Gå til indhold
Forsiden | Kontakt | Ledige job | For ansatte | Presse og nyheder | Web-TV | Besuchen Sie unsere deutsche Website Visit our English website |
Region Syddanmark logo, link til forsiden

RUP-udvalget - Referat - 18. juni 2012

 

Mødedato
18-06-2012 kl. 16:10 - 16:30
 
Mødested
Grindsted Museum
 
Deltagere
 
 • Lasse Krull, C
 • Preben Jensen, V
 • Carsten Abild, V
 • Preben Friis-Hauge, V
 • Hans Philip Tietje, V
 • Karsten Uno Petersen, A
 • Margot Torp, A
 • Frede Skaaning, A
 • Kristian Grønbæk Andersen, B
 • Torben W. Smith, F
 • William Jensen, A

 • Afbud
   
 • Carsten Abild, V
 • Preben Friis-Hauge, V
 • Karsten Uno Petersen, A

 •  

  Luk alle punkter Referat
   

  1. Vedtagelse af Klimastrategien - den regionale strategi for en bæredygtig udvikling 2012-2015
  2. Retningslinjer for ansøgning til kulturpuljen
  3. Orientering om status for Den Regionale Udviklingsplan
  4. Nye analyser
  5. Eventuelt
  6. Næste møde


  Sagsnr. 10/15270
  1. Vedtagelse af Klimastrategien - den regionale strategi for en bæredygtig udvikling 2012-2015
  fold dette punkt ind Resume
   

  Forslag til "Klimastrategi - den regionale strategi for en bæredygtig udvikling 2012-15" har været i offentlig høring.

  Der er indkommet fem høringssvar, som ikke giver anledning til ændringer i selve strategien. Derfor forelægges Klimastrategien med henblik på regionsrådets endelige vedtagelse på mødet den 25. juni 2012.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
   

  Regionsrådet besluttede på sit møde den 26. marts 2012, at sende forslag til "Klimastrategi - den regionale strategi for en bæredygtig udvikling 2012-15" i offentlig høring frem til 29. maj 2012.

  Klimastrategien  indeholder overordnede mål for klimaområdet i forhold til reduktion af CO2-udledningen for miljø og sundhed samt for samfundsansvar - Corporate Social Responsibility.

  I høringsperioden er der indkommet fem høringssvar fra Billund Kommune, Fanø Kommune, Middelfart Kommune, Vejle Kommune og Ærø Kommune. Helt overordnet udtrykker høringssvarene opbakning til forslaget til "Klimastrategi - den regionale strategi for en bæredygtig udvikling 2012-15" samt strategiens fokus på klima.

  Høringssvarene indeholder i hovedtræk følgende forslag:

  • Ønsker til opfølgning af CO2 kortlægning.
  • Udvikling og understøttelse af strategiske energiplaner.
  • Viden om klimatilpasning.
  • Understøttelse af fælles fundraising på klimaområdet.
  • Præcisering af handlinger i forhold til opfyldelse af mål.

  RUP-udvalget behandlede på mødet den 27. februar 2012 forslag til Klimastrategi og anbefalede regionsrådet, at forslaget blev udsendt i offentlig høring i 8 uger samt, at det endelige forslag forelægges til regionsrådets godkendelse.

  Høringssvarenes bemærkninger og forslag vurderes at være af en sådan karakter, at de naturligt vil blive behandlet og præciseret i handlingsplanen.

  Derfor forelægges forslag til endelig vedtagelse af "Klimastrategi - den regionale strategi for en bæredygtig udvikling 2012-2015" direkte for Forretningsudvalget den 13. juni 2012 og regionsrådet den 25. juni 2012.

  fold dette punkt ind Indstilling
   

  Til orientering.

  fold dette punkt ind Beslutning i RUP-udvalget den 18-06-2012
   

  Indstillingen anbefales over for regionsrådet.

  fold dette punkt ind Bilag
   

  Sagsnr. 11/18429
  2. Retningslinjer for ansøgning til kulturpuljen
  fold dette punkt ind Resume
   

  Regionsrådet vedtog den 27. februar 2012 en ny kulturstrategi, som i de kommende år skal bidrage til at skabe regional udvikling og vækst.

