Gå til indhold
Forsiden | Kontakt | Ledige job | For ansatte | Presse og nyheder | Web-TV | Besuchen Sie unsere deutsche Website Visit our English website |
Region Syddanmark logo, link til forsiden

Forretningsudvalget - Referat - 13. juni 2012

Mødedato
13-06-2012 kl. 15:00 - 16:55
 
Mødested
Mødeværelse 6
 
Deltagere
 
 • Carl Holst, V
 • Poul-Erik Svendsen, A
 • Freddie H. Madsen, O
 • Karsten Uno Petersen, A
 • Willy Sahl, A
 • Bente Gertz, A
 • Mette Valentin, U
 • Henrik J. Møller, F
 • Iben Kromann, F
 • Lasse Krull, C
 • John Lohff, C
 • Stephanie Lose, V
 • Sonny Berthold, V
 • Thyge Nielsen, V
 • Preben Jensen, V
 • Bo Libergren, V
 • Kristian Grønbæk Andersen, B

 • Afbud
   
 • Karsten Uno Petersen, A
 • Willy Sahl, A

 •  

  Luk alle punkter Referat
   

  1. Første økonomi- og aktivitetsrapportering
  2. Budgettilpasning
  3. Fremrykning af anlægsinvesteringer på sundhedsområdet til 2012
  4. Fremtidig profil for specialsygehuset i Vejle
  5. Fremtidig profil for specialsygehuset i Svendborg
  6. Fremtidig profil for specialsygehuset i Sønderborg
  7. Det fremtidige akutte beredskab på Ærø Sygehus
  8. Etablering af sundhedshus i Skærbæk
  9. Rapportering nr. 6 om kvalitetsfondsprojekterne og udbygningen af Esbjerg Sygehus
  10. Vækstpakke 2012 vedr. apparaturanskaffelser
  11. Sundhedsforskning - Region Syddanmarks Forskningspulje 2012. Indstilling af forskningsprojekter
  12. Sundhedsforskning - Region Syddanmarks ph.d.-pulje og post.doc. pulje 2012
  13. Opsamlende ansøgningsrunde i specialeplanlægningen 2012
  14. Rammeaftale vedrørende badebehandling i dermatologisk speciallægepraksis
  15. Rammeaftale om sterilisationer af mænd i speciallægepraksis
  16. § 64-aftale vedrørende indførelse af ny behandlingsteknik for forstadier til hudkræft
  17. Forslag til aftale med Epilepsihospitalet Filadelfia
  18. Redegørelse vedrørende aktivitetsbestemte tilskud mv. 2011
  19. Sammenhæng i behandlingen af mennesker med psykisk sygdom
  20. Status på arbejdet med fremtidig organisering og markedsafprøvning af sygehusvaskeriopgaven i Region Syddanmark
  21. Etablering af en forening der kan styrke rammebetingelserne for at tiltrække og fastholde højtuddannede
  22. Region Syddanmarks bidrag til Sønderborg som Europæisk Kulturhovedstad 2017
  23. Afvikling af Syddansk Turisme og etablering af Visit Syddanmark
  24. Afslutning af uddannelsesprojektet: Biotek
  25. Samtykke til ansøgning om råstoftilladelse udenfor råstofplanens graveområder - V. Nebel i Esbjerg Kommune
  26. Næste skridt i oprensningen af Kærgård Plantage
  27. Endelig vedtagelse af Klimastrategi - den regionale strategi for en bæredygtig udvikling 2012-2015
  28. Region Syddanmark som referencesite i det europæiske partnerskab for aktiv og sund aldring
  29. Forslag til etablering af paraply-tilbud på socialområdet
  30. Lilleskov - etablering af erstatningsbyggeri
  31. Fredericia Kommunes overtagelse af Nestlegården
  32. Østerhuse/Påfuglen - etablering af erstatningsbyggeri
  33. Skovhuse - etablering af erstatningsbyggeri
  34. PCB-kortlægning af regionens bygninger
  35. Sygefravær & Trivsel 2015 - statusorientering
  36. Afrapportering fra studietur til Bruxelles, Maastricht og Basel
  37. Delegationsbesøg i Guangdong 13. - 18. april 2012: Resultater og opfølgning
  38. Ændring af mødedato
  39. Meddelelser
  40. LUKKET PUNKT: Ejendomsdisposition
  41. LUKKET PUNKT: Salg af fast ejendom
  42. LUKKET PUNKT: Salg af fast ejendom i henhold til bemyndigelsesliste


  Sagsnr. 12/11759
  1. Første økonomi- og aktivitetsrapportering
  fold dette punkt ind Resume
   

  Økonomi- og aktivitetsrapporteringen indeholder et skøn over det forventede årsresultat 2012, opgjort på baggrund af årets foreløbige forbrug.

  For Sundhed forventes et mindreforbrug på 97,0 mio. kr. (ekskl. medicin), samt aftaleoverholdelse.

  For Social- og Specialundervisning ventes det akkumulerede underskud nedbragt med 13,2 mio. kr. mod budgetteret 24,0 mio. kr.

