Gå til indhold
Forsiden | Kontakt | Ledige job | For ansatte | Presse og nyheder | Web-TV | Besuchen Sie unsere deutsche Website Visit our English website |
Region Syddanmark logo, link til forsiden

Forretningsudvalget - Referat - 15. august 2012

 

Mødedato
15-08-2012 kl. 15:00 - 17:15
 
Mødested
Mødelokale 6
 
Deltagere
 
 • Carl Holst, V
 • Poul-Erik Svendsen, A
 • Freddie H. Madsen, O
 • Karsten Uno Petersen, A
 • Willy Sahl, A
 • Bente Gertz, A
 • Mette Valentin, U
 • Henrik J. Møller, F
 • Iben Kromann, F
 • Lasse Krull, C
 • John Lohff, C
 • Otto Ottosen, V
 • Sonny Berthold, V
 • Thyge Nielsen, V
 • Preben Jensen, V
 • Bo Libergren, V
 • Kristian Grønbæk Andersen, B

 • Afbud
   

   

  Luk alle punkter Referat
   

  1. Forslag til budget 2013-2016
  2. Revisionsberetning vedrørende aktivitetsbestemte tilskud mv. i 2011
  3. Bemærkninger til Rigsrevisionen vedr. indkøb af sygehusmedicin
  4. Notat fra Rigsrevisionen om kvalitetsfondsprojekterne
  5. Nyt universitetshospital i Odense – revideret styringsmanual
  6. Udvidelse af sengetallet på Børne- og ungdomspsykiatrisk afdeling i Odense
  7. Forbedret ventilation på psykiatrisk afdeling i Odense
  8. Organisatorisk udskillelse af specialuddannelsen i psykiatrisk sygepleje fra Koncern HR til Psykiatrien i Region Syddanmark
  9. Indstillinger og orientering fra Vækstforum
  10. Life-Boats - En sejlende skulpturel installation i beton
  11. Kulturelt indslag fra Region Syddanmark ved ”Guangdong International Week on Cooperation and Exchanges”
  12. Sydbo - licitationsresultat
  13. Meddelelser
  14. LUKKET - Ledige ejendomme og arealer
  15. LUKKET - Salg af fast ejendom
  16. LUKKET - Køb af ejendom


  Sagsnr. 12/16373
  1. Forslag til budget 2013-2016
  fold dette punkt ind Resume
   

  På regionsrådets halvdagsseminar den 19. juni 2012 blev der givet en foreløbig orientering om aftalen om regionernes økonomi for 2013, dens konsekvenser for Region Syddanmark og udfordringer i forlængelse heraf.

  I henhold til den overordnede proces for budget 2013 mv. fremlægges forslag til budget 2013 til 1. behandling.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
   

  Budgetforslaget tager udgangspunkt i overslagsårene 2013-2015, jf. ajourført budget 2012, fremskrevet til 2013-niveau. Overslagsår 2016 er sat lig 2015. Hertil kommer konsekvenser af aftalen om regionernes økonomi for 2013 samt lov- og cirkulæreprogrammet for 2013.

  Til brug for 1. behandlingen er udarbejdet sidepapirer vedrørende Sundhed, Social og Specialundervisning, Regional Udvikling samt Fælles formål og administration/Renter m.v. Heri redegøres kort for bl.a. status for budgetforslaget, hovedelementer i økonomiaftalen for 2013 og disses konsekvenser for regionen, finansiering mv. samt udfordringer i relation til budget 2013.

  Kommunale udviklingsbidrag indgår i finansieringen af regionens opgaver vedrørende Regional Udvikling. Størrelsen heraf fastsættes af regionsrådet med forbehold for drøftelse den 30. august 2012 i Kommunekontaktudvalget. Det indstilles, at der for 2013 fastsættes et uændret, men fremskrevet niveau herfor, svarende til 124 kr. pr. indbygger, jf. økonomiaftalens forudsætning.

  fold dette punkt ind Indstilling
   

  Det indstilles:

  At forretningsudvalget oversender forslag til budget 2013-2016 til 1. behandling i regionsrådet den 27. august 2012.

  At forretningsudvalget indstiller til regionsrådet, at der fastsættes et uændret, men fremskrevet niveau for kommunale udviklingsbidrag i 2013.

  At fristen for indsendelse af forslag fra de politiske grupper til budget 2013 fastsættes til torsdag den 30. august 2012 kl. 9.00.

  fold dette punkt ind Beslutning i Forretningsudvalget den 15-08-2012
   

  Forretningsudvalget besluttede at oversende forslag til budget 2013-16 til 1. behandling i regionsrådet den 27. august.

  Forretningsudvalget indstiller til regionsrådet:

  At der fastsættes et uændret men fremskrevet niveau for kommunale udviklingsbidrag i 2013

  At fristen for indsendelse af forslag fra de politiske grupper til budget 2013 fastsættes til mandag den 3. september kl. 12.00.

  fold dette punkt ind Bilag
   

  Sagsnr. 12/11703
  2. Revisionsberetning vedrørende aktivitetsbestemte tilskud mv. i 2011
  fold dette punkt ind Resume
   

  Regionsrådet skal afgive en revisionspåtegnet redegørelse for aktiviteten på sundhedsområdet til Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse og til kommunalbestyrelserne i regionen. Dette skal ske senest 1. september 2012.

  Regionsrådet behandlede den 25. juni 2012 en redegørelse, der var udarbejdet for området, og besluttede at afgive redegørelsen til revisionen med henblik på udarbejdelse af revisionsberetning.

  Revisionsberetningen er nu udarbejdet og fremlægges til behandling. Revisionen har ikke fundet anledning til afgivelse af bemærkninger, som regionsrådet skal besvare over for tilsynsmyndigheden.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
   

  Regionsrådet skal senest 1. september 2012 afgive en revisionspåtegnet redegørelse for aktiviteten på sundhedsområdet til Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse og til kommunalbestyrelserne i regionen (jf. cirkulære nr. 104 af 21. december 2010 om statsligt, aktivitetsafhængigt tilskud i 2011 til regionerens sygehusvæsen mv. og cirkulære nr. 74 af 1. december 2008 om aktivitetsbestemt, kommunal medfinansiering på sundhedsområdet).

  På baggrund af regionens redegørelse har revisionsfirmaet Deloitte udarbejdet vedlagte revisionsberetning. Revisionsgennemgangen har ikke givet anledning til bemærkninger.

  Revisionen anbefaler dog:

  • At der sker en opstramning af brugeradministrationen i de enkelte patientadministrationssystemer - herunder periodisk gennemgang af brugerrettigheder.
  • At der fortsat bevares stort fokus på vigtigheden af korrekte registreringer og sikres implementering af og kendskab til de retningslinjer, som er vedtaget fra centralt hold.
  • At der på afdelingsniveau udarbejdes beskrivelser af de kontroller, der som minimum skal udføres til sikring af fuldstændighed i registreringer og datakvalitet, samt beskrivelse af, hvorledes kontrollerne dokumenteres.

  Konklusionen i revisionsberetninger er:

  • At de dispositioner, der er omfattet af indberetningen, er i overensstemmelse med meddelte bevillinger, love og andre forskrifter samt indgåede aftaler og sædvanlig praksis.
  • At tilskudsbetingelserne i cirkulære nr. 104 af 21. december 2010 om statsligt, aktivitetsafhængigt tilskud i alt væsentlighed er opfyldt.
  • At tilskudsbetingelserne i cirkulære nr. 74 af 1. december 2008 om aktivitetsbestemt, kommunal medfinansiering på sundhedsområdet i alt væsentlighed er opfyldt.
  • At de aktivitetsoplysninger, regionen har indberettet til ministeriet som grundlag for beregning af medfinansering fra kommunerne, er dokumenterede og rigtige.
  • At regionens forretningsgange, sagsbehandling, sagsopfølgning samt anvendelse af edb-systemer og rutiner for kvalitetssikring for de berørte områder i alt væsentlighed er hensigtsmæssige og betryggende.

