Gå til indhold
Forsiden | Kontakt | Ledige job | For ansatte | Presse og nyheder | Web-TV | Besuchen Sie unsere deutsche Website Visit our English website |
Region Syddanmark logo, link til forsiden

Region SyddanmarkpilPolitikpilDagsordner og referaterpilReferater 2012pilUdvalget vedr. kvalitet, prioritering og sundhedsplanpilUdvalget vedr. kvalitet, prioritering og sundhedsplan - Referat - 28. august 2012

Udvalget vedr. kvalitet, prioritering og sundhedsplan - Referat - 28. august 2012

 

Mødedato
28-08-2012 kl. 14:00 - 16:15
 
Mødested
Mødeværelse 6
 
Deltagere
 
 • Poul-Erik Svendsen (A)
 • Kristian Grønbæk Andersen (B)
 • Karsten Uno Petersen (A)
 • Pierre Topaz (A)
 • John Hyrup Jensen (U)
 • Thyge Nielsen (V)
 • Ingeborg Moritz Hansen (V)
 • Susanne Linnet (V)
 • Jørgen Pless (L)
 • John Lohff (C)
 • Thies Mathiasen (O)

 • Afbud
   
 • Karsten Uno Petersen (A)
 • Susanne Linnet (V)
 • John Lohff (C)
 • Thies Mathiasen deltog ikke i punkterne 4-9,
  Ingeborg M. Hansen deltog ikke i punkterne 4-9.


   

  Luk alle punkter Referat
   

  1. Introduktion til prioritering i sundhedsvæsenet
  2. Afraportering af servicemål for skadebehandling
  3. Status for regionens kvalitetsmål
  4. Opgørelse af kontaktpersonordning
  5. Kvalitetsmål for ventetid på operation for patienter med brækket hofte
  6. Forslag til mødeplan 2013
  7. Mødeplan 2012
  8. Meddelelser
  9. Eventuelt


  Sagsnr. 11/32645
  1. Introduktion til prioritering i sundhedsvæsenet
  fold dette punkt ind Resume
   

  Formand for Det Etiske Råd Jacob Birkler holder et oplæg om prioritering i sundhedsvæsenet: "Er det uetisk at lade være med at prioritere?".

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
   

  Som introduktion til emnet prioritering holder Jacob Birkler et oplæg "Er det uetisk at lade være med at prioritere?".

  Jacob Birkler er formand for Det Etiske Råd og underviser på University College Syddanmark.

  Der kan ses flere oplysninger om Jacob Birkler og om Det Etiske Råd på Det Etisk Råds hjemmeside: http://etiskraad.dk/ og på Jacob Birkler egen hjemmeside: http://www.dialektik.dk/index.htm

  fold dette punkt ind Indstilling
   

  Til orientering og drøftelse.

  fold dette punkt ind Beslutning i Udvalget vedr. kvalitet, prioritering og sundhedsplan den 28-08-2012
   

  Oplæg vedlægges.

  Orienteredes og drøftedes, herunder definition af prioritering, prioriteringsgrundlaget bør være klart, undgå skjult prioritering, lægge prioriteringsstrategien frem, hvad er sundhedsvæsenets rolle, det rationelle versus det emotionelle, en vedvarende diskussion omkring prioritering i sundhedsvæsenet.

  fold dette punkt ind Bilag
   

  Sagsnr. 11/6546
  2. Afraportering af servicemål for skadebehandling
  fold dette punkt ind Resume
   

  Orientering om overholdelse af servicemål for skadebehandling på skadestuer i forbindelse med skadestuernes patientregistreringer i 2. kvartal 2012 samt gennemsnitlige ventetider på behandling i perioden marts, april og maj 2012. Der henvises til bilaget for detaljerede informationer.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
   

  Resultater for overholdelse af servicemål
  Vedhæftede bilag viser, at regionen samlet set for 2. kvartal overholder servicemålene for regionen. Aabenraa og Odense har i dele af perioden haft en negativ udvikling inden for begge servicemål, og man har her iværksat flere tiltag for at vende udviklingen.