  For Regional Udvikling forventes regnskabsresultatet at ligge over oprindeligt budget, svarende til afvikling af en del af det akkumulerede mindreforbrug fra tidligere år som følge af tidsforskydninger m.v.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
   

  Dette er den første af tre årlige rapporteringer vedrørende udviklingen i aktivitet, økonomi og kvalitetsmål mv. I notaterne vedrørende Sundhed, Socialområdet og Regional Udvikling er der redegjort for de pågældende områders forventning til udviklingen i 2012. Sammenfatningsnotatet indeholder en standardiseret økonomiopfølgning og en redegørelse for Fælles formål og administration og Renter, samt likviditet.

  Nedenfor sammenfattes forventninger med hensyn til aktivitet og økonomi for de forskellige aktivitetsområder:

   

  Sundhed
  Aktivitet: Stor usikkerhed i prognoserne for afregning af meraktivitet, men umiddelbart lavere aktivitetsvækst end i 2011. Stor vækst i afregningen for særlig dyr medicin bringer dog afregningen på niveau med 2011.
  Økonomi: Der forventes et mindreforbrug på 168 mio. kr., hvilket afspejler:

  • Somatik: Forventet balance for sygehusene under ét og et mindreforbrug for fællesområdet.
  • Psykiatri: Forventet balance.
  • Sygesikring: Forventet mindreforbrug, hvoraf 71 mio. kr. vedrører medicintilskud.

  Social- og Specialundervisning
  Aktivitet: Belægning forventes 3,5 % lavere end budgetteret.
  Økonomi: Det akkumulerede underskud forventes afdraget med 13,2 mio. kr. mod budgetteret 24,0 mio. kr.

   

  Regional Udvikling
  Aktivitet: Tidsforskydning mellem bevilling og udbetaling af støtte til aktiviteter.
  Økonomi: Forventet årsresultat ventes at ligge over det oprindelige budget. Det ajourførte budget indeholder overførsler og genbevillinger fra tidligere år, hvoraf hovedparten er disponeret bestemte puljer og projekter, som ventes bogført som forbrug i 2012.

   

  Fælles formål og administration, samt Renter
  Der forventes balance, hvilket er indregnet i prognoserne for de tre hovedområder.


   

  fold dette punkt ind Indstilling
   

  Det indstilles, at forretningsudvalget anbefaler regionsrådet:

  At den første økonomi- og aktivitetsrapportering tages til efterretning.

  fold dette punkt ind Beslutning i Forretningsudvalget den 13-06-2012
   

  Indstillingen anbefales over for regionsrådet.

  fold dette punkt ind Bilag
   

  Sagsnr. 12/11219
  2. Budgettilpasning
  fold dette punkt ind Resume
   

  Budgettilpasningen omfatter budgettilpasning på sundhedsområdet, samt tilpasning på øvrige områder

  Budgettilpasningen på sundhedsområdet omfatter permanentliggørelse af økonomi svarende til sygehusenes meraktivitet i 2011 til videreførsel af aktivitetsniveauet i 2012 og frem, økonomisk omfordeling mellem sygehusene på grund af specialeplanen, og nye grundbudgetter til sygehusene til patienter i blodfortyndende behandling. Derudover bringes en række budgetneutrale omflytninger på plads mellem bevillingsområderne på sundhedsområdet, herunder konverteringer fra drift til anlæg. Endelig deponeres midler i forbindelse med et lejemål.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
   

  Sundhedsområdet

  I forlængelse af den 1. økonomi- og aktivitetsrapportering for 2012, jævnfør et andet punkt på dagsordenen, foreslås en række bevillingsændringer bragt på plads indenfor den samlede økonomi på sundhedsområdet. Konsekvenserne heraf er indregnet i prognosen for 1. økonomi- og aktivitetsrapportering.

  De somatiske sygehuse bliver i denne budgettilpasning tilført 224,110 mio. kr. og det psykiatriske sygehus bliver tilført 2,533 mio. kr. til videreførelse af aktivitetsniveauet fra 2011 til 2012 og frem.

  Derudover foreslås en økonomisk omfordeling mellem sygehusene på grund af specialeplanen, og at sygehusene får en ny takststyringsmodel og nye grundbudgetter til patienter i blodfortyndende behandling.

  Budgettilpasningen omfatter desuden følgende reguleringer, som er nærmere beskrevet i sagens bilag:

   

  • Afledte driftsudgifter i forbindelse med ændringer i bygningsmassen
  • Kontrol af allogen knoglemarvstransplantation
  • Hjemtagning af epilepsipatienter OUH
  • Teletrombolyse SLB
  • Dimensioneringsplan for den lægelige videreuddannelse
  • Omdannelse af Nyborg Sygehus til sammedagssygehus
  • Omlægning af siddende patienttransport
  • Forbrugsafgifter til IT på OUH
  • Samarbejde omkring plastikkirurgi
  • Fast vagt til anorexi
  • Deponering i forbindelse med lejemål i Kræftrådgivningscenter
  • Thava SHS
  • Finansiering af lægelige projektledere
  • Driftsbudgetter til lokalpsykiatrier
  • Tilretning af budgetramme for RCT Jylland
  • Bevilling til retspsykiatriske senge i Odense
  • Udskillelse af psykiatrisk afdeling i Middelfart
  • Budget til 7 B&U-senge
  • Integration af EndoBase og Cosmic EPJ
  • Generalplan Sydvestjysk Sygehus Esbjerg – fase 1
  • Ny retspsykiatri Middelfart
  • Flytning af bygning til akutlægebilens personale
  • Etablering af midlertidig ambulancetilkørsel til FAM på Kolding Sygehus
  • Integrationer mellem EPJ og Sygehus Sønderjyllands PAS-system
  • RIS til Mammografiscreening
  • En række mindre budgetneutrale omflytninger indenfor sundhedsområdet

