Gå til indhold
Forsiden | Kontakt | Ledige job | For ansatte | Presse og nyheder | Web-TV | Besuchen Sie unsere deutsche Website Visit our English website |
Region Syddanmark logo, link til forsiden

Udvalget for Regional Udvikling - Referat - 13. august 2012

Mødedato
13-08-2012 kl. 15:00 - 16:45

Mødested
IBC Fredericia

Deltagere
 • Lasse Krull, C
 • Preben Jensen, V
 • Carsten Abild, V
 • Preben Friis-Hauge, V
 • Hans Philip Tietje, V
 • Karsten Uno Petersen, A
 • William Jensen, A
 • Margot Torp, A
 • Frede Skaaning, A
 • Kristian Grønbæk Andersen, B
 • Torben W. Smith, F

 • Afbud

  Luk alle punkter Referat


  1. Status på projektet Hold Fast
  2. Reviderede principper for busbetjening af regional betydning
  3. Fordeling af det regionale tilskud til trafikselskaberne
  4. Ansøgninger til Region Syddanmarks Uddannelsespulje – juni 2012
  5. Temaer for uddannelsespuljen 2013
  6. Sydtrafik budgetforslag 2013
  7. Offentlig støtte til drift af regionale lufthavne
  8. Eventuelt
  9. Næste møde


  Sagsnr. 09/7051
  1. Status på projektet Hold Fast
  fold dette punkt ind Resume

  Regionsrådets nuværende og tidligere uddannelsesstrategi har som en af målsætningerne, at 95% af en ungdomsårgang skal gennemføre en ungdomsuddannelse.

  Projektet Hold Fast er med sine 190 parter på tværs af Syddanmark og Midtjylland og et samlet budget på 46 mio. kr., det største enkeltinitiativ, som regionsrådet har støttet tilbage i 2009.

  På mødet vil projektlederen orientere om projektet, dets aktiviteter og resultater.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  Regionsrådet bevilgede i 2009 en samlet støtte på 5,1 mio. kr. til projektet Hold Fast, til medfinansiering af en ansøgning til de konkurrenceudsatte strukturfondsmidler under Danmarks Vækstråd. Region Midtjylland bevilgede et tilsvarende beløb. Projektet har et samlet budget på 46 mio. kr.

  Næsten alle ungdomsuddannelsesinstitutioner i regionen deltager i projektet, der både har skabt konkrete resultater og nye samarbejder.

  Projektet har følgende 6 indsatsområder:

   

  1. Bedre indslusning fra grundskole til ungdomsuddannelse.
  2. Mentorstøtte i overgangen til ungdomsuddannelse.
  3. God introduktion, så den unge får fodfæste på sin ungdomsuddannelse.
  4. Opsamling af elever, der er tæt på at droppe ud.
  5. Brug af IT i undervisningen, som et fastholdelsestiltag.
  6. Individuel støtte til praktikpladssøgning i erhvervsuddannelserne.

   

  Projektets aktiviteter foregår helt lokalt og dermed tættest mulig på eleverne.

   

  De foreløbige erfaringer viser, at følgende virker:

  • Eleverne skal mødes personligt i deres eget udgangspunkt, når de starter på en ungdomsuddannelse.
  • Unge med behov for støtte og opmærksomhed skal overdrages ordentligt i skift fra grundskole til ungdomsuddannelse.
  • Lærere og vejledere skal tro på elevernes evner og muligheder – den enkelte elev skal i centrum.
  • Stemningen og kulturen på institutionen skal være inkluderende.
  • Opmærksomhed på de små og simple tiltag, der kan styrke de unges sociale og faglige fodfæste.
  • Samarbejde om fastholdelsesindsatsen både på institutionsniveau og i det lokale samarbejde på tværs af ungdomsuddannelser, UU-centre og kommunen.

  På mødet vil projektlederen orientere om projektets aktiviteter og resultater – herunder de foreløbige resultater for hvor meget frafaldet lokalt er faldet.

  fold dette punkt ind Indstilling

  Til orientering.

  fold dette punkt ind Beslutning i Udvalget for Regional Udvikling den 13-08-2012

  Kirsten Bach Kjeldal redegjorde for projektet ”Hold fast”.

