Gå til indhold
Forsiden | Kontakt | Ledige job | For ansatte | Presse og nyheder | Web-TV | Besuchen Sie unsere deutsche Website Visit our English website |
Region Syddanmark logo, link til forsiden

Udvalget for Regional Udvikling - Referat - 18. juni 2012

Mødedato
18-06-2012 kl. 14:00 - 16:10
 
Mødested
Grindsted Museum
 
Deltagere
 
 • Lasse Krull, C
 • Preben Jensen, V
 • Carsten Abild, V
 • Preben Friis-Hauge, V
 • Hans Philip Tietje, V
 • Karsten Uno Petersen, A
 • William Jensen, A
 • Margot Torp, A
 • Frede Skaaning, A
 • Kristian Grønbæk Andersen, B
 • Torben W. Smith, F

 • Afbud
   
 • Carsten Abild, V
 • Preben Friis-Hauge, V
 • Karsten Uno Petersen, A

 •  

  Luk alle punkter Referat
   

  1. Museumsforum Syddanmark
  2. Projektansøgning vedr. Dybbøl 2014: Future Borders – Young Minds in Digital Action
  3. Life-Boats - En sejlende skulpturel installation i beton
  4. Kulturelt indslag fra Region Syddanmark ved ”Guangdong International Week on Cooperation and Exchanges”
  5. Status på fordelingsudvalgsarbejdet 2012
  6. Syddanmark som Science Region
  7. Orientering om status i Assembly of European Regions (AER)
  8. Den nye regering i Slesvig-Holsten
  9. Status på Syddansk Turisme og etablering af Visit Syddanmark
  10. Fremtidig organisering af turismen
  11. Orientering om arbejdet i Vækstforum
  12. Eventuelt
  13. Næste møde


  Sagsnr. 08/13894
  1. Museumsforum Syddanmark
  fold dette punkt ind Resume
   

  Museumsforum Syddanmark består af samtlige 29 statsanerkendte museer og konserveringscentre i Region Syddanmark.

  Museumsforum inviterer til et årligt møde, hvor medlemmerne af Udvalget for Regional Udvikling repræsenterer Region Syddanmark.

  Der deltager tre bestyrelsesmedlemmer fra Museumsforum Syddanmark i mødet den 18. juni 2012: John Rendboe, Museumschef for Billund Museum (formand), Orla Madsen, direktør for Museum Sønderjylland (kasserer) og Jacob Salvig, direktør for Naturama, Svendborg (bestyrelsesmedlem).

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
   

  Museumsforum Syddanmark er en ny organisation, der blev oprettet i 2008 og består af samtlige 29 statsanerkendte museer og konserveringscentre i Region Syddanmark. Regionsrådet besluttede den 27. april 2009, at medlemmerne af Udvalget for Regional Udvikling kan repræsentere Region Syddanmark på årlige møder med Museumsforum Syddanmark.

  Formålet med Museumsforum er ifølge vedtægterne, at indgå som det naturlige bindeled mellem Region Syddanmark og regionens museer. Museumsforum Syddanmark vil inden for museernes ansvars- og arbejdsområder stille viden og erfaring til rådighed for regionen og dens borgere, samt rådgive om forhold vedrørende oplevelsesøkonomi i bred forstand.

  Der orienteres om det store potentiale museerne har at byde regionen. Museerne drives som velorganiserede professionelle institutioner, og med et højt niveau af akademisk arbejdskraft, der i vid udstrækning har forskningspligt, og i kraft af tilstedeværelsen af museerne også er en tiltrækningskraft for bosætning i Region Syddanmark. Derudover formidler museerne og konserveringscentre den fysiske kulturarv, og dermed varetages en kulturturisme, der er uvurderlig for mange kommuner. Museerne arbejder også med forskningsprojekter, arrangementer og meget mere, som både er fremtidsrettet for regionen og særdeles relevant for såvel turisme- som bosætningsparametre.

  På mødet orienterer repræsentanterne fra Museumsforum Syddanmark om museernes økonomi, antal ansatte (museerne i tal) samt museernes potentiale fremadrettet med fokus på bosætnings- og turismeparametre.

  fold dette punkt ind Indstilling
   

  Til orientering.

  fold dette punkt ind Beslutning i Udvalget for Regional Udvikling den 18-06-2012
   

  Til orientering.


  Sagsnr. 12/12008
  2. Projektansøgning vedr. Dybbøl 2014: Future Borders – Young Minds in Digital Action
  fold dette punkt ind Resume
   

  Kunsthallen i Sønderborg ansøger om et tilskud på 1,8 mio. kr. til det dansk-tyske projekt ”Future Borders – Young Minds in Digital Action”. Projektet vil med udgangspunkt i markeringen af 150-året for Slaget ved Dybbøl i 2014 fremme syddanske og nordtyske skoleelevers refleksion om bl.a. demokrati og globalisering gennem udvikling af digitale undervisnings- og formidlingsmetoder.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
   

  Kunsthallen i Sønderborg ansøger Region Syddanmark om et tilskud på 1,8 mio. kr. til det dansk-tyske projekt ”Future Borders – Young Minds in Digital Action”. Projektet har til formål med udgangspunkt i 150-året for Slaget på Dybbøl at fremme syddanske og nordtyske skoleelevers refleksion om bl.a. globalisering, demokrati og demokratisering gennem udvikling af nye digitale måder at formidle og undervise på i praksis.

  Projektet består af to dele:

  • ”Future Borders”: Udvikling af undervisningsforløb og -materiale til grundskolens ældste klassetrin og ungdomsuddannelserne, som giver skoleklasser på begge sider af den dansk-tyske grænse mulighed for at arbejde digitalt med begreber som demokrati og identitet i grænseregioner.
    
