Gå til indhold
Forsiden | Kontakt | Ledige job | For ansatte | Presse og nyheder | Web-TV | Besuchen Sie unsere deutsche Website Visit our English website |
Region Syddanmark logo, link til forsiden

Socialudvalget - Referat - 04. september 2012

Mødedato
04-09-2012 kl. 14:00 - 16:00

Mødested
Bognæs, Vestergade 30, Bogense

Deltagere
 • Bente Gertz (A)
 • Jette Jensen (A)
 • Ole Finnerup Larsen (A)
 • Carsten Abild (V)
 • Susanne Linnet (V)
 • Mette Valentin (U)
 • Bjarne Juel Møller (O)

 • Afbud
 • Bjarne Juel Møller (O)

 • Luk alle punkter Referat


  1. Rundvisning og orientering
  2. Omorganisering på det sociale område
  3. Status - Fælles Fokus
  4. Udfordringer på Nyborgskolen
  5. Årsrapport 2011 for tilsyn på det sociale område
  6. Status over verserende sager med arbejdstilsynet på det sociale område pr. august 2012
  7. Resultaterne fra bruger- og pårørendeundersøgelserne 2012
  8. Benchmarking analyse på det sociale område
  9. Temadag for politikere og socialdirektører i kommuner og regionsråd den 13. december 2012
  10. Status på byggeprojekter august 2012
  11. Mødekalender 2012
  12. Mødekalender 2013
  13. Eventuelt


  Sagsnr. 12/240
  1. Rundvisning og orientering
  fold dette punkt ind Resume
  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  Rundvisning og orientering v/ forstander Kirsten Agerskov Nielsen.

  fold dette punkt ind Indstilling
  fold dette punkt ind Beslutning i Socialudvalget den 04-09-2012

  Der blev givet en orientering.


  Sagsnr. 12/240
  2. Omorganisering på det sociale område
  fold dette punkt ind Resume

  Regionsrådet har den 25. juni 2012 godkendt, at der etableres 9 paraplytilbud på regionens socialområde. På baggrund af de samtaler socialledelsen har haft med de nuværende forstandere, er der nu udpeget centerleder og vicecenterleder til de nye enheder. Socialledelsen er i processen blevet opmærksom på det hensigtsmæssige i at samle kommunikationscentrerne og døveområdet i én enhed. Dette forslag indebærer, at der arbejdes på kun at oprette 8 enheder og ikke de 9, der er godkendt i regionsrådet. Der er igangsat en høringsproces omkring samling af de to områder i én enhed og forslaget vil blive forelagt regionsrådet i efteråret 2012.  

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  I foråret 2012 igangsatte socialområdets ledelse en proces med at samle regionens tilbud inden for socialområdet, socialpsykiatrien og det specialiserede undervisningsområde i større enheder. Formålet var at opnå en faglig og ledelsesmæssig styrkelse i kombination med en større økonomisk robusthed.

  Forslag til den nye organisering har i maj/juni 2012 været i høring i MED systemet og hos andre interessenter på området. Den 25. juni godkendte regionsrådet, at der kan etableres 9 paraplytilbud på det sociale område.

  I august måned har der været en proces, hvor der er afholdt samtale med forstandere fra samtlige tilbud. På baggrund af denne proces har socialledelsen udarbejdet forslag til, at regionens 27 sociale tilbud pr. 1. januar 2013 organiseres i 8 enheder. Hver enhed får en centerleder og en eller flere vicecenterleder.

  Årsagen til at socialledelsen finder det hensigtsmæssigt, at der etableres 8 enheder og ikke 9 er, at at processen har vist, at det vil være hensigtsmæssigt at samle kommunikationscentrerne og døveområdet i én enhed. Denne konstruktion er dog ikke godkendt af regionsrådet, hvorfor der er igangsat en høringsproces. Forslaget vil blive forelagt regionsrådet til godkendelse i efteråret 2012.

  fold dette punkt ind Indstilling

  Til orientering.

  fold dette punkt ind Beslutning i Socialudvalget den 04-09-2012

  Der blev givet en orientering.