  Til orientering.


  Sagsnr. 11/7962
  2. Reviderede principper for busbetjening af regional betydning
  fold dette punkt ind Resume

  I løbet af 2011 blev der flere gange, bl.a. den 31. oktober, orienteret om situationen i den kollektive trafik. Udvalget ønskede, at der blev udarbejdet et forslag til en revision af de regionale principper. På mødet den 27. februar 2012 blev der forelagt et forslag til reviderede principper, som udvalget besluttede at sende i høring hos trafikselskaberne. Der blev den 21. maj 2012 orienteret om trafikselskabernes høringssvar. På den baggrund er der herefter formuleret vedlagte forslag til reviderede principper.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  De regionale principper, som blev vedtaget af regionsrådet i 2008, har i praksis vist sig at være for detaljerede i forhold til en fleksibel tilrettelæggelse af busbetjeningen. Endvidere vil en fuld implementering væsentligt overstige den samlede økonomiske ramme til kollektiv trafik. Der har derfor været behov for en revision, hvor hovedsigtet i de oprindelige principper dog bibeholdes i videst muligt omfang.

  Sideløbende hermed har der, med afsæt i KKU, desuden været ført en drøftelse mellem kommunerne i Sydtrafiks område og regionen om en mere koordineret tilgang til kommunernes og regionens bestillinger af busbetjening. Denne fælles drøftelse er endnu ikke tilendebragt, men på KKU-mødet den 30. august 2012 forventes det, at et forslag til fælles vision og principper vil være på dagsordenen. Det fælles forslag er vedlagt til orientering.

  Der tegner sig dermed en situation fremover, hvor de fælles kommunale og regionale visioner og principper vil danne den overordnede ramme for tilrettelæggelsen af busbetjeningen. Sammen med de reviderede regionale principper, får Sydtrafik et klart defineret koordinerende ansvar for proaktivt at betjene kommunerne og regionen med udgangspunkt i de beskrevne principper og målsætninger.

  Det nye forslag til reviderede regionale principper, og som er blevet til bl.a. med baggrund i trafikselskabernes høringssvar, adskiller sig især på to punkter fra de tidligere:

  • Principperne fastlægger ikke længere, at en rute af regional betydning på én og samme gang skal være direkte, med få stop, i en fast frekvens hele dagen og med særligt hensyn til pendlerne. I stedet kan der med de reviderede principper udformes forskellige typer ruter – nogle hurtige og direkte, andre i faste frekvenser og atter andre med henblik på f.eks. pendlernes og de uddannelsessøgendes særlige behov.


  • Der er fortsat en klar afgrænsning af det regionale ansvar for den kollektive trafik, men med de reviderede principper åbnes der for, at der i visse tilfælde (især når passagergrundlaget er tyndt) kan ske en integration mellem lokale og regionale ruter for på denne måde at udnytte de samlede ressourcer optimalt.

  Der lægges vægt på, at ruter og frekvenser i den regionale kollektive trafik planlægges med henblik på, at sikre flest mulige passagerer for pengene.

  Desuden lægges der i fællesskab med kommunerne vægt på at forbedre busbetjeningen til ungdomsuddannelserne.

  Plancher med de oprindelige principper er vedlagt.

  fold dette punkt ind Indstilling

  Det indstilles:

  At Udvalget for Regional Udvikling anbefaler, at den videre drøftelse af sagen sker sammen med sagen "Fordeling af det regionale tilskud til trafikselskaberne" i forbindelse med budgetlægningen for 2013.

  fold dette punkt ind Beslutning i Udvalget for Regional Udvikling den 13-08-2012

  Indstillingen blev tiltrådt. 

  fold dette punkt ind Bilag

  Sagsnr. 11/7962
  3. Fordeling af det regionale tilskud til trafikselskaberne
  fold dette punkt ind Resume

  Udvalget for Regional Udvikling forelægges forslag til ny model for fordeling af det regionale tilskud til trafikselskaberne til drøftelse. Sagen drøftes med kommunerne på kommunekontaktudvalgsmødet den 30. august 2012.

