Gå til indhold
Forsiden | Kontakt | Ledige job | For ansatte | Presse og nyheder | Web-TV | Besuchen Sie unsere deutsche Website Visit our English website |
Region Syddanmark logo, link til forsiden

Region SyddanmarkpilPolitikpilDagsordner og referaterpilReferater 2012pilUdvalget for Regional UdviklingpilUdvalget for Regional Udvikling - Referat - 17. september 2012

Udvalget for Regional Udvikling - Referat - 17. september 2012

Mødedato
17-09-2012 kl. 15:00 - 15:25

Mødested
Mødeværelse 2

Deltagere
 • Lasse Krull, C
 • Preben Jensen, V
 • Carsten Abild, V
 • Preben Friis-Hauge, V
 • Hans Philip Tietje, V
 • Karsten Uno Petersen, A
 • William Jensen, A
 • Margot Torp, A
 • Frede Skaaning, A
 • Kristian Grønbæk Andersen, B
 • Torben W. Smith, F

 • Afbud
 • Hans Philip Tietje, V

 • Luk alle punkter Referat


  1. Syddansk Uddannelsesaftale - fokus på unge der mistrives
  2. Optag på de videregående uddannelser 2012
  3. Mødekalender 2013
  4. Eventuelt
  5. Næste møder


  Sagsnr. 12/14762
  1. Syddansk Uddannelsesaftale - fokus på unge der mistrives
  fold dette punkt ind Resume

  Med Syddansk Uddannelsesaftales handlingsplan 2012-2013, er der udpeget 6 udfordringer som skal løses, hvis det skal lykkes at nå de tre målsætninger på uddannelsesområdet. Styregruppen for Syddansk Uddannelsesaftale har sat særligt fokus på udfordringen vedr. de unge der mistrives, og som derfor risikerer ikke at gennemføre deres ungdomsuddannelse. Parterne i Syddansk Uddannelsesaftale vil arbejde sammen om at finde løsninger. Lykkes den fælles indsats i forhold til unge der mistrives, kan det forventes, at andelen af unge der får en ungdomsuddannelse, vil stige fra ca. 83% til næsten 89%.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  Med Syddansk Uddannelsesaftales handlingsplan 2012-2013, er der udpeget 6 udfordringer som skal løses, hvis det skal lykkes at nå de tre målsætninger på uddannelsesområdet, heriblandt målsætningen om at 95% af de unge skal gennemføre en ungdomsuddannelse.

  Styregruppen for Syddansk Uddannelsesaftale besluttede på deres møde 11. juni 2012, at finde fælles løsninger på udfordringen vedr. de unge der mistrives. De unge, der mistrives, skal sikres støtte således, at de kan gennemføre en ungdomsuddannelse.

  Stadig flere unge mistrives i større eller mindre grad, hvilket kan være en barriere for at gennemføre et uddannelsesforløb. Ca. 25% af de syddanske unge der ikke går videre efter folkeskolen eller falder fra en ungdomsuddannelse inden for det første år, angiver personlige problemer som en væsentlig årsag. Det svarer til 880 unge ud af en ungdomsårgang, som ikke fik en ungdomsuddannelse på grund af mistrivsel, herunder psykiske problemer.

  Fælles kommunale og regionale udfordringer og løsninger

  Personlige problemer og mistrivsel dækker over mange forskellige problemer. Det er kun en del af de unge med personlige problemer, som har psykiske lidelser.

  Det er en kompleks udfordring at hjælpe unge, der mistrives med at gennemføre en uddannelse. Det kræver en fælles koordineret indsats fra kommuner, region og uddannelsesinstitutioner.

  Styregruppen for Syddansk Uddannelsesaftale, med repræsentanter fra bl.a. kommunerne, ungdomsuddannelserne og regionen, vil arbejde sammen om tiltag, som kan øge trivslen blandt de unge. Der er derfor nedsat en arbejdsgruppe der skal komme med konkrete forslag til indsatser, der hurtigt kan iværksættes, og med en markant effekt på gennemførslen på ungdoms- og videregående uddannelser. Forslagene forelægges for styregruppen på næste styregruppemøde den 9. oktober 2012.

  Desuden er der ved at blive udarbejdet en analyse af udfordringerne i forhold til at støtte unge der mistrives, eller er på vej ud i mistrivsel. Analysen skal bidrage til, at parterne i Syddansk Uddannelsesaftale har et solidt videngrundlag til at iværksætte de rigtige løsninger. Analysen udarbejdes sideløbende med arbejdsgruppens arbejde med afrapportering på styregruppemødet den 9. oktober 2012.