  Revisionen anfører desuden, at regionen har valgt ikke at indhente en særlig revisionserklæring (3411 type B-erklæring) fra leverandørerne af patientadministrationssystemerne "Det Grønne System Classic", "GS!Open" og "RPAS". Revisionen kan derfor ikke udtale sig om de kontroller, som regionen har outsourcet til leverandørerne i relation til disse systemer. Revisionen kan tilslutte sig regionens beslutning om ikke at indhente den særlige revisionserklæring (3411 type B-erklæring) set i lyset af, at regionen fremadrettet indhenter en særlig revisorerklæring (3402 type 2-erklæring) vedrørende det nye patientadministrative system COSMIC.

  Revisionens anbefalinger vil blive behandlet således:

  • Opstramning af brugeradministrationen i patientadministrationssystemerne - herunder periodisk gennemgang af brugerrettigheder - vil blive behandlet i den nedsatte Registreringsgruppe, som har repræsentation fra både alle sygehuse og regionens it-afdeling.
  • Fortsat bevarelse af stort fokus på vigtigheden af korrekte registreringer samt implementering og udbredelse af kendskab til de udarbejdede retningslinjer vil blive behandlet dels ved årlige journalgennemgange, herunder vurdering af om afvigelser er af væsentlig karakter, og dels ved i Registreringsgruppen at opfordre sygehusrepræsentanterne til at sørge for implementering og udbredelse af kendskabet til de udarbejdede retningslinjer.
  • Beskrivelse af kontroller og af dokumentation af disse til sikring af fuldstændighed i registreringer og datakvalitet vil blive behandlet i Registreringsgruppen, som opfordres til at videregive opgaven til de enkelte sygehusafdelinger.

  For alle anbefalingerne gælder det, at der vil blive arbejdet med mulighederne for at sikre en øget synlighed af initiativerne, herunder en tydeligere dokumentation af de gennemførte initiativer.

  fold dette punkt ind Indstilling
   

  Det indstilles, at forretningsudvalget anbefaler regionsrådet:

  At revisionsberetningen tages til efterretning.

  At administrationen anmodes om at foretage de påtænkte initiativer, som beskrevet i dagsordensteksten.

  At redegørelsen, revisionsberetningen og en orientering om de påtænkte initiativer i relation til revisionens anbefalinger sendes til Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse, kommunalbestyrelserne i regionen og tilsynsmyndighederne i øvrigt.

  fold dette punkt ind Beslutning i Forretningsudvalget den 15-08-2012
   

  Indstillingen anbefales over for regionsrådet.

  fold dette punkt ind Bilag
   

  Sagsnr. 11/9168
  3. Bemærkninger til Rigsrevisionen vedr. indkøb af sygehusmedicin
  fold dette punkt ind Resume
   

  Rigsrevisor har efter anmodning fra Statsrevisorerne foretaget en undersøgelse af indkøb af sygehusmedicin, og Regionsrådet anmodes nu om bemærkninger til Rigsrevisionens beretning.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
   

  Regionernes udgifter til sygehusmedicin steg med 15 % fra 2006 til 2007. Regeringen og Danske Regioner nedsatte derfor en arbejdsgruppe, som skulle udarbejde forslag til, hvordan udgifterne til sygehusmedicin kunne reduceres. Regionernes nettoudgifter til sygehusmedicin steg fra ca. 3,9 mia. kr. i 2007 til ca. 4,9 mia. kr. i 2008 og udgjorde ca. 5,8 mia. kr. i 2010. Arbejdsgruppen afgav rapport i maj 2009 og anbefalede et referenceprissystem som i Norge og England, hvor sygehusmedicin ifølge rapporten er 7-10 % billigere end i Danmark.

  På baggrund af oplysningerne om, at medicinen kunne indkøbes til lavere priser, bl.a. i Norge og England, anmodede Statsrevisorerne om, at  der blev foretaget en undersøgelse af indkøb af sygehusmedicin.

  Regionsrådet i Region Syddanmark er blevet bedt om at komme med bemærkninger til Rigsrevisionens beretning vedr. indkøb af sygehusmedicin.

  Rigsrevisionens hovedkonklusioner:

  Regionerne afholder væsentlige udgifter til sygehusmedicin. Udgifterne har været markant stigende i en årrække. Udgifterne dækker over et betydeligt antal medicinprodukter, hvoraf få produkter økonomisk set udgør en stor andel af udgifterne.

  Sundhedsministeriet fulgte ikke anbefalingen om at tage udgangspunkt i et referenceprissystem, som det blev fremsat i arbejdsgruppens rapport. Kort tid efter, at rapporten blev offentliggjort, indgik ministeriet i stedet en prisaftale med Lægemiddelindustriforeningen (Lif). Aftalen skulle reducere priserne på de produkter, der leveres af Lif-medlemmer. Ministeriet har peget på, at årsager til at indgå en prisaftale var usikkerhed i forbindelse med de samlede gevinster af et referenceprissystem, og at Lif ikke ønskede et sådant system.

  Rigsrevisionen kan konstatere, at Sundhedsministeriet ikke har taget initiativ til at genforhandle prisaftalen, selv om den samlede rabat blev væsentligt lavere end forventet.

  Sundhedsministeriet har oplyst, at aftalen med Lif også havde til formål at tilgodese den forskende lægemiddelindustri, hvorfor dette er omtalt i aftaleteksten. Rigsrevisionen finder ikke umiddelbart, at dette hensyn er relevant at inddrage i grundlaget for prisaftalen.

  Regionerne har siden 2007 haft en fælles indkøbsorganisation for sygehusmedicin. Det er Rigsrevisionens opfattelse, at der dermed er etableret et tilfredsstillende grundlag for at opnå rabatter ved fælles indkøb og derved lavest mulige priser. Større indkøbsvolumen forudsætter en ensartet brug af sygehusmedicin på tværs af landets sygehuse. Regionerne kan opnå yderligere besparelser ved at sikre en større fremdrift i arbejdet med at standardisere brugen af medicin på tværs af regionerne.

  Rigsrevisionen finder samlet set, at Sundhedsministeriet og regionerne har iværksat initiativer, som bidrager til, at indkøb sker til lavest mulige priser, men at der stadig er behov for en øget indsats for at opnå lavest mulige priser og derved besparelser på udgifterne til sygehusmedicin.

  Statsrevisorernes bemærkninger

  Statsrevisorerne har afgivet sine bemærkninger til Rigsrevisors beretning, og de lægger vægt på følgende:

  Statsrevisorerne kritiserer:

  • at ministeriet indgik en prisaftale med Lif uden at inddrage Danske Regioner, som har større indsigt i anvendelse og indkøb af medicin
  • at ministeriet ikke har taget initiativ til at genforhandle prisaftalen med Lif, skønt den forventede rabat ikke fuldt ud er opnået.

  Statsrevisorerne konstaterer:

  • at ministeriet ikke fulgte arbejdsgruppens anbefaling
  • at ministeriet tog hensyn til, at Lif ikke ønskede et referenceprissystem, og at den indgåede prisaftale tog udgangspunkt i et aftaleudkast udarbejdet af Lif
  • at aftalen med Lif havde andre formål end at opnå lavere priser, bl.a. at støtte forskning i den danske lægemiddelindustri
  • at der fortsat er grundlag for at spare på udgifterne til sygehusmedicin
  • at regionerne har centraliseret indkøb af sygehusmedicin via Amgros, hvilket giver et godt grundlag for at opnå yderligere besparelser, såfremt der etableres mere ensartet brug af sygehusmedicin på tværs af regionerne.

  Region Syddanmarks bemærkninger til beretningen

  Det indstilles, at regionsrådet tager Rigsrevisionens konklusioner til efterretning og derudover bemærker:

  • At regionsrådet bakker op om Danske Regioners ønske om aktivt at blive inddraget i forhandlinger mellem ministeriet og lægemiddelindustrien om priserne på sygehusmedicin. Derudover ønsker regionsrådet, at Danske Regioner inddrages i processen, når Sundhedsministeriet skal analysere og overveje fremtidige rammer, der kan sikre lavere priser på sygehusmedicin.
    
  • At regionsrådet beklager den lukkede proces mellem Sundhedsministeriet og lægemiddelindustrien, som førte til den indgåede aftale og ønsker sig en mere åben proces ved indgåelse af fremtidige aftaler.
    