  Forslaget har været i høring hos FynBus og Sydtrafik, og administrationen har på baggrund af de indkomne høringssvar udarbejdet et revideret forslag i tillæg til det oprindelige.

  Med en ændret tilskudsmodel vil fordelingen fremover være baseret på objektive kriterier, og det reviderede forslag er søgt afbalanceret i forhold til trafikselskabernes høringssvar, samt hensynene til betjening af regionens yderområder og befolkningstætte områder.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  Regionsrådet besluttede i forbindelse med behandlingen af budget 2011, at administrationen skulle udarbejde forslag til en alternativ tilskudsmodel mellem trafikselskaberne.

  Forslaget består af en tilskudsmodel, der tildeler hvert trafikselskab en ramme på baggrund af et antal vægtede kriterier. Kriterierne afspejler den regionale opgave i forhold til kollektiv trafik. Modellen indebærer desuden adskilte rammer for bus- og togdrift således, at den økonomiske risiko ved togdrift ikke alene bæres inden for Sydtrafiks ramme.

  Forslaget har været i høring hos trafikselskaberne. Sydtrafik er enig i forslaget om en særskilt ramme for Vestbanen, men vedrørende busdrift, ønsker selskabet alene en tilskudsfordeling efter befolkningstal – betydende en omfordeling på 26 mio. kr. fra FynBus til Sydtrafik.

  FynBus er enig i bloktilskudstanken, men er derimod uenig i, at det skal have indflydelse på FynBus’ tilskudsandel, at togdriften tildeles egen ramme. Endvidere ønsker selskabet en anden vægtning af udvalgte kriterier, herunder specielt befolkningstæthed, som efter FynBus’ vurdering har særlig betydning som indikator for henholdsvis potentiale og behov for kollektiv trafik.

  FynBus peger desuden på størrelsen af Region Syddanmarks samlede tilskud til kollektiv trafik. Selskabet henviser til, at Region Syddanmark i forhold til sammenlignelige regioner i nord- og midtjylland, ligger relativt lavt hvad angår tilskud pr. indbygger.

  Administrationen anbefaler en revideret tilskudsmodel, afbalanceret i forhold til trafikselskabernes høringssvar, samt hensynene til betjening af regionens yderområder og befolkningstætte områder. Det reviderede forslag betyder omfordeling af 6,4 mio. kr. fra FynBus til Sydtrafik (2012-priser).

  Forslaget til tilskudsmodel indebærer faste 4-årige tilskudsrammer i fortløbende rul, således at der hvert år fastlægges et nyt fjerde år. Kommende års tilskudsrammer vil derfor være kendte, og trafikselskaberne sikres stabile forudsætninger for en langsigtet trafikplanlægning.

  Tidspunkt for ikrafttrædelse samt eventuel overgangsfase ventes behandlet i forbindelse med en politisk beslutning om ny tilskudsmodel.

  fold dette punkt ind Indstilling

  Det indstilles:

  At Udvalget for Regional Udvikling anbefaler, at den videre drøftelse af sagen sker sammen med sagen "Revision af de regionale principper for busbetjening" i forbindelse med budgetlægningen for 2013.

  fold dette punkt ind Beslutning i Udvalget for Regional Udvikling den 13-08-2012

  Indstillingen blev tiltrådt. 

  fold dette punkt ind Bilag

  Sagsnr. 12/14712
  4. Ansøgninger til Region Syddanmarks Uddannelsespulje – juni 2012
  fold dette punkt ind Resume

  Der er indkommet 10 ansøgninger under temaerne ”Uddannelsessamarbejder, herunder campus” og ”Praktikpladser til alle”. Der søges om i alt 17,6 mio. kr. Der er ca. 11,5 mio. kr. tilbage i puljen for 2012. Seks projekter indstilles til tilsagn på i alt 11,5 mio. kr. 

