Gå til indhold
Forsiden | Kontakt | Ledige job | For ansatte | Presse og nyheder | Web-TV | Besuchen Sie unsere deutsche Website Visit our English website |
Region Syddanmark logo, link til forsiden
Region SyddanmarkpilPolitikpilDagsordner og referaterpilReferater 2012pilFølgegruppen for ligestillingsarbejdetpilFølgegruppen for ligestillingsarbejdet - Referat - 14. september 2012

Følgegruppen for ligestillingsarbejdet - Referat - 14. september 2012

Mødedato
14-09-2012 kl. 11:00 - 14:00
 
Mødested
Mødeværelse 3
 
Deltagere
 
 • Kristian Grønbæk Andersen, B
 • Bent Bechmann, C
 • Thies Mathiasen, O
 • Susanne Linnet, V
 • Claus Warming, V
 • Margot Torp, A
 • Jette Jensen, A
 • Willy Sahl, A
 • Mette Valentin, U

 • Afbud
   
 • Kristian Grønbæk Andersen, B
 • Thies Mathiasen, O
 • Jette Jensen, A
 • Mette Valentin, U

 •  

  Luk alle punkter Referat
   

  1. Status på ligestillingsarbejdet - september 2012
  2. Forebyggende helbredsundersøgelser i almen praksis
  3. Pjece og kortfilm - mænd i omsorgsfag
  4. Ligestillingsredegørelse 2013
  5. Konference om ulighed i sundhed
  6. Eventuelt


  Sagsnr. 12/5362
  1. Status på ligestillingsarbejdet - september 2012
  fold dette punkt ind Resume
     
  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
   

  Regionsrådets ligestillingsarbejdsgruppe udarbejdede i 2011 en rapport med en række anbefalinger om, hvordan der kunne arbejdes videre med ligestillingsudfordringerne på en række af Region Syddanmark opgaveområder.

  Rapporten blev udsendt i en bred høring, og efter høringsfristens udløb tiltrådte regionsrådet den 27. februar 2012 Ligestillingsarbejdsgruppens forslag til prioriteringer af indsatserne på ligestillingsområdet. Regionsrådet anmodede herudover en række udvalg mm. om at arbejde videre med implementering af forslagene.

  På regionsrådsmødet den 26. marts 2012 nedsatte regionsrådet en følgegruppe for ligestillingsarbejdet, som har til opgave at følge implementeringen af indsatserne, og som skal mødes to gange årligt med henblik på evaluering heraf.

  I vedlagte notat gives den første status for de iværksatte initiativer.

  fold dette punkt ind Indstilling
   

  Til drøftelse.

  fold dette punkt ind Beslutning i Følgegruppen for ligestillingsarbejdet den 14-09-2012
   

  Følgegruppen tog statusrapporteringen til efterretning. Følgegruppen kunne med tilfredshed konstatere, at der er iværksat initiativer og opfølgning på de initiativer på ligestillingsområdet, der er prioriteret fra ligestillingsarbejdsgruppen og fra regionsrådet.

  Margot Torp ønskede, at kønsvinklen skal trækkes frem i de enkelte initiativer: Spredning af viden fra Indvandrermedicinsk klinik på OUH, Somatisk sygdom for personer med psykisk sygdom, og initiativet med fokus på, at borgerne på de sociale institutioner får mere indflydelse på deres hverdag.

  fold dette punkt ind Bilag
   

  Sagsnr. 12/5362
  2. Forebyggende helbredsundersøgelser i almen praksis
  fold dette punkt ind Resume
     
  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
   

  Regionsrådet besluttede, ved godkendelsen af ligestillingsarbejdsgruppens forslag til prioritering af indsatser, at der skal arbejdes videre med indsatsen om forebyggende helbredsundersøgelser, som arbejdsgruppen har foreslået i sin rapport:

  ”Sammen med praktiserende læger og kommuner igangsættes forsøg, der skal belyse potentialet i forebyggende helbredsundersøgelser bl.a. med fokus på at kompensere for ulighed i sundhed. Målet er at fokusere indsatsen mod den del af befolkningen, der har det største behov – og som måske ikke selv henvender sig til lægen, herunder et fokus på at indrette almen praksis på en måde, så mænd i højere grad finder det naturligt at henvende sig til lægen. Indsatsen vil således indebære screening/stratificering af patienter i forhold til risikofaktorer.”

  Status for projektet er nærmere beskrevet i sagen om status for ligestillingsarbejdet, jfr. andet punkt på dagsordenen.

