Gå til indhold
Forsiden | Kontakt | Ledige job | For ansatte | Presse og nyheder | Web-TV | Besuchen Sie unsere deutsche Website Visit our English website |
Region Syddanmark logo, link til forsiden

Forretningsudvalget - Referat - 10. oktober 2012

Mødedato
10-10-2012 kl. 15:00 - 17:00

Mødested
Mødeværelse 7

Deltagere
 • Carl Holst, V
 • Poul-Erik Svendsen, A
 • Freddie H. Madsen, O
 • Karsten Uno Petersen, A
 • Willy Sahl, A
 • Bente Gertz, A
 • Mette Valentin, U
 • Henrik J. Møller, F
 • Ida Damborg, F (midlertidigt for Iben Kromann)
 • Lasse Krull, C
 • John Lohff, C
 • Otto Ottosen, V (midlertidigt for Stephanie Lose)
 • Sonny Berthold, V
 • Thyge Nielsen, V
 • Preben Jensen, V
 • Bo Libergren, V
 • Kristian Grønbæk Andersen, B

 • Afbud
 • Freddie H. Madsen, O
 • Karsten Uno Petersen, A

 • Luk alle punkter Referat


  1. Integrated Care - samarbejdsprojekt med Odense Kommune
  2. It-strategi til understøttelse af samarbejdet mellem sygehuse, kommuner og praksissektoren i Region Syddanmark 2011–2014
  3. Intelligent offentlig efterspørgsel indenfor sundhedsområdet
  4. Årsregnskab 2011 for Center for Sundhed og Træning, Middelfart
  5. Godkendelse af budget og takster for 2013 for Center for Sundhed og Træning i Middelfart
  6. Forslag til justering af socialområdets paraply-tilbud i Region Syddanmark
  7. Forslag til navngivning af paraply-tilbuddene på socialområdet
  8. Teglgårdshuset - renovering og ombygning
  9. Status for aktiviteter i Regional Udviklingsplan 2012-15
  10. Optag på de videregående uddannelser 2012
  11. Orienteringer fra Vækstforum
  12. Indstillinger fra Vækstforum
  13. Samtykke til råstofgravning udenfor råstofplanens graveområder - matr. nr. 776, Nybøl Ejerlav, Nybøl, Sønderborg Kommune
  14. Samtykke til råstofgravning udenfor råstofplanens graveområder, matr. nr. 14b, Magtenbølle, Assens Kommune
  15. Samtykke til råstofgravning udenfor råstofplanens graveområder - Del af matr. nr. 1, Rinkenæs Ejerlav, Rinkenæs, Sønderborg Kommune
  16. Samtykke til råstofgravning uden for råstofplanens graveområder, matr. nr. 2aø, Sadderup, Esbjerg Kommune
  17. Nedsættelse af arbejdsgruppe om stående udvalg
  18. Orientering om ansættelser af direktører, sygehusledelser og forstandere
  19. Meddelelser
  20. LUKKET - Byggeri af psykiatrisk afdeling i Vejle - erhvervelse af grundareal
  21. LUKKET - Status for afhændelse af Region Syddanmarks overskydende sygehuse og øvrig fast ejendom
  22. LUKKET - Salg af fast ejendom


  Sagsnr. 12/17477
  1. Integrated Care - samarbejdsprojekt med Odense Kommune
  fold dette punkt ind Resume

  Regionsrådet har afsat en ramme på 20 mio. kr. til et samarbejdsprojekt mellem Region Syddanmark og Odense Kommune. Projektet skal afprøve muligheden for et tættere samarbejde mellem kommune, sygehus og almen praksis, så den enkelte patient/borger i endnu højere grad end i dag oplever et sammenhængende forløb uanset, om der er involveret flere forskellige offentlige aktører i den behandling og støtte borgeren får.

  Der forestår nu et arbejde med at udforme en detaljeret projektbeskrivelse med henblik på opstart af Integrated Care projektet i løbet af 2013.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  I forbindelse med regionsrådets 2. behandling af budget 2013- 2016 den 24. september 2012 blev det besluttet at afsætte et rammebeløb på 20 mio. kr. til opstart af et forsøgsprojekt kaldet Integrated Care.

  Integrated Care er et samarbejdsprojekt mellem Odense Kommune, Region Syddanmark og almen praksis. Intentionen med projektet er få undersøgt, om man kan få etableret et mere forpligtende samarbejde mellem den praktiserende læge, sygehuset og kommunen, så den enkelte patient oplever et sammenhængende forløb, hvor de enkelte offentlige aktører samarbejder effektivt til gavn for patienten, som dermed bliver hurtigere stabiliseret, rask eller undgår unødige genindlæggelser på sygehus.

  Samarbejdsinitiativet skal også ses på baggrund af de sundhedspolitiske udspil, der er kommet fra henholdsvis KL og Danske Regioner i 2012.

  Samarbejdsprojektet Integrated Care er desuden en del af Odense Kommunes ansøgning om at blive frikommune under Regeringens Frikommuneprogram 2012-15. Den 1. november 2012 er frist for ansøgning om frikommune-status.

  Samarbejdsprojektets grundtanke er at bygge videre på allerede etablerede samarbejdsrelationer mellem kommune, region og almen praksis. Målet er at nå frem til en højere grad af integration mellem de fagpersoner, som direkte bidrager til opgaveløsningen omkring og med borgeren. Patienten skal opleve, at de involverede fagpersoner kender den plan, der omhandler patienten.

  Med den syddanske Integrated Care model vil der blive etableret en formel organisation på tværs af sektorgrænser, hvor fagpersoner i Odense Kommune, et udvalg af almen praktiserende læger i Odense, Odense Universitetshospital og Psykiatrien i Region Syddanmark sammen udreder og planlægger sundhedsindsatsen for den enkelte borger/patient.

  I projektet vil der blive arbejdet med sårbare patientgrupper, som er særligt afhængige af, at samarbejdet mellem kommune, region og almen praksis er velfungerende. Det er dels ældre medicinske patienter, dels personer med stress, angst og/eller depression.

  Med afsæt i et lignende projekt i London skal der udarbejdes en detaljeret projektbeskrivelse, som i hovedtræk skal indeholde følgende elementer:

  • Afgrænsning af patientgrupperne, som indgår i samarbejdsprojektet. Dvs. en konkretisering og afgrænsning af patientgrupperne : "ældre medicinske patienter" og "personer med stress, angst og/eller depression".
  • Afprøvning og udvikling af nye samarbejdsmodeller med henblik på en sammenhængende sundhedsindsats.
  • Udvikling af en integreret IT-løsning til understøttelse af forsøget.
  • Udvikling af en model, der i sin økonomiske incitamentsstruktur fremmer kvalitet, samarbejde og sammenhængende patientforløb.
  • Implementering af den udviklede model.
  • Evaluering af modellen.

  Forsøget forventes påbegyndt i løbet af 2013. Evaluering af de kortsigtede effekter af projektet forventes at foreligge ultimo 2014.

  Ved projektets start etableres der en projektorganisation, som består at et fælles tværsektorielt projektsekretariat og en tværsektoriel styregruppe. Det foreslås endvidere, at der i projektets planlægningsfase nedsættes en gruppe med politisk deltagelse fra regionsrådet, Odense Byråd og Praksisudvalget (PLO-Syddanmark).

  fold dette punkt ind Indstilling

  Det indstilles, at forretningsudvalget anbefaler regionsrådet:

  At Region Syddanmark indleder et forpligtende samarbejde med almen praksis og Odense Kommune om at udarbejde en fælles projektbeskrivelse for Integrated Care projektet.

  At regionsrådet udpeger et eller flere medlemmer til en politisk følgegruppe.

  fold dette punkt ind Beslutning i Sundhedssamordningsudvalget den 09-10-2012

  Anbefales overfor regionsrådet.

  fold dette punkt ind Beslutning i Forretningsudvalget den 10-10-2012

  Indstillingen anbefales over for regionsrådet. Forretningsudvalget indstiller, at regionsrådet udpeger 2 medlemmer til den politiske følgegruppe.


  Sagsnr. 12/8766
  2. It-strategi til understøttelse af samarbejdet mellem sygehuse, kommuner og praksissektoren i Region Syddanmark 2011–2014
  fold dette punkt ind Resume

  It-strategien til understøttelse af samarbejdet mellem sygehuse, kommuner og praksissektoren i Region Syddanmark 2011–2014 indeholder, foruden fælles principper og forudsætninger for det tværsektorielle it-samarbejde, en handleplan med i alt 14 fælles projekter til udbredelse, pilotprojekter eller foranalyse.

  IT-strategien forelægges til regionsrådets godkendelse.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  I 2007 udformede kommunerne og Region Syddanmark en fælles it-strategi for tværsektoriel sundhedskommunikation. Strategien beskrev, hvordan vi i fællesskab it-understøtter kommunikationen mellem parterne og bidrager til at sikre sammenhængende patientforløb. I kraft af denne it-strategi er der etableret et digitalt fællesskab mellem kommuner, sygehuse og lægepraksis om det sammenhængende borger- og patientforløb.

  Det digitale fællesskab består bl.a. i, at de involverede parter sender relevante data om patienten/borgeren til de rette parter på rette tid og sted i patientforløbet. Disse data sendes fra og modtages i egne it-journalsystemer hos parterne i det syddanske sundhedsvæsen - på sygehuse, i almen praksis og i kommuner.

  På Region Syddanmarks 4 sygehusenheder anvendes bl.a. eletroniske patientjournaler (EPJ). Planen er, at alle sygehusenhederne i Region Syddanmark skal anvende samme EPJ, men aktuelt anvendes der flere forskellige systemer. Praktiserende læger og speciallæger anvender alle lægesystemer, og der findes i Region Syddanmark ca. 10 forskellige lægesystemer. Den kommunale sektor anvender ligeledes it-journalsystemer - bl.a. omsorgs- og plejesystemer (EOJ), sundhedsplejesystemer, træningssystemer og systemer til botilbud. Indenfor hver af disse findes der også forskellige systemer.

  Der var og er således brug for en koordineret indsats og fælles strategi for - både organisatorisk og teknisk - at få denne meddelelsesbaserede kommunikation mellem de involverede parter i patientforløbet og mellem it-systemerne implementeret.

  Med sundhedsaftalerne 2011-2014, de nye aftaleområder og grundaftalen om tværsektoriel anvendelse af it, telemedicin og velfærdsteknologier samt nye nationale it-strategier og initiativer er der behov for en videreudvikling af it-strategien for tværsektoriel sundhedskommunikation. Den vedlagte it-strategi er således en revision og videreudvikling af it-strategien for 2007 og sætter nu fokus på handleplanen frem til 2014.

