Gå til indhold
Forsiden | Kontakt | Ledige job | For ansatte | Presse og nyheder | Web-TV | Besuchen Sie unsere deutsche Website Visit our English website |
Region Syddanmark logo, link til forsiden

Forretningsudvalget - Referat - 12. september 2012

Mødedato
12-09-2012 kl. 15:00 - 17:20
 
Mødested
Mødeværelse 6
 
Deltagere
 
 • Carl Holst, V
 • Poul-Erik Svendsen, A
 • Freddie H. Madsen, O
 • Karsten Uno Petersen, A
 • Willy Sahl, A
 • Bente Gertz, A
 • Mette Valentin, U
 • Henrik J. Møller, F
 • Ida Damborg, F (midlertidigt for Iben Kromann)
 • Lasse Krull, C
 • John Lohff, C
 • Otto Ottosen, V (midlertidigt for Stephanie Lose)
 • Sonny Berthold, V
 • Thyge Nielsen, V
 • Preben Jensen, V
 • Bo Libergren, V
 • Kristian Grønbæk Andersen, B

 • Afbud
   

   

  Luk alle punkter Referat
   

  1. Forslag til budget 2013-2016 - 2. behandling
  2. Udmøntning af bloktilskudsreguleringer for 2012
  3. Pris- og lønregulering af budget 2012
  4. Anden økonomi- og aktivitetsrapportering
  5. Budgettilpasning
  6. Revisionsberetninger for regnskabsåret 2011
  7. Forslag til særordning vedr. siddende sygetransport af patienter med bopæl på Ærø
  8. Liggende sygetransport fra Ærø
  9. Etablering af sundhedshus i Bogense
  10. Bevilling til udvidelse af kapacitet til anorexipatienter på OUH
  11. Opsamling på Region Syddanmarks ph.d.-pulje 2012
  12. Beredskabsplan til høring
  13. Analyse af oversvømmelsesrisiko på regionens sygehuse
  14. Årsregnskab 2011 for Amgros I/S
  15. Udbetalingsanmodning for kvalitetsfondsprojektet i Kolding
  16. Udbetalingsanmodning for kvalitetsfondsprojektet i Aabenraa
  17. Rapportering nr. 7 om kvalitetsfondsprojekterne og 2. rapportering om udbygningen af Esbjerg Sygehus
  18. Ansøgning til pulje vedr. nedbringelse af tvang i psykiatrien – satspuljeforliget 2011-2014
  19. Status på ansøgninger til Satspulje-aftalen 2012-2015
  20. Ansøgninger til Danske Regioners og Sundhedskartellets Udviklings- og forskningspulje 2012
  21. Høring om ”Strategi for forebyggelse og behandling af livsstilssygdomme hos mennesker med en sindslidelse”
  22. Styringsaftale 2013 på det sociale område
  23. Ansøgninger til Region Syddanmarks Uddannelsespulje – juni 2012
  24. Temaer for Uddannelsespuljen 2013
  25. Projektansøgning vedr. Dybbøl 2014: Future Borders – Young Minds in Digital Action
  26. Energieffektiviseringsprojekt 2008-2010
  27. Samtykke til råstofgravning udenfor råstofplanens graveområder, del af matr. nr. 10a Jerlev By, Jerlev, Vejle Kommune
  28. Samtykke til råstofgravning udenfor råstofplanens graveområder, del af matr. nr. 10, Kværs, Sønderborg Kommune
  29. Nedrivning af kapellet i Brørup
  30. Drøftelse vedr. nedsættelse af stående udvalg
  31. Meddelelser
  32. LUKKET - Salg af fast ejendom
  33. LUKKET - Påbud mod spredning af forurening fra deponeret fyld
  34. LUKKET - It-sikkerhed


  Sagsnr. 12/16373
  1. Forslag til budget 2013-2016 - 2. behandling
  fold dette punkt ind Resume
   

  I henhold til den overordnede proces for budget 2013 fremlægges forslag til budget 2013-2016 til 2. behandling.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
   

  Regionsrådet oversendte den 27. august 2012 forslag til budget 2013-2016 til 2. behandling.

  Fastsættelsen af de kommunale udviklingsbidrag for 2013 er drøftet på møde i Kontaktudvalget den 30. august 2012. Der budgetteres med et uændret niveau herfor, fremskrevet til 2013-niveau, jf. aftalerne om regionernes og kommunernes økonomi for 2013.

  Til brug for 2. behandlingen er der udarbejdet sidepapirer vedr. Sundhed, Social og Specialundervisning, Regional Udvikling samt Fælles formål og administration/Renter m.v. I sidepapiret redegøres bl.a. for status for budgetforslaget. Desuden indgår der et forslag til investeringsbudget 2013-2016.

  Fristen for indsendelse af forslag fra de politiske grupper blev fastsat til den 3. september 2012. Der er til gruppeformændene udarbejdet en oversigt over de indkomne forslag.

  På baggrund af forslagene fra partigrupperne udarbejder formanden et ændringsforslag til budget 2013-2016. Forslaget vil foreligge til mødet.

  fold dette punkt ind Indstilling
   

  Det indstilles:

  At forretningsudvalget over for regionsrådet anbefaler ændringsforslagene til budget 2013 og overslagsårene 2014-2016.

  fold dette punkt ind Beslutning i Forretningsudvalget den 12-09-2012
   

  Forretningsudvalget anbefaler vedlagte ændringsforslag til budget 2013 og overslagsårene 2014-16.

  Sydtrafik bedes om hurtigst muligt at fremsende en redegørelse vedr. sine seneste budgettilpasninger i relation til ældrerabatten.

  fold dette punkt ind Bilag
   

  Sagsnr. 12/18066
  2. Udmøntning af bloktilskudsreguleringer for 2012
  fold dette punkt ind Resume
   

  Regionernes bloktilskud for 2012 opreguleres med henvisning til merudgifter som følge af nye eller ændrede love og bekendtgørelser (DUT), samt andre særlige reguleringer.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
   

  Folketingets finansudvalg tiltrådte den 21. juni 2012 aktstykke (bevillingsansøgning) om bl.a. midtvejsregulering af regionernes bloktilskud for 2012.

  Midtvejsreguleringen følger af Det Udvidede Totalbalanceprincip (DUT). DUT-princippet indebærer, at regionerne over bloktilskuddet kompenseres for udgiftsmæssige konsekvenser af nye opgaver og/eller merudgifter som følge af nye eller ændrede love og bekendtgørelser. Omvendt reduceres bloktilskuddet ved bortfald af opgaver eller lignende.

  For Sundhed opreguleres regionens bloktilskud i 2012 med 69,5 mio. kr., mens den kommunale medfinansiering opreguleres med 27,9 mio. kr. Tilsvarende opskrives driftsbudgettet med 78,0 mio. kr. Den øgede finansiering er dermed større end de udgiftsmæssige konsekvenser,  bl.a. fordi en del af kompensationen i forbindelse med ophævelse af egenbetaling for fertilitetsbehandling mv. vedrører medicintilskud. Udgiften hertil reguleres ikke på baggrund af det reviderede, lavere skøn, der ligger til grund for økonomiaftalen for 2013, da området ikke længere er omfattet af en delvis budgetgaranti.

  For Regional Udvikling opreguleres regionens bloktilskud med 0,186 mio. kr.

  Bloktilskuddene for 2013-2016 for Sundhed og Regional Udvikling er indarbejdet i forslag til budget 2012. Udgiftsmæssige konsekvenser vedr. lov- og cirkulæreprogrammet (DUT) mv. er ligeldes indarbejdet i forslag til budget 2013.

  fold dette punkt ind Indstilling
   

  Det indstilles, at forretningsudvalget anbefaler regionsrådet:

  At bloktilskuddet i 2012 vedr. Sundhed opreguleres med 69,467 mio. kr. og vedr. Regional Udvikling med 0,186 mio. kr., mens den kommunale medfinansiering i 2012 vedr. Sundhed opreguleres med 27,907 mio. kr. 

  At der meddeles tillægsbevilling vedr. driften i 2012 vedr. Sundhed på 78,045 mio. og vedr. Regional Udvikling på 0,186 mio. kr. Fordelingen heraf på bevillingsområder fremgår af bilaget.

  At diffenrencen tilgår de likvide midler. 

  fold dette punkt ind Beslutning i Forretningsudvalget den 12-09-2012
   

  Indstillingen anbefales over for regionsrådet.

  fold dette punkt ind Bilag
   

  Sagsnr. 12/17779
  3. Pris- og lønregulering af budget 2012
  fold dette punkt ind Resume
   

  For at fastholde uændret købekraft foretages en regulering i budgetterne for 2012 på baggrund af dels den faktiske udvikling i 2011, dels nye skøn for den forventede udvikling i 2012.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
   

  Fremskrivningen af priser og lønninger i budget 2012 bygger på skøn fra juni 2011 vedr. den forventede udvikling i 2011 og 2012.

  Der foreligger nu tal for den faktiske pris- og lønudvikling i 2011, samt nye skøn for udviklingen i 2012. For at fastholde uændret købekraft foretages på den baggrund en pris- og lønregulering af budgetterne i indeværende år. Tilsvarende foretages indeksering af rådighedsbeløb vedr. anlæg i 2012.

  I fremskrivningen af budget 2012 er taget højde for de reviderede pris- og lønskøn vedr. 2011 og 2012.

  fold dette punkt ind Indstilling
   

  Det indstilles, at forretningsudvalget anbefaler regionsrådet:

  At sygehusenes driftsbudgetter i 2012 opskrives med 2,866 mio. kr., finansieret af de likvide midler. Fordelingen på bevillingsområder fremgår af bilaget.

  At afsatte rådighedsbeløb i 2012 vedr. Sundhed opskrives med 47,551 mio. kr., vedr. Social og Specialundervisning med 4,319 mio. kr. og vedr. Fælles formål med 1,444 mio. kr., finansieret af de likvide midler.

  fold dette punkt ind Beslutning i Forretningsudvalget den 12-09-2012
   

  Indstillingen anbefales over for regionsrådet.

  fold dette punkt ind Bilag
   

  Sagsnr. 12/11759
  4. Anden økonomi- og aktivitetsrapportering
  fold dette punkt ind Resume
   

  Økonomi- og aktivitetsrapporteringen indeholder et skøn over det forventede årsresultat 2012, opgjort på baggrund af årets foreløbige forbrug.

  For Sundhed forventes et mindreforbrug på 134,0 mio. kr. (ekskl. medicin), samt aftaleoverholdelse.

  For Social og Specialundervisning ventes det akkumulerede underskud nedbragt med 10,6 mio. kr. mod budgetteret 24,0 mio. kr.

  For Regional Udvikling forventes regnskabsresultatet at ligge over oprindeligt budget, svarende til afvikling af en del af de akkumulerede overførsler fra tidligere år som følge af tidsforskydninger m.v.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
   

  Dette er den anden af tre årlige rapporteringer vedrørende udviklingen i aktivitet, økonomi og kvalitetsmål mv. I notaterne vedrørende Sundhed, Socialområdet og Regional Udvikling er der redegjort for de pågældende områders forventning til udviklingen i 2012. Sammenfatningsnotatet indeholder en standardiseret økonomiopfølgning og en redegørelse for Fælles formål og administration og Renter, samt likviditet.

  Nedenfor sammenfattes forventninger med hensyn til aktivitet og økonomi for de forskellige aktivitetsområder:

  Sundhed

  Aktivitet: På alle sygehuse konstateres betydelig usikkerhed om prognoserne for meraktivitet og afregningen herfor. Sygehusenes aktuelle vurderinger af afregningen for meraktiviteten incl. særlig dyr medicin mm. ligger ca. 100 mio. kr. under afregningen i tidligere år.

  Økonomi: Der forventes et mindreforbrug i forhold til ajourført budget på 257 mio. kr., hvilket afspejler:

  • Somatik: For de somatiske sygehuse under ét forventes en overskridelse på 40 mio. kr. og et mindreforbrug på fællesområdet på ca. 117 mio. kr.
  • Psykiatri: Forventet balance.
  • Sygesikring: Forventet mindreforbrug på 52 mio. kr. ekskl. medicintilskud og mindreforbrug på 123 mio.  kr. vedrørende medicintilskud.

  Der forventes overholdelse af det i økonomiaftalen aftalte udgiftsloft, ekskl. medicintilskud.

  Social- og Specialundervisning

  Aktivitet: Belægning forventes 4,8 % lavere end budgetteret.

  Økonomi: Det akkumulerede underskud forventes afdraget med 10,6 mio. kr. mod budgetteret 24,0 mio. kr.

  Regional Udvikling

  Aktivitet: Tidsforskydning mellem bevilling og udbetaling af støtte til aktiviteter.

  Økonomi: I 2012 forventes anvendt en væsentligt del af de midler, der er overført fra tidligere år. Årsresultatet forventes at ligge inden for det ajourførte budget, men over det udgiftsloft, der følger af budgetloven, såfremt der ikke korrigeres for problemstillingen vedr. det akkumulerede mindreforbrug fra tidligere år. Med det forventede årsresultat er der altså risiko for sanktion i form af nedsættelse af bloktilskuddet.

  Fælles formål og administration, samt Renter

  Der forventes balance, hvilket er indregnet i prognoserne for de tre hovedområder.

  fold dette punkt ind Indstilling
   

  Det indstilles, at forretningsudvalget anbefaler regionsrådet:

  At den anden økonomi- og aktivitetsrapportering tages til efterretning.

  fold dette punkt ind Beslutning i Forretningsudvalget den 12-09-2012
   

  Indstillingen anbefales over for regionsrådet.

  fold dette punkt ind Bilag
   

  Sagsnr. 12/18340
  5. Budgettilpasning
  fold dette punkt ind Resume
   

  Budgettilpasningen omfatter budgettilpasning på sundhedsområdet, samt tilpasning på øvrige områder.

  Budgettilpasningen på sundhedsområdet omfatter permanentliggørelse af Den danske Kvalitetsmodel, forslag til arkiveringsløsning i takt med at ældre EPJ og PAS-systemer erstattes med Cosmic, og anskaffelse af SMS-modul til udsendelse af huske-sms’er forud for patienters ambulante besøg.

  Derudover bringes en række budgetneutrale omflytninger på plads mellem bevillingsområderne på sundhedsområdet, herunder konverteringer fra drift til anlæg.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
   

  Sundhedsområdet:

  I forlængelse af den 2. økonomi- og aktivitetsrapportering for 2012, jævnfør et andet punkt på dagsordenen, foreslås en række bevillingsændringer bragt på plads indenfor den samlede økonomi på sundhedsområdet. Konsekvenserne heraf er indregnet i prognosen for 2. økonomi- og aktivitetsrapportering.