  • At regionsrådet er enig med Rigsrevisionen i, at hensynet til den forskende lægemiddelindustri ikke er relevant at inddrage i grundlaget for en prisaftale på sygehusmedicin. Regionsrådet er af den holdning, at når der laves indkøbsaftaler, så skal det være lavest mulige pris og fleksibilitet i valg af lægemidlerne, som skal være det primære sigte for aftalernes indgåelse.
    
  • At regionsrådet aktivt støtter det arbejde Amgros gør med at overvåge udviklingen på lægemiddelområdet, både den generelle overvågning og den mere specifikke på vegne af RADS. Dette arbejde ønskes også fremadrettet prioriteret.
    
  • At regionsrådet støtter op om intentionerne bag RADS. Region Syddanmark arbejder aktivt med at implementere de rekommandationer som RADS udarbejder. Regionsrådet forventer at RADS fremadrettet vil yde et væsentligt bidrag til at ensrette forbruget på området for særlig dyr sygehusmedicin.
  fold dette punkt ind Indstilling
   

  Det indstilles, at forretningsudvalget anbefaler regionsrådet:

  At regionsrådet i Region Syddanmark tager Rigsrevisionens konklusioner til efterretning.

  At regionsrådet afgiver høringssvar i overensstemmelse med forslagene i sagsfremstillingen. 

  fold dette punkt ind Beslutning i Forretningsudvalget den 15-08-2012
   

  Indstillingen anbefales over for regionsrådet.

  fold dette punkt ind Bilag
   

  Sagsnr. 10/18690
  4. Notat fra Rigsrevisionen om kvalitetsfondsprojekterne
  fold dette punkt ind Resume
   

  Rigsrevisionen har udarbejdet et notat i forbindelse med undersøgelsen af kvalitetsfondsprojekterne. I notatet beskrives bl.a., hvilke områder Rigsrevisor vil arbejde med i den kommende tid.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
   

  Rigsrevisionen har udarbejdet et notat i forbindelse med undersøgelsen af kvalitetsfondsprojekterne. Notatet er dels en opfølgning på en tidligere undersøgelse samt en tilkendegivelse af, hvad kommende beretninger og notater vil omhandle.

  I notatet konkluderer Rigsrevisor, at Sundhedsministeriets tiltag for at styre rammerne i kvalitetsfondsprojekterne er tilfredsstillende, og vil ikke undersøge dette forhold yderligere. Rigsrevisor vil dog fortsat følge op på, om Sundhedsministeriet sikrer, at regionerne lever op til tilsagnsbetingelserne.

  Rigsrevisor gør i notatet specifikt opmærksom på, at Region Syddanmark ikke har en visiteret adgang til akutmodtagelser, og at dette efter Rigsrevisors vurdering er i strid med tilsagnsbetingelserne for støtte til kvalitetsfondsprojekter.

  Det kommende arbejde for Rigsrevisor vil bestå af følgende områder:

  • Sundhedsministeriets tilsyn med, at Det Nye Universitetshospital i Aarhus (DNU) lever op til tilsagnsbetingelserne og det overordnede formål med kvalitetsfondsbevillingerne.
  • Sundhedsministeriets arbejde med at sikre, at regionerne lever op til betingelserne for tilsagn.

  Rigsrevisionens opfølgning på disse to punkter vil ske i et notat. Rigsrevisor vil desuden lave en beretning på følgende områder:

  • Regionernes arbejde med at risikostyre byggerierne og opbygge kompetente byggeorganisationer.
  • Regionernes arbejde med at indtænke effektiviseringer af driften i byggedesign.

  Notatet fra Rigsrevisionen blev behandlet på Statsrevisionernes møde den 20. juni 2012. Statsrevisorerne konstaterer, at der fortsat er behov for, at regionerne som bygherrer styrker risikostyringen og byggeorganisationen i sygehusbyggerierne, hvilket Rigsrevisor vil følge op på i en kommende beretning. Statsrevisorerne finder det problematisk, at der ikke er tilstrækkelig klarhed over forudsætningerne for regionernes egenfinansiering ud over den tildelte tilsagnsramme. Dette indebærer risiko for, at pris, kvalitet og betingelser for sygehusbyggerierne ikke bliver som forudsat.

  Det bemærkes, at Innovationsudvalget løbende vil blive orienteret om Rigsrevisionens arbejde.

  fold dette punkt ind Indstilling
   

  Det indstilles, at forretningsudvalget anbefaler regionsrådet:

  At orienteringen tages til efterretning.

  fold dette punkt ind Beslutning i Innovationsudvalget den 14-06-2012
   

  Udvalget anbefaler regionsrådet at orienteringen tages til efterretning.

  fold dette punkt ind Beslutning i Forretningsudvalget den 15-08-2012
   

  Indstillingen anbefales over for regionsrådet.

  fold dette punkt ind Bilag
   

  Sagsnr. 11/2454
  5. Nyt universitetshospital i Odense – revideret styringsmanual
  fold dette punkt ind Resume
   

  Der udarbejdes en styringsmanual for hvert større anlægsprojekt, som beskriver, hvordan de centrale dele af byggeprocessen tilrettelægges og styres. Den første version af styringsmanualen for det nye universitetshospital i Odense (Nyt OUH) er fra august 2010. Styringsmanualen fremlægges her i en revideret og opdateret udgave.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
   

  Der er fem hovedprincipper for økonomisk styring af større anlægsprojekter, som regionerne skal følge. Et af disse er udarbejdelse af en styringsmanual. Der udarbejdes en styringsmanual for hvert større anlægsprojekt, som beskriver, hvordan de centrale dele af byggeprocessen tilrettelægges og styres, herunder den løbende økonomiopfølgning og -rapportering. Styringsmanualen udmønter overvågningsansvaret for den politiske ledelse, og der fastlægges pejlemærker for, hvordan og på hvilke tidspunkter der rapporteres til den politiske ledelse. Styringsmanualen godkendes i regionsrådet.

  Regionsrådet tiltrådte den første udgave af styringsmanualen for Nyt OUH på sit møde i august 2010. En række forhold har medført behov for og afspejles i en revision af styringsmanualen:

  • Konsortiet Medic OUH er tildelt totalrådgivningen med et tilhørende projekt for Nyt OUH.
  • Region Syddanmark har modtaget endeligt tilsagn fra Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse til medfinansiering af den somatiske del af Nyt OUH fra statens Kvalitetsfond.
  • Samtidig med at projektet har fået regeringens endelige tilsagn er det meddelt, at der skal udarbejdes en udgiftsprofil for projektet, som skal godkendes i ministeriet, og at der herefter på kvartalsbasis skal ske en kvartalsvis revisionspåtegnet rapportering. Rapporteringen skal overfor ministeriet vise, at projektet udvikler sig indenfor de definerede tidsmæssige og økonomiske rammer.
  • I forbindelse med det endelige tilsagn til medfinansiering med kvalitetsfondsmidler er der fra statsligt hold stillet krav om, at der beskrives en procedure for regionens håndtering af ændringsønsker med udgiftsønsker i den videre proces (change request).
  • Med vedtagelsen af budget 2012 har Region Syddanmark besluttet også at opføre såvel børn- og unge som voksenpsykiatri som en del af Nyt OUH. Det samlede byggeri skal gennemføres i en fælles projektorganisering under ledelse af Projektorganisationen for Nyt OUH.

  Derudover er der sket en generel opdatering af styringsmanualen for Nyt OUH.