  Det administrative kontaktudvalg (DAK) i Region Syddanmark nedsatte på mødet den 22. juni 2011 en it-styregruppe, der havde til formål at formulere en ny fælles it-strategi for det tværsektorielle samarbejde. Den nu foreliggende it-strategi er resultatet af en proces, hvor en skrivegruppe med deltagelse fra både kommuner, almen praksis og Region Syddanmark i fællesskab har formuleret et forslag til it-styregruppen.

  Forslaget til it-strategi har efterfølgende været i høring hos Lægeforeningen, sygehusene, kommunerne mv. It-styregruppen har behandlet høringssvarene, og forslag til it-strategi er blevet tilrettet. Strategien blev godkendt af Sundhedskoordinationsudvalget den 20. august 2012, og forelægges hermed til regionsrådets beslutning.

  Denne nye it-strategi skal bidrage til en fortsat visionær og proaktiv udvikling af digitaliseringen og anvendelse af it- og velfærdsteknologi omfattende samtlige centrale aktører: de 22 kommuner, regionens sygehuse samt praksisområdet. Strategien bygger på den ene side videre på allerede opnåede resultater, og på den anden side skitseres nye indsatsområder. Der er opstillet handleplaner i form af et projektkatalog for videreudvikling i de kommende år til gavn for borgerne og sundhedsområdets aktører.

  De enkelte projekter vil blive igangsat successivt - enkelte er allerede i gang. Opfølgning på implementeringen af de enkelte projekter vil foregå i regi af DAK, som således overordnet er ansvarlig for gennemførelse af den samlede it-strategi.

  I forhold til sygehusenes interne anvendelse af EPJ systemer vil regionsrådet inden årets udgang få forelagt en plan for opnåelse af fælles EPJ landskab.

  fold dette punkt ind Indstilling

  Det indstilles, at forretningsudvalget anbefaler regionsrådet:

  At it-strategien godkendes.

  fold dette punkt ind Beslutning i Sundhedssamordningsudvalget den 18-09-2012

  Udvalget anbefaler indstillingen over for regionsrådet.

  fold dette punkt ind Beslutning i Innovationsudvalget den 20-09-2012

  Udvalget anbefaler indstillingen overfor regionsrådet.

  Udvalget vil gerne på et senere møde have forelagt status for, hvordan det går med implementering, herunder vil udvalget gerne orienteres om, hvordan it-systemerne virker i praksis.

  Jens Elkjær orienterede om udfordringer med implementering af bl.a. FMK (Fælles Medicin Kort).

  fold dette punkt ind Beslutning i Forretningsudvalget den 10-10-2012

  Indstillingen anbefales over for regionsrådet.

  fold dette punkt ind Bilag

  Sagsnr. 12/18846
  3. Intelligent offentlig efterspørgsel indenfor sundhedsområdet
  fold dette punkt ind Resume

  Den offentlige sektor er suverænt den største indkøber og forbruger af produkter og ydelser inden for sundhedsområdet i Norden. Dette skaber muligheder for at efterspørge nye og innovative produkter og ydelser fra den private sektor.

  Nordisk Innovation under Nordisk Ministerråd har lanceret en ansøgningsrunde for pilotprojekter, der vil kunne bidrage til øget brug af såkaldt intelligent offentlig efterspørgsel og tættere samarbejde mellem leverandører og offentlige indkøbere indenfor sundhedsområdet i de nordiske lande.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  Med intelligent offentlig efterspørgsel indenfor sundhedsområdet menes, at markedet (de offentlige kunder på sundhedsområdet) skal kunne skabe innovation i den private sektor ved at efterspørge innovative løsninger på problemer og udfordringer med afsæt i sundhedssektorens behov.

  Offentlig-privat innovation indenfor velfærds- og sundhedsområdet udgør en væsentlig del af Syddansk Vækstforums erhvervsstrategi 2012-2020 og handlingsplan for 2012-2013. At styrke mulighederne for et velfungerende offentlig-privat samarbejde er ligeledes et af rationalerne bag Syddansk Sundhedsinnovation, der arbejder med innovationsprojekter indenfor sundhedsområdet i Region Syddanmark.

  Den syddanske vækstmodel, som indgår i Syddansk Vækstforums erhvervsudviklingsstrategi, er fundamentet for at realisere potentialet inden for Vækstforums forretningsområder, herunder sundheds- og velfærdsinnovation. Modellen understøtter rammebetingelserne for udviklingen af nye velfærds- og sundhedsteknologiske løsninger ved blandt andet at styrke udbud af og efterspørgsel efter de rigtige produkter.

  Intelligent offentlig efterspørgsel indgår også som element i regeringens kommende nationale innovationsstrategi. Den offentlige sektor er suverænt den største indkøber og forbruger af produkter og ydelser inden for sundhedsområdet i Norden. Dette skaber muligheder for at efterspørge og kræve nye og innovative produkter og ydelser fra den private sektor. Der er imidlertid i dag væsentlige barrierer for dette samarbejde mellem den offentlige og private sektor, da en blanding af udbudsregler, prisfokuseret indkøbspolitik og risikoaversion ofte kan gøre det vanskeligt at afsætte og kommercialisere nye teknologier. Det gælder i mange tilfælde også for teknologier, der er udviklet i samarbejde mellem private og offentlige parter, såkaldte offentlig-private innovationssamarbejder.

  De nordiske erhvervs- og handelsministre har iværksat et fælles fyrtårnsprojekt ”Nordisk samarbejdsprogram for innovation og erhvervspolitik 2011-2013”. En del af dette fælles projekt omhandler ”Innovation i sundhedssektoren gennem offentlig indkøb og regulering”.

  For at imødegå barriererne for intelligent offentlig efterspørgsel har Nordisk Innovation i samarbejde med de nordiske erhvervs- og handelsministre lanceret et pilotprojektudbud sammen med sine samarbejdspartnere. Projekterne skal bidrage til at gøre den nordiske sundhedssektor til en endnu mere innovativ og krævende indkøber.

  De overordnede temaer for udbuddet er:

  • Udvikling af et nordisk kompetencenetværk inden for indkøbere i sundhedssektoren.
  • Forbedring af kendskabet til markedet blandt indkøbere og fremme af dialogen mellem offentlige indkøbere og leverandører.

  Der er desuden også en ”åben post” for andre projektforslag på området.

  Der udbydes en ramme på op til i alt 10 mio. norske kroner til finansiering af op til fem nordiske projekter omkring intelligente offentlige indkøb indenfor sundhedssektoren. Projekter skal have deltagelse af minimum tre – og gerne alle – nordiske lande. Projektdeltagerne forventes at bidrage med 50 % medfinansiering i form af kontante midler eller medarbejdertimer.

  Målgruppen for satsningen er offentlige indkøbsmiljøer inden for sundhedssektoren, men også andre organisationer med kompetence inden for området er velkommen til at søge.

  Fristen for indsendelse af forslag er onsdag den 24. oktober 2012 kl. 10.

  fold dette punkt ind Indstilling

  Det indstilles, at forretningsudvalget anbefaler regionsrådet:

  At administrationen i samarbejde med nordiske partnere udarbejder en ansøgning til Nordisk Innovation.

  fold dette punkt ind Beslutning i Innovationsudvalget den 20-09-2012

  Udvalget anbefaler indstillingen overfor regionsrådet.

  fold dette punkt ind Beslutning i Forretningsudvalget den 10-10-2012

  Indstillingen anbefales over for regionsrådet.

  fold dette punkt ind Bilag

  Sagsnr. 07/7307
  4. Årsregnskab 2011 for Center for Sundhed og Træning, Middelfart
  fold dette punkt ind Resume

  Region Syddanmark er beliggenhedsregion for Center for Sundhed og Træning, Middelfart og skal derfor godkende centrets revisionspåtegnede regnskab.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  Center for Sundhed og Træning, Middelfart behandler forskellige led-, ryg- og muskelsygdomme, og har som målsætning at hjælpe mennesker til at leve det liv, de ønsker.

  Der arbejdes i tværfaglige teams, og der tages udgangspunkt i det, der motiverer og er vigtigt for den enkelte.

  Da Region Syddanmark er beliggenhedsregion for Center for Sundhed og Træning, Middelfart skal regionen godkende centrets revisionspåtegnede regnskab.

  Af nedenstående tabel ses regnskaberne og udviklingen fra 2010 til 2011.

  Mio kr.

  2010

  2011

  Driftsudgifter

  15,299

  14,847

  Driftsindtægter (ekskl. betalinger fra regionerne)

  1,231

  1,090

  Betaling fra regionerne

  13,358

  13,509

  Samlede regnskab

  -0,710

  -0,248

  fold dette punkt ind Indstilling

  Det indstilles, at forretningsudvalget anbefaler regionsrådet:

  At regnskab 2011 for Center for Sundhed og Træning, Middelfart godkendes.

  fold dette punkt ind Beslutning i Forretningsudvalget den 10-10-2012

  Indstillingen anbefales over for regionsrådet.


  Sagsnr. 07/7307
  5. Godkendelse af budget og takster for 2013 for Center for Sundhed og Træning i Middelfart
  fold dette punkt ind Resume

  Region Syddanmark indgår ifølge Sundhedsloven overenskomst med Center for Sundhed og Træning i Middelfart. I den forbindelse skal regionen godkende budget og takst for centret.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  Gigtforeningen har fremsendt budgetforslag og herunder forslag til ny sengedagstakst vedr. 2013 for Center for Sundhed og Træning i Middelfart.

  Centret er godkendt til at modtage patienter fra hele Danmark efter reglerne for frit sygehusvalg inden for en fastsat økonomisk ramme. Den samlede fritvalgsramme er i budgettet fremskrevet med en fremskrivningsprocent på 1,4 pct. til 12,871 mio. kr.

  Sammen med de forventede indtægter for ophold, hvortil regionerne giver kaution (0,948 mio.kr.), udgør de forventede indtægter for ophold 13,819 mio. kr. i 2013.

  Budgetforslaget indbærer forventede nettodriftsudgifter på 13,8 mio. kr. og en aktivitet på 7.644 sengedage, hvilket svarer til antallet i budget 2012.

  Den foreslåede takst for 2013 er beregnet til at stige fra 1.661 kr. til 1.684 kr., hvilket svarer til en stigning på 1,4 pct. i forhold til taksten i 2012.

  Godkendelse af det fremlagte budgetforslag betyder en samlet driftsudgift i 2013 på 15,238 mio. kr., som delvis dækkes med betalinger fra regionerne på 13,819 mio. kr., delvis med andre driftsindtægter på 1,438 mio. kr. (bassin lejeindtægter, indtægter fra selvbetalende patienter mm.)

  fold dette punkt ind Indstilling

  Det indstilles, at forretningsudvalget anbefaler regionsrådet:

  At budgettet for Center for Sundhed og Træning i Middelfart i 2013 på 15,238 mio. kr. godkendes.

