Gå til indhold
Forsiden | Kontakt | Ledige job | For ansatte | Presse og nyheder | Web-TV | Besuchen Sie unsere deutsche Website Visit our English website |
Region Syddanmark logo, link til forsiden

Akut- og ø-udvalget - Referat - 30. august 2012

Mødedato
30-08-2012 kl. 15:00 - 16:15
 
Mødested
Mødeværelse 3
 
Deltagere
 
 • Thyge Nielsen (V)
 • John Hyrup Jensen (U)
 • Jette Jensen (S)
 • Andrea Terp (S)
 • Claus Warming (V)
 • Bjarne Juel Møller (O)
 • Poul Sækmose (C)

 • Afbud
   
 • Jette Jensen (S)
 • Bjarne Juel Møller (O)
 • Poul Sækmose (C)

 •  

  Luk alle punkter Referat
   

  1. Liggende transport fra Ærø
  2. Etablering af sundhedshus i Bogense
  3. Beredskabsplan til høring
  4. Indsættelse af afløserakutbil i Oksbøl
  5. Evaluering af præhospital ordning i Varde Kommune
  6. Status på responstider for 1. og 2. kvartal 2012
  7. Beredskabsøvelse Søby
  8. Førstehjælpskursus
  9. Forslag til mødeplan 2013
  10. Mødeplan 2012
  11. Eventuelt


  Sagsnr. 12/17494
  1. Liggende transport fra Ærø
  fold dette punkt ind Resume
   

  Sagen vedrører afviklingen af liggende sygetransporter fra Ærø, herunder evt. muligheder og behov for ændring af eksisterende ordning.

  Analyser viser, at det - med den præhospitale dækning som regionsrådet vedtog i juni 2012 - er muligt at afvikle transporter enten med helikopter eller alternativt med ambulance med opstart fra Ærø, såfremt der er et sundhedsfagligt behov herfor.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
   

  Regionsrådet besluttede på møde den 25  juni 2012, at der skulle ses på mulighederne for at varetage liggende sygetransporter på Ærø med umiddelbar opstart fra Ærø. Forslaget skal ses i lyset af, at regionsrådet på samme møde behandlede en sag vedr. det fremtidige akutte og præhospitale beredskab på Ærø, hvori der blev redegjort for, at der pr. 1. juni 2011 er indført en ændret praksis vedr. liggende transport.

  Før 1. juni 2011 blev de liggende kørsler fra Ærø primært udført med opstart på Ærø. Efter 1. juni 2011 har regionens leverandør af ambulancekørsler i højere grad valgt at opstarte kørslerne fra Fyn. Ændringen ligger inden for rammerne af den kontrakt, som regionen har indgået med Falck, og som løber til september 2014.

  Den ændrede praksis har været drøftet med Falck med henblik på at sikre, at ændringen ikke påvirker kvaliteten af patientbehandlingen. Som led i den præhospitale dækning, som regionsrådet vedtog i juni 2012, blev det derfor besluttet, at kørsler fra Ærø opstartes fra Ærø, såfremt der er et sundhedsfagligt behov for en hurtigere liggende transport (end en transport med udgang fra Svendborg). Dette dog under forudsætning af, at der kan indkaldes ekstra personale til turen.

  Det kan eksempelvis være i tilfælde af flere samtidige hændelser og/eller hvor eksisterende helikopterressourcer, som normalt anvendes til hastende overførsler, er disponeret til anden side. Det kan ligeledes være i tilfælde, hvor en liggende transport ellers ikke kan nås med sidste færgeafgang.

  Analyse af aktivitet og responstider for liggende transport fra Ærø
  Overførsel af patienter fra Ærø til sygehus udenfor Ærø sker enten som en liggende transport med ambulance eller som en transport med helikopter. Hvis transporten er hastende/akut, sker den med helikopter, og hvis transporten er ”ikke hastende”, sker den med ambulance.

  I forhold til Ærø gælder der på øen det særlige, at tilskadekomne og syge patienter først køres til Ærø Sygehus, hvor sundhedsfagligt personale vurderer, hvilken type transport (liggende transport eller helikopter) patienten har behov for. Ventetiden foregår herefter på sygehuset, hvor der vil være sundhedsfagligt personale til at tage vare på patienten.