  fold dette punkt ind Bilag

  Sagsnr. 12/4460
  3. Status - Fælles Fokus
  fold dette punkt ind Resume

  I foråret 2012 er der indledt et udvidet samarbejde mellem kommunerne og Region Syddanmark om fire konkrete temaer; effekt af indsatser på det specialiserede socialområde, effektiv økonomistyring, synergi mellem socialområdet, psykiatrien og somatikken samt kommunal indflydelse via kundebestyrelser på de højt specialiserede sociale tilbud.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  I foråret 2012 er der indledt et udvidet samarbejde mellem kommunerne og Region Syddanmark om fire konkrete temaer; effekt af indsatser på det specialiserede socialområde, effektiv økonomistyring, synergi mellem socialområdet, psykiatrien og somatikken samt kommunal indflydelse via kundebestyrelser på de højt specialiserede sociale tilbud. Udvalget er orienteret om initiativet på seneste udvalgsmøde.

  Samarbejdet i ”Fælles Fokus i Syddanmark” er forankret i henholdsvis en styregruppe på topembedsmandsniveau samt fire arbejdsgrupper, der hver især skal arbejde med de fire ovenstående temaer, herunder i form af konkrete pilotprojekter.

  Status på arbejdet med de fire temaer er, at de fire projektgrupper, der er nedsat med deltagere fra kommuner og region, er kommet godt i gang med arbejdet, og der er beskrevet konkrete pilotprojekter.

  Kundebestyrelser:

  Kundebestyrelser skal afprøves som pilotforsøg i ét år på to regionale tilbud, henholdsvis Sydbo, hvor målgruppen er voksne udviklingshæmmede og Teglgårdshuset, hvor målgruppen er sindslidende.  Kommunale repræsentanter på direktør- eller chefniveau vil indgå i hver af de to kundebestyrelser sammen med ledelsesrepræsentanter fra det regionale tilbud samt fra regionshuset. Den 26. september 2012 afholdes det første møde i de to kundebestyrelser samt et fælles opstartsmøde.

  Effekt af indsatser:

  Der arbejdes på et pilotprojekt, der skal afprøve effektmåling/dokumentation af resultater i forhold til indsatsen for borgere, der modtager et socialpsykiatrisk tilbud. Det er hensigten, at måling af resultaterne både skal kunne anvendes af tilbuddene i et læringsperspektiv, som ledelsesinformation samt af kommunerne.

  Effektiv økonomistyring:

  Der arbejdes blandt andet med udvikling af fælles styringsredskab i forhold til økonomi- og kapacitetsstyringen. Der er igangsat arbejde omkring udvikling af en fælles model for opfølgning på udvikling i belægning og omkostninger. 

    

  Synergi:

  Pilotprojektet vil komme med input, der kan være med til at sikre bedre samarbejde og mere sammenhængende forløb for borgere med psykiske lidelser, der har kontakt til både almen praksis, somatikken og lokalpsykiatrien. Projektet vil bl.a. undersøge informationsflowet mellem systemerne. Pilotprojektet vil teste samarbejdet fra et borger og medarbejder perspektiv. Ønsket er, at pilotprojektet kan bidrage med viden til andre igangsatte projekter omkring overgange og samarbejde i regi af samarbejdsaftalerne.

  fold dette punkt ind Indstilling

  Til orientering og drøftelse.

  fold dette punkt ind Beslutning i Socialudvalget den 04-09-2012

  Der blev givet en orientering.


  Sagsnr. 12/12099
  4. Udfordringer på Nyborgskolen
  fold dette punkt ind Resume

  Der er særlige udfordringer på Nyborgskolen som følge af et faldende elevtal. Medio august 2012 er der indskrevet 10 elever på skoleafdelingen og 11 elever på elevhjemmet. Som konsekvens heraf hænger økonomien på Nyborgskolen ikke længere sammen.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  Regionens Socialudvalg tiltrådte den 11. oktober 2011, at Nyborgskolen i forbindelse med skoleåret 2012/2013 flyttes til Fredericia i sammenhæng med Center for Høretab (Fredericiaskolen). Baggrunden var det faldende elevtal og en forventning om et elevtal på knap 20 fra skoleåret 2012/2013. Der ville med en flytning kunne sikres fortsat økonomisk balance med et elevtal på 17-18 elever.

