Gå til indhold
Forsiden | Kontakt | Ledige job | For ansatte | Presse og nyheder | Web-TV | Besuchen Sie unsere deutsche Website Visit our English website |
Region Syddanmark logo, link til forsiden

Innovationsudvalget - Referat - 23. august 2012

Mødedato
23-08-2012 kl. 14:00 - 16:00

Mødested
Regionshuset, mødelokale 2

Deltagere
 • Sonny Berthold, V
 • Ingeborg Moritz Hansen, V
 • Jørgen Pless, L
 • John Lohff, C
 • Poul-Erik Svendsen, A
 • Andrea Terp, A
 • Willy Sahl, A
 • Pia Tørving, A
 • Bjarne Juel Møller, O
 • Henrik J. Møller, F
 • Otto Ottosen, V

 • Afbud

  Luk alle punkter Referat


  1. Valg af midlertidig formand
  2. Udbetalingsanmodning for kvalitetsfondsprojektet i Kolding
  3. Udbetalingsanmodning for kvalitetsfondsprojektet i Aabenraa
  4. Rapportering nr. 7 om kvalitetsfondsprojekterne og 2. rapportering om udbygningen af Esbjerg Sygehus
  5. Projektstatus på sygehusbyggerier 2. kvt. 2012
  6. Orientering om midlertidigt stop for fødsler i Haderslev
  7. Status - etablering af ny psykiatrisk afdeling i Vejle som OPP-projekt
  8. Analyse af oversvømmelsesrisiko på regionens sygehuse
  9. Regional Telemedicine Forum - EU projekt
  10. Strategi for OPI samarbejde og LivingLab Denmark
  11. Sundheds- og Velfærdskonsortiet: Markedsføring af Danmark som frontløber på sundheds- og velfærdsområdet
  12. Forslag til mødeplan 2013
  13. Mødeplan 2012
  14. Siden sidst
  15. Meddelelser
  16. Eventuelt


  Sagsnr. 12/8
  1. Valg af midlertidig formand
  fold dette punkt ind Resume
  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  Formand for Innovationsudvalget, Stephanie Lose, er fra 1. juli 2012 på barselsorlov. 1. stedfortræder for Venstre, Otto Ottosen, overtager midlertidigt medlemspladsen i Innovationsudvalget (men ikke automatisk formandsposten). Det er således op til udvalget, om der skal vælges ny midlertidig formand i Stephanie Loses fraværsperiode.

  fold dette punkt ind Indstilling

  Det indstilles, at Innovationsudvalget vælger midlertidig formand.

  fold dette punkt ind Beslutning i Innovationsudvalget den 23-08-2012

  Sonny Berthold blev valgt som midlertidig formand.


  Sagsnr. 12/16084
  2. Udbetalingsanmodning for kvalitetsfondsprojektet i Kolding
  fold dette punkt ind Resume

  Der er udarbejdet en udbetalingsanmodning for kvalitetsfondsprojektet i Kolding til Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse, der indstilles til regionsrådets godkendelse. Rådighedsbeløb og anlægsbevillinger afsat i regionens budget foreslås tilpasset udgiftsprofilen, der ligger til grund for udbetalingsanmodningen.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  Region Syddanmark modtog den 1. november 2010 endeligt tilsagn fra Indenrigs- og Sundhedsministeriet om tilskud fra Kvalitetsfonden til byggeprojektet i Kolding. Ministeriet anmodede samtidig regionen om at udarbejde en detaljeret tidsprofil for afholdelsen af investeringsudgifterne, som skulle fremsendes til ministeriet med henblik på udbetaling af midler fra Kvalitetsfonden. Regionerne modtog den 3. juli 2012 en revisions- og regnskabsinstruks, og på baggrund heraf er udarbejdet vedlagte ansøgning om udbetalingsanmodning for kvalitetsfondsprojektet i Kolding. Ansøgningen om udbetalingsanmodning forelægges hermed til regionsrådets godkendelse. 

  Udbetalingsanmodningen består af et notat, et udfyldt skemamateriale, en revisorerklæring for alle afholdte udgifter på projektet til og med den 30. juni 2012, en beskrivelse af anvendt regnskabspraksis samt en risikoprofil. I udbetalingsanmodningen bekræfter Region Syddanmark, at projektet i Kolding fortsat lever op til de betingelser, som det endelige tilsagn byggede på, at projektet fortsat er realistisk og robust inden for den samlede totalramme på 900 mio. kr. (2009-pl), og at projektet overholder de specifikke tilsagnsbetingelser. En af betingelserne er, at Region Syddanmark følger Sundhedsstyrelsens anbefalinger på akutområdet, herunder visiteret adgang til akutbehandling. I henhold til økonomiaftalen for 2013 er regionen i gang med at undersøge, hvorledes visiteret adgang til akutbehandling skal implementeres i Region Syddanmark; en særskilt sag herom vil blive forelagt regionsrådet i løbet af efteråret 2012.

  Udbetalingsanmodningen indeholder en udgiftsprofil for hele projektet, jf. skema A i bilagsmaterialet. Det indstilles, at udgiftsprofilen for projektet i Kolding indarbejdes i regionens anlægsbudget, så dette er i overensstemmelse med udgiftsprofilen. Det medfører følgende ændringer til budgettet:

  Tabel 1: Rådighedsbeløb - beløb i 1.000 kr., løbende priser

  Delprojekt

  Periode

  Budget

  Ændring

  I alt

  Fase 1 (mor/barn)

  2009-2013

  82.309

  34

  82.343

  Fase 2/3 inkl. projektkonk.

