Gå til indhold
Forsiden | Kontakt | Ledige job | For ansatte | Presse og nyheder | Web-TV | Besuchen Sie unsere deutsche Website Visit our English website |
Region Syddanmark logo, link til forsiden

Sundhedssamordningsudvalget - Referat - 21. august 2012

Mødedato
21-08-2012 kl. 14:00 - 16:00

Mødested
OUH, Patienthotellet 8. sal syd

Deltagere
 • Bo Libergren (V)
 • Margot Torp (A)
 • Frede Skaaning (A)
 • Ole Finnerup Larsen (A)
 • Willy Sahl (A)
 • Iben Kromann (F)
 • Ida Damborg (F)
 • Poul Sækmose (C)
 • Thies Mathiasen (O)
 • Susanne Linnet (V)
 • Preben Friis-Hauge (V)

 • Afbud
 • Poul Sækmose (C)
 • Preben Friis-Hauge (V)

 • Luk alle punkter Referat


  1. Fødeplanen i Region Syddanmark
  2. Etablering af sundhedshus i Bogense
  3. Udmøntningsplan for den ældre medicinske patient
  4. Tillægsaftale vedr. satspuljemidler for psykologbehandling
  5. Oplæg til Initiativkatalog i forbindelse med rekruttering og fastholdelse af YL til almen praksis
  6. Aftale om kommunernes økonomi for 2013 på sundhedsområdet
  7. Politiske midtvejsmøder om sundhedsaftalerne og det tværsektorielle sundhedssamarbejde
  8. Samarbejdsaftale mellem FAM OUH og Lægevagten Odense
  9. Speciallægers beredskab i sommerferieperioden
  10. Status på ventetider i speciallægepraksis
  11. Forslag til mødeplan 2013
  12. Forslag til mødesteder og –temaer i 2013
  13. Mødeplan 2012
  14. Eventuelt


  Sagsnr. 12/838
  1. Fødeplanen i Region Syddanmark
  fold dette punkt ind Resume
  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  Fødeplanen i Region Syddanmark v. formand for Følgegruppen til Fødeplanen, sygeplejedirektør Ditte Thinggaard.

  • Status for implementeringen og samarbejdet omkring Fødeplanen i Region Syddanmark.
    
  fold dette punkt ind Indstilling

  Til orientering.

  fold dette punkt ind Beslutning i Sundhedssamordningsudvalget den 21-08-2012

  Orienteredes.

  • Udvalget afventer den samlede evaluering af fødeplanen herunder særlig fokus på de udsatte fødende.
  • Det skal udredes, hvad den kommunale medfinansiering er på de ambulante besøg.

  Sagsnr. 12/4420
  2. Etablering af sundhedshus i Bogense
  fold dette punkt ind Resume

  Indenrigs- og Sundhedsministeriet gav i marts 2011 tilsagn om 11,10 mio. kr. til etablering af et sundhedshus i Bogense i det tidligere plejehjem Solgaarden. Tilsagnet blev givet under forudsætning af ministeriets endelige godkendelse af projektbeskrivelse med anlægsbudget og tidsplan.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  Siden Indenrigs- og Sundhedsministeriet gav tilsagn om midler, har Nordfyns Kommune og Region Syddanmark i dialog med de regionale, kommunale og private aktører, som indgår i planerne for huset, foretaget en konkretisering af etableringen af sundhedshuset.

  Der foreligger nu projektbeskrivelse og byggeprogram med tilhørende anlægsbudget og tidsplan. I dette materiale er beskrevet de funktioner, som fremover vil være i huset.

  De bygningsmæssige rammer for sundhedshuset i Bogense udgøres af det tidligere plejehjem Solgaarden, hvor der til dette projekt vil være et samlet bygningsareal på 1.500 m2. Sundhedshuset vil indeholde følgende funktioner:

  • Praktiserende læger
  • Praktiserende psykolog
  • Hjemmesygeplejen
  • Forebyggende hjemmebesøg
  • Fysioterapi og genoptræning
  • Sundhedsplejen
  • Aktivitetscenter
  • Jordemoder

  Materialet skal anvendes til regional behandling og politisk godkendelse i Nordfyns Kommune, og endelig frigivelse af midlerne fra Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse.

