Gå til indhold
Forsiden | Kontakt | Ledige job | For ansatte | Presse og nyheder | Web-TV | Besuchen Sie unsere deutsche Website Visit our English website |
Region Syddanmark logo, link til forsiden

Sundhedsudvalget - Referat - 19. juni 2012

Mødedato
19-06-2012 kl. 14:45 - 15-00 og 15:15 - 16:30
 
Mødested
Sygehus Sønderjylland, Sønderborg
Sydvang 1
6400 Sønderborg
Mødelokale 3

 
Deltagere
 
 • Poul-Erik Svendsen (A)
 • Kristian Grønbæk Andersen (B)
 • Thyge Nielsen (V)
 • Ingeborg Moritz Hansen (V)
 • Susanne Linnet (V)
 • Jørgen Pless (L)
 • John Lohff (C)
 • Karsten Uno Petersen (A)
 • Pierre Topaz (A)
 • John Hyrup Jensen (U)
 • Thies Mathiasen (O)

 • Afbud
   
 • Karsten Uno Petersen (A)
 • John Hyrup Jensen (U)

 •  

  Luk alle punkter Referat
   

  1. Orientering om kompetencer i plejestaben
  2. Status på sygehuskapacitet i Region Syddanmark
  3. Status for udbredelse af vision for sundhedsvæsenet i Region Syddanmark
  4. Status på omlægning af den siddende patienttransport
  5. Økonomiaftale 2013
  6. Mødeplan 2012
  7. Meddelelser
  8. Eventuelt


  Sagsnr. 12/12193
  1. Orientering om kompetencer i plejestaben
  fold dette punkt ind Resume
     
  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
   

  På Sundhedsudvalgets møde den 29. februar 2012 blev der givet en orientering angående Social- og sundhedsassistenter på Svendborg Sygehus, og udvalget udtrykte ønske om yderligere belysning af spørgsmålet om kompetencer i plejestaben. Til at belyse spørgsmålet vil sygeplejefaglig direktør Ditte Thinggaard fra Sygehus Sønderjylland give udvalget et mundtligt oplæg.

  Der vedlægges som bilag sammenfatning af en DSI-rapport udarbejdet af Sidsel Vinge om ”Fremtidens plejeopgaver i sundhedsvæsenet”, som sætter fokus på, hvilke kompetencer der er brug for i fremtidens sundhedsvæsen. Ditte Thinggaard vil på mødet bl.a. kommentere DSI-rapporten

  fold dette punkt ind Indstilling
   

  Til orientering.

  fold dette punkt ind Beslutning i Sundhedsudvalget den 19-06-2012
   

  Sygeplejedirektør Ditte Thinggaard orienterede om kompetencer i plejestaben, herunder udfordringer i forhold hertil, fordi opgaverne ændrer sig, bl.a. som følge af etablering af FAM. Forholdet mellem sygeplejersker og social- og sundhedsassistenter er i Sygehus Sønderjylland på ca. 20 %. Forholdet mellem sygeplejersker og social- og sundhedsassistenter forventes at ændre sig over tid som følge af, at arbejdsopgaverne ændrer sig med et stigende fokus på diagnostik og behandling og faldende plejeopgaver ved indlæggelse.

  Drøftedes, herunder opgaveglidning, varetagelse af kommunikation ift. kommunerne, visiteringsopgaven bl.a. i FAM, formentlig en højere grad af social- og sundhedsassistenter på det kommende specialsygehus i Sønderborg ift. akutsygehuset i Aabenraa.

  fold dette punkt ind Bilag
   

  Sagsnr. 12/12092
  2. Status på sygehuskapacitet i Region Syddanmark
  fold dette punkt ind Resume
   

  Siden Regionsrådets vedtagelse i 2008 af gennemførelsen af planen for fremtidens sygehuse er der gennemført tiltag, som kan have betydning for behovet for kapacitet på sygehusene i Region Syddanmark.Samtidig er kapaciteten løbende tilpasset den faglige og strukturelle udvikling på sundhedsområdet. Der gives nu en status over kapaciteten i det syddanske sundhedsvæsen med henblik på en aktuel vurdering af, om regionen har den nødvendige kapacitet til at håndtere aktiviteten på sundhedsområdet. 

