Gå til indhold
Forsiden | Kontakt | Ledige job | For ansatte | Presse og nyheder | Web-TV | Besuchen Sie unsere deutsche Website Visit our English website |
Region Syddanmark logo, link til forsiden

Sundhedsudvalget - Referat - 28. august 2012

Mødedato
28-08-2012 kl. 16:15 - 17:00

Mødested
Mødeværelse 6

Deltagere
 • Poul-Erik Svendsen (A)
 • Kristian Grønbæk Andersen (B)
 • Thyge Nielsen (V)
 • Ingeborg Moritz Hansen (V)
 • Susanne Linnet (V)
 • Jørgen Pless (L)
 • John Lohff (C)
 • Karsten Uno Petersen (A)
 • Pierre Topaz (A)
 • John Hyrup Jensen (U)
 • Thies Mathiasen (O)

 • Afbud
 • Ingeborg Moritz Hansen (V)
 • Susanne Linnet (V)
 • John Lohff (C)
 • Karsten Uno Petersen (A)
 • Thies Mathiasen (O)

 • Luk alle punkter Referat


  1. Indtrængen på Fælles Akut Modtagelse på Odense Universitetshospital
  2. Opsamling på Region Syddanmarks ph.d.-pulje 2012
  3. Bevilling til udvidelse af kapacitet til anorexipatienter på OUH
  4. Status på den siddende patienttransport og forslag til særordning for Ærø
  5. Status på arbejdet med spredning af viden fra Indvandrermedicinsk klinik på OUH
  6. Orientering om opgaveflytning samt social- og sundhedsassistenternes andel af plejepersonalet
  7. Forslag til mødeplan 2013
  8. Mødeplan 2012
  9. Meddelelser
  10. Eventuelt


  Sagsnr. 12/1
  1. Indtrængen på Fælles Akut Modtagelse på Odense Universitetshospital
  fold dette punkt ind Resume
  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  Den 21. august 2012 kl. ca. 01.00 trængte 60-70 personer ind i skadestuens modtagelse med bl.a. slagvåben for at få adgang til en patient fra Vollsmose, der var indlagt med skud og knivsår.

  Ingen ansatte eller patienter kom noget til. 

  Til orientering vedlægges pressemeddelelser fra OUH.

  På mødet orienteres om den aktuelle situation.

  fold dette punkt ind Indstilling

  Til orientering.

  fold dette punkt ind Beslutning i Sundhedsudvalget den 28-08-2012

  Orienteredes og drøftedes, herunder tidlig dialog med politi i forbindelse med indretning af det nye FAM. Der bør være et samfundsmæssigt/politimæssigt set-up, der kan værne OUH mod indtrængen fremadrettet, således at skadestue/modtagelse fungerer. Det er vigtigt, at skadestue mv. er tilgængelig for patienter.

  fold dette punkt ind Bilag

  Sagsnr. 12/10076
  2. Opsamling på Region Syddanmarks ph.d.-pulje 2012
  fold dette punkt ind Resume

  En frafalden bevilling fra Region Syddanmarks ph.d.-pulje 2012 indstilles til overførelse og uddeling i 2013. En anden frafalden bevilling fra Region Syddanmarks ph.d.-pulje i 2012 indstilles til støtte af en ansøgning, som oprindeligt ikke kom i betragtning på grund af administrative formalia.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  Regionsrådet besluttede på mødet den 25. juni 2012 at støtte 32 ph.d-projekter med i alt 16. mio. kr. fra Region Syddanmarks ph.d.-pulje opslag 2012. Der er således sendt tilsagn om støtte af 500.000 kr. til hver af disse 32 ansøgere.

  Imidlertid har 2 af de ansøgere, der fik tilsagn om støtte i mellemtiden opnået anden finansiering, og meddelt at de frafalder regionsrådets tilsagn om støtte.

  Desuden var der 1 ansøgning til Region Syddanmarks Ph.d.-pulje 2012, der på grund af administrative formalia ikke kom i betragtning.

  En efterfølgende faglig og administrativ vurdering viser, at ansøgningen opfylder alle krav til kvalitet og formalia i øvrigt, og således er fuldt støtteegnet.

  På denne baggrund indstilles det, at den ene af de to frafaldne bevillinger på 500.000 kr. overføres til 2013 og således indgår i Region Syddanmarks ph.d.-pulje til uddeling i 2013 og at den anden af de to frafaldne bevillinger tildeles ansøgningen, der oprindeligt ikke kom i betragtning.

