Gå til indhold
Forsiden | Kontakt | Ledige job | For ansatte | Presse og nyheder | Web-TV | Besuchen Sie unsere deutsche Website Visit our English website |
Region Syddanmark logo, link til forsiden

Akut- og ø-udvalget - Referat - 04. oktober 2012

Mødedato
04-10-2012 kl. 15:00 - 18:00

Mødested
Mødeværelse 1

Deltagere
 • Thyge Nielsen (V)
 • John Hyrup Jensen (U)
 • Jette Jensen (S)
 • Andrea Terp (S)
 • Claus Warming (V)
 • Bjarne Juel Møller (O)
 • Poul Sækmose (C)

 • Afbud

  Luk alle punkter Referat


  1. Visitation til skadebehandling i Region Syddanmark
  2. Status på implementering af kontrolrums IT
  3. Beredskabsøvelse Søby
  4. Hjertelungeredning
  5. Mødeplan 2012
  6. Eventuelt


  Sagsnr. 11/20720
  1. Visitation til skadebehandling i Region Syddanmark
  fold dette punkt ind Resume

  Regionerne skal frem mod foråret 2014 indføre visitation til skadebehandling på sygehusene.

  Indførelse af visiteret adgang til skadestuebehandling forventes at reducere aktiviteten på skadestueområdet, hvilket andet lige betyder, at kapaciteten på skadestueområdet vil skulle reduceres.

  Det foreslås, at den kommende skadestuevisitering betjenes af sygeplejersker. Herved vil det være muligt at anvende de sygeplejerskeresourcer - som frigøres som følge af forventet mindre aktivitet på skadestueområdet - til denne nye visitationsopgave.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  Baggrund
  Regeringen og Danske Regioner er i økonomiaftalen blevet enige om, at der frem mod foråret 2014 gradvist skal indfases visiteret adgang til landets fælles akutmodtagelser.

  Økonomiaftalen har betydning for den beslutning, regionsrådet traf i april 2012 om at indføre en skaderådgivningstelefon ultimo 2012.

  Regionsrådsformand Carl Holst bad derfor på regionsrådsmødet i juni 2012 Sundhedsudvalget om at komme med et forslag til de fremtidige rammer og en procesplan, som regionsrådet kan tage stilling til. Etableringen af skaderådgivningstelefonen er som følge heraf sat i bero.

  Procesforslag
  Rammerne for visitation til skadebehandling i Region Syddanmark foreslås forelagt regionsrådet på møde i oktober 2012. Forslaget forelægges forinden i det regionale samarbejdsudvalg vedrørende almen praksis, således at bemærkninger herfra vil foreligge til regionsrådets behandling af sagen.

  Sundhedsudvalget behandlede "Visitation til skadebehandling i Region Syddanmark" på mødet den 3. oktober 2012.

  Når rammerne er lagt fast, udarbejdes et forslag til gennemførelse af regionsrådets beslutning. Forslaget vil indeholde opstartsdato, beskrivelse af indhold i ordning og økonomiske konsekvenser herunder finansiering. Forslaget vil blive forelagt til politisk beslutning primo 2013.

  Visitation – konsekvens for aktiviteten på skadestuerne
  Erfaringer fra Region Midtjylland (Århus Amt) og Region Sjælland har vist, at skadestueaktiviteten er faldet efter indførelse af skadestuevisitation. I Region Sjælland faldt antallet af skadestuebesøg eksempelvis med 27 % efter indførelse af sygeplejerskevisitation i 2011. Samme effekt må forventes, når der indføres visitation i Region Syddanmark.

  Hvem skal visitere
  Der eksisterer ikke nogen dansk dokumentation for eller undersøgelse af, om det i det danske sundhedssystem giver bedst kvalitet, at det er læger eller sygeplejersker, der foretager visitation til skadebehandling på sygehusene.