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
   

  Siden vedtagelsen af planerne for fremtidens sygehusstruktur i Region Syddanmark, og dermed det forventede fremtidige behov for kapacitet, er der taget en række initiativer på sundhedsområdet, som kan have betydning for behovet for kapacitet. Blandt andet fordeling af specialfunktioner, aftalen med Region Sjælland om specialiseret behandling og hjemtagning af aktivitet fra andre regioner. Dette kan have betydning for, hvilken kapacitet der er nødvendig på sygehusene i Region Syddanmark frem til, at planen for fremtidens sygehuse er endelig realiseret. Vedlagte notat giver en kort beskrivelse på den aktuelle status på kapaciteten på sygehusenhederne. Der er i notatet særlig fokus på kapaciteten på OUH, som har fået tilført aktivitet, blandt andet i forbindelse med aftalen med Region Sjælland og hjemtagning af hjertebehandling. Notatet giver således også en oversigt over regionens løbende investeringer i kapacitetsudvidelser på OUH.

  Det samlede billede viser, at organiseringen af sygehusenhederne og opgavefordelingen mellem de respektive sygehuse vil kunne rumme den fremtidige forventede aktivitet. Det vurderes løbende, om der opstår situationer, hvor det er nødvendigt at tilpasse kapaciteten eller sørge for, at sygehusene gør brug af eventuelt ledig kapacitet på andre sygehusenheder i det syddanske sundhedsvæsen.

  fold dette punkt ind Indstilling
   

  Til orientering. 

  fold dette punkt ind Beslutning i Sundhedsudvalget den 19-06-2012
   

  Orienteredes og drøftedes, herunder bl.a. foreløbige overvejelser om Friklinikkens fremtidige rolle, dimensioneringen af specialsygehusene mv.

  fold dette punkt ind Bilag
   

  Sagsnr. 11/33235
  3. Status for udbredelse af vision for sundhedsvæsenet i Region Syddanmark
  fold dette punkt ind Resume
   

  Statusredegørelser vedr. sygehusenes arbejde med vision for sundhedsvæsenet i Region Syddanmark forelægges til Sundhedsudvalgets orientering.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
   

  Regionsrådet vedtog den 28. november 2011 en ny vision for sundhedsvæsenet i Region Syddanmark: ”Du tager ansvar for din sundhed. Sammen tager vi hånd på din sygdom”.

  Efter regionsrådets godkendelse af ny vision for sundhedsvæsenet i Region Syddanmark er der igangsat et arbejde – primært på sygehusene – med at sikre en effektiv formidling af visionen, sådan at visionen sætter retning og er et pejlemærke for sundhedsvæsenet i Region Syddanmark i de kommende år. Forventningen er, at visionen indgår som pejlemærke i sundhedsvæsenets planlægning og udførelse af opgaverne, og at den bliver styrende for, hvordan det syddanske sundhedsvæsen udvikles.

  Visionen skal ikke erstatte det strategiske arbejde, der allerede foregår i de enkelte enheder med eksempelvis mål, handleplaner, værdier og lignende. Dette arbejde skal ikke sættes i stå men fortsætte. Udbredelse af regionsrådets vision skal ske således, at den kommer til at gøre en reel forskel. Den skal være synlig for patienter, borgere og personale, og den skal være den overordnede politiske vision, som strategiarbejde, planlægning og opgavevaretagelse læner sig op ad som pejlemærke.

  Som led i udbredelse af visionen skal man på alle niveauer i Region Syddanmarks sundhedsvæsen forholde sig til spørgsmålet: ”Hvad betyder det for os?”

  Sygehusledelserne og direktionen har drøftet visionen både på separate dialogmøder med hver enkelt sygehusledelse samt på fælles sygehusledelsesmøder.

  Sygehusledelserne for både somatik og psykiatri har senest ultimo maj 2012 udarbejdet vedlagte statusredegørelser for, hvorledes de enkelte sygehusledelsesenheder har arbejdet med sundhedsvisionen, herunder de 6 pejlemærker samt angivet minimum 3 konkrete eksempler på, hvordan visionen er blevet anvendt.