  De somatiske sygehuse får permanentgjort midler til Den danske Kvalitetsmodel og bliver tilført midler til transportordningen for afhentning af blodprøver. Endvidere foreslås en arkiveringsløsning i takt med at ældre EPJ og PAS-systemer erstattes med Cosmic og anskaffelse af SMS-modul til udsendelse af huske-sms’er forud for patienters ambulante besøg

  Budgettilpasningen omfatter desuden følgende reguleringer, som er nærmere beskrevet i sagens bilag:

  • Kompensation for stigende antal regionsambulante patienter på Patienthotellet
  • Korrektion af økonomiske konsekvenser ved specialeplanen
  • Omfordeling mellem sygehusene grundet reorganisering af klinisk immunologi
  • Fællesudgifter til Danske Regioner
  • Ændret registreringspraksis på Lungemedicinsk afdeling, OUH
  • Særlig afregning af pacemakerimplantationer, SHS
  • Sektioberedskab Ærø (Beredskab ved kejsersnit)
  • Ingeniørstilling Klinisk Biokemi og Farmakologi, OUH
  • Efterregulering meraktivitetsafregning 2011, OUH
  • Driftsmidler til P-hus, SHS
  • Rådgiverhonorar til sygehusplaner
  • Flytning af budget til kommunal medfinansiering
  • Budgetoverførsel fra psykiatrien til somatikkens udenregionalkonto
  • Udmøntning fra psykiatriens ramme til rekruttering af udenlandsk arbejdskraft
  • Ombygning af Brørup Sundhedscenter
  • Etablering investeringsramme til Friklinikken
  • Tidsforskydning Cosmic
  • Bevilling til solcelleanlæg
  • Etablering af lokalpsykiatri i Odense

  Øvrige områder

  Budgettilpasning på Fælles formål og administration omfatter meddelelse af anlægsbevilling samt tilpasning af anlægsbevillinger, endvidere budgetneutral regulering af afsat rådighedsbeløb.

  Budgettilpasningen for Regional Udvikling omfatter afsættelse af rådighedsbeløb samt meddelelse af anlægsbevilling, som finansieres af flytning fra drift til anlæg. Endvidere foretages budgetneutrale omflytninger på drift.

  fold dette punkt ind Indstilling
   

  Det indstilles, at forretningsudvalget anbefaler regionsrådet følgende:

  Sundhedsområdet

  • At budgetneutrale bevillingsændringer, som er beskrevet i sagens bilag 1 Budgettilpasning på sundhedsområdet, godkendes.
  • At der afsættes rådighedsbeløb på i alt 168,146 mio. kr. netto i 2012, i alt -10,029 mio. kr. i 2013 og 0,883 mio. kr. i 2014 til de formål, som er anført i bilag 1 Budgettilpasning på sundhedsområdet. Rådighedsbeløbene finansieres via konvertering fra drift til anlæg, rammen til investeringer i sundhedsIT-systemer, finansiel leasing, psykiatriens prioriteringspulje samt puljen til udredningsret for Børn og Unge.
  • At der meddeles anlægsbevilling på i alt 104,278 mio. kr. (indeks 128,3) til samme projekter.

  Øvrige områder

  • At der afsættes og frigives rådighedsbeløb på 6,511 mio. kr. i 2012 til investeringsrammen 2012, finansieret af reduktion af rådighedsbeløbet vedrørende udbygning af regionshuset på baggrund af mindreforbrug på projektet.      
  • At der meddeles anlægsbevilling på netto 2,728 mio. kr. (indeks 128,3) jævnfør bilag 2 Budgettilpasning øvrige områder, samt frigivelse af rådighedsbeløb.
  • At der overføres 0,500 mio. kr. fra bevillingen Miljø og jordforurening til bevillingen Øvrige omkostninger og indtægter i 2012 og frem i forbindelse med omstrukturering af betaling til den interne barselspulje.
  • At der afsættes og frigives rådighedsbeløb på 0,420 mio. kr. i 2012 til indkøb af to biler, finansieret af Miljø og Jordforurening drift i 2012.
  • At der meddeles anlægsbevilling på 0,420 mio. kr. (indeks 128,3)
  fold dette punkt ind Beslutning i Forretningsudvalget den 12-09-2012
   

  Indstillingen anbefales over for regionsrådet.

  fold dette punkt ind Bilag
   

  Sagsnr. 11/30277
  6. Revisionsberetninger for regnskabsåret 2011
  fold dette punkt ind Resume
   

  Revisionens beretning om revision af årsregnskabet for 2011 og revisionsberetning for 2011 vedrørende sociale og beskæftigelsesrettede udgifter, der er omfattet af statsrefusion, fremlægges til regionsrådets godkendelse.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
   

  Revisionen har sendt beretning af 15. august 2012 om revision af årsregnskabet for 2011 (afsluttende) og revisionsberetning for 2011 vedrørende sociale og beskæftigelsesrettede udgifter, der er omfattet af statsrefusion.

  Beretningerne er tidligere fremsendt til regionsrådsmedlemmerne. De fremlægges nu til regionsrådets godkendelse.

  Beretningen af 15. august 2012 om revision af årsregnskabet for 2011 (afsluttende) indeholder ikke bemærkninger, som regionsrådet skal besvare over for tilsynsmyndigheden, men revisionen har redegjort for konstateringer og anbefalinger.

  Revisionen konstaterer bl.a, at det ikke er lykkedes at imødekomme revisionens forbedringsanbefalinger i tidligere års revisionsberetninger fuldt ud vedrørende IT-sikkerhedsforhold i forhold til eksterne leverandører og interne procedurer. Der pågår pt. et arbejde med at forberede udbud af økonomisystem, og regionen vil i kravsspecifikationen tage højde for revisionens anbefalinger i fuldt omfang.

  Revisionsberetning for 2011 vedrørende sociale og beskæftigelsesrettede udgifter, der er omfattet af statsrefusion, indeholder en enkelt generel bemærkning/supplerende oplysning, som regionsrådet skal besvare over for tilsynsmyndigheden. Revisionen har konstateret, at regionens opgørelse for indberettet refusion i 2011 ikke stemmer til bogføringen på grund af differencer fra tidligere år, som ikke er afstemt.

  Det foreslås, at bemærkningen besvares således: Fra 2011 er afstemningerne kommet på plads, men differencerne fra tidligere år er desværre ikke nået at blive helt afklaret inden revisionens afslutning. Udredningen af de sidste differencer vil blive gennemført straks og medtaget i refusionsopgørelsen for 2012.

  Det foreslås desuden, at der svares tilsynet, at revisionens beretninger tages til efterretning, og at uddybende bemærkninger findes i de vedlagte bilag.

   

  Regionsrådet har tidligere behandlet årsrapport med bilagssamling for 2011 og afgivet den til revisionen.

  Regionsrådet kan, hvis ovenstående revisionsberetninger godkendes, meddele Statsforvaltningen Syddanmark, at regnskabet for 2011 betragtes som endeligt godkendt.

  fold dette punkt ind Indstilling
   

  Det indstilles, at forretningsudvalget anbefaler regionsrådet:

  At beretning af 15. august 2012 om revision af årsregnskabet for 2011 med administrationens besvarelser af konstateringer og anbefalinger godkendes.

  At beretningen af 15. august 2012 om revision af årsregnskabet for 2011 med besvarelser videresendes til tilsynsmyndigheden.

  At revisionsberetning for 2011 vedrørende sociale og beskæftigelsesrettede udgifter, der er omfattet af statsrefusion, med administrationens besvarelse af en enkelt generel bemærkning/supplerende oplysning godkendes.

  At beretningen for 2011 vedrørende sociale og beskæftigelsesrettede udgifter, der er omfattet af statsrefusion, med besvarelse videresendes til tilsynsmyndigheden.

  At årsrapport samt bilagssamlingen for 2011 endeligt godkendes.

  At årsrapporten fremsendes til tilsynsmyndigheden.

  At ekstraktudskrift med regionsrådets beslutning fremsendes til tilsynsmyndigheden.

  fold dette punkt ind Beslutning i Forretningsudvalget den 12-09-2012
   

  Indstillingen anbefales over for regionsrådet.

  fold dette punkt ind Bilag
   

  Sagsnr. 10/17714
  7. Forslag til særordning vedr. siddende sygetransport af patienter med bopæl på Ærø
  fold dette punkt ind Resume
   

  Der forelægges et forslag til en særordning for patienter med bopæl på Ærø. Forslaget går på, at de patienter, der er berettiget til befordringsgodtgørelse, som alternativ til denne refusion, får mulighed for at benytte sig af den faste daglige kørsel til og fra Fyn, der er etableret i regi af Fynbus, såfremt der er ledige pladser.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
   

  Der redegøres hermed for en særlig problemstilling vedr. kørsel for patienter fra Ærø, som skal til og fra Odense Universitetshospital Svendborg Sygehus, og der forelægges et forslag til en løsningsmodel.

  Problemstilling vedr. kørsel for patienter med bopæl på Ærø
  For bedst muligt at kunne håndtere den daglige transport af patienter med bopæl på Ærø til og fra sygehusene på Fyn, har Fynbus aftalt med en af deres leverandører, at der etableres en fast daglig kørsel i en minibus, som kører efter et fast skema. Ordningen er især møntet på de patienter, som af helbredsmæssige årsager skal blive siddende i vognen under færgeoverfarten.

  Visitationen, det vil sige om man har ret til at blive befordret med siddende patienttransport, sker på Fyn via kørselskontoret på OUH efter de retningslinjer, der er fastsat i Sundhedsloven. For at være berettiget til fribefordring skal man af helbredsmæssige årsager ikke kunne benytte sig af offentlige transportmidler, og herudover enten være pensionist, have over 50 km til sygehuset eller indkaldes til videre ambulant behandling. 

  Desuden er det fastsat i Sundhedsloven, at hvis man er pensionist eller har over 50 km til sygehuset, men er i stand til at benytte sig af offentlige transportmidler, har man ret til befordringsgodtgørelse, hvis udgiften overstiger en vis minimumsgrænse.

  Visitationsretningslinjerne har den konsekvens, at nogle patienter fra Ærø vil være berettiget til at køre med den siddende patienttransport bl.a. via den faste tur, mens andre patienter fra Ærø, som er i stand til at benytte sig af offentlige transportmidler, ikke er berettiget til fribefordring men til at få befordringsgodtgørelse svarende til billigste offentlige transportmiddel.

  Isoleret set kan det forekomme paradoksalt, at eventuelle ledige pladser i den faste buskørsel ikke kan udnyttes af nogle af de patienter, som efterfølgende vil være berettiget til at få refusion af regionen for deres udgift til kørsel med offentlige transportmidler, især når regionens udgift til den faste turkørsel er uafhængig af antallet af passagerer.

  På den baggrund foreslås, at der etableres en særlig Ærø-ordning, hvor patienter med bopæl på Ærø, der er berettiget til godtgørelse for udgiften til offentlige transportmidler - som alternativ til denne refusion – får mulighed for at blive befordret til/fra OUH Svendborg Sygehus, såfremt der er ledige pladser i den faste vogn.

  Det er nødvendigt for så vidt muligt at sikre, at disse patienter ikke ”optager” pladserne for de patienter, som af helbredsmæssige årsager har et særligt behov for at blive kørt med den faste tur. Det foreslås derfor, at der indføres en procedure, hvor patienter skal kontakte kørselskontoret på OUH nogle dage i forvejen, for at høre om der er ledige pladser. Hvis dette ikke er tilfældet, skal patienten selv sørge at befordre sig til sygehuset og kan som hidtil søge om befordringsgodtgørelse. Rammerne for disse administrative retningslinjer er nærmere beskrevet i notat.

  Der lægges op til, at ordningen indføres på forsøgsbasis med evaluering ultimo 2012, blandt andet for at vurdere behovet for ekstra pladser i en fast vogn.

  fold dette punkt ind Indstilling
   

  Det indstilles, at forretningsudvalget anbefaler regionsrådet:

  At det beskrevne forslag til særordning for patienter med bopæl på Ærø godkendes. 

  fold dette punkt ind Beslutning i Sundhedsudvalget den 28-08-2012
   

  Udvalget anbefaler indstillingen overfor regionsrådet.

  fold dette punkt ind Beslutning i Forretningsudvalget den 12-09-2012
   

  Indstillingen anbefales over for regionsrådet.

  fold dette punkt ind Bilag
   

  Sagsnr. 12/17494
  8. Liggende sygetransport fra Ærø
  fold dette punkt ind Resume
   

  Sagen vedrører gennemførelsen af liggende sygetransporter fra Ærø, herunder evt. muligheder og behov for ændring af eksisterende ordning.

  Analyser viser, at det - med den præhospitale dækning som regionsrådet vedtog i juni 2012 - er muligt at afvikle transporter enten med helikopter eller alternativt med ambulance med opstart fra Ærø, såfremt der er et sundhedsfagligt behov herfor.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
   

  Regionsrådet besluttede på møde den 25  juni 2012, at der skulle ses på mulighederne for at varetage liggende sygetransporter på Ærø med umiddelbar opstart fra Ærø. Forslaget skal ses i lyset af, at regionsrådet på samme møde behandlede en sag vedrørende det fremtidige akutte og præhospitale beredskab på Ærø, hvori der blev redegjort for, at der pr. 1. juni 2011 er indført en ændret praksis vedrørende liggende sygetransport.

  Før 1. juni 2011 blev de liggende kørsler fra Ærø primært udført med opstart på Ærø. Efter 1. juni 2011 har regionens leverandør af ambulancekørsler i højere grad valgt at opstarte kørslerne fra Fyn. Ændringen ligger inden for rammerne af den kontrakt, som regionen har indgået med Falck, og som løber til september 2014.

  Den ændrede praksis har været drøftet med Falck med henblik på at sikre, at ændringen ikke påvirker kvaliteten af patientbehandlingen. Som led i den præhospitale dækning, som regionsrådet vedtog i juni 2012, blev det derfor besluttet, at kørsler fra Ærø opstartes fra Ærø, såfremt der er et sundhedsfagligt behov for en hurtigere liggende transport (end en transport med udgang fra Svendborg). Dette dog under forudsætning af, at der kan indkaldes ekstra personale til turen.

  Det kan eksempelvis være i tilfælde af flere samtidige hændelser og/eller hvor eksisterende helikopterressourcer, som normalt anvendes til hastende overførsler, er disponeret til anden side. Det kan ligeledes være i tilfælde, hvor en liggende transport ellers ikke kan nås med sidste færgeafgang.

  Analyse af aktivitet og responstider for liggende transport fra Ærø
  Overførsel af patienter fra Ærø til sygehus udenfor Ærø sker enten som en liggende transport med ambulance eller som en transport med helikopter. Hvis transporten er hastende/akut, sker den med helikopter, og hvis transporten er ”ikke hastende”, sker den med ambulance.

  I forhold til Ærø gælder der på øen det særlige, at tilskadekomne og syge patienter først køres til Ærø Sygehus, hvor sundhedsfagligt personale vurderer, hvilken type transport (liggende transport eller helikopter) patienten har behov for. Ventetiden foregår herefter på sygehuset, hvor der vil være sundhedsfagligt personale til at tage vare på patienten.