  Øvrige områder

  Budgettilpasning for øvrige områder omfatter følgende budgetneutrale reguleringer imellem Fælles formål og administration (hovedkonto 4) og de 3 områder:

   

  • Øget bidrag fra Social- og specialundervisning til Fælles formål og administration, som medfører reduktion fra de 2 andre områder.
  • Flytning af opgaver fra Regional Udvikling til Fælles formål og administration.
  • Flytning af opgaver fra Sundhed til Fælles formål og administration.
  • Tilpasning af indtægts- og udgiftsbudget på Fælles formål og administration som netto giver nul.

  De afledte konsekvenser af budgettilpasning bliver, at fordelingsnøglen mellem Sundhed og Regional Udvikling ændres.

  fold dette punkt ind Indstilling
   

  Det indstilles, at forretningsudvalget anbefaler regionsrådet:

  At de somatiske sygehuse får bevillingsmæssig dækning til videreførelse af 2011-aktiviteten i 2012 og frem, med en bevilling på 224,110 mio. kr., finansieret af meraktivitetspuljen.

  At det psykiatriske sygehus får bevillingsmæssig dækning til videreførelse af 2011-aktiviteten i 2012 og frem, med en bevilling på 2,533 mio. kr., finansieret af psykiatriens ramme til meraktivitet.

  At øvrige budgetneutrale bevillingsændringer, som er beskrevet i sagens bilag, godkendes.

  At der afsættes rådighedsbeløb på i alt 66,559 mio. kr. netto i 2012 til de formål, som er anført i bilaget "Budgettilpasning på sundhedsområdet". Rådighedsbeløbene finansieres via konvertering fra drift til anlæg, anlægsrammen til større IT-investeringer samt prioriteringspuljen på anlæg.

  At der meddeles anlægsbevilling på i alt 107,806 mio. kr. (indeks 124,9) til samme projekter.

  At der afsættes og frigives rådighedsbeløb på i alt 5,976 mio. kr. i 2012, -4,294 mio. kr. i 2013 og -1,682 mio. kr. i 2014 til de i bilag 2 nævnte projekter finansieret af ufravigelige investeringer og tidsforskydninger mellem år.

  At der meddeles anlægsbevilling på i alt 12,996 mio. kr. (indeks 124,9) til samme projekter.

  At sundhedsdirektøren bemyndiges til at godkende licitationsresultat vedrørende "Generalplan Sydvestjysk Sygehus – fase 1" inden for den meddelte bevilling.

  At psykiatridirektøren bemyndiges til at godkende licitationsresultat vedrørende "Ny retspsykiatri" inden for den meddelte bevilling.

  At direktionen bemyndiges til at indarbejde de bevillingsmæssige konsekvenser af ny IT-organisation for 2012 og frem. Ændringen er budgetneutral.

  fold dette punkt ind Beslutning i Forretningsudvalget den 13-06-2012
   

  Indstillingen anbefales over for regionsrådet.

  fold dette punkt ind Bilag
   

  Sagsnr. 12/9975
  3. Fremrykning af anlægsinvesteringer på sundhedsområdet til 2012
  fold dette punkt ind Resume
   

  Der ønskes igangsat 27 nødvendige anlægsprojekter for i alt 86,860 mio. kr. i 2012 på sygehusene i Region Syddanmark.Projekterne kan gennemføres og afsluttes i 2012.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
   

  Administrationen i Region Syddanmark har gennemgået behovet for anlægsinvesteringer på sygehusene. Der ønskes således igangsat 27 nødvendige anlægsprojekter for i alt 86,860 mio. kr. i 2012 på sygehusene i Region Syddanmark.

  Det er muligt at fremrykke investeringer til 2012 bl.a. for at lette den fremadrettede driftsøkonomi, forbedre de fysiske forhold for patienter og medarbejdere, opfylde krav om arbejdsmiljø, energiforbedringer mv., som ellers skulle have været gennemført senere. På den baggrund har sygehusene ansøgt om at få fremrykket en række investeringer, som alle forudsættes gennemført i 2012. Projektforslagene er kort beskrevet i vedlagte bilag.

  Sygehus Sønderjylland ansøger om bevilling på 15,94 mio. kr. til i alt 9 anlægsprojekter. Sygehus Lillebælt ansøger om at få godkendt gennemførelse af i alt 5 projekter i 2012 med et samlet investeringsbehov på 32,444 mio. kr. Sydvestjysk Sygehus ansøger om at kunne gennemføre i alt 3 projekter med et samlet investeringsbehov på 12,856 mio. kr. OUH/Svendborg Sygehus ansøger om at få godkendt gennemførelse af i alt 9 projekter med et samlet investeringsbehov på 19,730 mio. kr. Hertil kommer etablering af ny AMK vagtcentral ved OUH på 5,890 mio. kr.

  Det samlede investeringsbehov i 2012 er således på 86,860 mio. kr. med tilhørende anlægsbevillinger, og finansieringen heraf fremgår af nedenstående tabel.