  2010-2016

  876.225

  -124.114

  752.111

  Projektkonkurrence

  2010-2012

  1.986

  -1.986

  0

  Projektafdeling

  2010-2017

  25.040

  3.714

  28.754

  Fase 4

  2013-2017

  0

  56.813

  56.813

  Reservepulje

  2014-2016

  0

  20.000

  20.000

  I alt

  2009-2017

  985.560

  -45.539

  940.021

  Det samlede resultat medfører, at et rådighedsbeløb på 45,539 mio. kr. tilføres de likvide aktiver. Dette skyldes, at det nuværende budgetoverslagsår 2016 er en teknisk afspejling af 2015, men i udgiftsprofilen er 2016 reduceret til det korrekte beløb.       

  Tabel 2: Anlægsbevillinger - beløb i 1.000 kr., løbende priser

  Delprojekt

  Allerede meddelt

  Ændring

  Ajourført

  Fase 1 (mor/barn)

  81.817

  526

  82.343

  Fase 2/3 inkl. projektkonk.

  99.250

  1.986

  101.236

  Projektkonkurrence

  1.979

  -1.979

  0

  Projektafdeling

  9.206

  19.548

  28.754

  Fase 4

  0

  0

  0

  Reservepulje

  0

  0

  0

  I alt

  192.252

  20.081

  212.333

  Udgiftsprofilen indebærer følgende budgetændringer:

  • Udgiften til fase 4 på 56,813 mio. kr. afsættes i perioden 2013 til 2017.
  • Der afsættes en reservepulje på 20 mio. kr. via reduktion af fase 2/3.
  • Delprojektet "projektkonkurrence" lægges sammen med delprojektet "fase 2/3", idet den allerede afholdte projektkonkurrence vedrørte fase 2/3. Både rådighedsbeløb og anlægsbevilling lægges sammen.
  • Rådighedsbeløbene til projektafdelingen i Kolding tilpasses det forventede årlige udgiftsniveau, og der afsættes rådighedsbeløb i 2017. Den allerede meddelte anlægsbevilling til og med 2012 forøges, så den ajourførte anlægsbevilling dækker hele projektperioden frem til 2017. 
  • Der sker en tidsforskydning af de afsatte rådighedsbeløb til fase 1 og fase 2/3, jf. skema A i bilaget.

  Samtidig med ovennævnte ændringer ajourføres allerede meddelte anlægsbevillinger, så de følger de allerede godkendte indeksreguleringer af rådighedsbeløbene.

  Efter regionsrådets godkendelse fremsendes udbetalingsanmodningen til Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse med henblik på opstart af udbetaling af midler fra Kvalitetsfonden. Herefter vil udbetalingerne være knyttet op på en løbende kvartalsvis rapportering samt en årlig rapportering fra regionsrådet til ministeriet. Den løbende udbetaling af midler fra Kvalitetsfonden er betinget af en tilfredsstillende rapportering.

  I forbindelse med ansøgningen om udbetalingsanmodning søger regionen endvidere om finansiering af allerede afholdte udgifter til projektet i Kolding. Der har pr. 30. juni 2012 været et forbrug på 125,504 mio. kr. Dette forbrug er påtegnet af regionens revisorer.  

  Når udbetalingsanmodningen er godkendt af ministeriet, vil der blive forelagt særskilt sag vedr. de bevillingsmæssige konsekvenser i relation til finansiering, herunder låntagning. Regionsrådet vil endvidere på et senere tidspunkt blive forelagt en særskilt sag om anvendelsen af lånemuligheden til energirigtige investeringer, som er etableret med økonomiaftalen for 2013.

  Til orientering er revisions- og regnskabsinstruksen vedlagt. Formålet med instruksen er at opstille de forpligtelser, der pålægges regionerne i forbindelse med modtagelse af tilskud fra Kvalitetsfonden til sygehusbyggerierne. Regnskabsinstruksen fungerer som et tillæg til regionens kasse- og regnskabsregulativ, og opstiller således specifikke krav til regnskab og rapportering i forbindelse med de kvalitetsfondsstøttede sygehusbyggerier. Formålet med revisionsinstruksen er at fastlægge revisors arbejde i forbindelse med kvartalsrapporteringerne og anlægsregnskaberne vedr. de kvalitetsfondsstøttede sygehusbyggerier.   

