Gå til indhold
Forsiden | Kontakt | Ledige job | For ansatte | Presse og nyheder | Web-TV | Besuchen Sie unsere deutsche Website Visit our English website |
Region Syddanmark logo, link til forsiden

RUP-udvalget - Referat - 13. august 2012

Mødedato
13-08-2012 kl. 16:45 - 17:20

Mødested
IBC Fredericia

Deltagere
 • Lasse Krull, C
 • Preben Jensen, V
 • Carsten Abild, V
 • Preben Friis-Hauge, V
 • Hans Philip Tietje, V
 • Karsten Uno Petersen, A
 • Margot Torp, A
 • Frede Skaaning, A
 • Kristian Grønbæk Andersen, B
 • Torben W. Smith, F
 • William Jensen, A

 • Afbud

  Luk alle punkter Referat


  1. Den Regionale Udviklingsplan i efteråret 2012
  2. Nye analyser
  3. Energieffektiviseringsprojekt 2008-2010
  4. Eventuelt
  5. Næste møde


  Sagsnr. 12/14536
  1. Den Regionale Udviklingsplan i efteråret 2012
  fold dette punkt ind Resume

  Udvalget drøfter efterårets møderunde med de syddanske kommuner på basis af et kort oplæg. Et led i forberedelsen af møderunden er en temadrøftelse om Det Gode Liv i RUP’en på regionsrådets møde den 24. september 2012.

  På mødet orienteres også om udviklingsplanens regionale initiativer og områdeinitiativer.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  I forlængelse af regionsrådets vedtagelse af den Regionale Udviklingsplan den 23. april 2012, er der svaret på de 34 indkomne høringssvar. Regionsrådet besluttede også, at det politiske koordinationsudvalg skal fortsætte i planperioden 2012-15, og at de 5 nuværende regionsrådsmedlemmer fortsætter i udvalget indtil udgangen af den nuværende valgperiode. KKR drøfter sin repræsentation i koordinationsudvalget den 14. august 2012.

  Efterårets politiske hovedaktivitet er RUP-udvalgets møderunde med kommunerne. Møderne starter omkring 1. oktober 2012 og rækker ind i 2013. Hovedpunkterne i møderne er Det Gode Liv indeks for kommunen, KONTUR og gennemførelsen af RUP’ens initiativer.

  Som optakt til kommunemøderne, gennemføres den 24. september 2012 en temadrøftelse i regionsrådet under temaet Det Gode Liv i Den Regionale Udviklingsplan. Centralt i drøftelsen vil være det nyudviklede indeks og dets anvendelsesmuligheder. Region Syddanmark er aktuelt engageret i et europæisk arbejde om indeksudviklingen i OECD-regie.

  Der er gang i en række aktiviteter under RUP’ens initiativer. Under de regionale initiativer Uddannelse, Infrastruktur & Mobilitet samt Klima udvikles nye syddanske samarbejdsspor. Den 27. juni 2012 blev der således afholdt en konference om den syddanske talentudfordring, og den 19. september 2012 afholdes møde i Mobilitetsrådet med Jyllandsrutens banedel som hovedtema. Under Klimainitiativets forebyggelsesspor videreudvikles CO2-kortlægningen, som vil kunne understøtte arbejdet med strategisk energiplanlægning i Syddanmark. På klimatilpasningssporet er der løbende dialog med Miljøministeriet om eventuel regional støtte til kommunernes arbejde med de nye klimatilpasningsplaner. RUP’ens initiativ til udvikling af en grundvandsmodel, som foregår i et samarbejde med GEUS, Kolding og Billund kommuner, forventes at kunne præsentere de første resultater fra Kolding i løbet af efteråret.

  Der orienteres nærmere om initiativaktiviteterne inkl. de 4 områdeinitiativer på udvalgsmødet.

  fold dette punkt ind Indstilling

  Det indstilles:

  At udvalget drøfter den kommende møderunde med de syddanske kommuner.

  fold dette punkt ind Beslutning i RUP-udvalget den 13-08-2012

  Rune Stig Mortensen orienterede om, at offentliggørelsen af Det gode Liv-indeks har vakt en del interesse.

  Der har udover pressen været henvendelse fra en del forskellige parter, bl.a. ministerier fra ind- og udland, fagforbund og forskere. OECD ønsker at lave et case study om Region Syddanmarks indeks.

  Efter udvalgsmødet den 17. september 2012, afholder udvalget et møde om de kommende kommunemøder.


  Sagsnr. 12/16568
  2. Nye analyser
  fold dette punkt ind Resume

  Der er med afsæt i Den Regionale Udviklingsplan udarbejdet tre analyser, der skal bidrage til opbygning og styrkelse af det fælles videnniveau i regionen og dermed styrke vækstgrundlaget i Syddanmark. Det drejer sig om "Virksomhedernes lokale engagement" "De danske regioner – forskelle og ligheder." og "By og land i Trekantområdet".

