Gå til indhold
Forsiden | Kontakt | Ledige job | For ansatte | Presse og nyheder | Web-TV | Besuchen Sie unsere deutsche Website Visit our English website |
Region Syddanmark logo, link til forsiden

Innovationsudvalget - Referat - 14. juni 2012

Mødedato
14-06-2012 kl. 14:00 - 16:00

Mødested
Salen, FAM Svendborg

Deltagere
 • Stephanie Lose, V
 • Sonny Berthold, V
 • Ingeborg Moritz Hansen, V
 • Jørgen Pless, L
 • John Lohff, C
 • Poul-Erik Svendsen, A
 • Andrea Terp, A
 • Willy Sahl, A
 • Pia Tørving, A
 • Bjarne Juel Møller, O
 • Henrik J. Møller, F

 • Afbud
 • Poul-Erik Svendsen, A
 • Andrea Terp, A
 • Willy Sahl, A
 • Pia Tørving, A

 • Luk alle punkter Referat


  1. Erfaringer efter ibrugtagning af FAM på Svendborg Sygehus
  2. Orientering om ansøgninger til Fornyelsesfondens Partnerskab til Sundheds- og sygehusinnovation
  3. Nyt universitetshospital i Odense – revideret styringsmanual
  4. Drøftelse af status på regionsrådets specialeplan på øjenområdet, Grå stær
  5. Notat fra rigsrevisionen om kvalitetsfondsprojekterne
  6. Region Syddanmark som referencesite i det europæiske partnerskab for aktiv og sund aldring
  7. Regeringens kommende innovationsstrategi og vækstteams
  8. Orientering om Syddansk Vækstforums aftale om vækstpartnerskab med regeringen
  9. Mødeplan 2012
  10. Siden sidst
  11. Meddelelser
  12. Eventuelt


  Sagsnr. 12/10205
  1. Erfaringer efter ibrugtagning af FAM på Svendborg Sygehus
  fold dette punkt ind Resume

  Der redegøres for de foreløbige erfaringer med den nyindrettede FAM.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  FAM i Svendborg blev indviet den 25. april 2012. På mødet vil en repræsentant fra direktionen på OUH redegøre for tankerne bag etableringen af FAM og for de foreløbige erfaringer med at drive FAM i de nye omgivelser.

  Der vil også være en rundvisning i de nye og nyindrettede lokaler.

  fold dette punkt ind Indstilling

  Til orientering.

  fold dette punkt ind Beslutning i Innovationsudvalget den 14-06-2012

  Adm. sygehusdirektør Jane Kraglund bød velkommen.

  Ledende overlæge Lars Stubbe Teglbjærg præsenterede de nye tanker omkring FAM, herunder patientforløbet i centrum, akutpakker m.v. Oplæg vedlægges.

  Drøftedes, herunder antallet af patienter, der modtages i FAM versus skadestuen, udfordringer i forbindelse med etablering af FAM, uddannelse af yngre læger m.v.

  fold dette punkt ind Bilag

  Sagsnr. 12/11955
  2. Orientering om ansøgninger til Fornyelsesfondens Partnerskab til Sundheds- og sygehusinnovation
  fold dette punkt ind Resume
  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  Fornyelsesfonden, regionerne og Sundhedsministeriet er gået sammen om oprettelsen af Partnerskab for sundheds- og sygehusinnovation. Formålet er at partnerskabet skal bidrage til realisering af de kommende års sygehusbyggeriers erhvervsmæssige potentiale ved at fremme udvikling, standardisering og markedsmodning af moderne danske sygehusløsninger.

  Partnerskabet råder over 100 mio. kr. i 2012-2013 som er tilvejebragt af Fornyelsesfonden og de fem regioner i fællesskab. Midlerne udmøntes ved tematiserede ansøgningsrunder inden for områder, hvor der vurderes at være særligt behov og potentiale for nye sundheds- og sygehusløsninger.

  Fokusområderne for første ansøgningsrunde er:

  • Hospitalsinfektioner/hygiejne
  • Logistik og sporbarhed
  • Udlæggelse og selvhjulpenhed


  Under de enkelte fokusområder kan der søges enten til et innovationsprojekt eller et markedsmodningsprojekt. For begge gælder det, at projektholder skal være en privat virksomhed. Den offentlige partner har mulighed for at opnå tilskud på 50 % af de støtteberettigede udgifter, resten skal medfinansieres.

  Første ansøgningsfrist er den 12. juni 2012. Næste runde får ansøgningsfrist i december 2012.