  Materialet anvendes ligeledes som baggrund for det oplæg, der skal danne grundlag for afholdelse af omvendt licitation, hvor et dommerpanel i efteråret 2012 vil udvælge det endelige projekt og en totalentreprenør til at gennemføre etableringen af sundhedshuset.

  Efter politisk behandling og kommunal godkendelse har Nordfyns Kommune ansvaret for det videre forløb.

  Da Nordfyns Kommune er ejer af bygningen, træffer kommunen de nødvendige beslutninger omkring den kommende byggesag.

  fold dette punkt ind Indstilling

  Det indstilles, at Sundhedssamordningsudvalget anbefaler regionsrådet,

  • at sagen tages til efterretning.
  fold dette punkt ind Beslutning i Sundhedssamordningsudvalget den 21-08-2012

  Udvalget anbefaler indstillingen overfor regionsrådet.

  fold dette punkt ind Bilag

  Sagsnr. 11/2904
  3. Udmøntningsplan for den ældre medicinske patient
  fold dette punkt ind Resume

  Der orienteres om udmøntningsplanen for den nationale handlingsplan for den ældre medicinske patient.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  I aftale om satspuljen for 2012 - 2015 blev regeringen og satspuljepartierne enige om at afsætte en ramme på 200,4 mio. kr. til en national handlingsplan for den ældre medicinske patient. Planen blev offentliggjort umiddelbart før jul 2011.

  Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse har i forlængelse heraf udarbejdet en fælles udmøntningsplan (vedlagt) i samarbejde med Danske Regioner, KL, Sundhedsstyrelsen og National Sundheds-it (NSI).

  I udmøntningsplanen fastlægges milepæle og konkrete målsætninger for handlingsplanens initiativer vedr. bl.a.:

  • opfølgende hjemmebesøg efter udskrivning,
  • styrkelse af samarbejdet mellem regioner, kommuner og almen praksis vedr. subakutte tilbud samt
  • fælles regionale-kommunale forløbskoordinatorfunktioner til særligt svækkede ældre medicinske patienter.

  Sundhedsstaben vil på mødet fremlægge sine indledende overvejelser om udmøntning af planen i Region Syddanmark.

  fold dette punkt ind Indstilling

  Til orientering og drøftelse.

  fold dette punkt ind Beslutning i Sundhedssamordningsudvalget den 21-08-2012

  Orienteredes.

  fold dette punkt ind Bilag

  Sagsnr. 12/14675
  4. Tillægsaftale vedr. satspuljemidler for psykologbehandling
  fold dette punkt ind Resume

  Tillægsaftale vedr. satspuljemidler for psykologbehandling. 

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  Den 25. maj 2012 indgik Regionernes Lønnings- og Takstnævn og Dansk Psykolog Forening en tillægsaftale vedr. psykologbehandling.

  Aldersgrænsen for behandling med tilskud til personer med let til moderat depression ophæves. Ordningen gælder hermed for personer over 18 år.

  Aldersgrænsen for behandling med tilskud til personer med let til moderat angst udvides med 10 årgange, således at ordningen omfatter personer med let til moderat angst, herunder OCD (obsessiv-kompulsiv tilstand/tvangslidelse), i aldersgruppen 18 og 38 år. Tilskudsordningen vedr. psykologbehandling er beskrevet i det vedlagte bilag.

  fold dette punkt ind Indstilling

  Til orientering.

  fold dette punkt ind Beslutning i Sundhedssamordningsudvalget den 21-08-2012

  Orienteredes.

  fold dette punkt ind Bilag

  Sagsnr. 11/30305
  5. Oplæg til Initiativkatalog i forbindelse med rekruttering og fastholdelse af YL til almen praksis
  fold dette punkt ind Resume

  Oplæg til Intiativkatalog, godkendt af samarbejdsudvalget den 20. juni 2012, til orientering.   

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  Den praktiserende læge har en nøglefunktion i det danske sundhedsvæsen. Samtidig står almen praksis overfor store udfordringer. Der bliver flere ældre og kronisk syge, og den praktiserende læge har en hovedrolle som tovholder i forhold til patientforløbene for disse borgere.

  Det er afgørende at sikre, at alle borgere kan være tilmeldt en læge.

  I Region Syddanmark er der fortsat en udfordring med hensyn til at sikre lægedækningen i visse dele af regionen. Det er forventningen, at disse problemer vil være aktuelle i en række år endnu.