  Med den reviderede styringsmanual fastlægges det i modsætning til, hvad der tidligere er politisk besluttet, at dispositionsforslaget for Nyt OUH forelægges til godkendelse i regionsrådet - dog uden projekteringsstop.

  fold dette punkt ind Indstilling
   

  Det indstilles, at forretningsudvalget anbefaler regionsrådet:

  At vedlagte styringsmanual for Nyt OUH tiltrædes.

  fold dette punkt ind Beslutning i Innovationsudvalget den 14-06-2012
   

  Udvalget anbefaler indstillingen overfor regionsrådet.

  fold dette punkt ind Beslutning i Forretningsudvalget den 15-08-2012
   

  Indstillingen anbefales over for regionsrådet.

  fold dette punkt ind Bilag
   

  Sagsnr. 12/15445
  6. Udvidelse af sengetallet på Børne- og ungdomspsykiatrisk afdeling i Odense
  fold dette punkt ind Resume
   

  Som konsekvens af anbefalinger i psykiatriplanen og specialeplanen for psykiatrien skal sengetallet for børne- og ungdomspsykiatrien udvides fra 8 til 22 senge. Udvidelsen kan ikke afvente indflytning i Nyt OUH, der tidligst kan ske i 2019.

  Der er udarbejdet forslag til en hurtig og let bygningsløsning i tilknytning til de nuværende bygninger. Det vil koste ca. 26 mio. kr. og vil kunne stå færdigt allerede i september 2013. Projektet finansieres indenfor psykiatriens nuværende anlægsrammer, og de driftsøkonomiske konsekvenser vil blive håndteret indenfor sygehusets nuværende samlede budget.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
   

  Psykiatriplanen og specialeplanen for psykiatrien, som regionsrådet tidligere har vedtaget, indebærer samlet en større udvidelse af sengetallet ved Børne- og Ungdomspsykiatrisk (B&U) afdeling i Odense:

  • Psykiatriplanen hæver B&U’s aldersgrænse i Odense fra den nuværende aldersgrænse på 17+ til 19+ år. Med den øgede aldersgrænse flyttes patienter fra psykiatrien til Børne- og Ungdomspsykiatrien i Odense.
  • Børnesengene (op til 14 år) flyttes fra Kolding til Odense jf. psykiatriplanen.
  • Indlagte B&U-patienter, der lider af spiseforstyrrelser, samles på to afdelinger i henholdsvis Kolding (fra 2014 i Aabenraa) og i Odense jf. specialeplanen.
  • Endelig er sengepladserne ved Børne- og Ungdomspsykiatrien efter den seneste revision af psykiatriplanen fra oktober 2010 samlet på 3 B&U-sengeafdelinger i modsætning til tidligere 4 sengeafdelinger.

  Antallet af sengestuer ved B&U i Odense vil samlet set skulle hæves fra 8 til 22 senge. De 14 ekstra senge fjernes fra andre Børne- og Ungdomspsykiatriske afdelinger i regionen (især Kolding) og fra psykiatrien i Odense. Samlet set fastholdes det nuværende samlede sengetal.

  Udover et øget antal indlæggelser vil der, som følge af den højere aldersgrænse, også være øget ambulant aktivitet, ligesom der vil være behov for et lidt større areal til at betjene hele aldersspektret i akutmodtagelsen på en hensigtsmæssig måde.

  Denne udvidelse vil ikke kunne håndteres indenfor de eksisterende fysiske rammer, og udvidelsen kan ikke afvente indflytning i Nyt OUH (p.t. forventet i 2019).

  Børnesengene, som skal overflyttes fra Kolding, skal flyttes senest, når sengefunktionen ved B&U i Kolding lukkes ned i 2014, samtidig med at ungesengene flyttes til Aabenraa. Tilpasning til specialeplanen, herunder samling af spiseforstyrrelsesopgaven i Odense og Kolding/Aabenraa, skal også effektueres nu og kan ikke vente 7 år.

  Anlægsmæssig løsning

  Da der er behov for en hurtig løsning, og da det kun vil være for en 7-årig periode, anbefales det at vælge en pavillon-løsning for projektet. En pavillon-løsning vil kunne etableres på under 1 år, og der er potentielt mulighed for at genbruge dele af byggeriet i anden regional sammenhæng efter de 7 års brug ved B&U i Odense. Konkret vil projektet kunne udnytte en option på køb af flere pavilloner, hvilket er en del af en kontrakt på pavillonkøb, som OUH i anden anlægssag har indgået tidligere i 2012. Muligheden anses både for økonomisk fornuftig, og samtidig spares der ca. 5 måneder på anlægstiden, hvilket i denne sammenhæng anses for meget væsentlig.

  Der er udarbejdet et byggeprogram, der beskriver en anlægsmæssig løsning, hvor udvidelsen sker ved en tilbygning, der kobles på enden af 2 af de eksisterende bygninger i B&U-afdelingen, og skaber et afgrænset og skærmet miljø for de samlede sengefunktioner. Generalplanens arealstandarder har i dette projekt været anvendt som vejledende, men ikke et ufravigeligt krav. Det har været nødvendigt for at kunne gennemføre projektet på den nuværende matrikel og så hurtigt som muligt. Den valgte løsning er dog både funktionelt, driftsmæssigt og sikkerhedsmæssigt fuldt forsvarlig og vil på flere punkter blive opfattet som forbedringer i forhold til den nuværende standard på afdelingen.

  Der henvises til vedlagte resume af byggeprogrammet. 

  Anlægsøkonomiske konsekvenser

  Samlet tilbygges ca. 1200 kvm., og der gennemføres tilpasninger af de eksisterende fysiske rammer. Det forventes at koste 25,939 mio. kr., som foreslås finansieret indenfor psykiatriens anlægsrammer i 2012 fordelt med:

  • 7,4 mio. kr. fra konsolideringsrammen
  • 17,718 mio. kr. fra lokalpsykiatrirammen
  • 0,821 mio. kr. fra rammen til midlertidige sikringsforanstaltninger

  Det vil ikke få konsekvenser for takten i etableringen af lokalpsykiatriske centre, at der anvendes midler fra lokalpsykiatrirammen, da de kommende års lokalpsykiatriske centre alle baseres på lejemål. På rammen til midlertidige sikringsforanstaltninger, er der et resterende rådighedsbeløb, da projektet viste sig billigere at gennemføre end oprindeligt forudsat. Beløbet på de 0,821 mio. kr. svarer til de udgifter til forskellige sikringsforanstaltninger, der indgår i projektet.

  Det foreslås, at psykiatri- og socialdirektøren bemyndiges til at indgå kontrakt om anskaffelse af pavilloner indenfor den afsatte anlægsbevilling.

  Driftsøkonomiske konsekvenser

  For nybyggeriet fastsættes de afledte tekniske driftsudgifter til det udvidede areal til kr. 1.066.000 årligt (inkl. ejendomsskatter) ud fra den aftalte afregningsmodel.

  Sygehuset vil tilsvarende få reduceret budgettet til tekniske driftsudgifter, i takt med at de fraflyttede arealer reelt kan tages ud af psykiatriens drift. Det har ikke været muligt på nuværende tidspunkt præcist at udskille de konkrete arealmæssige konsekvenser på de afdelinger, der afgiver aktiviteter til denne udbygning af B&U i Odense. Det vil indgå i den samlede op- og nedjustering af afledte tekniske udgifter i forbindelse med de kommende års åbninger og lukninger af afdelinger i psykiatrien.

  Udvidelsen af antallet af senge ved Børne- og Ungdomspsykiatrien i Odense sker i overensstemmelse med psykiatriplanen og specialeplanen samt beslutninger om regulering af aldersgrænser mellem børne- og ungeområdet og almenpsykiatrien. De driftsøkonomiske konsekvenser vil i overensstemmelse hermed blive håndteret inden for psykiatrisygehusets samlede budgetramme.

  Personalemæssige konsekvenser

  Der vil blive igangsat en proces for flytning af personale til Odense. Processen vil følge retningslinjerne i "Rammer for håndtering af organisationsændringer, der medfører bortfald eller flytning af stillinger". Der vil blive koordineret omkring de berørte stillinger, og undervejs inddrages og informeres Fælles MED-udvalg og de berørte Lokale MED-udvalg om personaleprocessen.

  fold dette punkt ind Indstilling
   

  Det indstilles, at forretningsudvalget anbefaler regionsrådet:

  At byggeprogrammet for udvidelse af sengetallet ved B&U i Odense fra 8 til 22 pladser godkendes.