  Der er følgende hovedessens:

  • Visionen er drøftet og gennemgået i mange fora. 
  • Visionen er kommunikeret i både skrift og tale.
  • På det helt overordnede strategiske niveau indgår visionen som grundlag for eksempelvis alle planlægningsmæssige tiltag, budgetlægning, praksisplaner, lederudviklingsprogram, lederuddannelser, individuelle udviklingssamtaler.
  • Visionen er indarbejdet i sygehusenes strategiske arbejde og indgår i beslutningsprocesser.
  • Visionen stemmer godt overens med sygehusenes øvrige aktiviteter og initiativer.
  • På baggrund af visionen er det i den somatiske sygehusledelseskreds besluttet, at der fremadrettet bør fokuseres på at nyttiggøre viden fra patienterne til at forbedre ydelserne mere generelt. De somatiske sygehusledelsesenheder er således stillet et råderum til rådighed, sådan at sygehusene kan afprøve forskellige eksperimenter ift. patientinddragelse. Med fokus på, hvordan patienternes viden kan nyttiggøres på et generelt plan. 
  • Patient- og pårørendeinddragelse indgår i den kommende sundhedsplan som et generet tema, som understøtter visionen. 
  • Der er i efteråret 2012 planlagt en temadrøftelse i regionsrådet om patientinddragelse.

  Sygehusenes statusredegørelserne vedlægges til sundhedsudvalgets orientering.

  fold dette punkt ind Indstilling
   

  Til orientering.

  fold dette punkt ind Beslutning i Sundhedsudvalget den 19-06-2012
   

  Orienteredes.

  Udvalget konstaterede med tilfredshed og anerkendelse, at der arbejdes meget kvalificeret med udbredelse af visionen.

  fold dette punkt ind Bilag
   

  Sagsnr. 10/17714
  4. Status på omlægning af den siddende patienttransport
  fold dette punkt ind Resume
   

  Regionsrådet har i juni 2011 besluttet at gennemføre en ændring af organiseringen af den siddende patienttransport, sådan at opgaven med virkning fra 1. maj 2012 varetaget i samarbejde med Fynbus og Sydtrafik, som står for udbud af kørsler og den daglige vognstyring. Der gives en status på erfaringer i den første driftsperiode, herunder redegøres for nogle af de udfordringer, der har vist sig i opstartfasen.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
   

  Regionsrådet besluttede på møde i juni 2011 at gennemføre en ændring af organiseringen af den siddende patienttransport i Region Syddanmark. Omlægningen betyder, at opgaven med virkning fra 1. maj 2012 varetages i et samarbejde med de regionale trafikselskaber; Sydtrafik og Fynbus, som står for udbud af kørslen til private entreprenører og den daglige vognstyring. Den nye organisering har nu været i drift siden 1. maj 2012, og der gives her en status på erfaringerne i denne første periode.

  Erfaringer i første driftsperiode
  Der er tale om implementering af en samtidig og relativt stor omlægning på alle regionens sygehuse. Omlægningen involverer mange aktører, der skal lære nye procedurer og begreber at kende. Dette gælder både på sygehusene, hos trafikselskaberne og hos vognmænd og chauffører.

  Derfor har der måtte forventes en indkøringsperiode med risiko for flere fejl, og der har således også vist sig en række udfordringer, som har medført fejl/forsinkelser i afvikling af nogle af kørslerne, hvilket desværre har været til gene for nogle patienter og personale på sygehusenes afdelinger.

  I vedlagte bilag er der nærmere redegjort for nogle af disse områder samt hvilke tiltag, der er iværksat for at adressere dem. 

  Det drejer sig blandt andet om problemstillinger knyttet til det it-system, som anvendes til bestilling og planlægning af ture. I perioden har systemet været ramt af flere tekniske nedbrud, ligesom der er tale om et system, som kræver en del indlæring i korrekt anvendelse. Der er iværksat nogle system-opdateringer, der har til formål at sikre stabiliteten. 

  Endvidere har trafikselskaberne oplevet problemer med opsætning og kommunikation med nogle vogne, hvilket også kan forårsage forsinkelser. I dele af regionen har det desuden været nødvendigt at iværksætte en teknisk tilpasning af foruddefinerede køretider, således at disse tager højde for aktuelle vejarbejder. Trafikselskaberne har desuden besluttet at udvide kapaciteten med flere garanti-vogne, dvs. vogne, der er dedikerede til opgaven og garanteret aktivitet, for bedre at kunne håndtere spidsbelastningsperioder.

  Servicemål
  De overordnede servicemål vedr. ventetid på aflevering og afhentning er videreført i den nye ordning, som betyder at patienter tidligst må ankomme 1 time før behandlingsstart, og patienten skal afhentes fra sygehuset senest 1 time efter patientens klarmelding. For kemo-, stråle- og dialysepatienter er der indført et mere snævert tidsinterval på ½ time før behandling og afhentning senest ½ time efter klarmelding.