  Siden 2007 har regionen arbejdet med at sikre lægedækningen og iværksat nedenstående tiltag:

  • Indgået fastholdelsesaftaler med ældre læger for at udskyde ophør.
  • Der er givet flyttetilskud og huslejegarantier til læger, der flytter i bæredygtig praksis.
  • Der er etableret mange nye moderne flermandspraksis i rekrutteringstruede områder: Ølgod, Tønder, Brørup, Varde, Rødekro, Aabenraa, Fanø og Ærø.
  • Der arbejdes på at etablere 5 sundhedshuse: Langeland, Ærø, Nordborg, Bogense og Skærbæk.
  • Der er rekrutteret 10 tyske læger.

  I samarbejdsudvalget med de praktiserende læger er der enighed om i de kommende år at flytte fokus fra fastholdelse af de ældre læger til rekruttering af de unge læger til de truede områder .

  På baggrund af ovenstående blev et oplæg til "Handlingsplan i forhold til rekruttering af yngre læger med særligt fokus på den geografiske skævhed" fremlagt for samarbejdsudvalget den 30. juni 2011. Efterfølgende blev handlingsplanen sendt i høring. På baggrund af høringen besluttede samarbejdsudvalget at nedsætte en Implementeringsgruppe, som fik til opgave at sortere, konkretisere og prioritere de foreslåede ca. 30 initiativer.

  Det har resulteret i, at der nu foreligger 18 konkrete og bearbejdede forslag til initiativer i et egentligt Initiativkatalog.

  For at få implementeret initiativerne er det forudsat, at der nedsættes et rekrutteringsteam bestående af 1 projektleder, 2 praktiserende læger som konsulenter samt en sekretær. Der er lagt op til, at rekrutteringsteamet skal virke i 3 år. Samarbejdsudvalget vil fungere som bestyrelse. Der vil blive nedsat en styregruppe samt en projektgruppe. Styregruppen vil lægge den politiske ramme i samarbejde med samarbejdsudvalget. Rekrutteringsteamet vil blive forankret i Region Syddanmark, Sundhedsstaben, Praksisafdelingen, som varetager den daglige ledelse.

  Regionsrådet har afsat en ramme på 10,5 mio. kr. til rekruttering og fastholdelse. Tidligere har fokus været rettet på fastholdelse af de ældre praktiserende læger, og midlerne er brugt til de ovenfor beskrevne tiltag. Nu hvor fokus rettes på rekruttering af yngre læger til almen praksis, er det forudsat, at der i 2012 afsættes 500.000 kr. til rekrutteringsteamet og igangsætning af initiativerne, samt at der afsættes 4 mio. kr. de næste 3 år.

  På samarbejdsudvalgets møde den 20. juni 2012 blev Initiativkataloget og det videre forløb drøftet. Det blev besluttet, at gå videre med projektet ud fra handlingsplanen og Initiativkataloget samt udvalgets drøftelser. Det blev endvidere aftalt, at første evaluering af projektet forelægges samarbejdsudvalget i 2014.   

  fold dette punkt ind Indstilling

  Til orientering.

  fold dette punkt ind Beslutning i Sundhedssamordningsudvalget den 21-08-2012

  Orienteredes.

  fold dette punkt ind Bilag

  Sagsnr. 11/3383
  6. Aftale om kommunernes økonomi for 2013 på sundhedsområdet
  fold dette punkt ind Resume
  Regeringen indgik den 10. juni 2012 aftale med KL om kommunernes økonomi for 2013. Som en del af aftalen er der afsat et økonomisk løft til kommunerne på 300 mio. kr. i 2013 og frem til arbejdet med forebyggelse, hverdagsrehabilitering og indsatsen vedr. kronisk sygdom.
  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  Regeringen indgik den 10. juni 2012 aftale med KL om kommunernes økonomi for 2013.

  I aftalen på sundhedsområdet slås det indledningsvis fast, at Regeringen, Danske Regioner og KL er enige om, at et effektivt sundhedsvæsen stiller krav om et effektivt samarbejde om og sammenhæng mellem sundhedsindsatsen på tværs af sektorer.

