-TV | Besuchen Sie unsere deutsche Website Visit our English website |
Region Syddanmark logo, link til forsiden

Region SyddanmarkpilPolitikpilDagsordner og referaterpilReferater 2012pilUdvalget for Regional UdviklingpilUdvalget for Regional Udvikling - Referat - 29. oktober 2012

Udvalget for Regional Udvikling - Referat - 29. oktober 2012

Mødedato
29-10-2012 kl. 15:00 - 18:35
 
Mødested
Mødeværelse 2
 
Deltagere
 
 • Lasse Krull, C
 • Preben Jensen, V
 • Carsten Abild, V
 • Preben Friis-Hauge, V
 • Hans Philip Tietje, V
 • Karsten Uno Petersen, A
 • William Jensen, A
 • Margot Torp, A
 • Frede Skaaning, A
 • Kristian Grønbæk Andersen, B
 • Torben W. Smith, F

 • Afbud
   
 • Hans Philip Tietje, V
 • William Jensen, A

  Preben Friis-Hauge deltog under behandlingen af punkt 1 og 2.

 •  

  Luk alle punkter Referat
   

  1. Ansøgninger til Region Syddanmarks Kulturmidler - tematiske kultursatsninger - oktober 2012
  2. Ansøgninger til Region Syddanmarks Kulturmidler - strategiske indsatsområder - oktober 2012
  3. Samarbejde med kommunenerne om Science Region
  4. FVU driftsoverenskomster
  5. Afrapportering fra studierejse til Helsinki-Uusimaa
  6. Ligestillingsarbejdet
  7. Proces for vurdering af sammenlægning af administrative funktioner i trafikselskaberne
  8. Trafikstyrelsen sender ”Trafikplan for den statslige jernbane 2012-2027” i høring
  9. Forundersøgelse af banebetjening til Billund lufthavn
  10. En vestdansk-nordtysk banestrategi
  11. Betjening af jernbanestationer på Vestfyn.
  12. Orienteringer fra Vækstforum
  13. Indstillinger fra Vækstforum
  14. Eventuelt
  15. Mødekalender for 2013
  16. Næste møde


  Sagsnr. 12/21363
  1. Ansøgninger til Region Syddanmarks Kulturmidler - tematiske kultursatsninger - oktober 2012
  fold dette punkt ind Resume
   

  Den nye Kulturstrategi fra februar 2012, understøtter Den Regionale Udviklingsplan. Kulturmidlerne er opdelt i tematiske kultursatsninger, der aftales som en del af den Regionale Udviklingsplans fire områdeinitiativer; Fyn, Sønderjylland, Trekantområdet og Sydvestjylland.

  Der er endvidere reserveret 2 mio. kr. af kulturmidlerne til at løfte strategiske indsatser, der kan have særlig betydning for hele Syddanmark.

  Kulturbudgettet 2012 er pr. oktober 2012 på 9,9 mio. kr.

  Der søges om Kulturmidler på i alt 10,5 mio. kr., fordelt med 8,8 mio. kr. fra områdeinitiativerne og 1,7 mio. kr. til strategiske indsatser. 

  Administrationen indstiller, at der bevilges 8,05 mio. kr. fra kulturmidlerne til ansøgninger fra områdeinitiativerne.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
   

  Kulturstrategien er en del af den Regionale Udviklingsplan, og de 22 kommuner i Region Syddanmark er inddelt i fire områdeinitiativer; Fyn, Sønderjylland, Trekantområdet og Sydvestjylland. Hvert områdeinitiativ har indsendt én ansøgning, der fokuserer på en eller flere af de tematiske kultursatsninger:

  Hvert områdeinitiativ har indsendt én ansøgning ud fra de tematiske kultursatsninger, der i 2012-2015 er følgende fire temaer:

  • Kultur og Historie
  • Kultur og Natur
  • Kultur og Design
  • Kultur og Oplevelser.

  Ansøgningerne er vurderet ud fra kulturstrategiens kriterier, som fastlægger, at kulturmidlerne skal bidrage til at skabe regional udvikling og vækst og styrke regionens synlighed og attraktivitet.

  Projekterne er:

  • Områdeinitiativ Fyn - temaer er Kultur og Historie - Kultur og Natur.
   Projektet "Kultur og natur i bevægelse - historien undervejs" relaterer sig til Fynsprojektet (bosætningstemaet og erhvervsudviklingstemaet), og støtter op om målsætningen i det fynske kultursamarbejde.
   Projektet gennemføres i samarbejde med en bred vifte af fynske aktører og omfatter en række konkrete kulturhistoriske ruter beskrevet via apps og foldere, events der sætter spot på ruterne og en konkret lokalhistorisk fortælling.
   Delelementerne i ansøgningen er følgende: Kend dit kulturlandskab, herunder Ruter, Events; "Syddansk Musikfestival", "Fynske sagn fortalt i nutiden" og "Oceaner af lyd".
    
  • Områdeinitiativ Sønderjylland - temaet er Kultur og Oplevelser.
   Kommunerne i området anbefaler projektet, der har titlen "Boost Kultur:Koncept:Konsum". Projektet sigter mod, at borgerne og erhvervslivet skal møde kunst- og kulturoplevelser i deres hverdag, på arbejdspladsen, på institutioner m.v.. Projektet forventes, at tiltrække både kunstnere og kreative mennesker ved, at involvere dem til, at generere oplevelser tæt på borgerne i hele grænselandet og skabe indsatser i forhold til udvikling og aktivering af nye publikumsgrupper.
   Projektet gennemføres i samarbejde med borgere og erhvervslivet, turister samt kunstnere og kreative mennesker i områdets kommuner.
    
  • Områdeinitiativ Trekantområdet - temaer er Kultur og Oplevelser - Kultur og Design.
   Trekantområdet Danmark agerer på vegne af kommunerne i områdeinitiativ Trekantområdet. Projektet "Kulturfestival i Trekantområdet" relaterer sig til den fælles kommuneplan for Trekantområdet. I kommunernes planarbejde ses kulturen som en måde at gøre det attraktivt at bosætte sig i Trekantområdet og skabe rammer for det gode liv og bidrage til vækst såvel menneskeligt som økonomisk.
   Kulturfestivalen gennemføres første gang i 2013 og foreløbig til og med 2015.
    
  • Områdeinitiativ Sydvestjylland - temaer er Kultur og Historie - Kultur og Natur - Kultur og Oplevelser.
   Skulpturudstillingen "Wadden Sea Sculptures" samler for første gang i Danmark nationale og internationale kunstnere fra vadehavsområder overalt i verden omkring en workshop, der vil danne grundlag for en innovativ kunstnerisk proces med fokus på kultur, natur og identitet i Syddanmarks vadehavsområde.
   Projektet gennemføres af kommunerne i områdeinitiativ Sydvestjylland i samarbejde med Kulturregion Vadehavet.

  De fire ansøgninger indstilles til tilsagn om støtte på  8,050 mio. kr. fra Region Syddanmarks Kulturmidler.

  Der henvises til bilaget for en nærmere gennemgang og præcisering af de enkelte indstillinger.

  På mødet den 29. oktober 2012, vil repræsentanter for de fire områdeinitiativer orientere om projekterne. Der er afsat 15 min. til præsentation af hvert projekt.

  fold dette punkt ind Indstilling
   

  Det indstilles:

  At udvalget anbefaler over for regionsrådet, at der gives tilsagn om støtte fra Region Syddanmarks Kulturmidler i 2012 således:

  At ansøgningen fra Områdeinitiativ Fyn modtager tilsagn om støtte  på 2.800.000 kr. til projektet "Kend dit Kulturlandskab" fordelt på følgende måde: Ruter - 750.000 kr., "Syddansk Musikfestival" - 200.000 kr., "Fynske sagn fortalt i nutiden" - 350.000 kr. og "Oceaner af lyd" - 1.500.000 kr.  

  At ansøgningen fra Områdeinitiativ Sønderjylland modtager tilsagn om støtte på 1.250.000 kr.

  At ansøgningen fra Områdeinitiativ Trekantområdet modtager tilsagn om støtte på 2.500.000 kr.

