Gå til indhold
Forsiden | Kontakt | Ledige job | For ansatte | Presse og nyheder | Web-TV | Besuchen Sie unsere deutsche Website Visit our English website |
Region Syddanmark logo, link til forsiden

Innovationsudvalget - Referat - 20. september 2012

Mødedato
20-09-2012 kl. 14:00 - 16:00

Mødested
CKH, Vejle, mødelokale 2

Deltagere
 • Sonny Berthold, V
 • Ingeborg Moritz Hansen, V
 • Jørgen Pless, L
 • John Lohff, C
 • Poul-Erik Svendsen, A
 • Andrea Terp, A
 • Willy Sahl, A
 • Pia Tørving, A
 • Bjarne Juel Møller, O
 • Henrik J. Møller, F
 • Otto Ottosen, V

 • Afbud
 • Andrea Terp, A

 • Luk alle punkter Referat


  1. Velfærdsteknologisk center
  2. It-strategi til understøttelse af samarbejdet mellem sygehuse, kommuner og praksissektoren i Region Syddanmark 2011–2014
  3. Intelligent offentlig efterspørgsel indenfor sundhedsområdet
  4. Orientering om statusrapporter til Sundhedsstyrelsen i specialeplanlægningen for 2011
  5. Incubator program i Syddansk Sundhedsinnovation
  6. Mødeplan 2012
  7. Siden sidst
  8. Meddelelser
  9. Eventuelt
  10. Lukket punkt vedr. Orientering vedrørende licitation på udbygning af Kolding Sygehus


  Sagsnr. 12/5645
  1. Velfærdsteknologisk center
  fold dette punkt ind Resume
  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  Region Syddanmark og Vejle Kommune ønsker at være i front, når det handler om at udvikle og anvende velfærdsteknologi til gavn for borgerne. Derfor vil parterne i fællesskab udvikle et velfærdsteknologisk center, der danner rammen for et brugerorienteret og innovativt samarbejde mellem borgere, pårørende, social- og sundhedsfaglige medarbejdere, vidensinstitutioner og private virksomheder.

  Center for Kommunikation og Hjælpemidler (CKHM) i Vejle yder en tværfaglig koordineret, sammenhængende og vidensbaseret rehabiliteringsindsats til borgere med kommunikations- og mobilitetshandicaps. Denne opgaveportefølje kan med fordel integreres i et kommende velfærdsteknologisk center og intentionen er således at kommunikationscentret omdannes til et velfærdsteknologisk center.

  På mødet gives en præsentation af regiones visioner for det velfærdsteknologiske center ligesom der vil være en præsentation af Center for Kommunikation og Hjælpemidler samt rundvisning i centret.

  fold dette punkt ind Indstilling

  Til orientering.

  fold dette punkt ind Beslutning i Innovationsudvalget den 20-09-2012

  Orienteredes og drøftedes, herunder bl.a. om samarbejde med kommunerne, rådgivningsfunktion, borgerservice, VISO, markedsføring, velfærdsteknologi, forebyggelse, genoptræning i eget hjem, en tidlig og intensiv indsats er vigtigt - indtænke teknologiske løsninger, working lab mv.


  Sagsnr. 12/8766
  2. It-strategi til understøttelse af samarbejdet mellem sygehuse, kommuner og praksissektoren i Region Syddanmark 2011–2014
  fold dette punkt ind Resume

  It-strategien til understøttelse af samarbejdet mellem sygehuse, kommuner og praksissektoren i Region Syddanmark 2011–2014 indeholder foruden fælles principper og forudsætninger for det tværsektorielle it-samarbejde en handleplan med i alt 14 fælles projekter til udbredelse, pilotprojekter eller foranalyse. It-strategien blev godkendt af Sundhedskoordinationsudvalget den 20. august 2012.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  I 2007 udformede kommunerne og Region Syddanmark en fælles it-strategi for tværsektoriel sundhedskommunikation. I kraft af denne it-strategi er der etableret et digitalt fællesskab mellem kommuner, sygehuse og lægepraksis om det sammenhængende borger- og patientforløb. Med sundhedsaftalerne 2011–2014, de nye aftaleområder og grundaftalen om tværsektoriel anvendelse af it, telemedicin og velfærdsteknologier samt nye nationale it-strategier og initiativer er der behov for en videreudvikling af it-strategien for tværsektoriel sundhedskommunikation.

