Gå til indhold
Forsiden | Kontakt | Ledige job | For ansatte | Presse og nyheder | Web-TV | Besuchen Sie unsere deutsche Website Visit our English website |
Region Syddanmark logo, link til forsiden

Region SyddanmarkpilPolitikpilDagsordner og referaterpilReferater 2012pilUdvalget for miljø, jordforurening og råstofferpilUdvalget for miljø, jordforurening og råstoffer - Referat - 24. september 2012

Udvalget for miljø, jordforurening og råstoffer - Referat - 24. september 2012

Mødedato
24-09-2012 kl. 11:00 - 11:50

Mødested
Mødeværelse 6

Deltagere
 • Bent Bechmann, C
 • Jens Møller, V
 • Hans Philip Tietje, V
 • Karsten Uno Petersen, A
 • William Jensen, A
 • Lars Aarup, O
 • Henrik J. Møller, F

 • Afbud
 • Karsten Uno Petersen, A

 • Luk alle punkter Referat


  1. Samtykke til råstofgravning udenfor råstofplanens graveområder, matr. nr. 14b, Magtenbølle, Assens Kommune
  2. Samtykke til råstofgravning udenfor råstofplanens graveområder - matr. nr. 776, Nybøl Ejerlav, Nybøl, Sønderborg Kommune
  3. Samtykke til råstofgravning udenfor råstofplanens graveområder - Del af matr. nr. 1, Rinkenæs Ejerlav, Rinkenæs, Sønderborg Kommune
  4. Samtykke til råstofgravning uden for råstofplanens graveområder, matr. nr. 2aø, Sadderup, Esbjerg Kommune
  5. Mødekalender for 2013
  6. Eventuelt
  7. Næste møde


  Sagsnr. 12/17459
  1. Samtykke til råstofgravning udenfor råstofplanens graveområder, matr. nr. 14b, Magtenbølle, Assens Kommune
  fold dette punkt ind Resume

  Assens Kommune har fremsendt ansøgning om tilladelse til indvinding af gulbrændende ler med anmodning om regionsrådets samtykke. Det ansøgte ligger uden for graveområderne i Råstofplan 2008 for Region Syddanmark, hvor der i særlige tilfælde kan meddeles tilladelse. Tilladelse forudsætter i henhold til råstofplanen samtykke fra regionsrådet.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  Assens kommune har fremsendt ansøgning om tilladelse til indvinding af blåler (gulbrændende ler) på matr. nr. 14b Magtenbølle. Arealet er 3,5 ha stort.

  Det ansøgte areal ligger i interesseområde for ler på lerfladbakken ved Magtenbølle. Arealet benyttes i dag til jordbrugsdrift. Lerfladbakker i området har typisk ca. 1 m rødbrændende ler i overfladen. Herunder er der ofte flere meter blåler, som ved brænding bliver til gule sten.

  Arealet efterbehandles til jordbrugsformål.

  Arealet ligger i et område med særlige grundvandsinteresser (OSD-område) og indvindingsoplandet til Skalbjerg Vandværk. De to boringer til vandværket viser sammenhængende lerlag hhv. fra 14 til 40 m og fra 13 til 46 m under terræn. Kommunen angiver, at kildefeltet vurderes som godt beskyttet, og at gravning af gulbrændende ler det pågældende sted ikke vurderes at forøge kildefeltets sårbarhed væsentligt.

  Assens Kommune peger på, at der på arealet, hvor der ønskes gravet, tidligere er gravet rødbrændende ler, og at arealet ligger i umiddelbar forlængelse af en råstofgrav, hvor der i dag graves gulbrændende ler. Den nuværende gravefront med 8 m smeltevandsler (ler af fin kvalitet) graves ned til 8 m under terræn. Kommunen anfører, at det ville være at foretrække, at gravning i landskabet omkring Vissenbjerg kunne undgås, men da forekomsten af det gulbrændende ler ikke er en meget udbredt råstofressource og især knyttet til dødislandskabet, må gravning i området accepteres, men begrænses til færrest mulige arealer. Ved gravning på matr.nr. 14 b graves der ikke i bakkeranden, og landskabet er i forvejen påvirket af gravning.

