Gå til indhold
Forsiden | Kontakt | Ledige job | For ansatte | Presse og nyheder | Web-TV | Besuchen Sie unsere deutsche Website Visit our English website |
Region Syddanmark logo, link til forsiden

Region SyddanmarkpilPolitikpilDagsordner og referaterpilReferater 2012pilUdvalget vedr. kvalitet, prioritering og sundhedsplanpilUdvalget vedr. kvalitet, prioritering og sundhedsplan - Referat - 23. oktober 2012

Udvalget vedr. kvalitet, prioritering og sundhedsplan - Referat - 23. oktober 2012

Mødedato
23-10-2012 kl. 14:00 - 16:30
 
Mødested
Det Almenmedicinske Hus, Odense
 
Deltagere
 
 • Poul-Erik Svendsen (A)
 • Kristian Grønbæk Andersen (B)
 • Karsten Uno Petersen (A)
 • Pierre Topaz (A)
 • John Hyrup Jensen (U)
 • Thyge Nielsen (V)
 • Ingeborg Moritz Hansen (V)
 • Susanne Linnet (V)
 • Jørgen Pless (L)
 • John Lohff (C)
 • Thies Mathiasen (O)

 • Afbud
   
 • Karsten Uno Petersen (A)
 • Pierre Topaz (A)
 •  

 • John Hyrup Jensen (U) deltog ikke i punkt 1
 • Kristian Grønbæk Andersen (B) deltog ikke i punkt 1

 •  

   

   

  Luk alle punkter Referat
   

  1. Forskningsenheden for almen medicin og Dansk AlmenMedicinsk Database (DAMD)
  2. Temadrøftelse: ”Når vi skal herfra”
  3. Sundhedsplan - præsentation af 3 eksempler på "fra vision til virkelighed"
  4. Introduktion til kvalitetsudvikling i praksissektor
  5. Kvalitetsmål for patienter med apopleksi (slagtilfælde)
  6. Kvalitetsmål for ventetid på operation for patienter med brækket hofte
  7. Forslag til arbejdsplan for udvalg for kvalitet, prioritering og sundhedsplan 2013
  8. Mødeplan 2012
  9. Meddelelser
  10. Eventuelt


  Sagsnr. 11/32645
  1. Forskningsenheden for almen medicin og Dansk AlmenMedicinsk Database (DAMD)
  fold dette punkt ind Resume
   

  Lægerne Henrik Schroll og Janus Laust Thomsen fra Den Almen Medicinske Kvalitetsenhed (DAK-e) demonstrerer datafangstsystemet, dets muligheder og perspektiver.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
   

  Datafangst i almen praksis
  I indeværende overenskomst med almen praksis er aftalt en række kvalitetselementer, herunder diagnosekodning og datafangst.

  Diagnosekodning (ICPC-kodning) er forudsætningen for at kunne systematisere og strukturere bl.a. arbejdet med de kroniske patienter, og det er forudsætningen for at kunne tage datafangst i anvendelse.

  Der er aftalt følgende i overenskomsten vedr. ICPC-kodning:

  "Alle praktiserende læger skal ICPC-kode henvendelser vedrørende følgende diagnoser: KOL, astma, kroniske muskel- og skeletlidelser, osteoporose, hjerte-karsygdomme, cancer, diabetes og ikke-psykotiske psykiske lidelser."

  (s. 67 forhandlingsaftalen af 21/12-2010)

  Hvor ICPC-kodning er forudsætningen, er datafangst det konkrete værktøj, der kan skabe overblik over patientbehandlingen. Vedr. datafangst er aftalt følgende i overenskomsten med almen praksis:

  "Alle praktiserende læger skal hurtigst muligt og inden for overenskomstperioden tage datafangstmodulet i anvendelse.

  ……Fra det tidspunkt, hvor datafangstmodulet installeres i lægens journalsystem, påbegynder lægen anvendelsen af de indikatorsæt, der er udviklet for: Diabetes, KOL, hjerteinsufficiens, iskæmisk hjertesygdom, stress, angst og depression."