  fold dette punkt ind Indstilling

  Det indstilles, at Innovationsudvalget anbefaler regionsrådet,

  • at ansøgningen om udbetalingsanmodning for kvalitetsfondsprojektet i Kolding godkendes,
  • at der afsættes rådighedsbeløb til fase 4 på i alt 56,813 mio. kr. (pl-indeks 104,88) fordelt på perioden 2013-2017 (jf. skema A i bilag),
  • at der afsættes rådighedsbeløb til en reservepulje på i alt 20 mio. kr. (pl-indeks 104,88) fordelt på perioden 2014-2016 (jf. skema A i bilag), 
  • at rådighedsbeløb og anlægsbevilling vedr. delprojekterne fase 2/3 og projektkonkurrence lægges sammen til ét projekt, jf. sagsfremstilling,
  • at der afsættes og frigives tillæg til rådighedsbeløb til projektafdelingen på i alt 3,714 mio. kr. (pl-indeks 104,88) fordelt på perioden 2012-2017, jf. skema A i bilag, 
  • at de afsatte rådighedsbeløb til fase 1 tidsforskydes (jf. skema A i bilag),
  • at de afsatte rådighedsbeløb til fase 2/3 tidsforskydes og reduceres med 124,114 mio. kr. (pl-indeks 104,88),  
  • at den samlede virkning af ovenstående svarende til -45,539 mio. kr. (pl-indeks 104,88) tilbageføres til de likvide aktiver,
  • at der meddeles tillæg til anlægsbevilling til projektafdelingen på 19,548 mio. kr. (pl-indeks 104,88) til at dække hele projektperioden frem til 2017,  
  • at der meddeles tillæg til anlægsbevilling til fase 1 på 0,526 mio. kr. (pl-indeks 104,88).
  fold dette punkt ind Beslutning i Innovationsudvalget den 23-08-2012

  Udvalget anbefaler indstillingen overfor regionsrådet.

  fold dette punkt ind Bilag

  Sagsnr. 12/15408
  3. Udbetalingsanmodning for kvalitetsfondsprojektet i Aabenraa
  fold dette punkt ind Resume

  Der er udarbejdet en udbetalingsanmodning for kvalitetsfondsprojektet i Aabenraa til Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse, der indstilles til regionsrådets godkendelse. Rådighedsbeløb og anlægsbevillinger afsat i regionens budget foreslås tilpasset udgiftsprofilen, der ligger til grund for udbetalingsanmodningen. 

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  Region Syddanmark modtog den 20. december 2011 endeligt tilsagn fra Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse om tilskud fra Kvalitetsfonden til byggeprojektet i Aabenraa. Ministeriet anmodede samtidig regionen om at udarbejde en såkaldt udbetalingsanmodning, som skal fremsendes til ministeriet med henblik på udbetaling af midler fra Kvalitetsfonden. Siden har ministeriet arbejdet på en revisions- og regnskabsinstruks for kvalitetsfondsprojekter, som regionerne modtog den 3. juli 2012. På baggrund af instruksen er udarbejdet vedlagte ansøgning om udbetalingsanmodning for kvalitetsfondsprojektet i Aabenraa, der forelægges til regionsrådets godkendelse.   

  Udbetalingsanmodningen består af et notat, et udfyldt skemamateriale, en revisorerklæring for alle afholdte udgifter på projektet til og med den 30. juni 2012, en beskrivelse af anvendt regnskabspraksis, samt en risikoprofil. I udbetalingsanmodningen bekræfter Region Syddanmark, at projektet i Aabenraa fortsat lever op til de betingelser, som det endelige tilsagn byggede på, at projektet fortsat er realistisk og robust inden for den samlede totalramme på 1.250 mio. kr. (2009-pl), og at projektet overholder de specifikke tilsagnsbetingelser. En af betingelserne er, at Region Syddanmark følger Sundhedsstyrelsens anbefalinger på akutområdet, herunder visiteret adgang til akutbehandling. I henhold til økonomiaftalen for 2013 er regionen i gang med at undersøge, hvorledes visiteret adgang til akutbehandling skal implementeres i Region Syddanmark; og en sag herom vil blive forelagt for regionsrådet i 4. kvartal 2012. 

  Udbetalingsanmodningen indeholder en udgiftsprofil for hele projektet, jf. skema A i bilagsmaterialet. Det indstilles, at udgiftsprofilen for projektet i Aabenraa indarbejdes i regionens anlægsbudget, så dette er i overensstemmelse med udgiftsprofilen. Dette medfører følgende ændringer til budgettet:

  Tabel 1: Rådighedsbeløb (løbende priser og beløb i 1.000 kr.)

  Delprojekt

  Periode

  Budget

  Ændring

  I alt

  Fase 1

  2009-2014

  495.213

  31.928

  527.141

  Risikopulje, Fase 1

  2012-2013

  11.409

  11.409

  Fase 2 (inkl. konkurrence)

  1013-2020

  2.691

  723.737

  726.428

  Projektafdeling

  2010-2020

  28.391

  13.033

  41.424

  Finansiering:

  SHS, Aabenraa: BR2015

  2011-2014

  31.928

  -31.928

  0

  Likvide aktiver

  2012-2020

  -736.770

  -736.770

  Tabel 2: Anlægsbevillinger

  Løbende priser

  Beløb i 1.000 kr.