  Det administrative Kontaktudvalg (DAK) i Region Syddanmark nedsatte på mødet den 22. juni 2011 en it-styregruppe, der havde til formål at formulere en ny fælles it-strategi for det tværsektorielle samarbejde. Den nu foreliggende it-strategi er resultatet af en proces, hvor en skrivegruppe med deltagelse fra både kommuner, almen praksis og Region Syddanmark i fællesskab har formuleret et forslag til it-styregruppen.

  Forslaget til it-strategi har efterfølgende været i høring hos Lægeforeningen, sygehusene, kommunerne mv. It-styregruppen har behandlet høringssvarene, og forslaget til it-strategi er blevet tilrettet. Strategien blev godkendt af Sundhedskoordinationsudvalget den 20. august 2012.

  Denne nye it-strategi skal bidrage til en fortsat visionær og proaktiv udvikling af digitaliseringen og anvendelse af it og velfærdsteknologi omfattende samtlige centrale aktører: de 22 kommuner, regionens sygehuse samt praksisområdet. Strategien bygger på den ene side videre på allerede opnåede resultater, og på den anden side skitseres nye indsatsområder. Der er opstillet handleplaner i form af et projektkatalog for videreudvikling i de kommende år til gavn for borgerne og sundhedsområdets aktører.

  De enkelte projekter vil blive igangsat successivt – enkelte er allerede i gang. Opfølgning på implementeringen af de enkelte projekter vil foregå i regi af DAK, som således overordnet er ansvarlig for gennemførelse af den samlede it-strategi.

  fold dette punkt ind Indstilling

  Det indstilles, at udvalget anbefaler regionsrådet,

  • at it-strategien godkendes.
  fold dette punkt ind Beslutning i Innovationsudvalget den 20-09-2012

  Udvalget anbefaler indstillingen overfor regionsrådet.

  Udvalget vil gerne på et senere møde have forelagt status for, hvordan det går med implementering, herunder vil udvalget gerne orienteres om, hvordan it-systemerne virker i praksis.

  Jens Elkjær orienterede om udfordringer med implementering af bl.a. FMK (Fælles Medicin Kort).

  fold dette punkt ind Bilag

  Sagsnr. 12/18846
  3. Intelligent offentlig efterspørgsel indenfor sundhedsområdet
  fold dette punkt ind Resume

  Den offentlige sektor er suverænt den største indkøber og forbruger af produkter og ydelser inden for sundhedsområdet i Norden. Dette skaber muligheder for at efterspørge nye og innovative produkter og ydelser fra den private sektor.

  Nordisk Innovation under Nordisk Ministerråd har lanceret et kald for pilotprojekter, der vil kunne bidrage til øget brug af såkaldt intelligent offentlig efterspørgsel og tættere samarbejde mellem leverandører og offentlige indkøbere indenfor sundhedsområdet i de nordiske lande.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  Med intelligent offentlig efterspørgsel indenfor sundhedsområdet menes, at markedet (de offentlige kunder på sundhedsområdet) skal kunne trække innovation i den private sektor ved at efterspørge innovative løsninger på problemer og udfordringer med afsæt i sundhedssektorens behov.

  Offentlig-privat innovation indenfor velfærds- og sundhedsområdet udgør en væsentlig del af Syddansk Vækstforums erhvervsstrategi 2012-2020 og handlingsplan for 2012-2013. At styrke mulighederne for et velfungerende offentlig-privat samarbejde er ligeledes et af rationalerne bag Syddansk Sundhedsinnovation, der arbejder med innovationsprojekter indenfor sundhedsområdet i Region Syddanmark.

  Den syddanske vækstmodel, som indgår i Syddansk Vækstforums erhvervsudviklingsstrategi, er fundamentet for at realisere potentialet inden for vækstforums forretningsområder, herunder sundheds- og velfærdsinnovation. Modellen understøtter rammebetingelserne for udviklingen af nye velfærds- og sundhedsteknologiske løsninger ved blandt andet at styrke udbud af og efterspørgsel efter de rigtige produkter.