  At der afsættes og frigives rådighedsbeløb på 25,939 mio. kr. (indeks 124,9) i 2012, finansieret af afsatte rådighedsbeløb i 2012 vedr. konsolideringsrammen med 7,4 mio. kr., vedr. lokalpsykiatrirammen med 17,718 mio. kr. og vedr. sikkerhedsforanstaltninger med 0,821 mio. kr.

  At der meddeles anlægsbevilling til projektet på 25,939 mio. kr. (indeks 124,9) og i sammenhæng med finansieringen en negativ anlægsbevilling på -7,4 mio. kr. vedr. konsolideringsrammen.

  At psykiatri- og socialdirektøren bemyndiges til at indgå kontrakt om anskaffelse af pavilloner indenfor den meddelte anlægsbevilling.

  At der tilføres sygehuset 0,355 mio. kr. i 2013 og 1,066 mio. kr. i 2014 og fremefter til de øgede tekniske driftsudgifter som følge af det øgede areal, finansieret af børne- og ungepuljen.

  fold dette punkt ind Beslutning i Forretningsudvalget den 15-08-2012
   

  Indstillingen anbefales over for regionsrådet.

  fold dette punkt ind Bilag
   

  Sagsnr. 12/12467
  7. Forbedret ventilation på psykiatrisk afdeling i Odense
  fold dette punkt ind Resume
   

  Psykiatrien har fået et påbud fra Arbejdstilsynet om forbedring af ventilationen på vagtstuerne på sengeafsnittene i Odense, der vil koste 2,5 mio. kr. at efterkomme. Projektet kan finansieres indenfor psykiatriens konsolideringsramme på anlægsbudgettet for 2012.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
   

  Arbejdstilsynet har givet Psykiatrisk Afdeling Odense påbud om at forbedre lufttilførslen til vagtstuerne i de enkelte afsnit. Med de aktiviteter, der skal foregå i rummet, og med de maskiner, der nødvendigvis skal fungere i rummet, er der pt. en utilstrækkelig tilførsel af luft i vagtstuerne. Der arbejdes for tiden med løsninger i en af vagtstuerne sammen med en ekstern rådgiver mhp. en optimering af ventilationsanlægget. Løsningen har opsættende virkning for øvrige afsnit. Samlet set forventes der en udgift til udbedring af problemerne på 2,5 mio. kr. 

  Det indstilles på den baggrund, at der frigives et  rådighedsbeløb og frigives en anlægsbevilling på 2,5 mio. kr. i indeværende år. Projektet finansieres af konsolideringsrammen i 2012. Psykiatri- og socialdirektøren er bemyndiget til at godkende licitationsresultatet vedr. projekter, der er finansieret af konsolideringsrammen.

   
  fold dette punkt ind Indstilling
   

  Det indstilles, at forretningsudvalget anbefaler regionsrådet:

  At løsning af myndighedskrav i forhold til ventilationsanlæg på Psykiatrisk Afdeling, OUH, godkendes, jf. sagsfremstillingen.

  At der afsættes og frigives et rådighedsbeløb på 2,5 mio. kr. i 2012 til myndighedskrav vedr. ventilationsanlæg, finansieret af konsolideringsrammen i 2012.

  At der meddeles anlægsbevilling på 2,5 mio. kr. (indeks 124,9) til formålet og modsvarende -2,5 mio. kr. vedr. konsolideringsrammen i 2012.

  fold dette punkt ind Beslutning i Forretningsudvalget den 15-08-2012
   

  Indstillingen anbefales over for regionsrådet.


  Sagsnr. 12/3197
  8. Organisatorisk udskillelse af specialuddannelsen i psykiatrisk sygepleje fra Koncern HR til Psykiatrien i Region Syddanmark
  fold dette punkt ind Resume
   

  Der anbefales en organisatorisk udskillelse af specialuddannelsen for psykiatrisk sygepleje til Psykiatrien i Region Syddanmark pr. 1. september 2012.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
   

  Specialuddannelsen i psykiatrisk sygepleje flyttede fysisk fra Vejle til Middelfart i sommeren 2011.

  Med henblik på at skabe større sammenhæng og synergi mellem uddannelsen og de strategiske målsætninger, initiativer og beslutninger i psykiatrisygehuset foreslås en organisatorisk udskillelse af specialuddannelsen fra Koncern HR til Psykiatrien i Region Syddanmark pr. 1. september 2012.

  Der vil ved den organisatoriske udskillelse ikke ske en overførsel af budgetmidler, idet udgifterne i forbindelse med uddannelsen bliver fuldt ud dækket af den kursusafgift, der opkræves hos de afdelinger, der har studerende på uddannelsen.

  Der ændres ikke i opgaverne for specialuddannelsens medarbejdere. Der er alene tale om en referenceændring fra Koncern HR til Psykiatrien i Region Syddanmark.

  Såfremt regionsrådet tilslutter sig ovennævnte forslag, skal Uddannelsesrådet for Specialuddannelsen i Psykiatrisk Sygepleje sørge for, at forretningsorden for udvalget revideres, således at den afspejler det nye organisatoriske tilhørsforhold.

  Den organisatoriske udskillelse har været forelagt relevante MED-udvalg. Sammenfatning af MED-udvalgenes kommentarer er vedlagt til orientering.

  fold dette punkt ind Indstilling
   

  Det indstilles, at forretningsudvalget anbefaler regionsrådet:

  At specialuddannelsen for psykiatrisk sygepleje udskilles fra Koncern HR til Psykiatrien i Region Syddanmark med virkning pr. 1. september 2012.

  fold dette punkt ind Beslutning i Forretningsudvalget den 15-08-2012
   

  Indstillingen anbefales over for regionsrådet.

  fold dette punkt ind Bilag
   

  Sagsnr. 12/503
  9. Indstillinger og orientering fra Vækstforum
  fold dette punkt ind Resume
   

  Region Syddanmarks Vækstforum drøftede på sit møde den 19. juni 2012 bl.a. status på afviklingen af Syddansk Turisme og etableringen af Visit Syddanmark, fremtidig organisering af turismen, vækstpartnerskab med regeringen, status på Vækstforums talentsatsning og mulige nye tiltag, resultater fra reviews og porteføljestyring samt den regionale indsats for at samle den grønne offshore klynge.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
   

  Status på afviklingen af Syddansk Turisme og etableringen af Visit Syddanmark

  Status på afviklingen af Syddansk Turisme og etablering af Visit Syddanmark har været behandlet i regionsrådet den 25. juni 2012, hvor regionsrådet besluttede at bevilge 3,335 mio. kr. af de regionale erhvervsudviklingsmidler afsat i 2012 til afvikling af alle aktiviteter i Syddansk Turisme med undtagelse af erhvervsturisme, Inspiring Denmark.

  Regionsrådet besluttede endvidere, at de 9.642.200 kr., der tidligere var bevilget til Visit Syddanmark bortfalder og tilbageføres til de regionale erhvervsudviklingsmidler afsat i 2012, idet Visit Syddanmark ikke blev stiftet.

  Den fremtidige organisering af turismen

  Vækstforum besluttede på sit møde den 19. juni 2012 at nedsætte et koordineringsudvalg bestående af repræsentanter fra destinationerne, erhvervsorganisationerne, regionen og Visit Denmark, som mødes ca. 2-4 gange årligt. Udvalget får ikke bevilget penge.

  Koordineringsudvalgets opgaver bliver at:

  • Sikre koordinering mellem regionalt og statsligt niveau.
  • Koordinere ansøgninger til Vækstforum inden ansøgning til Vækstforum.
  • Koordinere projektudvikling ift. statslige programmer.
  • Erfaringsudveksle om destinationsudvikling, eksempelvis organisationsdannelse, digital formidling, tema- og produktudvikling.
  • Koordinere andet samarbejde på tværs af destinationerne.
  • Igangsætte analyser og udveksle viden om nyeste analyser og tendenser på området.
  • Drøfte påtænkte initiativer der kan fremme turismeindsatsen

  Inspiring Denmark

  Inspiring Denmark er et projekt, der har fokus på erhvervsturisme. Projektet er juridisk placeret i den eksisterende fond, Syddansk Turisme. Det foreslås, at fonden bibeholdes, da det er teknisk og juridisk mest fordelagtigt, men med Inspiring Denmark som eneste aktivitet. Der foretages en revision af vedtægterne, så de passer med det fremtidige sigte for Inspiring Denmark.