  Gennemgang af liggende transporter fra Ærø udført af Falck i perioden 1. maj 2011 til 1. april 2012 viser:

  • at størstedelen af de transporter der bestilles, ønskes afviklet samme dag, som de bestilles,

  For de liggende transporter, som ønskes afviklet samme dag, som de bestilles gælder:

  • at alle transporter afvikles samme dag,
  • at 60 % bliver afhentet inden for en 1,5 time, 35 % bliver afhentet mellem en 1,5 time og 3 timer og 5 % bliver afhentet senere end 3 timer efter ønsket afhentning.

  Sundhedsfaglig audit (journalgennemgang) viser desuden, at patienterne ikke - ud fra en sundhedsfaglig vurdering - har haft gener eller fået mén som følge af ventetiden. Endvidere konkluderes der i journalgennemgangen, at helikopterne ville være blevet taget i brug, hvis det sundhedsfagligt var blevet vurderet, at transporterne havde en hastende karakter. 

  Økonomi
  Der kan peges på tre modeller for gennemførelse af liggende sygetransport med opstart fra Ærø.

  Model 1:
  Fortsættelse af eksisterende mulighed for at kørsler fra Ærø opstartes på øen, såfremt der er et sundhedsfagligt behov herfor. Kørslen opstartes på Ærø, hvis der kan indkaldes ekstra personale til turen. Der skal altid være et beredskab til stede på øen til akutte kørsler, så hvis ikke det er muligt at indkalde ekstra personale, køres turen fra Fyn. Modellen vil være udgiftsneutral.

  Model 2:
  Supplerende aftale med Falck om betaling for at kørsler opstartes fra Ærø. Kørslen opstartes på Ærø, hvis der kan indkaldes ekstra personale til turen. Der skal altid være et beredskab til stede på øen til akutte kørsler, så hvis ikke det er muligt at indkalde ekstra personale, køres turen fra Fyn. Falck vurderer, at de samlede årlige merudgifter vil være 700.000 kr., hvis alle kørsler opstartes fra Ærø.

  Model 3:
  Alle liggende kørsler opstartes fra Ærø. Der skal altid være et beredskab til stede på øen til akutte kørsler, så modellen nødvendiggør et ekstra beredskab. Udgifterne hertil beløber sig til 4,7 mio. kr. årligt.

  Sammenfatning
  Gennemgang af responstider og journalgennemgangen tegner et billede af, at den ændring af afvikling af liggende transport, som blev vedtaget på regionsrådsmøde den 25. juni 2012 vil kunne sikre, at patienter som har et helbredsmæssigt behov for hurtigere transport kan tilbydes dette enten med helikopter eller med liggende transport med opstart fra Ærø.

  Det anbefales, at Akut- og ø- udvalget løbende følger op på udviklingen af og behovet for at afvikle liggende transporter med opstart på Ærø. Det foreslås endvidere, at erfaringerne med eksisterende ordninger og de særlige behov, som gør sig gældende på Ærø, tænkes ind i et kommende udbud af ambulancedriften.

  fold dette punkt ind Indstilling
   

  Det indstilles, at forretningsudvalget anbefaler regionsrådet:

  At anbefalingen fra Akut- og ø-udvalget tiltrædes.

  At der sker en løbende opfølgning på udvikling af og behovet for at afvikle liggende transporter med opstart på Ærø.

  At de særlige forhold på Ærø overvejes i et kommende udbud af ambulancedriften.

  fold dette punkt ind Beslutning i Akut- og ø-udvalget den 30-08-2012
   

  Udvalget anbefaler indstillingen overfor regionsrådet, idet udvalget bemærker, at mulighed for afvikling af kørsel med udgangspunkt fra Ærø (jf. model 1) bruges, hvis sundhedsfaglige forhold taler for det, samt hvis transport fra Ærø ellers ikke kan nås med sidste færgeafgang.

  fold dette punkt ind Beslutning i Forretningsudvalget den 12-09-2012
   

  Indstillingen anbefales over for regionsrådet.

  fold dette punkt ind Bilag
   

  Sagsnr. 12/4420
  9. Etablering af sundhedshus i Bogense
  fold dette punkt ind Resume
   

  Indenrigs- og Sundhedsministeriet gav i marts 2011 tilsagn om 11,10 mio. kr. til etablering af et sundhedshus i Bogense i det tidligere plejehjem Solgaarden. Tilsagnet blev givet under forudsætning af ministeriets endelige godkendelse af projektbeskrivelse med anlægsbudget og tidsplan.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
   

  Siden Indenrigs- og Sundhedsministeriet gav tilsagn om midler, har Nordfyns Kommune og Region Syddanmark i dialog med de regionale, kommunale og private aktører, som indgår i planerne for huset, foretaget en konkretisering af etableringen af sundhedshuset.

  Der foreligger nu projektbeskrivelse og byggeprogram med tilhørende anlægsbudget og tidsplan. I dette materiale er beskrevet de funktioner, som fremover vil være i huset.

  De bygningsmæssige rammer for sundhedshuset i Bogense udgøres af det tidligere plejehjem Solgaarden, hvor der til dette projekt vil være et samlet bygningsareal på 1.500 m2. Sundhedshuset vil indeholde følgende funktioner:

  • Praktiserende læger
  • Praktiserende psykolog
  • Hjemmesygeplejen
  • Forebyggende hjemmebesøg
  • Fysioterapi og genoptræning
  • Sundhedsplejen
  • Aktivitetscenter
  • Jordemoder

  Materialet skal anvendes til regional behandling og politisk godkendelse i Nordfyns Kommune, og endelig frigivelse af midlerne fra Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse.

  Materialet anvendes ligeledes som baggrund for det oplæg, der skal danne grundlag for afholdelse af omvendt licitation, hvor et dommerpanel i efteråret 2012 vil udvælge det endelige projekt og en totalentreprenør til at gennemføre etableringen af sundhedshuset.

  Efter politisk behandling og kommunal godkendelse har Nordfyns Kommune ansvaret for det videre forløb.

  Da Nordfyns Kommune er ejer af bygningen, træffer kommunen de nødvendige beslutninger omkring den kommende byggesag.

  fold dette punkt ind Indstilling
   

  Det indstilles, at forretningsudvalget anbefaler regionsrådet:

  At sagen tages til efterretning.

  fold dette punkt ind Beslutning i Sundhedssamordningsudvalget den 21-08-2012
   

  Udvalget anbefaler indstillingen overfor regionsrådet.

  fold dette punkt ind Beslutning i Akut- og ø-udvalget den 30-08-2012
   

  Udvalget anbefaler indstillingen overfor regionsrådet.

  fold dette punkt ind Beslutning i Forretningsudvalget den 12-09-2012
   

  Indstillingen anbefales over for regionsrådet.

  fold dette punkt ind Bilag
   

  Sagsnr. 11/30507
  10. Bevilling til udvidelse af kapacitet til anorexipatienter på OUH
  fold dette punkt ind Resume
    Odense Universitetshospital (OUH) har siden 2010 oplevet et stort pres på behandling af patienter med spiseforstyrrelser. Et pres, der forventes yderligere at stige i 2012 og frem. OUH har derfor øget sengekapaciteten fra 4 til 7 pladser til denne patientgruppe.
  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
   

  Odense Universitetshospital (OUH) har i 2011 oplevet en vækst i antal patienter med spiseforstyrrelser. Denne vækst forventes fortsat i 2012. Patienterne er desuden blevet mere behandlingskrævende, og den gennemsnitlige liggetid er således også steget. Samtidig er behovet for fast vagt til disse patienter steget markant. Der kan ikke ses et fald i aktiviteten for denne patientgruppe på de jyske sygehuse.

  For at imødegå presset på behandlingsbehovet på denne patientgruppe, har OUH udvidet antallet af sengepladser fra 4 til 7 på deres endokrinologiske afdeling.

  Udgifterne til driften af yderligere 3 sengepladser er opgjort til 3,28 mio. kr. årligt.

  En del af sengekapaciteten skal bruges til sjællandske patienter. Disse indgår i aktivitetsafregningen til OUH.

  OUH ønsker bevilling til finansiering af den kapacitetsudvidelse, der ligger ud over udvidelsen til sjællandske patienter.

  Af vedhæftede bilag fremgår en nærmere beskrivelse af aktivitetsvæksten og de økonomiske konsekvenser af kapacitetsudvidelsen.

  fold dette punkt ind Indstilling
   

  Det indstilles, at forretningsudvalget anbefaler regionsrådet:

  At OUH i 2012 gives en bevilling til en udvidelse fra 4 til 6,5 pladser, svarende til 3,01 mio. kr., og herudover beholder meraktivitetsafregningen for sjællandske patienter.

  At OUH i 2013 og frem gives en bevilling til en udvidelse fra 4 til 6 pladser, svarende til 2,74 mio. kr. (2012 pl), og herudover beholder meraktivitetsafregningen for sjællandske patienter.

  At midlerne bevilges fra meraktivitetspuljen.

  fold dette punkt ind Beslutning i Sundhedsudvalget den 28-08-2012
   

  Udvalget anbefaler indstillingen overfor regionsrådet.

  fold dette punkt ind Beslutning i Forretningsudvalget den 12-09-2012
   

  Indstillingen anbefales over for regionsrådet.

  fold dette punkt ind Bilag
   

  Sagsnr. 12/10076
  11. Opsamling på Region Syddanmarks ph.d.-pulje 2012
  fold dette punkt ind Resume
   

  En frafalden bevilling fra Region Syddanmarks ph.d.-pulje 2012 indstilles til overførelse og uddeling i 2013. En anden frafalden bevilling fra Region Syddanmarks ph.d.-pulje i 2012 indstilles til støtte af en ansøgning, som oprindeligt ikke kom i betragtning på grund af administrative formalia.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
   

  Regionsrådet besluttede på mødet den 25. juni 2012 at støtte 32 ph.d-projekter med i alt 16. mio. kr. fra Region Syddanmarks ph.d.-pulje opslag 2012. Der er således sendt tilsagn om støtte af 500.000 kr. til hver af disse 32 ansøgere.

  Imidlertid har to af de ansøgere, der fik tilsagn om støtte, i mellemtiden opnået anden finansiering, og meddelt at de frafalder regionsrådets tilsagn om støtte.

  Desuden var der en ansøgning til Region Syddanmarks Ph.d.-pulje 2012, der på grund af administrative formalia ikke kom i betragtning.

  En efterfølgende faglig og administrativ vurdering viser, at ansøgningen opfylder alle krav til kvalitet og formalia i øvrigt, og således er fuldt støtteegnet.

  På denne baggrund indstilles det, at den ene af de to frafaldne bevillinger på 500.000 kr. overføres til 2013, og således indgår i Region Syddanmarks ph.d.-pulje til uddeling i 2013, og at den anden af de to frafaldne bevillinger tildeles ansøgningen, der oprindeligt ikke kom i betragtning.

  Den opdaterede samlede oversigt over bevillinger findes i bilag.

  fold dette punkt ind Indstilling
   

  Det indstilles, at forretningsudvalget anbefaler regionsrådet:

  At den ene af to frafaldne bevillinger fra Region Syddanmarks ph.d.-pulje 2012 overføres til 2013, og således indgår i Region Syddanmarks ph.d.-pulje til uddeling i 2013.

  At den anden af de to frafaldne bevillinger fra Region Syddanmarks ph.d.-pulje 2012 tildeles en ansøgning, der oprindeligt ikke kom i betragtning på grund af administrative formalia.

  fold dette punkt ind Beslutning i Sundhedsudvalget den 28-08-2012
   

  Udvalget anbefaler indstillingen overfor regionsrådet.

  fold dette punkt ind Beslutning i Forretningsudvalget den 12-09-2012
   

  Indstillingen anbefales over for regionsrådet.

  fold dette punkt ind Bilag
   

  Sagsnr. 12/442
  12. Beredskabsplan til høring
  fold dette punkt ind Resume
   

  Regionsrådet skal en gang i hver valgperiode udarbejde og vedtage en civil beredskabsplan og en sundhedsberedskabsplan. Regionens beredskabsplan er en kombineret beredskabsplan, sundhedsberedskabsplan og præhospital plan.

  I nærværende sag skal regionsrådet godkende, at beredskabsplanen sendes i høring.

   
  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
   

  Regionens beredskabsplan er en kombineret beredskabsplan, sundhedsberedskabsplan og præhospital plan for Region Syddanmark.

  Sundhedsberedskabet er en del af den civile sektors beredskab og det samlede nationale beredskab. Sundhedsberedskabsplanlægningen er del af sundhedsplanlægningen.

  Regioner og kommuner skal, jf. sundheds- og beredskabslovgivningen, en gang i hver valgperiode udarbejde en civil beredskabsplan og en sundhedsberedskabsplan.

  Det administrative kontaktforum har godkendt kommissorium for en regional styregruppe til koordination af sundhedsberedskabsplanlægningen i regionen. Styregruppen består af repræsentanter fra sundhedsstaben, praksissektoren, kommunerne og embedslægerne i Region Syddanmark.

  Sundhedsstaben har udarbejdet et forslag til beredskabsplan for Region Syddanmark. Forslaget til den nye beredskabsplan er i forhold til den gældende fra 2009 karakteriseret ved at være mere operativ og mindre beskrivende. Beredskabsplanen er opdelt i tre hovedafsnit:

  • Krisestyringsorganisation
  • Indsatsplaner, herunder instrukser og actionscards
  • Appendiks om uddannelse, øvelser, evaluering, samt risiko og sårbarhedsvurdering.

  Regionernes, kommunernes og sygehusenhedernes beredskabsplaner på sundhedsområdet udarbejdes efter samme skabelon, hvilket letter koordination og samarbejde i en beredskabssituation.

  fold dette punkt ind Indstilling
   

  Det indstilles, at forretningsudvalget anbefaler regionsrådet:

  At Region Syddanmarks beredskabsplan sendes i høring. 

  fold dette punkt ind Beslutning i Akut- og ø-udvalget den 30-08-2012
   

  Udvalget anbefaler indstillingen overfor regionsrådet.

  fold dette punkt ind Beslutning i Forretningsudvalget den 12-09-2012
   

  Indstillingen anbefales over for regionsrådet.

  fold dette punkt ind Bilag
   

  Sagsnr. 12/1647
  13. Analyse af oversvømmelsesrisiko på regionens sygehuse
  fold dette punkt ind Resume
   

  Der er blevet udarbejdet en analyse af oversvømmelsesrisikoen på regionens sygehuse. Bevæggrunden for at få lavet analysen er de ekstreme nedbørshændelser, der i de senere år har ramt Danmark. Rapporterne forelægges regionsrådet til orientering.   

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
   

  Der er blevet udarbejdet en analyse af oversvømmelsesrisikoen på regionens sygehuse. Bevæggrunden for at få lavet analysen er de ekstreme nedbørshændelser, der i de senere år har ramt Danmark. På sygehusområdet er det vigtigt at sikre vitale funktioner såsom forsyningssikkerhed, nødberedskab, bevaring af essentielle værdier mv.