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  De 10 projekter er vurderet ud fra kriterierne for uddannelsespuljen (udviklingsprojekt, fremmelse af samarbejde, nyhedsværdi, effekt, formidling og videreførelse), samt hvorvidt ansøgningerne understøtter ansøgningsrundens temaer om ”Uddannelsessamarbejder, herunder campus” og ”Praktikpladser til alle”.

  Administrationen vurderer, at nedenstående seks ansøgninger bidrager til at opfylde målsætningerne i Syddansk Uddannelsesaftales handlingsplan som er: At få flere unge til at tage en ungdomsuddannelse, få flere drenge til at tage en videregående uddannelse samt at få flere unge til at vælge scienceuddannelser:

  ·    Uniform 112 (Syddansk Erhvervsskole Odense-Vejle)

  ·    Praktikplads til alle (Campus Vejle)

  ·    Nyt samarbejde mellem uddannelsesinstitutioner – et samarbejde mellem Kolding Kommune, Social- og Sundhedsskolen Fredericia og IBC International Business College (IBC Fredericia / Social- og Sundhedsskolen Fredericia)

  ·    Klar til praktik i Region Syddanmark (Svendborg Erhvervsskole)

  ·    Konkret udfoldning af campussamarbejde fagligt og socialt (Grindsted Erhvervsgymnasium)

  ·   Ordblindeundervisning – en vigtig brik i jagten på de 95% (VUC Fredericia)

  Disse seks ansøgninger indstilles derfor til tilsagn om støtte på i alt 11.456.006 kr. fra Region Syddanmarks Uddannelsespulje.

  Det vurderes, at de seks ovennævnte projekter alle lever op til uddannelsespuljens kriterier og temaerne om ”Uddannelsessamarbejder, herunder campus” og ”Praktikpladser til alle”. Samtidig vurderes det, at de resterende fire projekter kun delvist lever op til uddannelsespuljens kriterier og/eller ansøgningsrundens temaer. 

  Der henvises til bilaget for en nærmere gennemgang og præcisering af de enkelte indstillinger.

  fold dette punkt ind Indstilling

  Det indstilles, at udvalget anbefaler over for regionsrådet:

  At ansøgningen ”Uniform 112” modtager tilsagn om støtte fra Region Syddanmarks Uddannelsespulje på 1.996.000 kr.

  At ansøgningen ”Praktikplads til alle” modtager tilsagn om støtte fra Region Syddanmarks uddannelsespulje på 2.165.000 kr.

  At ansøgningen ”Nyt samarbejde mellem uddannelsesinstitutioner – et samarbejde mellem Kolding Kommune, Social- og Sundhedsskolen Fredericia og IBC International Business College” modtager tilsagn om støtte fra Region Syddanmarks Uddannelsespulje på 724.000 kr.

  At ansøgningen ”Klar til praktik i Region Syddanmark” modtager tilsagn om støtte fra Region Syddanmarks Uddannelsespulje på 4.199.986 kr.

  At ansøgningen ”Konkret udfoldning af campussamarbejde fagligt og socialt” modtager tilsagn om støtte fra Region Syddanmarks Uddannelsespulje på 994.620 kr.

  At ansøgningen ”Ordblindeundervisning – en vigtig brik i jagten på de 95%” modtager tilsagn om støtte fra Region Syddanmarks Uddannelsespulje på 1.376.400 kr.

  At de resterende fire ansøgninger modtager afslag om støtte fra Region Syddanmarks Uddannelsespulje. Administrationen vil tage kontakt til ansøgerne med henblik på afklaring af fremtidige projektmuligheder under Syddansk Uddannelsesaftale.

  fold dette punkt ind Beslutning i Udvalget for Regional Udvikling den 13-08-2012

  Indstillingen anbefales over for regionsrådet.

  fold dette punkt ind Bilag

  Sagsnr. 12/13736
  5. Temaer for uddannelsespuljen 2013
  fold dette punkt ind Resume

  Syddansk Uddannelsesaftale blev indgået i september 2009 og gælder i fire år. Regionsrådet har besluttet, at Region Syddanmarks Uddannelsespulje primært skal øremærkes til aktiviteter, der udspringer af Syddansk Uddannelsesaftale i 2010-2013. Regionsrådet skal fastlægge temaer for uddannelsespuljen i 2013. Styregruppen for Syddansk Uddannelsesaftale anbefaler tre temaer for Uddannelsespuljen 2013 til regionsrådet.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  Syddansk Uddannelsesaftale er Region Syddanmarks samlede uddannelsessatsning, der med udgangspunkt i ungdomsuddannelserne samler alle aktører: Kommuner, uddannelsesinstitutioner, erhvervsliv m.fl. om at nå målsætningerne om at:

  ·     95% af de unge skal gennemføre en ungdomsuddannelse.