  Inspiring Denmark skal i fremtiden varetage følgende opgaver:

  • Tiltrække internationale erhvervsturister til regionen.
  • Videreføre markedsføringstiltag indenfor erhvervsturismen
  • Vejlede og sparre med aktører om udvikling og innovation inden for erhvervsturismen.

  I det vedlagte bilag findes en uddybet beskrivelse af, hvilke aktiviteter Inspiring Denmark vil gennemføre.

   

  Forslag til finansiering:

  • Basisbevilling fra Vækstforum/regionsrådet på 2 mio. kr. årligt i 3 år 2013-2015, i alt 6 mio. kr.
  • Støtte fra Vækstforum/regionsrådet på baggrund af konkrete projektansøgninger. En ansøgning er under udarbejdelse. Ansøgningen forventes behandlet på Vækstforums septembermøde 2012 og regionsrådets møde i november 2012.
  • Nationale erhvervsturismemidler (f.eks. MeetDenmark)
  • Kommuner
  • Privat medfinansiering (hoteller, konferencecentre og øvrige).

  Vækstforum besluttede at indstille en basisbevilling på 2 mio. kr. årligt i 3 år 2013-2015, i alt 6 mio. kr. til godkendelse i regionsrådet. Indstillingen er under forudsætning af, at Vækstforums formandskab godkender en redegørelse for de juridiske forhold omkring Fonden for Syddansk Turisme og erhvervsturisme/Inspiring Denmark.

  Vækstpartnerskab med regeringen

  Vækstforums formandskab mødtes den 23. maj 2012 med erhvervs- og vækstministeren, uddannelsesministeren og minister for by, bolig og landdistrikter for at indgå aftale om vækstpartnerskab og drøfte de nationale og regionale rammer for at styrke innovation og vækst.

  På mødet blev der drøftet en række emner, herunder at Vækstforum ønsker et mere forpligtende samarbejde med staten om at styrke de regionale fyrtårne - energieffektivisering, grøn offshore, velfærdsteknologi og design. Formandskabet påpegede i den forbindelse, at finansiering via det kommende EU regional- og socialfondsprogram er afgørende for at sikre omstillingsmuligheder for erhvervslivet.

  Det blev også drøftet, at Vækstforum ønsker et forpligtende samarbejde med staten om den bredere omstilling af regionens produktionserhverv samt om løsningen af de generelle uddannelsesudfordringer i regionen.

  Selve aftalen har karakter af en generel ramme for samarbejde. Det skyldes, at regeringen pt. arbejder med at formulere den kommende erhvervs- og vækstpolitik, som på sigt skal understøttes af konkrete tiltag fra regeringens side. Som plan for udmøntning af aftalen havde sekretariatet foreslået Vækstforum at fokusere på en række initiativer bl.a. inden for velfærdsteknologi, energi og design. Vækstforum besluttede på mødet at tage resultatet af vækstpartnerskabsforhandlingerne til efterretning og godkendte forslagene til opfølgning på aftalen.

  Status på Vækstforums talentsatsning og nye tiltag

  Der blev afholdt fælles kick-off konference for den samlede talentsatsning den 27. juni 2012.

  I forbindelse med Vækstforums godkendelse af Talentprojektet drøftedes behovet for yderligere tiltag. Vækstforumsekretariatet har derfor lavet en undersøgelse, der peger på, at der er behov for yderligere tiltag. Vækstforum besluttede, at potentielle ansøgere inviteres til at byde ind på tre supplerende tiltag gennem en ansøgningsrunde:

  • Omskoling af ledige akademikere, så de opnår kvalifikationer, der efterspørges af det private erhvervsliv.
  • Opkvalificering af lavtuddannede ansatte, så deres kompetencer matcher virksomhedernes behov
  • Opkvalificering af personer med erhvervsuddannelse eller kort videregående uddannelse med henblik på at styrke virksomhedernes efterspørgsel efter arbejdskraft

  I forlængelse af bl.a. regionsrådets temadrøftelse om talent den 23. april 2012, blev det desuden foreslået at undersøge muligheden for at oprette en paraplyorganisation, der kan samle de mange aktører, der har interesse i arbejdet med at tiltrække og fastholde højtkvalificeret arbejdskraft. Vækstforum tilsluttede sig bestræbelserne på at styrke rammebetingelserne for højtuddannet arbejdskraft, herunder afdækning af mulighederne for etablering af en forening.

  Resultater fra reviews og porteføljestyring

  Vækstforum har igangsat udviklingen af en model for review og porteføljestyring. Modellen er baseret på eksternt review af Vækstforumprojekter med en samlet bevilling på over 1 mio. kr., som har været i gang i mindst 1 år. Modellen skal give et samlet overblik over sammenhængen mellem projekternes resultater og påvirkning af målene på forretningsområderne.

  På mødet i Vækstforum blev hovedresultaterne vedrørende afrapportering af reviews samt model for opfølgning på, og afrapportering af, projekternes resultater og effekter præsenteret. Det overordnede billede er, at:

  • Overordnet set skaber projekterne resultater og effekter for de deltagende virksomheder.
  • Fokusering og involvering af partnerkredsen har betydning for projekternes effektskabelse.
  • For de store og strategiske projekter opleves projektlederne generelt kvalificerede, hvilket har stor betydning for projekternes effektskabelse.
  • Projekternes målsætninger er generelt for ustrukturerede og ofte svære at følge konkret op på.

  Vækstforum godkendte reviews og model for afrapportering, og på Vækstforums møde i september vil der blive fremlagt konkrete forslag til opfølgning.

  Den regionale indsats for at samle den grønne offshore klynge

  Virksomhederne i den grønne offshore sektor har gennem længere tid ønsket, at man samler de eksisterende erhvervsorganisationer i én samlet klynge for at styrke den nationale sammenhæng i sektoren.


  Der er i dag flere organisationer i regionen, der arbejder med grøn offshore energi: Offshore Center Danmark (OCD), LORC, Alliancen for Grøn Offshore Energi og senest Green Offshore Center (GOC). Alle fire organisationer har bidraget til et samlet beslutningsgrundlag for en fusion, der skal resultere i én stærk grøn offshore klynge med kompetencer indenfor hele den grønne offshore værdikæde. LORC vil dog først afvente endelig godkendelse af deres bevillinger, herunder GreenLab, inden de beslutter om de vil deltage i den nye klynge.

  Der er nedsat en styregruppe bestående af OCDs bestyrelse, GOCs styregruppe og regionen (repræsenterer Alliancen for Grøn Offshore Energi). Planen er, at den nye grønne offshore klynge skal være etableret i september 2012.

  Vækstforum besluttede, at Vækstforum på sit kommende møde i september skal forelægges en ansøgning vedr. etableringen af en stærk grøn offshore klynge. Der var enighed om, at Vækstforum til formålet indstiller til regionsrådet, at regionsrådet reserverer 20 mio. kr. af de regionale erhvervsudviklingsmidler afsat i 2012 med det formål at understøtte etableringen og udviklingen af klyngen.


  Markedsføringskonsortier til Syddanmark

  Regionsrådet har tidligere reserveret to gange 4 mio. kr. til at medfinansiere markedsføringskonsortier inden for design samt velfærdsteknologiske løsninger. Regionsrådet bemyndigede Vækstforums formandskab til at udmønte midlerne på baggrund af konkrete ansøgninger.

  Vækstforums formandskab behandlede de to ansøgninger, som begge fik tilsagn idet de forankres i Syddanmark. Designkonsortier på Designskolen i Kolding i tilknytning til klyngen Design2Innovate. Velfærdskonsortiet placeres i Odense, i tilknytning til den velfærdsteknologiske satsning.

  Offentlig-privat innovation

  Desuden behandlede Vækstforums formandskab for første gang fem ansøgninger til puljen til kommercialisering af offentlig-privat innovation. Fire projekter fik tilsagn heraf 3 indenfor velfærdsteknologi og 1 indenfor energi.