  Herudover skal følgende indsatser og temaer fremhæves:

  • Et økonomisk løft på 300 mio. kr. i 2013 og frem til forebyggelse, hverdagsrehabilitering samt indsatsen overfor kronisk sygdom i kommunerne. Målet er at forebygge uhensigtsmæssige indlæggelser og bidrage til sammenhængende patientforløb.
  • National handlingsplan for den ældre medicinske patient (satspuljeaftalen for 2012) med i alt 200,4 mio. kr. til bl.a. opfølgende hjemmebesøg og fælles regionale-kommunale forløbskoordinatorer.
  • Udarbejdelse af nationale kliniske retningslinjer til at understøtte bl.a. gode patientforløb, hvor der er afsat 80 mio. kr. på finansloven for 2012 - 2015. 
  • Igangværende nationale analysearbejde vedr. samspillet mellem sektorer, herunder ”Evaluering af kommunalreformen”, hvor der bl.a. ses på snitflader på tværs af sektorer i forhold til patientrettet forebyggelse, genoptræning og det psykiatriske område. 
  • Øget fokus på evidensbaserede løsninger og systematisk opsamling af erfaringer på det kommunale sundhedsområde.

  Udover indsatserne på sundhedsområdet igangsættes også en række indsatser inden for digitalisering og velfærdsteknologi, herunder udarbejdelse af en ny strategi for digitalisering for sundhedsvæsenet, gennemførelse af national handlingsplan for udbredelse af telemedicin og national implementering af telemedicinsk sårvurdering for patienter med diabetiske og venøse bensår.

  Aftalen om kommunernes økonomi er vedlagt som bilag.

  fold dette punkt ind Indstilling

  Til orientering.

  fold dette punkt ind Beslutning i Sundhedssamordningsudvalget den 21-08-2012

  Orienteredes.

  fold dette punkt ind Bilag

  Sagsnr. 12/9359
  7. Politiske midtvejsmøder om sundhedsaftalerne og det tværsektorielle sundhedssamarbejde
  fold dette punkt ind Resume
  20 kommuner har taget imod Sundhedssamordningsudvalgets tilbud om et politisk midtvejsmøde vedr. sundhedsaftalerne og det tværsektorielle sundhedssamarbejde. Der er udarbejdet en række faste punkter til dagsordenerne for møderne, som vil blive udbygget og suppleret på baggrund af, hvad den enkelte kommune ønsker drøftet.
  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  Ved møderne forud for den endelige godkendelse af de nuværende sundhedsaftaler (som gælder for perioden den 1. februar 2011 – 31. december 2014) udtrykte flere af kommunerne ønske om et politisk midtvejsmøde i 2012.

  I konsekvens heraf har Sundhedssamordningsudvalget tilbudt de relevante udvalg i de syddanske kommuner et sådant møde i efteråret. 20 kommuner har taget imod tilbuddet, og møderne er kalenderlagt i perioden den 3. september – 15. november 2012. 

  Her vil der være lejlighed til at gøre en midtvejsstatus over det tværsektorielle samarbejde på sundhedsområdet i almindelighed og implementeringen af sundhedsaftalerne i særdeleshed.

  Der er udarbejdet en række faste punkter til dagsordenen for møderne, som vil blive udbygget og suppleret på baggrund af, hvad den enkelte kommune ønsker at drøfte.

  De faste punkter omhandler:

  • Det fælles udgangspunkt: visionen Fælles Sundhed (herunder opfølgning på processen og resultaterne af arbejdet med at realisere visionen),
  • status på sundhedsaftalen og samarbejdet mellem kommune og sygehus (herunder indsatsen over for kronisk syge, indlæggelses- og udskrivningsforløb, genoptræning, behandlingsredskaber og hjælpemidler, forebyggelse og sundhedsfremme samt indsatsen over for psykisk syge),
  • samarbejdet med praksissektoren (herunder samarbejde om medicingennemgang og det tværfaglige samarbejde i sundhedshusene),
  • perspektiverne for fremtiden og den næste sundhedsaftale (herunder ny teknologi og øget brug af telemedicin).

  Medlemmerne af Sundhedssamordningsudvalget har modtaget elektroniske mødeindkaldelser til samtlige 20 møder. Ud fra medlemmernes tilbagemeldinger er der udarbejdet en oversigt over Sundhedssamordningsudvalgets repræsentation på de enkelte midtvejsmøder.

  fold dette punkt ind Indstilling
  Til orientering.
  fold dette punkt ind Beslutning i Sundhedssamordningsudvalget den 21-08-2012

  Orienteredes.

  fold dette punkt ind Bilag

  Sagsnr. 11/33345
  8. Samarbejdsaftale mellem FAM OUH og Lægevagten Odense
  fold dette punkt ind Resume

  Den 29. februar 2012 indgik Praktiserende Lægers Organisation (PLO) og Region Syddanmark aftale om integreret samarbejde mellem FAM OUH og Lægevagten i Odense.  