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  Virksomhedernes lokale engagement

  Analysen viser, at der er en stor vilje blandt virksomhedsledere hos de små- og mellemstore virksomheder i at engagere sig i det lokalområde, virksomheden er placeret i. Analysen er udarbejdet som en del af Region Syddanmarks Vækstbarometer.

  Analysen viser bl.a., at

  • Otte ud af ti virksomheder bruger tid eller penge på at støtte aktiviteter i lokalområdet. Især det lokale foreningsliv har gavn af virksomhedernes engagement.
  • Virksomhedsledernes motiver er et mix af kommercielle hensyn og lysten til at gøre en forskel.
  • Det er især ledere fra den lokale detailhandel og håndværk – samt transport og hotel- og restauration – der involverer sig lokalt med penge og tid.

  Det danske regioner – forskelle og ligheder

  Analysen viser regionernes forskelligheder, både hvad gælder rammebetingelser og erhvervslivets præstationer, og den udvikling, der ventes i de kommende år. Samtidig vises eksempler på den sammenhængskraft og interaktion, der er mellem regionerne. Analysen er lavet i samarbejde mellem de fem regioner.

  Analysen viser bl.a., at

  • Fra 2007 til 2009 flyttede 1500 unge fra Region Syddanmark for at tage sig en videregående uddannelse, mens tilflytningen bestod af 300. Dermed har regionen både den største fraflytning og den største forskel mellem til- og fraflytning.
  • Fraflytningen fortsætter gennem studielivet for syddanskere, men når de universitetsuddannede kandidater skal ud på arbejdsmarkedet, er udviklingen vendt.
  • Region Syddanmark er sammen de sjællandske regioner den eneste region med nettotilflytning af nyuddannede kandidater i perioden 2007-2009.
  • I 2020 vil der være et overskud af ufaglært arbejdskraft på næsten 21.000 personer i Region Syddanmark. Regionen vil derimod mangle cirka 6.000 personer med en mellemlang eller lang videregående uddannelse.

   

  By og Land i Trekantområdet

  Analysen beskriver befolkningsudvikling, tilgængelighed, flyttemønstret i Trekantområdet set ud fra et by- og landperspektiv,og analysen giver et indblik i områdets erhvervsforhold. Analysen er en del af områdeinitiativet Trekantområdet i Den Regionale Udviklingsplan

  Analysen viser bl.a. at

  • Den største befolkningsfremgang har været i byer mellem 2.000 og 10.000 indbyggere, som ligger tæt ved Vejle, Kolding, Fredericia og Middelfart.
  • Tre fjerdedele af de, der bor i byer med over 10.000 indbyggere, har job i byer af samme størrelse.
  • Flytningerne til og fra kommunerne i Trekantområdet sker især i uddannelsesårene og i nogen grad i etableringsåren.
  • Typisk sker flytningerne til- og fra nabokommunerne, men også til og fra Århus og Odense.
  • Der er stor forskel på uddannelsesniveauet blandt tilflytterne. I Middelfart Kommune har 31 % at tilflytterne en mellemlang eller lang videregående uddannelse. I Billund Kommune drejer det sig om 11 procent.
  • Erhvervsstrukturen i Trekantområdet er domineret af ressourceområder som fødevarer, bygge/bolig og transport. Trekantområdet tegner sig for 7 % af beskæftigelsen i Danmark.

  Analyserne forventes at blive lagt på regionens hjemmeside inden udvalgsmødet.

  fold dette punkt ind Indstilling

  Til orientering.

  fold dette punkt ind Beslutning i RUP-udvalget den 13-08-2012

  Til orientering.

  fold dette punkt ind Bilag

  Sagsnr. 12/6789
  3. Energieffektiviseringsprojekt 2008-2010
  fold dette punkt ind Resume

  Rapport vedr. "Evaluering af Energieffektiviseringsprojekt 2008-2010" forelægges til orientering.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  Koncernledelsen iværksatte i maj 2008 et energieffektiviseringsprojekt for regionens sygehuse og Regionshuset. Evalueringsrapporten er vedlagt som bilag.

  Målet for energieffektiviseringsprojekt 2008-2010 var, at nedbringe det relative energiforbrug med minimum 1,5%. årligt i forhold til forbruget i 2007, i alt 4,5%. Det totale forbrug af el på sygehusene og i Regionshuset blev nedbragt med 1,4%, mens varmeforbruget, korrigeret for klimaudsving, blev nedbragt med 15,3%, og forbruget af vand blev nedbragt med 14,5%.