  Der er afsat 7 mio. kr. årligt til kulturprojekter, heraf er der reserveret 2 mio. kr. til at løfte strategiske indsatser.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
   

  Regionsrådet har den 27. februar 2012 godkendt en ny kulturstrategi for perioden 2012-15. Kulturstrategien skal i de kommende år bidrage til at skabe regional udvikling og vækst og hermed styrke regionens synlighed og attraktivitet.

  Kulturpuljen råder årligt over 7 mio. kr. til kulturprojekter, heraf er der reserveret 2 mio. kr. til at løfte strategiske indsatser, der i kraft af deres størrelse og kvalitet kan have særlig betydning for hele Syddanmark. Regionsrådet vurderer projekterne og beslutter eventuelle tilskud.

  Region Syddanmarks Kulturpulje er oprettet af regionsrådet for at støtte kulturaktiviteter i regionen. Formålet er at arbejde for, at Kulturstrategien og de regionale kulturmidler skal være med til at understøtte den Regionale Udviklingsplans fire områdeinitiativer. Regionen har i foråret kort orienteret om den nye strategi på møder i de 4 områdeinitiativer, der dækker kommunerne i Sydvestjylland, Sønderjylland, Trekantområdet og Fyn. Der lægges op til, at ansøgningerne har kommunal opbakning og engagement og tager udgangspunkt i de fire temaer: Kultur og Historie, Kultur og Natur, Kultur og Design og Kultur og Oplevelser.

  I vedlagte retningslinjer for ansøgninger til kulturpuljen orienteres om Region Syddanmarks opgaver på kulturområdet, hvem der kan søge støtte, hvad projekterne skal bidrage til, og hvordan der konkret søges om støtte.

  fold dette punkt ind Indstilling
   

  Til orientering.

  fold dette punkt ind Beslutning i RUP-udvalget den 18-06-2012
   

  Til orientering.

  fold dette punkt ind Bilag
   

  Sagsnr. 10/1155
  3. Orientering om status for Den Regionale Udviklingsplan
  fold dette punkt ind Resume
   

  Region Syddanmark, Danske Regioner og Fynsprojektet har indsendt høringssvar til Miljøministeriet. Udvalgsformanden vil orientere på mødet.

  Desuden redegøres kort for Fynsprojektets konference den 22. maj 2012 og Danske Regioners politikerseminar den 22. juni 2012.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
   

  Miljøministeriet har inviteret til en forhøring til Landsplanredegørelse 2012. Region Syddanmark og Danske Regioner har afgivet høringssvar. Desuden har Region Syddanmark været medunderskriver på det fælles høringssvar fra Fynsprojektet.

  Miljøministeriets materiale lægger op til 6 temaer:

  1. Udvikling i hele landet .
  2. Klimatilpasning og grøn energi.
  3. Bæredygtige byer.
  4. Landdistrikter.
  5. Det åbne land.
  6. Danmark i en nordisk og europæisk kontekst.

  Region Syddanmark og Danske Regioner er enige i temaerne, men påpeger, at det helt afgørende tema 1: "Udvikling i hele landet" fordrer en indsats på tværs af temaer. Den nødvendige tværgående indsats er ikke tydelig i materialet, herunder behovet for en tværgående indsats i forhold til uddannelse, infrastruktur og mobilitet.

  I det syddanske høringssvar efterlyses desuden et stærkere samspil mellem staten og de regionale udviklingsplaner. Høringssvaret fra Fynsprojektet markerer i højere grad fynske aktiviteter og behov i forhold til temaerne.

  RUP-udvalget var repræsenteret på Fynsprojektets konference den 22. maj 2012, hvor temaer for det videre projektarbejde skulle søge opbakning. Fynsprojektet er integreret i RUP’ens områdeinitiativ for Fyn.

  Danske Regioner afholder politikerseminar den 22. juni 2012 om de regionale udviklingsplaner. Der bliver tale om erfaringsudveksling regionerne imellem. Desuden berøres den igangværende evaluering af strukturreformen, med fokus på de regionale udviklingsplaner.

  fold dette punkt ind Indstilling
   

  Til orientering.

  fold dette punkt ind Beslutning i RUP-udvalget den 18-06-2012
   

  Til orientering.