  Den opdaterede samlede oversigt over bevillinger findes i bilag.

  fold dette punkt ind Indstilling

  Det indstilles, at Sundhedsudvalget anbefaler overfor regionsrådet,

  • at den ene af to frafaldne bevillinger fra Region Syddanmarks ph.d.-pulje 2012 overføres til 2013, og således indgår i Region Syddanmarks ph.d.-pulje til uddeling i 2013,
  • at den anden af de to frafaldne bevillinger fra Region Syddanmarks ph.d.-pulje 2012 tildeles en ansøgning, der oprindeligt ikke kom i betragtning på grund af administrative formalia.
  fold dette punkt ind Beslutning i Sundhedsudvalget den 28-08-2012

  Udvalget anbefaler indstillingen overfor regionsrådet.

  fold dette punkt ind Bilag

  Sagsnr. 11/30507
  3. Bevilling til udvidelse af kapacitet til anorexipatienter på OUH
  fold dette punkt ind Resume
  Odense Universitetshospital (OUH) har siden 2010 oplevet et stort pres på behandling af patienter med spiseforstyrrelser. Et pres der forventes yderligere at stige i 2012 og frem. OUH har derfor øget sengekapaciteten fra 4 til 7 pladser til denne patientgruppe.
  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  Odense Universitetshospital (OUH) har i 2011 oplevet en vækst i antal patienter med spiseforstyrrelser. Denne vækst forventes fortsat i 2012. Ligeledes er tyngden af patienterne steget, og den gennemsnitlige liggetid for disse patienter er således også steget. Samtidig er behovet for fast vagt til disse patienter steget markant. Der kan ikke ses et fald i aktiviteten for denne patientgruppe på de jyske sygehuse.

  For at imødegå presset på behandlingsbehovet på denne patientgruppe har OUH udvidet antallet af sengepladser fra 4 til 7 på deres endokrinologiske afdeling.

  Udgifterne til driften af yderligere 3 sengepladser er opgjort til 3,28 mio. kr. årligt.

  En del af sengekapaciteten skal bruges til sjællandske patienter. Disse indgår i aktivitetsafregningen til OUH.

  OUH ønsker bevilling til finansiering af den kapacitetsudvidelse, der ligger ud over udvidelsen til sjællandske patienter.

  Af vedhæftede bilag fremgår en nærmere beskrivelse af aktivitetsvæksten og de økonomiske konsekvenser omkring kapacitetsudvidelsen

  fold dette punkt ind Indstilling

  Det indstilles, at Sundhedsudvalget anbefaler regionsrådet,

  • at OUH i 2012 gives en bevilling til en udvidelse fra 4 til 6,5 pladser svarende til 3,01 mio. kr. og herudover beholder meraktivitetsafregningen for sjællandske patienter,
  • at OUH i 2013 og frem gives en bevilling til en udvidelse fra 4 til 6 pladser svarende til 2,74 mio. kr. (2012 pl) og herudover beholder meraktivitetsafregningen for sjællandske patienter,
  • at midlerne bevilges fra meraktivitetspuljen.
  fold dette punkt ind Beslutning i Sundhedsudvalget den 28-08-2012

  Udvalget anbefaler indstillingen overfor regionsrådet.

  fold dette punkt ind Bilag

  Sagsnr. 10/17714
  4. Status på den siddende patienttransport og forslag til særordning for Ærø
  fold dette punkt ind Resume

  Der forelægges en fornyet status over udviklingen i overholdelsen af servicemål inden for den siddende patienttransport efter, at opgaven siden 1. maj 2012 varetages i et samarbejde med de regionale trafikselskab. Desuden fremlægges der forslag til en særordning for patienter med bopæl på Ærø, således at de patienter, der er berettiget til befordringsgodtgørelse, som alternativ til denne refusion, får mulighed for at benytte sig af den faste daglige kørsel til og fra Fyn, der er etableret i regi af Fynbus, såfremt der er ledige pladser.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  Med virkning fra 1. maj 2012 er den siddende patienttransport blevet varetaget i et samarbejde med de regionale trafikselskaber: Fynbus og Sydtrafik. Sundhedsudvalget blev senest på møde den 19. juni 2012 orienteret om status efter den første driftsperiode.