  Odense har blandt andet tilført flere lægelige ressourcer i spidsbelastningerne og uddanner i efteråret yderligere 6 behandlersygeplejersker, så kapaciteten samlet kommer op på 20 sygeplejersker, der selv kan afslutte patienter. Endvidere har man indgået et samarbejde med lægevagten, så man kan viderevisitere patienter med mindre skader. Aabenraa vil forsøge at omorganisere de lægelige ressourcer, så flere erfarne læger kan dække skadestuen, hvilket forventes at kunne nedbringe ventetiderne. Man har også iværksat et arbejde med at etablere "fast track spor" til småskader, og man er begyndt at lade en behandlersygeplejerske foretage en primær vurdering af samtlige selvhenvendere ved at få patienter med småskader sluset over et "fast track spor".

  Bilaget viser, at man i juni måned har fået vendt udviklingen i Odense og Aabenraa – Odense opfylder begge servicemål, og Aabenraa opfylder servicemålet med 95 % inden for 3 timer og har en kraftig forbedring i det andet servicemål.

  Samtlige skadeklinikker og skadestuefunktionen i Sønderborg (95 % skal starte i behandling inden 1 time) overholder servicemålet med en pæn margin.

  Gennemsnitlige ventetider
  Det ses i bilaget, at udviklingen i ventetiderne er stigende i forhold til sidste afrapportering, hvor der på de fleste skadestuer var kort ventetid. Dog har de fleste skadestuer stadig pæne ventetider, hvis der sammenlignes med den tilsvarende periode for 2011. Det skal bemærkes, at ventetiderne for juni måned ikke er med i opgørelsen. Det forventes, at forbedringen i overholdelsen af servicemålene nævnt ovenfor vil give faldende ventetider i juni 2012.

  Det ses på figuren i bilaget, at variationen i ventetiderne følger en cyklisk variation afhængig af årstiderne. Det er derfor svært at afgøre, hvorvidt stigningen i ventetiderne skyldes årstidernes variation, eller om der er tale om en reel forlænget ventetid på skadebehandlingen.

  fold dette punkt ind Indstilling
   

  Til orientering.

  fold dette punkt ind Beslutning i Udvalget vedr. kvalitet, prioritering og sundhedsplan den 28-08-2012
   

  Orienteredes. Udvalget tilkendegav tilfredshed med, at udviklingen i ventetid går den rigtige vej.

  Opgørelse af ventetider for juni 2012 blev udleveret. Vedlægges.

  fold dette punkt ind Bilag
   

  Sagsnr. 12/17217
  3. Status for regionens kvalitetsmål
  fold dette punkt ind Resume
   

  Udvalget vedr. kvalitet, prioritering og sundhedsplan orienteres løbende om den aktuelle status på Region Syddanmarks kvalitetsmål på sygehusområdet, hvilket er godkendt af regionsrådet.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
   

  De kvalitetsmål for det somatiske sygehusvæsen i Region Syddanmark, som regionsrådet har godkendt, imødekommer såvel regionale som nationale krav til kvalitetsudvikling i sundhedsvæsenet. Kvalitetsmålene, der har det gode resultat for patienten som endeligt mål, indgår som en del af fundamentet for styringsmodellen for sygehusene i Region Syddanmark og understøtter Den Danske Kvalitetsmodel. Gennem monitorering evalueres, i hvor høj grad sundhedsvæsenet lever op til de fastlagte standarder og de fælles regionale og nationale kvalitetsmål.