  Evalueringsrapporten indeholder en række anbefalinger, der er i overensstemmelse med de initiativer, der er planlagt i henhold til klimastrategien:

  Regional energigruppe

  Det anbefales, at der etableres en formel regional energigruppe, bestående af den nuværende miljøstyringsgruppe (Gruppen af energi- og miljøkoordinatorer) suppleret med repræsentanter for tværregionale funktioner som it, medicoteknik, indkøb og bæredygtighedsteamet. Energigruppen vil kunne fungere som et virtuelt videnscenter for energieffektivisering i Region Syddanmark.

  Ressourcer

  På baggrund af regionsrådets beslutning om at indføre energiledelse på sygehusenheder og i Regionshuset anbefales, at nødvendige ressourcer stilles til rådighed for alle enheder.

  Det anbefales, at der udvikles en model til finansiering af energispareprojekter, der sikrer driftsenhedernes motivation til gennemførelse af projekterne.

  Kortlægning, prioritering og målsætning

  Som fundament for en fremtidig effektiv energispareindsats anbefales, at der gennemføres en kortlægning af energiforbruget fordelt på anvendelsesområder.

  Kortlægningen kan danne grundlag for prioritering af indsatsområder og projekter, og den kan benyttes som dokumentation for, om fastlagte mål for energibesparelser opfyldes. Kortlægning, prioritering og målsætning, vil være vigtige elementer i regionens indsats for nedbringelse af energiforbrug og udslip af klimagasser.

  Energiregistreringssystem

  Der er fra flere sider udtrykt ønske om etablering af et effektivt energiregistreringssystem, der er knyttet direkte til forbrugsmålerne. Det anbefales, at der investeres i et fælles system, der bruges til registrering, bearbejdning og præsentation af energidata og nøgletal.

  Energistyrelsen har iværksat en konsulentundersøgelse vedrørende mulighederne for at registrere regionernes energiforbrug. Det forventes, at pligt til indberetning af energiforbrug til central instans, bliver en del af en kommende energispareaftale mellem energiministeren og Danske Regioner.

  Involvering af medarbejdere og afdelinger

  Den nuværende energispareindsats varetages primært af de tekniske afdelinger (facility management). Det anbefales, at sygehusenhederne involverer de kliniske afdelinger mv. i det lokale energiarbejde.

  Endvidere anbefales, at der etableres samarbejde på tværs af enheder og stabe, f.eks. indkøb, medikoteknik, it og andre, der har indflydelse på energiforbruget. Samarbejde kan eventuelt koordineres i en regional energigruppe.

   

  Procedure for energirigtig indkøb

  Det har ikke ved evalueringen været muligt at afdække, i hvilket omfang der i forbindelse med Region Syddanmarks indkøb af energiforbrugende udstyr tages højde for energiforhold. Det anbefales, at behov for udarbejdelse/udbygning af procedure for energirigtigt indkøb, behandles i den regionale energigruppe.

  I Klimastrategi 2012 – 2015 indgår et mål om, at Region Syddanmark som virksomhed skal reducere CO2-udledningen med 40% fra drift af regionens egne aktiviteter og institutioner.

  Effektivisering og besparelser på regionens energiforbrug fra bygninger, er af væsentlig betydning for opnåelse af regionens mål om CO2-reduktioner fra drift af regionens egne aktiviteter og institutioner.

  Direktionen har den 28. marts 2012 tiltrådt, at anbefalingerne dagsordensættes i en kommende regional energigruppe med henblik på konkretisering af handleplanforslag.

  fold dette punkt ind Indstilling

  Til orientering.

  fold dette punkt ind Beslutning i RUP-udvalget den 13-08-2012

  Til orientering.

  fold dette punkt ind Bilag

  Sagsnr. 12/97
  4. Eventuelt
  fold dette punkt ind Resume
  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
  fold dette punkt ind Indstilling
  fold dette punkt ind Beslutning i RUP-udvalget den 13-08-2012

  Intet.


  Sagsnr. 12/97
  5. Næste møde
  fold dette punkt ind Resume

  Næste møde er mandag den 17. september 2012 kl. 15.00.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
  fold dette punkt ind Indstilling

  Til orientering.

  fold dette punkt ind Beslutning i RUP-udvalget den 13-08-2012

  Næste møde er mandag den 17. september 2012 kl. 15.00 i Regionshuset..

  Kl. 17.00-19.00 drøfter udvalget de kommende kommunemøder om RUP’en.


  Siden er sidst opdateret 17-08-2012
  Kontakt Region Syddanmark

  Region Syddanmark | Tlf: 76 63 10 00 | CVR nr. 29190909 | Skriv til Regionen | Om hjemmesiden | Sitemap | Tilgængelighedserklæring