  Gennemgang af liggende transporter fra Ærø udført af Falck i perioden 1. maj 2011 til 1. april 2012 viser:

  • at størstedelen af de transporter der bestilles, ønskes afviklet samme dag, som de bestilles,

  For de liggende transporter, som ønskes afviklet samme dag, som de bestilles gælder:

  • at alle transporter afvikles samme dag,
  • at 60 % bliver afhentet inden for en 1,5 time, 35 % bliver afhentet mellem en 1,5 time og 3 timer og 5 % bliver afhentet senere end 3 timer efter ønsket afhentning.

  Sundhedsfaglig audit (journalgennemgang) viser desuden, at patienterne ikke - ud fra en sundhedsfaglig vurdering - har haft gener eller fået mén som følge af ventetiden. Endvidere konkluderes der i auditten, at helikopterne ville være blevet taget i brug, hvis det sundhedsfagligt var blevet vurderet, at transporterne havde en hastende karakter. 

  Økonomi
  Der kan peges på tre modeller for afvikling af liggende transport med opstart fra Ærø.

  Model 1:
  Fortsættelse af eksisterende mulighed for at kørsler fra Ærø opstartes på øen, såfremt der er et sundhedsfagligt behov herfor. Kørslen opstartes på Ærø, hvis der kan indkaldes ekstra personale til turen. Der skal altid være et beredskab til stede på øen til akutte kørsler, så hvis ikke det er muligt at indkalde ekstra personale, køres turen fra Fyn. Modellen vil være udgiftsneutral.

  Model 2:
  Supplerende aftale med Falck om betaling for at kørsler opstartes fra Ærø. Kørslen opstartes på Ærø, hvis der kan indkaldes ekstra personale til turen. Der skal altid være et beredskab til stede på øen til akutte kørsler, så hvis ikke det er muligt at indkalde ekstra personale, køres turen fra Fyn. Falck vurderer, at de samlede årlige merudgifter vil være 700.000 kr., hvis alle kørsler opstartes fra Ærø.

  Model 3:
  Alle liggende kørsler opstartes fra Ærø. Der skal altid være et beredskab til stede på øen til akutte kørsler, så modellen nødvendiggør et ekstra beredskab. Udgifterne hertil beløber sig til 4,7 mio. kr. årligt.

  Sammenfatning
  Gennemgang af responstider og audit tegner et billede af, at den ændring af afvikling af liggende transport, som blev vedtaget på regionsrådsmøde den 25. juni 2012 vil kunne sikre, at patienter som har et helbredsmæssigt behov for hurtigere transport kan tilbydes dette enten med helikopter eller med liggende transport med opstart fra Ærø.

  Det anbefales, at Akut- og ø- udvalget løbende følger op på udviklingen af og behovet for at afvikle liggende transporter med opstart på Ærø. Det foreslås endvidere, at erfaringerne med eksisterende ordninger og de særlige behov, som gør sig gældende på Ærø, tænkes ind i et kommende udbud af ambulancedriften.

  Ud over denne afdækning vedr. liggende transporter fra Ærø, vil Sundhedsudvalget på deres næste møde den 28. august 2012 behandle et forslag om ændring af siddende befordring på Ærø.

  fold dette punkt ind Indstilling
   

  Det indstilles, at Akut- og ø-udvalget anbefaler regionsrådet,

  • at der sker en løbende opfølgning på udvikling af og behovet for at afvikle liggende transporter med opstart på Ærø,
  • at de særlige forhold på Ærø overvejes i et kommende udbud af ambulancedriften.
  fold dette punkt ind Beslutning i Akut- og ø-udvalget den 30-08-2012
   

  Udvalget anbefaler indstillingen overfor regionsrådet, idet udvalget bemærker, at mulighed for afvikling af kørsel med udgangspunkt fra Ærø (jf. model 1) bruges, hvis sundhedsfaglige forhold taler for det, samt hvis transport fra Ærø ellers ikke kan nås med sidste færgeafgang.