  (s. 67 forhandlingsaftalen af 21/12-2010)

  Det vil sige, når overenskomstperioden udløber den 31. marts 2013, forventes det, at alle praktiserende diagnosekoder er koblet på datafangst. Kvalitets- og Efteruddannelsesudvalget har de seneste år lagt et stort arbejde i at understøtte almen praksis i ibrugtagning af både diagnosekodning og datafangst.

  På mødet vil lægerne Henrik Schroll og Janus Laust Thomsen fra Den Almen Medicinske Kvalitetsenhed (DAK-e) demonstrere datafangstsystemet, dets muligheder og perspektiver.

  fold dette punkt ind Indstilling
   

  Til orientering og drøftelse.

  fold dette punkt ind Beslutning i Udvalget vedr. kvalitet, prioritering og sundhedsplan den 23-10-2012
   

  Læge Henrik Schroll orienterede om DAK-E, datafangst og KRAM RASK (kost – rygning – alkohol – motion). Oplæg vedlægges.

  Drøftedes, herunder bl.a. kvalitetsdatabasen, anvendelighed af data samt adgang til/offentliggørelse af data, proces for kvalitetsforbedringer i samarbejde med kommunerne og forebyggende indsats ift. risikopatienter mv..

  fold dette punkt ind Bilag
   

  Sagsnr. 12/2483
  2. Temadrøftelse: ”Når vi skal herfra”
  fold dette punkt ind Resume
   

  Med henblik på en temadrøftelse af emnet ”Når vi skal herfra” giver Overlæge Anette Damkier på mødet et oplæg om det palliative område.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
   

  Udvalget for kvalitet, prioritering og sundhedsplan har på møde den 23. oktober 2012 ønsket en temadrøftelse af det palliative område under overskriften "Når vi skal herfra".

  Lederen af det palliative team på Odense Universitetshospital: Overlæge Anette Damkier giver på mødet et oplæg om emnet.

  Som baggrund til mødet er der i vedlagte notat desuden redegjort for status over de palliative tilbud i Region Syddanmark og aktuelle udviklingstiltag indenfor området bl.a. i forlængelse af initiativerne i Kræftplan III.

  fold dette punkt ind Indstilling
   

  Til drøftelse.

  fold dette punkt ind Beslutning i Udvalget vedr. kvalitet, prioritering og sundhedsplan den 23-10-2012
   

  Overlæge Anette Damkier orienterede om specialiseret palliativ indsats. Oplæg vedlægges.

  Drøftedes, herunder bl.a. udfordring ift. antallet af henviste patienter og patienter, som modtager behandling, udfordring ift. akut indlæggelse på FAM samt samarbejdsaftale med kommunerne mv..

  fold dette punkt ind Bilag
   

  Sagsnr. 12/2483
  3. Sundhedsplan - præsentation af 3 eksempler på "fra vision til virkelighed"
  fold dette punkt ind Resume
   

  I forlængelse af udvalgsdrøftelsen af emner i notatet "fra vision til virkelighed" har Udvalget vedr. kvalitet, prioritering og sundhedsplan ønsket en nærmere præsentation af de 10 emner i løbet af de kommende udvalgsmøder.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
   

  På udvalgsmøde den 3. oktober 2012 drøftede Udvalget vedr. kvalitet, prioritering og sundhedsplan de 10 foreslåede emner i notatet "fra vision til virkelighed" (vedlagt som bilag). Udvalget bad om en nærmere gennemgang af de 10 emner. De vil blive præsenteret i løbet af de kommende møder.

  Helle Lindkvist, chefkonsulent i afdelingen for Sundhedssamarbejde og Kvalitet kommer og fortæller om projektet "Integrated Care".

  Anette Bækgaard Jakobsen, afdelingschef i Psykiatri- og Socialstaben kommer og fortæller om hjemmesiden www.DemensSyd.dk samt Strategi for lighed i sundhed.

  fold dette punkt ind Indstilling
   

  Til drøftelse.

  fold dette punkt ind Beslutning i Udvalget vedr. kvalitet, prioritering og sundhedsplan den 23-10-2012
   

  Afdelingschef Anette Bækgaard Jakobsen orienterede om www.DemensSyd.dk. Folder ”Samarbejde om demens” blev udleveret. Folder vedlægges.

  Drøftedes, herunder at indgangen til diagnosticering og behandling er den praktiserende læge, samarbejde med kommunerne mv.