  At sengedagstaksten for 2013 på 1.684 kr. godkendes.

  fold dette punkt ind Beslutning i Forretningsudvalget den 10-10-2012

  Indstillingen anbefales over for regionsrådet.


  Sagsnr. 12/7215
  6. Forslag til justering af socialområdets paraply-tilbud i Region Syddanmark
  fold dette punkt ind Resume

  Regionsrådet godkendte den 25. juni 2012 forslag til etablering af paraply-tilbud på socialområdet. Der er efterfølgende sket en revurdering af den nye struktur og på den baggrund foreslås det, at området for hørehæmmede samles med kommunikationscentrene i én paraply. Materialet har været udsendt i høring i perioden 22. august til 20. september 2012.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  Regionsrådet godkendte den 25. juni 2012 forslag til etablering af ni paraply-tilbud på socialområdet.

  Socialledelsen har efterfølgende revurderet den nye struktur, og foreslår at området for hørehæmmede (Center for høretab og Nyborgskolen) samles med kommunikationscentrene (Center for Kommunikation og Hjælpemidler samt Center for Rehabilitering og Specialrådgivning) i én paraply i stedet for i hver sin.

  Baggrunden for forslaget er, at der allerede på flere områder er god sammenhæng i de opgaver, der løses. Bl.a. varetager kommunikationscentrene en række opgaver i forhold til området for voksne hørehæmmede, og begge steder er der en betydelig konsulentaktivitet i forhold til området. Det vil også give god mening med en samling i forhold til udvikling af velfærdsteknologicentre, idet der på begge områder er en betydelig aktivitet på velfærdsteknologiområdet.

  Der er således mulighed for en betydelig synergi ved en samling af området, ligesom der skabes en økonomisk enhed, der har den ønskede robusthed.

  Forslaget til justeringen har været udsendt i høring i perioden 22. august til 20. september 2012. Der er modtaget i alt 7 høringssvar, jf. vedlagte bilagsmateriale.

  I alle høringssvarene tilkendegives det, at den foreslåede justering kan tiltrædes. 

  Der er udtrykt bekymring for paraplyens samlede økonomi som følge af situationen på Nyborgskolen.

  De mere enkeltstående bemærkninger og opmærksomhedspunkter vil blive håndteret konkret i den videre proces for organisering af paraplyen.

  fold dette punkt ind Indstilling

  Det indstilles, at forretningsudvalget anbefaler regionsrådet:

  At det fremlagte forslag med en samling af området for hørehæmmede og kommunikationscentrene i et samlet paraply-tilbud godkendes.

  fold dette punkt ind Beslutning i Forretningsudvalget den 10-10-2012

  Indstillingen anbefales over for regionsrådet.

  fold dette punkt ind Bilag

  Sagsnr. 12/7215
  7. Forslag til navngivning af paraply-tilbuddene på socialområdet
  fold dette punkt ind Resume

  Regionsrådet godkendte den 25. juni 2012 forslag til etablering af paraply-tilbud på socialområdet. Socialledelsen foreslår i den forbindelse, at der sker en ensartet navngivning, hvor center, målgruppe og tilknytningen til Region Syddanmark indgår.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  Regionsrådet godkendte den 25. juni 2012 forslag til etablering af såkaldte paraply-tilbud på socialområdet.

  Der er i den forbindelse behov for at få fastlagt, hvorledes den endelige navngivning af paraply-tilbuddene skal være.

  Socialledelsen foreslår, at der sker en ensartet navngivning ud fra en model, hvor center, målgruppe og tilknytningen til Region Syddanmark indgår. Eksempler på navne kan være:

  • Center for Socialpsykiatri, Region Syddanmark
  • Center for Børn og Unge, Region Syddanmark
  • Center for voksne handicappede - Sydøstfyn, Region Syddanmark

  Den øverste ledelse af de nye centre benævnes centerleder og vicecenterleder.

  fold dette punkt ind Indstilling

  Det indstilles, at forretningsudvalget anbefaler regionsrådet:

  At det fremlagte forslag til model for navngivning af de nye centre på socialområdet, hvor center, målgruppe og tilknytningen til Region Syddanmark indgår, godkendes

  At psykiatri- og socialdirektøren bemyndiges til at fastlægge de endelige navne ud fra den foreslåede model.

  fold dette punkt ind Beslutning i Forretningsudvalget den 10-10-2012

  Indstillingen anbefales over for regionsrådet.


  Sagsnr. 12/16654
  8. Teglgårdshuset - renovering og ombygning
  fold dette punkt ind Resume

  På regionsrådsmøde den 27. august 2012 blev det besluttet at købe Teglgårdshusets naboejendom. Det blev oplyst, at der senere ville blive fremsat indstilling om anlægsbevilling til ombygning af Teglgårdshuset og naboejendommen.

  Der er nu udarbejdet byggeprogram i sagen. Byggeprogrammet forelægges til godkendelse, og der søges om anlægsbevilling til gennemførelse af byggeriet.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  I henhold til boligplanen for det sociale område, som senest blev godkendt i regionsrådet den 12. december 2011, skal der etableres tidssvarende to-rums boliger til beboerne på det sociale botilbud Teglgårdshuset. Tilbuddet har til huse i bevaringsværdige bygninger i Teglgårdsparken (det tidligere statshospital i Middelfart) - dels i hovedbygningen og dels i tre villaer.

  På regionsrådsmødet den 27. august 2012 blev det besluttet at købe naboejendommen, som er velegnet til ombygning med henblik på genhusning af administrationen.

  Baggrunden for købet af naboejendommen var, at et længerevarende planlægningsforløb havde afklaret, at det kun er muligt at ombygge den eksisterende bygning til 16 to-rums boliger, hvis der findes genhusning til Teglgårdshusets administration i andre lokaler. Årsagen er Teglgårdshusets hovedbygnings bygningsmæssige bevaringsværdi, grundens bebyggelsesprocent og byggelinje i forhold til vej.

  Etablering af 16 to-rums boliger betyder, at antallet af boliger vil svare til det nuværende antal beboere i bygningen

  Der er nu udarbejdet byggeprogram vedrørende renovering og ombygning af Teglgårdshusets hovedbygning, administration og kollegieboliger. Byggeprogrammet er udarbejdet af en arbejdsgruppe, der anbefaler, at hovedbygningen ombygges, så den efter ombygning kommer til at indeholde 16 stk. to-rums boliger, fællesfacilliteter, personalefacilliteter, behandlingsrum samt 1 akutbolig. Afdelingen Kollegiet, som er fordelt på 3 villaer, ombygges til at indeholde 9 to-rums boliger, fællesfacilliteter, vagtværelse og 1 akutbolig. Naboejendommen ombygges til at huse institutionens overordnede administration og møde/aktivitetsrum.

  Middelfart Kommune besluttede på byrådsmøde den 3. september 2012, at kommunen ville sælge naboejendommen til Teglgårdshuset til regionen. Eftefølgende er salget af ejendommen blevet offentliggjort.

  Ombygningerne er i byggeprogrammet kalkuleret til 35,0 mio. kr., fordelt på 27,0 mio. i 2013 og 8,0 mio. i 2014, svarende til de beløb, der er afsat i investeringsbudgettet for 2013.

  fold dette punkt ind Indstilling

  Det indstilles, at forretningsudvalget anbefaler regionsrådet:

  At resumé af byggeprogram godkendes.

  At der meddeles anlægsbevilling på 35,0 mio. kr. (indeks 130,3) til renovering og ombygning på Teglgårdshuset som tillæg til den tidligere meddelte bevilling på 2,4 mio. kr. til køb af naboejendom, handelsomkostninger mv.

  At de i investeringsbudgettet afsatte rådighedsbeløb til formålet. i 2013 og 2014 frigives.

  At økonomidirektøren bemyndiges til at godkende licitationsresultat inden for bevillingen.

  fold dette punkt ind Beslutning i Forretningsudvalget den 10-10-2012

  Indstillingen anbefales over for regionsrådet.

  fold dette punkt ind Bilag

  Sagsnr. 12/14536
  9. Status for aktiviteter i Regional Udviklingsplan 2012-15
  fold dette punkt ind Resume

  Den Regionale Udviklingsplan 2012-15 blev vedtaget i regionsrådet den 23. april 2012. Der orienteres om status for arbejdet med implementeringen af de regionale initiativer og de fire områdeinitiativer. I oktober påbegynder RUP-udvalget en kommunerunde, hvor man sammen med den enkelte kommune vil identificere kommunens vigtigste udfordringer og hvilke konkrete indsatser, der kan samarbejdes om. Inden kommunerunden vil regionsrådet på en temadrøftelse den 22.oktober 2012 drøfte perspektiver i Det gode liv som vækstskaber og videreudviklingen af initiativerne.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  Den Regionale Udviklingsplan 2012-15 blev vedtaget i regionsrådet den 23. april 2012. En række regionale initiativer inden for uddannelse, infrastruktur og klima er i gang, ligesom der er iværksat aktiviteter i et arbejdsfællesskab med kommunerne i alle fire områdeinitiativer i Sønderjylland, Sydvestjylland, Trekantområdet og Fyn. Region Syddanmark og kommunerne er enige om, at udviklingsplanen er en fælles dagsorden for de kommende års samarbejde. Herunder ses status for planens initiativer.

  Aktuelle aktiviteter

  Regionale Initiativer

  Viden til vækst

  Region Syddanmark har opbygget et nyt syddansk indeks for Det gode liv, der kombinerer samfundsøkonomiske data og borgernes vurdering af det sted de bor. Resultaterne fra Det gode liv indeks oparbejdes på kommuneniveau i f.m. RUP-udvalgets kommunerunde.

  Uddannelse

  Talentsatsningen og arbejdet med implementeringen af uddannelsesstrategien er påbegyndt.

  Infrastruktur & Mobilitet

  • Arbejdet for de 3 syddanske prioriteter er i en ny fase med offentliggørelse af landstrafikmodellen. Der arbejdes på at forberede og definere et analysemæssigt basisscenarie for de syddanske prioriteter, så vi er klar til at foretage konkrete analyser, når landstrafikmodellen åbnes for analyser, formentlig ved årsskiftet 2012-13.
  • Vidensprojektet om mobilitet med en erhvervs-ph.d. fra Aalborg er godt i gang og omfatter tre byer:Jelling, Vissenbjerg og Skærbæk, og samspil med Regional Udviklingsplan og de tre kommuner.
  • Der er foretaget analyse af Aarhus-Hamburg jernbanen

  Klima

  • Under forebyggelsesdelen videreudvikles CO2-kortlægningen som kan danne fundament for strategisk energiplanlægning.