  Tabel 1. Oversigt over anbefalede anlægsprojekter 2012

  Indeks 124,9 i hele tusind kroner

  Rådighedsbeløb

  Anlægsbevilling

  Sygehus Sønderjylland

     

  Nye investeringer, jf. bilag

  15.940

  15.490

  Finansiering:

     

  Fase 2 i Sønderborg

  - 1.000

  0

  Sydvestjysk Sygehus

     

  Nye investeringer, jf. bilag

  12.856

  12.856

  Sygehus Lillebælt

     

  Nye investeringer, jf. bilag

  32.444

  32.444

  Finansiering:

     

  Kolding: Hovedvandledning mm

  - 3.328

  0

  Middelfart: Ombygn. af kapel

  - 8.416

  - 8.416

  OUH/Svendborg

     

  Nye investeringer, jf. bilag

  19.730

  19.370

  Finansiering:

     

  Svendborg: renoveringer inkl. forhal

  - 3.296

  0

  Ny AMK vagtcentral ved OUH

  5.890

  5.890

  Restfinansiering

     

  Prioriteringspulje

  - 28.449

  0

  Pulje til konsekvenser af energimærkning

  - 13.585

  0

  I alt

     

  Nye investeringer i alt

  86.860

   

  Finansiering i alt

  - 58.074

   

  - Finansiering fra sygehuse

  - 16.040

   

  - Finansiering fra centrale puljer

  - 42.034

   

  Likvide aktiver

  28.786

   

  Det fremgår af tabellen, at det er muligt at finde finansiering til projektforslagene via allerede afsatte rådighedsbeløb på i alt 58,074 mio. kr. Heri indgår 8,416 mio. kr. afsat til projektet "Ombygning af kapel mv." i Middelfart, som udgår, da der ikke længere er behov for ombygningen som følge af, at OUH forlader sygehuset i Middelfart tidligere end først antaget.

  Af hensyn til tidsaspektet indstilles, at sundhedsdirektøren bemyndiges til at godkende byggeprogrammer for de projekter, som er omfattet af regionens byggeregulativ og licitationsresultater.

  De årlige energibesparelser afledt af projekternes gennemførelse vil blive indhentet senere.       

  fold dette punkt ind Indstilling
   

  Det indstilles, at forretningsudvalget anbefaler regionsrådet:

  At projektforslagene fra sygehusene til fremrykning af investeringer til 2012 godkendes, jf. bilag.

  At der meddeles anlægsbevilling på i alt 86,860 mio. kr. (indeks 124,9) fordelt på projektforslagene fra sygehusene.

  At der afsættes og frigives rådighedsbeløb på i alt 86,860 mio. kr. i 2012 (indeks 124,9) fordelt på projektforslagene fra sygehusene, finansieret jf. tabel 1.

  At anlægsbevillingen til "Ombygning af kapel" i Middelfart nulstilles med -8,416 mio. kr. (indeks 124,9).

  At sundhedsdirektøren bemyndiges til at godkende byggeprogrammer og licitationsresultater inden for de meddelte anlægsbevillinger.

  fold dette punkt ind Beslutning i Innovationsudvalget den 24-05-2012
   

  Udvalget anbefaler indstillingen overfor regionsrådet.

  fold dette punkt ind Beslutning i Forretningsudvalget den 13-06-2012
   

  Indstillingen anbefales over for regionsrådet.

  fold dette punkt ind Bilag
   

  Sagsnr. 12/10409
  4. Fremtidig profil for specialsygehuset i Vejle
  fold dette punkt ind Resume
   

  Regionsrådet vedtog i forbindelse med akut- og gennemførelsesplanen, at Vejle Sygehus skulle omdannes til specialsygehus med særlig fokus på kræftbehandling. Sygehus Lillebælt har på denne baggrund udarbejdet en profil for Vejle Sygehus, som skal danne grundlag for en efterfølgende generalplan med forslag til indretning af fremtidige funktioner på Vejle Sygehus samt tidsplan for omstillingen til specialsygehus.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
   

  Regionsrådet vedtog i forbindelse med akut- og gennemførelsesplanen rammerne for den fremtidige udvikling af sygehusstrukturen, hvilket for Vejle Sygehus’ vedkommende medfører en omstilling til specialsygehus med særlig fokus på kræftbehandling.

  Der har ikke tidligere været forelagt et forslag til konkret profil for Vejle Sygehus som specialsygehus, men i dimensioneringsgrundlaget for akut- og gennemførelsesplanen var det forudsat, at sygehuset skulle varetage stationær medicin i samme omfang som det eksisterende, 85 % af den elektive (planlagte) ortopædkirurgi for hele Sygehus Lillebælts (SLB) optageområde, samt opretholde ambulant aktivitet svarende til det eksisterende, selvom der kunne ske ændringer i den præcise sammensætning af medicin og ambulant aktivitet.

  Efterfølgende har regionsrådet i forbindelse med budget 2012 drøftet, om der skulle ske en fremrykning af den allerede vedtagne lukning af stationær aktivitet i Fredericia, samt ligeledes ske lukning af de ambulante funktioner i Fredericia.