  Trafikselskabernes opgørelse for maj 2012 viser, at 89,9 % af patienterne er afhentet inden for 1 time efter bestilling er afgivet. For stråle/kemo/dialysepatienter er 84,2 % afhentet inden for ½ time. For så vidt angår ankomst er 89,3 % af patienterne ankommet inden for rammerne af serviceintervallet.

  Statistikken understøtter således billedet af, at der på grund af en indkøringsfase er relativt flere forsinkelser end, tilfældet bør være i en normal driftssituation. Der arbejdes på flere fronter på at minimere antallet af disse fejl/forsinkelser, og det forventes, at effekten af disse tiltag og tilvænningen til det nye system yderligere vil reducere forsinkelserne fremadrettet.

  fold dette punkt ind Indstilling
   

  Til orientering.

  fold dette punkt ind Beslutning i Sundhedsudvalget den 19-06-2012
   

  Direktør Per Busk orienterede dels om status for omlægningen af den siddende patienttransport dels om den aktuelle situation, hvor udvalgte vognmænd har valgt ikke at foretage de aftalte kørselsopgaver.

  Materiale ang. overholdelse af servicemål samt redegørelse vedr. situationen på patientbefordringsområdet blev udleveret på mødet. Materialet vedlægges. Der eftersendes yderligere specificeret materiale ang. overholdelse af servicemålene med angivelse af bl.a. afvigelser.

  Drøftedes. Som opfølgning på omlægningen af den siddende patienttransport vil udvalget følge området med fokus på opfyldelse af de fastsatte servicemål, herunder forventer udvalget, at servicemålene forbedres efter en vis indkøringsperiode.

  Til udvalgets næste møde fremlægges yderligere redegørelse fra trafikselskaberne.

  fold dette punkt ind Bilag
   

  Sagsnr. 12/1
  5. Økonomiaftale 2013
  fold dette punkt ind Resume
     
  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
   

  På mødet orienteres om aftale mellem Regeringen og Danske Regioner om regionernes økonomi i 2013. Aftalen fastlægger de overordnede rammer for den regionale økonomi i 2013.

  fold dette punkt ind Indstilling
   

  Til orientering.

  fold dette punkt ind Beslutning i Sundhedsudvalget den 19-06-2012
   

  Orienteredes og drøftedes, herunder foreløbige overvejelser om skaderådgivningstelefonen og visiteret adgang til FAM. Der forventes en konkret sag forelagt for regionsrådet efter sommerferien.

  fold dette punkt ind Bilag
   

  Sagsnr. 12/1
  6. Mødeplan 2012
  fold dette punkt ind Resume
     
  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
   

  Følgende mødeplan blev godkendt på mødet den 3. januar 2012:

  • Tirsdag den 28. august 2012 - regionshuset
  • Tirsdag den 25. september 2012 - Forskningsenheden for almen praksis og Dansk AlmenMedicinsk Database (DAMD), Odense
  • Tirsdag den 23. oktober 2012 - regionshuset
  • Tirsdag den 20. november 2012- Institut for sundhedstjenesteforskning, Odense
  • Tirsdag den 18. december 2012 - regionshuset

  Det foreslås, at møderne som udgangspunkt starter kl. 15.00.

  fold dette punkt ind Indstilling
   

  Det indstilles,

  • at næste møde holdes den 28. august 2012 i regionshuset.
  fold dette punkt ind Beslutning i Sundhedsudvalget den 19-06-2012
   

  Godkendt.


  Sagsnr. 12/1
  7. Meddelelser
  fold dette punkt ind Resume
     
  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
   

  -

  fold dette punkt ind Indstilling
   

  -

  fold dette punkt ind Beslutning i Sundhedsudvalget den 19-06-2012
   

  -


  Sagsnr. 12/1
  8. Eventuelt
  fold dette punkt ind Resume
     
  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
   

  -

  fold dette punkt ind Indstilling
   

  -

  fold dette punkt ind Beslutning i Sundhedsudvalget den 19-06-2012
   

  -

   


  Siden er sidst opdateret 21-06-2012
  Kontakt Region Syddanmark

  Region Syddanmark | Tlf: 76 63 10 00 | CVR nr. 29190909 | Skriv til Regionen | Om hjemmesiden | Sitemap | Tilgængelighedserklæring