  At ansøgningen fra Områdeinitiativ Sydvestjylland modtager tilsagn om støtte på 1.500.000 kr.

  fold dette punkt ind Beslutning i Udvalget for Regional Udvikling den 29-10-2012
   

  Udvalget anbefaler over for regionsrådet, at der gives tilsagn om støtte fra Region Syddanmarks Kulturmidler i 2012 således:

  At ansøgningen fra Områdeinitiativ Fyn modtager tilsagn om støtte på 2.800.000 kr. til projektet "Kend dit Kulturlandskab" fordelt på følgende måde: "Ruter" - 750.000 kr., "Syddansk Musikfestival" - 200.000 kr., "Fynske sagn fortalt i nutiden" - 350.000 kr. og "Oceaner af lyd" - 1.500.000 kr.  

  At ansøgningen fra Områdeinitiativ Sønderjylland modtager tilsagn om støtte på 1.250.000 kr. Grænselandets historie bør indgå i projektet.

  At ansøgningen fra Områdeinitiativ Trekantområdet modtager tilsagn om støtte på 2.000.000 kr.

  At ansøgningen fra Områdeinitiativ Sydvestjylland modtager tilsagn om støtte på 2.000.000 kr. Projektet bør bruge og inddrage eksisterende organisationer og institutioner m.fl.

  fold dette punkt ind Bilag
   

  Sagsnr. 12/21363
  2. Ansøgninger til Region Syddanmarks Kulturmidler - strategiske indsatsområder - oktober 2012
  fold dette punkt ind Resume
   

  Den nye Kulturstrategi fra februar 2012, understøtter den Regionale Udviklingsplan. Kulturmidlerne er opdelt i tematiske kultursatsninger, der aftales som en del af den Regionale Udviklingsplan. Derudover er der reserveret 2 mio. kr. af kulturmidlerne til, at løfte strategiske indsatser, der kan have særlig betydning for hele Syddanmark.

  Kulturbudgettet 2012 er pr. oktober 2012 på 9,9 mio. kr.

  Der søges om kulturmidler på i alt 10,5 mio. kr., fordelt med 8,8 mio. kr. fra områdeinitiativerne og 1,7 mio. kr. til strategiske indsatser.

  Administrationen anbefaler, at der bevilges 1,7 mio kr. fra de strategiske indsatsområder.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
   

  Der er indsendt to ansøgninger til projekter til at løfte strategiske indsatser, der kan have særlig betydning for hele Syddanmark.

  Projekterne er:

  • Markering af Slaget på Dybbøl i 2014.
   Region Syddanmark ønsker at markere 150-året for Slaget på Dybbøl med en række fremadrettede aktiviteter, der sætter fokus på de nuværende dansk-tyske relationer og den dansk-tyske regions potentiale, og styrker den gensidige forståelse og samarbejde hen over grænsen.
   Regionsrådet besluttede den 24. september 2012, at der afsættes 3,0 mio. kr. af de strategiske kulturmidler i perioden 2012-2014.
   Ansøgningen er fordelt med 500.000 kr. til Dansk-Tysk Kulturmøde i 2014 og 866.900 kr. til særudstillingen "Mennesker i 1864" på Museum Sønderjylland/Sønderborg Slot.
    
  • Duo Modus - "Børn, Klassisk Musik og Sundhed".
   Musikensemblet Duo Modus har flerårige erfaringer med klassiske koncerter for børn. Projektet "Børn, Klassisk Musik og Sundhed" er for børn i 9-13 års alderen, og skal bidrage til at øge børnenes livskvalitet gennem kendskab til klassisk musik, dens kraft og energi, og dens positive indflydelse på børnenes sundhed og velvære. Projektet samarbejder med kommuner og folkeskoler i Region Syddanmark.
   I pilotprojektet forventes inddraget børn, lærere og forældre fra Sønderborg, Aabenraa, Haderslev og Tønder kommuner.

  De to ansøgninger indstilles til tilsagn om støtte på i alt 1.696.900 kr. som ansøgt fra Region Syddanmarks Kulturmidler.

  Der henvises til bilaget for en nærmere gennemgang og præcisering af de enkelte indstillinger.

  fold dette punkt ind Indstilling
   

  Det indstilles:

  At udvalget anbefaler over for regionsrådet, at der gives tilsagn om støtte fra Region Syddanmarks Kulturmidler i 2012 således:

  At ansøgningen til "Markering af Slaget på Dybbøl 2014" modtager tilsagn om støtte på 1.366.900 kr. fordelt med 500.000 kr. fra midlerne afsat til markeringen af Slaget på Dybbøl i 2012-2014 og 866.900 kr. fra midlerne afsat til strategiske indsatsområder.

  At ansøgningen fra Musikensemblet Duo Modus til projektet  "Børn, Klassisk Musik og Sundhed" modtager tilsagn om støtte på i alt 330.000 kr. til pilotprojektet.

  fold dette punkt ind Beslutning i Udvalget for Regional Udvikling den 29-10-2012
   

  Indstillingen anbefales over for regionsrådet.

  fold dette punkt ind Bilag
   

  Sagsnr. 12/9861
  3. Samarbejde med kommunenerne om Science Region
  fold dette punkt ind Resume
   

  Udvalget drøftede på sit møde den 18. juni 2012, kommunernes ønske om et fortsat tæt samarbejde med regionen i forhold til udviklingen af Syddanmark som en Science Region.

  På baggrund af udvalgets drøftelse, har administrationen udarbejdet et forslag til, hvordan samarbejdets form, herunder organisering, og indhold kan fortsætte i 2013 og fremefter.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
   

  Visionen om at udvikle Syddanmark som Science Region, blev besluttet af regionsrådet i september 2009. Der er siden da igangsat en række initiativer – herunder samarbejde med 16 kommuner for, at udvikle kommunale science strategier.

  Kommunerne er interesserede i at fortsætte samarbejdet med regionen, og efterspørger en model for det fremadrettede arbejde.

  Nye data fra Region Syddanmarks effektmodel 2012 viser, at der siden 2010 er sket et lille fald i antallet af elever, der vælger naturfaglige studieretninger på ungdomsuddannelserne, så der er fortsat behov for en styrket indsats allerede i folkeskolen.

  På baggrund af udvalgets drøftelse på juni-mødet har administrationen udarbejdet nedenstående forslag til, hvordan samarbejdes form, herunder organisering, og indhold kan fortsætte i 2013 og fremefter.

  Oplægget er drøftet med de kommunale naturfagskoordinatorer, der bakkede op om forslaget,.

  Forslag til fremtidigt samarbejde mellem Region Syddanmark og kommunerne om udvikling af Syddanmark som Science Region.

  1.             Kvartalsvise møder med deltagelse af repræsentanter fra

   1.  Region Syddanmark.
   2.  Kommunale naturfagskoordinatore.
   3.  NTS-Centeret.

  Møderne skal dels have karakter af koordinering og vidensdeling, men også bruges til at nedsætte arbejdsgrupper til udvikling af konkrete aktiviteter, der kan fremme udmøntningen af regionsrådets uddannelsesstrategi og de kommunale science strategier.

  2.             Årlige møder hvor der, udover de nævnte deltagere under punkt 1, er deltagelse fra regionsrådet og kommunalbestyrelserne.

  Møderne skal dels sikre, at det kommunale politiske niveau får en viden om den regionale udvikling på området. Det vil også være muligt for politikerne, at igangsætte en række nye initiativer på tværs af en eller flere kommuner i samarbejde med NTS-centeret og regionen.

  3.       Deltagelse i tværkommunale projekter.

  Deltagelse i tværkommunale samarbejder med inddragelse af ungdomsuddannelser og andre relevante parter, kan være en mulighed for, aktivt at samarbejde om implementeringen af de kommunale science strategier. NTS-Centeret kan evt. stå for koordination af projekter med støtte fra Region Syddanmark.

  Den fremtidige organisering af samarbejdet, kan præsenteres på resultatseminaret den 6. december 2012, hvor resultaterne af arbejdet med de kommunale science strategier præsenteres. Udvalget inviteres til seminaret. Udover udvalget inviteres der en politiker med fra hver af de 16 deltagende kommuner.

  fold dette punkt ind Indstilling
   

  Det indstilles:

  At udvalget drøfter forslag til fremtidig organisering.

  fold dette punkt ind Beslutning i Udvalget for Regional Udvikling den 29-10-2012
   

  Udvalget finder, at forslag til organiseringen af det videre arbejde er hensigtsmæssig.