  Assens Kommune finder således, at andre sektorinteresser ikke tilsidesættes væsentligt ved en gravning og er indstillet på at meddele en tilladelse.

  Gulbrændende ler er et vigtigt råstof for teglværkerne på Fyn, og administrationen er ved at forberede et tillæg til råstofplanen for graveområder for gulbrændende ler. I den forbindelse vil der blive lagt vægt på, at opstille alternativer og vurdere dem i forhold til bl.a. de interesser kommunen beskriver.

  Administrationen finder, at en forudgående samlet planlægning er af stor betydning for, at indvinding af gulbrændende ler kan ske under størst mulig hensyntagen til øvrige interesser.

  Teglværket har imidlertid oplyst til kommunen, at tidshorisonten for færdiggravning på naboarealet er midten af september 2012. Dette har teglværket bekræftet telefonisk. Da et plantillæg ikke kan forventes at være færdig før tidligst om 2 år, vil konsekvensen af en manglende tilladelse være, at der lukkes for forsyningen til teglværket. Administrationen vurderer, at en tilladelse til 1,5 ha af arealet (markeret på kortbilag), vil dække behovet, indtil der på baggrund af et plantillæg bliver udlagt graveområder for gulbrændende ler.

  fold dette punkt ind Indstilling

  Det indstilles:

  At udvalget anbefaler regionsrådet, at der ikke kan meddeles accept af arealet som helhed, idet det vurderes at forudsætte en nærmere planlægning, men at der under hensyntagen til den akutte situation, meddeles accept af råstofindvinding på 1,5 ha af det ansøgte areal.

  fold dette punkt ind Beslutning i Udvalget for miljø, jordforurening og råstoffer den 24-09-2012

  Indstillingen anbefales over for regionsrådet.

  fold dette punkt ind Bilag

  Sagsnr. 12/17691
  2. Samtykke til råstofgravning udenfor råstofplanens graveområder - matr. nr. 776, Nybøl Ejerlav, Nybøl, Sønderborg Kommune
  fold dette punkt ind Resume

  Sønderborg Kommune har fremsendt ansøgning om tilladelse til indvinding af sand med anmodning om regionsrådets samtykke. Det ansøgte ligger uden for graveområderne i Råstofplan 2008 for Region Syddanmark, hvor der i særlige tilfælde kan meddeles tilladelse. Tilladelse forudsætter i henhold til råstofplanen samtykke fra regionsrådet.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  Sønderborg Kommune har fremsendt ansøgning om indvinding af sand på en del af matr. nr. 776 Nybøl Ejerlav, Nybøl. Kommunen oplyser, at det ansøgte areal er på ca. 2,25 ha og ligger uden for graveområdet. Tilladelse til indvinding af råstoffer uden for graveområde, forudsætter i henhold til råstofplanen samtykke fra regionsrådet. Der er ikke udlagt graveområder til sand, grus og sten i Sønderborg Kommune.

  Der forventes at blive indvundet op til 7000 m3/år i perioden 1/11-2012 til 1/11-2022. Den forventede gravedybde er ca. 3 meter, og der forventes at være ca. 0,2 meter muld. Kommunen forventer ikke at stille krav til bruddets størrelse. Der vil ikke blive gravet under grundvandsspejlet.

  Langs arealets nordlige side er et sten- og jorddige, der er beskyttet efter Museumslovens § 29a. Kommunen vil stille vilkår om, at der skal holdes en graveafstand til diget på mindst 3 m. Der er ikke arealer beskyttet efter naturbeskyttelseslovens §3 indenfor 100 m af det ansøgte.

  Arealet er beliggende udenfor indvindingsoplande til vandværker i et område med almindelige drikkevandsinteresser. Kommunen vurderer, at den naturlige grundvandsbeskyttelse i området er rimelig, og at råstofindvindingen ikke vil medføre betydende påvirkning af den naturlige grundvandsbeskyttelse i området.