  Der gives på mødet en mundtlig orientering om, hvilke ansøgninger, der er indsendt til Fornyelsesfonden, herunder projekternes formål, partnere og økonomiramme.

  fold dette punkt ind Indstilling

  Til orientering.

  fold dette punkt ind Beslutning i Innovationsudvalget den 14-06-2012

  Orienteredes og drøftedes, herunder opmærksomhed angående fremadrettet proces for firmaer, der ønsker at vise interesse for deltagelse.

  Oplæg vedlægges.

  fold dette punkt ind Bilag

  Sagsnr. 11/2454
  3. Nyt universitetshospital i Odense – revideret styringsmanual
  fold dette punkt ind Resume

  Der udarbejdes en styringsmanual for hvert større anlægsprojekt som beskriver, hvordan de centrale dele af byggeprocessen tilrettelægges og styres. Den første version af styringsmanualen for det nye universitetshospital i Odense (Nyt OUH) er fra august 2010. Styringsmanualen fremlægges med indeværende sag i en revideret og opdateret udgave.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  Regionerne har vedtaget at følge fem hovedprincipper for økonomisk styring af større anlægsprojekter. Et af disse er udarbejdelse af en styringsmanual. Der udarbejdes en styringsmanual for hvert større anlægsprojekt som beskriver, hvordan de centrale dele af byggeprocessen tilrettelægges og styres, herunder den løbende økonomiopfølgning og -rapportering. Styringsmanualen udmønter overvågningsansvaret for den politiske ledelse, og der fastlægges pejlemærker for, hvordan og på hvilke tidspunkter der rapporteres til den politiske ledelse. Styringsmanualen godkendes i regionsrådet.

  Regionsrådet tiltrådte den første udgave af styringsmanualen for Nyt OUH på sit møde i august 2010. En række forhold har medført behov for og afspejles i en revision af styringsmanualen:

  • Konsortiet Medic OUH er tildelt totalrådgivningen med et tilhørende projekt for Nyt OUH.
  • Region Syddanmark har modtaget endeligt tilsagn fra Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse til medfinansiering af den somatiske del af Nyt OUH fra statens Kvalitetsfond. Samtidig med at projektet har fået regeringens endelige tilsagn er det meddelt, at der skal udarbejdes en udgiftsprofil for projektet, som skal godkendes i ministeriet, og at der herefter på kvartalsbasis skal ske en kvartalsvis revisionspåtegnet rapportering, som overfor ministeriet skal vise, at projektet udvikler sig indenfor de definerede tidsmæssige og økonomiske rammer. I forbindelse med det endelige tilsagn til medfinansiering med kvalitetsfondsmidler er der fra statsligt hold stillet krav om, at der beskrives en procedure for regionens håndtering af ændringsønsker med udgiftsønsker i den videre proces (change request)
  • Med vedtagelsen af budget 2012 har Region Syddanmark besluttet også at opføre såvel børn- og unge som voksenpsykiatri som en del af Nyt OUH. Det samlede byggeri skal gennemføres i en fælles projektorganisering under ledelse af Projektorganisationen for Nyt OUH.

  Derudover er der sket en generel opdatering af styringsmanualen for Nyt OUH.

  Med den reviderede styringsmanual fastlægges det i modsætning til, hvad der tidligere er politisk besluttet, at dispositionsforslaget for Nyt OUH forelægges til godkendelse i Regionsrådet; dog uden projekteringsstop.

  fold dette punkt ind Indstilling

  Det indstilles, at Innovationsudvalget anbefaler Regionsrådet:

  • At vedlagte styringsmanual for Nyt OUH tiltrædes.
  fold dette punkt ind Beslutning i Innovationsudvalget den 14-06-2012

  Udvalget anbefaler indstillingen overfor Regionsrådet.

  fold dette punkt ind Bilag

  Sagsnr. 12/9055
  4. Drøftelse af status på regionsrådets specialeplan på øjenområdet, Grå stær
  fold dette punkt ind Resume

  På baggrund af møde mellem et regionsrådsmedlem og de praktiserende øjenlæger i Esbjerg har formanden for udvalget ønsket en drøftelse af status vedrørende udførelse af grå stæroperationer i øjenlægepraksis.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  Regionsrådet godkendte den 25. maj 2009 en specialeplan, som bl.a. medførte, at Øjenafdelingen i Esbjerg blev nedlagt, mens man videreførte øjenafdelingerne i Odense, Sønderborg og Vejle. En væsentlig del af specialets hovedfunktioner blev planlagt til at skulle udføres i speciallægepraksis. 

  Baggrunden herfor var faglige anbefalinger af at den stigende grad af specialisering, fagets øgede afhængighed af kostbart apparatur, samt kravene til forskning og udvikling nødvendiggjorde større enheder inden for specialet. Specialerådet anbefalede et befolkningsunderlag på 450.000 – 500.000 og et årligt antal grå stæroperationer på 2.400 pr. afdeling med henblik på at sikre faglige bæredygtige miljøer på hovedfunktionsniveau.