  Afdelingschef Anette Bækgaard Jakobsen orienterede om ”Strategi for lighed i sundhedsvæsenet”.

  Drøftedes, herunder forpligtende samarbejde mellem somatik og psykiatri, bivirkninger ved medicinering, intensiveret indsats ang. sammenhæng i sundhedsvæsenet, relevans ift. sundhedsplanarbejdet, politisk fokus mv.

  Chefkonsulent Helle Lindkvist orienterede om projektet ”Integrated Care”. Oplæg vedlægges.

  Drøftedes, herunder bl.a. fokus på stratificering/risikovurdering af patienter, den praktiserende læges rolle og kompetencer, træk på specialister og forslag om at anvende danske begreber fx ”Integreret pleje og behandling” mv.

  fold dette punkt ind Bilag
   

  Sagsnr. 11/32645
  4. Introduktion til kvalitetsudvikling i praksissektor
  fold dette punkt ind Resume
   

  Et kort oplæg om arbejdet med kvalitetsudvikling i praksissektoren ved chefkonsulent Helle Lindkvist.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
   

  De 5 regioner har udarbejdet en fælles strategi for arbejdet med kvalitetsudvikling på hele praksisområdet. Visionen er, at alle praksis arbejder målrettet med kvalitetsudvikling. Chefkonsulent Helle Lindkvist, Afdelingen for sundhedssamarbejde og kvalitet, vil give et kort oplæg med en status vedr. kvalitetsudvikling i praksissektoren.

  fold dette punkt ind Indstilling
   

  Til orientering.

  fold dette punkt ind Beslutning i Udvalget vedr. kvalitet, prioritering og sundhedsplan den 23-10-2012
   

  Punktet udsættes til næste møde i udvalget den 20. november 2012.


  Sagsnr. 12/8248
  5. Kvalitetsmål for patienter med apopleksi (slagtilfælde)
  fold dette punkt ind Resume
   

  På baggrund af et ønske fra Udvalget vedr. kvalitet, prioritering og sundhedsplan gives en orientering om måling af kvalitet i behandlingen af apopleksi (slagtilfælde).

  Kvaliteten i behandlingen af apopleksi måles via Dansk Apopleksiregister, som er en landsdækkende klinisk kvalitetsdatabase.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
   

  Udvalget vedr. kvalitet, prioritering og sundhedsplan har ønsket en orientering om måling af kvalitet i behandlingen af apopleksi.

  Apopleksi (slagtilfælde) er en sygdomsbetegnelse, der omfatter såvel blodprop i hjernen som hjerneblødning.

  Der måles på kvaliteten i behandlingen af apopleksi via Dansk Apopleksiregister, som blev sat i landsdækkende drift i 2003. Dansk Apopleksiregister er en landsdækkende klinisk kvalitetsdatabase, godkendt af Sundhedsstyrelsen og finansieret af regionerne.

  Et behandlingsforløb på et sygehus består typisk af flere forskellige delbehandlinger og undersøgelser, fra patienten indlægges, til han eller hun kan udskrives igen. Patienten skal eksempelvis scannes og have medicin. For at kunne vurdere kvaliteten af den samlede behandling laver man derfor målinger på forskellige dele af behandlingsforløbet. Disse målinger kaldes indikatorer. Et eksempel på en indikator for apopleksi er: Andel af patienter, der vurderes af fysioterapeut (med henblik på vurdering af patientens fysiske genoptræningsbehov).

  Indikatorerne er udvalgt af læger, sygeplejersker, fysioterapeuter og ergoterapeuter, der har et særligt kendskab til behandling af patienter med apopleksi. For hver indikator er der fastsat en standard. Standarden er det kvalitetsniveau, som afdelingerne skal stræbe efter at opnå.