  Sagsnr. 12/18594
  4. FVU driftsoverenskomster
  fold dette punkt ind Resume
   

  Regionsrådet skal høres forud for indgåelse af driftsoverenskomster på FVU- (forberedende voksenundervisning) og ordblindeområdet. Flertallet af de nuværende driftsoverenskomster udløber ved årsskiftet, og VUC’erne skal derfor indgå nye driftsoverenskomster.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
   

  Regionsrådet skal i henhold til "lov om institutioner for almengymnasiale uddannelser og almen voksenuddannelse" i samarbejde med voksenuddannelsesinstitutionerne i regionen koordinere FVU-indsatsen, herunder for så vidt angår den stedlige placering af udbuddet i regionen og kapaciteten, med henblik på, at der er et tilstrækkeligt og varieret voksenuddannelsestilbud til alle.

  De nuværende driftsoverenskomster har været gældende siden 1. januar 2011. Regionsrådet skal høres, før de seks voksenuddannelsescentre i regionen indgår nye driftsoverenskomster. Driftsoverenskomster kan indgås løbende.

  Fem af de seks VUC’er, har derfor indsendt materiale vedr. hvilke parter, de ønsker at indgå dritfsoverenskomster med fra 1. januar 2013. VUC Vejle har valgt at forlænge sine driftsoverenskomster, og skal derfor ikke indgå nye.

  Hvis ansøgningerne imødekommes, så vil det i forvejen solide udbud af FVU og ordblinde undervisning i Region Syddanmark fastholdes.

  I de vedlagte høringssvar til de enkelte VUC’er er angivet, hvem de ønsker at indgå driftsoverenskomst med.

  fold dette punkt ind Indstilling
   

  Det indstilles:

  At Udvalget anbefaler regionsrådet, at regionsrådet godkender vedlagte høringssvar til VUC’erne.

  fold dette punkt ind Beslutning i Udvalget for Regional Udvikling den 29-10-2012
   

  Udvalget anbefaler, at regionsrådet godkender høringsbrevene til Kolding HF og VUC, HF og VUC Fyn og VUC Fredericia.

   

  VUC Vest bedes om en redegørelse om, hvorfor der gives afslag på nogle tilbud om driftsoverenskomst.

  fold dette punkt ind Bilag
   

  Sagsnr. 12/8064
  5. Afrapportering fra studierejse til Helsinki-Uusimaa
  fold dette punkt ind Resume
   

  Den 28. – 30. august 2012 blev der gennemført en studierejse til Helsinki-Uusimaa regionen i Finland. Rejsen havde til formål at indhente viden inden for regionens fokusområder, særligt European Entrepreneurial Region, og at drøfte fremtidige samarbejdsmuligheder.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
   

  Regionsrådet vedtog den 31. januar 2011 Region Syddanmarks internationale handlingsplan 2010-13. I forlængelse heraf, besluttede regionsrådet den 28. marts 2011, at indlede nye samarbejdsrelationer med Helsinki-Uusimaa-regionen i Finland.

  Formålet med studiebesøget den 28. – 30. august 2012 var, at indhente viden inden for regionens fokusområder inden for regional udvikling. Samtidig skulle studiebesøget give anledning til, at drøfte fremtidige samarbejdsmuligheder med regionspolitikere og andre aktører i Helsinki-Uusimaa.

  Aktuelt for studiebesøget var European Entrepreneurial Region (EER). Helsinki-Uusimaa er udnævnt til EER i 2012, og Region Syddanmark forventer at kunne drage nytte af deres erfaringer som forberedelse til 2013, hvor Region Syddanmark har titel af EER. Derudover var det hensigten at inddrage andre fokusområder inden for regional udvikling, eksempelvis forskning og innovation, offentlig-privat partnerskab og klynger.

  Der er fra studierejsen hentet inspiration og erfaringer samt konkrete muligheder for samarbejde:

   

  • Delegationen fik generelt et indblik i det finske innovations- og erhvervssystem. Præsentationen viste, at Finland prioriterer forskning og udvikling rigtig højt, men værterne påpegede også, at der er behov for en forenkling af det finske system. Delegationen blev også præsenteret for et antal af klynger, som bestyrkede den danske delegation i tankegangen om, at satse på nogle få forretningsområder med internationalt potentiale – smart specialisation.

    
  • Helsinki-Uusimaa benytter EER til at sætte fokus på unge iværksættere, som de finske aktører i Helsinki-Uusimaa målrettet satser på. Det finske sekretariat har været dygtig til at involvere relevante aktører, hvorved de har fået bredt budskabet om EER ud og er til dels lykkedes med at sætte iværksætteri på den samfundsmæssige dagsorden. Besøget gav bl.a. inspiration til, at synliggøre og udbrede EER 2013 yderligere i Region Syddanmark og til konkrete events.

    
  • Aalto Universitet er etableret ved, at fusionere tre uddannelsesinstitutioner, der indtil fusionen i 2010 var specialiseret inden for henholdsvis design, teknologi og forretningsudvikling. Aalto Universitetet tilbyder i dag særlig gode rammer og vilkår for at sammentænke design, teknologi og forretningsudvikling, hvilket kan give god inspiration til videre udvikling af det syddanske innovationssystem og de syddanske klynger. Universitetets tværfaglige tilgang og de fysiske rammer, som universitetet har skabt til gavn for såvel studerende, iværksættere som virksomheder, er ligeledes inspirerende i forhold til det syddanske iværksætterår.

    
  • Hos den finske organisation Culminatum Innovation Oy Ltd., stiftede delegationen bekendtskab med den finske klynge, Health and Well-being cluster. En finsk pendant til Welfare Tech i Region Syddanmark. Begge klyngeaktører arbejder med offentligt intelligent udbud. Efter besøget, har der vist sig en konkret samarbejdsmulighed i form af i fællesskab med andre nordiske regioner, at indsende en ansøgning om innovative udbud i sundhedssektoren til Nordisk Ministerråd oktober 2012. Region Syddanmarks indkøbsafdeling og Syddansk Sundhedsinnovation forventes at deltage.

  Uddybende beskrivelse af rejsens program og udbytte er vedlagt.

  fold dette punkt ind Indstilling
   

  Det indstilles:

  At RUP anbefaler regionsrådet, at inspiration og erfaring fra besøget i Helsinki-Uusimaa regionen i august 2012, indgår i planlægningen af EER 2013, samt i udmøntningen af Syddansk Vækstforums handlingsplan.

  fold dette punkt ind Beslutning i Udvalget for Regional Udvikling den 29-10-2012
   

  Indstillingen anbefales over for regionsrådet.

  fold dette punkt ind Bilag
   

  Sagsnr. 12/690
  6. Ligestillingsarbejdet
  fold dette punkt ind Resume
   

  På mødet den 21. maj 2012 drøftede udvalget opfølgningen på ligestillingsarbejdet. I forlængelse heraf, ønskede udvalget på et kommende møde en drøftelse af, hvorledes der kan sikres elever god adgang til uddannelser, herunder i form af alternative undervisningstilbud, kollegier og busruter til uddannelsesinstitutioner. Endvidere ønskede udvalget at drøfte Ligestillingsudvalgets anbefalinger til, hvorledes ligestilling kan fremmes.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
   

  På mødet den 21. maj 2012 drøftede udvalget opfølgningen på ligestillingsarbejdet.

  Udvalget for Regional Udvikling er af regionsrådet blevet anmodet om, at der sker en opprioritering af indsatsen for, at sikre busruter til elever på uddannelsesinstitutioner i forbindelse med en kommende revision af principperne for regionale busser.

  Arbejdsgruppen ønskede jf. vedlagte afrapportering til regionsrådet, at der prioriteres en indsats for, at unge i udkantsområderne får lettere adgang til en uddannelse. Dels i form af bedre bustransport til uddannelsesinstitutioner og dels, at moderne muligheder for fjernundervisning opprioriteres.

  Arbejdsgruppen vedrørende ligestilling har derudover fokus på ligestilling inden for uddannelse i bred forstand, herunder ift. regionen som arbejdsplads.

  Arbejdsgruppen vedrørende ligestilling drøftede på sit møde den 14. september 2012, problemstillingerne med at sikre lige adgang til uddannelse. Status på de forskellige initiativer er vedlagt som bilag.

  Vedr. busruter

  Regionsrådet har i forbindelse med vedtagelsen af budgettet for 2013, vedtaget nye principper for den regionale bustrafik, hvilket giver en mulighed for større fokus på at sikre transport til uddannelsesinstitutionerne. Den konkrete udmøntning skal aftales med kommunerne.

  Regionsrådet havde også særligt fokus på uddannelsesøgendes transportbehov, idet det blev besluttet, at 3 mio. kr. af Udkantspuljen fra 2014 målrettes til, at reducere uddannelsesfrafaldet blandt unge med lang transporttid ved, at se på mulighederne for bedre koordination med lokaltrafikken samt ændrede former for kollektiv transport, herunder flextrafik.

