Gå til indhold
Forsiden | Kontakt | Ledige job | For ansatte | Presse og nyheder | Web-TV | Besuchen Sie unsere deutsche Website Visit our English website |
Region Syddanmark logo, link til forsiden

Region SyddanmarkpilPolitikpilDagsordner og referaterpilReferater 2012pilForretningsudvalgetpilForretningsudvalget - Referat fra tillægsdagsorden - 13. juni 2012

Forretningsudvalget - Referat fra tillægsdagsorden - 13. juni 2012

Mødedato
13-06-2012 kl. 15:00 - 16:55
 
Mødested
Mødeværelse 6
 
Deltagere
 
 • Carl Holst, V
 • Poul-Erik Svendsen, A
 • Freddie H. Madsen, O
 • Karsten Uno Petersen, A
 • Willy Sahl, A
 • Bente Gertz, A
 • Mette Valentin, U
 • Henrik J. Møller, F
 • Iben Kromann, F
 • Lasse Krull, C
 • John Lohff, C
 • Stephanie Lose, V
 • Sonny Berthold, V
 • Thyge Nielsen, V
 • Preben Jensen, V
 • Bo Libergren, V
 • Kristian Grønbæk Andersen, B

 • Afbud
   
 • Karsten Uno Petersen, A
 • Willy Sahl, A

 •  

  Luk alle punkter Referat
   

  43. Investering i solcelleanlæg i 2012
  44. Regulering af anlægsbudgetter i psykiatrien
  45. Nyt adgangskontrolanlæg i psykiatrien i Odense


  Sagsnr. 12/11708
  43. Investering i solcelleanlæg i 2012
  fold dette punkt ind Resume
   

  Etableringen af solcelleanlæg på regionens sygehuse er en af indsatserne i regionens klimastrategi med henblik på at reducere energiforbruget og dermed reducere CO2-udledningen.

  Regionsrådsformanden foreslår på den baggrund, at der allerede nu investeres 82 mio. kr. i etablering af solcelleanlæg til produktion af strøm på regionens sygehuse i 2012. Samtidig foreslås det at fremrykke tagrenoveringer for 56,7 mio. kr. fra overslagsårene for at renovere nogle af de tagflader, hvor der skal opstilles solcelleanlæg.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
   

  Regionens kommende Klimastrategi - den regionale strategi for en bæredygtig  udvikling 2012-2015, skal i høj grad fokusere på klimaindsatsen og reduktion af CO2-forbruget, og dermed på den direkte energipåvirkning. En investering i solcelleanlæg vil give et væsentligt bidrag til at reducere regionens CO2-udslip.

  På den baggrund har regionsrådsformanden, efter drøftelse med direktionen, foreslået at der investeres 82 mio. kr. i etablering af solcelleanlæg til produktion af strøm på regionens sygehuse i 2012. Samtidig foreslås det at fremrykke tagrenoveringer for 56,7 mio. kr. fra overslagsårene for at renovere nogle af de tagflader, hvor der skal opstilles solcelleanlæg.

  Teknologien i solcelleanlæg til produktion af strøm har udviklet sig så meget i de seneste år, at det kan anbefales at investere i sådanne anlæg. Der er en simpel tilbagebetalingstid på investeringen på godt 12 år, og de årlige driftsudgifter kan reduceres væsentligt. En investering i solcelleanlæg i det nedenfor beskrevne omfang vil give en årlig ydelse på 3.200 MWh.
   

  Et konsulentfirma har gennemgået tagfladerne på regionens sygehuse og regionshuset for at afdække, hvilke tage det er muligt at installere solcelleanlæg på, hvilke tage, der har tilstrækkeligt solindfald, og hvilke tage det teknisk er muligt at anvende, når der skal sikres tilslutning til de eksisterende elektriske installationer. Der er kun set på de sygehuse, der har en rolle i regionens fremtidige somatiske og psykiatriske sygehusstruktur.

  Der er identificeret et bruttoareal på 110.000 m², der er egnet til formålet. En del af tagarealerne vil det være hensigtsmæssigt at renovere, inden der opstilles solceller. Af de 110.000 m² vil 41.500 m² blive omfattet af den systematiske udvendige vedligeholdelse inden for de næste 5 år, og foreslås derfor renoveret i år, inden solcellerne stilles op.

  Udgiften til konsulentbistand og til at opstille solcellerne er på 82 mio. kr. Det er usikkert om investeringen kan gennemføres i fuldt omfang i 2012. Dette kan bringe investeringsrammerne for 2013 under yderligere pres. Det foreslås derfor, at økonomidirektøren bemyndiges til at undersøge mulighederne for leasingfinansiering af investeringen. På regionens driftsramme til betaling af leasingydelser er der et råderum til nye ydelser for 2012 og frem som følge af ekstraordinære indfrielser af leasingydelser i tidligere år. Udgiften til tagrenovering, der er på 56,7 mio. kr., foreslås finansieret af de midler, der er afsat i overslagsårene til formålet. Midlerne fremrykkes til 2012 mod en tilsvarende reduktion i overslagsårene.