  Regionsrådet har endnu ikke truffet endelig afgørelse i sagen om Fredericia Sygehus, men som led i planlægningsarbejdet har SLB gennemgået den eksisterende fysik i relation til aktivitetsfremskrivningerne og den foreslåede profil for Vejle Sygehus. Gennemgangen viser, at man kan tilvejebringe de nødvendige lokaler til hele SLBs aktivitet inden for de arealer, som enten allerede eksisterer i Kolding, Vejle og Middelfart, som bygges til i forbindelse med udbygningen af Kolding Sygehus, eller som frigives når psykiatrien fraflytter deres nuværende lokaliteter.

  Planen har således som konsekvens, at al aktivitet på Fredericia Sygehus afvikles, hvilket er en konsekvens af arbejdet med masterplan og profil for Vejle Sygehus, hvor funktionerne flytter og samles af faglige hensyn.

  I forbindelse med budget 2012 og drøftelserne af de ambulante funktioner i Fredericia, har der været særskilte drøftelser angående grundlaget for fremtidig drift af skadeklinikken. Sundhedsstaben har i den forbindelse udarbejdet vedlagte notat ”Analyse af fremtidig grundlag for drift af skadeklinikken på Fredericia Sygehus efter flytning af stationær og ambulant aktivitet til Kolding Sygehus”, som redegør for behovet for skadeklinikken og de driftsmæssige konsekvenser af en videreførsel.

  Konklusionen i notatet er samlet set, at det frarådes at videreføre skadeklinikken i Fredericia, når den øvrige ambulante aktivitet ophører. Det skyldes, at man vanskeligt kan videreføre skadeklinikken uden at der iværksættes særlige foranstaltninger inden for røntgen, at skadeklinikken langt overvejende er et lokalt benyttet tilbud, hvor brugerne har meget kort afstand til alternative behandlingstilbud, og at aktiviteten uden problemer kan varetages af de alternative behandlingssteder i trekantsområdet, og dermed give bedre udnyttelse af deres kapacitet.

  På denne baggrund foreslås det derfor, at skadeklinikken i Fredericia lukker samtidig med afviklingen af den øvrige ambulante aktivitet i 2016, hvorefter funktionen dækkes af skadeklinikken i Middelfart eller skadestuerne i Kolding og Vejle.

  SLB har med udgangspunkt i ovenstående udarbejdet en profil for Vejle Sygehus, hvor sygehuset på sigt vil blive organiseret i 3 søjler, som omfatter følgende funktioner:

  • 1. søjle: Kræft, herunder udredning af kræftpatienter, kirurgisk behandling inden for udvalgte kræftsygdomme, onkologisk og hæmatologisk behandling (blodsygdomme), strålebehandling, palliation (smertelindring), forskning/udvikling og kræftlaboratorium.
  • 2. søjle: Specialfunktioner, herunder elektiv (planlagt) ortopædkirurgi, organkirurgi og urologi (urinvejssygdomme), hjertemedicin, øjensygdomme og medicinske funktioner, herunder diagnoseklinik.
  • 3. søjle: Basissygehus, herunder visiteret akutte medicinske, kardiologiske og urologiske patienter samt organkirurgiske kræftpatienter.


  I praksis svarer det omtrent til de oprindelige dimensioneringsforudsætninger for akut- og gennemførselsplanen, bortset fra at der nu planlægges med en betydelig urologisk funktion – udover kræftbehandling – i Vejle. Med profilen sikres sammenhæng i patientforløb, faglig synergi og gensidig understøttende funktioner, samt udnyttelse af eksisterende fysisk, ressourcemæssig og beredskabsmæssig kapacitet, uden at det kompromitterer akutsygehuset i Kolding.

  Med profilen forventes Vejle Sygehus på sigt at have ca.170 senge og ca. 220.000 ambulante besøg, når de forskellige rokader og effektiviseringsprocesser er gennemført. Det svarer til en ambulant aktivitet på niveau med den nuværende, mens antallet af sengepladser reduceres, hvilket betyder, at omkring 80 % af de nuværende 61.000 kvadratmeter forventes at være udnyttet i 2020. Det endelige arealbehov vil blive opgjort i forbindelse med udarbejdelse af en generalplan for Vejle Sygehus.

  Der er på nuværende tidspunkt ikke taget stilling til - eller vurderet på specifikke personalemæssige konsekvenser ved fastlæggelse af profilen for Vejle Sygehus. Som udgangspunkt vil det gældende princip i forbindelse med rokaderne være, at medarbejderne følger med deres nuværende opgave til den nye matrikel. Derudover gælder den regionale personalegaranti fortsat, således at alle medarbejdere, der bliver berørt af strukturændringer, bliver tilbudt andet arbejde i regionen.

  Sygehus Lillebælts fælles medarbejderudvalg (FMU) har drøftet forslaget, og endeligt svar er vedlagt.

  Implementeringen af specialsygehuset vil ske gradvist frem til 2020, i takt med udbygningen af akutsygehuset i Kolding, og afviklingen af aktiviteter i Fredericia. Det forventes pt.. at implementeringen vil foregå i to etaper. I 2015-2016 forventes neurologien og akutfunktionerne at flytte fra Vejle til Kolding, samtidig med, at der tilføres urologi og lungemedicin fra Fredericia, samt sker en samling af åbne medicinske indlæggelser fra alle matrikler i Vejle. I 2020 forventes implementeringen afsluttet med flytningen af otologisk (øre-næse-hals) afdeling fra Vejle til Kolding.