  Alternative muligheder for at sikre elever god adgang til uddannelse

  Styregruppen for Syddansk Uddannelsesaftale drøftede udfordringen, at 14,4% af de 15-19-årige har mere end 90 minutters transport til en erhvervsuddannelse. Lang afstand til ungdomsuddannelsen medfører ikke bare mange timer i en bus, men betyder ofte også en udelukkelse fra det sociale liv, fordi der ikke går en senere bus.

  Styregruppen mente ikke, at fjernundervisning generelt var en god løsning for de unge. De fleste unge har brug for at være en del af et socialt miljø. Styregruppen anbefalede i forlængelse heraf, at der arbejdes mere målrettet med at sikre, at de unges egne forudsætninger for at gennemføre en ungdomsuddannelse er bedst mulige – herunder sikre at de sociale og personlige forudsætninger er til stede.

  Mulige tiltag der kan sikre de sociale miljøer og attraktive undervisningstilbud på ungdomsuddannelserne er:

  - Skolehjem, hvor de unge bor tæt ved uddannelsen, de får ordentlig mad, og bliver en del af skolehjemmets sociale miljø. Ungdomsuddannelserne kan ansøge om oprettelse af skolehjem. Kapaciteten på de eksisterende skolehjem er dog ikke fuldt udnyttet endnu – der kan derfor arbejdes for at øge søgningen til skolehjem.

  - Sociale aktiviteter i tilknytning til ungdomsuddannelsen – bl.a. så problematikken i forbindelse med ventetiden til offentlig transport mindskes.

  - Campus – Flere uddannelsesinstitutioner placeret i samme områder i byerne, giver større mulighed for aktiviteter på tværs af institutionerne og dermed et bedre grundlag for et godt socialt miljø.

  Regionsrådet har via Uddannelsespuljen på sit møde den 24. september 2012 støttet et projekt, der med udgangspunkt i Campus Grindsted, skal uddrage fællesnævnere, fastlægge campusunderstøttende sociale og faglige tiltag målrettet såvel elever som medarbejdere. Erfaringerne fra projektet kan understøtte udviklingen af campus´er andre steder i regionen.

  fold dette punkt ind Indstilling
   

  Det indstilles:

  At udvalget drøfter Ligestillingsudvalgets anbefalinger med særlig henblik på, hvorledes der kan sikres lige adgang til uddannelse.

  fold dette punkt ind Beslutning i Udvalget for Regional Udvikling den 29-10-2012
   

  Punktet blev udsat. På et senere møde drøfter udvalget, hvorledes der kan sikres elever god adgang til uddannelser, herunder i form af alternative undervisningstilbud, kollegier og busruter til uddannelsesinstitutioner.

  fold dette punkt ind Bilag
   

  Sagsnr. 09/141
  7. Proces for vurdering af sammenlægning af administrative funktioner i trafikselskaberne
  fold dette punkt ind Resume
   

  Ved etableringen af FynBus og Sydtrafik i 2007 blev det besluttet, at mulighederne for en fusion af de to selskaber skulle undersøges på et senere tidspunkt. I januar 2009 behandlede regionsrådet derfor et forslag om, at undersøge mulige gevinster ved at fusionere Sydtrafik og FynBus. Der var på daværende tidspunkt dog ikke kommunal opbakning til arbejdet. Med Kommunekontaktrådets (KKR) nylige henvendelse om en fælles vision for Sydtrafik, foreslår de sydjyske kommuner at vurdere besparelsespotentialet i, at lægge selskabernes administration sammen. I regionens budget for 2013 indgår dette tilsvarende.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
   

  Kollektiv trafik er i en fortsat konsolideringsfase efter fastlæggelse og revision af regionale principper, ændring af tilskudsmodel og markant øgede finansieringskrav vedrørende Vestbanen.


  Samtidig er det en målsætning for Region Syddanmark at bidrage til, at en stor del af væksten i persontransporten sker i den kollektive trafik. Derfor skal der være fokus på, at den regionale kollektive trafik udmøntes effektivt med henblik på, at opnå så mange passagerkilometer som muligt for tilskudsrammen.


  Kommunerne har også fokus på effektiv drift, og KKR har i et udkast til fælles vision for Sydtrafik foreslået, at vurdere besparelsespotentialet i en sammenlægning af trafikselskabernes administrationer.


  Med vedtagelsen af budget 2013, tiltrådte regionsrådet den fælles vision for Sydtrafik, idet der blev gjort opmærksom på, at regionens indstilling er, at eventuelle besparelser ved en sammenlægning, skal forblive i trafikselskaberne til serviceudvidelser.

  Den videre proces er, at: 

  • Region Syddanmark retter henvendelse til trafikselskaberne og formandskabet for KKR med henblik på, at aftale den nærmere proces omkring udarbejdelse af en analyse af besparelsespotentialet ved en sammenlægning af de administrative funktioner i Sydtrafik og FynBus.
  • Region Syddanmark udarbejder på baggrund heraf, udkast til kommissorium for et arbejde, der inddrager de relevante samarbejdsparter, herunder eventuel eksterne konsulenter.
  • Et endeligt oplæg skal være færdigt primo 2013 til politisk drøftelse i kommunekontaktudvalget (KKU).
  fold dette punkt ind Indstilling
   

  Det indstilles:

  At udvalget tager orienteringen til efterretning.

  fold dette punkt ind Beslutning i Udvalget for Regional Udvikling den 29-10-2012
   

  Udvalget tog orienteringen til efterretning.


  Sagsnr. 12/21134
  8. Trafikstyrelsen sender ”Trafikplan for den statslige jernbane 2012-2027” i høring
  fold dette punkt ind Resume
   

  Ifølge Lov om Trafikselskaber, skal der mindst hvert fjerde år udarbejdes en statslig trafikplan, der redegør for statens overvejelser og prioriteringer for jernbanetrafikken.

  Trafikselskaberne skal ligeledes hvert fjerde år, med udgangspunkt i den statslige trafikplan, udarbejde en trafikplan for den lokale og regionale kollektive trafik.

  Trafikstyrelsen sendte den 10. oktober 2012 den statslige trafikplan (vedlagt) i høring hos trafikselskaber, regioner og kommuner, togoperatører og infrastrukturforvaltere. Høringsfristen er den 2. december 2012.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
   

  Trafikplanen redegør for statens overvejelser og prioriteringer for den jernbanetrafik, der udføres på kontrakt med staten. Trafikplanens formål er sammen med trafikselskabernes trafikplaner, at sikre god sammenhæng i den kollektive trafik.

  Da regionsrådsmødet i november er aflyst, foreslås der følgende proces for Region Syddanmarks høringssvar:

   

  Forslaget til Trafikplan består af syv kapitler, hvoraf det første giver et overblik over mål og visioner, virkemidler samt forventninger til togbetjening og passagerudvikling. De resterende kapitler er, som Trafikstyrelsen skriver: "principielt et uddybende opslagsværk". Forslaget vil blive gennemgået i udvalgsmødet.

  Der vedlægges et notat udarbejdet på grundlag af en gennemgang af Trafikplanen. Heri fokuseres på elementer i Trafikplanen, der kan overvejes at indgå i Region Syddanmarks høringssvar.

  • Udvalget for Regional Udvikling orienteres om planen, og der udvælges temaer, der bør indgå i høringssvaret. Det sker på mødet den 29. oktober.
  • Til næste møde i udvalget (19. november 2012) udarbejdes forslag til høringssvar.
  • Det af udvalget behandlede høringssvar fremsendes inden for høringsfristen 2. december med forbehold for regionsrådets behandling.
  • Høringssvaret færdigbehandles af regionsrådet (mødet den 17. december 2012) og fremsendes i endelig form til Trafikstyrelsen.
  fold dette punkt ind Indstilling
   

  Det indstilles:

  At udvalget godkender, at der ud fra de nævnte punkter i det vedlagte notat, udarbejdes et forslag til høringssvar til forelæggelse for udvalget i mødet den 19. november 2012.

  fold dette punkt ind Beslutning i Udvalget for Regional Udvikling den 29-10-2012
   

  Udvalget godkendte, at der ud fra de nævnte punkter i det vedlagte notat, udarbejdes et forslag til høringssvar til forelæggelse for udvalget på mødet den 19. november 2012.

  fold dette punkt ind Bilag
   

  Sagsnr. 12/21127
  9. Forundersøgelse af banebetjening til Billund lufthavn
  fold dette punkt ind Resume
   

  Trafikstyrelsen har på baggrund af det "grønne" trafikforligs "Aftale om bedre mobilitet" fra den 26. november 2010, gennemført en forundersøgelse af banebetjening af Billund lufthavn. Der er undersøgt dels en jernbaneløsning via Jelling og dels en letbaneløsning direkte mellem Vejle og Billund. Forundersøgelsen er offentliggjort den 23. august 2012.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
   

  De to linjeføringer, der fremstår som undersøgelsens hovedalternativer, er en 18 km enkeltsporet jernbane fra Jelling (som anvendes i forlængelse af den eksisterende Vejle-Jelling forbindelse) samt en 28 km ny letbane direkte mellem Vejle og Billund. For begge linjeføringer er undersøgt en forlængelse til Billund by/Legoland, som vil give en fordobling af passagerpotentialet.