  For Region Syddanmark betød det, at der i forhold til eksisterende og kommende opgaver ikke var tilstrækkeligt patientgrundlag og kirurgisk volume til tre øjenafdelinger i Sydjylland.

  Nødvendigheden af et stort antal grå stæroperationer på en øjenafdeling skyldes det forhold, at grå stæroperationer udgør langt hovedparten af den kirurgiske aktivitet på en øjenafdeling. Den kirurgiske aktivitet er afgørende for at understøtte behandlingen af andre øjensygdomme. Hvis den kirurgiske aktivitet (primært grå stær) bliver for lille, vanskeliggør det mulighederne for at opretholde de lægelige kompetencer og rekruttere det nødvendige antal øjenlæger til at kunne opretholde en øjenafdeling med den bredde i opgaverne (akutte og specialiserede), som en øjenafdeling skal kunne varetage.

  Før beslutningen om lukning af øjenafdelingen i Esbjerg var der i den jyske del af regionen:

  • en øjenafdeling i Vejle med godt 3.000 grå stæroperationer årligt,
  • en øjenafdeling i Sønderborg med små 2.000 grå stæroperationer, og
  • en øjenafdeling i Esbjerg med godt 1.000 grå stæroperationer årligt.

  Antallet af grå stæroperationer var således både i Sønderborg og Esbjerg lavere end de faglige og driftsmæssige anbefalinger.

  Med beslutningen om at lukke den mindste afdeling i Esbjerg indgik det at de grå stæroperationer fra Esbjerg, som kunne ”tåle” at blive udlagt til praksis blev udlagt (ca. halvdelen). Resten blev planlagt varetaget i Sønderborg eller Vejle med henblik på fagligt at understøtte og dermed fremtidssikre særligt øjenafdelingen i Sønderborg. Konsekvensen heraf var bl.a. at nogle patienter ville få længere transport til grå stæroperation, hvorfor der i forbindelse med beslutningen blev afsat yderligere 1,2 mio. kr. ekstra til siddende befordring.    

  Der har i en længere periode være arbejdet på at udbygge og bemande øjenafdelingen i Sønderborg i henhold til regionsrådets beslutninger herom. Nu er specialeplanen for øjenspecialet tæt på at være implementeret; ventetiden til grå stæroperationer i Sønderborg er pt. på 2 uger og afdelingen kan således modtage en stor del af de patienter, der indtil nu er behandlet på Friklinikken i Give eller via DUF.

  Nedenfor følger en nærmere gennemgang af hovedelementerne for det der er foregået til dato.

  En arbejdsgruppe, der havde deltagelse fra blandt andet sygehusene og lokale øjenlæger i Esbjerg, udarbejdede efterfølgende et forslag til implementering af specialeplanens konsekvenser, som godkendtes af regionsrådet i december 2009. Heraf indgik at:

  • man fordelte aktiviteten efter en faglig vurdering i arbejdsgruppen, så knap halvdelen gik til praksis og den resterende del til de øvrige øjenafdelinger,
  • man fortsatte diabetesscreening/vurdering af optagelser lokalt i øjenlægepraksis herunder også den afledte behandling,
  • man oprettede en lokal tilsynsfunktion, bemandet af de praktiserende øjenlæger, med faste tider hver uge til fortsat servicering af indlagte og ambulante patienter på Sydvestjysk Sygehus,
  • man fordelte efter en faglig vurdering i arbejdsgruppen grå stæroperationer – så halvdelen gik til lokale øjenlæger og den anden halvdel gik til sygehusene blandt andet for at sikre et fortsat driftsgrundlag for øjenafdelingerne, samt 
  • arbejdsgruppen vurderede også, at det var nødvendigt at sende grå stærpatienter fra Esbjerg til Sønderborg, dette med henblik på at sikre et tilstrækkeligt patientunderlag til fremtidig uddannelse af nye speciallæger i Sønderborg.


  En stor del af aktiviteten blev således udlagt til lokale øjenlæger og for at kunne håndtere aktiviteten oprettedes der derfor 2 nye ekstra ydernumre i Esbjerg området. Der blev med disse praksis indgået aftale om udførelse af 600 grå stæroperationer (300 pr. praksis) samt aftale om diabetesscreening og bemanding af tilsynsfunktionen på Sydvestjysk Sygehus.

  I forbindelse med udflytningen af aktivitet fra Esbjerg godkendte regionsrådet i marts 2010 at udbygge øjenafdelingen i Sønderborg med 17 mio. kr. og den nye afdeling blev indviet i januar i år. Afdelingen i Sønderborg er nu klar til at modtage blandt andet flere grå stæroperationer, hvilket også kan ses på de meget korte ventetider, som afdelingen pt. har på operationer (2 uger).