  Profilen vil efter politisk behandling danne grundlag for udarbejdelse af en egentlig generalplan for SLB, som beskriver omstillingen til specialsygehus, tidsplanen for denne, samt evt. arealmæssige konsekvenser. Generalplanen forventes forelagt for regionsrådet ultimo 2012.

  Med tiltrædelsen af ”Profil for specialsygehuset i Vejle” godkender regionsrådet samtidig, at der arbejdes videre mod en fuld lukning af Fredericia Sygehus i 2016. Der vil på denne baggrund efterfølgende blive udarbejdet konkret sag om lukning af Fredericia Sygehus inkl. drifts- og arealmæssige konsekvenser i løbet af efteråret 2012.

  fold dette punkt ind Indstilling
   
  Det indstilles, at forretningsudvalget anbefaler regionsrådet:
  At ”Profil for specialsygehuset i Vejle” tiltrædes.
  At der med udgangspunkt i ”Profil for specialsygehuset i Vejle” udarbejdes en generalplan med forslag til indretning af fremtidige funktioner på Vejle Sygehus samt tidsplan for omstilling til specialsygehus, som forventes forelagt for regionsrådet ultimo 2012.
  At der arbejdes videre på at tilvejebringe forudsætningerne for en masterplan for Sygehus Lillebælt, som baserer sig på en samling af sygehusets stationære og ambulante aktivitet i Kolding, Vejle og Middelfart.
  At skadeklinikken i Fredericia lukker i forbindelse med afvikling af øvrig ambulant aktivitet på Fredericia Sygehus i 2016.
  fold dette punkt ind Beslutning i Innovationsudvalget den 24-05-2012
   

  Udvalget anbefaler indstillingen overfor regionsrådet, dog således at sidste "at" slettes og i stedet tilføjes følgende "at":

  at rømningen af Fredericia Sygehus fortsætter som forudsat i strukturplanen, idet spørgsmålet om skadeklinikkens fremtid afventer drøftelse i den politiske styregruppe for Fredericia Sygehus.

  fold dette punkt ind Beslutning i Forretningsudvalget den 13-06-2012
   

  Indstillingens 1.-3. ”at” anbefales over for regionsrådet.

  Forretningsudvalget indstiller til regionsrådet, at rømningen af Fredericia Sygehus fortsætter som forudsat i strukturplanen, idet spørgsmålet om skadeklinikkens fremtid afventer drøftelse i den politiske styregruppe for Fredericia Sygehus.

  fold dette punkt ind Bilag
   

  Sagsnr. 10/17004
  5. Fremtidig profil for specialsygehuset i Svendborg
  fold dette punkt ind Resume
   

  Regionsrådet godkendte i december 2010 et forslag til fremtidig profil for Svendborg Sygehus. OUH har på den baggrund igangsat generalplanarbejdet med inddragelse af afdelingsledelserne, hvilket har mundet ud i et behov for at justere profilen. Som følge heraf forelægges derfor en rammeplan for Svendborg Sygehus, indeholdende en justeret profil for specialsygehuset, som skal danne grundlag for den efterfølgende genoptagelse af generalplanarbejdet.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
   

  Regionsrådet vedtog i forbindelse med akut- og gennemførelsesplanen rammerne for den fremtidige udvikling af sygehusstrukturen, som grundlæggende medførte, at der skulle etableres fælles akutmodtagelse både i Odense og Svendborg, samt at Nyborg Sygehus skulle omdannes til sammedagssygehus.

  Efterfølgende har regionsrådet dog måtte ændre beslutningen vedr. Svendborg Sygehus, idet regeringens ekspertpanel i forbindelse med ansøgningen om finansiering af Nyt OUH gjorde tilsagnet betinget af, at regionen opgav planerne om at opretholde akutmodtagelsen i Svendborg og i stedet samlede alle akutfunktioner i Nyt OUH.

  En række politiske forhandlinger med regeringen førte ikke til ændrede krav, og derfor skulle der i løbet af kort tid udarbejdes en ny plan, som samlede akutfunktionerne i Odense og gjorde Svendborg Sygehus til specialsygehus, samtidig med at den ikke måtte resultere i et større arealbehov på Nyt OUH, hvor tilsagnsrammen på daværende tidspunkt var fastlagt.

  Arbejdet førte til en revideret ansøgning om finansiering af Nyt OUH samt et forslag om at omdanne Svendborg Sygehus til specialesygehus, som regionsrådet tiltrådte i december 2010.

  Med vedtagelsen blev der fastlagt et forslag til fremtidig profil for Svendborg Sygehus, som omfatter følgende funktioner:

  • Medicinsk/geriatrisk funktion med modtagelse af visiterede akutte patienter
  • Neurorehabilitering for hele det fynske optageområde
  • Elektivt kirurgisk center omfattende ortopædkirurgi, organkirurgi, urologi og gynækologi
  • Dagkirurgiske funktioner inden for ortopædkirurgi, organkirurgi, urologi og gynækologi
  • Onkologisk ambulatorium
  • Øjenklinik omfattende grå stær og våd AMD
  • Skadestuefunktion med lægelig backup.

  Det er OUHs vurdering, at det er nødvendigt at ændre de organisatoriske rammer for at sikre en bæredygtige udvikling både i Svendborg og Odense, ligesom det er nødvendigt at justere opgaveprofilen i forhold til regionsrådets beslutning fra december 2010.