  • Klimatilpasningsdelen udvikler en ny grundvandsmodel, der belyser grundvandsstigningernes betydning for eksisterende og planlagt arealanvendelse. Der er to kommune cases og GEUS er partner i projektet. Resultater fra Kolding forventes i efteråret. Herefter følger Billund.

  Områdeinitiativer

  Sydvestjylland

  • Der samarbejdes med kommunerne og SVUF (Sydvestjysk Udviklingsforum) om byroller og byfunktioner i Sydvestjylland, og udviklingen i områdets byer. Desuden er et samarbejde om en udviklingsstrategi for en mindre by på vej.
  • Initiativet omfatter desuden nyudvikling af turismestatistikken.

  Sønderjylland

  Der arbejdes med at opbygge et grænsebarometer, som består af en borgerundersøgelse på begge sider af grænsen samt tællinger af person- og varebiler, der passerer landegrænsen. De første resultater ventes klar i løbet af efteråret. Desuden undersøges grænsebanegård, også i regi af dansk-tysk Transportkommission.

  Trekantområdet

  Der samarbejdes om analyser til kommunernes fælles planstrategi - By og Land i Trekantområdet. Desuden er der indledt et samarbejde med flere parter om udviklingen af Jyllandskorridoren.

  Fyn

  Der er udarbejdet en Kontur Fyn og en analyse af videnerhverv på Fyn. Analyserne indgår som en del af grundlaget for udviklingen af det videre samarbejde på Fyn under Udvikling Fyn og Fynsprojektet.

  I alle områdeinitiativer arbejder man desuden på at implementere regionsrådets nye kulturstrategi, der sigter på at bruge kulturen og de regionale kulturmidler offensivt i områdernes udvikling.

  Kommunerunde til efteråret

  Arbejdet under den Regionale Udviklingsplan skal omsætte den samlede viden til ny handling. Det kræver, at man får drøftet det rigtige fokus for indsatsen med kommunerne. Udvalget vedr. Regional Udviklingsplan gennemfører derfor en kommunerunde i efteråret. Regionen skal her sammen med kommunerne, og med udgangspunkt i den fælles viden, kaste lys over kommunens vigtigste udfordringer og konkrete muligheder for at forstærke eller øge effekten af indsatsen.

  Yderområderne og udviklingsområderne, som har de mest påtrængende udfordringer og de færreste ressourcer, vil her få en særlig bevågenhed. Øget opmærksomhed på aktivering af stat og ministerier kan også være et element i den kommende indsats.

  Regionrådets temadrøftelse om den Regionale Udviklingsplan

  På Regionsrådsmødet den 22. oktober gennemføres der en temadrøftelse om Den Regionale Udviklingsplan. På temamødet orienteres om den aktuelle udvikling og om Det gode liv Indeks som grundlag for den forestående dialog med de syddanske kommuner. Efterfølgende lægges der op til en drøftelse af, hvordan regionen kan arbejde med målet om Det gode liv og skubbe yderligere til udviklingsaktiviteterne i Syddanmark.

  Nye perspektiver for Den Regionale Udviklingsplan som ramme for helhedsplanlægning

  Metropolerne i Nordeuropa arbejder med at styrke positionerne i den globale konkurrence. Det kommer bl.a. til udtryk i forbindelse med Københavns og Hamburg interesse i udviklingsaksen hen over Femern Bælt op til Stockholm og Gøteborg-Oslo. Hamburg og Schleswig Holsten har desuden fornyet opmærksomhed på vækstmulighederne op gennem Vestdanmark til Sydnorge - Jyllandskorridoren. Interessen samler sig om at tegne et samlet og fælles billede af potentialerne frem for et isoleret fokus f.eks. på infrastrukturinvesteringer. Den østjyske millionby er en væsentlig brik i det samlede billede. Fokus er på potentialerne for helhed og sammenhæng altså Integrated Strategies, jf. OECD-rapporten for Syddanmark og Midt.

  fold dette punkt ind Indstilling

  Til orientering.

  fold dette punkt ind Beslutning i Forretningsudvalget den 10-10-2012

  Til orientering.


  Sagsnr. 12/690
  10. Optag på de videregående uddannelser 2012
  fold dette punkt ind Resume

  De videregående uddannelser i Syddanmark har samlet set oplevet en stigning på 10% i antallet af unge, der er blevet tilbudt optagelse  i 2012 sammenlignet med 2011. Der er en stigning på såvel de lange videregående uddannelser, de mellemlange videregående uddannelser som de korte videregående uddannelser.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  De videregående uddannelser i Syddanmark har samlet set oplevet en stigning på 10% i antallet af unge, der er blevet tilbudt optagelse i 2012 sammenlignet med 2011.

  Nedenstående tabel viser udviklingen i antallet af optagne på de videregående uddannelsesinstitutioner i Syddanmark pr. 30. juli 2012. Det er værd at bemærke, at der siden den 30. juli 2012, har været løbende optag på uddannelser med ledige pladser, hvorfor det faktiske antal af studerende kan være højere end nedenstående tabel angiver.

  Tilbud om optag på de videregående uddannelser 2010-2012

  Uddannelsesinstitution

  Optag 2010

  Optag 2011

  Optag 2012

  Procentvis ændring fra 2011-12

  Syddansk Universitet

  3109

  3733

  4252

  13,9

  Aalborg Universitet Esbjerg

  68

  66

  120

  81,8

  UC Lillebælt

  1817

  2055

  2098

  2,1

  UC Syddanmark

  1581

  1730

  1748

  1,0

  Erhvervsakademi Sydvest

  460

  384

  501

  30,5

  Erhvervsakademi Kolding

  386

  375

  375

  0

  Erhvervsakademi Lillebælt

  1061

  1098

  1286

  17,1

  Kilde: KOT tal opgjort pr. 30/7 2012

  Syddansk Universitet har haft en stigning i antallet, der er blevet tilbudt optag, på ca. 13,9% sammenlignet med 2011, og der er en stigning på alle fakulteter. Københavns Universitet og Aarhus Universitet havde til sammenligning stigninger på henholdsvis 4,3% og 8,4%. Aalborg Universitet har haft en fremgang på 20%.

  Både UC Syddanmark og UC Lillebælt har haft stigninger på henholdsvis 1,0% og 2,1% sammenlignet med 2011. Der er små stigninger inden for de fleste uddannelser, mens søgningen til læreruddannelserne er faldet alle steder hvor den udbydes. Det samme gør sig gældende for pædagoguddannelserne, undtaget pædagoguddannelsen i Aabenraa.

  To af de tre erhvervsakademier i Syddanmark har oplevet en markant fremgang i antallet af optagne. Erhvervsakademi Sydvest har haft en stigning på 30,5%, mens Erhvervsakademi Lillebælt har haft en stigning på 17,1% sammenlignet med 2011. Erhvervsakademi Kolding har status quo i antallet af optagne.

  Det kan bemærkes, at både Syddansk Universitet og Aalborg Universitet Esbjerg har oplevet en markant fremgang på ingeniørstudierne. Øget optag på ingeniørstudierne er et af delmålene i Vækstforums handlingsplan indenfor forretningsområdet Bæredygtig Energi.

  Der er dog fortsat behov for at øge søgningerne til ingeniørstudierne, særligt inden for mekatronik og stærkstrøm, for fortsat at styrke udviklingen inden for energieffektivisering.

  I vedlagte bilag findes en uddybet oversigt over, hvor mange der er blevet tilbudt optagelse på de videregående uddannelser – herunder en oversigt over de forskellige fakulteter på Syddansk Universitet, og en status på de forskellige uddannelser på henholdsvis MVU og KVU-niveauet.

  Desuden er der en oversigt med udvalgte uddannelser på SDU, med særlig relevans ift. Science Region og erhvervsudviklingsstrategien generelt.

  Det stigende optag vil bidrage positivt i forhold til regionsrådets målsætning om, at 50% af drengene skal gennemføre en videregående uddannelse. I forbindelse med offentliggørelsen af Syddansk Uddannelsesaftales effektmodel for 2012, vil der være data, der sondrer mellem drenge og piger i forhold til, hvor mange der forventes at gennemføre en videregående uddannelse.

  fold dette punkt ind Indstilling

  Til orientering.

  fold dette punkt ind Beslutning i Udvalget for Regional Udvikling den 17-09-2012

  Til orientering.

  fold dette punkt ind Beslutning i Forretningsudvalget den 10-10-2012

  Til orientering.

  fold dette punkt ind Bilag

  Sagsnr. 12/503
  11. Orienteringer fra Vækstforum
  fold dette punkt ind Resume

  Region Syddanmarks Vækstforum drøftede på sit møde den 27. september 2012 en række sager, herunder: Regeringens klynge- og innovationsstrategi, et punkt om statslige arbejdspladser, et punkt om reviews og porteføljestyring, OECD Review, opfølgning på Vækstforums Handlingsplan 2012-13, et punkt om Frauenhofer Institut samt status på afviklingen af Syddansk Turisme.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  Regeringens klynge- og innovationsstrategi

  Regeringen er i gang med at udvikle en ny erhvervs- og vækstpolitik og en ny innovationspolitik.

  Parallelt med den ny erhvervs- og vækstpolitik, vil regeringen fremlægge en ny innovationsstrategi, der har til formål at øge innovationskapaciteten og skabe en fælles retning for innovationspolitikken. Strategien indbefatter udarbejdelsen af en dansk klyngestrategi, og er en del af den samlede reformpakke, som regeringen præsenterede i "Danmark i arbejde – udfordringer for dansk økonomi mod 2020".

  Klyngestrategien handler om, hvordan man samlet fra national og regional side kan skabe gode rammer for innovation, videndeling og vækst gennem en fælles klynge- og netværksindsats, herunder sikre styrket samarbejde og arbejdsdeling mellem det statslige og det regionale niveau.

  Udkastet indeholder overordnet to hovedpunkter: 1) En faglig del som omhandler, hvad der skal til for at få succesfulde og velfungerende klynge- og netværksorganisationer, der skaber effekt. 2) En implementerende del – etablering af et nyt partnerskab for klynge- og netværksindsatsen, som handler om, i hvilken ramme og under hvilke vilkår, styrket samarbejde og arbejdsdeling kan finde sted. Partnerskabet etableres på embedsmandsniveau på tværs af ministerier og sekretariaterne fra de regionale vækstfora.