  De danske erfaringer og sammenligningsmuligheder er ligeledes begrænsede. Region Midtjylland og Region Nordjylland har i 2012 indført lægevisiteret adgang til skadestuerne, mens Region Sjælland i efteråret 2011 indførte sygeplejerskevisiteret adgang. Region Hovedstaden har (som Region Syddanmark) endnu ikke indført visitation til skadebehandlingen.

  Hvor skal visitationen foregå
  Visitationen vil kunne foregå på en eller flere af regionens akutmodtagelser. Hvis opgaven placeres her, vil det være mest hensigtsmæssigt at lade sygeplejersker med konkret skadebehandlingserfaring forestå visitationen. Ved placering af visitationen i akutmodtagelsen vil sygeplejersker, der foretager visitationen, kunne opretholde erfaringen fra skadebehandlingen.

  Visitationen vil også kunne foregå i praksissektoren. I dagtiden ved henvendelse til egen praktiserende læge/lægehus og i vagttiden ved henvendelse til vagtlægeordningen. Hvis skadevisitationen placeres i praksissektoren, vil praksissektorens involvering i visitationen kunne medvirke til et tættere samarbejde mellem praksissektoren og sygehusene om patienter med småskader.

  Endelig kunne visitationen foregå på AMK-vagtcentralen. Personalet på AMK-vagtcentralen er vant til at tage sig af visitation af 1-1-2-opkald, og vil også kunne tage sig af skadevisitation. Det vurderes dog ikke at være hensigtsmæssigt at placere skadevisitationsfunktionen på regionens AMK-vagtcentral i Odense, da det fysisk vil være meget vanskeligt at finde plads til opgaven.

  Fordele/ulemper ved lægevisitation og sygeplejerske visitation
  Der er fordele og ulemper både ved en sygeplejerske- og en lægevisitation.

  En fordel ved at anvende læger til visitation er, at læger har et højere kompetenceniveau end sygeplejersker. En anden fordel ved at lade læger stå for visitationen til skadebehandling er, at der allerede eksisterer en lægebetjent telefonordning i regionen: vagtlægeordningen, som vil kunne udbygges til også at tage sig af visitation af skadebehandling. Herved vil der ikke skulle oprettes et nyt telefonnummer til skadevisitation.

  En ulempe ved praksissektoren som visitator er, at det - givet strukturen med mange selvstændige praksis med forskellig telefonkultur – vil være vanskeligt i dagtiden at skabe et højt og ensartet serviceniveau med hensyn til telefonbetjening. Herudover er der mangel på praktiserende læger, hvilket taler imod at placere en ny stor opgave i praksissektoren. Ved udgangen af august 2012 manglede regionen at få besat 22 lægestillinger ud af 782 i praksissektoren. Det er især stillinger i yderområder, der mangler at blive besat.

  En sygeplejerske med skadeerfaring, der er uddannet til visitationsopgaven vil kunne vurdere på et fuldt tilstrækkeligt niveau, hvad borgeren skal gøre vedrørende en mindre skade.
  Det er desuden også sygeplejersker, der foretager den sundhedsfaglige visitation af 1-1-2-opkald. Opkaldene om mindre skader er af mindre alvorlig karakter end 1-1-2-opkaldene. Endelig vil der være gode muligheder for at rekruttere til en sygeplejerskebetjent skadestuevisitering idet der - som følge af en forventet reduktion i skadestueaktiviteten - vil skulle ske reduktioner i kapacitet og personaleressourcer på skadestuer og skadeklinikker. Disse sygeplejersker vil – som alternativ til afskedigelse - kunne tilbydes ansættelse som visitator.

  Økonomi
  Læger er alt andet lige en dyrere ressource at benytte til telefonvisitation end sygeplejersker. Det vurderes, at lægedrevet visitation vil medføre årlige merudgifter på mellem 16 og 27 mio. kr., mens en sygeplejerskebetjent telefon vil medføre årlige merudgifter på mellem 11 og 13 mio. kr.