  I forbindelse med flytningen til Fredericia er der foretaget de nødvendige personalemæssige tilpasninger, der sikrer økonomisk balance ved de anførte 17-18 elever. Tilpasningerne er foretaget både på lærersiden, på det pædagogiske personale, der primært er tilknyttet den tilhørende bodel, samt på den administrative side, hvor der hentes gevinster ved samdrift med Center for Høretab. Det lå ved beslutningen klart, at der er en særlig udfordring i forhold til de lærere, der er tjenestemandsansatte, der ved evt. opsigelse har krav på 3 års rådighedsløn.

  Pr. 15. august 2012 er der 10 elever, der er startet på Nyborgskolens skoleafdeling, og 11 elever, der bor på elevhjemmet. Konsekvensen heraf er, at økonomien på Nyborgskolen ikke længere hænger sammen.

  Socialledelsen har vurderet, at situationen omkring Nyborgskolen er uholdbar, idet der i forvejen er underskud akkumuleret på Nyborgskolen i henholdsvis 2010 og 2011. Samtidig er det forventningen, at der vil blive et underskud i skoleåret 2012/2013 grundet det lave elevtal.

  Da Nyborgskolen er et landsdækkende tilbud med en delvis objektiv finansiering, vil det akkumulerede underskud ved en lukning – herunder endvidere omkostninger til rådighedsløn til de tjenestemandsansatte lærere - efter regionens vurdering ikke umiddelbart kunne håndteres efter de regler, der er fastsat i Styringsaftalen for Syddanmark.

  Regionen har derfor rettet henvendelse til Ministeriet for Børn- og Undervisning (med kopi til Socialministeriet, idet bodelen drives efter Serviceloven) for at få afklaret, hvorledes en lukning af Nyborgskolen vil skulle håndteres, herunder specielt hvorledes det samlede underskud vil skulle fordeles.

  Ultimo juni har regionen modtaget en orientering fra Ministeriet for Børn- og Undervisning om, at sagen nu drøftes med Økonomi- og Indenrigsministeriet. Regionen har i den forbindelse oplyst, at vi af hensyn til den videre behandling gerne ser, at der foreligger et svar fra ministeriet senest den 10. august 2012.

  Regionen har den 27. august 2012 modtaget svar fra Ministeriet for Børn- og Undervisning. Tilbagemeldingen fra ministeriet giver ikke svar på regionens spørgsmål, men gengiver blot lovgivningen, som ikke forholder sig til den situation, der er omkring Nyborgskolen. Regionen følger op på tilbagemeldingen fra ministeriet.

  Kommunerne er løbende blevet orienteret omkring situationen på Nyborgskolen og senest i august måned er der blevet orienteret omkring udfordringerne på møder i henholdsvis socialdirektørforum, kommunaldirektørforeningen, kommunekontaktrådet og kontaktudvalget.   

  Der vil i efteråret 2012 blive drøftet, hvilke muligheder der er for videreførelse af Nyborgskolen. Der vil på mødet blive givet en aktuel status.

  fold dette punkt ind Indstilling

  Til orientering og drøftelse.

  fold dette punkt ind Beslutning i Socialudvalget den 04-09-2012

  Der blev givet en orientering.


  Sagsnr. 12/16948
  5. Årsrapport 2011 for tilsyn på det sociale område
  fold dette punkt ind Resume

  Årsrapporten 2011 for tilsyn på det sociale område viser, at der i alt er gennemført 32 tilsyn, heraf 14 anmeldte og 18 uanmeldte. I 2010 blev der fremsat 101 anbefalinger, mens der  i 2011 er fremsat 85 anbefalinger. Der er tilsynets indtryk, at tilbuddene har fokus på at arbejde med anbefalingerne, idet kun 5 ud af 85 anbefalinger i 2011 omhandler opfølgning på tidligere anbefalinger.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  Driftstilsynet på socialområdet planlægges i henhold til tilsynskonceptet over en 2-årsperiode, hvor alle sociale og socialpsykiatriske tilbud modtager ét anmeldt tilsyn og ét uanmeldt tilsyn. Tilbud med tre afdelinger eller flere, samt børneinstitutioner modtager et anmeldt og to uanmeldte tilsyn inden for 2-årsperioden. I forhold til regionens to kommunikationscentre gennemføres kun ét anmeldt tilsyn.