  Grå stæroperationer udføres således aktuelt både i sygehusregi og i praksis. I praksis er grå stæroperationer ikke omfattet af overenskomsten, men i henhold til protokollat i overenskomsten kan de enkelte regioner indgå aftale med de praktiserende speciallæger om udførelse af grå stæroperationer i praksis. Aftalerne indgås enten som kontrakter over en flerårig periode eller efter udbud for en enkeltstående opgave i forbindelse med ventelisteafvikling eller lignende.

  I Region Syddanmark er der i dag indgået en flerårig aftale med praktiserende øjenlæger i henholdsvis Vejen, Esbjerg, trekantområdet og på Fyn. Aftalerne giver praksis mulighed for at udføre et fast antal operationer om året. Til aftalerne er der knyttet en række kvalitetskrav udarbejdet af det regionale specialeråd.

  Det samlede årlige antal grå stæroperationer i praksis var i 2011 på 4.070 ekskl. harmonikaaftalen på Fyn, som kun udløses efter regionens vurdering. Der er indgået aftale med øjenlæger på Fyn, som hver har en kvote på 343 operationer, øjenlæger i trekantområdet der hver har en kvote på 385 operationer og øjenlægepraksis i den sydvestlige del af regionen, der hver har en kvote på 300 operationer.

  Der blev i 2011 udført 4.424 grå stæroperationer i praksis til en samlet udgift på ca. 26,3 mio. kr. Antallet af operationer var fordelt som følgende: Fyn 2.763 (inkl. harmonikaaftale), trekantområdet 768, øjenlægepraksis i den sydvestlige del af regionen 893 heraf blev de 594 udført hos øjenlægepraksis i Esbjerg .

  Ventetiden i øjenlægepraksis i Esbjerg for ikke akutte patienter er 1 til 2 måneder.

  I sygehusregi fik 8.900 patienter i regionen foretaget en grå stæroperation i 2011. Knap 1.200 patienter fra Esbjerg fik foretaget en grå stæroperation. Heraf blev godt halvdelen opereret på regionens øjenafdelinger, hovedparten 587 i Vejle - kun 18 patienter i Sønderborg. De resterende patienter - 499 - er opereret via DUF i Esbjerg Øjenkirurgiske Klinik og 49 på friklinikken. 

  Prisen i praksis er pt. for grundaftalen 6.028 kr. og for harmonikaaftale 5.947 kr. DUF-taksten er på henholdsvis 4.829 kr. (for øjenlæger med ydernummer) og 5.366 kr. (for øjenlæger uden ydernummer). Meraktivitetsprisen er på 3.398 kr. svarende til 55 % af DRG-taksten.

  Regionsrådet har i forbindelse med budget 2012 besluttet, at der skal ske en besparelse på et sted mellem 2,3 og 4,5 mio. kr. på grå stæroperationer i praksis. Baggrunden herfor er, at den nuværende takst vurderes at være for høj. Der er således i andre regioner indgået aftaler på den lave DUF-takst. Der pågår aktuelt forhandlinger mellem øjenlægernes repræsentanter for at få aftalt en lavere takst.

  "De vagtsomme gamle" (DVG) fra Esbjerg henvendte sig i juli 2011 med en forespørgsel om patienter kunne kontrolleres af lokale øjenlæger efter grå stæroperationer i Esbjerg. Sundhedsstaben afdækkede herefter mulighederne og efter et møde med Øjenafdelingen på Vejle Sygehus enedes man om, at man kunne placere kontrollerne hos de lokale øjenlæger i Esbjerg. Efterfølgende har Praksisafdelingen sonderet mulighederne for at indgå en aftale med de lokale øjenlæger.

  Praksisafdelingen har haft fremsendt forespørgsel til specialerådsformanden og specialerepræsentant for øjenlægepraksis for en tilbagemelding på, hvorvidt de finder, at kontrollen kan foregå i praksis.

  Efter begge parters opfattelse er der intet til hinder for, at alle øjenlæger (også ikke kataraktopererende) kan foretage 1. efterkontrol af patienter opereret i sygehusregi. Specialerepræsentant for øjenlægepraksis oplyste endvidere, at han havde drøftet sagen med øjenlægepraksis i Esbjerg, som var indforstået hermed.

  På baggrund heraf blev brev med forespørgsel om deltagelse i en aftale fremsendt praksis. De indkomne tilbagemeldinger var forskellige. En praksis var indforstået hermed. En mente ikke, der var behov for en aftale, men så det som en selvfølgelighed, at se patienten, ud fra almindelige - skrevne og uskrevne - anvendte lægelige principper for fagligt godt kvalitetsarbejde. De to kataraktopererende praksis ønskede derimod ikke en aftale, men en øgning af deres kataraktkvote.