  ·     50% af drengene skal gennemføre en videregående uddannelse.

  ·     20% flere skal vælge naturvidenskabelige, tekniske eller sundhedsfaglige uddannelser.

  På det seneste møde i styregruppen for Syddansk Uddannelsesaftale den 11. juni 2012, blev temaerne for uddannelsespuljen 2013 drøftet, med udgangspunkt i Syddansk Uddannelsesaftales handlingsplan for 2012-2013.

  Styregruppen besluttede at anbefale regionsrådet nedenstående temaer og ansøgningsfrister til uddannelsespuljen for 2013:

  1.      Børn og unges egne forudsætninger for at gennemføre en uddannelse (15. januar 2013).

  2.      Science – de unges kompetencer inden for natur, teknik og sundhed, skal fremmes i hele uddannelsessystemet fra folkeskolen til de videregående uddannelser (1. juni 2013).

  3.      50% af drengene skal tage en videregående uddannelse, med særlig fokus på EUD-vejen (1. juni 2013).

  Valget af temaerne for 2013 bygger på Syddansk Uddannelsesaftales handlingsplan 2012 – 2013. Her definerer handlingsplanen seks udfordringer og dertilhørende indsatsområder. De tre temaer udgør hver især en udfordring i forhold til at indfri målsætningerne i Syddansk Uddannelsesaftales handlingsplan.

  Temaet i januar 2013, handler om de unges egne forudsætninger for at gennemføre en uddannelse. De unges egne forudsætninger kan både være faglige, sociale, psykiske eller andre forudsætninger, som er nødvendige for at gennemføre den ønskede uddannelse.

  Administrationen anbefaler, at uddannelsespuljen på ca. 20 mio. kr. bliver delt op i to, så ca. en tredjedel er til rådighed til første tema i januar 2013 og de resterende to tredjedele er til rådighed til de to temaer i juni 2013.

  fold dette punkt ind Indstilling

  Det indstilles, at udvalget anbefaler over for regionsrådet:

  At temaerne for uddannelsespuljen og ansøgningsfrister i 2013 bliver:

  1. Børn og unges egne forudsætninger for at gennemføre en uddannelse (15. januar 2013).
  2. Science – de unges kompetencer inden for natur, teknik og sundhed, skal fremmes i hele uddannelsessystemet fra folkeskolen til de videregående uddannelser (1. juni  2013).
  3. 50% af drengene skal tage en videregående uddannelse, med særlig fokus på EUD-vejen (1. juni 2013).

  At uddannelsespuljen deles i to lige store puljer til hhv. ansøgningsfristen i januar 2013 og fristen i juni 2013.

  fold dette punkt ind Beslutning i Udvalget for Regional Udvikling den 13-08-2012

  Indstillingen anbefales over for regionsrådet.


  Sagsnr. 11/18507
  6. Sydtrafik budgetforslag 2013
  fold dette punkt ind Resume
  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  Sydtrafik har sendt forslag til budget 2013, samt forslag til takster og finansieringsprincipper i høring hos trafikselskabets ejere med svarfrist 1. august 2012.

  Sydtrafik budgetterer med et tilskudsbehov på 116 mio. kr. for den regionale bus- og togtrafik. Heri indgår en række ændringer, som Sydtrafik siden har beregnet.