  Analysen har klarlagt, hvor problemerne på de enkelte sygehuse kan opstå ved ekstrem regn, og hvor det er vigtigt at skride til handling. Analysen omfatter 17 lokaliteter i regionen, og der er udarbejdet en rapport for hver lokalitet. Rapporterne indeholder anbefalinger til mulige tiltag. Anbefalingerne er drøftet med sygehusledelserne, som skal sørge for at sikre deres bygninger mod risikoen for oversvømmelser, indtrængning af vand i bygninger, opstuvning af kloakvand og lignende.  

  Rapporterne forelægges regionsrådet til orientering.  

  fold dette punkt ind Indstilling
   

  Det indstilles, at forretningsudvalget anbefaler regionsrådet:

  At rapporten tages til orientering.

  fold dette punkt ind Beslutning i Innovationsudvalget den 23-08-2012
   

  Udvalget anbefaler indstillingen overfor regionsrådet.

  fold dette punkt ind Beslutning i Forretningsudvalget den 12-09-2012
   

  Til orientering.

  fold dette punkt ind Bilag
   

  Sagsnr. 12/16192
  14. Årsregnskab 2011 for Amgros I/S
  fold dette punkt ind Resume
   

  Årsresultatet for Amgros I/S viser et overskud på 63,0 mio. kr., som udloddes delvist til de fem regioner efter deres andele af lægemiddelomsætningen i Amgros i 2011. Region Syddanmarks andel af overskuddet for 2011 udgør 4,415 mio. kr.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
   

  Region Syddanmark er sammen med landets øvrige regioner interessent i Amgros I/S. Amgros er et politisk ledet interessentskab, som fungerer primært som medicingrossist og koordinator for indkøb og handel med lægemidler m.m. Amgros varetager også sekretariatsopgaver for regionerne, sygehusapotekerne og Danske Regioner.

  Gennem de senere år har Amgros og sygehusapotekerne i tæt samarbejde med Danske Regioner og regionerne fokuseret på at finde metoder til at bremse de sidste 10 års udgiftsvækst på hospitalsmedicin. Et af de centrale initiativer i denne sammenhæng er etableringen af RADS, Rådet for Anvendelse af Dyr Sygehusmedicin. Formålet med RADS er at skabe konsensus og forpligtende rammer på klinisk niveau for anvendelse af dyr sygehusmedicin.

  For at kunne udlodde overskuddet af virksomheden skal Region Syddanmark i lighed med de øvrige interessenter godkende regnskabet for 2011. Amgros omsatte i 2011 for 5.714 mio. kr. i lægemidler, hvilket er 286 mio. kr. mindre end budgetteret. I forhold til omsætningen i 2010 er der dog tale om en vækst på 131 mio. kr., svarende til en stigning på 2,4 %.

  Det samlede resultat viser et overskud på 63,0 mio. kr., hvilket er en stigning i forhold til overskuddet i 2010, som var på 17,9 mio. kr. Det øgede overskud samlet set skyldes flere modsatrettede tendenser. Anvendelsen af en række nye og dyre præparater er steget. Samtidig opnåede Amgros i 2011 en del rabatter på en række lægemidler, som der ikke tidligere har været muligt at få kontrakt på. Der indkøbes imidlertid stadig et antal lægemidler til Apotekets Indkøbs Pris (AIP), som Amgros dermed ingen fortjeneste har på. I 2011 har der været en række patentudløb, hvormed der er kommet en markant øget konkurrence og med væsentlige prisreduktioner til følge.

  Overskuddet fordeles mellem interessenterne efter regionernes andel af lægemiddelomsætningen i 2011. Det indstilles af Amgros bestyrelse at, ud af overskuddet på 63,0 mio. kr. udloddes de 22 mio. kr. til interessenterne. Resten af beløbet på de 41 mio. kr. henlægges som indskudskapital. Sidste år foreslog man en hensættelse på 15 mio. kr. årligt til APOTO- projektet, inden udlodning til interessenterne finder sted. Det blev godkendt. Amgros bestyrelse har i forbindelse med regnskabsafslutningen for 2011 besluttet at effektuere denne beslutning samtidig med en ekstraordinær hensættelse på 15 mio. kr. til APOTO-projektet. De sidste 11 mio. kr. af henlæggelsen skal bruges til øvrige ikke nærmere specificerede fremtidige projekter.

  Med hensyn til de ekstra 15 mio. kr. afsat til APOTO-projektet, redegører Amgros for, at det skyldes, at der er konstateret større variation i processer, datastrukturer og arbejdsgange i  sygehusapotekernes systemer end forventet. Det har bl. a. medført en forlængelse af projektperioden med 8 måneder, som influererer på brugen af ressourcerne. Amgros bestyrelse har godkendt, at de 10 mio. kr. skal bruges på øget bemanding og forlængelsen af projektperioden - de sidste 5 mio. kr. skal bruges til udvikling af nye optioner, der vedrører produktion og dosisdispensering.

  Region Syddanmarks andel af omsætningen udgjorde i 2011 20 % - svarende til en udlodning på 4,415 mio. kr. I det ajourførte budget for Amgros i Region Syddanmark er der forudsat en indtægt på 3,573 mio. kr. Resultatet og udlodningsprincipperne er godkendt af bestyrelsen for Amgros I/S.

  De bevillingsmæssige konsekvenser af et stigende overskud fra 2010 til 2011 indarbejdes i en kommende budgettilpasning.

  fold dette punkt ind Indstilling
   

  Det indstilles, at forretningsudvalget anbefaler regionsrådet:

  At regnskab 2011 for Amgros I/S  godkendes.

  fold dette punkt ind Beslutning i Forretningsudvalget den 12-09-2012
   

  Indstillingen anbefales over for regionsrådet.

  fold dette punkt ind Bilag
   

  Sagsnr. 12/16084
  15. Udbetalingsanmodning for kvalitetsfondsprojektet i Kolding
  fold dette punkt ind Resume
   

  Der er udarbejdet en udbetalingsanmodning for kvalitetsfondsprojektet i Kolding til Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse, der indstilles til regionsrådets godkendelse. Rådighedsbeløb og anlægsbevillinger afsat i regionens budget foreslås tilpasset udgiftsprofilen, der ligger til grund for udbetalingsanmodningen.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
   

  Region Syddanmark modtog den 1. november 2010 endeligt tilsagn fra det daværende Indenrigs- og Sundhedsministerium om tilskud fra Kvalitetsfonden til byggeprojektet i Kolding. Ministeriet anmodede samtidig regionen om at udarbejde en detaljeret tidsprofil for afholdelsen af investeringsudgifterne, som skulle fremsendes til ministeriet med henblik på udbetaling af midler fra Kvalitetsfonden. Regionerne modtog den 3. juli 2012 en revisions- og regnskabsinstruks, og på baggrund heraf er udarbejdet vedlagte ansøgning om udbetalingsanmodning for kvalitetsfondsprojektet i Kolding. Ansøgningen om udbetalingsanmodning forelægges hermed til regionsrådets godkendelse. 

  Udbetalingsanmodningen består af et notat, et udfyldt skemamateriale, en revisorerklæring for alle afholdte udgifter på projektet til og med den 30. juni 2012, en beskrivelse af anvendt regnskabspraksis, samt en risikoprofil. I udbetalingsanmodningen bekræfter Region Syddanmark, at projektet i Kolding fortsat lever op til de betingelser, som det endelige tilsagn byggede på, at projektet fortsat er realistisk og robust inden for den samlede totalramme på 900 mio. kr. (2009-pl), og at projektet overholder de specifikke tilsagnsbetingelser. En af betingelserne er, at Region Syddanmark følger Sundhedsstyrelsens anbefalinger på akutområdet, herunder visiteret adgang til akutbehandling. I henhold til økonomiaftalen for 2013 er regionen i gang med at undersøge, hvorledes visiteret adgang til akutbehandling skal implementeres i Region Syddanmark; en særskilt sag herom vil blive forelagt regionsrådet i løbet af efteråret 2012.

  Udbetalingsanmodningen indeholder en udgiftsprofil for hele projektet, jf. skema A i bilagsmaterialet. Det indstilles, at udgiftsprofilen for projektet i Kolding indarbejdes i regionens anlægsbudget, så dette er i overensstemmelse med udgiftsprofilen. Det medfører følgende ændringer til budgettet:

  Tabel 1: Rådighedsbeløb - beløb i 1.000 kr., løbende priser

  Delprojekt

  Periode

  Budget

  Ændring

  I alt

  Fase 1 (mor/barn)

  2009-2013

  82.309

  34

  82.343

  Fase 2/3 inkl. projektkonk.

  2010-2016

  876.225

  -124.114

  752.111

  Projektkonkurrence

  2010-2012

  1.986

  -1.986

  0

  Projektafdeling

  2010-2017

  25.040

  3.714

  28.754

  Fase 4

  2013-2017

  0

  56.813

  56.813

  Reservepulje

  2014-2016

  0

  20.000

  20.000

  I alt

  2009-2017

  985.560

  -45.539

  940.021

  Det samlede resultat medfører en teknisk justering af budgettet på 45,539 mio. kr., som tilføres de likvide aktiver.

  Tabel 2: Anlægsbevillinger - beløb i 1.000 kr., løbende priser

  Delprojekt

  Allerede meddelt

  Ændring

  Ajourført

  Fase 1 (mor/barn)

  81.817

  526

  82.343

  Fase 2/3 inkl. projektkonk.

  99.250

  1.986

  101.236

  Projektkonkurrence

  1.979

  -1.979

  0

  Projektafdeling

  9.206

  19.548

  28.754

  Fase 4

  0

  0

  0

  Reservepulje

  0

  0

  0

  I alt

  192.252

  20.081

  212.333

  Udgiftsprofilen indebærer følgende budgetændringer:

  • Udgiften til fase 4 på 56,813 mio. kr. afsættes i perioden 2013 til 2017.
  • Der afsættes en reservepulje på 20 mio. kr. via reduktion af fase 2/3.
  • Delprojektet "projektkonkurrence" lægges sammen med delprojektet "fase 2/3", idet den allerede afholdte projektkonkurrence vedrørte fase 2/3. Både rådighedsbeløb og anlægsbevilling lægges sammen.
  • Rådighedsbeløbene til projektafdelingen i Kolding tilpasses det forventede årlige udgiftsniveau, og der afsættes rådighedsbeløb i 2017. Den allerede meddelte anlægsbevilling til og med 2012 forøges, så den ajourførte anlægsbevilling dækker hele projektperioden frem til 2017. 
  • Der sker en tidsforskydning af de afsatte rådighedsbeløb til fase 1 og fase 2/3, jf. skema A i bilaget.

  Samtidig med ovennævnte ændringer ajourføres allerede meddelte anlægsbevillinger, så de følger de allerede godkendte indeksreguleringer af rådighedsbeløbene.

  Efter regionsrådets godkendelse fremsendes udbetalingsanmodningen til Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse med henblik på opstart af udbetaling af midler fra Kvalitetsfonden. Herefter vil udbetalingerne være knyttet op på en løbende kvartalsvis rapportering samt en årlig rapportering fra regionsrådet til ministeriet. Den løbende udbetaling af midler fra Kvalitetsfonden er betinget af en tilfredsstillende rapportering.

  I forbindelse med ansøgningen om udbetalingsanmodning søger regionen endvidere om finansiering af allerede afholdte udgifter til projektet i Kolding. Der har pr. 30. juni 2012 været et forbrug på 125,504 mio. kr. Dette forbrug er påtegnet af regionens revisorer.  

  Når udbetalingsanmodningen er godkendt af ministeriet, vil der blive forelagt særskilt sag vedr. de bevillingsmæssige konsekvenser i relation til finansiering, herunder låntagning. Regionsrådet vil endvidere på et senere tidspunkt blive forelagt en særskilt sag om anvendelsen af lånemuligheden til energirigtige investeringer, som er etableret med økonomiaftalen for 2013.

  Til orientering er revisions- og regnskabsinstruksen vedlagt. Formålet med instruksen er at opstille de forpligtelser, der pålægges regionerne i forbindelse med modtagelse af tilskud fra Kvalitetsfonden til sygehusbyggerierne. Regnskabsinstruksen fungerer som et tillæg til regionens kasse- og regnskabsregulativ, og opstiller således specifikke krav til regnskab og rapportering i forbindelse med de kvalitetsfondsstøttede sygehusbyggerier. Formålet med revisionsinstruksen er at fastlægge revisors arbejde i forbindelse med kvartalsrapporteringerne og anlægsregnskaberne vedr. de kvalitetsfondsstøttede sygehusbyggerier.   

  fold dette punkt ind Indstilling
   

  Det indstilles, at forretningsudvalgets anbefaler regionsrådet:

  At ansøgningen om udbetalingsanmodning for kvalitetsfondsprojektet i Kolding godkendes.

  At der afsættes rådighedsbeløb til fase 4 på i alt 56,813 mio. kr. (pl-indeks 104,88) fordelt på perioden 2013-2017 (jf. skema A i bilag).

  At der afsættes rådighedsbeløb til en reservepulje på i alt 20 mio. kr. (pl-indeks 104,88) fordelt på perioden 2014-2016 (jf. skema A i bilag).

  At rådighedsbeløb og anlægsbevilling vedr. delprojekterne fase 2/3 og projektkonkurrence lægges sammen til ét projekt, jf. sagsfremstilling.

  At der afsættes og frigives tillæg til rådighedsbeløb til projektafdelingen på i alt 3,714 mio. kr. (pl-indeks 104,88) fordelt på perioden 2012-2017, jf. skema A i bilag.

  At de afsatte rådighedsbeløb til fase 1 tidsforskydes (jf. skema A i bilag).

  At de afsatte rådighedsbeløb til fase 2/3 tidsforskydes og reduceres med 124,114 mio. kr. (pl-indeks 104,88). 

  At den samlede virkning af ovenstående svarende til -45,539 mio. kr. (pl-indeks 104,88) tilbageføres til de likvide aktiver.

  At der meddeles tillæg til anlægsbevilling til projektafdelingen på 19,548 mio. kr. (pl-indeks 104,88) til at dække hele projektperioden frem til 2017.  

  At der meddeles tillæg til anlægsbevilling til fase 1 på 0,526 mio. kr. (pl-indeks 104,88).

  fold dette punkt ind Beslutning i Innovationsudvalget den 23-08-2012
   

  Udvalget anbefaler indstillingen overfor regionsrådet.

  fold dette punkt ind Beslutning i Forretningsudvalget den 12-09-2012
   

  Sagen blev udsat.

  fold dette punkt ind Bilag
   

  Sagsnr. 12/15408
  16. Udbetalingsanmodning for kvalitetsfondsprojektet i Aabenraa
  fold dette punkt ind Resume
   

  Der er udarbejdet en udbetalingsanmodning for kvalitetsfondsprojektet i Aabenraa til Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse, der indstilles til regionsrådets godkendelse. Rådighedsbeløb og anlægsbevillinger afsat i regionens budget foreslås tilpasset udgiftsprofilen, der ligger til grund for udbetalingsanmodningen. 