  Anlægsomkostningerne for de to alternativer er for Jelling-løsningen 0,7 mia. kr. og for Vejle-løsningen 1,2 mia. kr. Forlængelsen til Billund by/Legoland er anslået til ca. 70 mio. kr.

  Undersøgelsen viser, at der er behov for et årligt driftstilskud på omkring 50 mio. kr., og at der kræves ca. tre gange så mange passagerer som forudsat i undersøgelsen, hvis forbindelsen skal drives uden tilskud.

  Rejsetiden Vejle-Billund er for Jelling-løsningen beregnet til 29 minutter og for Vejle-løsingen til 23 minutter.

  Forundersøgelsen er vedlagt.

  Resultaterne bliver præsenteret på mødet.

  fold dette punkt ind Indstilling
   

  Til orientering.

  fold dette punkt ind Beslutning i Udvalget for Regional Udvikling den 29-10-2012
   

  Til orientering.

  fold dette punkt ind Bilag
   

  Sagsnr. 12/21130
  10. En vestdansk-nordtysk banestrategi
  fold dette punkt ind Resume
   

  Region Syddanmark har hos konsulentfirmaet Atkins fået udarbejdet en rapport om vestdansk-nordtysk banestrategi. Rapporten er en teknisk analyse af, dels om den syddanske prioritet om en udvidet Timemodel er gennemførlig, og dels om der via højhastighedstog kan skabes hurtig forbindelse mellem Østjylland og Hamburg. Rapporten konkluderer, at begge dele er mulige at gennemføre.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
   

  Atkins-rapporten undersøger, hvad der skal til for at nedbringe rejsetiden mellem Odense og henholdsvis Esbjerg og Flensburg til 1 time, som er Timemodellens standard. Forbindelsen til Esbjerg kan med små justeringer nedbringes til 1 time.

  Derimod kan forbindelsen mellem Odense og Flensburg kun nås på lidt over en time – men det er dog stadig en markant forbedring i forhold til i dag. Det er også muligt at etablere et stop for Timemodellen i Trekantområdet og stadig nå de to byer på henholdsvis 1 time og på godt en time.

  I flere sammenhænge, bl.a. DIs "Fremtidens mobilitet og transport – Vision 2050" beskrives et scenarie, hvor Østjylland/Aarhus forbindes med Hamburg med en højkvalitets jernbaneforbindelse. Rejsetiden anslås at kunne nedbringes til 1½-2½ time. Det er denne vision, der er det andet tema, der behandles i Atkins-rapporten.

  Med baggrund i bl.a. en beskrivelse af den kraftige udvikling i højhastighedsbaner i Europa og resten af verden konkluderes det, at der i 2030 kan være opnået en rejsetid mellem Aarhus og Hamburg på 2½ time, og at denne tid yderligere kan skæres ned til 1½ time i 2050, incl. tre stop undervejs i Trekantområdet, Flensburg og Kiel.

  Atkins-rapporten blev offentliggjort i slutningen af september med en samtidig fremlæggelse og drøftelse i Syddansk Mobilitetsråd. Rapporten er vedlagt og vil blive præsenteret kort på udvalgets møde.

  fold dette punkt ind Indstilling
   

  Til orientering.

  fold dette punkt ind Beslutning i Udvalget for Regional Udvikling den 29-10-2012
   

  Til orientering.

  fold dette punkt ind Bilag
   

  Sagsnr. 12/21137
  11. Betjening af jernbanestationer på Vestfyn.
  fold dette punkt ind Resume
   

  På udvalgets seneste møde den 17. september 2012, blev der orienteret om en henvendelse fra Transportministeriet vedr. jernbanestationer på Vestfyn. Ministeriet ønsker undersøgt, om der er mulighed for, at lokaltogbetjeningen i større eller mindre grad afløses af busbetjening. Region Syddanmark er sammen med FynBus og DSB anmodet om at indgå i et teknisk arbejdsgruppeforløb, hvilket regionen har sagt ja til.

  Der vil på mødet blive givet en mundtlig orientering om sagen, herunder om det første arbejdsgruppemøde den 25. september 2012.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
     
  fold dette punkt ind Indstilling
   

  Til orientering.

  fold dette punkt ind Beslutning i Udvalget for Regional Udvikling den 29-10-2012
   

  Til orientering.


  Sagsnr. 12/503
  12. Orienteringer fra Vækstforum
  fold dette punkt ind Resume
   

  Region Syddanmarks Vækstforum drøftede på sit møde den 27. september 2012 en række sager, herunder: Regeringens klynge- og innovationsstrategi, statslige arbejdspladser, reviews og porteføljestyring, OECD review, opfølgning på Vækstforums Handlingsplan 2012-13, Frauenhofer Institut samt status på afviklingen af Syddansk Turisme.

  Da mødet i regionrådet i november 2012 er aflyst, behandles indstillingerne fra Vækstforum på mødet i regionsrådet den 22. oktober 2012, før mødet i udvalget, af hensyn til de ansøgere, der har ansøgt om regional medfinansiering af deres projekter.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
   

  Regeringens klynge- og innovationsstrategi

  Regeringen er i gang med at udvikle en ny erhvervs- og vækstpolitik og en ny innovationspolitik.

  Parallelt med den ny erhvervs- og vækstpolitik, vil regeringen fremlægge en ny innovationsstrategi, der har til formål at øge innovationskapaciteten og skabe en fælles retning for innovationspolitikken. Strategien indbefatter udarbejdelsen af en dansk klyngestrategi, og er en del af den samlede reformpakke, som regeringen præsenterede i "Danmark i arbejde – udfordringer for dansk økonomi mod 2020".

  Klyngestrategien handler om, hvordan man samlet fra national og regional side kan skabe gode rammer for innovation, videndeling og vækst gennem en fælles klynge- og netværksindsats, herunder sikre styrket samarbejde og arbejdsdeling mellem det statslige og det regionale niveau.

  Udkastet indeholder overordnet to hovedpunkter: 1) En faglig del som omhandler, hvad der skal til for at få succesfulde og velfungerende klynge- og netværksorganisationer, der skaber effekt. 2) En implementerende del – etablering af et nyt partnerskab for klynge- og netværksindsatsen, som handler om, i hvilken ramme og under hvilke vilkår, styrket samarbejde og arbejdsdeling kan finde sted. Partnerskabet etableres på embedsmandsniveau på tværs af ministerier og sekretariaterne fra de regionale vækstfora.

  Strategiens partnerskab kan være et redskab for styrket koordinering af klynge- og netværksindsatsen på tværs af ministerier og regioner, og strategien kan være ramme for en styrket indsats inden for de prioriterede syddanske forretningsområder. Det vurderes dog at kræve, at der igangsættes to aktiviteter, hvilket Vækstforum besluttede at gøre samtidig med at de godkendte udkastet til strategien:

  • For det første en plan for, hvordan de fire prioriterede syddanske klynger kan opnå "guld-status". Opnåelse af "guld-status" indikerer, at klyngeorganisationen er effektiv, men udløser ikke automatisk national, international eller regional finansiering.
    
  • For det andet en analyse af de enkelte klyngers økosystemer. Effektive klynge- og netværksorganisationer skal ses som vigtige brikker og en del af det samlede sektorspecifikke økosystem, som omgiver virksomhederne.

  Statslige arbejdspladser

  Vækstforum besluttede på sit møde den 19. juni 2012, at der i efteråret skal sættes fokus på statslige arbejdspladser uden for hovedstaden.