  I henhold til tilsynskonceptet kan der også gennemføres skærpet tilsyn, hvilket ikke har været aktuelt i 2011.

  I 2011 har samtlige tilbud/institutioner således modtaget enten et anmeldt eller et uanmeldt tilsyn, idet der dog har været to uanmeldte tilsyn på flere tilbud/institutioner med mindst tre afdelinger og på børneinstitutionerne.

  Årsrapporten omhandler i alt 32 tilsyn, heraf 14 anmeldte og 18 uanmeldte tilsyn.

  I alt er der fremsat 85 anbefalinger (fordelt på anmeldte og uanmeldte tilsyn) til kvalitetssikring eller udvikling af tilbuddene. Af disse omhandler 42 anbefalinger pædagogisk praksis, brugerindflydelse og sundhedsmæssige forhold. Dernæst er der fremsat 22 anbefalinger i forhold til personale og arbejdsmiljø, og 9 anbefalinger, der vedrører organisation, drift og forretningsgange. De resterende anbefalinger fordeler sig på øvrige emner.

  Antal anbefalinger i forhold til emner i 2011 adskiller sig ikke ret meget fra 2010, hvor størstedelen af anbefalingerne omhandlede de samme tre emner (i samme rækkefølge). Dog ses der en reduktion i antal fremsatte anbefalinger, hvor der i 2010 blev fremsat 101 anbefalinger (36 tilsyn) og i 2011 blev der i alt fremsat 85 anbefalinger (32 tilsyn).

  Af de 85 anbefalinger, som blev fremsat i 2011, omhandler 5 anbefalinger opfølgning på tidligere anbefalinger, hvilket tyder på, at man ude på tilbuddene har fokus på at handle på tilsynets anbefalinger. Opfølgning på tidligere anbefalinger er et fast emne i de anmeldte tilsyn.

  Der vil på mødet blive givet en orientering om årsrapporten.

  fold dette punkt ind Indstilling

  Til orientering.

  fold dette punkt ind Beslutning i Socialudvalget den 04-09-2012

  Der blev givet en orientering.

  Hvad med røgpolitikken på Egely? - der følges op.

  fold dette punkt ind Bilag

  Sagsnr. 12/2227
  6. Status over verserende sager med arbejdstilsynet på det sociale område pr. august 2012
  fold dette punkt ind Resume

  Arbejdstilsynets tilsynsindsats på socialområdets tilbud i 2012 udføres fortrinsvis som adviserede tilsyn, de såkaldte ”Risikobaserede tilsyn”.

  Resultatet af de ”Risikobaserede tilsyn” udmøntes i, at Arbejdstilsynet giver tilbuddet eller afdelingen en vejledning, et påbud eller en grøn smiley.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  Arbejdstilsynet har indtil den 15. august 2012 udført 16 ”Risikobaserede tilsyn” på socialområdets tilbud, et opfølgningstilsyn samt et byggepladstilsyn på tilbuddet Østruplund.

  Under ”Risikobaserede tilsyn” fokuserer Arbejdstilsynet på de væsentligste arbejdsmiljøproblemer indenfor fagområdet. Herunder om de formelle krav til dokumentation af arbejdsmiljøarbejdet er overholdt, de indgår i en dialog med arbejdsmiljøgruppen omkring arbejdsmiljøarbejdet og har yderligere fokus på sundhedsfremme, unge og nyansatte.

  På baggrund af hele besøget vurderer Arbejdstilsynet, om arbejdsmiljøarbejdet er i orden.

  Arbejdstilsynet tildeler tilbuddet en grøn smiley, hvis arbejdsmiljøet er i orden.

  Finder Arbejdstilsynet forhold i arbejdsmiljøet, der skal forbedres, bliver der udstedt en vejledning, påbud eller straks-påbud.