  Sagen har været drøftet i Samarbejdsudvalget for Speciallæger, hvor det blev besluttet, at praksis specialerepræsentant på ny tager kontakt til de pågældende øjenlæger.

  Sundhedssamordningsudvalget drøftede på mødet den 15. maj 2012 sagen. Udvalget fandt, at under forudsætning af at den markedsmæssigt rette pris kan opnås, vil udvalget være indstillet på, at anbefale regionsrådet at udlægge yderligere 400 øjenoperationer til praksis.  

  Efterfølgende har Foreningen af Praktiserende Speciallæger i brev til de praktiserende speciallæger opfordret til at nedsætte aktiviteten i speciallægepraksis bl.a. ved at skære ned på åbningstiden, holde ekstra fridage samt lukke klinikken og efteruddanne sig. Dette er sket af frygt for, at den mellem overenskomstparterne aftalte økonomiske ramme med den nuværende aktivitet vil blive overskredet, hvilket vil betyde en reduktion i speciallægernes honorar. 

  Resultatet af nedsat aktivitet vil alt andet lige betyde længere ventetid for "almindelige" patienter i specialægepraksis.

  Med baggund heri, er en udlægning af yderligere grå stær operationer ikke relevant.

  fold dette punkt ind Indstilling
  Til drøftelse.
  fold dette punkt ind Beslutning i Innovationsudvalget den 14-06-2012

  Drøftedes. Udvalget afventer de sonderinger, som Sundhedssamordningsudvalget har igangsat i forhold til forhandlinger med de praktiserende speciallæger.

  fold dette punkt ind Bilag

  Sagsnr. 10/18690
  5. Notat fra rigsrevisionen om kvalitetsfondsprojekterne
  fold dette punkt ind Resume

  Rigsrevisionen har udarbejdet et notat i forbindelse med undersøgelsen af kvalitetsfondsprojekterne. Notatet er dels en opfølgning på en tidligere undersøgelse samt en tilkendegivelse af, hvad kommende beretninger og notater vil omhandle.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  Notatet fra rigsrevisionen vil blive behandlet på Statsrevisionernes møde den 20. juni 2012.

  I notat konkluderer Rigsrevisor at Sundhedsministeriets tiltag for at styre rammerne i kvalitetsfondsprojekterne er tilfredsstillende, og vil ikke undersøge dette forhold yderligere. Rigsrevisor vil dog fortsat følge op på, om Sundhedsministeriet sikrer, at regionerne lever op til tilsagnsbetingelserne.

  Rigsrevisor gør i notatet specifikt opmærksom på, at Region Syddanmark ikke har en visiteret adgang til akutmodtagelser, og at dette efter Rigsrevisors vurdering er i strid med tilsagnsbetingelserne for støtte til kvalitetsfondsprojekter.

  Det kommende arbejde for Rigsrevisor vil bestå af følgende områder:

  • Sundhedsministeriets tilsyn med, at DNU lever op til tilsagnsbetingelserne og det overordnede formål med kvalitetsfondsbevillingerne
  • Sundhedsministeriets arbejde med at sikre, at regionerne lever op til betingelserne for tilsagn


  Opfølgningen på disse to punkter vil ske i et notat. Rigsrevisor vil desuden lave en beretning på følgende områder:

  • Regionernes arbejde med at risikostyre byggerierne og opbygge kompetente byggeorganisationer.
  • Regionernes arbejde med at indtænke effektiviseringer af driften i byggedesign.

  Innovationsudvalget vil løbende blive orienteret om rigsrevisionens arbejde.

  fold dette punkt ind Indstilling

  Til orientering.

  fold dette punkt ind Beslutning i Innovationsudvalget den 14-06-2012

  Udvalget anbefaler Regionsrådet at orienteringen tages til efterretning.

  fold dette punkt ind Bilag

  Sagsnr. 12/8178
  6. Region Syddanmark som referencesite i det europæiske partnerskab for aktiv og sund aldring
  fold dette punkt ind Resume

  Europakommissionen har lanceret et europæisk innovationspartnerskab for aktiv og sund aldring, som skal øge den europæiske konkurrencedygtighed og håndtere samfundsmæssige udfordringer i forbindelse med den demografiske udvikling. Region Syddanmark har med forbehold for Regionsrådets godkendelse indsendt ansøgning om at blive udnævnt til europæiske referencested for aktiv og sund aldring.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  Innovationsudvalget drøftede på møde den 24. maj 2012 Europakommissionen initiativ om at samle Europas førende sundhedsinnovatører i et nyt partnerskab, kaldet Det Europæiske Innovationspartnerskab for aktiv og sund aldring. Udvalget anbefalede overfor Regionsrådet, at Region Syddanmark ansøger om at blive udnævnt som referencesite i det europæiske partnerskab for aktiv og sund aldring, særligt indenfor kronikere og telemedicin.