  Bevillinger

  Allerede meddelt

  Flytning

  Ny

  Indeksering

  Ajourført

  SHS, BR2015

  30.800

  -30.800

  0

  Fase 1

  479.854

  30.800

  16.487

  527.141

  Risikopulje

  11.059

  350

  11.409

  Fase 2

  2.600

  91

  2.691

  Projektafdeling

  14.186

  26.389

  849

  41.424

  I alt

  538.499

  0

  26.389

  17.777

  582.656

  Udgiftsprofilen indebærer følgende budgetændringer: 

  • Rådighedsbeløb og anlægsbevilling til opgradering af kvalitetsfondsprojektets Fase 1 til lavenergiklasse BR2015 flyttes fra den særskilte bevilling på Sygehus Sønderjylland, Aabenraa. Det er Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse, som har påpeget, at udgiften til opgradering til lavenergiklasse BR2015 skal afholdes indenfor totalrammen på 1,250 mia. kr. (2009-pl). Dette betyder, at den resterende andel af totalrammen, som skal anvendes til Fase 2, reduceres tilsvarende. Regionsrådet vil senere få forelagt en sag om anvendelsen af lånemuligheden til energirigtige investeringer, som er etableret med økonomiaftalen for 2013.     
  • Det resterende rådighedsbeløb til Fase 2 på 723,737 mio. kr. afsættes i budgettet i perioden 2014 til 2020. Udgiften foreslås i første omgang finansieret af likvide aktiver indtil udbetaling fra Kvalitetsfonden. Rådighedsbeløbet tillægges det allerede afsatte budget på 2,691 mio. kr. til projektkonkurrencen for Fase 2, således at Fase 2 bliver én samlet bevilling.
  • Rådighedsbeløbene til projektafdelingen i Aabenraa tilpasses det forventede udgiftsniveau, og der afsættes rådighedsbeløb for perioden 2017-2020. Den allerede meddelte anlægsbevilling til og med 2013 forøges, så den ajourførte anlægsbevilling dækker hele projektperioden frem til 2020.  

  Samtidig med ovennævnte ændringer ajourføres allerede meddelte anlægsbevillinger, så de følger de allerede godkendte indeksreguleringer af rådighedsbeløbene.

  Efter regionsrådets godkendelse fremsendes udbetalingsanmodningen til Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse med henblik på opstart af udbetaling af midler fra Kvalitetsfonden. Herefter vil udbetalingerne være knyttet op på en løbende kvartalsvis rapportering samt en årlig rapportering fra regionsrådet til ministeriet. Den løbende udbetaling af midler fra Kvalitetsfonden er betinget af en tilfredsstillende rapportering.     

  I forbindelse med ansøgningen om udbetalingsanmodning søger regionen endvidere om finansiering af allerede afholdte udgifter til projektet i Aabenraa. Der har pr. 30. juni 2012 været et forbrug på 80,715 mio. kr. Dette forbrug er påtegnet af regionens revisorer.

  Når udbetalingsanmodningen er godkendt af ministeriet, vil der blive forelagt særskilt sag vedr. de bevillingsmæssige konsekvenser i relation til finansiering, herunder låntagning.

  fold dette punkt ind Indstilling

  Det indstilles, at Innovationsudvalget anbefaler regionsrådet,

  • at ansøgningen om udbetalingsanmodning for kvalitetsfondsprojektet i Aabenraa godkendes,
  • at der afsættes og frigives tillæg til rådighedsbeløb til Fase 1 på i alt 31,928 mio. kr. til BR2015 fordelt med 12,648 mio. kr. i 2012 (pl-indeks 103,23), 17,673 mio. kr. i 2013 og 1,607 mio. kr. i 2014 (pl-indeks 104,88) i første omgang finansieret via en nulstilling af BR2015 på Sygehus Sønderjylland, Aabenraa,
  • at der meddeles tillæg til anlægsbevilling på 47,287 mio. kr. (pl-indeks 104,88) til Fase 1 til BR2015 og indeksering,
  • at den allerede meddelte anlægsbevilling til BR2015 på Sygehus Sønderjylland, Aabenraa nulstilles,
  • at der afsættes tillæg til rådighedsbeløb på i alt 723,737 mio. kr. (pl-indeks 104,88) fordelt på perioden 2014-2020 (jf. skema A i bilag) til Fase 2, i første omgang finansieret af likvide aktiver,
  • at der afsættes og frigives tillæg til rådighedsbeløb til projektafdelingen på 1,531 mio. kr. i 2012 (pl-indeks 103,23), -0,122 mio. kr. årligt i perioden 2013-2016 (pl-indeks 104,88), 4,287 mio. kr. i 2017, 3,557 mio. kr. i 2018, 2,968 mio. kr. i 2019 og 1,178 mio. kr. i 2020 (pl-indeks 104,88) i første omgang finansieret af likvide aktiver,
  • at der meddeles tillæg til anlægsbevilling til projektafdelingen på 27,238 mio. kr. (pl-indeks 104,88) til at dække hele projektperioden frem til 2020 og indeksering. 
  fold dette punkt ind Beslutning i Innovationsudvalget den 23-08-2012

  Udvalget anbefaler indstillingen overfor regionsrådet.

  fold dette punkt ind Bilag

  Sagsnr. 10/4091
  4. Rapportering nr. 7 om kvalitetsfondsprojekterne og 2. rapportering om udbygningen af Esbjerg Sygehus
  fold dette punkt ind Resume

  Regionsrådet har besluttet, at der skal ske en periodisk rapportering til regionsrådet om fremdriften i Region Syddanmarks store sygehusprojekter. Denne sag indeholder den 7. rapportering om kvalitetsfondsprojekterne og den 2. rapportering om udbygningen af Esbjerg Sygehus.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  I forhold til tidligere rapporteringer er formen ændret således, at den i højere grad følger de krav, der stilles til rapporteringen for kvalitetsfondsprojekter fra Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse. En fuldstændig implementering af Ministeriets krav vil ske når udbetalingsanmodningen for det enkelte projekt er godkendt.