  Kommunen oplyser, at arealet i kommuneplanen er udpeget i kategorien "særlige værdifulde landskaber". Kommunen beskriver arealet som en flot bakketop. Ansøger forventer at efterbehandle arealet til jordbrugsmæssig drift, og har ikke anført ønske om, at modtage jord udefra. Sønderborg Kommune vil foreslå indvinder, at modtage jord i råstofgraven for at bibeholde landskabsbilledet intakt. Modtagelsen af jord i råstofgrave kræver dispensation efter jordforureningslovens §52, og der er på nuværende tidspunkt ikke søgt om tilladelse. Sønderborg Kommune vil dog også være indstillet på at give indvindingstilladelse, selvom der ikke tilføres jord pga. bruddets lille størrelse.

  Sønderborg Kommune har haft sagen i høring hos naboer og har modtaget én indsigelse vedr. tilkørselsforhold. Kommunen vil derfor flytte adgangsvejen fra Gl. Broagervej til den større Broagervej. Der vil desuden blive stillet vilkår om tidspunkter for gravearbejdet og til begrænsning af støv for, at mindske generne mest muligt for de omkringboende. Ansøger forventer, at der skal ske indvinding en dag ugentligt.

  Kommunen har vurderet, at det ansøgte ikke forudsætter en VVM-vurdering efter bekendtgørelse om vurdering af visse offentlige og private anlægs virkninger på miljøet.

  Sønderborg Kommune er således indstillet på, at give en 10-årig tilladelse til ovennævnte indvinding af sand under forudsætning af bl.a., at der træffes foranstaltninger til at mindske gener for naboer, og at indvindingen sker med en afstand på 3 m til beskyttede de diger.

  På baggrund af redegørelsen fra Sønderborg Kommune om de geologiske forhold og de tilgængelige boringer i området, vurderer administrationen, at grundvandsinteresser ikke tilsidesættes ved en gravning af 3 m sand. Det vurderes samtidig, at med de angivne begrænsninger i gravningen vil natur-, kultur- og landskabsinteresser ikke blive tilsidesat.

  Administrationen vurderer derfor, at det vil være i overensstemmelse med råstofplanen at meddele samtykke til ansøgningen.

  fold dette punkt ind Indstilling

  Det indstilles:

  At regionsrådet meddeler samtykke til gravning af 3 m sand på arealet.

  fold dette punkt ind Beslutning i Udvalget for miljø, jordforurening og råstoffer den 24-09-2012

  Indstillingen anbefales over for regionsrådet.

  fold dette punkt ind Bilag

  Sagsnr. 12/19020
  3. Samtykke til råstofgravning udenfor råstofplanens graveområder - Del af matr. nr. 1, Rinkenæs Ejerlav, Rinkenæs, Sønderborg Kommune
  fold dette punkt ind Resume

  Sønderborg Kommune har fremsendt ansøgning om tilladelse til indvinding af rødbrændende ler med anmodning om regionsrådets samtykke. Det ansøgte ligger uden for graveområderne for ler i Råstofplan 2008 for Region Syddanmark. Tilladelse forudsætter derfor i henhold til råstofplanen samtykke fra regionsrådet.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  Sønderborg Kommune har fremsendt ansøgning om indvinding af rødler på del af matr. nr. 1 Rinkenæs Ejerlav, Rinkenæs. Kommunen oplyser, at det ansøgte areal er på ca. 9 ha, og der forventes at blive indvundet op til 10.000 m3/år i perioden april 2013 til 2023. Den forventede gravedybde er ca. 1 meter, og der forventes ikke at være overjord. Der vil blive stillet vilkår om, at der maksimalt er 2 ha inddraget i indvindingen ad gangen (graveareal, areal til materialeoplægning m.v.). Der skal desuden ske en løbende efterbehandling i samme takt, som indvindingen skrider frem.

  Arealet ligger delvist inden for indvindingsoplandet til Gråsten Vandværk, men udenfor område med særlige drikkevandsinteresser. Der er ca. 2,5 km til vandværkets indvindingsboringer og ca. 900 m til private brønde. Kommunen vurderer, at der er god geologisk beskyttelse af det primære grundvandsmagasin, og at bortgravning af ca. 1 m ler på arealet ikke vil påvirke denne beskyttelse nævneværdigt. Kommunen finder således, at den ansøgte indvinding af ler ikke er i strid med grundvandsinteresserne i området.