  På den baggrund har Region Syddanmark med forbehold for Regionsrådets godkendelse indsendt en ansøgning om dels at indgå i det europæiske innovationspartnerskab inden for tre områder, herunder telemedicin, og dels om at blive udnævnt som europæisk referencested for sund og aktiv aldring. Det er en forudsætning for udnævnelse som referencested, at man indgår aktivt i partnerskabet. Ansøgningerne er vedlagt som bilag.

  Rammen for ansøgningerne er både et regionalt udviklingsperspektiv med fokus på innovation som drivkraft for økonomisk vækst og et socialt- og sundhedsperspektiv med henblik på at yde effektive og omkostningsbevidste ydelser.

  Regionens ansøgninger om at indgå i innovationspartnerskabet indenfor de tre indsatsområder er målrettet tre specifikke handleplaner. Ansøgningerne har fokus på:

  • Indsatsområde A, Forebyggelse, screening og tidlig diagnosticering

  Handleplan A2: Mestring af egen sundhed startende med fald forebyggelsesinitiativer
  Ansøgningen sætter fokus på det tværsektorielle samarbejde om forebyggelse og rehabilitering som redskaber til at forebygge fald og udviklingen af kroniske sygdomme samt til at sikre både sund og aktiv aldring.

  • Indsatsområde B, Behandling og helbredelse

  Handleplan B3: Integreret pleje for kroniske sygdomme, herunder fjernmonitorering på regionalt plan
  Ansøgningen sætter fokus på hvordan innovative IKT og telemedicinske løsninger kan bidrage til at forbedre sundhedstilstanden og borgernes/patienternes livskvalitet samt hvordan regionens vækstmodel for den velfærdsteknologiske satsning kan forbedre rammebetingelserne for det offentlig-private samarbejde.

  • Indsatsområde C, Aktiv aldring og velfærdsteknologi

  Handleplan C2: Udvikling af interoperable velfærdsteknologiske løsninger, herunder retningslinjer for forretningsmodeller
  Ansøgningen sætter fokus på udvikling af den tværsektorielle it-strategi og den telemedicinske handleplan, herunder hvordan implementeringen heraf kan bidrage til, at borgerne kan mestre og leve et aktivt liv.

  Der følger ikke midler med en udnævnelse som referencested. Udnævnelsen vil dog kunne sætte yderligere fokus på Region Syddanmark som et internationalt centrum for udvikling af sundheds- og velfærdsteknologi. Samtidig vil udnævnelsen alt andet lige betyde, at regionen vil stå styrket i forhold til hjemtagelse af midler under det nuværende og det kommende europæiske program for forskning og innovation, Horizon 2020. Deltagelse i det europæiske innovationspartnerskab vil endvidere styrke Region Syddanmarks muligheder for at fastholde og udbygge deltagelsen i EU projekter under både Forsknings- og Innovationsprogrammerne.

  Region Syddanmarks ansøgninger til det europæiske partnerskab er forelagt til behandling på Forretningsudvalgets møde den 13. juni 2012 og forelægges efterfølgende Regionsrådet til godkendelse på møde den 25. juni 2012.

  fold dette punkt ind Indstilling

  Til orientering.

  fold dette punkt ind Beslutning i Innovationsudvalget den 14-06-2012

  Orienteredes.

  fold dette punkt ind Bilag

  Sagsnr. 12/497
  7. Regeringens kommende innovationsstrategi og vækstteams
  fold dette punkt ind Resume

  Regeringen har igangsat et arbejde med henblik på udvikling af en ny erhvervs- og vækstpolitik og en ny innovationsstrategi. Arbejdet fokuserer på udvalgte erhvervsområder, hvor Danmark har særlige styrker og potentialer, herunder sundheds- og velfærdsløsninger. Det flugter med Syddansk Vækstforums erhvervsudviklingsstrategi, og der forventes derfor gode muligheder for samspil med staten om initiativer inden for sundheds- og velfærdsområdet, som kan give vækst og nye arbejdspladser.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  Regeringen er i gang med at udvikle en ny erhvervs- og vækstpolitik og en ny innovationspolitik. Der er fokus på erhvervsområder, hvor dansk erhvervsliv har særlige styrker og potentialer, herunder sundheds- og velfærdsinnovation. 

  Ny erhvervs- og vækstpolitik
  Regeringen har etableret et ministerudvalg for ny erhvervs- og vækstpolitik med erhvervs- og vækstministeren i spidsen.