  Opgaverne vil blive udbudt efter de almindelige regler og påregnes udført i 2012.

  Energibesparelsen på de enkelte matrikler vil blive indregnet ved en kommende budgetjustering, således at provenuet tilgår de centrale midler.

  fold dette punkt ind Indstilling
   
  Det indstilles, at forretningsudvalget anbefaler regionsrådet:

  At der anskaffes solcelleanlæg for 82 mio. kr. i 2012.

  At der fremrykkes driftsmidler til udvendig vedligehold på 56,7 mio. kr. mod en tilsvarende reduktion af rammen i årene 2013 - 2017 på 11,3 mio. kr. årligt.

  At sundhedsdirektøren bemyndiges til at godkende licitationsresultatet for solcelleanlæg og tagrenovering inden for den givne bevilling.

  At økonomidirektøren bemyndiges til at undersøge leasingfinansiering af investeringen.

  fold dette punkt ind Beslutning i Forretningsudvalget den 13-06-2012
   

  Indstillingen anbefales over for regionsrådet.


  Sagsnr. 12/9839
  44. Regulering af anlægsbudgetter i psykiatrien
  fold dette punkt ind Resume
   

  Som følge af et positivt licitationsresultat i Middelfart, ny specialeplanlægning og uforudsete forhold i anlægsprojekterne i Esbjerg og Aabenraa, foreslås det, at der sker en samlet regulering af de 3 byggeriers anlægsbevillinger, der indebærer en lille reduktion af de tre projekters samlede anlægsøkonomi.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
   

  Psykiatrien har i øjeblikket 3 store stationære byggeprojekter under enten udførelse eller projektering.

  Det drejer sig om det påbegyndte byggeri af en ny retspsykiatri i Middelfart, projektering af om- og tilbygninger i Esbjerg, samt projektering af et psykiatrisk sygehus i Aabenraa. Alle projekterne færdiggøres i perioden fra udgangen af 2013 og frem til udgangen af 2014.  

  De tre projekter bygger alle på forudsætningerne i psykiatriplanen ”Fremtidens Psykiatri” og i den konkretiserede generalplan for alle psykiatriens byggeprojekter (godkendt i regionsrådet i hhv. 2007 og 2009).

  Siden meddelelse af anlægsbevillingerne har visse forudsætninger i de 3 projekter ændret sig. Det skyldes et konkret positivt licitationsresultat i Middelfart, ny specialeplanlægning og en række uforudsete byggeomkostninger, der er dukket op i projekteringsfasen for alle 3 byggeprojekter.

  Ændringerne i projekterne fremgår herunder.

  Middelfart
  Behov for en nødstrømsgenerator og yderligere sikringsforanstaltninger betyder en merudgift på 5,4 mio. kr.                  

  Til gengæld betyder en gunstig licitation for Middelfartprojektet en reduktion på 9,8 mio. kr. i den meddelte anlægsbevilling, efter at ovenstående merudgift er indregnet.

  Aabenraa
  I Aabenraa er der behov for at tilføre anlægsprojektet 6,7 mio. kr. 

  Som følge af specialeplan reduceres sengetallet med fire senge. Modsat er der øgede udgifter til sikring af jordbunden, ligesom placeringen af den ambulante børne- og ungdomspsykiatri sammen med somatikkens mor og barn center har givet bygningsmæssige udfordringer.

  Esbjerg

  Samlet er der behov for at tilføre anlægsprojektet i Esbjerg 2,5 mio. kr.

  Det skyldes dels, at regionen i projekteringsfasen er blevet præsenteret for et krav om et nyt separeringsanlæg til regnvand og kloak på matriklen, dels at det har vist sig nødvendigt at gennemføre en udskiftning af alarm- og dørkontrolanlæg på hele bygningskomplekset, og ikke kun i de nye bygninger.

  For byggeriet i Esbjerg betyder specialeplanen, at der udvides med 4 voksenpsykiatriske sengepladser i forhold til det godkendte projekt. Alligevel reduceres projektet med ca. 500 kvm, da det er valgt at den gerontopsykiatriske funktion flyttes til det nye lokalpsykiatriske center i Esbjerg midtby, i stedet for som planlagt at være placeret i tilknytning til afdelingen.

  Finansiering
  Reguleringen af anlægsbudgetterne foreslås at ske inden for den samlede økonomiske ramme for de 3 anlægsbudgetter i Middelfart, Aabenraa og Esbjerg. Anlægsbevilling og rådighedsbeløb vedr. Middelfart reduceres således med 9,8 mio. kr., mens der sker opregulering vedr. Aabenraa med 6,7 mio. kr. og vedr. Esbjerg med 2,5 mio. kr.  

  fold dette punkt ind Indstilling
   

  Det indstilles, at forretningsudvalget anbefaler regionsrådet:

  At den meddelte anlægsbevilling til psykiatriens anlægsprojekt i Middelfart nedreguleres med – 9,8 mio. kr. (indeks 124,9), og at det afsatte rådighedsbeløb i 2013 reduceres tilsvarende.