  Under kommunens høring, har én nabo gjort indsigelse. Indsigelsen omhandler bekymring over, at man indvinder ler tæt på et habitatområde. Habitatområdet er et skovområde beliggende langs det ansøgtes nordside. Habitatområdet er udpeget dels på grund af særlige skovtyper og dels på grund af søer, vandhuller og højmoser med bl.a. stor vandsalamandere. Sønderborg Kommune oplyser, at der i gravetilladelsen vil blive stillet vilkår om, at der ikke må indvindes ler nærmere end 10 m fra skoven. Kommunen vurderer, at vilkåret gør, at lergravningen ikke vil have en nævneværdig indvirkning på habitatområdet. Ind mod skoven afgrænses arealet af et sten- og jorddige beskyttet efter Museumslovens § 29a. Den 10 m beskyttelsesbræmme til habitatområdet vil også tilgodese beskyttelse af diget.

  Det ansøgte er i dag landbrugsjord, og ansøger ønsker, at arealet efterbehandles til jordbrugsmæssig drift. Der vil ikke blive modtaget fyldjord.

  Arealet ligger i særlige værdifulde landskaber, udpeget i kommuneplanen. Kommunen vurderer, at afgravning af 1 m ler på arealet ikke vil have væsentlig indvirkning på de landskabelige værdier.

  Kommunen vurderer, at det ansøgte ikke forudsætter en VVM-vurdering efter bekendtgørelse om vurdering af visse offentlige og private anlægs virkninger på miljøet, grundet indvindingens størrelse, placering og ringe miljøpåvirkning.

  Sønderborg Kommune er således indstillet på, at give en 10-årig tilladelse til ovennævnte indvinding af rødler under forudsætning af bl.a., at indvindingen maksimalt sker på 2 ha ad gangen og med minimum 10 meters afstand til habitatområdet på naboarealet.

  På baggrund af redegørelsen fra Sønderborg Kommune om de geologiske forhold og de tilgængelige boringer i området, vurderer administrationen, at grundvandsinteresser ikke tilsidesættes ved en gravning af 1 m moræneler. Det vurderes samtidig, at med de angivne begrænsninger i gravningen vil natur- og landskabsinteresser ikke blive tilsidesat.

  Administrationen vurderer derfor, at det vil være i overensstemmelse med råstofplanen at meddele samtykke til ansøgningen, og at det ikke vil være nødvendigt at indsætte vilkår om efterbehandling til ekstensivt landbrug på baggrund af, at den øverste meter af lerlaget fjernes.

  fold dette punkt ind Indstilling

  Det indstilles:

  At udvalget anbefaler regionsrådet at meddele samtykke til gravning af 1 m rødbrændende ler på arealet.

  fold dette punkt ind Beslutning i Udvalget for miljø, jordforurening og råstoffer den 24-09-2012

  Indstillingen anbefales over for regionsrådet.

  fold dette punkt ind Bilag

  Sagsnr. 12/18890
  4. Samtykke til råstofgravning uden for råstofplanens graveområder, matr. nr. 2aø, Sadderup, Esbjerg Kommune
  fold dette punkt ind Resume

  Esbjerg Kommune har den 4. september 2012, meddelt en tilladelse efter råstofloven til fortsat gravning af sand, grus og sten på matr.nr. 2aø Sadderup. Arealet ligger delvis uden for graveområde i Råstofplan 2008, hvor der i særlige tilfælde kan meddeles tilladelse. Tilladelse forudsætter i henhold til råstofplanen samtykke fra regionsrådet.

  Tilladelsen er givet uden, at kommunen på forhånd har indhentet dette samtykke, og derfor har administrationen påklaget afgørelsen for, at regionsrådet kan tage stilling til, om samtykke kan meddeles.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  Esbjerg Kommune har den 4. september 2012 meddelt en tilladelse efter råstofloven til fortsat gravning af sand, grus og sten på matr.nr. 2aø Sadderup.