  Ministerudvalget skal konkretisere og udvikle den ny erhvervs- og vækstpolitik, herunder styrkelse af de generelle vækstvilkår. Samtidig sætter udvalget fokus på erhvervsområder, hvor danske virksomheder har særlige styrker og potentialer. Det kan f.eks. være på områder, hvor der er udsigt til stigende global efterspørgsel, og hvor danske virksomheder samtidig kan bidrage til at løse vigtige globale samfundsudfordringer inden for f.eks. sundhed, klima og miljø.

  Som led i arbejdet nedsættes såkaldte vækstteams på udvalgte erhvervsområder, der skal udarbejde anbefalinger til regeringen om indsatser, der kan styrke væksten inden for det konkrete erhvervsområde. Der er bl.a. nedsat et vækstteam inden for Sundheds- og velfærdsløsninger.

  Vækstteamet skal komme med konkrete anbefalinger, som kan styrke vækstvilkårene inden erhvervsområdet. På baggrund af anbefalingerne vil ministerudvalget udarbejde handlingsplaner for erhvervsområdet. De første handlingsplaner forventes præsenteret inden udgangen af 2012. Udvalget vil arbejde til udgangen af 2013.

  Fokuseringen på sundheds- og velfærdsløsninger flugter med Syddansk Vækstforums strategi, og der forventes derfor at være gode muligheder for et styrket samspil inden for sundheds- og velfærdsområdet. Der er i forbindelse med Syddansk Vækstforums vækstpartnerskabsaftale med regeringen en tæt dialog med staten om syddanske styrker og samarbejdsmuligheder inden for sundheds- og velfærdsinnovation.

  Innovationsstrategi
  Parallelt med ny erhvervs- og vækstpolitik vil regeringen fremlægge en ny innovationsstrategi, der har til formål at øge innovationskapaciteten og skabe en fælles retning for innovationspolitikken.

  Innovationsstrategien skal fastlægge en ny ramme for innovationspolitikken med udgangspunkt i:

  • En bredt forankret vision for det unikke danske innovationspotentiale.
  • En fokuseret indsats for højere innovationskapacitet og bedre innovationsordninger.
  • En model for innovationspartnerskaber, der sikrer, at innovationspotentialet på særligt lovende områder udmønter sig i konkrete løsninger, ny vækst og nye arbejdspladser.


  Som led i arbejdet med innovationsstrategien vil regeringen tage initiativ til en dialog med vækstfora om samspillet mellem de statslige og regionale innovationstilbud.

  Syddansk Vækstforum har særlig fokus på innovation inden for sundheds- og velfærdsområdet samt design- og brugerdreven innovation. Desuden har Vækstforum fokus på offentlig-privat innovation samt kommercialisering og implementering af innovationsaktiviteterne i praksis. Vækstforum vil stille viden,  erfaringer og best practice til rådighed for regeringens arbejde med innovationsstrategien, herunder mulighederne for samspil med syddanske erhvervsstyrker og innovationsmiljøer inden for sundheds- og velfærdsinnovation.

  Regeringens innovationsstrategi forventes offentliggjort oktober 2012. Jf. plan for Innovationsudvalget møder i 2012 forventes det, at innovationsstrategien kan forelægges udvalget på møde den 25. oktober 2012.

  fold dette punkt ind Indstilling

  Til orientering.

  fold dette punkt ind Beslutning i Innovationsudvalget den 14-06-2012

  Orienteredes.


  Sagsnr. 11/294
  8. Orientering om Syddansk Vækstforums aftale om vækstpartnerskab med regeringen
  fold dette punkt ind Resume

  Vækstforum har indgået aftale med regeringen om vækstpartnerskab. Aftalen omhandler bl.a. regeringens strategi og Vækstforums satsninger inden for sundheds- og velfærdsinnovation. Det fastslås, at parterne vil styrke samarbejdet om det erhvervsmæssige potentiale inden for sundheds- og velfærdsområdet gennem konkrete initiativer. 

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  Vækstforums formandskab mødtes den 23. maj 2012 med erhvervs- og vækstministeren, uddannelsesministeren og ministeren for by, bolig og landdistrikter for at indgå aftale om vækstpartnerskab og drøfte de nationale og regionale rammer for at styrke innovation og vækst. Aftalen består af 18 initiativer, herunder initiativer inden for sundheds- og velfærdsinnovation, og formålet er at koordinere og sikre samspil mellem regionale og nationale indsatser rettet mod vækst og beskæftigelse.

  Hovedemnet for mødet var en drøftelse af det gensidige mål for både regeringen og Vækstforum i forhold til at styrke erhvervsudviklingen af det velfærdsteknologiske område. Vækstforum har satset specifikt på området siden 2009, og øget brug af velfærdsteknologiske løsninger indgår i regeringens 2020-plan.