  Rapportering viser at projekterne holder sig inden for de økonomiske rammer og at den overordnede tidsplan følges.

  fold dette punkt ind Indstilling

  Det indstilles, at Innovationsudvalget anbefaler regionsrådet,

  • at rapporteringen tages til efterretning.
  fold dette punkt ind Beslutning i Innovationsudvalget den 23-08-2012

  Udvalget anbefaler indstillingen overfor regionsrådet.

  fold dette punkt ind Bilag

  Sagsnr. 10/15339
  5. Projektstatus på sygehusbyggerier 2. kvt. 2012
  fold dette punkt ind Resume
  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  I denne sag orienteres om de større somatiske sygehusbyggerier i regionen med anlægsbevilling over 15 mio. kr., eksklusiv kvalitetsfondsbyggerierne.

  I forhold til 1. kvt. 2012 er der ikke tilføjet yderligere projekter.

  En ny oversigt
  I forhold til tidligere rapportering er der tilføjet en ny "Oversigt over de byggerier, der mangler godkendelse af anlægsregnskab". Der er 7 projekter, der er blevet flyttet til denne oversigt. Når regnskabet bliver godkendt i regionsrådet for de projekter, bliver disse flyttet fra denne oversigt til "Oversigt over afsluttende byggerier".

  2. kvartal 2012
  Beskrevne projekter:

  • OUH, Dagkirurgi og Da Vinci-center, Odense
  • OUH, P-hus, Svendborg
  • OUH, FAM, Svendborg
  • Vejle, Sterilcentral
  • Vejle, Bygning A8 + acceleratorrum
  • Oversigt over projekter, der mangler godkendelse af anlægsregnskab i regionsrådet.
  • Oversigt over afsluttende byggerier.

  Fase 1, Sydvestjysk Sygehus, Esbjerg fremgår af særskilt rapportering på kvalitetsfondsprojekter.

  Status forelægges Innovationsudvalget kvartalsvis til input for udvalgets arbejdsplan.

  fold dette punkt ind Indstilling

  Til orientering.

  fold dette punkt ind Beslutning i Innovationsudvalget den 23-08-2012

  Orienteredes.

  fold dette punkt ind Bilag

  Sagsnr. 12/16644
  6. Orientering om midlertidigt stop for fødsler i Haderslev
  fold dette punkt ind Resume

  Sygehus Sønderjylland har pr. 1. august 2012 midlertidigt lukket for fødsler og større gynækologiske indgreb på Gynækologisk-Obstetrisk afdeling på sygehuset i Haderslev. Der gives hermed en orientering om baggrund for at aktiviteterne er blevet indstillet samt om den kommende genoptagelse af fødsler i Haderslev.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  Baggrund
  Fra 1. august 2012 har Sygehus Sønderjylland midlertidigt indstillet dele af aktiviteten på Gynækologisk-Obstetrisk afdeling på sygehuset i Haderslev. Det betyder, at det ikke er muligt at gennemføre fødsler, akutte henvendelser i forbindelse med graviditet og større gynækologiske indgreb på afdelingen.

  Årsagen er, at afdelingen har akut mangel på fastansatte speciallæger. Den kommende flytning af aktiviteterne til Aabenraa i 2014 og et fald i tilgangen af gravide og fødende har medført, at afdelingen har haft svært ved at få fastansatte speciallæger, og derfor har været afhængig af vikarer. Denne situation stod til at blive yderligere forværret, og af hensyn til patientsikkerhed og faglig kvalitet på afdelingen, valgte direktionen på Sygehus Sønderjylland at stoppe de nævnte aktiviteter i Haderslev, indtil der er fundet en varig og forsvarlig løsning på problemet. Regionsrådet blev orienteret herom via mail den 6. juli 2012.

  Afdelingen vil dog stadig varetage jordemoderkonsultationer, gynækologisk ambulatorium, obstetrisk ambulatorium, scanninger samt dagkirurgisk gynækologi.

  Gravide som har være visiteret til fødsel i Haderslev, er blevet kontaktet med henblik på at vælge nyt fødested, eventuelt Sønderborg Sygehus eller alternativt Kolding Sygehus eller Sydvestjysk Sygehus i Esbjerg. De patienter har været indkaldt til de typer af gynækologiske operationer der nu er indstillet, er blevet kontaktet med tilbud om en ny tid til operation på Sønderborg Sygehus.

  Der har i første halvår af 2012 været 217 fødsler på afdelingen i Haderslev.

  Genoptagelse af fødsler pr. 1. november
  Sygehus Sønderjylland har primo august 2012 indgået aftale om ansættelse af en speciallæge på afdelingen i Haderslev. Det betyder at man pr. 1. november 2012 kan genoptage fødslerne på sygehuset i Haderslev. Ligeledes forventer Sygehus Sønderjylland at kunne øge antallet af ambulante gynækologiske behandlinger på afdelingen. Dog vil man på nuværende tidspunkt ikke genoptage aktiviteten vedrørende stationære gynækologiske operationer. Aktiviteten på dette område har været meget begrænset på afdelingen i Haderslev, og det vurderes derfor, at det vil være fagligt mest hensigtsmæssigt kun at udføre denne aktivitet i Sønderborg.

  fold dette punkt ind Indstilling

  Til orientering.

  fold dette punkt ind Beslutning i Innovationsudvalget den 23-08-2012

  Orienteredes.