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
   

  Region Syddanmark modtog den 20. december 2011 endeligt tilsagn fra Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse om tilskud fra Kvalitetsfonden til byggeprojektet i Aabenraa. Ministeriet anmodede samtidig regionen om at udarbejde en såkaldt udbetalingsanmodning, som skal fremsendes til ministeriet med henblik på udbetaling af midler fra Kvalitetsfonden. Siden har ministeriet arbejdet på en revisions- og regnskabsinstruks for kvalitetsfondsprojekter, som regionerne modtog den 3. juli 2012. På baggrund af instruksen er udarbejdet vedlagte ansøgning om udbetalingsanmodning for kvalitetsfondsprojektet i Aabenraa, der forelægges til regionsrådets godkendelse.   

  Udbetalingsanmodningen består af et notat, et udfyldt skemamateriale, en revisorerklæring for alle afholdte udgifter på projektet til og med den 30. juni 2012, en beskrivelse af anvendt regnskabspraksis, samt en risikoprofil. I udbetalingsanmodningen bekræfter Region Syddanmark, at projektet i Aabenraa fortsat lever op til de betingelser, som det endelige tilsagn byggede på, at projektet fortsat er realistisk og robust inden for den samlede totalramme på 1.250 mio. kr. (2009-pl), og at projektet overholder de specifikke tilsagnsbetingelser. En af betingelserne er, at Region Syddanmark følger Sundhedsstyrelsens anbefalinger på akutområdet, herunder visiteret adgang til akutbehandling. I henhold til økonomiaftalen for 2013 er regionen i gang med at undersøge, hvorledes visiteret adgang til akutbehandling skal implementeres i Region Syddanmark, og en sag herom vil blive forelagt for regionsrådet i 4. kvartal 2012. 

  Udbetalingsanmodningen indeholder en udgiftsprofil for hele projektet, jf. skema A i bilagsmaterialet. Det indstilles, at udgiftsprofilen for projektet i Aabenraa indarbejdes i regionens anlægsbudget, så dette er i overensstemmelse med udgiftsprofilen. Dette medfører følgende ændringer til budgettet:

  Tabel 1: Rådighedsbeløb (løbende priser og beløb i 1.000 kr.)

  Delprojekt

  Periode

  Budget

  Ændring

  I alt

  Fase 1

  2009-2014

  495.213

  31.928

  527.141

  Risikopulje, Fase 1

  2012-2013

  11.409

   

  11.409

  Fase 2 (inkl. konkurrence)

  1013-2020

  2.691

  723.737

  726.428

  Projektafdeling

  2010-2020

  28.391

  13.033

  41.424

  Finansiering:

         

  SHS, Aabenraa: BR2015

  2011-2014

  31.928

  -31.928

  0

  Likvide aktiver

  2012-2020

   

  -736.770

  -736.770

  Tabel 2: Anlægsbevillinger

  Løbende priser

  Beløb i 1.000 kr.

         

  Bevillinger

  Allerede meddelt

  Flytning

  Ny

  Indeksering

  Ajourført

  SHS, BR2015

  30.800

  -30.800

     

  0

  Fase 1

  479.854

  30.800

   

  16.487

  527.141

  Risikopulje

  11.059

     

  350

  11.409

  Fase 2

  2.600

     

  91

  2.691

  Projektafdeling

  14.186

   

  26.389

  849

  41.424

  I alt

  538.499

  0

  26.389

  17.777

  582.656

  Udgiftsprofilen indebærer følgende budgetændringer: 

  • Rådighedsbeløb og anlægsbevilling til opgradering af kvalitetsfondsprojektets Fase 1 til lavenergiklasse BR2015 flyttes fra den særskilte bevilling på Sygehus Sønderjylland, Aabenraa. Det er Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse, som har påpeget, at udgiften til opgradering til lavenergiklasse BR2015 skal afholdes indenfor totalrammen på 1,250 mia. kr. (2009-pl). Dette betyder, at den resterende andel af totalrammen, som skal anvendes til Fase 2, reduceres tilsvarende. Regionsrådet vil senere få forelagt en sag om anvendelsen af lånemuligheden til energirigtige investeringer, som er etableret med økonomiaftalen for 2013.     
  • Det resterende rådighedsbeløb til Fase 2 på 723,737 mio. kr. afsættes i budgettet i perioden 2014 til 2020. Udgiften foreslås i første omgang finansieret af likvide aktiver indtil udbetaling fra Kvalitetsfonden. Rådighedsbeløbet tillægges det allerede afsatte budget på 2,691 mio. kr. til projektkonkurrencen for Fase 2, således at Fase 2 bliver én samlet bevilling.
  • Rådighedsbeløbene til projektafdelingen i Aabenraa tilpasses det forventede udgiftsniveau, og der afsættes rådighedsbeløb for perioden 2017-2020. Den allerede meddelte anlægsbevilling til og med 2013 forøges, så den ajourførte anlægsbevilling dækker hele projektperioden frem til 2020.  

  Samtidig med ovennævnte ændringer ajourføres allerede meddelte anlægsbevillinger, så de følger de allerede godkendte indeksreguleringer af rådighedsbeløbene.

  Efter regionsrådets godkendelse fremsendes udbetalingsanmodningen til Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse med henblik på opstart af udbetaling af midler fra Kvalitetsfonden. Herefter vil udbetalingerne være knyttet op på en løbende kvartalsvis rapportering samt en årlig rapportering fra regionsrådet til ministeriet. Den løbende udbetaling af midler fra Kvalitetsfonden er betinget af en tilfredsstillende rapportering.     

  I forbindelse med ansøgningen om udbetalingsanmodning søger regionen endvidere om finansiering af allerede afholdte udgifter til projektet i Aabenraa. Der har pr. 30. juni 2012 været et forbrug på 80,715 mio. kr. Dette forbrug er påtegnet af regionens revisorer.

  Når udbetalingsanmodningen er godkendt af ministeriet, vil der blive forelagt særskilt sag vedr. de bevillingsmæssige konsekvenser i relation til finansiering, herunder låntagning.

  fold dette punkt ind Indstilling
   

  Det indstilles, at forretningsudvalget anbefaler regionsrådet:

  At ansøgningen om udbetalingsanmodning for kvalitetsfondsprojektet i Aabenraa godkendes.

  At der afsættes og frigives tillæg til rådighedsbeløb til Fase 1 på i alt 31,928 mio. kr. til BR2015 fordelt med 12,648 mio. kr. i 2012 (pl-indeks 103,23), 17,673 mio. kr. i 2013 og 1,607 mio. kr. i 2014 (pl-indeks 104,88) i første omgang finansieret via en nulstilling af BR2015 på Sygehus Sønderjylland, Aabenraa.

  At der meddeles tillæg til anlægsbevilling på 47,287 mio. kr. (pl-indeks 104,88) til Fase 1 til BR2015 og indeksering.

  At den allerede meddelte anlægsbevilling til BR2015 på Sygehus Sønderjylland, Aabenraa nulstilles.

  At der afsættes tillæg til rådighedsbeløb på i alt 723,737 mio. kr. (pl-indeks 104,88) fordelt på perioden 2014-2020 (jf. skema A i bilag) til Fase 2, i første omgang finansieret af likvide aktiver.

  At der afsættes og frigives tillæg til rådighedsbeløb til projektafdelingen på 1,531 mio. kr. i 2012 (pl-indeks 103,23), -0,122 mio. kr. årligt i perioden 2013-2016 (pl-indeks 104,88), 4,287 mio. kr. i 2017, 3,557 mio. kr. i 2018, 2,968 mio. kr. i 2019 og 1,178 mio. kr. i 2020 (pl-indeks 104,88) i første omgang finansieret af likvide aktiver.

  At der meddeles tillæg til anlægsbevilling til projektafdelingen på 27,238 mio. kr. (pl-indeks 104,88) til at dække hele projektperioden frem til 2020 og indeksering. 

  fold dette punkt ind Beslutning i Innovationsudvalget den 23-08-2012
   

  Udvalget anbefaler indstillingen overfor regionsrådet.

  fold dette punkt ind Beslutning i Forretningsudvalget den 12-09-2012
   

  Indstillingen anbefales over for regionsrådet.

  fold dette punkt ind Bilag
   

  Sagsnr. 10/4091
  17. Rapportering nr. 7 om kvalitetsfondsprojekterne og 2. rapportering om udbygningen af Esbjerg Sygehus
  fold dette punkt ind Resume
   

  Regionsrådet har besluttet, at der skal ske en periodisk rapportering til regionsrådet om fremdriften i Region Syddanmarks store sygehusprojekter. Denne sag indeholder den 7. rapportering om kvalitetsfondsprojekterne og den 2. rapportering om udbygningen af Esbjerg Sygehus.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
   

  I forhold til tidligere rapporteringer er formen ændret således, at den i højere grad følger de krav, der stilles til rapporteringen for kvalitetsfondsprojekter fra Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse. En fuldstændig implementering af Ministeriets krav vil ske når udbetalingsanmodningen for det enkelte projekt er godkendt.

  Rapporteringen viser, at projekterne holder sig inden for de økonomiske rammer, og at den overordnede tidsplan følges.

  fold dette punkt ind Indstilling
   

  Det indstilles, at forretningsudvalget anbefaler regionsrådet:

  At rapporteringen tages til efterretning.

  fold dette punkt ind Beslutning i Innovationsudvalget den 23-08-2012
   

  Udvalget anbefaler indstillingen overfor regionsrådet.

  fold dette punkt ind Beslutning i Forretningsudvalget den 12-09-2012
   

  Indstillingen anbefales over for regionsrådet.

  fold dette punkt ind Bilag
   

  Sagsnr. 12/18351
  18. Ansøgning til pulje vedr. nedbringelse af tvang i psykiatrien – satspuljeforliget 2011-2014
  fold dette punkt ind Resume
   

  Regionsrådet skal godkende en ansøgning til satspuljeforliget 2011-2014 om nedbringelse af tvang i psykiatrien.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
   

  I forbindelse med satspuljeforliget 2011-2014 blev det vedtaget at afsætte midler i perioden til et nyt projekt om nedbringelse af brugen af tvang efter gennembrudsmetoden med særligt fokus på fysisk aktivitet. Der har været et længere forarbejde i gang i Sundhedsstyrelsen inden puljen blev opslået, og derfor skal regionernes projektansøgninger vedr. nedbringelse af tvang først fremsendes nu.

  Psykiatrien i Region Syddanmark har udarbejdet et forslag til projektet, hvor Psykiatrisk Afdeling Kolding og Vejle vil fungere som en foregangsafdeling, der i projektperioden 2012-2014 vil arbejde målrettet med nedbringelse af tvang via fysisk aktivitet. I projektperioden ansættes i afdelingen Kolding og Vejle en fysisk aktivitetskoordinator som projektleder på projektet. Projektlederens rolle vil, udover at fremme fysisk aktivitet i afdelingen og mindske tvang, være at sprede viden og støtte op om initiativer i hele psykiatrien. Udover Psykiatrisk Afdeling Kolding og Vejle deltager Psykiatrisk Afdeling Esbjerg og Psykiatrisk Afdeling Augustenborg og Haderslev. Det forventes, at flere afdelinger efterfølgende tilmelder sig projektet. Projektet understøtter det nationale mål om nedbringelse af tvang med 20 %

  Der ansøges om 3,1 mio. kr. over perioden 2012-2014.

  Ansøgningen er fremsendt inden regionsrådets godkendelse, da ansøgningsfristen udløb inden afholdelse af de planlagte møder i forretningsudvalget og regionsrådet.

  fold dette punkt ind Indstilling
   

  Det indstilles, at forretningsudvalget anbefaler regionsrådet:

  At ansøgningen til satspuljeprojekt om nedbringelse af tvang i psykiatrien godkendes.

  fold dette punkt ind Beslutning i Forretningsudvalget den 12-09-2012
   

  Indstillingen anbefales over for regionsrådet.

  fold dette punkt ind Bilag
   

  Sagsnr. 12/18149
  19. Status på ansøgninger til Satspulje-aftalen 2012-2015
  fold dette punkt ind Resume
   

  Der gives en statusorientering om Region Syddanmarks ansøgninger til Satspuljen 2012-2015. Regionsrådet har tidligere behandlet disse ansøgninger, og ministeriet har givet tilsagn til 5 af de 6 projekter mod at der fremsendes reviderede projektansøgninger.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
   

  Som psykiatriudvalg, forretningsudvalg og regionsrådet blev orienteret om i februar og marts 2012, har Psykiatrien i Region Syddanmark i alt søgt midler til seks projekter fra Satspuljeaftalen for 2012-2015.

  Ansøgningerne blev indsendt i marts 2012 til hhv. Sundhedsstyrelsen og Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse.

  Ansøgningerne er efterfølgende blevet behandlet, og der er givet tilsagn om midler til fem af de seks projektet mod at der fremsendes reviderede projektansøgninger fra Region Syddanmark, der matcher de krav som styrelse og ministerium stiller til såvel det faglige indhold som det ansøgte beløbs størrelse.

  Den ene projektansøgning, hvor der endnu ikke er kommet en tilbagemelding til Region Syddanmark og de øvrige regioner fra ministeriet, vedrører styrket samarbejde mellem behandlingspsykiatrien og almen praksis (shared care). Ministeriet har oplyst, at der tidligst kan forventes en tilbagemelding i uge 42.

  De fem projekter, hvor der er fremsendt reviderede projektansøgninger er:

  Etablering af senge til fælles akutmodtagelse (FAM) og Psykiatrisk Akutmodtagelse (Psykiatrisk Afdeling Esbjerg og Psykiatrisk afdeling Haderslev-Augustenborg). Der blev ansøgt om og bevilget 29,1 mio. kr. Formålet er at understøtte integrationen af psykiatrien i FAM, samt etablere en velfungerende psykiatrisk akutmodtagelse, og skabe gode vilkår for at sikre hurtig modtagelse, psykiatrisk og somatisk udredning og behandling af de psykiatriske patienter i samspil med somatikken. Flere senge til det akutte forløb vil også skabe tid og rum for systematisk somatisk udredning af alle patientgrupper i indsatsen, for i sidste ende at nedbringe overdødeligheden blandt psykiatriske patienter af somatiske sygdomme.

  Etablering af forløbskoordinatorer hos retspsykiatriske patienter med dobbeltdiagnoser (Psykiatrisk Afdeling Middelfart). Der blev ansøgt om 14,1 mio. kr., og der er bevilget 12,5 mio. kr. En koordineret og kontinuerlig indsats er afhængig af et styrket og forbedret samarbejde mellem den kommunale misbrugsbehandling og den regionale retspsykiatriske behandling. Projektet er regionsdækkende, og formålet er at afprøve, om en indsats overfor målgruppen i form af en koordineret og kontinuerlig indsats sikrer, at tilbagefald eller forværring af misbruget forebygges således, at effekten af den psykiatriske behandlingsindsats øges.