   
  Udvalget blev orienteret om henvendelse ang. liggende transport.

  fold dette punkt ind Bilag
   

  Sagsnr. 12/4420
  2. Etablering af sundhedshus i Bogense
  fold dette punkt ind Resume
   

  Indenrigs- og Sundhedsministeriet gav i marts 2011 tilsagn om 11,10 mio. kr. til etablering af et sundhedshus i Bogense i det tidligere plejehjem Solgaarden. Tilsagnet blev givet under forudsætning af ministeriets endelige godkendelse af projektbeskrivelse med anlægsbudget og tidsplan.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
   

  Siden Indenrigs- og Sundhedsministeriet gav tilsagn om midler, har Nordfyns Kommune og Region Syddanmark i dialog med de regionale, kommunale og private aktører, som indgår i planerne for huset, foretaget en konkretisering af etableringen af sundhedshuset.

  Der foreligger nu projektbeskrivelse og byggeprogram med tilhørende anlægsbudget og tidsplan. I dette materiale er beskrevet de funktioner, som fremover vil være i huset.

  De bygningsmæssige rammer for sundhedshuset i Bogense udgøres af det tidligere plejehjem Solgaarden, hvor der til dette projekt vil være et samlet bygningsareal på 1.500 m2. Sundhedshuset vil indeholde følgende funktioner:

  • Praktiserende læger
  • Praktiserende psykolog
  • Hjemmesygeplejen
  • Forebyggende hjemmebesøg
  • Fysioterapi og genoptræning
  • Sundhedsplejen
  • Aktivitetscenter
  • Jordemoder

  Materialet skal anvendes til regional behandling og politisk godkendelse i Nordfyns Kommune, og endelig frigivelse af midlerne fra Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse.

  Materialet anvendes ligeledes som baggrund for det oplæg, der skal danne grundlag for afholdelse af omvendt licitation, hvor et dommerpanel i efteråret 2012 vil udvælge det endelige projekt og en totalentreprenør til at gennemføre etableringen af sundhedshuset.

  Efter politisk behandling og kommunal godkendelse har Nordfyns Kommune ansvaret for det videre forløb.

  Da Nordfyns Kommune er ejer af bygningen, træffer kommunen de nødvendige beslutninger omkring den kommende byggesag.

  fold dette punkt ind Indstilling
   

  Det indstilles, at Akut- og ø-udvalget anbefaler regionsrådet,

  • at sagen tages til efterretning.
  fold dette punkt ind Beslutning i Sundhedssamordningsudvalget den 21-08-2012
   

  Udvalget anbefaler indstillingen overfor regionsrådet.

  fold dette punkt ind Beslutning i Akut- og ø-udvalget den 30-08-2012
   

  Udvalget anbefaler indstillingen overfor regionsrådet.

  fold dette punkt ind Bilag
   

  Sagsnr. 12/442
  3. Beredskabsplan til høring
  fold dette punkt ind Resume
   

  Regionsrådet skal en gang i hver valgperiode udarbejde og vedtage en civil beredskabsplan og en sundhedsberedskabsplan. Regionens beredskabsplan er en kombineret beredskabsplan, sundhedsberedskabsplan og præhospital plan.

  Regionernes, kommunernes og sygehusenhedernes beredskabsplaner på sundhedsområdet udarbejdes efter samme skabelon, hvilket letter koordination og samarbejde i en beredskabssituation.

  I nærværende sag skal regionsrådet godkende, at beredskabsplanen sendes i høring.

   
  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
   

  Regionens beredskabsplan er en kombineret beredskabsplan, sundhedsberedskabsplan og præhospital plan for Region Syddanmark.

  Sundhedsberedskabet er en del af den civile sektors beredskab og det samlede nationale beredskab. Sundhedsberedskabsplanlægningen er del af sundhedsplanlægningen.

  Regioner og kommuner skal jf. sundheds- og beredskabslovgivningen en gang i hver valgperiode udarbejde en civil beredskabsplan og en sundhedsberedskabsplan.

  Det administrative kontaktforum har godkendt kommissorium for en regional styregruppe til koordination af sundhedsberedskabsplanlægningen i regionen. Styregruppen består af repræsentanter fra sundhedsstaben, praksissektoren, kommunerne og embedslægerne i Region Syddanmark.