  Der gives en fornyet status over udviklingen i overholdelsen af servicemål i de 3 første driftsmåneder, maj-juli 2012. Endvidere redegøres der for en særlig problemstilling vedr. kørsel for patienter fra Ærø, som skal til og fra Odense Universitetshospital Svendborg Sygehus, og der forelægges et forslag til en løsningsmodel.

  Status på overholdelse af servicemål for ventetid
  Der er fastlagt et servicemål for ankomst, som betyder at patienter tidligst må ankomme 1 time før behandlingsstart og senest 10 minutter før. For stråle/kemo/dialyse patienter må patienter tidligst ankomme ½ time før behandlingsstart.

  Statistikken fra trafikselskaberne viser, at ca. 89 % af patienterne er ankommet rettidigt i maj, og denne andel er steget til ca. 93 % i juli. For stråle/kemo/dialysepatienter ses, at ca. 87 % af patienterne i maj er ankommet uden forsinkelse. Dette steg til ca. 95 % i juli, dog bemærkes, at ca. 10 % af disse patienter i juli 2012 ankom tidligere end servicemålet på højst ½ time før behandlingsstart. Disse er ankommet mellem ½ og 1 time før behandlingsstart. Der pågår her et fortsat arbejde fra trafikselskaberne med at justere køretider i systemet, således at man kan ramme det rigtige niveau. 

  For så vidt angår afhentning gælder, at patienterne skal afhentes fra sygehuset senest 1 time efter patientens klarmelding. For stråle/kemo/dialysepatienter er servicemålet ½ time. Det kan konstateres, at ca. 93 % af patienterne er afhentet rettidigt i maj måned, og dette er steget til ca. 96 % i juli. For stråle/kemo/dialysepatienter ses, at ca. 91 % er afhentet rettidigt i maj, og andelen er steget til ca. 96 % i juli.

  Problemstilling vedr. kørsel for patienter med bopæl på Ærø
  For bedst muligt at kunne håndtere den daglige transport af patienter med bopæl på Ærø til og fra sygehusene på Fyn har Fynbus aftalt med en af deres leverandører, at der etableres en fast daglig kørsel i en minibus, som kører efter et fast skema. Ordningen er især møntet på de patienter, som af helbredsmæssige årsager skal blive siddende i vognen under færgeoverfarten.

  Visitationen, dvs. om man har ret til at blive befordret med siddende patienttransport, sker på Fyn via kørselskontoret på OUH efter de retningslinjer, der er fastsat i Sundhedsloven. For at være berettiget til fribefordring skal man af helbredsmæssige årsager ikke kunne benytte sig af offentlige transportmidler, og herudover enten være pensionist, have over 50 km til sygehuset eller indkaldes til videre ambulant behandling. 

  Desuden er det fastsat i Sundhedsloven, at hvis man er pensionist eller har over 50 km til sygehuset, men godt kan benytte sig af offentlige transportmidler, har man ret til befordringsgodtgørelse, hvis udgiften overstiger en vis minimumsgrænse.

  Visitationsretningslinjerne har den konsekvens, at nogle patienter fra Ærø vil være berettiget til at køre med den siddende patienttransport bl.a. via den faste tur, mens andre patienter fra Ærø, som godt kan benytte sig af offentlige transportmidler, ikke er berettiget til fribefordring men til at få befordringsgodtgørelse svarende til billigste offentlige transportmiddel.

  Isoleret set kan det forekomme paradoksalt, at eventuelle ledige pladser i den faste buskørsel ikke kan udnyttes af nogle af de patienter, som efterfølgende vil være berettiget til at få refusion af regionen for deres udgift til kørsel med offentlige transportmidler, især når regionens udgift til den faste turkørsel er uafhængig af antallet af passagerer.

  På den baggrund foreslås, at der etableres en særlig Ærø-ordning, hvor patienter med bopæl på Ærø, der er berettiget til godtgørelse for udgiften til offentlige transportmidler - som alternativ til denne refusion – får mulighed for at blive befordret til/fra OUH Svendborg Sygehus, såfremt der er ledige pladser i den faste vogn.

  For så vidt muligt at sikre at disse patienter ikke ”optager” pladserne for de patienter, som af helbredsmæssige årsager har et særligt behov for at blive kørt med den faste tur, foreslås der indført en procedure, hvor patienter skal kontakte kørselskontoret på OUH nogle dage i forvejen, for at høre om der er ledige pladser. Hvis dette ikke er tilfældet, skal patienten selv sørge at befordre sig til sygehuset og kan som hidtil søge om befordringsgodtgørelse. Rammerne for disse administrative retningslinjer er nærmere beskrevet i notat.