  Strategiens partnerskab kan være et redskab for styrket koordinering af klynge- og netværksindsatsen på tværs af ministerier og regioner og strategien kan være ramme for en styrket indsats inden for de prioriterede syddanske forretningsområder. Det vurderes dog at kræve, at der igangsættes to aktiviteter, hvilket Vækstforum besluttede at gøre samtidig med at de godkendte udkastet til strategien:

  For det første en plan for, hvordan de fire prioriterede syddanske klynger kan opnå "guld-status". Opnåelse af "guld-status" indikerer, at klyngeorganisationen er effektiv, men udløser ikke automatisk national, international eller regional finansiering.

   

  For det andet en analyse af de enkelte klyngers økosystemer. Effektive klynge- og netværksorganisationer skal ses som vigtige brikker og en del af det samlede sektorspecifikke økosystem, som omgiver virksomhederne.

   

  Statslige arbejdspladser

  Vækstforum besluttede på sit møde den 19. juni 2012, at der i efteråret skal sættes fokus på statslige arbejdspladser uden for hovedstaden.

  I vedhæftede bilag er der en oversigt med samtlige statslige arbejdspladser i Syddanmark. Statistikken er hentet fra Moderniseringsstyrelsen. Målt i årsværk er der 30.498 statslige arbejdspladser i Syddanmark ud af i alt 183.417 i Danmark. Der er tale om en bred vifte af arbejdspladser, der både inkluderer arbejdspladser som f.eks. politi, folkekirke og gymnasier, der skal ligge tæt på borgeren samt fx nationale styrelser, der ikke er bundet til et geografisk område.

  Som det fremgår af bilaget, er Syddanmark den region, som har næstfærrest statslige arbejdspladser i forhold til indbyggertallet.

  I forhold til statslige arbejdspladser er det tidligere i år besluttet at flytte arbejdspladserne under Miljøstyrelsen og Fødevarestyrelsen væk fra Fyn samt at spare stillinger i Naturstyrelsen. Derudover har der i pressen været nævnt en række statslige arbejdspladser, der er i fare for at blive centraliseret eller besparet: Skifteretten, Jordbrugskommissionen og flere kaserner. Særligt i forhold til de lukningstruede kaserner i Region Syddanmark er der mange arbejdspladser i spil.

  Særligt i forhold til de lukningstruede kaserner i Region Syddanmark er der mange arbejdspladser i spil. Ifølge pressen drejer det sig om kasernerne i hhv. Haderslev, Sønderborg, Varde samt den tilbageværende del af kasernen i Odense, hvor der tilsammen er tale om mere end 900 faste stillinger. I den forbindelse er det værd at bemærke, at Syddanmark er den region i landet, der i forvejen har færrest ansatte i forsvaret i forhold til antallet af indbyggere jf. bilaget.

  Nye modeløkonomiske beregninger fra Region Syddanmark peger på, at hvis der flyttes 10 statslige arbejdspladser fra Region Syddanmark, kan det samlede tab blive op til 15 arbejdspladser i Syddanmark. Det skyldes, at tabet af offentlige arbejdspladser har afledte effekter i form af for eksempel lavere privat forbrug og mistede indtægtskilder for leverandører til det offentlige.

   

  Vækstforum besluttede at: 

  -          I samarbejde med KKR at sende et brev til relevante ministre, hvor argumenterne fra OECD rapporten og regeringens klyngestrategi inddrages.

  -          Iværksætte en kampagne for tiltrækning af statsarbejdspladser med udgangspunkt i de regionale styrker.

   

   

  Reviews og porteføljestyring

  Vækstforums har igangsat udviklingen af en model for review og porteføljestyring af projekter. Modellen er baseret på eksternt review af Vækstforumprojekter med en samlet bevilling på over 1 mio. kr., som har været i gang i mindst 1 år.  

  I bilaget er vedlagt en oversigt, hvor projekterne er inddelt i et skema med farverne grøn, gul, rød eller grå afhængig af, om de ikke kræver opmærksomhed (grøn), kræver opmærksomhed (gul), kræver særlig opmærksomhed (rød), eller projektet ikke har nogen respondenter (grå). I bilaget er vedlagt en oversigt over typer af opfølgende handlinger, som Ernst & Young anbefaler, at der iværksættes afhængig af, om et projekt er i kategorien rød, gul, grøn eller grå.

  Vækstforum besluttede på sit møde den 27. september 2012, at sekretariatet implementerer anbefalingerne til konkrete handlinger på de enkelte projekter samt manualen til effektvurdering og opfølgning på projekterne, og at der på Vækstforums møde i december tages stilling til konkrete handlinger på baggrund af opfølgningen på de enkelte projekter.

   

   

  OECD review

  I samarbejde med RegX, Region Syddanmark og Region Midtjylland har OECD gennemført et regionalt innovationsreview af de to regioner. Formålet med reviewet er at få en objektiv vurdering af de regionale innovationssystemer, anbefalinger til hvor man kan sætte ind for at udvikle konkurrencedygtige regionale rammebetingelser og muligheden for at benchmarke sig med andre regioner i OECD landene.

  Derudover vil reviewet kunne give indikationer på, hvordan danske regioner klarer sig i forhold til andre OECD lande/regioner, ligesom anbefalingerne vil kunne anvendes i Vækstforums videre arbejde.

  Reviewet konkluderer bl.a. følgende:

  • Partnerskabet bag Vækstforum fremhæves. De regionale vækstfora er med til at booste den regionale økonomi bl.a. ved at prioritere investeringerne i regionen på baggrund af viden om regionale styrkepositioner. 
  • Realiseringen af de nationale vækstmål forudsætter, at alle regioner i Danmark bidrager effektivt. Region Midtjylland og Region Syddanmark har tilsammen bidraget mere til BNP-væksten i Danmark end Region Hovedstaden.
  • Manglende produktivitetsvækst er en udfordring i Region Midtjylland og Region Syddanmark samt i Danmark som helhed bl.a. på grund af en aldrende befolkning, minimale stigninger i indbyggertallet. Den økonomiske krise har yderligere afsløret økonomiske svagheder i de to regioner, i særdeleshed i forhold til lavtuddannedes jobmuligheder. De to regioner er dog ikke så hårdt ramt som andre OECD-regioner.
  • En reduceret arbejdsstyrke udgør en udfordring for fremtidige vækstmuligheder i de to regioner, især i udkantsområder.
  • EU-finansiering er afgørende for regionale investeringer i innovation, men rammerne for EU midlernes anvendelse kan svække effekten af den regionale indsats, blandt andet på grund af store administrative byrder.
  • 2. generation af den regionale erhvervsudviklingsstrategi er betragteligt forbedret i forhold til den første erhvervsudviklingsstrategi, herunder arbejdet med smart specialisering, hvor der er fokus på få forretningsområder.

   

  Et forslag til opfølgning til alle OECD’s anbefalinger er vedlagt som bilag. Vækstforum godkendte på sit møde sekretariatets forslag til opfølgning på anbefalingerne. 

   

   

  Opfølgning på Handlingsplan 2012/13

  I handlingsplanen 2012-13 er der prioriteret 5 indsatsområder: Sundheds- og velfærdsløsninger, offshore og energieffektivisering samt turisme og design. For hvert af de fem indsatsområder er der i handlingsplanen angivet en række konkrete handlinger, som Vækstforum vil tage initiativ til at gennemføre i perioden.

  En stor del af initiativerne er gennemført på nuværende tidspunkt, herunder:

  -          Welfare Tech Invest er oprettet per 1. januar 2012

  -          Sundheds- og Velfærdskonsortiet er etableret med hjemsted i Forskerparken i Odense

  -          Syddansk Sundhedsinnovation er etableret som stabsenhed pr 1. jan. 2012

  -          Vækstforums talentsatsning er igangsat med: 5 projekter i foråret 2012, Call for ansøgninger til supplerende tiltag i Talentsatsningen ultimo august 2012, Foreningen Work-Live-Stay som forventes etableret i oktober 2012

  -          Der er opnået tilsagn fra Green Lab DK til etablering af Green PET Lab i Sønderborg

  -          Der er indgået samarbejde om at danne en grøn offshore klynge mellem Offshore Center Danmark, vindmølleindustrien, Green Offshore Center og Alliancen for grøn offshore energi

  -          Foreningen til markedsføring af turismen i Region Syddanmark (FOMARS) er stiftet, og Vækstforum har givet støtte til udvikling af destination Fyn, destination Sydvestjylland og destination Sønderjylland

  -          Dansk Design og Arkitektur Konsortium er etableret juni 2012 med hjemsted i Kolding

  Udmøntning af handlingsplanen forløber således planmæssigt og blev godkendt af Vækstforum. Der arbejdes målrettet med den fortsatte udmøntning af handlingsplanen.

   

  Frauenhofer Institut til den dansk tyske region

  Der er på politisk og administrativt niveau mellem Region Syddanmark og det slesvig-holstenske Statskancelli / Økonomiministerium opnået enighed om i fællesskab at indlede forberedelser mhp. at tiltrække og etablere et internationalt Fraunhofer Forskningscenter med fokus på effektelektronik til den dansk-tyske region. Fraunhofer-Gesellschaft er en tysk forskningsorganisation, der gennemfører kontraktforskning for private og offentlige virksomheder. Fraunhofer har 58 forskningsinstitutter i Tyskland, seks i USA og afdelinger i Asien.

  Fraunhofers bestyrelse i München har på baggrund af en strategisk beslutning tilkendegivet stor interesse for oprettelse af et dansk-tysk Fraunhofer Forskningscenter med fokus på energieffektivitet i den dansk-tyske region. Det skyldes bl.a. deres nye internationaliseringsstrategi samt forventning om særligt knowhow indenfor energiområdet i denne region, hvor Sønderborg-området er særligt stærk inden for energieffektivisering.

  Det forventes, at Fraunhofers bestyrelse får fremlagt en præsentation af et koncept for etablering af en forskningsenhed ved årsskiftet. 

   

  Status på afviklingen af Syddansk Turisme

  Regionsrådet har efter indstilling fra Vækstforum bevilget 3,335 mio. kr. til drift under afvikling i 2012 og 2,6 mio. kr. til selve afviklingen. Syddansk Turisme følger budgettet i forhold til afviklingsomkostninger, herunder flytning, fratrædelse og feriepenge til medarbejdere og overdragelse af projekter. I forhold til driften i 2012 viser regnskabet for 1. halvår 2012 et relativt lille underskud på ca. -140.000 kr., samt et forventet positivt resultatet ved årets udgang på 1.428.264 mio. kr., som dermed modsvarer sidste års negative resultat på -1.460.957 mio. kr.