  Den fælles indsats for at øge unges trivsel, vil dertil blive drøftet med kommunernes børne- og kulturchefer den 6. oktober 2012.

  Lykkes den fælles indsats i forhold til unge der mistrives, kan det forventes, at andelen af unge der får en ungdomsuddannelse, vil stige fra ca. 83% til næsten 89%.

  fold dette punkt ind Indstilling

  Til orientering.

  fold dette punkt ind Beslutning i Udvalget for Regional Udvikling den 17-09-2012

  Til orientering.


  Sagsnr. 12/690
  2. Optag på de videregående uddannelser 2012
  fold dette punkt ind Resume

  De videregående uddannelser i Syddanmark, har samlet set oplevet en stigning på 10% i antallet af unge, der er blevet tilbudt optagelse på de videregående uddannelser i 2012 sammenlignet med 2011. Der er en stigning på såvel de lange videregående uddannelser, de mellemlange videregående uddannelser og de korte videregående uddannelser.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  De videregående uddannelser i Syddanmark, har samlet set oplevet en stigning på 10% i antallet af unge, der er blevet tilbudt optagelse i 2012 sammenlignet med 2011.

  Nedenstående tabel viser udviklingen i antallet af optagne på de videregående uddannelsesinstitutioner i Syddanmark pr. 30. juli 2012. Det er værd at bemærke, at der siden den 30. juli 2012, har været løbende optag på uddannelser med ledige pladser, hvorfor det faktiske antal af studerende kan være højere end nedenstående tabel angiver.

  Tilbud om optag på de videregående uddannelser 2010-2012

  Uddannelsesinstitution

  Optag 2010

  Optag 2011

  Optag 2012

  Procentvis ændring fra 2011-12

  Syddansk Universitet

  3109

  3733

  4252

  13,9

  Aalborg Universitet Esbjerg

  68

  66

  120

  81,8

  UC Lillebælt

  1817

  2055

  2098

  2,1

  UC Syddanmark

  1581

  1730

  1748

  1,0

  Erhvervsakademi Sydvest

  460

  384

  501

  30,5

  Erhvervsakademi Kolding

  386

  375

  375

  0

  Erhvervsakademi Lillebælt

  1061

  1098

  1286

  17,1

  Kilde: KOT tal opgjort pr. 30/7 2012

  Syddansk Universitet har haft en stigning i antallet der er blevet tilbudt optag, på ca. 13,9% sammenlignet med 2011, og der er en stigning på alle fakulteter. Københavns Universitet og Aarhus Universitet havde til sammenligning stigninger på henholdsvis 4,3% og 8,4%. Aalborg Universitet har haft en fremgang på 20%.

  Både UC Syddanmark og UC Lillebælt har haft stigninger på henholdsvis 1,0% og 2,1% sammenlignet med 2011. Der er små stigninger inden for de fleste uddannelser, mens søgningen til læreruddannelserne er faldet alle steder hvor den udbydes. Det samme gør sig gældende for pædagoguddannelserne, undtaget pædagoguddannelsen i Aabenraa.

  To af de tre erhvervsakademier i Syddanmark, har oplevet en markant fremgang i antallet af optagne. Erhvervsakademi Sydvest har haft en stigning på 30,5%, mens Erhvervsakademi Lillebælt har haft en stigning på 17,1% sammenlignet med 2011. Erhvervsakademi Kolding har status quo i antallet af optagne.

  Det kan bemærkes, at både Syddansk Universitet og Aalborg Universitet Esbjerg, har oplevet en markant fremgang på ingeniørstudierne. Øget optag på ingeniørstudierne er et af delmålene i Vækstforums handlingsplan indenfor forretningsområdet, Bæredygtig Energi.

  Der er dog fortsat behov for at øge søgningerne til ingeniørstudierne, særligt inden for mekatronik og stærkstrøm, for fortsat at styrke udviklingen inden for energieffektivisering.

  I vedlagte bilag findes en uddybet oversigt over, hvor mange der er blevet tilbudt optagelse på de videregående uddannelser – herunder en oversigt over de forskellige fakulteter på Syddansk Universitet, og en status på de forskellige uddannelser på henholdsvis MVU og KVU niveauet.

  Desuden er der en oversigt med udvalgte uddannelser på SDU, med særlig relevans ift. Science Region og erhvervsudviklingsstrategien generelt.