  Der lægges op til, at ordningen indføres på forsøgsbasis med evaluering ultimo 2012 blandt andet for at vurdere behovet for ekstra pladser i en fast vogn.

  fold dette punkt ind Indstilling

  Det indstilles.

  • at Sundhedsudvalget tager orienteringen til efterretning, og
  • at Sundhedsudvalget anbefaler regionsrådet at godkende det beskrevne forslag til særordning for patienter med bopæl på Ærø. 
  fold dette punkt ind Beslutning i Sundhedsudvalget den 28-08-2012

  Første "at": Orienteredes.

  Andet "at": Udvalget anbefaler indstillingen overfor regionsrådet.

  fold dette punkt ind Bilag

  Sagsnr. 12/16967
  5. Status på arbejdet med spredning af viden fra Indvandrermedicinsk klinik på OUH
  fold dette punkt ind Resume

  Regionsrådet vedtog i foråret 2012 at iværksætte en række indsatser i forbindelse med arbejdet med ligestilling i Region Syddanmark. I den forbindelse vedtog regionsrådet at anmode Sundhedsudvalget om at udarbejde et forslag til, hvordan man kan udbrede erfaringer og viden fra Indvandrermedicinsk Klinik (IMK) på OUH til regionens øvrige sygehusenheder, samt hvordan viden herom udbredes til almen praksis og kommuner i regionen. Der gives nu en status på arbejdet.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  Baggrund
  Regionsrådet vedtog i foråret 2012 at iværksætte en række indsatser i forbindelse med arbejdet med ligestilling i Region Syddanmark. Prioriteringen af indsatserne var resultatet af arbejdet i Ligestillingsarbejdsgruppen under regionsrådet. Et af de indsatsområder som blev prioriteret, var området for ulighed i sundhed med særligt fokus på etniske minoriteter. I den forbindelse vedtog regionsrådet at anmode Sundhedsudvalget om at udarbejde et forslag til, hvordan man kan udbrede erfaringer og viden fra Indvandrermedicinsk Klinik (IMK) på OUH til regionens øvrige sygehusenheder, samt hvordan viden herom udbredes til almen praksis og kommuner i regionen.

  Status
  Der vil i efteråret 2012 blive nedsat en arbejdsgruppe på administrativt niveau, der skal udarbejde et forslag til en model for, hvordan en sådan udbredelse af viden kan foregå. 

  Formålet med arbejdsgruppen er at udarbejde et forslag til en model, der sikrer, at den viden og de faglige kompetencer, der er opbygget på IMK på OUH, kommer patienter i hele Region Syddanmark til gode, således patientbehandlingen i videst muligt omfang varetages på de respektive sygehuse. Oplægget skal blandt andet indeholde en beskrivelse af, hvordan regionens øvrige sygehuse samt psykiatrien kvalificeres til at varetage opgaven på det indvandrermedicinske område. Gruppens arbejde forventes klar til afrapportering og politisk behandling i Sundhedsudvalget i første halvår af 2013.

  Eventuel etablering af et nationalt videncenter
  Ud over den iværksatte proces i Region Syddanmark, har regionen, efter aftale med Sundhedsstyrelsen, fået til opgave at stå i spidsen for, i samarbejde med øvrige relevante regioner, at beskrive perspektiverne for etablering af et nationalt videnscenter på området for indvandrermedicin. Dette arbejde vil ligeledes blive iværksat i løbet af efteråret 2012.

  fold dette punkt ind Indstilling

  Til orientering.

  fold dette punkt ind Beslutning i Sundhedsudvalget den 28-08-2012

  Orienteredes.


  Sagsnr. 12/16992
  6. Orientering om opgaveflytning samt social- og sundhedsassistenternes andel af plejepersonalet
  fold dette punkt ind Resume
  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  Som opfølgning på pkt. 1 på Sundhedsudvalgets møde den 19. juni 2012 vedr. kompetencer i sygehusenes plejepersonale blev der ønsket:  

  1. En oversigt over social- og sundhedsassistenternes (sosu-assistenter) andel af plejepersonalet.

  Opgørelsen for regionens 4 sygehusenheder viser, at sosu-assistenterne på OUH/Svendborg udgør 15 %, mens de øvrige sygehusenheder har procentdele der varierer fra 13 til 18 %. Tallene er opgjort på baggrund af fuldtidsstillinger pr. 1. januar 2012. De er trukket fra Silkeborg Data, som kan give præcise data på både individ, afdelings- og regionsniveau. Eventuelle afvigelser fra FLDs data (anvendt i sagsfremstilling på mødet den 29. februar 2012) skyldes forskelle i opgørelsesmetoder.