  Afviklingsprocessen fortsætter med afvikling af mindre projekter og overdragelse af de store. Overdragelsen af Oplevelsernes Academy er fortsat i proces og afventer godkendelse af halvårsrapportering og budgetændring i Erhvervsstyrelsen, før en egentlig forhandling om overdragelse kan finde sted. Overdragelsen sker derfor ikke før i løbet af efteråret.

  Projektet Leg og Læring – Kids’n Tweens er overdraget til Vejle Kommune

   

  Konkrete markedsføringsopgaver vil fremover, for en stor dels vedkommende, ligge hos FOMARS og destinationerne. Koordinering af øvrige markedsføringsopgaver, udviklings- og analyseaktiviteter, vil blive drøftet i det af Vækstforum nedsatte nye Koordinationsudvalg for turisme i Syddanmark.

  Syddansk Turismes bestyrelse har igangsat processen med at revidere vedtægterne i henhold til den ændrede opgaveportefølje.

   

  Regionsrådet besluttede på sit møde den 27. august 2012, efter indstilling fra Vækstforum, at Inspiring Denmark får en basisbevilling på 2 mio. kr. årligt i 2013, 2014 og 2015, i alt 6 mio. kr. under forudsætning af, at sekretariatet redegør for de juridiske forhold omkring Fonden for Syddansk Turisme og erhvervsturisme/Inspiring Denmark. Redegørelsen skulle efterfølgende godkendes af formandskabet, hvilket efterfølgende er sket.

  Det samlede beslutningsreferat fra mødet i Vækstforum den 27. september er vedlagt som bilag.

  fold dette punkt ind Indstilling

  Vækstforum indstiller til regionsrådet

  At regionsrådet tager punkterne til orientering.

  fold dette punkt ind Beslutning i Forretningsudvalget den 10-10-2012

  Til orientering.

  fold dette punkt ind Bilag

  Sagsnr. 12/503
  12. Indstillinger fra Vækstforum
  fold dette punkt ind Resume

  Region Syddanmarks Vækstforum behandlede på sit møde den 27. september 2012 en række projekter, hvor der indstilles til endelig bevilling i regionsrådet. Det drejer sig om 7 projekter, og der er indstillet bevillinger på i alt 41.706.535 kr. fra de regionale erhvervsudviklingsmidler afsat i 2012.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  Region Syddanmarks Vækstforum behandlede på sit møde den 27. september 2012 en række projekter, hvor der indstilles til endelig bevilling i regionsrådet. Det drejer sig om 7 projekter, og der indstilles om en bevilling på i alt 41.706.535 kr. fra de regionale erhvervsudviklingsmidler afsat i 2012. Heraf udgører de 18.425.000 kr. en udmøntning af den reserverede ramme på 20 mio. kr. som regionsrådet bevilgede til den grønne offshore klynge på sit møde den 27. august 2012. Midlerne udmøntes på baggrund af en konkret ansøgning som nu foreligger – Offshore Wind Denmark.

   

  Det drejer sig om følgende projekter:

  -          Syddansk Entreprenørskab og Forskning. Der er søgt under forretningsområdet Sundheds- og Velfærdsinnovation.

  -          Accelerate Welfare. Der er søgt under forretningsområdet Sundheds- og Velfærdsinnovation.

  -          Transformer. Der er søgt under forretningsområdet Bæredygtig Energi.

  -          Offshore Wind Denmark. Der er søgt under forretningsområdet Bæredygtig Energi.

  -          Projekt Strategisk Værtsskab. Der er søgt under forretningsområdet Oplevelseserhverv.

  -          Trekantens Fødevarer – kant på smagen. Der er søgt under Grøn Vækst programmet.

  -          Syddanske Madoplevelser. Der er søgt under Grøn Vækst programmet.

  Der er vedlagt et bilag med et kort resumé af projekterne.

  fold dette punkt ind Indstilling

  Vækstforum indstiller til regionsrådet:

  Vedr. Syddansk Entreprenørskab og Forskning

  • At projektet bevilges støtte fra de regionale erhvervsudviklingsmidler på 756.240,00 kr. – bevillingen kan maksimalt udgøre 20 % af de godkendte støtteberettigede udgifter.
  • At det forudsættes, at der gøres en særlig indsats for at sikre skoledeltagelse i yderområderne. Dokumentation herfor (i form af en plan) skal senest den 1. november 2012 fremsendes til Vækstforumsekretariatet, som herefter vurderer om forudsætningerne er opfyldt.
  • At det forudsættes, at mindst 15 af de deltagende virksomheder i partnerkredsen er relevante for, og jævnt fordelt over, Vækstforums forretningsområder. Dokumentation herfor (i form af partnerskabserklæringer) skal senest den 1. november 2012 fremsendes til Vækstforumsekretariatet, som herefter vurderer, om forudsætningerne er opfyldt.
  • At det forudsættes, at de resultater og den viden, der opnås via projektet, stilles til rådighed for offentligheden.
  • At principperne for Vækstforums projektporteføljestyring lægges til grund for bevillingen.

  Vedr. Accelerace Welfare

  • At projektet bevilges støtte fra de regionale erhvervsudviklingsmidler på 6.303.702 kr. - bevillingen kan maksimalt udgøre 42,9 % af de godkendte støtteberettigede udgifter.
  • At det forudsættes, at der gøres en særlig indsats for at sikre projektets forankring i yderområderne.
  • At det forudsættes, at de resultater og den viden, der opnås via projektet, stilles til rådighed for offentligheden.
  • At principperne for Vækstforums projektporteføljestyring lægges til grund for bevillingen.

  Vedr. Transformers

  • At regionalfondsprojektet bevilges støtte fra de regionale erhvervsudviklingsmidler på 2.730.173,91 kr. – bevillingen kan maksimalt udgøre 25 % af de godkendte støtteberettigede udgifter.
  • At socialfondsprojektet bevilges støtte fra de regionale erhvervsudviklingsmidler på 782.065,61 kr. – bevillingen kan maksimalt udgøre 25 % af de godkendte støtteberettigede udgifter.
  • At det forudsættes, at de resultater og den viden, der opnås via projektet, stilles til rådighed for offentligheden.
  • At det forudsættes, at der indgås en samarbejdsaftale og/eller kontrakt med Lean Energy, som Vækstforums sekretariat skal godkende, inden der udstedes tilsagn.
  • At principperne for Vækstforums projektporteføljestyring lægges til grund for bevillingen.

  Vedr. Offshore Wind Denmark

  • At projektet bevilges støtte fra de regionale erhvervsudviklingsmidler på 18.425.000 kr. – bevillingen kan maksimalt udgøre 49,2 % af de godkendte støtteberettigede udgifter.
  • At der indgås resultatkontrakt mellem Vækstforum og OCDs bestyrelse og at denne er godkendt af Vækstforums sekretariat inden projektet igangsættes. Vækstforum orienteres om resultatkontrakten. Resultatkontrakten skal bl.a. omfatte:

   - Resultat- og effektmål
   - Plan for opbygning af klyngeorganisationen og fusionen, herunder fordeling af aktiviteter og økonomi
   - Mål og aktiviteter i den grønne klynge, som bidrager til at sikre fortsat guldstatus for den samlede klynge OCD
  • At bevillingen, på grund af projektets indhold af både ikke-kommercielle og kommercielle aktiviteter, tilknyttes en række supplerende vilkår, der sikrer, at de regionale erhvervsudviklingsmidler udelukkende anvendes til projektets ikke-kommercielle aktiviteter. De supplerende vilkår vil blive indarbejdet i projektets tilsagnsskrivelse.
  • At det forudsættes, at de resultater og den viden, der opnås via projektet, stilles til rådighed for offentligheden.
  • At kravene i Vækstforums projektportefølje lægges til grund for bevillingen og resultatkontrakten.

  Vedr. Projekt Strategisk Værtskab

  • At projektet bevilges støtte fra de regionale erhvervsudviklingsmidler på 8.635.000 kr. – bevillingen kan maksimalt udgøre 25 % af de godkendte støtteberettigede udgifter, svarende til 2.747.500 kr., i perioden 1.4.2013 til 31.12.2014, og 75 % af de godkendte støtteberettigede udgifter, svarende til 5.887.500 kr., i perioden 1.1.2015 til 31.3.2016.
  • At det forudsættes, at de resultater og den viden, der opnås via projektet, stilles til rådighed for offentligheden.
  • At principperne for Vækstforums projektporteføljestyring lægges til grund for bevillingen.

  Vedr. Trekantens fødevarer – kant på smagen

  • At projektet bevilges støtte fra de regionale erhvervsudviklingsmidler på op til 1.250.000 kr. – bevillingen kan maksimalt udgøre 25 % af de godkendte støtteberettigede udgifter.
  • At midlerne bevilges fra rammen på 20 mio. kr. fra de regionale erhvervsudviklingsmidler afsat i 2011 til medfinansiering af projekter inden for turisme og udvikling af fødevareerhverv i det syddanske Grøn Vækst program.
  • At det forudsættes, at der udarbejdes en forpligtende samarbejdsaftale mellem projektet og projektet ”Syddanske Madoplevelser”, som skal være godkendt af Vækstforum inden for seks måneder, som forudsætning for fortsat bevilling.
  • At det forudsættes, at de resultater og den viden, der opnås via projektet, stilles til rådighed for offentligheden.
  • Og det forudsættes derudover, at den nødvendige medfinansiering af projektet dokumenteres endeligt.

  Vedr. Syddanske Madoplevelser

  • At projektet bevilges støtte fra de regionale erhvervsudviklingsmidler på op til 1.499.810 kr. under Netværksordningen – bevillingen kan maksimalt udgøre 20 % af de godkendte støtteberettigede udgifter på 7.499.240 kr.
  • At der reserveres et beløb på 1.324.543 kr. fra de regionale erhvervsudviklingsmidler til brug under LAG bekendtgørelsen – reservationen udløber den 31. december 2012 og kan maksimalt udgøre 25 % af de godkendte støtteberettigede udgifter på 5.298.172 kr.
  • At sekretariatet bemyndiges til, inden for denne reservation, at indstille de konkretiserede aktiviteter til de berørte LAG’er.
  • At midlerne bevilges fra rammen på 20 mio. kr. fra de regionale erhvervsudviklingsmidler afsat i 2011 til medfinansiering af projekter inden for turisme og udvikling af fødevareerhverv i det syddanske Grøn Vækst program.
  • At det forudsættes, at den regionale og private medfinansiering er tilvejebragt og/eller sandsynliggjort inden projektet indstilles til NaturErhvervstyrelsen.
  • At der udarbejdes en forpligtende samarbejdsaftale med projektet Trekantens fødevarer – kant på smagen, som skal godkendes af sekretariatet.
  • At det forudsættes, at de resultater og den viden, der opnås via projektet, stilles til rådighed for offentligheden.
  fold dette punkt ind Beslutning i Forretningsudvalget den 10-10-2012

  Indstillingen anbefales over for regionsrådet.

  fold dette punkt ind Bilag

  Sagsnr. 12/17691
  13. Samtykke til råstofgravning udenfor råstofplanens graveområder - matr. nr. 776, Nybøl Ejerlav, Nybøl, Sønderborg Kommune
  fold dette punkt ind Resume

  Sønderborg Kommune har fremsendt ansøgning om tilladelse til indvinding af sand med anmodning om regionsrådets samtykke. Det ansøgte ligger uden for graveområderne i Råstofplan 2008 for Region Syddanmark, hvor der i særlige tilfælde kan meddeles tilladelse. Tilladelse forudsætter i henhold til råstofplanen samtykke fra regionsrådet.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  Sønderborg Kommune har fremsendt ansøgning om indvinding af sand på en del af matr. nr. 776 Nybøl Ejerlav, Nybøl. Kommunen oplyser, at det ansøgte areal er på ca. 2,25 ha og ligger uden for graveområdet. Tilladelse til indvinding af råstoffer uden for graveområde forudsætter i henhold til råstofplanen samtykke fra regionsrådet. Der er ikke udlagt graveområder til sand, grus og sten i Sønderborg Kommune.