  At der meddeles tillæg til anlægsbevilling på 6,7 mio. kr. (indeks 124,9) til psykiatriens anlægsprojekt i Aabenraa, og at det afsatte rådighedsbeløb forøges tilsvarende i 2014.

  At der meddeles tillæg til anlægsbevilling på 2,5 mio. kr. (indeks 124,9) til psykiatriens anlægsprojekt i Esbjerg, og at det afsatte rådighedsbeløb forøges tilsvarende i 2014.

  At differencen på 0,6 mio. kr. tilfalder de likvide aktiver.  

  fold dette punkt ind Beslutning i Psykiatriudvalget den 15-05-2012
   

  Indstillingen anbefales overfor regionsrådet.

  fold dette punkt ind Beslutning i Forretningsudvalget den 13-06-2012
   

  Indstillingen anbefales over for regionsrådet.

  fold dette punkt ind Bilag
   

  Sagsnr. 12/9886
  45. Nyt adgangskontrolanlæg i psykiatrien i Odense
  fold dette punkt ind Resume
   

  En fornyet gennemgang af sikringsforanstaltningerne på de psykiatriske afdelinger i Region Syddanmark viser et umiddelbart behov for at etablere et nyt låse- og adgangskontrolsystem i Odense. Med henblik på hurtig iværksættelse ansøges der om en anlægsbevilling på 2.550.000 kr., finansieret af psykiatriens ramme til konsolideringsprojekter.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
   

  Psykiatrien har løbende fokus på sikkerheden på de psykiatriske afdelinger i regionen, hvilket bl.a. har resulteret i iværksættelse af en række generelle sikringstiltag på alle psykiatriske afdelinger i slutningen af 2011, som regionsrådet bevilgede 2 mio. kr. til.

  Et fokusområde i den fysiske sikkerhed i psykiatrien er adgangskontrol på indgangsdøre og generelt låsesystemer. Mange steder anvendes allerede i dag elektronisk adgangskontrolsystem på udvalgte døre – noget der også bliver standard i de kommende nybyggede psykiatriske afdelinger i Middelfart, Aabenraa og Esbjerg. Da de psykiatriske afdelinger i Odense først forventes at flytte ind i nye rammer omkring 2019-2020 er der lavet en gennemgang af det nuværende ældre system.

  Situationen lige nu er, at bygningerne ved Psykiatrisk Afdeling Odense og Børne- og Ungdomspsykiatrisk Afdeling Odense er udstyret med ældre nøglebaserede låsesystemer. Dette system er fuldt sikkerhedsmæssigt forsvarligt, men udskiftning til et mere moderne elektronisk adgangskontrolsystem indeholder en række sikkerhedsmæssige og driftsmæssige fordele. Et elektronisk adgangskontrolsystem forbedrer sikkerheden yderligere i forhold til at undgå ubudne gæster og bidrage til at gøre det sværere at flygte ud af afdelingen. Samtidig vil det forbedre og reducere omkostningerne ved den løbende håndtering af tabte kort og nøgler uden udskiftning af låse og nøgler.

  I samarbejde med Facility Management OUH, afdelingerne og psykiatriens serviceorganisation er der udarbejdet en løsning med en udbygning og videreførelse af det ADK system (Automatisk Dørkontrol) og kortteknologi, som somatikken på OUH allerede anvender. Det nye elektroniske adgangskontrolsystem forventes at være i drift inden udgangen af 2012.

  Projektet vil koste 2,55 mio. kr.

  Projektet foreslås finansieret af psykiatriens konsolideringsramme i 2012, som herefter er på 14,650 mio. kr.

  fold dette punkt ind Indstilling
   

  Det indstilles, at forretningsudvalget anbefaler regionsrådet:

  At projekt vedr. nyt låse- og adgangskontrolsystem til Psykiatrisk Afdeling og Børne- og Ungdomspsykiatrisk Afdeling, Odense, godkendes.

  At der afsættes og frigives rådighedsbeløb på 2,550 mio. kr. i 2012 til formålet, finansieret af psykiatriens konsolideringsramme i 2012.

  At der meddeles anlægsbevilling på 2,550 mio. kr. (indeks 124,9) til projektet, og i sammenhæng hermed en negativ tillægsbevilling på -2,550 mio. kr. (indeks 124,9) vedr. konsolideringsrammen.

  fold dette punkt ind Beslutning i Psykiatriudvalget den 15-05-2012
   

  Indstillingen anbefales overfor regionsrådet.

  fold dette punkt ind Beslutning i Forretningsudvalget den 13-06-2012
   

  Indstillingen anbefales over for regionsrådet.

   


  Siden er sidst opdateret 14-06-2012
  Kontakt Region Syddanmark

  Region Syddanmark | Tlf: 76 63 10 00 | CVR nr. 29190909 | Skriv til Regionen | Om hjemmesiden | Sitemap | Tilgængelighedserklæring