  Styrkelse af den nære psykiatri (Psykiatrisk Afdeling Odense). Der blev ansøgt om og bevilget 13,9 mio. kr. til etablering af et mobilteam i Odense. Formålet med mobilteamet er at sikre, at de psykiatriske patienter kan få hurtig støtte og opbakning i akutte og subakutte situationer og dermed medvirke til at forebygge behovet for akut indlæggelse. Desuden vil teamet kunne medvirke til at patienter med hoveddiagnosen depression/angsttilstand kan udskrives hurtigere til eget hjem.

  Tidlig indsats i nærmiljøet ved mistanke om psykiske sygdomme (Psykiatrisk afdeling Kolding-Augustenborg med inddragelse af Børne- og Ungdomspsykiatri Esbjerg og Børne- og Ungdomspsykiatri Odense). Der blev ansøgt og bevilget 20 mio. kr. Projektet ”Tidlig indsats ved mistanke om psykiske sygdomme” vil styrke udviklingen af gode og sammenhængende patientforløb ved at ligge op til et styrket samarbejde om supervision, undervisning og videndeling med tre udvalgte projektkommuner, samt ved at etablere et telepsykiatrisk tilbud, der er målrettet kommuner og praktiserende læger i Region Syddanmark.

  Kapacitetsudbygning til spiseforstyrrelser (Børne- og ungdomspsykiatrisk afdeling i Odense). Der er ansøgt om 8,2 mio. kr. og bevilget 4,4 mio. kr. Hovedformålet med projektet er at udbygge den ambulante behandlingskapacitet til personer med bulimi uanset alder, således at alle bulimikere får tilbud om individuel- og gruppebehandling. En øgning i kapaciteten vil endvidere give hurtigere patientforløb. Derudover vil målet være at kompetenceudvikle og videreformidle viden til alle afdelinger i Region Syddanmark.

  fold dette punkt ind Indstilling
   

  Det indstilles, at forretningsudvalget anbefaler regionsrådet:

  At orienteringen om status på ansøgningerne tages til efterretning.

  fold dette punkt ind Beslutning i Forretningsudvalget den 12-09-2012
   

  Indstillingen anbefales over for regionsrådet.

  fold dette punkt ind Bilag
   

  Sagsnr. 12/18294
  20. Ansøgninger til Danske Regioners og Sundhedskartellets Udviklings- og forskningspulje 2012
  fold dette punkt ind Resume
   

  Regionsrådet skal godkende ansøgninger til Danske Regioners og Sundhedskartellets forsknings- og udviklingspulje for 2012 indenfor temaerne:

  "Gode patientforløb" og "Fælles akutmodtagelser". 

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
   

  Danske Regioner og Sundhedskartellets fælles Udviklings- og forskningspulje er etableret for at fremme faglig og professionsrettet udvikling til gavn for patienterne.

  Der kan i 2012 søges midler til projekter indenfor følgende temaer:

  • Gode patientforløb og patientoverdragelse
  • Fælles akutmodtagelser

  Under temaet "Gode patientforløb og patientoverdragelse" søger Børne- og Ungdomspsykiatri Odense - universitetsfunktion midler til udviklingsprojektet ”Patientoplevet kvalitet og helhed ved patientoverdragelse”. Projektperioden løber fra 1. december 2012 til 31. december 2014. Projektets formål er, at indlagte børn og unge samt deres pårørende oplever, at de får en god udskrivelse, herunder sikre at vigtig viden kommunikeres til barn/ung, forældre og samarbejdspartnere i en form, som er meningsfuld og giver forståelse. Der søges om 569.819 kr.

  Under temaet ”Fælles akutmodtagelse” søger Psykiatrisk Afdeling Esbjerg og Psykiatrisk Afdeling Augustenborg og Haderslev midler til udvikling af specifikt uddannelsesforløb for psykiatriens medarbejdere i FAM og Psykiatrisk Akutmodtagelse. Projektperioden løber fra 1. september 2012 til 30. juni 2014. Formålet med udviklingsprojektet er at få identificeret behovet for efteruddannelse samt udviklet og pilottestet et efteruddannelsesprogram målrettet psykiatriens personale i akutmodtagelserne i Esbjerg og Aabenraa. Der søges om 534.889 kr.

  Ansøgningen er fremsendt inden regionsrådets godkendelse, da ansøgningsfristen udløb inden afholdelse af de planlagte møder i forretningsudvalget og regionsrådet.

  fold dette punkt ind Indstilling
   

  Det indstilles at forretningsudvalget anbefaler regionsrådet:

  At ansøgningerne til Danske Regioners og Sundhedskartellets forskningspulje for 2012 godkendes.

  fold dette punkt ind Beslutning i Forretningsudvalget den 12-09-2012
   

  Indstillingen anbefales over for regionsrådet.

  fold dette punkt ind Bilag
   

  Sagsnr. 12/14198
  21. Høring om ”Strategi for forebyggelse og behandling af livsstilssygdomme hos mennesker med en sindslidelse”
  fold dette punkt ind Resume
   

  "Strategi for forebyggelse og behandling af livsstilssygdomme hos mennesker med en sindslidelse" er sendt i høring, og regionsrådet skal tage stilling til et udkast til høringssvar på strategien.

  Indholdet i strategien er i tråd med de øvrige strategier, der er iværksat fra regional side, for lighed i sundhed for mennesker med en sindslidelse.              

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
   

  Det Administrative Kontaktforum, der består af administrative repræsentanter fra regionen og kommunerne i regionen, nedsatte i efteråret 2011 en tværsektoriel arbejdsgruppe med bruger- og pårørenderepræsentanter fra Psykiatrisk Dialogforum, repræsentanter fra det kommunale sundhedsområde og den kommunale socialpsykiatri, praktiserende læger, repræsentanter fra de somatiske sygehuse og repræsentanter fra psykiatrien. Arbejdsgruppens opgave var at udarbejde en fælles strategi for forebyggelse og behandling af livsstilssygdomme hos mennesker med en sindslidelse.

  Udgangspunktet for arbejdet er sundhedsaftalerne 2011-2014, der er indgået mellem Region Syddanmark, almen praksis og regionens 22 kommuner.

  Arbejdsgruppen har nu udarbejdet et forslag til en tværsektoriel strategi, som blev udsendt i en bred høring af Det Administrative Kontaktforum den 26. juni 2012.

  Arbejdet med en fælles strategi har blandt andet taget udgangspunkt i det faktum, at mennesker med en sindslidelse har en gennemsnitlig levealder, som er op til 20 år kortere end den øvrige befolknings. 60 % af overdødeligheden skyldes fysiske sygdomme, mens 40 % skyldes selvmord, ulykker mv.

  Strategiforslaget fokuserer på:

  • Viden og uddannelse
  • Politikker
  • Screening for og opfølgning på KRAM-faktorer (Kost, Rygning, Alkohol, Motion)
  • Forebyggelsestilbud
  • Indsatser med henblik på at fastholde patienten i et forebyggelses- eller behandlingsforløb.

  Endvidere fremhæves der i forslaget til strategien, at en bred og gennemgribende implementering er afgørende for at strategien bliver en succes.

  Indholdet i strategien passer i tråd med de øvrige initiativer, der bl.a. i Ligestillingsarbejdsgruppen er iværksat fra regional side for lighed i sundhed for mennesker med en sindslidelse.

  Den endelige udgave vil blive lagt til godkendelse i Det Administrative Kontaktforum 8. november 2012 og dernæst i Sundhedskoordinationsudvalget 4. december 2012. Herefter skal strategien implementeres.

  Vedlagt er udkast til regionsrådets høringssvar til strategien. I høringssvaret understreges, at det er uacceptabelt at mennesker med en sindslidelse har en markant kortere levetid end den øvrige befolkning. Det er derfor af afgørende betydning, at kommuner, praktiserende læger, somatiske sygehuse og psykiatrien står sammen om at sikre de nødvendige og rettidige forebyggelses- og behandlingstilbud til mennesker med en sindslidelse, der enten er i fare for at få en livsstilssygdom eller allerede har fået en eller flere livsstilssygdomme.

  Udkast til høringssvar fra regionsrådet fremlægges efterfølgende for Psykiatriudvalget den 13. september 2012 og endeligt i regionsrådet den 24. september 2012.

  fold dette punkt ind Indstilling
   

  Det indstilles, at forrretningsudvalget anbefaler regionsrådet:

  At udkast til høringssvar godkendes.

  fold dette punkt ind Beslutning i Forretningsudvalget den 12-09-2012
   

  Indstillingen anbefales over for regionsrådet.

  fold dette punkt ind Bilag
   

  Sagsnr. 12/18532
  22. Styringsaftale 2013 på det sociale område
  fold dette punkt ind Resume
   

  Kommunerne og regionen skal hvert år udarbejde en styringsaftale på det sociale område. Styringsaftalen omhandler aftaler og tiltag for økonomi og kapacitet på området.

  Socialdirektørforum har udarbejdet forslag til Styringsaftale 2013 på det sociale område.

  I foråret 2012 blev den anden del af de sociale rammeaftaler, Udviklingsstrategien for 2013, godkendt af regionsrådet samt af alle 22 kommuner i Syddanmark.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
   

  Styringsaftale 2013 har samme form som styringsaftale 2012. Der er indskrevet projektet Fælles Fokus, hvor regionen har taget initiativ til et tættere samarbejde med kommunerne på 4 områder:

  ·        Effektiv økonomistyring

  ·        Synergi med psykiatri og somatik

  ·        Kundebestyrelser på tilbuddene

  ·        Effektmåling af indsatsen

  Der igangsættes pilotprojekter på alle fire områder i efteråret 2012.

  Der er indarbejdet en række ændringer i styringsaftale 2013 i forhold til styringsaftale 2012. De væsentligste ændringer er:

  • Ambitionen for 2013 er (deles med Udviklingsstrategien 2013): ”Det specialiserede socialområde skal udvikle det høje faglige niveau, samtidig med at det skal drives på et lavere omkostningsniveau.” Ambitionen i styringsaftale 2012 var: ”Det specialiserede socialområde skal drives på et væsentligt lavere omkostningsniveau end i dag, samtidig med at et højt fagligt niveau opretholdes.”
  • Salg af pladser til andre regioner og lukning af tilbud. Styringsaftalens principper kan kun binde aftalens parter. Derved regulerer Styringsaftalen alene køb og salg af pladser inden for Syddanmark. Dette betyder konkret, at kommuner udenfor Syddanmark eksempelvis ikke er forpligtet til at betale til et eventuelt underskud ved lukning af et tilbud, hvis der ikke er særligt aftalt i en individuel købskontrakt. Det foreslås derfor i styringsaftalen, at såfremt en driftsherre ikke skriver i de fremadrettede købsaftaler, at det er takstprincipperne i Styringsaftalen i Syddanmark, der er gældende, vil det alene være driftsherres ansvar at finansiere et eventuelt underskud.
  • Ændring af efterreguleringsprincippet ved lukning af tilbud betyder, at princippet nu også gælder ved lukning af en afdeling, der er en selvstændig økonomisk enhed, dvs. afdelingen har et regnskab, der er særskilt fra tilbuddets øvrige afdelinger. Derudover gælder efterreguleringsprincippet også, hvis et tilbud har skiftet myndighed.

  Bilag til Styringsaftale 2013 kan findes på www.socialsekretariatet.dk

  Styringsaftale 2013 skal senest den 15. oktober være godkendt af kommunerne og regionen.

  fold dette punkt ind Indstilling
   

  Der indstilles, at forretningsudvalget anbefaler regionsrådet:

  At Styringsaftale 2013 godkendes.

  fold dette punkt ind Beslutning i Forretningsudvalget den 12-09-2012
   

  Indstillingen anbefales over for regionsrådet.

  fold dette punkt ind Bilag
   

  Sagsnr. 12/14712
  23. Ansøgninger til Region Syddanmarks Uddannelsespulje – juni 2012
  fold dette punkt ind Resume
   

  Der er indkommet 10 ansøgninger under temaerne ”Uddannelsessamarbejder, herunder campus” og ”Praktikpladser til alle”. Der søges om i alt 17,6 mio. kr. Der er ca. 11,5 mio. kr. tilbage i puljen for 2012. Seks projekter indstilles til tilsagn på i alt 11,5 mio. kr. 

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
   

  Til Region Syddanmarks Uddannelsespulje er der indkommet 10 ansøgninger under temaerne ”Uddannelsessamarbejder, herunder campus” og ”Praktikpladser til alle”. Der søges om i alt 17,6 mio. kr. Der er ca. 11,5 mio. kr. tilbage i puljen for 2012.

  De 10 projekter er vurderet ud fra kriterierne for uddannelsespuljen (udviklingsprojekt, fremmelse af samarbejde, nyhedsværdi, effekt, formidling og videreførelse), samt hvorvidt ansøgningerne understøtter ansøgningsrundens temaer om ”Uddannelsessamarbejder, herunder campus” og ”Praktikpladser til alle”.

  Administrationen vurderer, at nedenstående seks ansøgninger bidrager til at opfylde målsætningerne i Syddansk Uddannelsesaftales handlingsplan som er: At få flere unge til at tage en ungdomsuddannelse, få flere drenge til at tage en videregående uddannelse, samt at få flere unge til at vælge scienceuddannelser:

  ·    Uniform 112 (Syddansk Erhvervsskole Odense-Vejle)

  ·    Praktikplads til alle (Campus Vejle)

  ·    Nyt samarbejde mellem uddannelsesinstitutioner – et samarbejde mellem Kolding Kommune, Social- og Sundhedsskolen Fredericia og IBC International Business College (IBC Fredericia / Social- og Sundhedsskolen Fredericia)

  ·    Klar til praktik i Region Syddanmark (Svendborg Erhvervsskole)

  ·    Konkret udfoldning af campussamarbejde fagligt og socialt (Grindsted Erhvervsgymnasium)

  ·   Ordblindeundervisning – en vigtig brik i jagten på de 95% (VUC Fredericia).

  Disse seks ansøgninger indstilles derfor til tilsagn om støtte på i alt 11.456.006 kr. fra Region Syddanmarks Uddannelsespulje.

  Det vurderes, at de seks ovennævnte projekter alle lever op til uddannelsespuljens kriterier og temaerne om ”Uddannelsessamarbejder, herunder campus” og ”Praktikpladser til alle”. Samtidig vurderes det, at de resterende fire projekter kun delvist lever op til uddannelsespuljens kriterier og/eller ansøgningsrundens temaer. 

  Der henvises til bilaget for en nærmere gennemgang og præcisering af de enkelte indstillinger.

  fold dette punkt ind Indstilling
   

  Det indstilles, at forretningsudvalget anbefaler regionsrådet:

  At ansøgningen ”Uniform 112” modtager tilsagn om støtte fra Region Syddanmarks Uddannelsespulje på 1.996.000 kr.