  Resultatet for de ”Risikobaserede tilsyn” på det sociale område er 3 vejledninger omkring psykisk arbejdsmiljø og registrering af udadreagerende adfærd, 1 påbud på arbejdspladsbrugsanvisninger for faremærkede produkter samt 12 grønne smileyer.

  Opfølgningstilsynet resulterede i 1 påbud på psykisk arbejdsmiljø samt 1 påbud om at bruge autoriseret rådgiver til at efterkomme påbuddet på psykisk arbejdsmiljø.

  Byggepladstilsynet på tilbuddet Østruplund, resulterede i et straks-påbud om ajourføring af ”Plan for sikkerhed og sundhed” i henhold til bygherrens pligter.

  Socialområdet og de berørte tilbud har fået advisering om, at der udføres ”Risikobaserede tilsyn” på yderligere 9 tilbud eller afdelinger i 2012.

  fold dette punkt ind Indstilling

  Til orientering.

  fold dette punkt ind Beslutning i Socialudvalget den 04-09-2012

  Der blev givet en orientering.

  fold dette punkt ind Bilag

  Sagsnr. 12/2562
  7. Resultaterne fra bruger- og pårørendeundersøgelserne 2012
  fold dette punkt ind Resume

  Der er for tredje gang gennemført tilfredshedsundersøgelser blandt brugere og pårørende på regionernes sociale tilbud. Undersøgelsesdesignet er blevet ændret, hvorfor det ikke er muligt at sammenligne undersøgelsens resultater med de foregående undersøgelser.

  Tilfredshedsundersøgelsen blandt de pårørende viser, at de pårørende i høj grad er tilfredse med de sociale tilbud både i Region Syddanmark og på landsplan som helhed. Brugerundersøgelsen, der er gennemført på de socialpsykiatriske tilbud, viser, at der er en lille tilbagegang i tilfredsheden. Undersøgelsen har dog en meget lav svarprocent.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  Der har i foråret 2012 været gennemført bruger- og pårørendeundersøgelser på de regionale sociale tilbud. Det er tredje gang, at undersøgelserne er blevet gennemført, men i forhold til de tidligere undersøgelser, er undersøgelsens design, antallet af spørgsmål, spørgsmålenes formuleringer samt delundersøgelser blevet ændret, hvorfor der ikke kan foretages direkte sammenligninger mellem denne undersøgelse og de tidligere undersøgelser. Årsagen til ændring af undersøgelsesdesignet er et ønske om, at alle pårørende får stillet de samme spørgsmål. Derudover er nogle af spørgsmålene blevet omformuleret, så de kan være med til at understøtte og dokumentere arbejdet med kvalitetsmodellens 6 standarder.

  Enkelte spørgsmål går dog igen, og både i denne som i de tidligere undersøgelser er de pårørende blevet spurgt til deres samlede tilfredshed med deres pårørendes ophold på botilbuddet. På dette spørgsmål spores en positiv fremgang i de pårørendes tilfredshed. I forhold til landsresultatet er tilfredsheden blandt de pårørende i Region Syddanmark endvidere lidt højere, dog undtaget spørgsmålet omkring tilfredsheden med de fysiske rammer.

  Nogle af de områder, hvor de pårørende er mest tilfredse, er: Medarbejderne er omsorgsfulde og nærværende, kontakt med medarbejderne, botilbuddet er et trygt sted at være og medarbejderne udtrykker sig forståeligt.

  Svarprocenten for pårørendeundersøgelsen var i Region Syddanmark såvel som på landsplan på 66 %, hvilket kan anses som tilfredsstillende.

  I forhold til brugerundersøgelsen blandt beboere på de socialpsykiatriske botilbud er tilfredsheden ikke helt så markant, og der spores en lille tilbagegang i forhold til de tidligere undersøgelser i beboernes samlede vurdering af opholdet på botilbuddet. De områder, hvor beboerne er mest tilfredse i Region Syddanmark er: Indflydelse på delmål, kontakt med medarbejderne ved behov, tryghed ved kontakten med medarbejderne og botilbuddet er et trygt sted at være.