   

  Rune Stig Mortensen orienterede om, at der har været bred interesse for Det Gode Liv Indeks i Regional Udviklingsplan, som bl.a. har været præsenteret på et OECD-seminar i Paris: "Measuring well-being to enhance regional policies".

  fold dette punkt ind Bilag
   

  Sagsnr. 09/32
  4. Nye analyser
  fold dette punkt ind Resume
   

  Der er med afsæt i Den Regionale Udviklingsplan udarbejdet tre analyser gennem Region Syddanmarks borgerpanel om, hvordan borgerne oplever tilgængelighed og mobilitet i hverdagen. Det drejer sig om analyserne "Den daglige rejse", "Hverdagens puslespil" og "Biler, biler, biler". Denne viden er væsentlig, da tilgængelighed og mobilitet er vigtige brikker i rammerne for udfoldelsen af det gode liv og dermed for vækstgrundlaget i regionen.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
   

  Hovedkonklusionerne i de tre analyser om, hvordan borgerne oplever tilgængelighed og mobilitet i hverdagen, er:

   

  Den daglige rejse

  Borgerne i Region Syddanmark rejser hver dag 36 kilometer og i 53 minutter. Langt de fleste synes, at deres daglige rejsetid til og fra arbejde og andre aktiviteter er meget passende. Denne gruppe bruger i gennemsnit tre kvarter om dagen på at rejse. De sidste ti procent rejser en time og tre kvarter om dagen, og det synes de, er for lang tid. De synes, at cirka tre kvarter vil være passende. Mænd rejser mere end kvinder, unge mere end ældre og højtuddannede mere end kortuddannede.

   

  Hverdagens puslespil

  Arbejde er et helt dominerende rejsemål på en almindelig hverdag. Indkøb er lige så vigtigt og sker flere gange om ugen. De unge har travlt med uddannelse, arbejde og børn. De midaldrende har travlt med arbejde, og i takt med at daginstitutioner og skoler sjældnere bliver rejsemål, bliver der tid til at rejse til fritidsaktiviteter eller besøge venner. De ældre der forlader arbejdsmarkedet, rejser oftere til fritidsaktiviteter eller besøger venner. Mænd har oftere arbejde som et vigtigt rejsemål end kvinder. Til gengæld er de fleste andre rejsemål i hverdagen, såsom indkøb, daginstitutioner, skoler og besøg hos venner og bekendte, vigtigt for en større andel kvinder end mænd.

   

  Biler, biler, biler

  Borgerne i Region Syddanmark er til bil. Bilen findes i ni ud af ti husstande, og tre ud af fire har bilen som den primære transportform i hverdagen. Halvdelen af bilisterne mener ikke, at de har andre transportmuligheder i hverdagen. Den anden halvdel af bilisterne kunne vælge kollektiv transport, hvis de kunne få billigere og direkte kollektiv transport når som helst.

  Analyserne fra borgepanelet forventes at blive lagt på regionens hjemmeside inden udvalgsmødet.

  fold dette punkt ind Indstilling
   

  Til orientering.

  fold dette punkt ind Beslutning i RUP-udvalget den 18-06-2012
   

  Til orientering.

  fold dette punkt ind Bilag
   

  Sagsnr. 12/97
  5. Eventuelt
  fold dette punkt ind Resume
     
  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
     
  fold dette punkt ind Indstilling
     
  fold dette punkt ind Beslutning i RUP-udvalget den 18-06-2012
   

  Intet.
   


  Sagsnr. 12/97
  6. Næste møde
  fold dette punkt ind Resume
   

  Næste møde er mandag den 13. august 2012 kl. 15.00.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
     
  fold dette punkt ind Indstilling
   

  Til orientering.

  fold dette punkt ind Beslutning i RUP-udvalget den 18-06-2012
   

  Næste møde er mandag den 13. august 2012 kl. 15.00 i Fredericia.

   


  Siden er sidst opdateret 21-06-2012
  Kontakt Region Syddanmark

  Region Syddanmark | Tlf: 76 63 10 00 | CVR nr. 29190909 | Skriv til Regionen | Om hjemmesiden | Sitemap | Tilgængelighedserklæring