  Sundhedsstaben har udarbejdet et forslag til beredskabsplan for Region Syddanmark. Forslaget til den nye beredskabsplan er i forhold til den gældende fra 2009 karakteriseret ved at være mere operativ og mindre beskrivende. Beredskabsplanen er opdelt i tre hovedafsnit:

  • Krisestyringsorganisation
  • Indsatsplaner, herunder instrukser og actionscards
  • Appendiks om uddannelse, øvelser, evaluering, samt risiko og sårbarhedsvurdering.


  Regionernes, kommunernes og sygehusenhedernes beredskabsplaner på sundhedsområdet udarbejdes efter samme skabelon, hvilket letter koordination og samarbejde i en beredskabssituation.

  Forslag til tidsplan i 2012 for hørings- og beslutningsproces for Region Syddanmarks beredskabsplan:

  • 30. august behandling i Akut- og ø-udvalget
  • 12. september behandling i forretningsudvalget
  • 24. september regionsrådet tager stilling til at sende beredskabsplan i høring
  • Oktober gensidig planhøring i region, kommuner, Sundhedsstyrelsen mv.
  • November - december foretages eventuelle tilretninger pba. høringen, hvorefter beredskabsplanen via Akut- og ø-udvalget og forretningsudvalget sendes til til regionsrådet til endelig stillingtagen.


  Høringsudgaven af beredskabsplan og høringsliste er i bilag.

  fold dette punkt ind Indstilling
   

  Det indstilles, at Akut- og ø-udvalget anbefaler regionsrådet,

  • at Region Syddanmarks beredskabsplan sendes i høring. 
  fold dette punkt ind Beslutning i Akut- og ø-udvalget den 30-08-2012
   

  Udvalget anbefaler indstillingen overfor regionsrådet.

  fold dette punkt ind Bilag
   

  Sagsnr. 12/442
  4. Indsættelse af afløserakutbil i Oksbøl
  fold dette punkt ind Resume
   

  Grundet besparelser i forsvaret, så er køretiden for militærlægebilen i Oksbøl blevet begrænset.

  For at sikre en god præhospital dækning i Oksbølområdet i sommerperioden, hvor der er mange turister i området,  traf regionsrådsformand Carl Holst en formandsafgørelse om indsættelse af en akutbil med paramediciner i Oksbøl i sommerperioden.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
   

  Grundet besparelser i forsvaret, så er køretiden for militærlægebilen i Oksbøl blevet begrænset til de dage, hvor der er øvelser i Oksbøl, og forsvaret skal have en lægebil på vagt i Oksbøl.

  Forsvaret varslede i marts 2012, at 72 dage ikke ville blive dækket i 2012, herunder 23 dage i sommerferien, uge 42 og sidste halvdel af december.

  Militærlægebilen udkaldes præhospitalt til livs- og førlighedstruende 1-1-2-udkald, hvilket giver en god præhospital dækning i Oksbølområdet, hvor militærlægebilen er den første præhospitale enhed, der kan nå frem.

  For at sikre en god præhospital dækning i Oksbølområdet i sommerperioden, hvor der er mange turister i området, traf regionsrådsformand Carl Holst en formandsafgørelse den 3. juli 2012 om indsættelse af en akutbil med paramediciner i Oksbøl fra den 14. juli 2012 til den 5. august. Formandsbeslutningen kan ses i bilag A.

  Region Syddanmark indgik aftale med Falck om drift af afløserakutbilen. Som det fremgår af bilag B., så har afløserakutbilen kørt 42 ture i vikarperioden i juli - august. Militærlægebilen kører ca. 1 tur pr. dag. Der er flest ture i de perioder, hvor der er mange turister i Oksbølområdet, især i juli.

  Der har ikke været problemer med at etablere og drive afløserakutbilen.

  Efter aftale mellem Falck og sundhedsstaben har akutbilen haft base på Danhostel i Oksbøl af hensyn til, at der her har været bedre faciliteter til paramedicineren end på brandstationen i Oksbøl.