  Sagsnr. 11/32550
  7. Status - etablering af ny psykiatrisk afdeling i Vejle som OPP-projekt
  fold dette punkt ind Resume

  Syddansk Sundhedsinnovation har stået for innovationsprocessen i forbindelse med den nye psykiatriske afdeling i Vejle.

  Processen skal bidrage til, at den kommende afdeling i Vejle kommer til afspejle fremtidens krav til behandling af psykiatriske patienter.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  Regionsrådet besluttede 30. januar 2012, at en ny psykiatrisk afdeling i Vejle, som udgangspunkt etableres som OPP-projekt. Det blev endvidere besluttet, at Innovationsudvalget løbende følger projektets status.

  Siden beslutningen i januar er der arbejdet med visionsproces, markedstest samt hyring af rådgiver.

  Orientering gives på mødet.

  fold dette punkt ind Indstilling

  Til orientering.

  fold dette punkt ind Beslutning i Innovationsudvalget den 23-08-2012

  Orienteredes og drøftedes, herunder bl.a. lokalplanforhold, sammenhængskraft og fagligt samarbejde mv. mellem somatik og psykiatri, pårørendeinddragelse, betalingsmodel for OPP-projektet mv.

  Oplæg blev udleveret. Vedlægges.

  fold dette punkt ind Bilag

  Sagsnr. 12/1647
  8. Analyse af oversvømmelsesrisiko på regionens sygehuse
  fold dette punkt ind Resume

  Sundhedsstaben har i samarbejde med Bygningsafdelingen og regionens sygehuse fået udarbejdet en analyse af oversvømmelsesrisikoen på regionens sygehuse. Bevæggrunden for at få lavet analysen er de ekstreme nedbørshændelser, der i de senere år har ramt Danmark. Rapporterne forelægges regionsrådet til orientering.   

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  Sundhedsstaben har i samarbejde med Bygningsafdelingen og regionens sygehuse fået udarbejdet en analyse af oversvømmelsesrisikoen på regionens sygehuse. Bevæggrunden for at få lavet analysen er de ekstreme nedbørshændelser, der i de senere år har ramt Danmark. På sygehusområdet er det vigtigt at sikre vitale funktioner såsom forsyningssikkerhed, nødberedskab, bevaring af essentielle værdier mv.

  Analysen har klarlagt, hvor problemerne på de enkelte sygehuse kan opstå ved ekstrem regn, og hvor det er vigtigt at skride til handling. Analysen omfatter 17 lokaliteter i regionen, og der er udarbejdet en rapport for hver lokalitet. Rapporterne indeholder anbefalinger til mulige tiltag. Anbefalingerne er drøftet med sygehusledelserne, som skal sørge for at sikre deres bygninger mod risikoen for oversvømmelser, indtrængning af vand i bygninger, opstuvning af kloakvand o.lign.  

  Rapporterne forelægges regionsrådet til orientering.  

  fold dette punkt ind Indstilling

  Det indstilles, at Innovationsudvalget anbefaler regionsrådet,

  • at rapporten tages til orientering.
  fold dette punkt ind Beslutning i Innovationsudvalget den 23-08-2012

  Udvalget anbefaler indstillingen overfor regionsrådet.

  Udvalget blev orienteret om, at der forventes at være relativt beskedne omkostninger, og at finansiering forventes at ske indenfor rammerne af det enkelte sygehus´ budget.

  fold dette punkt ind Bilag

  Sagsnr. 10/5793
  9. Regional Telemedicine Forum - EU projekt
  fold dette punkt ind Resume

  Orientering om EU projektet Regional Telemedicine Forum (RTF).

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  Projekt Regional Telemedicine Forum (RTM) har til formål  at identificere og analysere god praksis inden for telemedicinske ydelser til kronisk sygdomsledelse på klinisk-, markeds- og strateginiveau. Projektet har netop afholdt afslutningskonference, med deltagelse af regionsrådspolitikere.
  Projektet beskrives i vedlagte notat. Da projektet har haft stor succes i Danmark og i udlandet, vil det europæiske samarbejde fortsætte i nye projekter og aktiviteter.

  fold dette punkt ind Indstilling

  Til orientering.

  fold dette punkt ind Beslutning i Innovationsudvalget den 23-08-2012

  Orienteredes, herunder orienterede Henrik J. Møller fra konference i juni 2012 i Luleå, Sverige.

  fold dette punkt ind Bilag

  Sagsnr. 12/16970
  10. Strategi for OPI samarbejde og LivingLab Denmark
  fold dette punkt ind Resume

  Formålet med LivingLab Denmark er at etablere en samarbejdsmodel for offentlig-privat innovationssamarbejde i Danmark. Ud fra en fælles tilgang blandt førende innovationsaktører vil LivingLab Denmark professionalisere offentlig-privat innovationssamarbejde for udvikling af velfærdsteknologi.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  Baggrunden for LivingLab Denmark er, at Region Syddanmark markerer sig nationalt og internationalt med en række initiativer inden for offentlig-privat innovationssamarbejde (OPI) og sundheds- og velfærdsteknologi. Erfaringer viser, at der fortsat er behov for at styrke OPI samarbejde ved at offentlige og private parter får overblik over satsninger, og finde ud af hvilke krav og forventninger de forskellige parter har til hinanden for samarbejde. Samtidig er det nødvendigt med en koordineret indsats i forhold til aktører inden for området samt i forhold til en international markering med Danmark og Region Syddanmark som centrum for udvikling af sundheds- og velfærdsteknologi.  