  Den ene halvdel af arealet ligger i et graveområde for sand, grus og sten, mens den anden halvdel ligger udenfor, men i interesseområde for sand, grus og sten. Kommunen skulle derfor have indhentet samtykke fra regionsrådet inden, at tilladelsen blev givet.

  Kommunen har ikke indhentet samtykke, og derfor har administrationen påklaget afgørelsen for at kunne overholde klagefristen den 4. oktober 2012.

  Sagen forelægges regionsrådet for, at der kan tages stilling til, om der kan meddeles samtykke, således at klagen kan trækkes tilbage.

  Esbjerg Kommune har fremsendt kopi af en tidligere tilladelse for arealet, der gjaldt frem til udgangen af 2011.

  Esbjerg Kommune har vurderet, at råstofgravningen ikke påvirker miljøet væsentligt, og at der derfor ikke skal udarbejdes en VVM-redegørelse.

  Råstofplan 2008 åbner mulighed for udvidelse eller forlængelse af eksisterende indvindingstilladelser uden for graveområder, hvis det ikke er i strid med andre hensyn eller til væsentlig gene for nabobebyggelser.

  På baggrund af at der er tale om forlængelse af en eksisterende grav, og på baggrund af kommunens vurdering af at der ikke er VVM-pligt, vurderer administrationen, at tilladelse til gravning af sand, grus og sten på det pågældende areal er i overensstemmelse med råstofplanen.

  fold dette punkt ind Indstilling

  Det indstilles:

  At regionsrådet meddeler samtykke til gravning af sand, grus og sten på matr. nr. 2aø Sadderup.

  fold dette punkt ind Beslutning i Udvalget for miljø, jordforurening og råstoffer den 24-09-2012

  Indstillingen anbefales over for regionsrådet.

  fold dette punkt ind Bilag

  Sagsnr. 12/1052
  5. Mødekalender for 2013
  fold dette punkt ind Resume

  Der foreligger forslag til mødeplan for 2013.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  Der foreslås følgende mødeplan for 2013 for Udvalget for miljø, jordforurening og råstoffer:

  Torsdag den 31. januar 2013 kl. 14.00-16.00.

  Torsdag den 21. marts 2013 kl. 14.00-16.00 (Reserveret).

  Torsdag den 25. april 2013 kl. 12.00-14.00.

  Fredag den 24. maj 2013 kl. 10.00-12.00.

  Torsdag den 12. september 2013 kl. 14.00-16.00.

  Torsdag den 31. oktober 2013 kl. 14.00-16.00.

  Torsdag den 12. december 2013 kl. 12.00-14.00.

  fold dette punkt ind Indstilling

  Det indstilles:

  At mødeplanen for 2013 godkendes.

  fold dette punkt ind Beslutning i Udvalget for miljø, jordforurening og råstoffer den 24-09-2012

  Mødekalenderen for 2013 blev godkendt.  


  Sagsnr. 12/1052
  6. Eventuelt
  fold dette punkt ind Resume
  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
  fold dette punkt ind Indstilling
  fold dette punkt ind Beslutning i Udvalget for miljø, jordforurening og råstoffer den 24-09-2012

  Jakob Sønderskov Weber orienterede om udarbejdelse af forslag til ny råstofplan, der forventes forelagt på næste udvalgsmøde den 22. november 2012.

  Jakob Sønderskov Weber gav kort status for arbejdet ved banegravsdepotet i Grindsted, og at dette arbejde forventes afsluttet i november 2012.


  Sagsnr. 12/1052
  7. Næste møde
  fold dette punkt ind Resume

  Næste møde er torsdag den 22. november 2012 kl. 15.00-17.00 i Regionshuset.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
  fold dette punkt ind Indstilling

  Til orientering.

  fold dette punkt ind Beslutning i Udvalget for miljø, jordforurening og råstoffer den 24-09-2012

  Næste møde er torsdag den 22. november 2012 kl. 15.00-17.00 i Regionshuset.


  Siden er sidst opdateret 31-10-2012
  Kontakt Region Syddanmark

  Region Syddanmark | Tlf: 76 63 10 00 | CVR nr. 29190909 | Skriv til Regionen | Om hjemmesiden | Sitemap | Tilgængelighedserklæring