  • ”Young Minds in Digital Action”: International ungdomskonference, hvis koncept er en videreudvikling og digitalisering af Bright Green Youth, som blev gennemført i Sønderborg i 2009. Der planlægges en fysisk såvel som digital udgave af konferencen. Den fysiske udgave vil finde sted i slutningen af juni 2014 og kulminere den 29. juni 2014, som er datoen for Stormen på Als. Den vil inkludere en digital, kunstnerisk installation ved Alssund den 29. juni 2014. Deltagerne vil primært være syddanske og nordtyske unge, der har deltaget i undervisningsforløbet ”Future Borders”. Den digitale udgave vil derudover inddrage 300 unge fra hele verden.

  Projektet vurderes at styrke integrationen i den dansk-tyske region ved at bidrage til synliggørelse og branding samt ved at give skoleelever, undervisere og borgere indsigt i og inspiration til refleksion om begreber som identitet, demokrati og globalisering i et grænseregionalt perspektiv med udgangspunkt i historien om 1864.

  Projektet understøtter regionsrådets beslutning den 30. januar 2012 om at markere 150-året for Slaget ved Dybbøl med ”et nutidigt og fremadrettet fokus, der tager afsæt i at synliggøre det gode dansk-tyske samarbejde og de muligheder det giver for at udnytte grænseregionens særlige potentiale for vækst og mellemfolkelig forståelse”.

  Der søges om tilskud fra Region Syddanmark på 1,8 mio. kr. af projektets samlede budget på 3,6 mio. kr. De resterende midler hentes ved Kunsthallens egenfinansiering samt støtte fra virksomheder og fonde.

  Det foreslås, at Region Syddanmark giver tilskud på i alt 1,8 mio. kr. til projektet finansieret af 0,5 mio. kr. afsat til Dybbøl 2014 i 2012 og med 1,3 mio. kr. af de ikke forbrugte kulturmidler i 2011, som blev overført til 2012. Tilskuddet vil således ikke vedrøre kulturmidler afsat til ansøgninger under den nye kulturstrategi 2012-15.

  Udvalgets anbefaling af tilskuddet vil være under forudsætning af, at Syddansk Dybbøl-forum anbefaler projektet ved sit møde den 18. juni 2012.

  Såfremt projektet godkendes, vil administrationen fastlægge rammerne for udbetaling af tilskuddet, løbende afrapportering, evaluering og regnskabsaflæggelse for projektet.
  fold dette punkt ind Indstilling
   

  Det indstilles:

  At Udvalget for Regional Udvikling anbefaler regionsrådet, at Region Syddanmark under forudsætning af Syddansk Dybbøl-forums anbefaling yder et samlet tilskud på 1,8 mio. kr. til projektet ”Future Borders – Young Minds in Digital Action” - finansieret af 0,5 mio. kr. fra regionsrådets Dybbøl-pulje i 2012, og 1,3 mio. kr. af de ikke forbrugte kulturmidler i 2011, der blev overført til 2012.

  fold dette punkt ind Beslutning i Udvalget for Regional Udvikling den 18-06-2012
   

  Indstillingen anbefales over for regionsrådet – under forudsætning af, at tilskuddet indgår som en del af den ramme på 35 mio. kr., som regionsrådet har afsat  til Sønderborg som Kulturhovedstad 2017.

  fold dette punkt ind Bilag
   

  Sagsnr. 12/11407
  3. Life-Boats - En sejlende skulpturel installation i beton
  fold dette punkt ind Resume
   

  Projektet "Life-Boats" er et internationalt projekt, der består af tre planlagte sejlende skulpturer i ferrocement, hvoraf den første er udført. Det er billedkunstneren Marit Benthe Norheim fra Hjørring, der har udviklet projektet - www.life-boats.com

  Den selvejende Institution Life-Boats, hjemmehørende i Fredericia, ansøger Region Syddanmarks Kulturpulje om 500.000 kr. til bygning af båd nr. 2.

  Eventuelt tilskud kan disponeres fra de ikke forbrugte kulturmidler i 2011 på 3 mio. kr., og vedrører således ikke kulturmidler afsat til ansøgninger vedrørende den nye kulturstrategi 2012-2015. I 2012 er der 7 mio. kr. til implementering af den nye kulturstrategi.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
   

  Projektet Life-Boats omfatter tre sejlende kvindeformede skulpturer, som danner ramme om en innovativ og mobil europæisk kulturudveksling. Bådene repræsenterer et tredelt portræt af kvinden i forskellige stadier og tilstande: den unge kvinde fyldt med længsel, den gravide kvinde, og den ældre kvinde fyldt med minder.

  Skulpturerne skal sejle med styrmand og passagerer ud på de europæiske kanaler. De har anløb i foreløbig tre byer i Region Syddanmark: Sønderborg, Aabenraa og Fredericia, men det er muligt at udvide projektet til at omfatte flere byer i Region Syddanmark. Miljørigtige opladelige el-motorer sørger for fremdrift. Den første skulpturbåd er finansieret med støtte fra bl.a. Kulturministeriet, Region Nordjylland, Kulturaftale Nordjylland, Frederikshavn og Hjørring kommuner og diverse fonde.

  Ansøgningen fra Den Selvejende Institution Life-Boats, der er hjemmehørende i Fredericia, vedrører bygning af skulpturbåd nr. 2, som har navnet "Mit skib er ladet med liv" - og hvor den gravide mave er kahyt. Skulpturbåden forventes klar i foråret 2013, under forudsætning af, at de forventede bevillinger indgår. I hvert land skulpturen besøger, vil et antal børn blive bedt om at modellere selvportrætter i keramik. Af disse skal der skabes en mosaik med størst mulig mangfoldighed af nationer og kulturer. Selvportrætterne samles ind, når skulpturen ankommer til de forskellige havne og limes på plads inde i kahytten. Projektet forventer en omfattende presse- og mediedækning.