  Afdelingschef Mads Haugaard, afdelingen for Sundhedssamarbejde og Kvalitet i Region Syddanmark vil på mødet gennemgå status.

  fold dette punkt ind Indstilling
   

  Til drøftelse

  fold dette punkt ind Beslutning i Følgegruppen for ligestillingsarbejdet den 14-09-2012
   

  Afdelingschef Mads Haugaard gennemgik status for initiativet ”Forebyggende helbredsundersøgelser i almen praksis”.

  Følgegruppen tog status for projektet til efterretning, og konstaterede, at de data, der genereres, vil indeholde oplysninger om køn og alder.

  Materiale fra gennemgangen udsendes til følgegruppens medlemmer.


  Sagsnr. 12/5362
  3. Pjece og kortfilm - mænd i omsorgsfag
  fold dette punkt ind Resume
     
  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
   

  Regionsrådet besluttede, i forbindelse med godkendelsen af ligestillingsarbejdsgruppens rapport, at der skulle arbejdes videre med følgende initiativ i forhold til at få flere mænd til at tage en uddannelse inden for omsorgsfag:

  "Regionsrådet kan forsøge at påvirke samarbejdsparter, fx via medlemskab af bestyrelser på blandt andet uddannelsesinstitutioner, til at have fokus på at tiltrække og fastholde mænd til omsorgs- og velfærdsuddannelserne".

  Initiativet handler om at påvirke regionens samarbejdsparter med henblik på at flere mænd får en uddannelse inden for omsorgsfag. Regionsrådet har mange samarbejdspartnere, bl.a. via medlemskab af bestyrelser på uddannelsesinstitutioner med videre, og har her mulighed for at have fokus på at tiltrække og fastholde mænd til omsorgs- og velfærdsuddannelserne. Regionsrådsmedlemmer, der sidder i relevante bestyrelser mv., opfordres således til at bringe temaet ind i bestyrelsesarbejdet. Til brug for dette vil blive udarbejdet en pjece, der beskriver fordelene ved at få flere mænd i omsorgsfag.

  På mødet vil der blive givet en status for arbejdet med at påvirke regionens samarbejdsparter og bringe temaet ind i bestyrelsesarbejdet.

  Arbejdet med området er inddelt i to faser. Den indledende fase handler om at få udarbejdet et udkast til en pjece og x antal kortfilm, der underbygger og illustrerer centrale temaer i pjecen. Pjecen, der har fokus på tiltrækning og fastholdelse af ’Mænd i omsorgsfag’ vil blive omdelt på mødet, hvor der ønskes en drøftelse med følgegruppen om indhold mv.


  Følgegruppemødets input og anbefalinger vil præge og inspirere det videre arbejde med mænd i omsorgsfag – og dermed også pjecen.

  Fase II består i at få bearbejdet og tydeliggjort de prioriterede budskaber i pjecen og ikke mindst få balanceret form og indhold i henhold til følgegruppemødets drøftelser og anbefalinger. Der arbejdes frem mod mødet i følgegruppen 22. marts 2013 med konkretisering af en evt. handlingsplan for området.

  Under punktet deltager sygeplejefaglig direktør i psykiatrien Ole Ryttov og konsulent Susanne Krysiak.

  fold dette punkt ind Indstilling
   

  Til drøftelse.

  fold dette punkt ind Beslutning i Følgegruppen for ligestillingsarbejdet den 14-09-2012
   

  Sygeplejefaglig direktør i psykiatrien Ole Ryttov, afdelingsleder i HR Rikke Lykke Ravn og konsulent Susanne Krysiak deltog under punktet.

  Fremadrettet vil der ske en sammenkobling af de 2 projekter om mænd i omsorgsfag: projektet om at få flere mænd til at tage en uddannelse inden for omsorgsfag og projektet om rekruttering og fastholdelse af mænd i omsorgsfag.

  Følgegruppen tog status for projektet til efterretning.


  Sagsnr. 12/5362
  4. Ligestillingsredegørelse 2013
  fold dette punkt ind Resume
     
  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
   

  Følgegruppen for ligestillingsarbejdet drøftede på sit møde den 29. maj 2012, hvilke muligheder der er for at forbedre den næste ligestillingsredegørelse, som skal afleveres til ligestillingsministeren i november 2013.

  På mødet blev det aftalt, at sekretariatet bl.a. skulle sammenligne Region Syddanmarks besvarelser med de øvrige regioners besvarelse af samme spørgsmål, og dermed komme med forslag til, hvordan Region Syddanmarks besvarelser kan forbedres til næste ligestillingsredegørelse.

  Vedlagt er udarbejdet en oversigt over sekretariatets overvejelser til besvarelse af spørgsmål på de enkelte områder i forhold til initiativer, der allerede er iværksat.