  Det stigende optag vil bidrage positivt ift. regionsrådets målsætning om, at 50% af drengene skal gennemføre en videregående uddannelse. I forbindelse med offentliggørelsen af Syddansk Uddannelsesaftales effektmodel for 2012, vil der være data, der sondrer mellem drenge og piger ift., hvor mange der forventes at gennemføre en videregående uddannelse.

  fold dette punkt ind Indstilling

  Til orientering.

  fold dette punkt ind Beslutning i Udvalget for Regional Udvikling den 17-09-2012

  Til orientering.

  fold dette punkt ind Bilag

  Sagsnr. 12/96
  3. Mødekalender 2013
  fold dette punkt ind Resume

  Der foreligger forslag til mødeplan for 2013.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  Der foreslås følgende mødeplan for 2013 for Udvalget for Regional Udvikling på mandage kl. 15.00:

  Mandag den 21. januar 2013 kl. 15.00

  Mandag den 11. februar 2013 kl. 15.00

  Mandag den 18. marts 2013 kl. 15.00

  Mandag den 22. april 2013 kl. 15.00

  Mandag den 13. maj 2013 kl. 15.00

  Mandag den 17. juni 2013 kl. 15.00

  Mandag den 19. august 2013 kl. 15.00

  Mandag den 16. september 2013 kl. 15.00

  Mandag den 14. oktober 2013 kl. 15.00

  Mandag den 11. november 2013 kl. 15.00

  Mandag den 9. december 2013 kl. 15.00.

  fold dette punkt ind Indstilling

  Det indstilles:

  At mødeplanen for 2013 godkendes.

  fold dette punkt ind Beslutning i Udvalget for Regional Udvikling den 17-09-2012

  Mødeplan 2013 med undtagelse af forslag til mødedato 14. oktober 2013, blev godkendt. Ny mødedato i oktober 2013 findes. 


  Sagsnr. 12/96
  4. Eventuelt
  fold dette punkt ind Resume
  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
  fold dette punkt ind Indstilling
  fold dette punkt ind Beslutning i Udvalget for Regional Udvikling den 17-09-2012

  Formanden orienterede om, at Transportministeriet har nedsat en arbejdsgruppe vedr. lokalbanebetjening på Vestfyn, hvor Region Syddanmark og Fynbus er inviteret til at deltage.

  Transportministeriets indbydelse med notat om ”Analyse af fremtidige modeller for tilrettelæggelse af lokalbanebetjeningen på Vestfyn”, herunder kommissorium for arbejdsgruppen, blev udleveret på mødet.

  Udvalget bakkede op om, at Region Syddanmark indtræder administrativt i arbejdsgruppen, og at udgangspunktet for Region Syddanmarks deltagelse i drøftelserne er:

  1.   Det er ikke et regionalt ansvar at sørge for busbetjening på strækningen.

  2.   Hvis DSB anser en supplerende busbetjening som en acceptabel løsning på kapacitetsproblemerne på strækningen, ser regionen ikke nogen praktisk hindring for, at DSB køber busbetjening hos FynBus.

  3.   Da DSB ifølge Lov om Trafikselskaber ikke kan bestille kørsel hos FynBus, påtager Region Syddanmark sig gerne rollen som bestiller mod en sikkerhed for, at DSB modsvarer regionen det fulde tilskud til denne kørsel.


  Sagsnr. 12/96
  5. Næste møder
  fold dette punkt ind Resume

  Næste møde er mandag den 29. oktober 2012 kl. 15.00 i regionshuset.

  Mandag den 19. november 2012, afholdes der kl. 15.00-20.00 en konference om Fynsprojektet i Svendborg. Det planlagte udvalgsmøde kl. 15.00 samme dag, flyttes derfor til kl. 12.30-15.00 i Svendborg (mødet indledes med frokost).

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
  fold dette punkt ind Indstilling

  Til orientering.

  fold dette punkt ind Beslutning i Udvalget for Regional Udvikling den 17-09-2012

  Næste møde er mandag den 29. oktober 2012 kl. 15.00 i Regionshuset.

  Mødet den 19. november 2012 afholdes fra kl. ca. 18.30 - 21.00 i Svendborg.


  Siden er sidst opdateret 25-10-2012
  Kontakt Region Syddanmark

  Region Syddanmark | Tlf: 76 63 10 00 | CVR nr. 29190909 | Skriv til Regionen | Om hjemmesiden | Sitemap | Tilgængelighedserklæring