  Se bilag 1.

  Desuden var der ønske om:

  2. En oversigt over opgaveflytning mellem læger, sygeplejersker og sosu-assistenter på Svendborg Sygehus.

  I bilag 2 gives eksempler på opgaveflytning i medicinsk afdeling, M, Svendborg.

  fold dette punkt ind Indstilling

  Til orientering.

  fold dette punkt ind Beslutning i Sundhedsudvalget den 28-08-2012

  Orienteredes og drøftedes, herunder bl.a. opgaveglidning.

  fold dette punkt ind Bilag

  Sagsnr. 12/1
  7. Forslag til mødeplan 2013
  fold dette punkt ind Resume
  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  Der foreslås følgende mødeplan for 2013 på tirsdage (på nær en enkelt mandag) med start kl. 15:

  • Tirsdag den 22. januar 2013 kl. 15-17
  • Tirsdag den 26. februar 2013 kl. 15-17
  • Tirsdag den 19. marts 2013 kl. 15-17
  • Tirsdag den 30. april 2013 kl. 15-17
  • Tirsdag den 28. maj 2013 kl. 15-17
  • Tirsdag den 25. juni 2013 kl. 15-17
  • Tirsdag den 27. august 2013 kl. 15-17
  • Tirsdag den 24. september 2013 kl. 15-17
  • Tirsdag den 29. oktober 2013 kl. 15-17
  • Mandag den 18. november 2013 kl. 15-17
  • Tirsdag den 17. december 2013 kl. 15-17

  Møderne er koordineret med regionsrådsmøder, forretningsudvalgsmøder og andre udvalgsmøder i 2013.

  fold dette punkt ind Indstilling

  Det indstilles,

  • at Sundhedsudvalget godkender forslag til mødeplan 2013.
  fold dette punkt ind Beslutning i Sundhedsudvalget den 28-08-2012

  Godkendt.


  Sagsnr. 12/1
  8. Mødeplan 2012
  fold dette punkt ind Resume
  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  Udvalget har godkendt følgende mødeplan:

  • Tirsdag den 25. september 2012 - Forskningsenheden for almen praksis og Dansk AlmenMedicinsk Database (DAMD), Odense
  • Tirsdag den 23. oktober 2012 - Regionshuset
  • Tirsdag den 20. november 2012- Institut for sundhedstjenesteforskning, Odense
  • Tirsdag den 18. december 2012 - Regionshuset

  Det foreslås, at møderne som udgangspunkt starter kl. 15.00.

  Formanden foreslår, at mødet den 25. september 2012 flyttes til onsdag den 3. oktober 2012 med start kl. 16.00. Mødet afholdes i Regionshuset. Det tidligere planlagte besøg hos Forskningsenheden for almen praksis og Dansk AlmenMedicinsk Database (DAMD) i Odense den 25. september 2012 afvikles i stedet i forbindelse med mødet den 23. oktober 2012.

  fold dette punkt ind Indstilling

  Det indstilles,

  • at næste møde holdes den 3. oktober 2012 med start kl. 16.00 i Regionshuset.
  fold dette punkt ind Beslutning i Sundhedsudvalget den 28-08-2012

  Godkendt.


  Sagsnr. 12/1
  9. Meddelelser
  fold dette punkt ind Resume
  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  -

  fold dette punkt ind Indstilling

  -

  fold dette punkt ind Beslutning i Sundhedsudvalget den 28-08-2012

  -


  Sagsnr. 12/1
  10. Eventuelt
  fold dette punkt ind Resume
  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  -

  fold dette punkt ind Indstilling

  -

  fold dette punkt ind Beslutning i Sundhedsudvalget den 28-08-2012

  Drøftelse vedr. FAM-konceptet, herunder speciallæger i tilstedeværelse døgnet rundt.

  Udvalget forelægges en status på et kommende møde.


  Siden er sidst opdateret 29-08-2012
  Kontakt Region Syddanmark

  Region Syddanmark | Tlf: 76 63 10 00 | CVR nr. 29190909 | Skriv til Regionen | Om hjemmesiden | Sitemap | Tilgængelighedserklæring