Gå til indhold
Forsiden | Kontakt | Ledige job | For ansatte | Presse og nyheder | Web-TV | Besuchen Sie unsere deutsche Website Visit our English website |
Region Syddanmark logo, link til forsiden

Region SyddanmarkpilPolitikpilDagsordner og referaterpilReferater 2012pilUdvalget for miljø, jordforurening og råstofferpilUdvalget for miljø, jordforurening og råstoffer - Referat - 30. august 2012

Udvalget for miljø, jordforurening og råstoffer - Referat - 30. august 2012

Mødedato
30-08-2012 kl. 15:00 - 16:45

Mødested
Mødeværelse 2

Deltagere
 • Bent Bechmann, C
 • Jens Møller, V
 • Hans Philip Tietje, V
 • Karsten Uno Petersen, A
 • William Jensen, A
 • Lars Aarup, O
 • Henrik J. Møller, F

 • Afbud
 • Karsten Uno Petersen, A
 • William Jensen, A

 • Luk alle punkter Referat


  1. Orientering om forsyningssituationen i Region Syddanmark de næste 20 år
  2. Samtykke til råstofgravning udenfor råstofplanens graveområder, del af matr. nr. 10, Kværs, Sønderborg Kommune
  3. Samtykke til råstofgravning udenfor råstofplanens graveområder, del af matr. nr. 10a Jerlev By, Jerlev, Vejle Kommune
  4. Orientering om henvendelse fra borgergruppe
  5. Mødekalender for 2013
  6. Eventuelt
  7. Næste møde
  8. LUKKET - påbud mod spredning af forurening fra deponeret fyld


  Sagsnr. 12/1052
  1. Orientering om forsyningssituationen i Region Syddanmark de næste 20 år
  fold dette punkt ind Resume

  Danske Råstoffer repræsenteret ved Bjarne Overgaard, Bedsted Lø Grusværker (medlem af bestyrelsen), og Lars Møller Nielsen, teknisk chef NCC Roads, Råstoffer, vil orientere om, hvordan branchen vurderer forsyningssituationen i regionen de næste 20 år.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
  fold dette punkt ind Indstilling

  Til orientering.

  fold dette punkt ind Beslutning i Udvalget for miljø, jordforurening og råstoffer den 30-08-2012

  Danske Råstoffer orienterede om, hvordan branchen vurderer forsyningssituationen i regionen i de næste 20 år.


  Sagsnr. 12/13085
  2. Samtykke til råstofgravning udenfor råstofplanens graveområder, del af matr. nr. 10, Kværs, Sønderborg Kommune
  fold dette punkt ind Resume

  Sønderborg Kommune har fremsendt ansøgning om tilladelse til indvinding af rødbrændende ler med anmodning om regionsrådets samtykke. Det ansøgte ligger uden for graveområderne, men i interesseområde for ler i Råstofplan 2008 for Region Syddanmark, hvor der i særlige tilfælde kan meddeles tilladelse. Tilladelse forudsætter i henhold til råstofplanen, samtykke fra regionsrådet.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  Sønderborg Kommune har fremsendt ansøgning om indvinding af rødler på del af matr. nr. 10 Kværs ejerlav, Kværs. Kommunen oplyser, at det ansøgte areal er på ca. 13 ha., og der forventes at blive indvundet op til 10.000 m3/år i perioden april 2013 til 2023. Den forventede gravedybde er ca. 1 meter, og der forventes ikke at være muld. Der vil blive stillet vilkår om, at der maksimalt er 2 ha inddraget i indvindingen ad gangen (graveareal, areal til materialeoplægning m.v.). Der skal desuden ske en løbende efterbehandling, og arealerne må kun beslaglægges i én dyrkningssæson.

  På det ansøgte findes en sø beskyttet efter naturbeskyttelseslovens §3. Kommunen vurderer, at begrænsninger i tilladelsen vil sikre at beskyttet natur ikke vil blive berørt af lerindvindingen, ligesom efterbehandlingen skal tilgodese søen.