  I vedhæftede bilag er der en oversigt med samtlige statslige arbejdspladser i Syddanmark. Statistikken er hentet fra Moderniseringsstyrelsen. Målt i årsværk, er der 30.498 statslige arbejdspladser i Syddanmark ud af i alt 183.417 i Danmark. Der er tale om en bred vifte af arbejdspladser, der både inkluderer arbejdspladser som f.eks. politi, folkekirke og gymnasier, der skal ligge tæt på borgeren samt f.eks. nationale styrelser, der ikke er bundet til et geografisk område.

  Som det fremgår af bilaget, er Syddanmark den region, som har næstfærrest statslige arbejdspladser i forhold til indbyggertallet.

  I forhold til statslige arbejdspladser er det tidligere i år besluttet at flytte arbejdspladserne under Miljøstyrelsen og Fødevarestyrelsen væk fra Fyn samt at spare stillinger i Naturstyrelsen. Derudover har der i pressen været nævnt en række statslige arbejdspladser, der er i fare for at blive centraliseret eller besparet: Skifteretten, Jordbrugskommissionen og flere kaserner.

  Særligt i forhold til de lukningstruede kaserner i Region Syddanmark, er der mange arbejdspladser i spil. Ifølge pressen drejer det sig om kasernerne i hhv. Haderslev, Sønderborg og Varde samt den tilbageværende del af kasernen i Odense, hvor der tilsammen er tale om mere end 900 faste stillinger. I den forbindelse er det værd at bemærke, at Syddanmark er den region i landet, der i forvejen har færrest ansatte i forsvaret i forhold til antallet af indbyggere jf. bilaget.

  Nye modeløkonomiske beregninger fra Region Syddanmark peger på, at hvis der flyttes 10 statslige arbejdspladser fra Region Syddanmark, kan det samlede tab blive op til 15 arbejdspladser i Syddanmark. Det skyldes, at tabet af offentlige arbejdspladser har afledte effekter i form af for eksempel lavere privat forbrug og mistede indtægtskilder for leverandører til det offentlige.

  Vækstforum besluttede på mødet den 27. september 2012 at: 

  - I samarbejde med KKR at sende et brev til relevante ministre, hvor argumenterne fra OECD-rapporten og regeringens klyngestrategi inddrages.

  - Iværksætte en kampagne for tiltrækning af statsarbejdspladser med udgangspunkt i de regionale styrker.

  Reviews og porteføljestyring

  Vækstforums har igangsat udviklingen af en model for review og porteføljestyring af projekter. Modellen er baseret på eksternt review af Vækstforumprojekter med en samlet bevilling på over 1 mio. kr., som har været i gang i mindst 1 år.  

  I bilaget er vedlagt en oversigt, hvor projekterne er inddelt i et skema med farverne grøn, gul, rød eller grå afhængig af, om de ikke kræver opmærksomhed (grøn), kræver opmærksomhed (gul), kræver særlig opmærksomhed (rød), eller projektet ikke har nogen respondenter (grå). I bilaget er vedlagt en oversigt over typer af opfølgende handlinger, som Ernst & Young anbefaler, at der iværksættes afhængig af, om et projekt er i kategorien rød, gul, grøn eller grå.

  Vækstforum besluttede på sit møde den 27. september 2012, at sekretariatet implementerer anbefalingerne til konkrete handlinger på de enkelte projekter samt manualen til effektvurdering og opfølgning på projekterne, og at der på Vækstforums møde i december tages stilling til konkrete handlinger på baggrund af opfølgningen på de enkelte projekter.

  OECD review

  I samarbejde med RegX, Region Syddanmark og Region Midtjylland har OECD gennemført et regionalt innovationsreview af de to regioner. Formålet med reviewet er, at få en objektiv vurdering af de regionale innovationssystemer, anbefalinger til hvor man kan sætte ind for at udvikle konkurrencedygtige regionale, rammebetingelser og muligheden for, at benchmarke sig med andre regioner i OECD-landene.

  Derudover vil reviewet kunne give indikationer på, hvordan danske regioner klarer sig i forhold til andre OECD-lande/regioner, ligesom anbefalingerne vil kunne anvendes i Vækstforums videre arbejde.

  Reviewet konkluderer bl.a. følgende:

  • Partnerskabet bag Vækstforum fremhæves. De regionale vækstfora er med til, at booste den regionale økonomi bl.a. ved at prioritere investeringerne i regionen på baggrund af viden om regionale styrkepositioner.
    
  • Realiseringen af de nationale vækstmål forudsætter, at alle regioner i Danmark bidrager effektivt. Region Midtjylland og Region Syddanmark har tilsammen bidraget mere til BNP-væksten i Danmark end Region Hovedstaden.
    
  • Manglende produktivitetsvækst er en udfordring i Region Midtjylland og Region Syddanmark samt i Danmark som helhed bl.a., på grund af en aldrende befolkning og minimale stigninger i indbyggertallet. Den økonomiske krise har yderligere afsløret økonomiske svagheder i de to regioner, i særdeleshed i forhold til lavtuddannedes jobmuligheder. De to regioner er dog ikke så hårdt ramt som andre OECD-regioner.
    
  • En reduceret arbejdsstyrke udgør en udfordring for fremtidige vækstmuligheder i de to regioner, især i udkantsområder.
    
  • EU-finansiering er afgørende for regionale investeringer i innovation, men rammerne for EU-midlernes anvendelse kan svække effekten af den regionale indsats, blandt andet på grund af store administrative byrder.
    
  • 2. generation af den regionale erhvervsudviklingsstrategi er betragteligt forbedret i forhold til den første erhvervsudviklingsstrategi, herunder arbejdet med smart specialisering, hvor der er fokus på få forretningsområder.

  Et forslag til opfølgning til alle OECD’s anbefalinger er vedlagt som bilag. Vækstforum godkendte på  mødet den 27. september 2012 vedlagte forslag til opfølgning på anbefalingerne. 

  Opfølgning på Handlingsplan 2012/13

  I handlingsplanen 2012-13 er der prioriteret 5 indsatsområder: Sundheds- og velfærdsløsninger, offshore og energieffektivisering samt turisme og design. For hvert af de fem indsatsområder er der i handlingsplanen angivet en række konkrete handlinger, som Vækstforum vil tage initiativ til at gennemføre i perioden.

  En stor del af initiativerne er gennemført på nuværende tidspunkt, herunder:

  - Welfare Tech Invest er oprettet 1. januar 2012.

  - Sundheds- og Velfærdskonsortiet er etableret med hjemsted i Forskerparken i Odense.

  - Syddansk Sundhedsinnovation er etableret som stabsenhed pr 1. januar 2012.

  - Vækstforums talentsatsning er igangsat med 5 projekter i foråret 2012, call for ansøgninger til supplerende tiltag i Talentsatsningen ultimo august 2012 og foreningen Work-Live-Stay, som forventes etableret i oktober 2012. 

  - Der er opnået tilsagn fra Green Lab DK til etablering af Green PET Lab i Sønderborg.

  - Der er indgået samarbejde om, at danne en grøn offshore klynge mellem Offshore Center Danmark, vindmølleindustrien, Green Offshore Center og Alliancen for grøn offshore energi.

  - Foreningen til markedsføring af turismen i Region Syddanmark (FOMARS) er stiftet, og Vækstforum har givet støtte til udvikling af destination Fyn, destination Sydvestjylland og destination Sønderjylland.  

  - Dansk Design og Arkitektur Konsortium er etableret juni 2012 med hjemsted i Kolding.

  Udmøntning af handlingsplanen forløber således planmæssigt og blev godkendt af Vækstforum. Der arbejdes målrettet med den fortsatte udmøntning af handlingsplanen.

  Frauenhofer Institut til den dansk tyske region

  Der er på politisk og administrativt niveau mellem Region Syddanmark og det slesvig-holstenske Statskancelli / Økonomiministerium, opnået enighed om i fællesskab at indlede forberedelser mhp. at tiltrække og etablere et internationalt Fraunhofer Forskningscenter med fokus på effektelektronik til den dansk-tyske region. Fraunhofer-Gesellschaft er en tysk forskningsorganisation, der gennemfører kontraktforskning for private og offentlige virksomheder. Fraunhofer har 58 forskningsinstitutter i Tyskland, seks i USA og afdelinger i Asien.

  Fraunhofers bestyrelse i München har på baggrund af en strategisk beslutning tilkendegivet stor interesse for oprettelse af et dansk-tysk Fraunhofer Forskningscenter, med fokus på energieffektivitet i den dansk-tyske region. Det skyldes bl.a. deres nye internationaliseringsstrategi samt forventning om særlig knowhow indenfor energiområdet i denne region, hvor Sønderborg-området er særligt stærk inden for energieffektivisering.