  Region Syddanmarks ligestillingsredegørelse 2011 er ligeledes vedlagt som bilag.

  fold dette punkt ind Indstilling
   

  Til drøftelse.

  fold dette punkt ind Beslutning i Følgegruppen for ligestillingsarbejdet den 14-09-2012
   

  Afdelingsleder i HR Rikke Lykke Ravn deltog under punktet.

  Følgegruppen drøftede status for ligestillingsredegørelsen, herunder det udarbejdede materiale fra sekretariatet. Der arbejdes videre med at opkvalificere redegørelsen. Der skal fokuseres på de områder, hvor vi ikke kan udfylde besvarelsen med ”grøn”.

  I forhold til de projekter, der i øvrigt er igangsat på ligestillingsområdet, bør der ske en tilbagemelding til aktørerne om, at hvis projekterne skal kunne indgå i ligestillingsredegørelsen, skal der også indgå et aspekt om ligestilling mellem kønnene.

  fold dette punkt ind Bilag
   

  Sagsnr. 12/5362
  5. Konference om ulighed i sundhed
  fold dette punkt ind Resume
     
  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
   

  På den nationale konference om ulighed i sundhed i Region Hovedstaden den 3. maj 2011 fik Region Syddanmark opgaven med at tilrettelægge den næste nationale konference om ulighed i sundhed.

  Datoen for den kommende konference er fastsat til den 24. januar 2013.

  Foreløbig skitse til program er vedlagt dagsordenen.

  Overordnet set foreslås det at overskriften for konferencen er: "Ulighed i sundhed for mennesker med en sindslidelse og ulighed i sundhed pga. køn – hvad ved vi og hvad kan vi gøre ved det?"

  Det foreslås, at programmet indledes med en fælles del som indledning på dagen hvor fakta mv. gennemgås.

  Herefter følger en del, hvor deltagerne kan vælge mellem to-tre parallelsessioner. Den ene parallelsession vil omhandle hvordan vi skaber lighed i sundhed for mennesker med en sindslidelse. Den anden parallelsession vil omhandle hvordan vi skaber lighed i sundhed på tværs af kønnene. En tredje session ville kunne indeholde oplæg mv. fra regionale politikere om hvordan man arbejder med lighed i sundhed i de respektive regioner.

  Dagen afrundes med endnu et tværgående oplæg og den tilbagevendende uddeling af Dagens Medicins Lighedspris.

  De angivne oplægsholdere i programudkastet skal opfattes som en foreløbig bruttoliste over mulige oplægsholdere. Flere af oplægsholderne er allerede kontaktet. Nogle har bekræftet, at de gerne vil holde et oplæg, herunder eksempelvis Svend Aage Madsen, chefpsykolog på Rigshospitalet, som er formand for foreningen om mænds sundhed samt Merete Nordentoft, Klinisk professor, overlæge, Psykiatrisk Center Bispebjerg.

  På mødet i følgegruppen ønskes en drøftelse af følgende:

  • Konferencens overordnede sigte med to spor hhv. ulighed i sundhed for mennesker med en sindslidelse og ulighed i sundhed pga. køn
  • Vil Følgegruppen for Ligestillingsarbejdsgruppen afholde en workshop om det politiske ligestillingsarbejde for politikerne fra de øvrige regioner?
  •  Om følgegruppen har andre input til konferencen.

  Der vil være repræsentation fra planlægningsgruppen for konferencen til stede..

  fold dette punkt ind Indstilling
   

  Til drøftelse.

  fold dette punkt ind Beslutning i Følgegruppen for ligestillingsarbejdet den 14-09-2012
   

  Afdelingschef Anette Bækgaard og specialkonsulent Asger Kjellerup fra psykiatriområdet deltog under drøftelsen.

  Følgegruppen gav input til det udarbejdede materiale. Der arbejdes videre med planlægning af konferencen.

  fold dette punkt ind Bilag
   

  Sagsnr.  
  6. Eventuelt
  fold dette punkt ind Resume
     
  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
   

  Som aftalt på ligestillingsfølgegruppens møde i maj, har sekretariatet kontaktet Svend Aage Madsen, formand for Selskab for Mænds Sundhed, og fremskaffet pjecen "Forslag til grundlag for en sundhedspolitik for mænd i Danmark" - forslaget blev fremsat i forbindelse med Mens Health Week 2011.

  Pjecen er vedlagt som bilag.

  fold dette punkt ind Indstilling
     
  fold dette punkt ind Bilag
   

   


  Siden er sidst opdateret 17-09-2012
  Kontakt Region Syddanmark

  Region Syddanmark | Tlf: 76 63 10 00 | CVR nr. 29190909 | Skriv til Regionen | Om hjemmesiden | Sitemap | Tilgængelighedserklæring