  Den gennemsnitlige responstid for akutbilen/militærlægebilen i første halvdel af 2012 har været 11,5 minut, hvilket er væsentligt kortere end responstiden for ambulancekørsel 1 i Oksbølområdet. Den gennemsnitlige ambulanceresponstid for kørsel 1 i postnr. 6857 Blåvand var til sammenligning i 2011 20,9 minutter og 18,8 minutter i postnr. 6853 Vejers Strand.

  Eksempler på opgaver, som afløserakutbilen er rykket ud til er:

  • patient med hjertestop, hvor den samlede indsats medførte, at patienten fik reetableret puls og vejrtrækning på stedet og efterfølgende med ledsagelse blev kørt til Odense UniversitetsHospital (OUH),
  • bevidstløst barn med lavt blodsukker, hvor behandlingen af paramedicineren medførte, at patienten var vågen og relevant ved ambulancens ankomst, og efterfølgende kunne køres til Esbjerg Sygehus uden udrykning.

  Tidsperioden 8.00 - 22.00 er valgt som akutbilsdækningsperiode, da langt de fleste 1-1-2-hændelser sker i dagtiden. Ca. 75 % af hændelserne ligger i perioden 8.00 - 22.00.

  Forsvaret vurderer, at der formentlig vil komme det samme antal lukkedage i de kommende år som varslet i 2012 ca. 72 dage svarende til 20 % af årets dage.

  fold dette punkt ind Indstilling
   
  Det indstilles, at Akut- og ø-udvalget anbefaler overfor regionsrådet,
  • at orienteringen tages til efterretning.
  fold dette punkt ind Beslutning i Akut- og ø-udvalget den 30-08-2012
   

  Udvalget anbefaler indstillingen overfor regionsrådet.

  fold dette punkt ind Bilag
   

  Sagsnr. 11/6391
  5. Evaluering af præhospital ordning i Varde Kommune
  fold dette punkt ind Resume
     
  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
   

  Som en del af initieringen af den præhospitale ordning med hjemmesygeplejersker i Varde Kommune den 12. december 2011 er det aftalt, at der løbende laves evalueringer. Både i forhold til, hvad de bliver kaldt ud til, behovet, sygeplejerskernes opfattelse mv.
  Evalueringen foregår mellem parterne Dansk SygeplejeRåd, Varde Kommune og Region Syddanmark.

  Efter 5 måneders drift har den første evaluering fundet sted (ultimo maj 2012) og de gennemgående træk var;

  • at responstiden ved udkald var lav,
  • i cirka en tredjedel af tilfælde blev der ydet hjælp med det medbragte udstyr (ellers omsorg og støtte),
  • sygeplejerskerne har været positivt indstillet overfor arbejdet,
  • at der har været væsentlig færre ture, end det først var beregnet ved initieringen af ordningen, hvilket også gør den enkelte tur betragtelig dyrere.

  Efterfølgende har Varde Kommune ønsket en drøftelse med Region Syddanmark af, hvorvidt ordningen kunne udvides til også at gælde Agerbæk. Indledende administrativt møde er planlagt.

  fold dette punkt ind Indstilling
   

  Til orientering.

  fold dette punkt ind Beslutning i Akut- og ø-udvalget den 30-08-2012
   

  Orienteredes.

  fold dette punkt ind Bilag
   

  Sagsnr. 11/17745
  6. Status på responstider for 1. og 2. kvartal 2012
  fold dette punkt ind Resume
     
  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
   

  På baggrund af de to første kvartaler i 2012 gives der i notatet "Notat for responstider 1. halvår 2012, Region Syddanmark" en status på responstiderne for perioden 1. januar til 1. juli 2012.

  Det kan ud af notatet udledes, at de opstillede servicemål overholdes.

  fold dette punkt ind Indstilling
   

  Til orientering.

  fold dette punkt ind Beslutning i Akut- og ø-udvalget den 30-08-2012
   

  Orienteredes.

  fold dette punkt ind Bilag
   

  Sagsnr. 12/442
  7. Beredskabsøvelse Søby
  fold dette punkt ind Resume
     
  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
   

  Der er i 2011 gennemført en beredskabsøvelse på Søby Værft på Ærø. Præhospitalleder Torsten Lang-Jensen vil på mødet orientere om øvelsen.

  fold dette punkt ind Indstilling
   

  Til orientering.

  fold dette punkt ind Beslutning i Akut- og ø-udvalget den 30-08-2012
   

  Udsættes til næste møde.