  Det forventes, at Fraunhofers bestyrelse får fremlagt en præsentation af et koncept for etablering af en forskningsenhed ved årsskiftet. 

  Status på afviklingen af Syddansk Turisme

  Regionsrådet har efter indstilling fra Vækstforum bevilget 3,335 mio. kr. til drift under afvikling i 2012, og 2,6 mio. kr. til selve afviklingen. Syddansk Turisme følger budgettet i forhold til afviklingsomkostninger, herunder flytning, fratrædelse og feriepenge til medarbejdere og overdragelse af projekter. I forhold til driften i 2012 viser regnskabet for 1. halvår 2012 et relativt lille underskud på ca. -140.000 kr., samt et forventet positivt resultatet ved årets udgang på 1.428.264 mio. kr., som dermed modsvarer sidste års negative resultat på -1.460.957 mio. kr.

  Afviklingsprocessen fortsætter med afvikling af mindre projekter og overdragelse af de store. Overdragelsen af Oplevelsernes Academy er fortsat i proces og afventer godkendelse af halvårsrapportering og budgetændring i Erhvervsstyrelsen, før en egentlig forhandling om overdragelse kan finde sted. Overdragelsen sker derfor ikke før i løbet af efteråret.

  Projektet Leg og Læring – Kids’n Tweens er overdraget til Vejle Kommune.

  Konkrete markedsføringsopgaver vil fremover, for en stor dels vedkommende, ligge hos FOMARS og destinationerne. Koordinering af øvrige markedsføringsopgaver, udviklings- og analyseaktiviteter, vil blive drøftet i det af Vækstforum nedsatte nye Koordinationsudvalg for turisme i Syddanmark.

  Syddansk Turismes bestyrelse har igangsat processen med at revidere vedtægterne i henhold til den ændrede opgaveportefølje.

  Regionsrådet besluttede på sit møde den 27. august 2012, efter indstilling fra Vækstforum, at Inspiring Denmark får en basisbevilling på 2 mio. kr. årligt i 2013, 2014 og 2015, i alt 6 mio. kr. under forudsætning af, at sekretariatet redegør for de juridiske forhold omkring Fonden for Syddansk Turisme og erhvervsturisme/Inspiring Denmark. Redegørelsen skulle efterfølgende godkendes af formandskabet, hvilket er sket.

  Det samlede beslutningsreferat fra mødet i Vækstforum den 27. september 2012

  er vedlagt som bilag.

  Indstilling

  Vækstforum indstiller til regionsrådet

  At regionsrådet tager punkterne til orientering.

  fold dette punkt ind Indstilling
   

  Til orientering.

  fold dette punkt ind Beslutning i Udvalget for Regional Udvikling den 29-10-2012
   

  Til orientering.

  fold dette punkt ind Bilag
   

  Sagsnr. 12/503
  13. Indstillinger fra Vækstforum
  fold dette punkt ind Resume
   

  Region Syddanmarks Vækstforum behandlede på sit møde den 27. september 2012 en række projekter, hvor der indstilles til endelig bevilling i regionsrådet. Det drejer sig om 7 projekter, og der er indstillet bevillinger på i alt 41.706.535 kr. fra de regionale erhvervsudviklingsmidler afsat i 2012.

  Da mødet i regionrådet i november 2012 er aflyst, behandles indstillingerne fra Vækstforum på mødet i regionsrådet den 22. oktober, før mødet i udvalget, af hensyn til de ansøgere, der har ansøgt om regional medfinansiering af deres projekter.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
   

  Region Syddanmarks Vækstforum behandlede på sit møde den 27. september 2012 en række projekter, hvor der indstilles til endelig bevilling i regionsrådet. Det drejer sig om 7 projekter, og der indstilles om en bevilling på i alt 41.706.535 kr. fra de regionale erhvervsudviklingsmidler afsat i 2012. Heraf udgør de 18.425.000 kr. en udmøntning af den reserverede ramme på 20 mio. kr., som regionsrådet bevilgede til den grønne offshore klynge på sit møde den 27. august 2012. Midlerne udmøntes på baggrund af en konkret ansøgning som nu foreligger – Offshore Wind Denmark.

   

  Det drejer sig om følgende projekter:

  - Syddansk Entreprenørskab og Forskning. Der er søgt under forretningsområdet Sundheds- og Velfærdsinnovation.

  - Accelerate Welfare. Der er søgt under forretningsområdet Sundheds- og Velfærdsinnovation.

  - Transformer. Der er søgt under forretningsområdet Bæredygtig Energi.

  - Offshore Wind Denmark. Der er søgt under forretningsområdet Bæredygtig Energi.

  - Projekt Strategisk Værtsskab. Der er søgt under forretningsområdet Oplevelseserhverv.

  - Trekantens Fødevarer – kant på smagen. Der er søgt under Grøn Vækst programmet.

  - Syddanske Madoplevelser. Der er søgt under Grøn Vækst programmet.

  Der er vedlagt et bilag med et kort resumé af projekterne.

  Indstillinger

  Vækstforum indstiller til regionsrådet:

   

  Vedr. Syddansk Entreprenørskab og Forskning

  • At projektet bevilges støtte fra de regionale erhvervsudviklingsmidler på 756.240,00 kr. – bevillingen kan maksimalt udgøre 20 % af de godkendte støtteberettigede udgifter.
    
  • At det forudsættes, at der gøres en særlig indsats for at sikre skoledeltagelse i yderområderne. Dokumentation herfor (i form af en plan) skal senest den 1. november 2012 fremsendes til Vækstforumsekretariatet, som herefter vurderer om forudsætningerne er opfyldt.
    
  • At det forudsættes, at mindst 15 af de deltagende virksomheder i partnerkredsen er relevante for, og jævnt fordelt over, Vækstforums forretningsområder. Dokumentation herfor (i form af partnerskabserklæringer), skal senest den 1. november 2012 fremsendes til Vækstforumsekretariatet, som herefter vurderer, om forudsætningerne er opfyldt.
    
  • At det forudsættes, at de resultater og den viden, der opnås via projektet, stilles til rådighed for offentligheden.
    
  • At principperne for Vækstforums projektporteføljestyring lægges til grund for bevillingen.

  Vedr. Accelerace Welfare

  • At projektet bevilges støtte fra de regionale erhvervsudviklingsmidler på 6.303.702 kr. - bevillingen kan maksimalt udgøre 42,9% af de godkendte støtteberettigede udgifter.
    
  • At det forudsættes, at der gøres en særlig indsats for at sikre projektets forankring i yderområderne.
    
  • At det forudsættes, at de resultater og den viden, der opnås via projektet, stilles til rådighed for offentligheden.
    
  • At principperne for Vækstforums projektporteføljestyring lægges til grund for bevillingen.

  Vedr. Transformers

  • At regionalfondsprojektet bevilges støtte fra de regionale erhvervsudviklingsmidler på 2.730.173,91 kr. – bevillingen kan maksimalt udgøre 25% af de godkendte støtteberettigede udgifter.
    
  • At socialfondsprojektet bevilges støtte fra de regionale erhvervsudviklingsmidler på 782.065,61 kr. – bevillingen kan maksimalt udgøre 25% af de godkendte støtteberettigede udgifter.
    
  • At det forudsættes, at de resultater og den viden, der opnås via projektet, stilles til rådighed for offentligheden.
    
  • At det forudsættes, at der indgås en samarbejdsaftale og/eller kontrakt med Lean Energy, som Vækstforums sekretariat skal godkende, inden der udstedes tilsagn.
    
  • At principperne for Vækstforums projektporteføljestyring lægges til grund for bevillingen.

  Vedr. Offshore Wind Denmark

  • At projektet bevilges støtte fra de regionale erhvervsudviklingsmidler på 18.425.000 kr. – bevillingen kan maksimalt udgøre 49,2% af de godkendte støtteberettigede udgifter.
    
  • At der indgås resultatkontrakt mellem Vækstforum og OCDs bestyrelse, og at denne er godkendt af Vækstforums sekretariat inden projektet igangsættes. Vækstforum orienteres om resultatkontrakten. Resultatkontrakten skal bl.a. omfatte:

   - Resultat- og effektmål.
   - Plan for opbygning af klyngeorganisationen og fusionen, herunder fordeling af aktiviteter og økonomi.
   - Mål og aktiviteter i den grønne klynge, som bidrager til at sikre fortsat guldstatus for den samlede klynge OCD.
    