  Arealet ligger inden for indvindingsoplande til Gråsten Vandværk, men udenfor område med drikkevandsinteresser. Der er ca. 3 km til vandværkets indvindingsboringer. Kommunen vurderer, at der er god geologisk beskyttelse af det primære grundvandsmagasin, og at bortgravning af ca. 1 m ler på arealet ikke vil påvirke denne beskyttelse nævneværdigt. Kommunen finder, at den ansøgte indvinding af ler således ikke er i strid med grundvandsinteresserne i området.

  Der ligger to helårsbeboelser lige op ad arealet. Kommunen har modtaget indsigelser fra begge naboer vedr. støj- og støvgener. Sønderborg Kommune oplyser, at der derfor i indvindingstilladelsen vil blive stillet vilkår for arbejdstider og foranstaltninger til at afhjælpe støvgener. Der vil blive etableret en ny adgangsvej af indvinder til arealet for, at mindske kørselsgener for naboer.

  Arealet er beliggende i et kuperet landbrugslandskab nær Rinkenæs Skov og Buskmose Skov. Der er ikke registreret beskyttede sten- og jorddiger på arealet. Ansøger ønsker, at arealet efterbehandles til jordbrugsmæssig drift.

  Sønderborg Kommune vurderer, at indvindingen ikke vil medføre en væsentlig påvirkning af landskabet.

  Kommunen vurderer, at det ansøgte ikke forudsætter en VVM-vurdering efter bekendtgørelse om vurdering af visse offentlige og private anlægs virkninger på miljøet, grundet indvindingens størrelse, placering og ringe miljøpåvirkning.

  Sønderborg Kommune er således indstillet på, at give en 10-årig tilladelse til ovennævnte indvinding af rødler under forudsætning af bl.a., at indvindingen maksimalt sker på 2 ha ad gangen med foranstaltninger til, at mindske nabogener og med afstand til beskyttede naturtyper.

  På baggrund af redegørelsen fra Sønderborg Kommune om de geologiske forhold og de tilgængelige boringer i området vurderer administrationen, at grundvandsinteresser ikke tilsidesættes ved en gravning af 1 m moræneler. Det vurderes samtidig, at med de angivne begrænsninger i gravningen, vil natur- og landskabsinteresser ikke blive tilsidesat.

  Administrationen vurderer derfor, at det vil være i overensstemmelse med råstofplanen at meddele samtykke til ansøgningen, og at det ikke vil være nødvendigt at indsætte vilkår om efterbehandling til ekstensivt landbrug på baggrund af, at den øverste meter af lerlaget fjernes.

  fold dette punkt ind Indstilling

  Det indstilles:

  At udvalget anbefaler regionsrådet, at meddele samtykke til gravning af 1 m rødbrændende ler på arealet.

  fold dette punkt ind Beslutning i Udvalget for miljø, jordforurening og råstoffer den 30-08-2012

  Indstillingen anbefales over for regionsrådet.

  fold dette punkt ind Bilag

  Sagsnr. 12/16808
  3. Samtykke til råstofgravning udenfor råstofplanens graveområder, del af matr. nr. 10a Jerlev By, Jerlev, Vejle Kommune
  fold dette punkt ind Resume

  Vejle Kommune har fremsendt ansøgning om gravning udenfor graveområde for sand, grus og sten med anmodning om regionsrådets samtykke. Det ansøgte ligger i umiddelbar forlængelse af et graveområde udlagt i tillæg nr. 1 til Råstofplan 2008 for Region Syddanmark. Tilladelse til indvinding uden for graveområder forudsætter i henhold til råstofplanen, samtykke fra regionsrådet.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  Vejle Kommune har fremsendt ansøgning om samtykke til udvidelse på 2,5 ha af et graveområde for sand, grus og sten på en del af matr. nr. 10a Jerlev By, Jerlev. Graveområdet ønskes udvidet i forbindelse med, at kommunen udarbejder et forslag til lokalplan for udstykning og byudvikling af området.