  Der søges om støtte på 500.000 kr. Budgettet for projektet på 6,9 mio. kr. dækker samtlige tre skulpturbåde, som forudsættes finansieret med bidrag fra anerkendte fonde og kommuner m.v.

  fold dette punkt ind Indstilling
   

  Det indstilles:

  At Udvalget for Regional Udvikling anbefaler overfor regionsrådet, at der ydes tilskud fra Regionsrådets Kulturpulje på 500.000 kr. til Den Selvejende Institution Life-Boats til udvikling og bygning af den anden af de tre Life-Boats skulpturer, idet det er en forudsætning, at den forudsatte finansiering fremskaffes inden udgangen af 2012.

  fold dette punkt ind Beslutning i Udvalget for Regional Udvikling den 18-06-2012
   

  Indstillingen anbefales over for regionsrådet.

  fold dette punkt ind Bilag
   

  Sagsnr. 12/12403
  4. Kulturelt indslag fra Region Syddanmark ved ”Guangdong International Week on Cooperation and Exchanges”
  fold dette punkt ind Resume
    Region Syddanmark er inviteret til at deltage i ”International Week on Cooperation and Exchanges” i den kinesiske samarbejdsprovins Guangdong den 25.-30. november 2012 med en officiel delegation og et kulturelt indslag. Det foreslås, at Ingrid Kristensens Danseteater inviteres til at deltage i arrangementet med deres H. C. Andersen-performances som repræsentant for Region Syddanmark.
  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
   

  Region Syddanmarks kinesiske samarbejdsprovins, Guangdong, har inviteret regionen til at deltage i arrangementet "International Week on Cooperation and Exchanges" den 25.-30. november 2012. Arrangementet sætter fokus på udviklingen af Guangdong-provinsens internationale samarbejdsrelationer. Derudover er alle provinsens over 20 samarbejdsregioner inviteret til at sende et kulturelt indslag.

  Under forudsætning af regionsrådets godkendelse af regionsrådets formandskabs deltagelse i arrangementet på mødet den 25. juni 2012, foreslås det, at der afsættes 100.000 kr. af de ikke forbrugte kulturmidler for 2011, der blev overført til 2012, til at sende et kulturelt indslag til arrangementet. Formålet med det kulturelle indslag vil være at synliggøre Region Syddanmark og regionens engagement i samarbejdet med Guangdong-provinsen.

  Det foreslås, at Ingrid Kristensens Danseteater fra Odense, der tidligere har modtaget et tilskud på 500.000 kr. til projektet PUSS Syddanmark/Sans og Dans, inviteres til at deltage på Region Syddanmarks vegne med en tilpasset version af deres H. C. Andersen-performances.

  De kinesiske værter dækker udgifter til hotel, forplejning og lokal transport. Beløbet på 100.000 kr. skal dække de optrædendes udgifter til flybilletter, vaccinationer mv. forbundet med rejsen samt evt. honorar.

  fold dette punkt ind Indstilling
   

  Det indstilles:

  At Udvalget for Regional Udvikling anbefaler regionsrådet, at der under forudsætning af regionsrådets godkendelse af regionsrådets formandskabs deltagelse i Guangdongs "International Week of Cooperation and Exchanges", afsættes 100.000 kr. af de ikke forbrugte kulturmidler for 2011, der blev overført til 2012, til, at Ingrid Kristensens Danseteater på vegne af Region Syddanmark, kan deltage som kulturelt indslag ved arrangementet.

  .

  fold dette punkt ind Beslutning i Udvalget for Regional Udvikling den 18-06-2012
   

  Indstillingen anbefales over for regionsrådet.
   


  Sagsnr. 12/1621
  5. Status på fordelingsudvalgsarbejdet 2012
  fold dette punkt ind Resume
   

  Fordelingsudvalgsarbejdet i de fire fordelingsudvalg i Syddanmark er ved at være afsluttet. Der er flyttet i alt 300 ansøgere, som der ikke var kapacitet til på deres 1. prioritet. Erhvervsskolerne viser i øjeblikket interesse for fordelingsudvalgsarbejdet i forhold til ansøgere med htx eller hhx som 2. prioritet. Desuden udarbejder Ministeriet for Børn og Undervisning i øjeblikket en analyse af fordelingsudvalgenes rolle og praksis for at få belyst, om der er behov for lovgivningsmæssige ændringer.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
   

  Fordelingsudvalgenes primære opgave er, at fordele de ansøgere til den treårige gymnasiale stx-uddannelse og den toårige hf-uddannelse, hvor der ikke på de søgte uddannelsesinstitutioner er kapacitet til at imødekomme ansøgernes 1. prioritet.

  I Region Syddanmark var der pr. 15. marts 2012 i alt 6809 ansøgere til den treårige stx-uddannelse og 2043 ansøgere til den toårige hf-uddannelse. De fire fordelingsudvalg i Syddanmark har flyttet i alt 300 ansøgere. Der er flyttet flest på Fyn nemlig 153 ansøgere og ingen i Sønderjylland. Tabellen nedenfor viser, hvor mange der blev flyttet i de fire fordelingsudvalg.

   

   

  Stx-ansøgere

  Hf-ansøgere

  Ansøgere der blev flyttet

  Fyn

  2662

  815

  153 stx-ansøgere

  Sydvestjylland

  1241

  400

  52 stx-ansøgere og 25 hf-ansøgere

  Sønderjylland

  1392

  345

  Ingen

  Trekantområdet

  1514

  483

  70 stx-ansøgere

  Erhvervsskolerne viser interesse for fordelingsudvalgsarbejdet

  Erhvervsskolerne retter på landsplan forespørgsler om fordelingsudvalgsarbejdet i forhold til ansøgere med htx eller hhx som 2. prioritet.