  Undersøgelsens resultater skal dog læses med et stort forbehold, idet svarprocenten har været meget lav. I Region Syddanmark var svarprocenten på 22 % mod 36 % på landsplan. Den lave svarprocent er ikke tilfredsstillende. Danske Regioner har et overordnet mål om, at en svarprocent på 60% eller derover er tilfredsstillende.

  Forud for undersøgelsen var der igangsat en række initiativer, der skulle fremme en høj svarprocent. Den lave svarprocent indikerer, at initiativerne ikke har virket efter hensigten. Region Syddanmark vil drøfte, hvordan man fremadrettet kan motivere og understøtte borgernes deltagelse i undersøgelsen.

  fold dette punkt ind Indstilling

  Til orientering.

  fold dette punkt ind Beslutning i Socialudvalget den 04-09-2012

  Der blev givet en orientering.

  fold dette punkt ind Bilag

  Sagsnr. 10/16103
  8. Benchmarking analyse på det sociale område
  fold dette punkt ind Resume

  Der er udarbejdet en benchmarkinganalyse af de sociale tilbud i Region Syddanmark. Hovedformålet var at belyse forskellene mellem hver enkelt ydelse ved systematisk at gennemgå, hvad hver enkelt takst dækker. Benchmarkinganalysen viste, at der på nogle områder er store variationer mellem ydelserne på alle de behandlede områder også inden for sammenlignelige målgruppeområder.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  I juni 2012 afsluttedes en benchmarkinganalyse af de sociale tilbud i Region Syddanmark. Alle tilbuddene med undtagelse af de to kommunikationscentre indgår i analysen, som er lavet af socialøkonomi i samarbejde med tilbuddene.

  Hovedformålet med analysen var at belyse forskellene mellem hver enkelt ydelse på det sociale område ved systematisk at gennemgå, hvad hver enkelt takst dækker. Denne systematiske gennemgang har til hensigt at belyse forskellene mellem praksis på tilbuddene. Processen har været båret af frivillighed og at den enkelte forstander har kunnet anvende resultaterne i de igangværende effektiviseringsprocesser.

  Analysen behandler nedenstående emner:

  -          Hvor mange ansatte der er på tilbuddene i forhold til borgere

  -          Hvad bruger omsorgspersonalet deres tid på - herunder hvor meget tid der går til dokumentation, overlap, møder m.m..

  -          Fravær

  -          Personalesammensætning

  -          Personaleomsætningen samt ressourcer til oplæring af personale

  -          Hvor mange personaleressourcer bruges på ledsagelse 

  -          Ejendomsomkostninger

  -          Omkostninger til kurser, foredrag, supervision, krisehjælp og psykolog.

  Benchmarkinganalysen viste, at der på nogle områder er store variationer mellem ydelserne også inden for sammenlignelige målgruppeområder.

  Resultaterne af benchmarkinganalysen er i sommeren 2012 inddraget i budget- og økonomiopfølgningsmøder med tilbuddene. På møderne har tilbuddets praksis været diskuteret i forhold til praksis på andre tilbud.

  I efteråret 2012 inddrages resultaterne af benchmarkinganalysen desuden i arbejdsgruppen ”Effektiv økonomistyring” under initiativet ”Fælles Fokus” samt i ”Den økonomiske arbejdsgruppe” under det fælleskommunale samarbejde vedrørende Udviklingsstrategi og Styringsaftalen.

  Socialområdet vil have stor fokus på resultaterne fra benchmarkinganalysen i det videre arbejde.  

  Når den nye organisering af socialområdet er effektueret, vil der blive lavet en opfølgende benchmarkinganalyse. Dette forventes at blive i første halvår af 2014. 