  I aftalen fastslås det, at parterne er enige om at styrke samarbejdet om det erhvervsmæssige potentiale inden for sundheds- og velfærdsområdet. Konkret nævnes regionens opbygning af en erhvervssektor med ekspertise inden for specielt automation, intelligente hjælpemidler, telemedicinske løsninger og IT-systemløsninger. Desuden fremhæves det stærke videns- og udviklingsmiljø i regionen, og det er aftalt, at parterne i august indleder dialog om, hvordan de regionale, nationale og internationale initiativer, som er forankret i og omkring Forskerparken i Odense, kan bidrage til at styrke den nationale satsning på sundheds- og velfærdsområdet.

  Det er også aftalt, at regeringen og Vækstforum skal videreudvikle samarbejdet om offentlig-privat innovation, herunder et OPI-certificeringskoncept.

  Parterne vil desuden fortsætte samarbejdet om at styrke og afprøve nye innovative udbuds- og indkøbsformer bl.a. via de erfaringer, der opnås i EU-initiativet Silver.

  Derudover nævner aftalen samarbejdet mellem staten og regionerne om at udnytte det erhvervsmæssige potentiale i forbindelse med sygehusbyggeriet. Hertil er der afsat 100 mio. kr., som kan anvendes til at støtte nye løsninger inden for f.eks. telemedicin, robotteknologi og logistik i samarbejde mellem offentlige myndigheder og private virksomheder.

  Som en del af aftalen indgår også, at regeringen og en række private og regionale parter etablerer et markedsføringskonsortium, der skal styrke kendskabet internationalt til Danmarks erhvervsmæssige styrker og kompetencer inden for sundheds- og velfærdsløsninger. Det er netop besluttet, at sekretariatet for Sundheds- og Velfærdskonsortiet placeres i Odense.

  fold dette punkt ind Indstilling

  Til orientering.

  fold dette punkt ind Beslutning i Innovationsudvalget den 14-06-2012

  Orienteredes.


  Sagsnr. 12/8
  9. Mødeplan 2012
  fold dette punkt ind Resume
  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  Mødeplan for 2012 i Innovationsudvalget, som vedtaget den 5. januar 2012:

  • Torsdag den 23. august 2012, kl. 14.00-16.00 - Center for Kommunikation og Hjælpemidler i Vejle
  • Torsdag den 20. september 2012, kl. 14.00-16.00 - Regionshuset
  • Torsdag den 25. oktober 2012, kl. 14.00-16.00 - Syddansk Sundhedsinnovation, Forskerparken i Odense
  • Torsdag den 15. november 2012, kl. 14.00-16.00 - Regionshuset
  • Torsdag den 13. december 2012, kl. 14.00-16.00 - Regionshuset

  Møderne er koordineret med regionsrådsmøder, forretningsudvalgsmøder og andre udvalgsmøder i 2012.

  Forslag til mødeplan for Innovationsudvalget vedlægges.

  fold dette punkt ind Indstilling

  Det indstilles,

  • at næste møde afholdes den 23. august 2012, kl. 14.00-16.00 på Center for Kommunikation og Hjælpemidler i Vejle.
  fold dette punkt ind Beslutning i Innovationsudvalget den 14-06-2012

  Godkendt, dog med følgende ændring angående mødesteder: Mødet den 23. august 2012 afholdes i Regionshuset og mødet den 20. september 2012 afholdes på Center for Kommunikation og Hjælpemidler.

  fold dette punkt ind Bilag

  Sagsnr. 12/8
  10. Siden sidst
  fold dette punkt ind Resume
  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
  fold dette punkt ind Indstilling
  fold dette punkt ind Beslutning i Innovationsudvalget den 14-06-2012

  -


  Sagsnr. 12/8
  11. Meddelelser
  fold dette punkt ind Resume
  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
  fold dette punkt ind Indstilling
  fold dette punkt ind Beslutning i Innovationsudvalget den 14-06-2012

  Formanden orienterede om Regionsrådets kommende budgetseminar den 19. juni 2012 angående økonomiaftale for 2013.


  Sagsnr. 12/8
  12. Eventuelt
  fold dette punkt ind Resume
  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
  fold dette punkt ind Indstilling
  fold dette punkt ind Beslutning i Innovationsudvalget den 14-06-2012

  Formanden forventer at afholde barselsorlov i fire måneder fra august til og med november 2012.

  På udvalgets møde i august sættes et punkt på dagsordenen om udpegning af konstitueret formand.


  Siden er sidst opdateret 15-06-2012
  Kontakt Region Syddanmark

  Region Syddanmark | Tlf: 76 63 10 00 | CVR nr. 29190909 | Skriv til Regionen | Om hjemmesiden | Sitemap | Tilgængelighedserklæring