  Resultaterne af kvalitetsmålingerne for behandlingen af apopleksi er opgjort på regions- og afdelingsniveau. De seneste årsresultater dækker 2011 og blev offentliggjort den 24. april 2012. Den samlede årsrapport fra Dansk Apopleksiregister kan læses på sundhed.dk: https://www.sundhed.dk/content/cms/69/4669_apopleksi-aarsrapport2011v1124042012.pdf

  Det generelle billede af Region Syddanmarks resultater for Dansk Apopleksiregister er, at der er sket en forbedring af resultaterne over tid, men at regionen stadig er et stykke fra at opfylde alle indikatorer. På regionsniveau opfyldes 9 ud af 18 indikatorer, når der tages højde for den statistiske usikkerhed. I forhold til de 3 indikatorer på dødelighed opfylder Region Syddanmark som helhed standarderne, men resultatet på de justerede analyser (dvs. analyser, hvor der tages højde for forskelle i patientsammensætningen) viser en statistisk betydende overdødelighed for alle 3 indikatorer (samlet og fordelt på patienter med hhv. blødning og blodprop).

  Der er afholdt regional klinisk audit på resultaterne i april 2012, hvor relevante klinikere og ledelsesrepræsentanter har foretaget en sundhedsfaglig vurdering og fortolkning af resultaterne. Den sundhedsfaglige vurdering er, at resultaterne af de justerede analyser af dødelighed isoleret set ikke bør give anledning til bekymring.

  Der arbejdes fremadrettet videre med at forbedre kvaliteten yderligere, bl.a. i forhold til at afdelingerne har fokus på at søge læring ved at gennemgå alle patientforløb, der ender med dødsfald.

  Det er vigtigt, at man ved symptomer på apopleksi kommer under lægelig behandling så hurtigt som muligt, da dette både forbedrer overlevelsesmulighederne og bedrer chancerne for at få et så lille handicap som muligt. Region Syddanmark er derfor i samarbejde med sygehusene i dialog med de praktiserende læger og vagtlægeordningen i Region Syddanmark for at styrke fokus på hurtig indlæggelse af patienter med akut apopleksi.

  fold dette punkt ind Indstilling
   

  Til orientering.

  fold dette punkt ind Beslutning i Udvalget vedr. kvalitet, prioritering og sundhedsplan den 23-10-2012
   

  Orienteredes og drøftedes, herunder bl.a. opmærksomhed generelt om stigende krav til dokumentation og monitorering. Det konstateredes, at der inden for apopleksi sker en positiv udvikling år for år.

  På et senere møde ønskes en strategisk drøftelse af, hvad der fremadrettet skal monitoreres på – evt. i forbindelse med sundhedsplanarbejdet.

  fold dette punkt ind Bilag
   

  Sagsnr. 10/15549
  6. Kvalitetsmål for ventetid på operation for patienter med brækket hofte
  fold dette punkt ind Resume
   

  Regionsrådet vedtog den 31. januar 2011, at pr. 1. januar 2012 skal 90 % af patienterne indlagt akut med brækket hofte opereres inden 24 timer efter indlæggelse.

  Resultaterne for juli 2012 er som følger - andel der opereres inden 24 timer efter indlæggelse på de ortopædkirurgiske afdelinger:  94 % i Odense,  68 % i Esbjerg,  79 % i Svendborg,  67 % i Aabenraa,  62 % i Kolding,  78 % i Vejle.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
   

  Regionsrådet vedtog den 31. januar 2011 et kvalitetsmål for ventetid på operation for patienter med brækket hofte. Kvalitetsmålet pr. 1. januar 2012: 90 % af patienter indlagt akut med brækket hofte skal opereres inden 24 timer efter indlæggelse. 

  Resultaterne for juli 2012 viser, at afdelingen i Odense opfylder kvalitetsmålet med en andel på 94 %. Andel der opereres inden 24 timer efter indlæggelse på de øvrige ortopædkirurgiske afdelinger: Svendborg 79 %, Esbjerg 68 %, Aabenraa 67 %, Kolding 62 %, Vejle 78 %.  Udviklingen over tid ses af bilag.

  Sygehusledelseskredsen har på møde i november 2011 aftalt, at der skal gennemføres journalaudit på alle patienter, der ikke opereres i tidsintervallet 0-23 timer.