  Med dette som udgangspunkt foreslås det, at der etableres fælles afdelingsledelser på tværs af matriklerne for ortopædkirurgi, organkirurgi, gynækologi/obestetrik, øre-/næse-/halskirurgi og patologi.

  Derudover foreslås mindre justeringer i opgaveprofilen, idet det vurderes, at potentialet for placering af aktivitet i Svendborg er begrænset i de afdelinger, der ikke er placeret i Svendborg i dag. Med dette som udgangspunkt foreslås følgende fremtidige opgaveprofil:

  • Visiteret medicin og geriatri (sygdomme hos ældre). Den nuværende brede medicinske afdeling med en række subspecialer videreføres, så der vil blive behandlet såvel tværgående patientforløb som grenspecialepatienter med fokus på tværgående forløb. Etablering af et diagnostisk center vil være et centralt element for det medicinske område. Apopleksiforløb forventes omlagt til et enstrenget forløb for alle fynske patienter med akut fase i Odense og efterfølgende fase inkl. genoptræning i Svendborg.
  • Specialfunktioner som dimensioneres og ledes på tværs af matriklerne, herunder dialyse og senge til patienter med hudsygdomme.
  • Elektive organkirurgiske, ortopædkirurgiske, urologiske, gynækologiske og øre-/næse-/halskirurgiske funktioner som dimensioneres og ledes på tværs af matriklerne, herunder funktioner som retter sig mod hele det fynske optageområde, samt – hvis muligt – regionsfunktioner.
  • Døgnåben skadestuefunktion med lægelig backup.
  • Tværgående kliniske serviceafdelinger, som servicerer aktiviteten på Svendborg Sygehus.


  Forslaget er beskrevet detaljeret i vedlagte bilag: ”Svendborg Sygehuse – en del af OUH. Og på vej mod Nyt OUH. Rammeplan for Svendborg Sygehus som specialsygehus”.

  I forhold til det hidtidige planlægningsgrundlag medfører det følgende justeringer:

  • Der flyttes rygpatienter på det reumatologiske område (gigtsygdomme) samt flere gastroenterologiske (mave/tarm) funktioner fra Odense til Svendborg.
  • Optageområdet for geriatri (sygdomme hos ældre) ændres så flere patienter visiteres til Svendborg.
  • Overflytningen af ambulant ortopædkirurgi reduceres.
  • Overflytningen af elektiv (planlagt) og ambulant organkirurgi reduceres.
  • Overflytningen af elektiv gynækologi og urologi (urinvejssygdomme) reduceres.
  • Elektiv øre-/næse-/halskirurgi opretholdes i Svendborg.
  • Dialyseafsnittet i Svendborg udvides.
  • Der etableres medicinske sengepladser i Svendborg til dermatologiske patienter, som er indlagt med medicinske følgesygdomme.
  • Den planlagte oprettelse af øjenklinik og onkologisk ambulatorium i Svendborg gennemføres ikke.


  Samlet set flytter ændringerne ca. 15 senge fra Odense til Svendborg, men reducerer den ambulante aktivitet tilsvarende, således at ændringer arealmæssigt er stort set neutrale.

  På baggrund af de behandlingsmæssige omlægninger foreslås det, at de vejledende visitationsretningslinjer justeres med henblik på at sikre ens visitation af alle elektive patienter uanset bopælskommune. Planerne er endnu ikke konkrete nok til at kunne pege på bestemte patientgrupper eller tidspunkter for flytning, men visitationspraksis vil blive ændret og indarbejdet i takt med omstillingen af Svendborg Sygehus til specialsygehus. På det akutte område bringes patienten til nærmeste sygehus ved transport med Falck under udrykning. Foregår transporten ikke med udrykning, imødekommes patientens ønske om indlæggelsessted i videst mulige omfang under hensyn til afstand og geografi.

  Med ændringerne forventes specialsygehuset i Svendborg at have ca. 234 senge og ca. 179.000 ambulante besøg i 2021, hvor specialsygehuset forventes fuldt implementeret, mod de nuværende ca. 287 senge og 161.000 ambulante besøg i 2011 (excl. røntgen og laboratoriefunktioner).

  Det forventes fortsat, at hele det eksisterende areal på ca. 50.000 kvm som minimum skal anvendes. Det endelige arealbehov vil blive opgjort i forbindelse med udarbejdelse af generalplan for Svendborg Sygehus.

  Personalemæssigt forventes det fortsat, at der skal anvendes stort set det samme personale i Svendborg, idet den samlede aktivitet ikke forventes reduceret, om end sammensætningen ændres. Ændringerne vil dog - i et endnu uafklaret omfang - medføre at en del personale enten skal beskæftige sig med andre opgaver eller flytte arbejdssted.

  Rammeplanen har været i høring i de lokale MED-udvalg på Odense Universitetshospital og Svendborg Sygehus. Høringsrunden har bl.a. medført, at der er sket en præcisering af baggrund, årsager og overvejelser omkring ledelsesmæssige forhold. En række af høringssvarene – særligt fra Svendborg Sygehus – har indeholdt forslag til konkrete aktiviteter, der kan indgå som elementer i Svendborg Sygehus’ fremtidige profil. Fælles for langt de fleste af disse forslag er, at de har implikationer for de parallelle Odense-afdelinger, hvorfor svarene vil indgå i de kommende processer med fastlæggelse af konkret opgaveprofil.