  Danske Erhvervsskoler har henvendt sig til fordelingsudvalgene i alle regioner for, at få belyst om lovændringen (ansøgere skal nu angive minimum tre prioriterede uddannelsesønsker) har haft betydning for fordelingsudvalgets beslutninger. Konkret vil de bl.a. vide, hvor mange ansøgere med hhx og htx som 2. prioritet, som fik denne 2. prioritet opfyldt. Det var i alt 2 hhx-ansøgere i Syddanmark.

  Administrationen vurderer, at erhvervsskolernes interesse for fordelingsudvalgsarbejdet bunder i et ønske om, at flere af de ansøgere, som der ikke er plads til på deres 1.prioritet (300 ansøgere i år), bliver flyttet til hhx eller htx i stedet for til andre almene gymnasier eller hf.

  Analyse af fordelingsudvalgenes rolle og praksis

  Ministeriet for Børn og Undervisning har iværksat en analyse af fordelingsudvalgenes rolle og praksis for at få belyst, om de fungerer hensigtsmæssigt, eller der er brug for lovændringer.

  Et centralt spørgsmål i analysen er, om den nuværende organisering og sammensætning af fordelingsudvalgene, er hensigtsmæssig i forhold til, at sikre et tilstrækkeligt og varieret udbud af ungdomsuddannelser til alle unge og en fornuftig kapacitetsudnyttelse.

  I Syddanmark har de unge noget længere transporttid til hhx, htx og til erhvervsuddannelserne end til de almene gymnasier. Hvis alle ungdomsuddannelser i Syddanmark samarbejder om kapacitet og fordeling af de ansøgere som der ikke er plads til, er der bedre mulighed for at udnytte kapaciteten optimalt på alle uddannelsestyper og sikre et varieret udbud af alle typer af ungdomsuddannelser.

  fold dette punkt ind Indstilling
   

  Til orientering.

  fold dette punkt ind Beslutning i Udvalget for Regional Udvikling den 18-06-2012
   

  Til orientering.
   


  Sagsnr. 12/9861
  6. Syddanmark som Science Region
  fold dette punkt ind Resume
   

  Visionen om at udvikle Syddanmark som Science Region, blev besluttet af regionsrådet i september 2009. Der er siden da igangsat en række initiativer for at realisere målsætningen – herunder arbejdet hvor regionen i samarbejde med 16 kommuner arbejder på at udvikle kommunale science strategier. Resultatet af arbejdet og strategierne præsenteres på et afslutningsseminar den 6. december 2012, hvor udvalget inviteres til at deltage.

  Kommunerne er interesserede i at fortsætte samarbejdet med regionen fremadrettet, og efterspørger en model for det fremadrettede arbejde.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
   

  Regionsrådet besluttede i 2009, at Syddanmark skal udvikles til en Science Region med følgende mål:

  • At regionen på sigt kan skabe og tiltrække vækstvirksomheder indenfor natur, teknik og sundhed.
  • At virksomhederne i Region Syddanmark, har adgang til arbejdskraft med de relevante naturfaglige kompetencer for derigennem, at sikre en langsigtet bæredygtig udvikling i virksomhederne.
  • At befolkningen i Region Syddanmark har en almen dannelse indenfor, samt kendskab til naturvidenskab, og dermed viden til at kunne tage stilling til den samfundsmæssige og teknologiske udvikling.

  Som led i udviklingen af Science Regionen, har regionsrådet støttet en række projekter med midler fra uddannelsespuljen, som med hver sin indgangsvinkel, skal udvikle undervisningen inden for sciencefagene i såvel grundskole som på ungdomsuddannelserne. Der er vedlagt et kort resumé af projekterne som bilag.

  Det er vigtigt, at indsatsen fanger de unge tidligt – dvs. allerede i folkeskolen. Det er her interessen skabes, og grundlaget for de fremtidige uddannelsesvalg modnes. Derfor har regionen inviteret de 22 kommuner til et samarbejde om at udvikle kommunale science strategier, så fokus på science området bliver en integreret del af undervisningen i grundskolerne.

  Det tilbud har 16 ud af de 22 kommuner takket ja til, og disse har siden september 2011 i samarbejde med regionen, Dansk Naturvidenskabsformidling og det regionale NTS center (Det nationale center for undervisning i natur, teknik og sundhed), deltaget i et udviklingsarbejde, der løber ind til udgangen af 2012.

  Onsdag den 18. april 2012 blev der afholdt et midtvejsseminar, hvor kommunale politikere og embedsfolk diskuterede initiativer, som kan løftes i fællesskab og i samarbejde med regionen.

  Kommunerne udtrykte stor interesse for at samarbejde med regionen om, at udvikle Syddanmark som en Science Region, og gerne med regionen som central og koordinerende enhed. Der er et behov for, at kommuner og region i fællesskab arbejder videre med implementeringen af science strategierne – også efter processen med udviklingen af kommunerne til sciencekommuner er afsluttet ved udgangen af 2012.

  Administrationen foreslår, at der arbejdes med at udvikle en organisering, der sikrer, at der også fra 2013 arbejdes på at forankre Science Regionen som et permanent tiltag i hele regionen, herunder i alle kommuner.

  Resultaterne af arbejdet med science strategierne, præsenteres på et afslutningsseminar den 6. december 2012 fra ca. kl. 10.00 til 15.00, hvor udvalgets medlemmer inviteres til at deltage sammen med de kommunale politikere.

  Punktet blev udsat fra sidste møde den 21. maj 2012.

  fold dette punkt ind Indstilling
   

  Det indstilles:

  At udvalget drøfter forslaget om, at sikre den fremadrettede organisering af samarbejdet med kommunerne om de kommunale sciencestrategier.

  fold dette punkt ind Beslutning i Udvalget for Regional Udvikling den 21-05-2012
   

  Udsættes til næste møde.

  fold dette punkt ind Beslutning i Udvalget for Regional Udvikling den 18-06-2012
   

  Udvalget finder, at det er meget vigtigt, at Region Syddanmark og kommunerne fortsætter og videreudvikler det nuværende samarbejde om udviklingen af Syddanmark som Science Region fra 2013.