  Udvalget vedr. kvalitet, prioritering og sundhedsplan blev på møde den 28. august 2012 præsenteret for resultater fra journalaudit for perioden 1. kvartal 2012. Journalauditten viste, at 11 % af det samlede antal patienter, der indgår i kvalitetsmålingen, ikke kan opereres inden 24 timer efter indlæggelse pga. forhold ved patienten (medicinske årsager, f.eks. stabilisering af blodtryk). Udvalget drøftede på mødet overvejelser, om målopfyldelsesgraden på 90 % er sat for højt. Udvalget besluttede, at afvente den kommende journalaudit på området, for herefter at vurdere om denne giver anledning til at ændre målopfyldelsesgraden.

  Der er nu gennemført journalaudit, som omfatter patientforløb for perioden 2. kvartal 2012. Journalauditten viser at 12 % af det samlede antal patienter, der indgår i kvalitetsmålingen ikke kan opereres inden 24 efter indlæggelse pga. forhold ved patienten (medicinske årsager, f.eks. stabilisering af blodtryk). Øvrige årsager, til at patienter ikke er opereret inden 24 timer efter indlæggelse, er manglende kirurgisk kapacitet (6 % af det samlede antal patienter, der indgår i kvalitetsmålet).


   

  fold dette punkt ind Indstilling
   

  Til drøftelse.

  fold dette punkt ind Beslutning i Udvalget vedr. kvalitet, prioritering og sundhedsplan den 23-10-2012
   

  Drøftedes. Udvalget konstaterede, at det ikke er muligt for sygehusene at komme op på en målopfyldelse på 90 % bl.a. på grund af forhold ved patienten, hvorfor målsætningen formentlig bør nedjusteres.

  Sagen drøftes på næste møde i udvalget den 20. november 2012.

  fold dette punkt ind Bilag
   

  Sagsnr. 11/32645
  7. Forslag til arbejdsplan for udvalg for kvalitet, prioritering og sundhedsplan 2013
  fold dette punkt ind Resume
   

  Forslag til arbejdsplan for udvalget for kvalitet, prioritering og sundhedsplan forelægges udvalget.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
   

  Der er udarbejdet et forslag til mødesteder og til emner for 2013 for Udvalget for kvalitet, prioritering og sundhedsplan. Endvidere er oplistet en række mulige emner.

  fold dette punkt ind Indstilling
   

  Til godkendelse.

  fold dette punkt ind Beslutning i Udvalget vedr. kvalitet, prioritering og sundhedsplan den 23-10-2012
   

  Punktet udsættes til næste møde i udvalget den 20. november 2012.

  fold dette punkt ind Bilag
   

  Sagsnr. 12/2
  8. Mødeplan 2012
  fold dette punkt ind Resume
     
  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
   

  Følgende mødeplan blev godkendt på mødet den 28. august 2012:

  • Tirsdag den 20. november 2012- Institut for sundhedstjenesteforskning, Odense
  • Tirsdag den 18. december 2012 - Regionshuset

  Det foreslås, at møderne som udgangspunkt starter kl. 14.00.

  Arbejdsplan for Udvalget for kvalitet, prioritering og sundhedsplan 2012 vedlægges.

  fold dette punkt ind Indstilling
   

  Det indstilles,

  • at næste møde holdes den 20. november 2012 hos Institut for sundhedstjenesteforskning i Odense med start kl.14.00.
  fold dette punkt ind Beslutning i Udvalget vedr. kvalitet, prioritering og sundhedsplan den 23-10-2012
   

  Godkendt. Dog søges næste møde den 20. november 2012 afholdt i regionshuset.

  fold dette punkt ind Bilag
   

  Sagsnr. 12/2
  9. Meddelelser
  fold dette punkt ind Resume
     
  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
     
  fold dette punkt ind Indstilling
     
  fold dette punkt ind Beslutning i Udvalget vedr. kvalitet, prioritering og sundhedsplan den 23-10-2012
   

  -


  Sagsnr. 12/2
  10. Eventuelt
  fold dette punkt ind Resume
     
  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
     
  fold dette punkt ind Indstilling
     
  fold dette punkt ind Beslutning i Udvalget vedr. kvalitet, prioritering og sundhedsplan den 23-10-2012
   

  -

   


  Siden er sidst opdateret 14-01-2020
  Kontakt Region Syddanmark

  Region Syddanmark | Tlf: 76 63 10 00 | CVR nr. 29190909 | Skriv til Regionen | Om hjemmesiden | Sitemap | Tilgængelighedserklæring