  Der forventes at blive indvundet op til 7000 m3/år i perioden 1/11-2012 til 1/11-2022. Den forventede gravedybde er ca. 3 meter, og der forventes at være ca. 0,2 meter muld. Kommunen forventer ikke at stille krav til bruddets størrelse. Der vil ikke blive gravet under grundvandsspejlet.

  Langs arealets nordlige side er et sten- og jorddige, der er beskyttet efter museumslovens § 29a. Kommunen vil stille vilkår om, at der skal holdes en graveafstand til diget på mindst 3 m. Der er ikke arealer beskyttet efter naturbeskyttelseslovens §3 indenfor 100 m af det ansøgte.

  Arealet er beliggende udenfor indvindingsoplande til vandværker i et område med almindelige drikkevandsinteresser. Kommunen vurderer, at den naturlige grundvandsbeskyttelse i området er rimelig, og at råstofindvindingen ikke vil medføre betydende påvirkning af den naturlige grundvandsbeskyttelse i området.

  Kommunen oplyser, at arealet i kommuneplanen er udpeget i kategorien "særlige værdifulde landskaber". Kommunen beskriver arealet som en flot bakketop. Ansøger forventer at efterbehandle arealet til jordbrugsmæssig drift, og har ikke anført ønske om at modtage jord udefra. Sønderborg Kommune vil foreslå indvinder at modtage jord i råstofgraven for at bibeholde landskabsbilledet intakt. Modtagelsen af jord i råstofgrave kræver dispensation efter jordforureningslovens §52, og der er på nuværende tidspunkt ikke søgt om tilladelse. Sønderborg Kommune vil dog også være indstillet på at give indvindingstilladelse, selvom der ikke tilføres jord pga. bruddets lille størrelse.

  Sønderborg Kommune har haft sagen i høring hos naboer og har modtaget én indsigelse vedr. tilkørselsforhold. Kommunen vil derfor flytte adgangsvejen fra Gl. Broagervej til den større Broagervej. Der vil desuden blive stillet vilkår om tidspunkter for gravearbejdet og til begrænsning af støv for at mindske generne mest muligt for de omkringboende. Ansøger forventer, at der skal ske indvinding en dag ugentligt.

  Kommunen har vurderet, at det ansøgte ikke forudsætter en VVM-vurdering efter bekendtgørelse om vurdering af visse offentlige og private anlægs virkninger på miljøet.

  Sønderborg Kommune er således indstillet på at give en 10-årig tilladelse til ovennævnte indvinding af sand, under forudsætning af bl.a., at der træffes foranstaltninger til at mindske gener for naboer, og at indvindingen sker med en afstand på 3 m til beskyttede diger.

  På baggrund af redegørelsen fra Sønderborg Kommune om de geologiske forhold og de tilgængelige boringer i området, vurderer administrationen, at grundvandsinteresser ikke tilsidesættes ved en gravning af 3 m sand. Det vurderes samtidig, at med de angivne begrænsninger i gravningen vil natur-, kultur- og landskabsinteresser ikke blive tilsidesat.

  Administrationen vurderer derfor, at det vil være i overensstemmelse med råstofplanen at meddele samtykke til ansøgningen.

  fold dette punkt ind Indstilling

  Det indstilles, at forretningsudvalget anbefaler regionsrådet:

  At der meddeles samtykke til gravning af 3 m sand på arealet.

  fold dette punkt ind Beslutning i Udvalget for miljø, jordforurening og råstoffer den 24-09-2012

  Indstillingen anbefales over for regionsrådet.

  fold dette punkt ind Beslutning i Forretningsudvalget den 10-10-2012

  Indstillingen anbefales over for regionsrådet.

  fold dette punkt ind Bilag

  Sagsnr. 12/17459
  14. Samtykke til råstofgravning udenfor råstofplanens graveområder, matr. nr. 14b, Magtenbølle, Assens Kommune
  fold dette punkt ind Resume

  Assens Kommune har fremsendt ansøgning om tilladelse til indvinding af gulbrændende ler med anmodning om regionsrådets samtykke. Det ansøgte ligger udenfor graveområderne i Råstofplan 2008 for Region Syddanmark, hvor der i særlige tilfælde kan meddeles tilladelse. Tilladelse forudsætter i henhold til råstofplanen samtykke fra regionsrådet.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  Assens Kommune har fremsendt ansøgning om tilladelse til indvinding af blåler (gulbrændende ler) på matr. nr. 14b Magtenbølle. Arealet er 3,5 ha stort.

  Det ansøgte areal ligger i interesseområde for ler på lerfladbakken ved Magtenbølle. Arealet benyttes i dag til jordbrugsdrift. Lerfladbakker i området har typisk ca. 1 m rødbrændende ler i overfladen. Herunder er der ofte flere meter blåler, som ved brænding bliver til gule sten.

  Arealet efterbehandles til jordbrugsformål.

  Arealet ligger i et område med særlige grundvandsinteresser (OSD-område) og indvindingsoplandet til Skalbjerg Vandværk. De to boringer til vandværket viser sammenhængende lerlag hhv. fra 14 til 40 m og fra 13 til 46 m under terræn. Kommunen angiver, at kildefeltet vurderes som godt beskyttet, og at gravning af gulbrændende ler det pågældende sted ikke vurderes at forøge kildefeltets sårbarhed væsentligt.

  Assens Kommune peger på, at der på arealet, hvor der ønskes gravet, tidligere er gravet rødbrændende ler, og at arealet ligger i umiddelbar forlængelse af en råstofgrav, hvor der i dag graves gulbrændende ler. Den nuværende gravefront med 8 m smeltevandsler (ler af fin kvalitet) graves ned til 8 m under terræn. Kommunen anfører, at det ville være at foretrække, at gravning i landskabet omkring Vissenbjerg kunne undgås, men da forekomsten af det gulbrændende ler ikke er en meget udbredt råstofressource og især knyttet til dødislandskabet, må gravning i området accepteres, men begrænses til færrest mulige arealer. Ved gravning på matr.nr. 14 b graves der ikke i bakkeranden, og landskabet er i forvejen påvirket af gravning.

  Assens Kommune finder således, at andre sektorinteresser ikke tilsidesættes væsentligt ved en gravning, og er indstillet på at meddele en tilladelse.

  Gulbrændende ler er et vigtigt råstof for teglværkerne på Fyn, og administrationen er ved at forberede et tillæg til råstofplanen for graveområder for gulbrændende ler. I den forbindelse vil der blive lagt vægt på at opstille alternativer og vurdere dem i forhold til bl.a. de interesser kommunen beskriver.

  Administrationen finder, at en forudgående samlet planlægning er af stor betydning for, at indvinding af gulbrændende ler kan ske under størst mulig hensyntagen til øvrige interesser.

  Teglværket har imidlertid oplyst til kommunen, at tidshorisonten for færdiggravning på naboarealet er midten af september 2012. Dette har teglværket bekræftet telefonisk. Da et plantillæg ikke kan forventes at være færdig før tidligst om 2 år, vil konsekvensen af en manglende tilladelse være, at der lukkes for forsyningen til teglværket. Administrationen vurderer, at en tilladelse til 1,5 ha af arealet (markeret på kortbilag), vil dække behovet, indtil der på baggrund af et plantillæg bliver udlagt graveområder for gulbrændende ler.

  fold dette punkt ind Indstilling

  Det indstilles, at forretningsudvalget anbefaler regionsrådet:

  At der ikke kan meddeles accept af arealet som helhed, idet det vurderes at forudsætte en nærmere planlægning, men at der under hensyntagen til den akutte situation, meddeles accept af råstofindvinding på 1,5 ha af det ansøgte areal.

  fold dette punkt ind Beslutning i Udvalget for miljø, jordforurening og råstoffer den 24-09-2012

  Indstillingen anbefales over for regionsrådet.

  fold dette punkt ind Beslutning i Forretningsudvalget den 10-10-2012

  Indstillingen anbefales over for regionsrådet.

  fold dette punkt ind Bilag

  Sagsnr. 12/19020
  15. Samtykke til råstofgravning udenfor råstofplanens graveområder - Del af matr. nr. 1, Rinkenæs Ejerlav, Rinkenæs, Sønderborg Kommune
  fold dette punkt ind Resume

  Sønderborg Kommune har fremsendt ansøgning om tilladelse til indvinding af rødbrændende ler med anmodning om regionsrådets samtykke. Det ansøgte ligger uden for graveområderne for ler i Råstofplan 2008 for Region Syddanmark. Tilladelse forudsætter derfor i henhold til råstofplanen samtykke fra regionsrådet.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  Sønderborg Kommune har fremsendt ansøgning om indvinding af rødler på del af matr. nr. 1 Rinkenæs Ejerlav, Rinkenæs. Kommunen oplyser, at det ansøgte areal er på ca. 9 ha, og der forventes at blive indvundet op til 10.000 m3/år i perioden april 2013 til 2023. Den forventede gravedybde er ca. 1 meter, og der forventes ikke at være overjord. Der vil blive stillet vilkår om, at der maksimalt er 2 ha inddraget i indvindingen ad gangen (graveareal, areal til materialeoplægning m.v.). Der skal desuden ske en løbende efterbehandling i samme takt, som indvindingen skrider frem.