   

  Indkomne ansøgninger

  Vækstforum behandlede desuden 3 projektansøgninger til Vækstforum samt 1 ansøgning under Grøn Vækst Programmet, som havde søgt om medfinansiering fra de regionale erhvervsudviklingsmidler. Projekterne er indstillet til endelig beslutning i regionsrådet, og der er vedlagt et bilag med et kort resumé af projekterne.

  fold dette punkt ind Indstilling
   

  Vækstforum indstiller til regionsrådet

  Vedr. erhvervsturisme – Inspiring Denmark:

  • At regionsrådet bevilger en basisbevilling på 2 mio. kr. årligt i 2013, 2014 og 2015, i alt 6 mio. kr. fra de regionale erhvervsudviklingsmidler afsat i 2012 til Inspiring Denmark.
  • At det forudsættes, af der foretages revision af vedtægter samt nyudpegning af bestyrelse.
  • At det forudsættes at Vækstforums formandskab godkender en redegørelse for de juridiske forhold omkring Fonden for Syddansk Turisme og erhvervsturisme/Inspiring Denmark.

  Vedr. vækstpartnerskab med regeringen:

  • At regionsrådet tager orienteringen til efterretning.

  Vedr. status på talentsatsningen og nye tiltag:

  • At regionsrådet tager orienteringen om status på talentsatsningen og nye tiltag til orientering.

  Vedr. resultater fra reviews og porteføljestyring:

  • At regionsrådet tager orienteringen til efterretning.

  Vedr. den regionale indsats for at samle den grønne offshore klynge:

  • At regionsrådet reserverer 20 mio. kr. fra de regionale erhvervsudviklingsmidler afsat i 2012 med henblik på at understøtte etableringen og udviklingen af klyngen. Midlerne udmøntes på baggrund af en konkret ansøgning.

  Vedr. projektet Green PET Lab:

  • At regionsrådet bevilger projektet støtte fra de regionale erhvervsudviklingsmidler på 1.137.607,53 kr. – bevillingen kan maksimalt udgøre 15 % af de godkendte støtteberettigede udgifter i perioden 1. juli 2012 til 31. december 2014.
  • At regionsrådet bevilger projektet støtte fra de regionale erhvervsudviklingsmidler på 4.521.863,70 kr. – bevillingen kan maksimalt udgøre 65 % af de godkendte støtteberettigede udgifter i perioden 1. januar 2015 til 30. juni 2017.
  • At det forudsættes, at de statsstøttevilkår, som vil fremgå af Erhvervsstyrelsens tilsagnsskrivelse for den første del af projektforløbet, også vil blive overholdt i den resterende del af projektforløbet dvs. fra den 1. januar 2015 til 30. juni 2017.
  • At det forudsættes, at de resultater og den viden, der opnås via projektet stilles til rådighed for offentligheden.

  Vedr. projektet SustainHort - Energioptimering i gartnerisektoren:

  • At regionsrådet bevilger projektet støtte fra de regionale erhvervsudviklingsmidler på 869.563,00 kr. – bevillingen kan maksimalt udgøre 8 % af de godkendte støtteberettigede udgifter.
  • At der indgås en samarbejdsaftale med Danish Energy Solutions. Aftalen skal være godkendt af vækstforumsekretariatet forud for udstedelse af tilsagn fra Erhvervsstyrelsen.
  • At det forudsættes, at de resultater og den viden, der opnås via projektet stilles til rådighed for offentligheden.

  Vedr. projektet Destinationsudvikling Sønderjylland:

  • At regionsrådet bevilger projektet støtte fra de regionale erhvervsudviklingsmidler på 2.761.810 kr. – bevillingen kan maksimalt udgøre 25 % af de godkendte støtteberettigede udgifter.
  • At det forudsættes, at de resultater og den viden, der opnås via projektet stilles til rådighed for offentligheden.
  • At projektet, inden den 1. oktober 2012, fremsender dokumentation til godkendelse i vækstforumsekretariatet for, at projektet koordinerer og erfaringsudveksler med øvrige destinationsprojekter i Syddanmark og med det etablerede turismekoordinationsudvalg.

  Vedr. projektet Jels Søbad – et rekreativt bæredygtigt univers:

  • At projektet modtager afslag, fordi projektet ikke har den fornødne regionale virksomhedsinddragelse, der skal til for at kunne skabe tilstrækkelig effekt på Vækstforums målsætninger.
  fold dette punkt ind Beslutning i Forretningsudvalget den 15-08-2012
   

  Indstillingen anbefales over for regionsrådet.

  fold dette punkt ind Bilag
   

  Sagsnr. 12/11407
  10. Life-Boats - En sejlende skulpturel installation i beton
  fold dette punkt ind Resume
   

  Projektet "Life-Boats" er et internationalt projekt, der består af tre planlagte sejlende skulpturer i ferrocement, hvoraf den første er udført.

  Den Selvejende Institution, Life-Boats, hjemmehørende i Fredericia, ansøger Region Syddanmarks Kulturpulje om 500.000 kr. til bygning af båd nr. 2.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
   

  Projektet Life-Boats omfatter tre sejlende kvindeformede skulpturer, som danner ramme om en innovativ og mobil europæisk kulturudveksling (Se også hjemmesiden: www.life-boats.com). Bådene repræsenterer et tredelt portræt af kvinden i forskellige stadier og tilstande: den unge kvinde, som er fyldt med længsel, den gravide kvinde og den ældre kvinde, som er fyldt med minder. Projektet er udviklet af billedkunstneren Marit Benthe Norheim fra Hjørring.

  Skulpturerne skal sejle med styrmand og passagerer ud på de europæiske kanaler. De har anløb i foreløbig tre byer i Region Syddanmark: Sønderborg, Aabenraa og Fredericia, men det er muligt at udvide projektet til at omfatte flere byer i Region Syddanmark. Miljørigtige opladelige el-motorer sørger for fremdrift. Den første skulpturbåd er finansieret med støtte fra bl.a. Kulturministeriet, Region Nordjylland, Kulturaftale Nordjylland, Frederikshavn og Hjørring kommuner og diverse fonde.

  Ansøgningen fra Den Selvejende Institution, Life-Boats, der er hjemmehørende i Fredericia, vedrører bygning af skulpturbåd nr. 2, som har navnet "Mit skib er ladet med liv", og hvor den gravide mave er kahyt. Skulpturbåden forventes klar i foråret 2013, såfremt de forventede bevillinger indgår. I hvert land skulpturen besøger, vil et antal børn blive bedt om at modellere selvportrætter i keramik. Af disse skal der skabes en mosaik med størst mulig mangfoldighed af nationer og kulturer. Selvportrætterne samles ind, når skulpturen ankommer til de forskellige havne og limes på plads inde i kahytten. Projektet forventer en omfattende presse- og mediedækning.

  Der søges om støtte på 500.000 kr til bygning af båd nr. 2. Det samlede budget for projektet på 6,9 mio. kr. dækker samtlige tre skulpturbåde, som forudsættes finansieret med bidrag fra anerkendte fonde og kommuner m.v. Projektet er en del af programmet for Sønderborg som europæisk kulturhovedstad i 2017, og et eventuelt tilskud fra regionens kulturpulje, vil blive opgjort som en del af regionens medfinansiering af  Sønderborg 2017.