  Afdelingen for Sundhedssamarbejde og Kvalitet har udarbejdet et overblik over den aktuelle status på regionens kvalitetsmål. Følgende kvalitetsmål præsenteres: 

  • Tildelt kontaktperson (kvalitetsmål 4b),
  • Hurtig og klar besked (kvalitetsmål 5),
  • Ventetid på første kontakt (kvalitetsmål 6),
  • Udsendelse af lægebrev (kvalitetsmål 12),
  • Apopleksi: Opnået proceskvalitet i forhold til mulig proceskvalitet, dvs. samlet mål for andelen af indikatorer som patientbehandlingen opfylder ud af de mulige procesindikatorer for patientbehandlingen og Mortalitet (kvalitetsmål 11),
  • Hoftebrud: Opnået proceskvalitet i forhold til mulig proceskvalitet og Overlevelse (kvalitetsmål 11)
  • Akut mave-tarm kirurgi: Mortalitet (kvalitetsmål 11),
  • Hjertesvigt: Opnået proceskvalitet i forhold til mulig proceskvalitet og Mortalitet (kvalitetsmål 11),
  • Pakkeforløb for patienter med lungekræft, hoved-halskræft, mave-tarmkræft hhv. brystkræft: Hurtig indkaldelse, Udredningsvarighed og Ventetid på behandling (kvalitetsmål 7)

  Den aktuelle status beskrives ved hjælp af en række grafer, som for hvert kvalitetsmål viser dels udviklingen over tid for hele Region Syddanmark under ét og dels en sammenligning mellem Region Syddanmarks sygehuse for den seneste periode. 

  fold dette punkt ind Indstilling
   

  Til orientering.

  fold dette punkt ind Beslutning i Udvalget vedr. kvalitet, prioritering og sundhedsplan den 28-08-2012
   

  Orienteredes og drøftedes. Udvalget konstaterede fremgang for flere af regionens kvalitetsmål.

  Ang. kvalitetsmål 6 – ventetid på første kontakt – konstaterede udvalget en udfordring ift. målopfyldelse. Udvalget imødeser at problemstillingen adresseres, og udvalget anmoder om at få forelagt et oplæg derom ift. den forventede kommende udredningsgaranti.

  Ang. pakkeforløb for kræftpatienter – lungekræft og hoved-halskræft – konstaterede udvalget en udfordring ift. målopfyldelse. Udvalget forventer, at problemstillingerne er løst inden for et halvt år.

  fold dette punkt ind Bilag
   

  Sagsnr. 12/16556
  4. Opgørelse af kontaktpersonordning
  fold dette punkt ind Resume
   

  Kontaktpersonordningen indebærer, at alle patienter skal have tilbudt en kontaktperson, hvis behandlingsforløbet strækker sig over mere end 2 dage. Dog skal indlagte patienter med særligt behov have tilbudt en kontaktperson senest 24 timer efter indlæggelse.

  Der følges op på målsætningen i lovgivningen 2 gange årligt.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
   

  Kontaktpersonordningen har eksisteret i det danske sundhedsvæsen i en del år, og har siden 2001 været en del af økonomiaftalen mellem regeringen og de daværende amter. I 2009 blev ordningen indskrevet i Sundhedsloven (§ 90a).

  Formålet med at have kontaktpersoner er at sikre koordinering og kontinuitet af de sundhedsfaglige ydelser under indlæggelse og i ambulante forløb, samt at sikre information til patient og pårørende om forløbet. En kontaktperson er en navngiven, sundhedsfaglig person tilknyttet den enkelte patient med særligt ansvar for sikring af sammenhæng i patientforløbet. 

  Med første version af lov om kontaktpersonordning skulle der udpeges mindst 1 kontaktperson senest 24 timer efter indlæggelse og ved ambulante patienter med mere end et ambulant besøg. Der skulle 4 gange årligt laves en opgørelse af, hvilken andel af patienterne der har fået tildelt kontaktperson.

  I forbindelse med den daværende regerings afbureaukratiseringsprogram er der vedtaget en ændring af Sundhedsloven i forhold til kontaktpersonordning. Alle sygehuspatienter skal herefter have tilbudt en kontaktperson, hvis behandlingsforløbet strækker sig over mere end 2 dage. Patienter, der har særlige behov, skal dog have tildelt en kontaktperson senest 24 timer efter indlæggelse. Patienter med særligt behov er defineret som patienter med diagnoserne: cancer, obs. cancer, hjerteinsufficiens, kronisk obstruktiv lungesygdom (KOL), type-2 diabetes, skizofreni.