  Det eksisterende graveområde der ønskes udvidet, er udlagt til råstofgravning i tillæg nr. 1 til Råstofplan 2008. I tillægget er det omtalt som "område A". Området ligger i umiddelbar nærhed til den eksisterende bebyggelse ved Jerlev og på et areal, der er planlagt til byudvikling.

  I tillægget er indføjet en særlig retningslinje der gør, at område A kan udnyttes til råstofindvinding før arealet bebygges under forudsætning af, at det sker indenfor en kort graveperiode på under 5 år. Der stilles særlige krav til efterbehandling, der muliggør byggemodning af arealerne.

  Udarbejdelse af lokalplanen er nødvendig for, at kommunen kan stille de særlige krav til efterbehandling efter råstofgravning, der skal muliggøre byggemodning af område A.

  Mellem område A og den eksisterende bebyggelse er der en gravefri zone på 100 m. Denne zone blev udtaget af det oprindelige forslag til graveområde for at mindske generne for områdets beboere.

  Lokalplanen indeholder forslag om, at ændring af terrænet, som område A omfatter, skal etableres med fald i en jævn linje fra øst/nordøst, således at de eksisterende boliger mod øst bliver tilgodeset i forhold til udsigt mod vest til en nyetableret sø og det nærliggende §3 område Horskærmose. Søen vil både kunne bruges som regnvandsbassin for den nordlige bebyggelse, og som et rekreativt område for områdets beboere. Boliger, der etableres indenfor den nye udstykning, skal tilpasses det nye, skrående terræn.

  Forslaget i lokalplanen kan kun udnyttes, hvis der indenfor den 100 meter gravefri zone, som råstofgraveområde A er afgrænset af, må graves dybere i terrænet end en normal byggemodning giver mulighed for. Kortbilag 2 viser, det areal graveområdet ønskes udvidet med. Råstofgravning indenfor den gravefri zone, kan kun ske med regionsrådets accept.

  Den ønskede udvidelse ligger udenfor områder med særlige drikkevandsinteresser og indvindingsoplande til almen vandforsyning. Der er ikke natur beskyttet efter naturbeskyttelseslovens §3 og heller ikke kendskab til bilag IV-arter i området. Kommunen vurderer, at de planlagte nye naturområder i det eksisterende graveområde, vil skabe gode levevilkår for bilag IV-arter i fremtiden.

  Vejle Kommune oplyser, at forvaltningen har haft et dialogmøde med de nærmeste naboer. Mødet blev afsluttet med positive tilkendegivelser på, at kommunen kunne arbejde videre med planerne for området. Beboerne i Jerlev vil først med høring af lokalplanforslag helt kunne forholde sig til projektet.

  Med hensyn til råstoftilladelsen, kan entreprenøren først, når lokalplanen er på plads, indsende ansøgning om råstofgravning da lokalplanen bestemmer hvilket område, der er tale om, og hvordan området skal udgraves og efterbehandles.

  Vejle Kommune vurderer, at lokalplanforslaget giver en optimal planmæssig udnyttelse af arealet efter endt råstofgravning, samtidig med at det tager hensyn til udsigten for de eksisterende boliger. Vejle Kommune er indstillet på, at råstofgravning for område A, udvides til også at omfatte gravning indenfor den 100 meter gravefri zone. Kommunen forventer, at udgravningen af råstoffer i området kan gøres på under 1 år.

  På baggrund af redegørelsen fra Vejle Kommune vurderer administrationen, at grundvandsinteresser ikke tilsidesættes. Det vurderes samtidig, at med de angivne begrænsninger i lokalplanforslaget, vil natur- og landskabsinteresser ikke blive tilsidesat.