  Intelligent offentlig efterspørgsel indgår også som element i regeringens kommende nationale innovationsstrategi. Den offentlige sektor er suverænt den største indkøber og forbruger af produkter og ydelser inden for sundhedsområdet i Norden. Dette skaber muligheder for at efterspørge og kræve nye og innovative produkter og ydelser fra den private sektor. Der er imidlertid i dag væsentlige barrierer for dette samarbejde mellem den offentlige og private sektor, da en blanding af udbudsregler, prisfokuseret indkøbspolitik og risikoaversion ofte kan gøre det vanskeligt at afsætte og kommercialisere nye teknologier. Det gælder i mange tilfælde også for teknologier, der er udviklet i samarbejde mellem private og offentlige parter – såkaldte offentlig-private innovationssamarbejder.

  De nordiske erhvervs- og handelsministre har iværksat et fælles fyrtårnsprojekt ”Nordisk samarbejdsprogram for innovation og erhvervspolitik 2011-2013”. En del af dette fælles projekt omhandler ”Innovation i sundhedssektoren gennem offentlig indkøb og regulering”.

  For at imødegå barriererne for intelligent offentlig efterspørgsel har Nordisk Innovation i samarbejde med de nordiske erhvervs- og handelsministre lanceret et pilotprojektudbud sammen med sine samarbejdspartnere. Projekterne skal bidrage til at gøre den nordiske sundhedssektor til en endnu mere innovativ og krævende indkøber.

  De overordnede temaer for udbuddet er:

  • Udvikling af et nordisk kompetencenetværk inden for indkøbere i sundhedssektoren.
  • Forbedring af kendskabet til markedet blandt indkøbere og fremme af dialogen mellem offentlige indkøbere og leverandører.

  Der er desuden også en ”åben post” for andre projektforslag på området.

  Der udbydes en ramme på op til i alt 10 mio. NOK til finansiering af op til fem nordiske projekter omkring intelligente offentlige indkøb indenfor sundhedssektoren. Projekter skal have deltagelse af minimum tre – og gerne alle – nordiske lande. Projektdeltagerne forventes at bidrage med 50 % medfinansiering i form af kontante midler eller medarbejdertimer.

  Målgruppen for satsningen er offentlige indkøbsmiljøer inden for sundhedssektoren, men også andre organisationer med kompetence inden for området er velkommen til at søge.

  Fristen for indsendelse af forslag er onsdag den 24. oktober 2012 kl. 10.


   

  fold dette punkt ind Indstilling

  Det indstilles, at Innovationsudvalget anbefaler regionsrådet,

  • at administrationen i samarbejde med nordiske partnere udarbejder en ansøgning til Nordisk Innovation.
  fold dette punkt ind Beslutning i Innovationsudvalget den 20-09-2012

  Udvalget anbefaler indstillingen overfor regionsrådet.

  fold dette punkt ind Bilag

  Sagsnr. 12/17863
  4. Orientering om statusrapporter til Sundhedsstyrelsen i specialeplanlægningen for 2011
  fold dette punkt ind Resume

  Region Syddanmark har indsendt statusrapporter vedr. opgavevaretagelsen for den specialiserede behandling som Sundhedsstyrelsen godkender placeringen af. Det generelle billede er, at Region Syddanmark har implementeret de tildelte funktioner.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  I følge Sundhedslovens § 208 stk. 5 skal regioner og private sygehuse årligt afgive en statusrapport til Sundhedsstyrelsen om opfyldelsen af kravene til varetagelsen af tildelte specialfunktioner. Herudover vil Sundhedsstyrelsen hvert år udvælge et mindre antal specialfunktioner eller specialer, for hvilke der skal afgives detaljeret statusrapport. I år drejer det sig om otte specialer, inden for hvilke der er udvalgt en eller flere funktioner til detaljeret statusrapport.

  Region Syddanmark har den 11. september 2012 indsendt statusrapporter til Sundhedsstyrelsen, som styrelsen i brev af 28. juni 2012 har udbedt sig.