  Arealet ligger delvist inden for indvindingsoplandet til Gråsten Vandværk, men udenfor område med særlige drikkevandsinteresser. Der er ca. 2,5 km til vandværkets indvindingsboringer og ca. 900 m til private brønde. Kommunen vurderer, at der er god geologisk beskyttelse af det primære grundvandsmagasin, og at bortgravning af ca. 1 m ler på arealet ikke vil påvirke denne beskyttelse nævneværdigt. Kommunen finder således, at den ansøgte indvinding af ler ikke er i strid med grundvandsinteresserne i området.

  Under kommunens høring, har én nabo gjort indsigelse. Indsigelsen omhandler bekymring over, at man indvinder ler tæt på et habitatområde. Habitatområdet er et skovområde beliggende langs det ansøgtes nordside. Habitatområdet er udpeget dels på grund af særlige skovtyper, og dels på grund af søer, vandhuller og højmoser med bl.a. stor vandsalamandere. Sønderborg Kommune oplyser, at der i gravetilladelsen vil blive stillet vilkår om, at der ikke må indvindes ler nærmere end 10 m fra skoven. Kommunen vurderer, at vilkåret gør, at lergravningen ikke vil have en nævneværdig indvirkning på habitatområdet. Ind mod skoven afgrænses arealet af et sten- og jorddige beskyttet efter museumslovens § 29a. Den 10 m beskyttelsesbræmme til habitatområdet vil også tilgodese beskyttelse af diget.

  Det ansøgte er i dag landbrugsjord, og ansøger ønsker, at arealet efterbehandles til jordbrugsmæssig drift. Der vil ikke blive modtaget fyldjord.

  Arealet ligger i særlige værdifulde landskaber, udpeget i kommuneplanen. Kommunen vurderer, at afgravning af 1 m ler på arealet ikke vil have væsentlig indvirkning på de landskabelige værdier.

  Kommunen vurderer, at det ansøgte ikke forudsætter en VVM-vurdering efter bekendtgørelse om vurdering af visse offentlige og private anlægs virkninger på miljøet, grundet indvindingens størrelse, placering og ringe miljøpåvirkning.

  Sønderborg Kommune er således indstillet på at give en 10-årig tilladelse til ovennævnte indvinding af rødler under forudsætning af bl.a., at indvindingen maksimalt sker på 2 ha ad gangen og med minimum 10 meters afstand til habitatområdet på naboarealet.

  På baggrund af redegørelsen fra Sønderborg Kommune om de geologiske forhold og de tilgængelige boringer i området, vurderer administrationen, at grundvandsinteresser ikke tilsidesættes ved en gravning af 1 m moræneler. Det vurderes samtidig, at med de angivne begrænsninger i gravningen vil natur- og landskabsinteresser ikke blive tilsidesat.

  Administrationen vurderer derfor, at det vil være i overensstemmelse med råstofplanen at meddele samtykke til ansøgningen, og at det ikke vil være nødvendigt at indsætte vilkår om efterbehandling til ekstensivt landbrug på baggrund af, at den øverste meter af lerlaget fjernes.

  fold dette punkt ind Indstilling

  Det indstilles, at forretningsudvalget anbefaler regionsrådet:

  At der meddeles samtykke til gravning af 1 m rødbrændende ler på arealet.

  fold dette punkt ind Beslutning i Udvalget for miljø, jordforurening og råstoffer den 24-09-2012

  Indstillingen anbefales over for regionsrådet.

  fold dette punkt ind Beslutning i Forretningsudvalget den 10-10-2012

  Indstillingen anbefales over for regionsrådet.

  fold dette punkt ind Bilag

  Sagsnr. 12/18890
  16. Samtykke til råstofgravning uden for råstofplanens graveområder, matr. nr. 2aø, Sadderup, Esbjerg Kommune
  fold dette punkt ind Resume

  Esbjerg Kommune har den 4. september 2012 meddelt en tilladelse efter råstofloven til fortsat gravning af sand, grus og sten på matr.nr. 2aø Sadderup. Arealet ligger delvis uden for graveområde i Råstofplan 2008, hvor der i særlige tilfælde kan meddeles tilladelse. Tilladelse forudsætter i henhold til råstofplanen samtykke fra regionsrådet.

  Tilladelsen er givet, uden at kommunen på forhånd har indhentet dette samtykke, og derfor har administrationen påklaget afgørelsen for, at regionsrådet kan tage stilling til, om samtykke kan meddeles.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  Esbjerg Kommune har den 4. september 2012 meddelt en tilladelse efter råstofloven til fortsat gravning af sand, grus og sten på matr.nr. 2aø Sadderup.

  Den ene halvdel af arealet ligger i et graveområde for sand, grus og sten, mens den anden halvdel ligger udenfor, men i interesseområde for sand, grus og sten. Kommunen skulle derfor have indhentet samtykke fra regionsrådet inden, at tilladelsen blev givet.

  Kommunen har ikke indhentet samtykke, og derfor har administrationen påklaget afgørelsen for at kunne overholde klagefristen den 4. oktober 2012.

  Sagen forelægges regionsrådet, for at der kan tages stilling til, om der kan meddeles samtykke, således at klagen kan trækkes tilbage.

  Esbjerg Kommune har fremsendt kopi af en tidligere tilladelse for arealet, der gjaldt frem til udgangen af 2011.

  Esbjerg Kommune har vurderet, at råstofgravningen ikke påvirker miljøet væsentligt, og at der derfor ikke skal udarbejdes en VVM-redegørelse.

  Råstofplan 2008 åbner mulighed for udvidelse eller forlængelse af eksisterende indvindingstilladelser uden for graveområder, hvis det ikke er i strid med andre hensyn eller til væsentlig gene for nabobebyggelser.

  På baggrund af, at der er tale om forlængelse af en eksisterende grav, og på baggrund af kommunens vurdering af, at der ikke er VVM-pligt, vurderer administrationen, at tilladelse til gravning af sand, grus og sten på det pågældende areal er i overensstemmelse med råstofplanen.

  fold dette punkt ind Indstilling

  Det indstilles, at forretningsudvalget anbefaler regionsrådet:

  At der meddeles samtykke til gravning af sand, grus og sten på matr. nr. 2aø Sadderup.

  fold dette punkt ind Beslutning i Udvalget for miljø, jordforurening og råstoffer den 24-09-2012

  Indstillingen anbefales over for regionsrådet.

  fold dette punkt ind Beslutning i Forretningsudvalget den 10-10-2012

  Indstillingen anbefales over for regionsrådet.

  fold dette punkt ind Bilag

  Sagsnr. 12/7513
  17. Nedsættelse af arbejdsgruppe om stående udvalg
  fold dette punkt ind Resume

  Regionerne har fået mulighed for at nedsætte stående udvalg. Det foreslås, at regionsrådet nedsætter en arbejdsgruppe, som skal rådgive regionsrådet om forskellige forhold i forbindelse med overvejelserne om en eventuel ændring af regionens styreform.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  Da regionerne blev dannet, var det lovgivningsmæssigt et vilkår, at der ikke kunne nedsættes stående udvalg, som kunne varetage den umiddelbare forvaltning på de enkelte sagsområder. Den enkelte region kunne derfor vælge, om den umiddelbare forvaltning af regionens opgaver skulle ligge i regionsrådet eller i forretningsudvalget.

  Regionsrådet i Region Syddanmark besluttede fra regionens begyndelse, at den umiddelbare forvaltning skulle ligge i regionsrådet.

  Regionsloven er i juli 2012 blevet ændret, så det nu er muligt at få dispensation til at indføre en styreform med stående udvalg i regionerne. Et stående udvalg, er et udvalg, der selvstændigt kan træffe beslutninger indenfor det sagsområde, der er henlagt til udvalget.

  Det foreslås, at regionsrådet nedsætter en arbejsgruppe, som skal rådgive regionsrådet om forskellige forhold i forbindelse med overvejelserne om en eventuel ændring af regionens styreform.

  Der er udarbejdet et forslag til kommissorium for arbejdsgruppen.

  fold dette punkt ind Indstilling

  Det indstilles, at forretningsudvalget anbefaler regionsrådet:

  At udkast til kommissorium for arbejdsgruppen godkendes.

  At regionsrådet udpeger medlemmer til arbejdsgruppen.

  fold dette punkt ind Beslutning i Forretningsudvalget den 10-10-2012

  Indstillingen anbefales over for regionsrådet. Forretningsudvalget indstiller, at regionsrådet udpeger 9 medlemmer og udpeger en formand for udvalget.

  fold dette punkt ind Bilag

  Sagsnr. 10/1695
  18. Orientering om ansættelser af direktører, sygehusledelser og forstandere
  fold dette punkt ind Resume

  Der gives i denne sag en orientering om ansættelser af direktører, sygehusledelser og forstandere i oktober måned 2012, jf. tidligere beslutning herom.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  Regionsrådet har besluttet, at regionsrådet og forretningsudvalget skal orienteres om ansættelser af direktører, forstandere og direktører i sygehusledelserne.

  I oktober måned 2012 er sket følgende ansættelser:

  • Grete Kirketerp Nielsen er ansat som sygeplejefaglig direktør på Sygehus Sønderjylland fra 1. december 2012.
  fold dette punkt ind Indstilling

  Til orientering.

  fold dette punkt ind Beslutning i Forretningsudvalget den 10-10-2012

  Til orientering.


  Sagsnr. 12/33
  19. Meddelelser
  fold dette punkt ind Resume
  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
  fold dette punkt ind Indstilling
  fold dette punkt ind Beslutning i Forretningsudvalget den 10-10-2012

  Under punktet blev orienteret om:

  • Status og videre proces vedr. sundhedshuse i Haderslev og Vojens
  • Resultaterne af en anonym spørgeskemaundersøgelse af de 10% mest syge i regionen
  • Formandsbeslutning om akutbilen i Oksbøl i efterårsferien

  En henvendelse vedr. Landsindsamlingen. Regionen bidrager ikke økonomisk til eventen.


  Sagsnr.
  20. LUKKET - Byggeri af psykiatrisk afdeling i Vejle - erhvervelse af grundareal
  fold dette punkt ind Resume
  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
  fold dette punkt ind Indstilling

  Sagsnr.
  21. LUKKET - Status for afhændelse af Region Syddanmarks overskydende sygehuse og øvrig fast ejendom
  fold dette punkt ind Resume
  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
  fold dette punkt ind Indstilling

  Sagsnr.
  22. LUKKET - Salg af fast ejendom
  fold dette punkt ind Resume
  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
  fold dette punkt ind Indstilling

  Siden er sidst opdateret 15-11-2012
  Kontakt Region Syddanmark

  Region Syddanmark | Tlf: 76 63 10 00 | CVR nr. 29190909 | Skriv til Regionen | Om hjemmesiden | Sitemap | Tilgængelighedserklæring