  Sagsnr. 12/442
  8. Førstehjælpskursus
  fold dette punkt ind Resume
     
  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
   

  Der er kursus i førstehjælp for Akut- og ø-udvalget kl. 16.00 - 18.00 i Regionshuset efter udvalgsmøderne den 30. august og 4. oktober 2012.

  Torsdag den 30. august - Modul 1 Generel førstehjælp ved førstehjælpsinstruktør Nikolaj Dahl Jensen, Vejle Brandvæsen:

  • Førstehjælpens fire hovedpunkter
  • ABC´en for den livreddende førstehjælp

  Torsdag den 4. oktober - Modul 2 Hjertelungeredning og hjertestarter ved præhospitalleder Torsten Lang-Jensen:

  • Hjertelungeredning
  • Sikkerhedsregler ved brug af hjertestarter
  • Betjening af hjertestarter.
  fold dette punkt ind Indstilling
   

  Til orientering.

  fold dette punkt ind Beslutning i Akut- og ø-udvalget den 30-08-2012
   

  Kurset i dag er aflyst. Kurset den 4. oktober 2012 forventes afviklet som planlagt.


  Sagsnr. 12/4
  9. Forslag til mødeplan 2013
  fold dette punkt ind Resume
     
  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
   

  Der foreslås følgende mødeplan for Akut- og ø-udvalget i 2013:

  Mandag den 21. januar 2013 kl. 15-16

  Torsdag den 28. februar 2013 kl. 15-16

  Torsdag den 21. marts 2013 kl. 15-16

  Mandag den 22. april 2013 kl. 15-16

  Onsdag den 29. maj 2013 kl. 15-16

  Torsdag den 27. juni 2013 kl. 15-16

  Torsdag den 29. august 2013 kl. 15-16

  Torsdag den 26. september 2013 kl. 15-16

  Torsdag den 31. oktober 2013 kl. 15-16

  Torsdag den 21. november 2013 kl. 15-16

  Torsdag den 19. december 2013 kl. 15-16

  Møderne er koordineret med regionsrådsmøder, forretningsudvalgsmøder og andre udvalgsmøder i 2013.

  fold dette punkt ind Indstilling
   

  Det indstilles, at Akut- og ø-udvalget godkender forslag til mødeplan 2013.

  fold dette punkt ind Beslutning i Akut- og ø-udvalget den 30-08-2012
   

  Godkendt.

  Sundhedsstaben arbejder videre med forslag til mødesteder.


  Sagsnr. 12/4
  10. Mødeplan 2012
  fold dette punkt ind Resume
     
  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
   

  Udvalget har godkendt følgende mødeplan:

  • Torsdag den 04. oktober 2012 
  • Torsdag den 01. november 2012 
  • Torsdag den 22. november 2012 
  • Torsdag den 20. december 2012


  Alle møderne holdes som udgangspunkt om torsdagen med start kl. 15.00.

  Arbejdsplanen er vedhæftet som fil.

  fold dette punkt ind Indstilling
   

  Det indstilles,

  • at næste udvalgsmøde holdes den 4. oktober 2012 kl. 15.00 - 18.00 i Regionshuset, mødelokale 1 - mødet forlænges grundet førstehjælpskursus.
  fold dette punkt ind Beslutning i Akut- og ø-udvalget den 30-08-2012
   

  Godkendt.
   
  Mødet den 1. november 2012 aflyses.

  fold dette punkt ind Bilag
   

  Sagsnr. 12/4
  11. Eventuelt
  fold dette punkt ind Resume
     
  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
   

  -

  fold dette punkt ind Indstilling
   

  -

  fold dette punkt ind Beslutning i Akut- og ø-udvalget den 30-08-2012
   

  Orientering om det nationale akutudvalgs overvejelser ang. akutlægehelikoptere.

   


  Siden er sidst opdateret 31-08-2012
  Kontakt Region Syddanmark

  Region Syddanmark | Tlf: 76 63 10 00 | CVR nr. 29190909 | Skriv til Regionen | Om hjemmesiden | Sitemap | Tilgængelighedserklæring