  Det generelle billede fra de indkomne statusrapporter er, at specialeplanen er implementeret i overensstemmelse med Sundhedsstyrelsens godkendelser og krav til varetagelsen af de tildelte specialfunktioner. Ud af 34 somatiske specialer er der ni specialer, som har en eller flere funktioner, som ikke er fuldstændig implementeret i forhold til specialeplanen. Årsagerne hertil er bl.a. forbigående vakante stillinger eller forsinkelse i indgåelse af formaliserede samarbejdsaftaler med sygehuse, som varetager den pågældende regionsfunktion eller højtspecialiserede funktion. Det bemærkes, at det er en meget lille del af specialeplanen, som ikke er opfyldt, idet der inden for hver speciale ofte er mere end 20 funktioner.

  Der vil internt i regionen ske en løbende opfølgning med henblik på senere implementering af de berørte funktioner, som pt. ikke er fuldt implementeret.

  fold dette punkt ind Indstilling

  Til orientering.

  fold dette punkt ind Beslutning i Innovationsudvalget den 20-09-2012

  Orienteredes.

  Oversigt over specialer og funktioner, der mangler implementering i forbindelse med statusrapporter til Sundhedsstyrelsen vedlægges.

  fold dette punkt ind Bilag

  Sagsnr. 12/3662
  5. Incubator program i Syddansk Sundhedsinnovation
  fold dette punkt ind Resume

  Region Syddanmark har som den første region lanceret et Incubator-program, der går ud på, at medarbejdere i Region Syddanmark, som har en (meget) god forretningsidé, kan få ressourcer til at udvikle denne helt frem til evt. at kunne danne en virksomhed omkring ideen. Der er nu udvalgt 4 projektidéer, der går videre i Incubator-programmets næste fase.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  Incubator-programmet i Syddansk Sundhedsinnovation har til formål at udvikle meget gode forretningsidéer inden for regionens driftsområder ved at understøtte medarbejdere i Region Syddanmark med sådanne potentielt set meget perspektivrige idéer helt frem til evt. at kunne danne en virksomhed omkring ideen. Strategisk set er Incubator-programmet en måde at skabe reelle forbedringer på sundhedsområdet, øge iværksætterkulturen blandt Region Syddanmarks ansatte, skabe spin-off virksomheder internt i Region Syddanmark og endnu en ny måde at lave offentlig-privat innovation (OPI) på.

  Syddansk Sundhedsinnovation afholdt i august en konkurrence, der indkaldte idéer/projekter med meget stort potentiale til at skabe innovation i regionens drift. Der er nu udvalgt 4 projektidéer, der går videre i næste fase i Incubator. Det drejer sig om et blodvarmeapparat til børn og nyfødte, der uden brug af elektricitet, skal være tilgængeligt til brug både af sygehuspersonale og i det præhospitale sundhedssystem. Dernæst er der en idé, der går ud på at udvikle en mere skånsom og brugervenlig måde at lysbehandle børn med gulsot på. Endelig er der to projekter fra psykiatrien, der handler om at bruge sanseintegration hhv. musik i behandlingen af psykiatrisk syge med det formål at nedbringe tvang og mindske medicinforbruget.

  Projekterne blev anbefalet af en jury bestående af 4 professionelle erhvervs- og investeringsfolk. Vinderidéerne/-projekterne får tildelt ressourcer (frikøb af personale, ekstern bistand, adgang til regionens ressourcer og med særlige aftaler adgang til patienter) til at udvikle forretningsidéen og får udsigt til at starte egen virksomhed – enten med Region Syddanmark som partner eller som selvstændig. Regionens bidrag i idémodningsfasen indgår i fastsættelsen af idéhaverens godtgørelse efter lov om opfindelser. Der er i samarbejde med de professionelle erhvervs-/investeringsfolk lavet individuelle aftaler med Incubator-deltagerne omkring ressourcer og milepæle frem til primo december. Her skal der igen tages stilling til, om projekterne kan fremvise den efterspurgte fremdrift og har opnået de fastlagte milepæle, og om man stadig tror på projektet.