  Der vil på mødet blive givet en nærmere orientering herom.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  I overenskomst af 1. april 2011 mellem Praktiserende Lægers Organisation (PLO) og Regionernes Lønnings- og Takstnævn fremgår det, at anbefalinger fra udvalget om det Præhospitale Akutberedskab skal søges indfriet ved et samarbejde mellem de praktiserende læger og de enkelte regioner.

  I den anledning er der den 29. februar 2012 mellem PLO og Region Syddanmark indgået en allonge til § 2 aftale "Tilrettelæggelse af den regionale lægevagt" pr. 1. april 2007 (vedlagt som bilag). 

  Der er tale om samarbejdsaftale vedr. integreret samarbejde mellem FAM og Lægevagten i Odense. Samarbejdet omfatter visitation, anvendelse af diagnostisk udstyr, modtagelse og overvågning af venteværelser samt medhjælp i lægevagten.

  Der vil på mødet blive givet en nærmere orientering om projektet, som startede op august 2012.

  fold dette punkt ind Indstilling

  Til orientering.

  fold dette punkt ind Beslutning i Sundhedssamordningsudvalget den 21-08-2012

  Orienteredes.

  fold dette punkt ind Bilag

  Sagsnr. 12/16560
  9. Speciallægers beredskab i sommerferieperioden
  fold dette punkt ind Resume

  Orientering omkring ferieafvikling i speciallægepraksis.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  Der har i løbet af sommeren været fokus på øjenlægers ferieafvikling, herunder at øjenlægepraksis i større geografiske områder har været lukket samtidig.

  I henhold til Overenskomsten om Speciallægehjælp (§ 46), skal speciallæger inden for samme region og speciale så vidt muligt koordinere ferie og andet fravær således, at alle speciallæger inden for samme speciale ikke er fraværende samtidig.

  Det skal være muligt for borgere i Region Syddanmark at komme til øjenlæge i ferien, hvis der er tale om nødvendige kontroller eller ved akut/subakut opstået øjensygdom. De praktiserende øjenlæger skal derfor sikre, at der er en rimelig dækning.

  Lægeforeningen Syddanmark samler og koordinerer speciallægernes ferie og sørger for, at overenskomsten holdes. Praksisafdelingen modtager herefter via Lægeforeningen Syddanmark ferieliste over speciallægers ferieafvikling (vedlagt som bilag).

  Af ferielisten 2012 fremgår det, at øjenlægerne i størstedelen af juli har tilrettelagt deres ferie, så der er en forsvarlig dækning. Dog var der i uge 30 kun 4 øjenlægepraksis, der ikke havde ferie (1 i Kolding, 1 i Odense, 1 i Tommerup og 1 i Sønderborg). Heraf har den ene praksis i Odense været lukket på grund af sygdom.

  Normalt afvikles ferien i speciallægepaksis uden de store problemer. I den konkrete sag har der for så vidt angår uge 30 været tale om et uheldigt forløb, som burde have været løst ved kommunikation øjenlægerne imellem.

  Sagen vil blive forelagt Samarbejdsudvalget for Speciallæger på udvalgets førstkommende møde den 25. september 2012 med henblik på en eventuel opstramning af proceduren.

  fold dette punkt ind Indstilling

  Til orientering.

  fold dette punkt ind Beslutning i Sundhedssamordningsudvalget den 21-08-2012

  Orienteredes.

  fold dette punkt ind Bilag

  Sagsnr. 12/17040
  10. Status på ventetider i speciallægepraksis
  fold dette punkt ind Resume

  Status på ventetiderne i speciallægepraksis.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  Der vil på mødet blive givet en aktuel status på ventetiderne i speciallægepraksis i henhold til speciallægernes egne indberetninger på Sundhed.dk (opdateret liste vedlægges som bilag).