  Hele analysen kan ses på:

  http://intranet.regionsyddanmark.dk/wm262206

  fold dette punkt ind Indstilling

  Til orientering.

  fold dette punkt ind Beslutning i Socialudvalget den 04-09-2012

  Der blev givet en orientering.

  fold dette punkt ind Bilag

  Sagsnr. 12/17626
  9. Temadag for politikere og socialdirektører i kommuner og regionsråd den 13. december 2012
  fold dette punkt ind Resume

  Der afholdes en fælles temadag for socialudvalgspolitikere samt socialdirektører i kommuner og region i Syddanmark. Temadagen afholdes torsdag den 13. december 2012 fra kl. 12.00-16.00 på Hotel Comwell i Middelfart.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  Der afholdes en fælles temadag for socialudvalgspolitikere samt socialdirektører i kommuner og region i Syddanmark. Temadagen afholdes torsdag den 13. december 2012 fra kl. 12.00-16.00 på Hotel Comwell i Middelfart.

  Temadagen arrangeres i et samarbejde mellem kommunerne og regionen i regi af samarbejdet på det sociale område i Syddanmark. Temaet for dagen vil være: ”Fremtidens velfærdssamfund – fra forbruger til aktiv borger og fra kontrolsamfund til fokus på resultater”. Temadagen vil sætte fokus på og skabe dialog om væsentlige tendenser, der i disse år kan være med til at udvikle velfærdssamfundet.

  Invitation og program forventes udsendt i september 2012.

  fold dette punkt ind Indstilling

  Til orientering.

  fold dette punkt ind Beslutning i Socialudvalget den 04-09-2012

  Der blev givet en orientering.


  Sagsnr. 11/27697
  10. Status på byggeprojekter august 2012
  fold dette punkt ind Resume

  Med baggrund i den langsigtede boligplan for det sociale område, der sidst blev justeret i november 2011, har der været iværksat byggeprojekter for at følge op på boligplanen.

  I bilaget er byggeprojekterne oplistet med en kort beskrivelse af projektstadie og med supplerende bemærkninger.

  Byggesager der er gennemført og mindre sager er ikke medtaget i forklaringstekst.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  Byggeprojekterne på det sociale område udføres hovedsageligt i overensstemmelse med den tidsplan der er anført i boligplanen.

  Erstatningsbyggeri for Bøge Allé 16 i Ribe er dog fremrykket en smule.

  Vedrørende Teglgårdshuset i Middelfart godkendte regionsrådet på møde den 27. august 2012 køb af ejendom, der skal anvendes til fremtidig administration, således at Teglgårdshusets hovedbygning kan ombygges og indrettes med boliger. Regionen afventer pt. Middelfart Kommunes godkendelse til køb af bygningen.

  fold dette punkt ind Indstilling

  Til orientering.

  fold dette punkt ind Beslutning i Socialudvalget den 04-09-2012

  På væsentlige byggerier er det uafklaret - Bognæs og Flydedokken.

  fold dette punkt ind Bilag

  Sagsnr. 12/240
  11. Mødekalender 2012
  fold dette punkt ind Resume
  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  Sidste møde i 2012 er:

  13. november 2012, kl. 14.00 på Børnehusene, Lavsensvænget 2, 5200 Odense

  fold dette punkt ind Indstilling

  Til orientering.

  fold dette punkt ind Beslutning i Socialudvalget den 04-09-2012

  Blev taget til orientering.


  Sagsnr. 12/240
  12. Mødekalender 2013
  fold dette punkt ind Resume
  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  Forslag til mødeplan for 2013:

  29. januar 2013

  30. maj 2013

  10. september 2013

  7. november 2013

  fold dette punkt ind Indstilling

  Til godkendelse.

  fold dette punkt ind Beslutning i Socialudvalget den 04-09-2012

  Godkendt.


  Sagsnr. 12/240
  13. Eventuelt
  fold dette punkt ind Resume
  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
  fold dette punkt ind Indstilling
  fold dette punkt ind Beslutning i Socialudvalget den 04-09-2012

  1. Der blev givet en orientering om status på Dansk Røde Kors i Kolding.

  2. Opfølgning på mødet med Faaborg-Midtfyns Kommune.

  3. Besøg af departementschefen i september.

  4. Der arbejdes med en fælles sikkerhedsmodel.


  Siden er sidst opdateret 06-09-2012
  Kontakt Region Syddanmark

  Region Syddanmark | Tlf: 76 63 10 00 | CVR nr. 29190909 | Skriv til Regionen | Om hjemmesiden | Sitemap | Tilgængelighedserklæring