  Krav til projekterne/idéerne var, at de skal have potentiale til at levere reel (radikal) innovation indenfor sundheds-, social- eller psykiatriområdet, dvs. de skal opfylde mindst et af følgende kriterier: 1) Massiv forbedring (3-5 gange bedre) af eksisterende funktioner/ydelser på sundhedsområdet, 2) Massivt besparelsespotentiale (30-40%) eller 3) Levere en verdensnyhed som kan bruges af Region Syddanmark fremover. Derudover skal projekterne have såkaldt dedikerede ressourcer, dvs. at projektet i alle projektets faser skal have mindst en person, der kun arbejder med dette projekt. Endelig skal projekterne have et erhvervsøkonomisk potentiale.

  Incubator-programmet er finansieret med 1,9 mio. kr., som allerede er bevilget af Regionsrådet til ”Velfærdsteknologisk startpakke – INVIA Incubator”. Derudover bliver der finansieret et væsentligt beløb (ca. 1,3 mio. kr.) til frikøb af personale til at arbejde fokuseret med deres projektidéer. De 1,3 mio. kr. stammer fra INVIAs oprindelige bevilling til projekt Brugerdreven Innovation til udvikling af Velfærdsteknologier (BIV), der er finansieret af EU via Erhvervs- og Byggestyrelsen. Erhvervsstyrelsen har allerede godkendt Incubator-forløbet. Den juridiske afklaring af mulighederne for finansiering af projekterne har fundet sted.

  fold dette punkt ind Indstilling

  Til orientering.

  fold dette punkt ind Beslutning i Innovationsudvalget den 20-09-2012

  Orienteredes.


  Sagsnr. 12/8
  6. Mødeplan 2012
  fold dette punkt ind Resume
  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  Mødeplan for 2012 i Innovationsudvalget:

  • Torsdag den 25. oktober 2012, kl. 14.00 - 16.00 - Syddansk Sundhedsinnovation, Forskerparken i Odense.
  • Torsdag den 22. november 2012, kl. 13.00 - 15.00 - Regionshuset (Fællesmøde med Psykiatrien kl. 13.00 - 14.00).
  • Torsdag den 13. december 2012, kl. 14.00 - 16.00 - Regionshuset.

  Møderne er koordineret med regionsrådsmøder, forretningsudvalgsmøder og andre udvalgsmøder i 2012.

  fold dette punkt ind Indstilling

  Det indstilles,

  • at næste møde afholdes den 25. oktober 2012, kl. 14.00 - 16.00 på Syddansk Sundhedsinnovation, Forskerparken i Odense.
  fold dette punkt ind Beslutning i Innovationsudvalget den 20-09-2012

  Godkendt.

  Til udvalgets næste møde søges arrangeret en demonstration af, hvordan it-systemerne virker i praksis, jf. pkt. 1.


  Sagsnr. 12/8
  7. Siden sidst
  fold dette punkt ind Resume
  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  -

  fold dette punkt ind Indstilling
  fold dette punkt ind Beslutning i Innovationsudvalget den 20-09-2012

  Orientering om pressemeddelelse af 20. september 2012 angående Sundheds- og Velfærdskonsortiet.

  Regionsrådsmedlem Ingeborg M. Hansen orienterede fra møde i Sundhedsudvalget i Danske Regioner angående betegnelser for fælles akutmodtagelser. Der lægges op til et nationalt arbejde omkring fælles betegnelser.


  Sagsnr. 12/8
  8. Meddelelser
  fold dette punkt ind Resume
  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  -

  fold dette punkt ind Indstilling
  fold dette punkt ind Beslutning i Innovationsudvalget den 20-09-2012

  -


  Sagsnr. 12/8
  9. Eventuelt
  fold dette punkt ind Resume
  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  -

  fold dette punkt ind Indstilling
  fold dette punkt ind Beslutning i Innovationsudvalget den 20-09-2012

  -


  Sagsnr. 12/8
  10. Lukket punkt vedr. Orientering vedrørende licitation på udbygning af Kolding Sygehus
  fold dette punkt ind Resume
  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
  fold dette punkt ind Indstilling

  Siden er sidst opdateret 26-10-2012
  Kontakt Region Syddanmark

  Region Syddanmark | Tlf: 76 63 10 00 | CVR nr. 29190909 | Skriv til Regionen | Om hjemmesiden | Sitemap | Tilgængelighedserklæring