  Finansiering
  Det forventes, at både læge- og sygeplejerskevisitation på akutmodtagelserne vil kunne reducere antallet af årlige skadebehandlinger på sygehusene og medføre en mindre reduktion i antallet af telefoniske henvendelser til praksissektoren. Kapaciteten i skadebehandlingen vil som følge heraf skulle reduceres. Dette vil kunne ske ved besparelser på skadestuerne og/eller ved besparelser på skadeklinikkerne.

  Da indførelse af visitation først og fremmest vil reducere behovet for behandling af småskader, idet det primært vil være disse skader, der vil kunne henvises til selvbehandling, vil det være hensigtsmæssigt at se på mulighederne for at finansiere indførelse af visitation ved besparelser på skadeklinikkerne.


  Anbefaling
  Set i lyset af den betydelige usikkerhed der er om effekt af læge - contra sygeplejerskevisitation, og den usikkerhed der er om økonomi, foreslås det, at indførelse af visiteret adgang til skadestuebehandling i Region Syddanmark opstartes som sygeplejerskevisitation.

  Det foreslås desuden, at indførelse af sygeplejerskevisitation evalueres efter 2 år evt. i samarbejde med Region Midtjylland, hvilket vil give mulighed for at vurdere fordele og ulemper ved læge- og sygeplejerskevisitation.

  fold dette punkt ind Indstilling

  Til orientering.

  fold dette punkt ind Beslutning i Akut- og ø-udvalget den 04-10-2012

  Høringssvar af 1. oktober 2012 vedr. skadevisitation fra Praktiserende Lægers Organisation (PLO Syddanmark) blev udleveret på mødet.

  Udvalget drøftede indledningsvis forslag om skadevisitering samt bemærkninger fra PLO.  Endelig behandling af sagen udsættes til næste møde.

  fold dette punkt ind Bilag

  Sagsnr. 09/5217
  2. Status på implementering af kontrolrums IT
  fold dette punkt ind Resume

  Denne sag giver en status på implementering af nyt kontrolrums it system til AMK-vagtcentralen, byggeriet af ny AMK-vagtcentral på OUH samt status på forbrug på anlægsbudgettet.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  Akut- og ø-udvalget blev på møde den 24. maj 2012 orienteret om status på det tværregionale projekt for anskaffelse af vagtcentral-it (P-VIT), med særlig fokus på etableringen af en ny AMK-vagtcentral som et pavillon-byggeri på centralkomplekset på OUH. Efterfølgende har regionsrådet på møde den 25. juni 2012, som en del af sagen vedr. fremrykning af anlægsinvesteringer til 2012, besluttet at meddele anlægsbevilling samt afsætte og frigive et rådighedsbeløb på 5,890 mio. kr. til etablering af ny AMK-vagtcentral på OUH. Regionsrådet bemyndigede endvidere sundhedsdirektøren til at godkende byggeprogram og licitationsresultat indenfor den meddelte anlægsbevilling.

  Ekstern rådgiver konkluderede efterfølgende, at anlægsøkonomien ikke vil kunne holdes indenfor rammen. Primært begrundet i byggeriets megen teknik og høje installationstæthed på el-installationer samt det faktum, at bygningens elementer kun delvist kan præfabrikeres og monteres i større klumper. På den baggrund blev det besluttet, i samråd med vagtcentralens brugere og It-staben, at reducere det samlede areal fra 220 m2 til 180 m2 samt foretage de nødvendige tilpasninger på teknik og it. Aktuelt befinder byggesagen sig i projekteringsfasen, og såfremt licitationsresultatet befinder sig indenfor den afsatte ramme, forventes der kontraktindgåelse i uge 43.

  Ifølge den nugældende tidsplan skal den nye AMK-vagtcentral afleveres primo februar 2013, hvorefter den skal bestykkes med it og løst inventar med henblik på idriftsættelse ultimo 1. kvartal 2013.