  Administrationen vurderer derfor, at det vil være i overensstemmelse med råstofplanen, at meddele samtykke til ansøgningen.

  fold dette punkt ind Indstilling

  Det indstilles:

  At udvalget anbefaler regionsrådet, at meddele samtykke til udvidelse af graveområdet.

  fold dette punkt ind Beslutning i Udvalget for miljø, jordforurening og råstoffer den 30-08-2012

  Et flertal i udvalget anbefaler indstillingen over for regionsrådet.

  Henrik J. Møller, SF, tager forbehold over for indstillingen.

  fold dette punkt ind Bilag

  Sagsnr. 12/290
  4. Orientering om henvendelse fra borgergruppe
  fold dette punkt ind Resume

  Regionen har modtaget en indsigelse fra en borgergruppe i Rødekro mod en del af et eksisterende graveområde.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  Regionen har den 10. juli 2012 modtaget en indsigelse fra en borgergruppe i Rødekro og 48 underskrifter på en indsigelse fra borgere mod en del af et eksisterende graveområde. Graveområdet blev udlagt af det daværende Sønderjyllands Amt. Indsigelsen er stilet til Miljøudvalget.

  Henvendelsen rummer den oplysning, at der tidligere er gravet på dele af arealet.

  Jordforureningsafdelingen er i gang med at undersøge disse oplysninger nærmere.

  fold dette punkt ind Indstilling

  Til orientering.

  fold dette punkt ind Beslutning i Udvalget for miljø, jordforurening og råstoffer den 30-08-2012

  Til orientering.

  fold dette punkt ind Bilag

  Sagsnr. 12/1052
  5. Mødekalender for 2013
  fold dette punkt ind Resume

  Der foreligger forslag til mødeplan for 2013.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  Der foreslås følgende mødeplan for 2013 for Udvalget for miljø, jordforurening og råstoffer på torsdage kl. 14.00-16.00:

  Torsdag den 31. januar 2013 kl. 14.00-16.00.

  Torsdag den 21. marts 2013 kl. 14.00-16.00 (Reserveret).

  Torsdag den 18. april 2013 kl. 14.00-16.00.

  Torsdag den 16. maj 2013 kl. 14.00-16.00.

  Torsdag den 12. september 2013 kl. 14.00-16.00.

  Torsdag den 31. oktober 2013 kl. 14.00-16.00.

  Torsdag den 5. december 2013 kl. 14.00-16.00.

  fold dette punkt ind Indstilling

  Det indstilles:

  At mødeplanen for 2013 godkendes.

  fold dette punkt ind Beslutning i Udvalget for miljø, jordforurening og råstoffer den 30-08-2012

  Forslag til mødeplan blev drøftet. Et revideret forslag fremlægges på næste møde.


  Sagsnr. 12/1052
  6. Eventuelt
  fold dette punkt ind Resume
  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
  fold dette punkt ind Indstilling
  fold dette punkt ind Beslutning i Udvalget for miljø, jordforurening og råstoffer den 30-08-2012

  Intet.


  Sagsnr. 12/1052
  7. Næste møde
  fold dette punkt ind Resume

  Næste møde er torsdag den 27. september 2012 kl. 10.00 - 12.00 i mødelokale 2 i Regionshuset.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
  fold dette punkt ind Indstilling

  Til orientering.

  fold dette punkt ind Beslutning i Udvalget for miljø, jordforurening og råstoffer den 30-08-2012

  Næste møde er mandag den 24. september 2012 kl. 11.00 - 12.00.


  Sagsnr.
  8. LUKKET - påbud mod spredning af forurening fra deponeret fyld
  fold dette punkt ind Resume
  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
  fold dette punkt ind Indstilling

  Siden er sidst opdateret 03-09-2012
  Kontakt Region Syddanmark

  Region Syddanmark | Tlf: 76 63 10 00 | CVR nr. 29190909 | Skriv til Regionen | Om hjemmesiden | Sitemap | Tilgængelighedserklæring