  Administrationen udarbejder et forslag til, hvordan samarbejdets form, herunder organisering, og indhold  kan fortsætte i 2013 og fremefter. Udvalget drøfter sagen senere på året.
   

  fold dette punkt ind Bilag
   

  Sagsnr. 10/88
  7. Orientering om status i Assembly of European Regions (AER)
  fold dette punkt ind Resume
   

  Region Syddanmark er medlem af Assembly of European Regions (AER). Organisationen står overfor en række større forandringer af økonomisk, strategisk og organisatorisk karakter, som Udvalget for Regional Udvikling orienteres om.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
   

  Region Syddanmark er medlem af Assembly of European Regions (AER), som er en europæisk regional sammenslutning, der repræsenterer ca. 250 europæiske regioner.

  AER står i øjeblikket over for en række udfordringer af økonomisk, strategisk og organisatorisk karakter. Status efter det seneste bestyrelsesmøde den 9.-10. maj 2012 er:

  • AER har store økonomiske vanskeligheder, som særligt skyldes problemer med at inddrive medlemskontingenter. AER-sekretariatet har lavet en plan for løsning af problemerne, der blandt andet omfatter indgåelse af skriftlige aftaler med medlemsregionerne. Derudover omfatter den en revidering af beregningsmodellen for medlemskontingenterne. Den foreslåede model vil betyde mere end en fordobling af Region Syddanmarks kontingent til ca. 225.000 kr. om året. Til sammenligning ligger Region Syddanmarks kontingenter til øvrige internationale organisationer, mellem 28.000 kr. og 155.000 kr. om året.
    
  • AER har uklare strategiske målsætninger. AER´s ledelse udtrykker det selv således, at det er svært at formulere, hvilken værdi et medlemskab egentlig har for den enkelte region. AER-sekretariatet har derfor udarbejdet et udkast til en ny strategisk vision for AER’s arbejde, som i øjeblikket er i høring blandt medlemsregionerne.
    
  • Ledelsen af AER har foreslået ændringer af den politiske struktur, særligt hvad angår de nuværende tre komitéer, hvor Region Syddanmark er aktiv i to (med Karsten Uno Petersen som formand for komitéen for sundhed og sociale anliggender og Preben Jensen som næstformand for komitéen for regional udvikling). Den fremtidige struktur er uklar, men der lægges overordnet op til en langt løsere struktur, hvor der løbende arrangeres tematiske møder efter behov. Der er nedsat en task force, som skal se på den politiske struktur og komme med forslag til evt. omorganisering. Karsten Uno Petersen er af AER’s bestyrelse udpeget som medlem af task forcen i egenskab af formand for komitéen for sundhed og sociale anliggender.
    
  • AER´s interne processer er præget af uigennemsigtighed og manglende lydhørhed overfor medlemsregionernes synspunkter.

  Man forventer at kunne vedtage den nye beregningsmodel for medlemskontingenter på AER’s generalforsamling i oktober 2012, således at de kan gælde fra 2013. Endelig beslutning om strategisk vision og politisk struktur forventes senest på en generalforsamling i foråret 2013.

  Planmæssigt skulle der have været afholdt valg til præsident-, komitéformands- og næstformandsposter i efteråret 2012, men på grund af de igangværende drøftelser om strategisk vision og politisk organisering, besluttede bestyrelsen at forlænge den igangværende valgperiode frem til generalforsamlingen i foråret 2013.

  fold dette punkt ind Indstilling
   

  Til orientering.

  fold dette punkt ind Beslutning i Udvalget for Regional Udvikling den 18-06-2012
   

  Til orientering.

  På et senere udvalgsmøde forelægges et oplæg til drøftelse med henblik på valg af fremtidig strategi på området.


  Sagsnr. 12/96
  8. Den nye regering i Slesvig-Holsten
  fold dette punkt ind Resume
   

  I delstaten Slesvig-Holsten har Socialdemokraterne (SPD), Miljøpartiet De Grønne og Det danske mindretals parti, Sydslesvigsk Vælgerforening (SSV), dannet regering efter valget den 6. maj 2012.

  Ministerpræsident i Slesvig-Holsten bliver socialdemokraten Torsten Albig. SSV´s gruppeformand Anke Spoorendonk bliver kultur- og justitsminister. Desuden får hun ansvar for europæiske anliggender.

  I vedlagte notat gennemgås den nye regerings regeringsgrundlag, og hvad der har særlig relevans for Region Syddanmark beskrives.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
     
  fold dette punkt ind Indstilling
   

  Til orientering.

  fold dette punkt ind Beslutning i Udvalget for Regional Udvikling den 18-06-2012
   

  Til orientering.

  fold dette punkt ind Bilag
   

  Sagsnr. 12/7940
  9. Status på Syddansk Turisme og etablering af Visit Syddanmark
  fold dette punkt ind Resume
   

  Region Syddanmarks Vækstforum drøfter på mødet den 19. juni 2012 status på organiseringen af turismen i Syddanmark, hvorefter der indstilles til endelig beslutning i regionsrådet.

   
   
  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
   

  Region Syddanmarks Vækstforum drøfter på mødet den 19. juni 2012 status på organiseringen af turismen i Syddanmark, hvorefter der indstilles til endelig beslutning i regionsrådet. Indstillingerne er med forbehold for Vækstforums beslutninger på mødet den 19. juni 2012.

  Afvikling af Syddansk Turisme

  På mødet den 8. december 2011 besluttede Vækstforum, at Vækstforums formandskab skal overvåge afviklingen af Syddansk Turisme, og at Vækstforum løbende orienteres om status på processen. Regionsrådet besluttede endvidere efter indstilling fra Vækstforum, at bevilge 2,6 mio.kr. til lukning af Syddansk Turisme.