  At ansøgningen ”Praktikplads til alle” modtager tilsagn om støtte fra Region Syddanmarks Uddannelsespulje på 2.165.000 kr.

  At ansøgningen ”Nyt samarbejde mellem uddannelsesinstitutioner – et samarbejde mellem Kolding Kommune, Social- og Sundhedsskolen Fredericia og IBC International Business College” modtager tilsagn om støtte fra Region Syddanmarks Uddannelsespulje på 724.000 kr.

  At ansøgningen ”Klar til praktik i Region Syddanmark” modtager tilsagn om støtte fra Region Syddanmarks Uddannelsespulje på 4.199.986 kr.

  At ansøgningen ”Konkret udfoldning af campussamarbejde fagligt og socialt” modtager tilsagn om støtte fra Region Syddanmarks Uddannelsespulje på 994.620 kr.

  At ansøgningen ”Ordblindeundervisning – en vigtig brik i jagten på de 95%” modtager tilsagn om støtte fra Region Syddanmarks Uddannelsespulje på 1.376.400 kr.

  At de resterende fire ansøgninger modtager afslag om støtte fra Region Syddanmarks Uddannelsespulje. Administrationen vil tage kontakt til ansøgerne med henblik på afklaring af fremtidige projektmuligheder under Syddansk Uddannelsesaftale.

  fold dette punkt ind Beslutning i Udvalget for Regional Udvikling den 13-08-2012
   

  Indstillingen anbefales over for regionsrådet.

  fold dette punkt ind Beslutning i Forretningsudvalget den 12-09-2012
   

  Indstillingen anbefales over for regionsrådet.

  fold dette punkt ind Bilag
   

  Sagsnr. 12/13736
  24. Temaer for Uddannelsespuljen 2013
  fold dette punkt ind Resume
   

  Syddansk Uddannelsesaftale blev indgået i september 2009 og gælder i fire år. Regionsrådet har besluttet, at Region Syddanmarks Uddannelsespulje primært skal øremærkes til aktiviteter, der udspringer af Syddansk Uddannelsesaftale i 2010-2013. Regionsrådet skal fastlægge temaer for uddannelsespuljen i 2013. Styregruppen for Syddansk Uddannelsesaftale anbefaler tre temaer for Uddannelsespuljen 2013 til regionsrådet.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
   

  Syddansk Uddannelsesaftale er Region Syddanmarks samlede uddannelsessatsning, der med udgangspunkt i ungdomsuddannelserne samler alle aktører: Kommuner, uddannelsesinstitutioner, erhvervsliv m.fl. om at nå målsætningerne om at:

  ·     95% af de unge skal gennemføre en ungdomsuddannelse.

  ·     50% af drengene skal gennemføre en videregående uddannelse.

  ·     20% flere skal vælge naturvidenskabelige, tekniske eller sundhedsfaglige uddannelser.

  På det seneste møde i styregruppen for Syddansk Uddannelsesaftale den 11. juni 2012, blev temaerne for uddannelsespuljen 2013 drøftet, med udgangspunkt i Syddansk Uddannelsesaftales handlingsplan for 2012-2013.

  Styregruppen besluttede at anbefale regionsrådet nedenstående temaer og ansøgningsfrister til uddannelsespuljen for 2013:

  1.      Børn og unges egne forudsætninger for at gennemføre en uddannelse (15. januar 2013).

  2.      Science – de unges kompetencer inden for natur, teknik og sundhed skal fremmes i hele uddannelsessystemet fra folkeskolen til de videregående uddannelser (1. juni 2013).

  3.      50% af drengene skal tage en videregående uddannelse, med særlig fokus på EUD-vejen (erhvervsuddannelser) (1. juni 2013).

  Valget af temaerne for 2013 bygger på Syddansk Uddannelsesaftales handlingsplan 2012 – 2013. Her definerer handlingsplanen seks udfordringer og dertilhørende indsatsområder. De tre temaer udgør hver især en udfordring i forhold til at indfri målsætningerne i Syddansk Uddannelsesaftales handlingsplan.

  Temaet i januar 2013 handler om de unges egne forudsætninger for at gennemføre en uddannelse. De unges egne forudsætninger kan både være faglige, sociale, psykiske eller andre forudsætninger, som er nødvendige for at gennemføre den ønskede uddannelse.

  Administrationen anbefaler, at uddannelsespuljen på ca. 20 mio. kr. bliver delt op i to, så ca. en tredjedel er til rådighed til første tema i januar 2013, og de resterende to tredjedele er til rådighed til de to temaer i juni 2013.

  fold dette punkt ind Indstilling
   

  Det indstilles, at forretningsudvalget anbefaler regionsrådet:

  At temaerne for uddannelsespuljen og ansøgningsfrister i 2013 bliver:

  1. Børn og unges egne forudsætninger for at gennemføre en uddannelse (15. januar 2013).
  2. Science – de unges kompetencer inden for natur, teknik og sundhed skal fremmes i hele uddannelsessystemet fra folkeskolen til de videregående uddannelser (1. juni  2013).
  3. 50% af drengene skal tage en videregående uddannelse, med særlig fokus på EUD-vejen (1. juni 2013).

  At uddannelsespuljen deles i to lige store puljer til hhv. ansøgningsfristen i januar 2013 og fristen i juni 2013.

  fold dette punkt ind Beslutning i Udvalget for Regional Udvikling den 13-08-2012
   

  Indstillingen anbefales over for regionsrådet.

  fold dette punkt ind Beslutning i Forretningsudvalget den 12-09-2012
   

  Indstillingen anbefales over for regionsrådet.


  Sagsnr. 12/12008
  25. Projektansøgning vedr. Dybbøl 2014: Future Borders – Young Minds in Digital Action
  fold dette punkt ind Resume
   

  Kunsthallen i Sønderborg ansøger om et tilskud på 1,8 mio. kr. til det dansk-tyske projekt ”Future Borders – Young Minds in Digital Action”. Projektet vil med udgangspunkt i markeringen af 150-året for Slaget ved Dybbøl i 2014 fremme syddanske og nordtyske skoleelevers refleksion om bl.a. demokrati og globalisering gennem udvikling af digitale undervisnings- og formidlingsmetoder.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
   

  Kunsthallen i Sønderborg ansøger Region Syddanmark om et tilskud på 1,8 mio. kr. til det dansk-tyske projekt ”Future Borders – Young Minds in Digital Action”. Projektet har til formål, med udgangspunkt i 150-året for Slaget ved Dybbøl, at fremme syddanske og nordtyske skoleelevers refleksion om bl.a. globalisering, demokrati og demokratisering gennem udvikling af nye digitale måder at formidle og undervise på i praksis.

  Projektet består af to dele:

  • ”Future Borders”: Udvikling af undervisningsforløb og -materiale til grundskolens ældste klassetrin og ungdomsuddannelserne, som giver skoleklasser på begge sider af den dansk-tyske grænse mulighed for at arbejde digitalt med begreber som demokrati og identitet i grænseregioner. Undervisningsforløbet vil bl.a. sætte fokus på det særlige samarbejde i den dansk-tyske grænseregion og bruge det som afsæt for udvikling af det efterfølgende casemateriale.
    
  • ”Young Minds in Digital Action”: International ungdomskonference, hvis koncept er en videreudvikling og digitalisering af Bright Green Youth, som blev gennemført i Sønderborg i 2009. Der planlægges en fysisk såvel som digital udgave af konferencen. Den fysiske udgave vil finde sted i dagene omkring 18. april 2014. Den vil inkludere en digital, kunstnerisk installation ved Alssund. Deltagerne vil primært være syddanske og nordtyske unge, der har deltaget i undervisningsforløbet ”Future Borders”. Den digitale udgave vil derudover inddrage minimum 300 unge fra Syddanmark og Nordtyskland.

  Projektet vurderes at styrke integrationen i den dansk-tyske region ved at bidrage til synliggørelse og branding, samt ved at give skoleelever, undervisere og borgere indsigt i og inspiration til refleksion om begreber som identitet, demokrati og globalisering i et grænseregionalt perspektiv med udgangspunkt i historien om 1864.

  Projektet understøtter regionsrådets beslutning den 30. januar 2012 om at markere 150-året for Slaget ved Dybbøl med ”et nutidigt og fremadrettet fokus, der tager afsæt i at synliggøre det gode dansk-tyske samarbejde og de muligheder det giver for at udnytte grænseregionens særlige potentiale for vækst og mellemfolkelig forståelse”.

  Der søges om tilskud fra Region Syddanmark på 1,8 mio. kr. af projektets samlede budget på 3,6 mio. kr. De resterende midler hentes ved Kunsthallens egenfinansiering samt støtte fra virksomheder og fonde.

  Det foreslås, at Region Syddanmark giver tilskud på i alt 1,8 mio. kr. til projektet, finansieret af 0,5 mio. kr. afsat til Dybbøl 2014 i 2012 og med 1,3 mio. kr. af de ikke forbrugte kulturmidler i 2011, som blev overført til 2012. Tilskuddet vil således ikke vedrøre kulturmidler afsat til ansøgninger under den nye kulturstrategi 2012-15.

  Syddansk Dybbøl-forum anbefalede på deres møde den 18. juni 2012 at prioritere initiativer, der er målrettet unge. Formandskabet for Syddansk Dybbøl-forum har efterfølgende på deres møde den 4. september besluttet at anbefale, at regionen støtter projektet som en del af ungesatsningen i forhold til markeringen af 150-året for Slaget ved Dybbøl.

  Såfremt projektet godkendes, vil administrationen fastlægge rammerne for udbetaling af tilskuddet, løbende afrapportering, evaluering og regnskabsaflæggelse for projektet.
  fold dette punkt ind Indstilling
   

  Det indstilles, at forretningsudvalget anbefaler regionsrådet:

  At Region Syddanmark yder et samlet tilskud på 1,8 mio. kr. til projektet ”Future Borders – Young Minds in Digital Action” - finansieret af 0,5 mio. kr. fra regionsrådets Dybbøl-pulje i 2012, og 1,3 mio. kr. af de ikke forbrugte kulturmidler i 2011, der blev overført til 2012.

  fold dette punkt ind Beslutning i Udvalget for Regional Udvikling den 18-06-2012
   

  Indstillingen anbefales over for regionsrådet – under forudsætning af, at tilskuddet indgår som en del af den ramme på 35 mio. kr., som regionsrådet har afsat til Sønderborg som Kulturhovedstad 2017.

  fold dette punkt ind Beslutning i Forretningsudvalget den 12-09-2012
   

  Indstillingen anbefales over for regionsrådet, idet det forudsættes, at tilskuddet udgør en del af regionsrådets bidrag til Sønderborg2017.

  fold dette punkt ind Bilag
   

  Sagsnr. 12/6789
  26. Energieffektiviseringsprojekt 2008-2010
  fold dette punkt ind Resume
   

  I 2008 blev der iværksat et energieffektiviseringsprojekt for regionens sygehuse og regionshuset.

  Rapport vedrørende "Evaluering af Energieffektiviseringsprojekt 2008-2010" forelægges til orientering.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
   

  I maj 2008 blev der sat et energieffektiviseringsprojekt for regionens sygehuse og regionshuset i gang. Evalueringsrapporten er vedlagt som bilag.

  Målet for energieffektiviseringsprojekt 2008-2010 var, at nedbringe det relative energiforbrug med minimum 1,5% årligt i forhold til forbruget i 2007, det vil sige i alt 4,5%. Det totale forbrug af el på sygehusene og i Regionshuset blev nedbragt med 1,4%, mens varmeforbruget, korrigeret for klimaudsving, blev nedbragt med 15,3%, og forbruget af vand blev nedbragt med 14,5%.

  Evalueringsrapporten indeholder en række anbefalinger, der er i overensstemmelse med de initiativer, der er planlagt i henhold til klimastrategien:

  • Etablering af en regional energigruppe, der vil kunne fungere som et virtuelt videnscenter for energieffektivisering i Region Syddanmark.
  • Udvikling af model til finansiering af energispareprojekter
  • Kortlægning af energiforbruget, der kan danne grundlag for prioritering af indsatsområder og projekter
  • Etablering af et energiregistreringssystem til brug for registrering, bearbejdning og præsentation af energidata og nøgletal
  • Udarbejdelse af procedure for energirigtigt indkøb

  I Klimastrategi 2012 – 2015 indgår et mål om, at Region Syddanmark som virksomhed skal reducere CO2-udledningen med 40% fra drift af regionens egne aktiviteter og institutioner.

  Effektivisering og besparelser på regionens energiforbrug fra bygninger, er af væsentlig betydning for opnåelse af regionens mål om CO2-reduktioner fra drift af regionens egne aktiviteter og institutioner.

  Det er besluttet, at der nedsættes en regional energigruppe, der skal arbejde med anbefalingerne og udarbejde konkretiserede handleplanforslag på baggrund af dem.

  fold dette punkt ind Indstilling
   

  Til orientering.

  fold dette punkt ind Beslutning i RUP-udvalget den 13-08-2012
   

  Til orientering.

  fold dette punkt ind Beslutning i Forretningsudvalget den 12-09-2012
   

  Til orientering.

  fold dette punkt ind Bilag
   

  Sagsnr. 12/16808
  27. Samtykke til råstofgravning udenfor råstofplanens graveområder, del af matr. nr. 10a Jerlev By, Jerlev, Vejle Kommune
  fold dette punkt ind Resume
   

  Vejle Kommune har fremsendt ansøgning om gravning udenfor graveområde for sand, grus og sten med anmodning om regionsrådets samtykke. Det ansøgte ligger i umiddelbar forlængelse af et graveområde udlagt i tillæg nr. 1 til Råstofplan 2008 for Region Syddanmark. Tilladelse til indvinding uden for graveområder forudsætter i henhold til råstofplanen samtykke fra regionsrådet.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
   

  Vejle Kommune har fremsendt ansøgning om samtykke til udvidelse på 2,5 ha af et graveområde for sand, grus og sten på en del af matr. nr. 10a Jerlev By, Jerlev. Graveområdet ønskes udvidet i forbindelse med, at kommunen udarbejder et forslag til lokalplan for udstykning og byudvikling af området.

  Det eksisterende graveområde, der ønskes udvidet, er udlagt til råstofgravning i tillæg nr. 1 til Råstofplan 2008. I tillægget er det omtalt som "område A". Området ligger i umiddelbar nærhed til den eksisterende bebyggelse ved Jerlev og på et areal, der er planlagt til byudvikling.

  I tillægget er indføjet en særlig retningslinje der gør, at område A kan udnyttes til råstofindvinding før arealet bebygges under forudsætning af, at det sker indenfor en kort graveperiode på under 5 år. Der stilles særlige krav til efterbehandling, der muliggør byggemodning af arealerne.