  Formålet med LivingLab Denmark er at etablere en samarbejdsmodel for offentlig-privat innovationssamarbejde i Danmark, der professionaliserer møde og dialog i udviklingssamarbejde mellem private udbydere og offentlige efterspørgere af velfærdsteknologiske ydelser.

  Samarbejdet omkring LivingLab Denmark består aktuelt af: Teknologisk Institut, Syddansk Universitet, Welfare Tech, Odense Kommune, og Region Syddanmark.

  LivingLab Denmark er en samlet ramme, der understøtter offentlig-privat innovationssamarbejde. Regioner, kommuner, vidensinstitutioner og private virksomheder vil som registrerede partnere få adgang til førende institutioner inden for OPI samarbejde og velfærdsteknologi, der vil agere som facilitatorer på OPI samarbejde ud fra en fælles tilgang. 

  Til at understøtte en positiv udvikling inden for OPI samarbejde udvikles der i LivingLab Denmark en række metoder som samles i et OPI tool kit, der stilles til rådighed og blandt andet består af juridiske OPI kontraktskabeloner. Kontraktskabelonerne vil tage højde for typiske juridiske faldgrupper omkring OPI samarbejde og udbudsregler. Et OPI tool kit vil også indeholde anerkendte kvalitets- og evalueringsmetoder, der sikrer kvalificeret dokumentation og vidensdeling samt information om eksport og mærkningskrav før salg på markedet.  

  LivingLab Denmarks OPI tool kit skal levere kvalificeret assistance til faser i OPI innovationsprojekter, der har kritisk betydning for at sikre fremdrift og succesfuld gennemførelse fra projektstart til udvikling og salg på markedet. Centrale dele af dette tool kit er allerede under udvikling i forbindelse med det tværregionale projekt, OPI-Lab: Laboratorium for offentlig-privat innovation og velfærdsteknologi hvor Region Syddanmark har den overordnede projektledelse.  

  LivingLab Denmark vil kvalificere OPI feltet ved at færdigudviklet velfærdsteknologi opnår ret til at bruge betegnelsen: ”Udviklet i LivingLab Denmark”, når et udviklingsforløb har anvendt LivingLab Denmarks facilitatorer sammen med platformens fælles model og metoder.

  LivingLab Denmarks hjemmeside er etableret på www.LivingLabDenmark.dk og en sekretariatsfunktion med to medarbejdere placeres i Syddansk Sundhedsinnovation. Sekretariatet får bl.a. til opgave at udvikle og koordinere fælles aktiviteter i LivingLab Denmark og sikre synliggørelse og markedsføring af samarbejdskonceptet.

  fold dette punkt ind Indstilling

  Til orientering.

  fold dette punkt ind Beslutning i Innovationsudvalget den 23-08-2012

  Orienteredes og drøftedes, herunder bl.a. branding og navngivning.

  Oplæg vedlægges.

  fold dette punkt ind Bilag

  Sagsnr. 11/31499
  11. Sundheds- og Velfærdskonsortiet: Markedsføring af Danmark som frontløber på sundheds- og velfærdsområdet
  fold dette punkt ind Resume

  Fonden til Markedsføring af Danmark har i samarbejde med Region Syddanmark og en række offentlige og private parter støttet oprettelsen af et konsortium til markedsføring af danske styrker på velfærds- og sundhedsområdet. Konsortiet får hjemsted i Odense og forventes at være operationelt per 1. september 2012.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  Fonden til Markedsføring af Danmark har i samarbejde med Region Syddanmark og en række offentlige og private parter støttet oprettelsen af et konsortium til markedsføring af danske styrker på velfærds- og sundhedsområdet. Konsortiet skal markedsføre Danmark som et land i den absolutte elite inden for innovative og effektive sundheds- og velfærdsløsninger.

  Konsortiets sekretariat får hjemsted i Forskerparken i Odense, hvor der i forvejen findes en række aktiviteter inden for sundheds- og velfærdsinnovation og dermed er gode muligheder for samarbejde og synergi.

  Konsortiets formål er at øge kendskabet til danske styrker og kompetencer inden for sundheds- og velfærdsområdet.
  Dette formål forfølger konsortiet ved at:

  • Markedsføre Danmark som frontløber på sundheds- og velfærdsområdet, der i tæt samspil mellem offentlige og private parter leverer system- og serviceløsninger af høj kvalitet.
  • Forbedre udlandets kendskab til mangfoldigheden og kvaliteten af Danmarks styrker og kompetencer inden for sundheds- og velfærdsløsninger.
  • Styrke danske virksomheders markedsvilkår i den nye ”silver economy” og deres muligheder for at afsætte produkter og serviceydelser.
  • Koordinere med og drage nytte af eksisterende nationale og regionale projekter og initiativer inden for sundheds- og velfærdsområdet.