  Status er:

  • Der er indgået endelig aftale med Vejle Kommune om overtagelse af projektet Leg og Læring.
  • Der er dialog med Tietgenskolen om forberedelse af deres overtagelse af projektet Oplevelsernes Academy. En aftale forventes på plads før sommerferien 2012.
  • Projektet Coast Alive er i den afsluttende fase og udløber ved årets udgang 2012.
  • Aktiviteterne i Inspiring Denmark (erhvervsturisme) fortsætter.

  Regnskab for bevillingen på 2,6 mio. kr. fremgår af bilaget. Midlerne er primært gået til løn, flytteudgifter og udgifter til overdragelse af projektet ”Leg og Læring”. En væsentlig forudsætning for, at udgifter til lukning kan fastholdes på 2,6 mio. kr. og ikke stiger til 3,1 mio. kr er, at forudsætningerne ifm. overdragelse af Leg og Læring holder, og at projektet Oplevelsernes Academy overdrages som planlagt.

  En yderligere forudsætning for opgørelsen af beløbet til lukning på 2,6 mio. kr. var, at en række opgaver og forpligtelser ville blive overført til VisitSyddanmark primo 2012. Da det ikke har været muligt at opnå opbakning til stiftelse af Visit Syddanmark, har Syddansk Turisme måttet varetage disse opgaver uden bevilling.

  Etablering af Visit Syddanmark

  På mødet den 8. december 2011 besluttede regionsrådet efter indstilling fra Vækstforum, at bevilge 4,75 mio.kr. om året for årene 2012 og 2013 i alt 9,5 mio. kr. til en ny forening, Visit Syddanmark.

  Den 21. marts 2012 var der indkaldt til stiftende møde for Foreningen Visit Syddanmark. Der kunne på mødet ikke skabes opbakning til stiftelse. Deltagerne besluttede at mødes igen og i den mellemliggende periode undersøge, om der kunne skaffes opbakning til stiftelse.

  Den 27. april 2012 havde Region Syddanmark derfor indkaldt til 2. møde om etablering af Visit Syddanmark. Ved mødet deltog repræsentanter fra Region Syddanmark, DI, DE, HORESTA, Udvikling Fyn, Destination Legoland/Billund Resort, Destination Sønderjylland og Syddansk Turisme. Der var afbud fra Visit Denmark.

  KKR og SVUF (Sydvestjysk Udviklingsforum) havde meddelt, at de ikke vil være stiftere af foreningen. Trekantområdet ønskede ikke at deltage i stiftelsen, bl.a. fordi området aktuelt satser på Markedsføringsforeningen, Erhvervsturisme (bl.a Inspiring Danmark) og Naturpark Lillebælt, og ikke ser noget behov for Visit Syddanmark. Udvikling Fyn vil ikke gå med, hvis de øvrige destinationer ikke deltager.

  På mødet blev det konkluderet, at der ikke er opbakning til at stifte Foreningen Visit Syddanmark, men at der er opbakning til fortsat at samarbejde på regionalt niveau om erhvervsturisme i regi af Inspiring Denmark, og etablere en koordineringsgruppe.

  Det indebærer, at bevillingen på i alt 9.5 mio. kr. til Visit Syddanmark bortfalder, da forudsætningerne ikke er opfyldt.

  På baggrund af den ændrede situation, er der udarbejdet et nyt budget for Syddansk Turisme for 2012 – budgettet er vedlagt som bilag. Syddansk Turisme vil, udover de bevilgede 2,6 mio. kr. til lukning, have udgifter til øvrig afvikling af aktiviteter og forpligtelser, på sammenlagt 3,335 mio. kr. i 2012. Alle Syddansk Turismes forpligtelser vil herefter være afviklet, og erhvervsturisme i regi af Inspiring Denmark vil være eneste aktivitet fra 2013.

   

   

  Til Region Syddanmarks Vækstforum er der til mødet 19. juni 2012 indstillet:

  Region Syddanmarks Vækstforum indstiller til regionrådet:at regionsrådet tager orienteringen til efterretning:

  • At regionsrådet bevilger 3,335 mio. kr. af de regionale erhvervsudviklingsmidler afsat i 2012, til afvikling af alle aktiviteter i Syddansk Turisme med undtagelse af Inspiring Denmark.
  Indstillingerne er med forbehold for Vækstforums beslutninger på mødet den 19. juni 2012.
  fold dette punkt ind Indstilling
   

  Til orientering.

  fold dette punkt ind Beslutning i Udvalget for Regional Udvikling den 18-06-2012
   

  Til orientering.

  fold dette punkt ind Bilag
   

  Sagsnr. 12/7940
  10. Fremtidig organisering af turismen
  fold dette punkt ind Resume
   

  Region Syddanmarks Vækstforum drøfter på mødet den 19. juni 2012 den fremtidige organisering af turismen i Syddanmark, hvorefter der indstilles til endelig beslutning i regionsrådet.

  Administrationens forslag til  fremtidige organisering af turismeområdet i Syddanmark er følgende:

  1. Koordineringsudvalg

  Der nedsættes et koordineringsudvalg bestående af erhvervsrepræsentanter fra destinationerne, erhvervsorganisationerne, regionen og Visit Denmark, som mødes ca. 2-4 gange årligt.

    

  2. Inspiring Denmark

  Inspiring Denmark er juridisk placeret i den eksisterende fond, Syddansk Turisme. Det foreslås, at fonden bibeholdes, da det er teknisk og juridisk mest fordelagtigt, men med Inspiring Denmark som eneste aktivitet.