  Da lovændringen blev vedtaget, blev der ved dialog mellem ministeriet og Danske Regioner aftalt en ny opgørelsesmetode, som indebærer, at der 2 gange årligt skal følges op på målsætningen i lovgivningen. Den nye opgørelsesmetode blev taget i anvendelse medio 2011, og der er lavet 2 opgørelser efter denne metode. De 2 opgørelser dækker resultater opgjort for 1. halvår 2011 og 1. halvår 2012. Der henvises til bilag vedr. kvalitetsmål (øvrigt punkt på dagsordnen).

  Resultaterne offentliggøres 2 gang årligt på www.Sundhed.dk via Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse. Se følgende link: https://www.sundhed.dk/borger/patientrettigheder/
  sygehusvalg/kontaktpersonordningen
  .

  fold dette punkt ind Indstilling
   

  Til orientering.

  fold dette punkt ind Beslutning i Udvalget vedr. kvalitet, prioritering og sundhedsplan den 28-08-2012
   

  Orienteredes og drøftedes, herunder vigtighed for patienterne samt ny opgørelsesmetode.

  Supplerende materiale udsendes til udvalget, herunder lovgivning for kontaktpersonordningen.


  Sagsnr. 10/15549
  5. Kvalitetsmål for ventetid på operation for patienter med brækket hofte
  fold dette punkt ind Resume
   

  Regionsrådet vedtog den 31. januar 2011, at pr. 1. januar 2012 skal 90 % af patienter indlagt akut med brækket hofte opereres inden 24 timer efter indlæggelse.

  Resultaterne for juni 2012 er som følger - andel der opereres inden 24 timer efter indlæggelse på de ortopædkirurgiske afdelinger: 88 % i Odense, 82 % i Esbjerg, 72 % i Svendborg, 40 % i Aabenraa, 64 % i Kolding, 67 % i Vejle.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
   

  Regionsrådet vedtog den 31. januar 2011 et kvalitetsmål for ventetid på operation for patienter med brækket hofte. Kvalitetsmålet pr. 1. januar 2012: 90 % af patienter indlagt akut med brækket hofte skal opereres inden 24 timer efter indlæggelse.

  Resultaterne for juni 2012 viser, at 2 afdelinger er tæt på målopfyldelse - Ortopædkirurgisk afdeling i Odense med 88 % og Ortopædkirurgisk afdeling i Esbjerg med 82 %. Øvrige afdelinger har en målopfyldelse som følger: Svendborg 72 %, Aabenraa 40 %, Kolding 64 % og Vejle 67 %. Udviklingen over tid ses af bilag.

  Sygehusledelseskredsen har på møde i november 2011 aftalt, at der skal gennemføres journalaudit på alle patienter, der ikke opereres i tidsintervallet 0-23 timer. Den første journalaudit er gennemført og omfatter patientforløb fra perioden 1. kvartal 2012. Journalauditten viser, at 11 % af det samlede antal patienter, der indgår i kvalitetsmålingen, ikke kan opereres inden for 24 timer pga. forhold ved patienten (medicinske årsager, f.eks. stabilisering af blodtryk). Der er således noget, der tyder på, at målopfyldelsesgraden på 90 % kan være sat for højt. Øvrige årsager, til at patienter ikke er opereret inden for 24 timer, er primært manglende kirurgisk kapacitet (8 % af det samlede antal patienter) og ventetid på radiologiske ydelser (6 % af det samlede antal patienter).  

  Journalaudit på patientforløb fra perioden 2. kvartal 2012 gennemføres i øjeblikket. Resultatet præsenteres for Udvalget for kvalitet, prioritering og sundhedsplan, når det foreligger.

  fold dette punkt ind Indstilling
   

  Til orientering.

  fold dette punkt ind Beslutning i Udvalget vedr. kvalitet, prioritering og sundhedsplan den 28-08-2012
   

  Orienteredes og drøftedes. Udvalget drøftede overvejelser, om målopfyldelsesgraden på 90 % er sat for højt. Udvalget afventer den kommende audit på området og vurderer herefter, om denne giver anledning til at ændre på målopfyldelsesgraden.