  Region Syddanmark støtter efter indstilling fra Syddansk Vækstforum konsortiet med i alt 4 mio. kr. af de regionale erhvervsudviklingsmidler for en treårig periode. Fonden til Markedsføring af Danmark har givet tilsagn om støtte på 9 mio. kr. Hertil kommer medfinansiering fra en række private parter.

  Konsortiet ledes af en bestyrelse med Mariann Fischer-Boel som formand. Bestyrelsen sekretariatsbetjenes af Erhvervs- og Vækstministeriet. Der forventes ansat en direktør for konsortiet per 1. september 2012.

  fold dette punkt ind Indstilling

  Til orientering.

  fold dette punkt ind Beslutning i Innovationsudvalget den 23-08-2012

  Orienteredes.


  Sagsnr. 12/8
  12. Forslag til mødeplan 2013
  fold dette punkt ind Resume
  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  Der foreslås følgende mødeplan for 2013 på torsdage med start kl. 14:

  • Torsdag den 17. januar 2013 kl. 14-16
  • Torsdag den 7. februar 2013 kl. 14-16
  • Torsdag den 14. marts 2013 kl. 14-16
  • Torsdag den 25. april 2013 kl. 14-16
  • Torsdag den 23. maj 2013 kl. 14-16
  • Torsdag den 20. juni 2013 kl. 14-16
  • Torsdag den 22. august 2013 kl. 14-16
  • Torsdag den 19. september 2013 kl. 14-16
  • Torsdag den 24. oktober 2013 kl. 14-16
  • Torsdag den 14. november 2013 kl. 14-16
  • Torsdag den 12. december 2013 kl. 14-16

  Møderne er koordineret med regionsrådsmøder, forretningsudvalgsmøder og andre udvalgsmøder i 2013.

  fold dette punkt ind Indstilling

  Det indstilles, at Innovationsudvalget godkender forslag til mødeplan 2013.

  fold dette punkt ind Beslutning i Innovationsudvalget den 23-08-2012

  Godkendt.


  Sagsnr. 12/8
  13. Mødeplan 2012
  fold dette punkt ind Resume
  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  Mødeplan for 2012 i Innovationsudvalget, som vedtaget den 5. januar 2012:

  • Torsdag den 20. september 2012, kl. 14.00 - 16.00 - Center for Kommunikation og Hjælpemidler i Vejle
  • Torsdag den 25. oktober 2012, kl. 14.00 - 16.00 - Syddansk Sundhedsinnovation, Forskerparken i Odense
  • Torsdag den 15. november 2012, kl. 14.00 - 16.00 - Regionshuset
  • Torsdag den 13. december 2012, kl. 14.00 - 16.00 - Regionshuset

  Møderne er koordineret med regionsrådsmøder, forretningsudvalgsmøder og andre udvalgsmøder i 2012.

  fold dette punkt ind Indstilling

  Det indstilles,

  • at næste møde afholdes den 20. september 2012, kl. 14.00 - 16.00 på Center for Kommunikation og Hjælpemidler i Vejle.
  fold dette punkt ind Beslutning i Innovationsudvalget den 23-08-2012

  Mødeplanen blev godkendt.

  Udvalget anbefaler, at der holdes fællesmøde mellem Innovationsudvalget og Psykiatriudvalget den 22. november 2012, kl. 13.00 - 15.00. Formålet med mødet er forelæggelse af byggeprogram for Nyt OUH. Administrationen arbejder videre med at undersøge mulighederne. I givet fald vil Innovationsudvalget gerne, at det ordinære møde den 15. november 2012 flyttes til den 22. november 2012, så det afholdes i tilknytning til fællesmødet. Alternativt søges fællesmødet holdt den 15. november 2012 i tilknytning til udvalgets ordinære møde.


  Sagsnr. 12/8
  14. Siden sidst
  fold dette punkt ind Resume
  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  -

  fold dette punkt ind Indstilling
  fold dette punkt ind Beslutning i Innovationsudvalget den 23-08-2012

  Orientering om indtrængen på OUHs skadestue tirsdag den 21. august 2012.

  Orientering om brand på OUH, herunder drøftelse af mulig brandsikring af udstyr mv. på sygehuse.


  Sagsnr. 12/8
  15. Meddelelser
  fold dette punkt ind Resume
  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  -

  fold dette punkt ind Indstilling
  fold dette punkt ind Beslutning i Innovationsudvalget den 23-08-2012

  Willy Sahl orienterede om overvejelser angående bæredygtighed samt møde med firma. Der er allerede etableret kontakt til administrationen omkring bistand til ansøgning mv.

  Oplæg vedlægges.

  Drøftedes, herunder opmærksomhed på at indarbejde bæredygtighedstankegangen i de kriterier, der lægges vægt på i forbindelse med udbud.

  fold dette punkt ind Bilag

  Sagsnr. 12/8
  16. Eventuelt
  fold dette punkt ind Resume
  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  -

  fold dette punkt ind Indstilling
  fold dette punkt ind Beslutning i Innovationsudvalget den 23-08-2012

  -


  Siden er sidst opdateret 24-08-2012
  Kontakt Region Syddanmark

  Region Syddanmark | Tlf: 76 63 10 00 | CVR nr. 29190909 | Skriv til Regionen | Om hjemmesiden | Sitemap | Tilgængelighedserklæring