  Udarbejdelse af lokalplanen er nødvendig for, at kommunen kan stille de særlige krav til efterbehandling efter råstofgravning, der skal muliggøre byggemodning af område A.

  Mellem område A og den eksisterende bebyggelse er der en gravefri zone på 100 m. Denne zone blev udtaget af det oprindelige forslag til graveområde for at mindske generne for områdets beboere.

  Lokalplanen indeholder forslag om, at ændring af terrænet, som område A omfatter, skal etableres med fald i en jævn linje fra øst/nordøst, således at de eksisterende boliger mod øst bliver tilgodeset i forhold til udsigt mod vest til en nyetableret sø og det nærliggende §3-område Horskærmose. Søen vil både kunne bruges som regnvandsbassin for den nordlige bebyggelse, og som et rekreativt område for områdets beboere. Boliger, der etableres indenfor den nye udstykning, skal tilpasses det nye, skrående terræn.

  Forslaget i lokalplanen kan kun udnyttes, hvis der indenfor den 100 meter gravefri zone, som råstofgraveområde A er afgrænset af, må graves dybere i terrænet end en normal byggemodning giver mulighed for. Kortbilag 2 viser det areal, som  graveområdet ønskes udvidet med. Råstofgravning indenfor den gravefri zone, kan kun ske med regionsrådets accept.

  Den ønskede udvidelse ligger udenfor områder med særlige drikkevandsinteresser og indvindingsoplande til almen vandforsyning. Der er ikke natur beskyttet efter naturbeskyttelseslovens §3 og heller ikke kendskab til bilag IV-arter i området. Kommunen vurderer, at de planlagte nye naturområder i det eksisterende graveområde vil skabe gode levevilkår for bilag IV-arter i fremtiden.

  Vejle Kommune oplyser, at forvaltningen har haft et dialogmøde med de nærmeste naboer. Mødet blev afsluttet med positive tilkendegivelser på, at kommunen kunne arbejde videre med planerne for området. Beboerne i Jerlev vil først med høring af lokalplanforslag helt kunne forholde sig til projektet.

  Med hensyn til råstoftilladelsen, kan entreprenøren først indsende ansøgning om råstofgravning, når lokalplanen er på plads, da lokalplanen bestemmer hvilket område, der er tale om, og hvordan området skal udgraves og efterbehandles.

  Vejle Kommune vurderer, at lokalplanforslaget giver en optimal planmæssig udnyttelse af arealet efter endt råstofgravning, samtidig med at det tager hensyn til udsigten for de eksisterende boliger. Vejle Kommune er indstillet på, at råstofgravning for område A, udvides til også at omfatte gravning indenfor den 100 meter gravefri zone. Kommunen forventer, at udgravningen af råstoffer i området kan gøres på under 1 år.

  På baggrund af redegørelsen fra Vejle Kommune vurderer administrationen, at grundvandsinteresser ikke tilsidesættes. Det vurderes samtidig, at med de angivne begrænsninger i lokalplanforslaget, vil natur- og landskabsinteresser ikke blive tilsidesat.

  Administrationen vurderer derfor, at det vil være i overensstemmelse med råstofplanen at meddele samtykke til ansøgningen.

  fold dette punkt ind Indstilling
   

  Det indstilles, at forretningsudvalget anbefaler regionsrådet:

  At der meddeles samtykke til udvidelse af graveområdet.

  fold dette punkt ind Beslutning i Udvalget for miljø, jordforurening og råstoffer den 30-08-2012
   

  Et flertal i udvalget anbefaler indstillingen over for regionsrådet.

  Henrik J. Møller, SF, tager forbehold over for indstillingen.

  fold dette punkt ind Beslutning i Forretningsudvalget den 12-09-2012
   

  Indstillingen anbefales over for regionsrådet.

  fold dette punkt ind Bilag
   

  Sagsnr. 12/13085
  28. Samtykke til råstofgravning udenfor råstofplanens graveområder, del af matr. nr. 10, Kværs, Sønderborg Kommune
  fold dette punkt ind Resume
   

  Sønderborg Kommune har fremsendt ansøgning om tilladelse til indvinding af rødbrændende ler med anmodning om regionsrådets samtykke. Det ansøgte ligger uden for graveområderne, men i interesseområde for ler i Råstofplan 2008 for Region Syddanmark, hvor der i særlige tilfælde kan meddeles tilladelse. Tilladelse forudsætter, i henhold til råstofplanen, samtykke fra regionsrådet.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
   

  Sønderborg Kommune har fremsendt ansøgning om indvinding af rødler på del af matr. nr. 10 Kværs ejerlav, Kværs. Kommunen oplyser, at det ansøgte areal er på ca. 13 ha., og der forventes at blive indvundet op til 10.000 m3/år i perioden april 2013 til 2023. Den forventede gravedybde er ca. 1 meter, og der forventes ikke at være muld. Der vil blive stillet vilkår om, at der maksimalt er 2 ha inddraget i indvindingen ad gangen (graveareal, areal til materialeoplægning m.v.). Der skal desuden ske en løbende efterbehandling, og arealerne må kun beslaglægges i én dyrkningssæson.

  På det ansøgte findes en sø beskyttet efter naturbeskyttelseslovens §3. Kommunen vurderer, at begrænsninger i tilladelsen vil sikre at beskyttet natur ikke vil blive berørt af lerindvindingen, ligesom efterbehandlingen skal tilgodese søen.

  Arealet ligger inden for indvindingsoplande til Gråsten Vandværk, men udenfor område med drikkevandsinteresser. Der er ca. 3 km til vandværkets indvindingsboringer. Kommunen vurderer, at der er god geologisk beskyttelse af det primære grundvandsmagasin, og at bortgravning af ca. 1 m ler på arealet ikke vil påvirke denne beskyttelse nævneværdigt. Kommunen finder, at den ansøgte indvinding af ler således ikke er i strid med grundvandsinteresserne i området.

  Der ligger to helårsbeboelser lige op ad arealet. Kommunen har modtaget indsigelser fra begge naboer vedr. støj- og støvgener. Sønderborg Kommune oplyser, at der derfor i indvindingstilladelsen vil blive stillet vilkår for arbejdstider og foranstaltninger til at afhjælpe støvgener. Der vil blive etableret en ny adgangsvej af indvinder til arealet for at mindske kørselsgener for naboer.

  Arealet er beliggende i et kuperet landbrugslandskab nær Rinkenæs Skov og Buskmose Skov. Der er ikke registreret beskyttede sten- og jorddiger på arealet. Ansøger ønsker, at arealet efterbehandles til jordbrugsmæssig drift.

  Sønderborg Kommune vurderer, at indvindingen ikke vil medføre en væsentlig påvirkning af landskabet.

  Kommunen vurderer, at det ansøgte ikke forudsætter en VVM-vurdering efter bekendtgørelse om vurdering af visse offentlige og private anlægs virkninger på miljøet, grundet indvindingens størrelse, placering og ringe miljøpåvirkning.

  Sønderborg Kommune er således indstillet på at give en 10-årig tilladelse til ovennævnte indvinding af rødler, under forudsætning af bl.a., at indvindingen maksimalt sker på 2 ha ad gangen med foranstaltninger til at mindske nabogener og med afstand til beskyttede naturtyper.

  På baggrund af redegørelsen fra Sønderborg Kommune om de geologiske forhold og de tilgængelige boringer i området, vurderer administrationen, at grundvandsinteresser ikke tilsidesættes ved en gravning af 1 m moræneler. Det vurderes samtidig, at med de angivne begrænsninger i gravningen, vil natur- og landskabsinteresser ikke blive tilsidesat.

  Administrationen vurderer derfor, at det vil være i overensstemmelse med råstofplanen at meddele samtykke til ansøgningen, og at det ikke vil være nødvendigt at indsætte vilkår om efterbehandling til ekstensivt landbrug på baggrund af, at den øverste meter af lerlaget fjernes.

  fold dette punkt ind Indstilling
   

  Det indstilles, at forretningsudvalget anbefaler regionsrådet:

  At der meddeles samtykke til gravning af 1 m rødbrændende ler på arealet.

  fold dette punkt ind Beslutning i Udvalget for miljø, jordforurening og råstoffer den 30-08-2012
   

  Indstillingen anbefales over for regionsrådet.

  fold dette punkt ind Beslutning i Forretningsudvalget den 12-09-2012
   

  Indstillingen anbefales over for regionsrådet.

  fold dette punkt ind Bilag
   

  Sagsnr. 11/15328
  29. Nedrivning af kapellet i Brørup
  fold dette punkt ind Resume
   

  Kapellet på Skolegade 10B ved sygehuset i Brørup foreslås nedrevet således, at der etableres P-pladser på arealet.

  Endvidere foreslås tilbygningen til den tidligere distriktspsykiatri på Skolegade 12, ligeledes i Brørup, nedrevet med henblik på at gøre ejendommen salgbar til boligformål.

  Kapellet har i en periode været udbudt til salg sammen med den tidligere distriktspsykiatri på Skolegade 12 i Brørup. Der er pt. ikke modtaget konkrete tilbud på de to ejendomme.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
   

  Kapellet på Skolegade 10B ved sygehuset i Brørup foreslås nedrevet. Endvidere foreslås der etableret P-pladser på området.

  Derudover foreslås tilbygningen til den tidligere distriktspsykiatri på Skolegade 12, ligeledes i Brørup, nedrevet med henblik på at gøre ejendommen salgbar til boligformål.

  Kapellet har i en periode været udbudt til salg sammen med den tidligere distriktspsykiatri på Skolegade 12 i Brørup. Der er ikke modtaget konkrete bud på de to ejendomme.

  Det foreslås, at der afsættes rådighedsbeløb og meddeles anlægsbevilling på 1.776.000 kr. netto – til formålet - finansieret af likvide aktiver.

  Endelig foreslås, at kapellets fryseanlæg og evt. byggematerialer fra nedrivningerne, mursten m.v., søges solgt.

  Det bemærkes, at der ikke er indregnet omkostninger ved evt. forurenet jord.

  fold dette punkt ind Indstilling
   

  Det indstilles, at forretningsudvalget anbefaler regionsrådet:

  At der afsættes rådighedsbeløb i 2012 og meddeles anlægsbevilling på  1.776.000 kr. under fælles ramme, Somatik (indeks 128,3)netto på bevillingsområde 01 Anlæg til nedrivning af det nuværende kapel på Skolegade 10B i Brørup og  til etablering af P-pladser på arealet samt til nedrivning af tilbygningen til Skolegade 12, ligeledes i Brørup.

  At kapellets fryseanlæg samt byggematerialer etc. søges solgt.

  At rådighedsbeløb og anlægsbevilling finansieres af likvide aktiver.

  At rådighedsbeløb og anlægsbevilling korrigeres efterfølgende, når de konkrete omkostninger til nedrivning  og evt. salgsindtægter foreligger.

  fold dette punkt ind Beslutning i Forretningsudvalget den 12-09-2012
   

  Indstillingen anbefales over for regionsrådet.


  Sagsnr. 12/7513
  30. Drøftelse vedr. nedsættelse af stående udvalg
  fold dette punkt ind Resume
   

  Regionsloven er blevet ændret, så det nu er muligt at indføre en styreform med stående udvalg i regionen. Hvis der nedsættes stående udvalg, vil det medføre, at den umiddelbare forvaltning af regionens opgaver kommer til at ligge hos forretningsudvalget og de stående udvalg.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
   

  Styreform med stående udvalg

  Regionsloven er blevet ændret, så det nu er muligt at få dispensation til at indføre en styreform med stående udvalg i regionen. Et stående udvalg, er et udvalg, der selvstændigt kan træffe beslutninger indenfor det sagsområde, der er henlagt til udvalget.

  Ved oprettelsen af Region Syddanmark besluttede regionsrådet, at regionsrådet varetager den umiddelbare forvaltning på langt de fleste områder. Det er alene forretningsudvalget, der har den umiddelbare forvaltning på enkelte områder, som eksempelvis personaleadministrationen. Ved en styreform med stående udvalg er det et krav, at den umiddelbare forvaltning ikke varetages af regionsrådet, men af forretningsudvalget og de stående udvalg. Det vil sige, at forretningsudvalget og de stående udvalg træffer endelige beslutninger inden for sine sagsområder og inden for de rammer, som er besluttet af regionsrådet.

  Lovændringen gør det muligt at oprette mindst ét stående udvalg ved siden af forretningsudvalget. Det vil stadig være muligt at have særlige udvalg med en rådgivende funktion ved siden af de stående udvalg.

  Vederlag

  Vederlagsreglerne er også ændret i forbindelse med lovændringen. I dag kan der uddeles 100 % af formandens vederlag til forretningsudvalgets medlemmer og yderligere 100 % af formandens vederlag til midlertidige særlige udvalg. Hvis der vælges en styreform med stående udvalg, vil der kunne uddeles i alt 200 % af formandens vederlag til udvalgsmedlemmerne, således at der ikke skelnes mellem forretningsudvalg, stående udvalg eller særlige udvalg.

  Procedure

  Ændring af styreform kræver en ændring af styrelsesvedtægten. Ændringen skal behandles på to regionsrådsmøder, og da der er tale om en dispensation, skal ændringen godkendes af Økonomi- og Indenrigsministeriet.

  fold dette punkt ind Indstilling
   

  Til drøftelse.

  fold dette punkt ind Beslutning i Forretningsudvalget den 12-09-2012
   

  Forretningsudvalget bad administrationen om at udarbejde forslag til kommissorium for en arbejdsgruppe, der skal nedsættes til at belyse de uafklarede spørgsmål omkring nedsættelse af stående udvalg. Forslaget til kommissorium forelægges på næste forretningsudvalgsmøde.

  fold dette punkt ind Bilag
   

  Sagsnr.  
  31. Meddelelser
  fold dette punkt ind Resume
     
  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
     
  fold dette punkt ind Indstilling
     
  fold dette punkt ind Beslutning i Forretningsudvalget den 12-09-2012
   

  Under punktet blev orienteret om:

  • Regionsrådsmødet i november foreslås aflyst
  • Forretningsudvalget orienteres på et kommende møde om påbud fra Arbejdstilsynet

  Forretningsudvalget besluttede at aflyse sit møde i november.


  Sagsnr.  
  32. LUKKET - Salg af fast ejendom
  fold dette punkt ind Resume
     
  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
     
  fold dette punkt ind Indstilling
     

  Sagsnr.  
  33. LUKKET - Påbud mod spredning af forurening fra deponeret fyld
  fold dette punkt ind Resume
     
  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
     
  fold dette punkt ind Indstilling
     

  Sagsnr.  
  34. LUKKET - It-sikkerhed
  fold dette punkt ind Resume
     
  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
     
  fold dette punkt ind Indstilling
     

   


  Siden er sidst opdateret 13-09-2012
  Kontakt Region Syddanmark

  Region Syddanmark | Tlf: 76 63 10 00 | CVR nr. 29190909 | Skriv til Regionen | Om hjemmesiden | Sitemap | Tilgængelighedserklæring