  Den manglende indberetning fra nogle speciallæger blev drøftet i samarbejdsudvalget. Der er skrevet ud til de praksis, som ikke indberetter, om at få dette bragt på plads hurtigst muligt.

  fold dette punkt ind Indstilling

  Til orientering.

  fold dette punkt ind Beslutning i Sundhedssamordningsudvalget den 21-08-2012

  Orienteredes.

  Sundhedssamordningsudvalget bemærker overfor regionsrådet at ventetiderne for øjenområdet er lange, og at dette kan inddrages i budgetlægningen i det omfang, der er råderum til det. Desuden tilbydes ydelser indenfor intern medicin ikke i praksissektoren i Region Syddanmark.

  fold dette punkt ind Bilag

  Sagsnr. 12/3
  11. Forslag til mødeplan 2013
  fold dette punkt ind Resume
  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  Der foreslås følgende mødeplan for 2013 på tirsdage (på nær en enkelt mandag) med start kl. 14:

  Tirsdag den 15. januar 2013 kl. 14-16

  Tirsdag den 5. februar 2013 kl. 14-16

  Mandag den 11. marts 2013 kl. 14-16

  Tirsdag den 23. april 2013 kl. 14-16

  Tirsdag den 21. maj 2013 kl. 14-16

  Tirsdag den 18. juni 2013 kl. 14-16

  Tirsdag den 20. august 2013 kl. 14-16

  Tirsdag den 17. september 2013 kl. 14-16

  Tirsdag den 22. oktober 2013 kl. 14-16

  Tirsdag den 12. november 2013 kl. 14-16

  Tirsdag den 10. december 2013 kl. 14-16

  Møderne er koordineret med regionsrådsmøder, forretningsudvalgsmøder og andre udvalgsmøder i 2013.

  fold dette punkt ind Indstilling

  Det indstilles,

  • at Sundhedssamordningsudvalget godkender forslag til mødeplan 2013.
  fold dette punkt ind Beslutning i Sundhedssamordningsudvalget den 21-08-2012

  Udvalget godkendte forslaget til mødeplan for 2013 med følgende ændringsforslag:

  • mødet den 11. marts søges flyttet til 12. marts om formiddagen,
  • den 22. oktober søges flyttet en uge frem eller tilbage.

  Datoer sættes på næste Sundhedssamordningsudvalgsmøde.


  Sagsnr. 11/3383
  12. Forslag til mødesteder og –temaer i 2013
  fold dette punkt ind Resume
  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  Som led i drøftelsen om hvilke mødetemaer Sundhedssamordningsudvalget ønsker at sætte fokus på i 2013 vedlægges oplæg, der indeholder forslag til såvel mødetemaer som mødesteder.

  fold dette punkt ind Indstilling

  Til drøftelse.

  fold dette punkt ind Beslutning i Sundhedssamordningsudvalget den 21-08-2012

  Udvalget godkendte forslaget til mødesteder og -temaer for udvalgets møder i 2013, idet formanden og sekretariatet udarbejder konkret forslag med mødedatoer under hensyn til spredning på sektorer og geografi.

  fold dette punkt ind Bilag

  Sagsnr. 12/3
  13. Mødeplan 2012
  fold dette punkt ind Resume
  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  Følgende mødeplan blev foreslået og godkendt på mødet i Sundhedssamordningsudvalget den 17. januar 2012:

  • Tirsdag den 18. september 2012 - Sønderborg Kommune.
  • Tirsdag den 09. oktober 2012 - Tysk uddannelsesinstitution, Sydslesvig.
  • Mandag den 12. november 2012 - Aalborg Kommune.
  • Tirsdag den 11. december 2012 - Center for Kvalitet, Middelfart.
  fold dette punkt ind Indstilling

  Det indstilles,

  • at næste møde holdes den 18. september 2012 hos Sønderborg Kommune.
  fold dette punkt ind Beslutning i Sundhedssamordningsudvalget den 21-08-2012

  Godkendt.


  Sagsnr. 12/3
  14. Eventuelt
  fold dette punkt ind Resume
  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  -

  fold dette punkt ind Indstilling

  -

  fold dette punkt ind Beslutning i Sundhedssamordningsudvalget den 21-08-2012

  -


  Siden er sidst opdateret 23-08-2012
  Kontakt Region Syddanmark

  Region Syddanmark | Tlf: 76 63 10 00 | CVR nr. 29190909 | Skriv til Regionen | Om hjemmesiden | Sitemap | Tilgængelighedserklæring