  • At bevillingen, på grund af projektets indhold af både ikke-kommercielle og kommercielle aktiviteter, tilknyttes en række supplerende vilkår, der sikrer, at de regionale erhvervsudviklingsmidler udelukkende anvendes til projektets ikke-kommercielle aktiviteter. De supplerende vilkår vil blive indarbejdet i projektets tilsagnsskrivelse.
    
  • At det forudsættes, at de resultater og den viden, der opnås via projektet, stilles til rådighed for offentligheden.
    
  • At kravene i Vækstforums projektportefølje lægges til grund for bevillingen og resultatkontrakten.

  Vedr. Projekt Strategisk Værtskab

  • At projektet bevilges støtte fra de regionale erhvervsudviklingsmidler på 8.635.000 kr. – bevillingen kan maksimalt udgøre 25% af de godkendte støtteberettigede udgifter, svarende til 2.747.500 kr., i perioden 1.4.2013 til 31.12.2014, og 75% af de godkendte støtteberettigede udgifter, svarende til 5.887.500 kr., i perioden 1.1.2015 til 31.3.2016.
    
  • At det forudsættes, at de resultater og den viden, der opnås via projektet, stilles til rådighed for offentligheden.
    
  • At principperne for Vækstforums projektporteføljestyring lægges til grund for bevillingen.

  Vedr. Trekantens fødevarer – kant på smagen

  • At projektet bevilges støtte fra de regionale erhvervsudviklingsmidler på op til 1.250.000 kr. – bevillingen kan maksimalt udgøre 25% af de godkendte støtteberettigede udgifter.
    
  • At midlerne bevilges fra rammen på 20 mio. kr. fra de regionale erhvervsudviklingsmidler afsat i 2011, til medfinansiering af projekter inden for turisme og udvikling af fødevareerhverv i det syddanske Grøn Vækst program.
    
  • At det forudsættes, at der udarbejdes en forpligtende samarbejdsaftale mellem projektet og projektet ”Syddanske Madoplevelser”, som skal være godkendt af Vækstforum inden for seks måneder, som forudsætning for fortsat bevilling.
    
  • At det forudsættes, at de resultater og den viden, der opnås via projektet, stilles til rådighed for offentligheden.
    
  • Og det forudsættes derudover, at den nødvendige medfinansiering af projektet dokumenteres endeligt.

  Vedr. Syddanske Madoplevelser

  • At projektet bevilges støtte fra de regionale erhvervsudviklingsmidler på op til 1.499.810 kr. under Netværksordningen – bevillingen kan maksimalt udgøre 20% af de godkendte støtteberettigede udgifter på 7.499.240 kr.
    
  • At der reserveres et beløb på 1.324.543 kr. fra de regionale erhvervsudviklingsmidler til brug under LAG bekendtgørelsen – reservationen udløber den 31. december 2012, og kan maksimalt udgøre 25% af de godkendte støtteberettigede udgifter på 5.298.172 kr.
    
  • At sekretariatet bemyndiges til, inden for denne reservation, at indstille de konkretiserede aktiviteter til de berørte LAG’er.
    
  • At midlerne bevilges fra rammen på 20 mio. kr. fra de regionale erhvervsudviklingsmidler afsat i 2011, til medfinansiering af projekter inden for turisme og udvikling af fødevareerhverv i det syddanske Grøn Vækst program.
    
  • At det forudsættes, at den regionale og private medfinansiering er tilvejebragt og/eller sandsynliggjort inden projektet indstilles til NaturErhvervstyrelsen.
    
  • At der udarbejdes en forpligtende samarbejdsaftale med projektet Trekantens fødevarer – kant på smagen, som skal godkendes af sekretariatet.

  At det forudsættes, at de resultater og den viden, der opnås via projektet, stilles til rådighed for offentligheden.

  fold dette punkt ind Indstilling
   

  Til orientering.

  fold dette punkt ind Beslutning i Udvalget for Regional Udvikling den 29-10-2012
   

  Til orientering.

  fold dette punkt ind Bilag
   

  Sagsnr. 12/96
  14. Eventuelt
  fold dette punkt ind Resume
     
  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
     
  fold dette punkt ind Indstilling
     
  fold dette punkt ind Beslutning i Udvalget for Regional Udvikling den 29-10-2012
   

  På baggrund af en orientering fra Karsten Uno Petersen og Preben Jensen, ønsker udvalget i løbet af første halvdel af 2013 en drøftelse om af den internationale handlingsplan, herunder en konkretisering af formålet med Region Syddanmarks medlemskab af AER.


  Sagsnr. 12/96
  15. Mødekalender for 2013
  fold dette punkt ind Resume
   

  Udvalgsformanden ønsker, at dagsordener til møder i Vækstforum forelægges Udvalget for Regional Udvikling inden møde i Vækstforum, således at udvalget får mulighed for at drøfte sager og indhold på dagsorden til Vækstforum-møderne.

  Da dagsorden til møder i vækstforum udsendes 5 arbejdsdag før møde i Vækstforum, giver det meget snævre muligheder for, hvornår et udvalgsmøde kan afholdes.

  Det forslås derfor, at der afholdes 3 ekstraordinære møder i Udvalget for Regional Udvikling i 2013 efter regionsrådsmøde med dagsorden til Vækstforum-møde som eneste dagsordenspunkt samt, at en mødedato flyttes i forhold til den mødekalender, der blev tiltrådt på sidste møde.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
   

  Der foreslås følgende mødeplan for 2013 for Udvalget for Regional Udvikling:

  Mandag den 21. januar 2013 kl. 15.00

  Mandag den 11. februar 2013 kl. 15.00

  Mandag den 18. marts 2013 kl. 15.00

  Tirsdag den 2. april 2013 efter regionsrådsmøde – ekstraordinært møde med et punkt – Dagsorden til Vækstforum-møde den 3.-4. april 2013

  Mandag den 22. april 2013 kl. 15.00

  Mandag den 13. maj 2013 kl. 15.00

  Mandag den 17. juni 2013 kl. 15.00

  Mandag den 24. juni 2013 efter regionsrådsmøde – ekstraordinært møde med et punkt – Dagsorden til Vækstforum-møde den 25. juni 2013

  Mandag den 19. august 2013 kl. 15.00

  Mandag den 16. september 2013 kl. 15.00

  Mandag den 23. september 2013 efter regionsrådsmøde – ekstraordinært møde med et punkt – Dagsorden til Vækstforum-møde den 30. september 2013

  Mandag den 21. oktober 2013 kl. 15.00 (flyttet fra 14. oktober 2013)

  Mandag den 11. november 2013 kl. 15.00

  Mandag den 2. december 2013 kl. 15.00. (Flyttet fra 9. december 2013 i forhold til den godkendte mødeplan for 2013). Dagsorden til Vækstforum-møde 5. december 2013 på ordinær dagsorden.

  fold dette punkt ind Indstilling
   

  Det indstilles:

  At mødeplanen for 2013 godkendes.

  fold dette punkt ind Beslutning i Udvalget for Regional Udvikling den 29-10-2012
   

  Mødekalenderen for 2013 blev godkendt.


  Sagsnr. 12/96
  16. Næste møde
  fold dette punkt ind Resume
   

  Næste møde er mandag den 19. november 2012 med start mellem kl. 18.30 - 19.00 i Svendborg.

  Det foreslås, at det aftalte møde den 10. december 2012 kl. 15.00 i RUP-udvalget og Udvalget for Regional Udvikling, flyttes til mandag den 3. december kl. 15.00 af hensyn til behandling af dagsorden til møde i Vækstforum den 6. december 2012 i Udvalget for Regional Udvikling.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
     
  fold dette punkt ind Indstilling
   

  Det indstilles:

  At der afholdes møde i RUP-udvalget og Udvalget for Regional Udvikling mandag den 3. december 2012 kl. 15.00.

  fold dette punkt ind Beslutning i Udvalget for Regional Udvikling den 29-10-2012
   

  Næste møde er mandag den 19. november 2012, med start mellem kl. 18.30 og 19.00 i Svendborg.

   

  Mødet den 10. december 2012 kl. 15.00 afholdes som aftalt

   


  Siden er sidst opdateret 01-11-2012
  Kontakt Region Syddanmark

  Region Syddanmark | Tlf: 76 63 10 00 | CVR nr. 29190909 | Skriv til Regionen | Om hjemmesiden | Sitemap | Tilgængelighedserklæring