   3. Foreningen til Markedsføring af Børnefamilieturismen i Syddanmark

  Foreningen til Markedsføring af Børnefamilieturismen i Syddanmark (FOMARS) kører videre som tiltænkt, dog med forslag om, at foreningen i fremtiden indarbejder de markedsføringsopgaver, som skulle have været varetaget i Visit Syddanmark.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
   

  Administrationen har på baggrund af drøftelser med parterne på møder, hvor det blev besluttet ikke at oprette Visit Syddanmark, udarbejdet nedenstående forslag til den fremtidige organisering af turismeområdet i Syddanmark.

   

  1. Koordineringsudvalg

  Der nedsættes et koordineringsudvalg bestående af erhvervsrepræsentanter fra destinationerne, erhvervsorganisationerne, regionen og Visit Denmark, som mødes ca. 2-4 gange årligt. Udvalget får ikke bevilget penge, men bruges til at koordinere aktiviteter, igangsætte analyser og udveksle erfaringer på turismeområdet, herunder drøfte påtænkte initiativer der kan fremme turismeindsatsen. Region Syddanmark bliver sekretariat for koordinationsudvalget (jf. vedlagte kommissorium).

   

  2. Inspiring Denmark

  Inspiring Denmark er juridisk placeret i den eksisterende fond, Syddansk Turisme. Det foreslås, at fonden bibeholdes, da det er teknisk og juridisk mest fordelagtigt, men med Inspiring Denmark som eneste aktivitet.

  Der foretages en revision af vedtægterne, så de passer med det fremtidige sigte for Inspiring Denmark. Inspiring Denmark skal i fremtiden varetage følgende opgaver:

  • Tiltrække internationale erhvervsturister til regionen.
  • Videreføre markedsføringstiltag indenfor erhvervsturismen.
  • Vejlede og sparre med aktører om udvikling og innovation inden for erhvervsturismen.

  I det vedhæftede bilag findes en uddybet beskrivelse af, hvilke aktiviteter Inspiring Denmark vil gennemføre.

  Forslag til finansiering af Inspiring Denmark:

  • Basisbevilling på 2 mio.kr. årligt i 3 år fra 2013-2015, i alt 6 mio. kr. fra de regionale erhvervsudviklingsmidler.
  • Støtte på baggrund af konkrete projektansøgninger. En ansøgning er under udarbejdelse. Ansøgningen forventes behandlet på Vækstforums septembermøde 2012.
  • Nationale erhvervsturismemidler (f.eks. MeetDenmark).
  • Kommuner.
  • Privat medfinansiering (hoteller, konferencecentre og øvrige).

  En årlig basisbevilling på 2 mio. kr. i 2013-2015 vil sikre den administrative ramme og forpligtelsen for projektet Inspiring Denmark, jf. vedlagt oversigt over aktiviteter 2012-15.

  Formanden for Syddansk Turisme har foreslået, at foreningen får en bevilling på 2,5 mio. kr. årligt, idet det vil give lidt mere luft i budgettet.

   

  3. Foreningen til Markedsføring af Børnefamilieturismen i Syddanmark

  Foreningen til Markedsføring af Børnefamilieturismen i Syddanmark (FOMARS) kører videre som tiltænkt, dog med forslag om, at foreningen i fremtiden indarbejder de markedsføringsopgaver, som skulle have været varetaget i Visit Syddanmark.

  Til Region Syddanmarks Vækstforum er der til mødet 19. juni 2012 indstillet:

  Region Syddanmarks Vækstforum indstiller til regionrådet:

  • At regionsrådet bevilger en basisbevilling på 2 mio. kr. årligt i 2013, 2014 og 2015, i alt 6 mio. kr. fra de regionale erhvervsudviklingsmidler afsat i 2012, til Inspiring Denmark.

  Indstillingerne er med forbehold for Vækstforums beslutninger på mødet den 19. juni 2012.

  fold dette punkt ind Indstilling
   

  Til orientering.

  fold dette punkt ind Beslutning i Udvalget for Regional Udvikling den 18-06-2012
   

  Til orientering.

  fold dette punkt ind Bilag
   

  Sagsnr. 12/507
  11. Orientering om arbejdet i Vækstforum
  fold dette punkt ind Resume
   

  Region Syddanmarks Vækstforum drøfter på sit møde den 19. juni 2012, bl.a. status på afvikling af Syddansk Turisme, etablering af Visit Syddanmark, fremtidig organisering af turisme, vækstpartnerskab med regeringen, status på Vækstforums talentsatsning og mulige nye tiltag, resultater fra reviews og porteføljestyring, OECD-review af Region Syddanmark og den regionale indsats for at samle den grønne offshore klynge.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
   

  Status på afvikling af Syddansk Turisme, etablering af Visit Syddanmark og fremtidig organisering af turismen

  Turisme-punkterne er til orientering på denne dagsorden. Forretningsudvalget drøfter punkterne den 13. juni 2012 med henblik på behandling i regionsrådet den 25. juni 2012.

  Vækstpartnerskab med regeringen

  Vækstforums formandskab mødtes den 23. maj 2012 med erhvervs- og vækstministeren, uddannelsesministeren og minister for By, Bolig og Landdistrikter for at indgå aftale om vækstpartnerskab og drøfte de nationale og regionale rammer for at styrke innovation og vækst.

  På mødet blev der drøftet en række emner herunder, at Vækstforum ønsker et mere forpligtende samarbejde med staten om, at styrke de regionale fyrtårne - energieffektivisering, grøn offshore, velfærdsteknologi og design. Formandskabet påpegede i den forbindelse, at finansiering via det kommende regional- og socialfondsprogram er afgørende for, at sikre omstillingsmuligheder for erhvervet.

  Det blev også drøftet, at Vækstforum ønsker et forpligtende samarbejde med staten om den bredere omstilling af regionens produktionserhverv, samt om løsningen af de generelle uddannelsesudfordringer i regionen.

  Selve aftalen har karakter af en generel ramme for samarbejde. Det skyldes, at regeringen pt. arbejder med at formulere den kommende erhvervs- og vækstpolitik, som på sigt skal understøttes af konkrete tiltag fra regeringens side.