  I den mellemliggende periode, indtil den nye vagtcentral kan tages i brug, skal det nye kontrolrums it-system gennemgå en række kontraktlige tests, ligesom vagtcentralens personale skal uddannes i brugen af systemet. Af hensyn til overholdelse af tidsfristerne i den tværregionale tidsplan for P-VIT er dette nødsaget til at skulle foregå i lokaler beliggende på Ringe Sygehus.

  På udgiftssiden er der til det nye kontrolrums it-system afholdt udgifter for i alt 4,621 mio. kr., og det er forventningen, at projektets udgifter kan holdes indenfor den samlede ramme. Med forbehold for licitationsresultatet, er det forventningen, at udgifterne til byggeriet af den nye AMK-vagtcentral kan holdes indenfor den afsatte ramme.

  fold dette punkt ind Indstilling

  Til orientering.

  fold dette punkt ind Beslutning i Akut- og ø-udvalget den 04-10-2012

  Orienteredes.


  Sagsnr. 12/442
  3. Beredskabsøvelse Søby
  fold dette punkt ind Resume
  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  Der er i 2011 gennemført en beredskabsøvelse på Søby Værft på Ærø. Præhospitalleder Torsten Lang-Jensen vil på mødet orientere om øvelsen.

  fold dette punkt ind Indstilling

  Til orientering.

  fold dette punkt ind Beslutning i Akut- og ø-udvalget den 30-08-2012

  Udsættes til næste møde.

  fold dette punkt ind Beslutning i Akut- og ø-udvalget den 04-10-2012

  Orienteredes og drøftedes, herunder læring om hurtigt at kontakte AMK.


  Sagsnr. 12/442
  4. Hjertelungeredning
  fold dette punkt ind Resume
  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  Der er kursus i hjertelungeredning og brug af hjertestarter for Akut- og ø-udvalget kl. 16.00 - 18.00 i regionshuset efter udvalgsmødet.

  Underviser er præhospital leder Torsten Lang-Jensen.

  Emnerne der gennemgås er: ABC-reglen, alarmering, hjertelungeredning og brug af hjertestarter.

  fold dette punkt ind Indstilling

  Til orientering.

  fold dette punkt ind Beslutning i Akut- og ø-udvalget den 04-10-2012

  Orienteredes.


  Sagsnr. 12/4
  5. Mødeplan 2012
  fold dette punkt ind Resume
  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  Udvalget har godkendt følgende mødeplan:

  • Torsdag den 22. november 2012 
  • Torsdag den 20. december 2012


  Alle møderne holdes som udgangspunkt om torsdagen med start kl. 15.00.

  fold dette punkt ind Indstilling

  Det indstilles,

  • næste møde holdes den 22. november 2012 som temamøde på Fanø. Udvalget mødes på Esbjerg havn kl. 15 og er retur på Esbjerg havne igen ca. kl. 20.
  fold dette punkt ind Beslutning i Akut- og ø-udvalget den 04-10-2012
  Godkendt.
  fold dette punkt ind Bilag

  Sagsnr. 12/4
  6. Eventuelt
  fold dette punkt ind Resume
  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  -

  fold dette punkt ind Indstilling

  -

  fold dette punkt ind Beslutning i Akut- og ø-udvalget den 04-10-2012

  Direktør Per Busk orienterede om modeller for akutlægehelikoptere i Danmark. Sagen forventes politisk afgjort i forbindelse med finansloven.

  Udvalgsformand Thyge Nielsen orienterede om præhospitalordning i Varde Kommune i forbindelse med budgettet for 2013.

  Drøftelse af arbejdsplan for 2013.


  Siden er sidst opdateret 12-11-2012
  Kontakt Region Syddanmark

  Region Syddanmark | Tlf: 76 63 10 00 | CVR nr. 29190909 | Skriv til Regionen | Om hjemmesiden | Sitemap | Tilgængelighedserklæring