  fold dette punkt ind Bilag
   

  Sagsnr. 12/2
  6. Forslag til mødeplan 2013
  fold dette punkt ind Resume
     
  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
   

  Der foreslås følgende mødeplan for 2013 på tirsdage (på nær en enkelt mandag) med start kl. 14:

  • Tirsdag den 22. januar 2013 kl. 14-15
  • Tirsdag den 26. februar 2013 kl. 14-15
  • Tirsdag den 19. marts 2013 kl. 14-15
  • Tirsdag den 30. april 2013 kl. 14-15
  • Tirsdag den 28. maj 2013 kl. 14-15
  • Tirsdag den 25. juni 2013 kl. 14-15
  • Tirsdag den 27. august 2013 kl. 14-15
  • Tirsdag den 24. september 2013 kl. 14-15
  • Tirsdag den 29. oktober 2013 kl. 14-15
  • Mandag den 18. november 2013 kl. 14-15
  • Tirsdag den 17. december 2013 kl. 14-15

  Møderne er koordineret med regionsrådsmøder, forretningsudvalgsmøder og andre udvalgsmøder i 2013.

  fold dette punkt ind Indstilling
   

  Det indstilles,

  • at Udvalget vedr. kvalitet, prioritering og sundhedsplan godkender forslag til mødeplan 2013.
  fold dette punkt ind Beslutning i Udvalget vedr. kvalitet, prioritering og sundhedsplan den 28-08-2012
   

  Godkendt.

  Sundhedsstaben arbejder videre med forslag til mødesteder uden for regionshuset gældende for ca. hvert tredje møde.


  Sagsnr. 12/2
  7. Mødeplan 2012
  fold dette punkt ind Resume
     
  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
   

  Udvalget har godkendt følgende mødeplan:

  • Tirsdag den 25. september 2012 - Forskningsenheden for almen praksis og Dansk AlmenMedicinsk Database (DAMD), Odense
  • Tirsdag den 23. oktober 2012 - regionshuset
  • Tirsdag den 20. november 2012- Institut for sundhedstjenesteforskning, Odense
  • Tirsdag den 18. december 2012 - regionshuset

  Det foreslås, at møderne som udgangspunkt starter kl. 14.00.

  Formanden foreslår, at mødet den 25. september 2012 flyttes til onsdag den 3. oktober 2012 med start kl. 15.00. Mødet afholdes i regionshuset. Det tidligere planlagte besøg hos Forskningsenheden for almen praksis og Dansk AlmenMedicinsk Database (DAMD) i Odense den 25. september 2012 afvikles i stedet i forbindelse med mødet den 23. oktober 2012.

  Arbejdsplan for Udvalget for kvalitet, prioritering og sundhedsplan 2012 vedlægges.

  fold dette punkt ind Indstilling
   

  Det indstilles,

  • at næste møde holdes den 3. oktober 2012 med start kl. 15.00 i regionshuset.
  fold dette punkt ind Beslutning i Udvalget vedr. kvalitet, prioritering og sundhedsplan den 28-08-2012
   

  Godkendt.

  fold dette punkt ind Bilag
   

  Sagsnr. 12/2
  8. Meddelelser
  fold dette punkt ind Resume
     
  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
   

  -

  fold dette punkt ind Indstilling
   

  -

  fold dette punkt ind Beslutning i Udvalget vedr. kvalitet, prioritering og sundhedsplan den 28-08-2012
   

  -


  Sagsnr. 12/2
  9. Eventuelt
  fold dette punkt ind Resume
     
  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
   

  -

  fold dette punkt ind Indstilling
   

  -

  fold dette punkt ind Beslutning i Udvalget vedr. kvalitet, prioritering og sundhedsplan den 28-08-2012
   

  -

   


  Siden er sidst opdateret 30-08-2012
  Kontakt Region Syddanmark

  Region Syddanmark | Tlf: 76 63 10 00 | CVR nr. 29190909 | Skriv til Regionen | Om hjemmesiden | Sitemap | Tilgængelighedserklæring