  Region Syddanmarks tilskudsramme til Sydtrafik er på 104 mio. kr. (PL 2013). Administrationen har udarbejdet vedlagte høringssvar, der forudsætter, at Sydtrafik tilpasser budgettet regionens tilskudsramme.

  fold dette punkt ind Indstilling

  Til orientering.

  fold dette punkt ind Beslutning i Udvalget for Regional Udvikling den 13-08-2012

  Til orientering.

  fold dette punkt ind Bilag

  Sagsnr. 12/16356
  7. Offentlig støtte til drift af regionale lufthavne
  fold dette punkt ind Resume

  Efter oplysninger fra AER, er EU-Kommissionen på vej med retningslinjer for offentlig støtte til drift af regionale lufthavne. Der er indikationer på fra AER, at det herefter ikke længere vil være tilladt at yde offentlig støtte til lufthavne med mindre end 1 mio. årlige rejsende, hvilket vil have betydelige konsekvenser for Sønderborg, Esbjerg og Odense lufthavne.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  Sagens substans:

  Hensigten med EU-Kommissionens initiativ synes at være, at man vil den situation til livs, hvor lavprisflyselskaber får særdeles favorable økonomiske vilkår i mindre regionale lufthavne. Dette kan kun lade sig gøre, når lokale eller regionale myndigheder træder til med væsentlig, økonomisk støtte. Dog opnås der sjældent nogen særlig stabil ordning, for så snart flyselskabet får et bedre tilbud et andet sted fra, er det væk – og den offentlige støtte har kun haft som konsekvens, at lavprisflyselskabet har haft en konkurrencemæssig fordel.

  Det regelsæt som EU-Kommissionen vedtog i 2005, skulle i teorien hindre denne praksis. Regelsættet har dog imidlertid vist sig ikke at fungere.

  I en udtalelse (vedlagt) fra juni i år fra Den rådgivende kommission for industrielle ændringer (underkommission for Det europæiske økonomiske og sociale udvalg, der er et ekspertorgan, der rådgiver Kommissionen, Rådet og Parlamentet), peges på det skisma, der er mellem "ukontrollerede subsidieordninger" og hensynet til de regionale lufthavnes betydning for økonomisk vækst og territorial samhørighed. Det understreges i udtalelsen, at det er bydende nødvendigt at få sat en stopper for de ukontrollerede subsidieordninger.

  Processen:

  EU-Kommissionen indbød for mere end et år siden regionerne, deres organisationer m.fl. til en konsultation i forbindelse med tankerne om fornyede regler på dette område. Interesserede kunne indtil 11. juni 2011 indgive deres kommentarer i et omfattende spørgeskema.

  Så vidt det er oplyst, er det på nuværende tidspunkt de nationale regeringer der konsulteres. Dermed er mulighederne for at påvirke processen minimale, med mindre man har en meget stærk lobbyorganisation og et tydeligt budskab.

  fold dette punkt ind Indstilling

  Til orientering.

  fold dette punkt ind Beslutning i Udvalget for Regional Udvikling den 13-08-2012

  Til orientering.

  fold dette punkt ind Bilag

  Sagsnr. 12/96
  8. Eventuelt
  fold dette punkt ind Resume
  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
  fold dette punkt ind Indstilling
  fold dette punkt ind Beslutning i Udvalget for Regional Udvikling den 13-08-2012

  Anita Bisgaard orienterede om status for projektet ”Life Boat”.

  Preben Friis-Hauge orienterede bl.a. om, at staten i 2013 vil påbegynde lukningen af mindre jernbane-overskæringer.


  Sagsnr. 12/96
  9. Næste møde
  fold dette punkt ind Resume

  Næste møde er mandag den 17. september 2012 kl. 15.00.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
  fold dette punkt ind Indstilling

  Til orientering.

  fold dette punkt ind Beslutning i Udvalget for Regional Udvikling den 13-08-2012

  Næste møde er mandag den 17. september 2012 kl. 15.00 i Regionshuset.

  Kl. 17.00-19.00 drøfter udvalget de kommende kommunemøder om RUP’en. 


  Siden er sidst opdateret 17-08-2012
  Kontakt Region Syddanmark

  Region Syddanmark | Tlf: 76 63 10 00 | CVR nr. 29190909 | Skriv til Regionen | Om hjemmesiden | Sitemap | Tilgængelighedserklæring