  Status på Vækstforums talentsatsning og mulige nye tiltag

  Der afholdes fælles kick-off konference for den samlede talentsatsning onsdag den 27. juni 2012 fra kl. 14.00 i Spinderihallerne i Vejle.

  I forbindelse med Vækstforums godkendelse af Talentprojektet drøftedes behovet for yderligere tiltag. Vækstforumsekretariatet har derfor lavet en undersøgelse, der peger på, at der er behov for yderligere tiltag. Vækstforumsekretariatet foreslår derfor, at potentielle ansøgere inviteres til at byde ind på to supplerende tiltag:

  • Et initiativ, som retter sig mod omskoling af ledige akademikere, så de opnår kvalifikationer, der efterspørges af det private erhvervsliv.
  • Et initiativ, der retter sig mod opkvalificering af lavtuddannede ansatte, så deres kompetencer matcher virksomhedernes behov.

  Det foreslås desuden, bl.a. i forlængelse af regionsrådets temadrøftelse om talent den 23. april 2012, at der undersøges om muligheden for at oprette en paraplyorganisation, der kan samle de mange aktører, der har interesse i arbejdet med at tiltrække og fastholde højtkvalificeret arbejdskraft.

  Resultater fra reviews og porteføljestyring

  Vækstforums har igangsat udviklingen af en model for review og porteføljestyring. Modellen er baseret på eksternt review af Vækstforumprojekter med en samlet bevilling på over 1 mio. kr., som har været i gang i mindst 1 år. Modellen skal give et samlet overblik over sammenhængen mellem projekternes resultater og påvirkning af målene på forretningsområderne.

  Resultaterne af disse reviews vil foreligge umiddelbart inden mødet i Vækstforum. På mødet i Vækstforum, vil hovedresultaterne vedrørende afrapportering af reviews samt model for opfølgning på, og afrapportering af, projekternes resultater og effekter, blive præsenteret.

  OECD-review af Region Syddanmark

  I samarbejde med RegX, Region Syddanmark og Region Midtjylland, har OECD gennemført et regionalt innovationsreview af de to regioner. OECD-reviewet foreligger endnu kun i udkast.

  Formålet med reviewet er at få en objektiv vurdering af de regionale innovationssystemer, anbefalinger til, hvor man kan sætte ind for at udvikle konkurrencedygtige, regionale rammebetingelser og muligheden for at benchmarke sig med andre regioner i OECD landene.

  Derudover vil resultaterne kunne anvendes i forbindelse med videreudvikling af de regionale innovationssystemer, samt give indikationer på, hvordan danske regioner klarer sig i forhold til andre OECD lande/regioner.

  Det endelige OECD-review forventes færdiggjort medio juni 2012.

  Den regionale indsats for at samle den grønne offshore klynge

  Virksomhederne i den grønne offshore sektor har gennem længere tid ønsket, at man samler de eksisterende erhvervsorganisationer i én samlet klynge for at styrke den nationale sammenhæng i sektoren.


  Der er i dag flere organisationer i regionen, der arbejder med grøn offshore energi: Offshore Center Danmark (OCD), LORC, Alliancen for Grøn Offshore Energi og senest Green Offshore Center (GOC). Alle fire organisationer har bidraget til et samlet beslutningsgrundlag for en fusion, der skal resultere i én stærk grøn offshore klynge med kompetencer indenfor hele den grønne offshore værdikæde. LORC vil dog først afvente endelig godkendelse af deres bevillinger, herunder GreenLab, inden de beslutter om de vil deltage i den nye klynge.

  Der er nedsat en styregruppe bestående af OCDs bestyrelse, GOCs styregruppe og regionen (repræsenterer Alliancen for Grøn Offshore Energi). Planen er, at den nye grønne offshore klynge skal være etableret i september 2012.

  Indkomne ansøgninger
  Vækstforum skal på sit møde den 19. juni 2012 behandle 3 projektansøgninger. Dertil kommer 1 ansøgning under Grøn Vækst Programmet, som har søgt om medfinansiering fra de regionale erhvervsudviklingsmidler. Projekterne indstilles til endelig beslutning i regionsrådet.

  Herudover behandler Vækstforums formandskab den 4. juni 2012 to ansøgninger vedrørende udmøntning af midler til etablering af et offentlig-privat konsortium til markedsføring af design samt konsortium til markedsføring af velfærdsteknologiske løsninger. Endelig behandler Vækstforums formandskab fem ansøgninger til Vækstforums pulje til kommercialisering af offentlig-privat innovation, som er indkommet til første ansøgningsrunde for puljen.

  fold dette punkt ind Indstilling
   

  Til orientering.

  fold dette punkt ind Beslutning i Udvalget for Regional Udvikling den 18-06-2012
   

  Til orientering.

  fold dette punkt ind Bilag
   

  Sagsnr. 12/96
  12. Eventuelt
  fold dette punkt ind Resume
     
  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
     
  fold dette punkt ind Indstilling
     
  fold dette punkt ind Beslutning i Udvalget for Regional Udvikling den 18-06-2012
   

  Udvalget finder, at der bør være møder med Region Sjælland 1 gang årligt.


  Sagsnr. 12/96
  13. Næste møde
  fold dette punkt ind Resume
   

  Næste møde er mandag den 13. august 2012 kl. 15.00.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
     
  fold dette punkt ind Indstilling
   

  Til orientering.

  fold dette punkt ind Beslutning i Udvalget for Regional Udvikling den 18-06-2012
   

  Næste møde er mandag den 13. august 2012 kl. 15.00 i Fredericia.


  Siden er sidst opdateret 16-08-2012
  Kontakt Region Syddanmark

  Region Syddanmark | Tlf: 76 63 10 00 | CVR nr. 29190909 | Skriv til Regionen | Om hjemmesiden | Sitemap | Tilgængelighedserklæring