  Eventuelt tilskud kan disponeres fra de ikke forbrugte kulturmidler i 2011 på 3 mio. kr. og vedrører således ikke kulturmidler, der er afsat til ansøgninger vedrørende den nye kulturstrategi 2012-2015. I 2012 er der 7 mio. kr. til implementering af den nye kulturstrategi.

  fold dette punkt ind Indstilling
   

  Det indstilles, at forretningsudvalget anbefaler regionsrådet:

  At der ydes tilskud fra Regionsrådets Kulturpulje på 500.000 kr. til Den Selvejende Institution, Life-Boats. Midlerne skal bruges til udvikling og bygning af den anden af de tre Life-Boats skulpturer, idet det er en forudsætning, at den forudsatte finansiering fremskaffes inden udgangen af 2012.

  fold dette punkt ind Beslutning i Udvalget for Regional Udvikling den 18-06-2012
   

  Indstillingen anbefales over for regionsrådet.

  fold dette punkt ind Beslutning i Forretningsudvalget den 15-08-2012
   

  Forretningsudvalget indstiller til regionsrådet, at der ydes tilskud fra regionsrådets kulturpulje på 500.000 kr. til Den Selvejende Institution, Life-Boats. Midlerne skal bruges til udvikling og bygning af den anden af de tre Life-Boats.

  fold dette punkt ind Bilag
   

  Sagsnr. 12/12403
  11. Kulturelt indslag fra Region Syddanmark ved ”Guangdong International Week on Cooperation and Exchanges”
  fold dette punkt ind Resume
   

  Region Syddanmark er inviteret til at deltage i ”International Week on Cooperation and Exchanges” i den kinesiske samarbejdsprovins Guangdong den 25. - 30. november 2012 med en officiel delegation og et kulturelt indslag. Det foreslås, at Ingrid Kristensens Danseteater inviteres til at deltage i arrangementet med deres H. C. Andersen-performances som repræsentant for Region Syddanmark.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
   

  Region Syddanmarks kinesiske samarbejdsprovins, Guangdong, har inviteret regionen til at deltage i arrangementet "International Week on Cooperation and Exchanges" den 25. - 30. november 2012. Arrangementet sætter fokus på udviklingen af Guangdong-provinsens internationale samarbejdsrelationer. Derudover er alle provinsens over 20 samarbejdsregioner inviteret til at sende et kulturelt indslag. Regionsrådet besluttede mødet den 25. juni 2012, at regionen skulle sende en delegation til arrangementet.

  Det foreslås, at der afsættes 100.000 kr. af de ikke forbrugte kulturmidler for 2011, der blev overført til 2012. Således får regionen mulighed for at bidrage med et kulturelt indslag til arrangementet. Formålet med det kulturelle indslag vil være at synliggøre Region Syddanmark og regionens engagement i samarbejdet med Guangdong-provinsen.

  Det foreslås, at Ingrid Kristensens Danseteater fra Odense, der tidligere har modtaget et tilskud på 500.000 kr. fra kulturpuljen til projektet PUSS Syddanmark/Sans og Dans, inviteres til at deltage på Region Syddanmarks vegne med en tilpasset version af deres H. C. Andersen-performances.

  De kinesiske værter dækker udgifter til hotel, forplejning og lokal transport. Beløbet på 100.000 kr. skal dække de optrædendes udgifter til flybilletter, vaccinationer mv. forbundet med rejsen samt evt. honorar.

  fold dette punkt ind Indstilling
   

  Det indstilles, at forretningsudvalget anbefaler regionsrådet:

  At der afsættes 100.000 kr. af de ikke forbrugte kulturmidler for 2011, der blev overført til 2012. Det vil muliggøre, at Ingrid Kristensens Danseteater, på vegne af Region Syddanmark, kan deltage som kulturelt indslag ved arrangementet.

  fold dette punkt ind Beslutning i Udvalget for Regional Udvikling den 18-06-2012
   

  Indstillingen anbefales over for regionsrådet.
   

  fold dette punkt ind Beslutning i Forretningsudvalget den 15-08-2012
   

  Indstillingen anbefales over for regionsrådet.


  Sagsnr. 10/11910
  12. Sydbo - licitationsresultat
  fold dette punkt ind Resume
   

  På baggrund af forøgede krav til energiklasse mv. er opførelse af erstatningsbyggeri til Sydbo blevet 4,0 mio. kr. dyrere end budgetteret. Licitationsresultatet søges godkendt, og der søges om tillæg på 4,0 mio. kr. til anlægsbevillingen.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
   

  Regionsrådet godkendte den 28. februar 2011, at der indgås aftale om køb af en grund i Stenstrup til erstatningsbyggeri for Sydbo. Regionsrådet godkendte endvidere resumé af byggeprogram, og meddelte en anlægsbevilling på 54,221 mio. kr. til grundkøb, nybyggeri mv.

  Af byggeprogrammet fremgik det, at der skulle opføres i alt ca. 2.120 m2 netto, svarende til brutto ca. 3.300 m2, og at der efterfølgende skulle udarbejdes en lokalplan.

  Svendborg Kommune har efterfølgende besluttet, at alle nye lokalplaner skal indeholde krav om, at nybyggeri skal opføres efter bygningsreglementets energiklasse 2015. Beslutningen betyder dels, at byggeriet til Sydbo skal opføres med en større vægtykkelse, således at der skal opføres brutto 3.400 m2 for at opnå et nettoareal på 2.120 m2. Og dels at kvadratmeterprisen bliver højere på grund af materialekravene.

  Den 12. juni 2012 har der været afholdt en licitation, hvorefter håndværkerudgifterne er blevet 3,0 mio. kr. højere end anført i byggeprogrammet og omkostningen til bl.a. rådgivning er forøget med 1 mio. kr. De forøgede udgifter skyldes ovennævnte energiklassekrav, krav om vejbump mv.

  fold dette punkt ind Indstilling
   

  Det indstilles, at forretningsudvalget anbefaler regionsrådet:

  At licitationsresultat godkendes.

  At der meddeles et tillæg til anlægsbevillingen på 4,0 mio. kr. (indeks 124,9) til opfyldelse af bygningsreglementets energiklasse 2015.

  At det afsatte rådighedsbeløb til formålet forøges med 4,0 mio. kr. i 2012, finansieret af dels 2,0 mio. kr. af et mindreforbrug på sagen vedr. etablering af Kirkevej, dels 2,0 mio. kr. fra rammen til mindre anlæg samt at rådighedsbeløbet frigives.

  At der meddeles negativ tillægsbevilling på -2,0 mio. kr. vedr. Kirkevej, Kværndrup og -2,0 mio. kr. vedr. rammen til mindre anlæg (indeks 124,9).

  fold dette punkt ind Beslutning i Forretningsudvalget den 15-08-2012
   

  Indstillingen anbefales over for regionsrådet.


  Sagsnr. 12/33
  13. Meddelelser
  fold dette punkt ind Resume
     
  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
     
  fold dette punkt ind Indstilling
     
  fold dette punkt ind Beslutning i Forretningsudvalget den 15-08-2012
   
  • Der indsendes ansøgning om deponeringsfritagelse ift. OPP-projektet for psykiatribyggeriet i Vejle.
  • Administrationen er bedt om at undersøge, om der er mulighed for at støtte cykelbane i Odense.
  • Regionsrådsformanden har truffet formandsbeslutning om indsætning af en akutbil fra Falck i 3 uger i sommerperioden.
  • Den nye regering er tiltrådt i Slesvig-Holsten, og der arbejdes på møder mellem regionsrådsformanden og de nye ministre.
  • Regionsrådsformanden har lavet en anbefaling af Kunsthallen Radar i Sønderborg.
  • Regionsrådsformanden har indstillet Heinrich Jürgensen til bestyrelsen for Institut for Grænseregionsforskning.
  •  Mødet i Dybbøl-Forum den 18. juni og den videre proces.
  • Den 24. august afgøres det, om Sønderborg bliver Europæisk Kulturhovedstad i 2017.
  • Socialudvalget i Faaborg-Midtfyn kommune behandler i dag en sag om, hvorvidt kommunen ønsker at overtage Autismecenter Holmehøj.

  Sagsnr.  
  14. LUKKET - Ledige ejendomme og arealer
  fold dette punkt ind Resume
     
  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
     
  fold dette punkt ind Indstilling
     

  Sagsnr.  
  15. LUKKET - Salg af fast ejendom
  fold dette punkt ind Resume
     
  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
     
  fold dette punkt ind Indstilling
     

  Sagsnr.  
  16. LUKKET - Køb af ejendom
  fold dette punkt ind Resume
     
  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
     
  fold dette punkt ind Indstilling
     

  Siden er sidst opdateret 16-08-2012
  Kontakt Region Syddanmark

  Region Syddanmark | Tlf: 76 63 10 00 | CVR nr. 29190909 | Skriv til Regionen | Om hjemmesiden | Sitemap | Tilgængelighedserklæring