  Rammeplanen vil efter politisk behandling danne grundlag for en drøftelse med de nye afdelingsledelser om konkret fordeling af aktiviteter og funktioner i Odense og Svendborg. Drøftelsen forventes gennemført efter sommerferien 2012, og vil udgøre grundlaget for udarbejdelse af en egentlig generalplan for Svendborg Sygehus, som forventes forelagt for regionsrådet ultimo 2012.

  fold dette punkt ind Indstilling
   

  Det indstilles, at forretningsudvalget anbefaler regionsrådet: 

  At rammeplanen ”Svendborg Sygehus – en del af OUH. Og på vej mod Nyt OUH” tiltrædes.

  At der med udgangspunkt i rammeplanen udarbejdes en generalplan med forslag til indretning af fremtidige funktioner på Svendborg Sygehus samt tidsplan for omstilling til specialsygehus, som forventes forelagt for regionsrådet ultimo 2012.

  fold dette punkt ind Beslutning i Innovationsudvalget den 24-05-2012
   

  Udvalget anbefaler indstillingen overfor regionsrådet.

  fold dette punkt ind Beslutning i Forretningsudvalget den 13-06-2012
   

  Indstillingen anbefales over for regionsrådet.

  fold dette punkt ind Bilag
   

  Sagsnr. 12/9917
  6. Fremtidig profil for specialsygehuset i Sønderborg
  fold dette punkt ind Resume
   

  Regionsrådet besluttede i 2008 med gennemførselsplanen for fremtidens sygehusstruktur i Sønderjylland, at Sønderborg Sygehus skal omdannes til specialsygehus. Der forelægges nu et oplæg om vision og profil for fremtidens specialsygehus i Sønderborg, der skal danne grundlag for en egentlig helhedsplan for etableringen af Specialsygehus Sønderborg.   

   
  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
   

  Baggrund
  I forbindelse med vedtagelsen af fremtidens sygehusstruktur i Region Syddanmark, vedtog regionsrådet i efteråret 2008 en gennemførselsplan for den fremtidige sygehusstruktur i Sønderjylland.

  Af regionsrådets beslutning fremgik det blandt andet, at Aabenraa Sygehus etableres som akutsygehus, at Tønder Sygehus bliver sammedagssygehus med skadeklinik, at aktiviteterne på Haderslev Sygehus ophører, og at Sønderborg Sygehus omdannes til et specialsygehus med døgndækket skadestuefunktion med lægelig back-up. Efterfølgende er det i forbindelse med budgetlægning for 2012 i regionsrådet, besluttet at lukningen af aktiviteterne på Haderslev Sygehus fremrykkes til 2014.

  Der forelægges nu et oplæg til vision og profil for fremtidens specialsygehus i Sønderborg. Oplægget tager udgangspunkt i regionsrådets beslutninger om, at specialsygehuset blandt andet skal varetage; dagkirurgi, medicinsk funktion med modtagelse af visiterede akutte medicinske patienter, ortopædkirurgisk funktion til behandling af stationære elektive patienter (dvs. planlagt behandling, hvor indlæggelse er nødvendig) og medicinsk ambulant behandling. Beskrivelsen af fremtidens specialsygehus forelægges nu til politisk behandling med henblik på godkendelse.

  Profilen vil danne grundlag for en fremtidig udarbejdelse af en egentlig helhedsplan for etableringen af Specialsygehus Sønderborg. Det skal i den sammenhæng bemærkes, at den foreliggende sag kun omhandler selve profilen og organiseringen af specialsygehuset. Afklaring af spørgsmål om for eksempel teknik, forsyning og logistik vil blive forelagt senere.

  Helhedsplanen vil indeholde en plan for etableringen af specialsygehuset inden for rammerne af de 262 mio. kr., som er rammen for realisering af specialsygehuset, jf. generalplanen for Sygehus Sønderjylland. Dog vil der i løbet af 2012 blive forelagt to mindre sager vedrørende etablering af specialsygehuset. Den ene vedrører flytning af intensivpladser, og forventes forelagt til politisk behandling i juni 2012. Den anden sag omhandler etableringen af en ny café på Sønderborg Sygehus, og er beskrevet i sagen "Fremrykning af anlægsinvesteringer på sundhedsområdet til 2012" på nærværende dagsorden.

  Behandlingstilbud på specialsygehuset i Sønderborg
  Den fremtidige organisering af afdelingerne i Sygehus Sønderjylland som helhed vil tage udgangspunkt i patientforløb frem for specialer. Det er planen, at 22 afdelinger skal omdannes til 11 såkaldte centre, og af disse vil to blive hjemmehørende på specialsygehuset i Sønderborg. Der er tale om henholdsvis "Medicinsk center" og "Sammedagscenteret".

  "Medicinsk center": I det medicinske center forventes det, at der vil blive foretaget behandling inden for områderne:

   • lungemedicin
   • onkologi
   • nefrologi (medicinske nyresygdomme) inkl. dialyse
   • endokrinologi (hormonbetingede sygdomme)
   • palliativ behandling (smertebehandling)
   • kroniske hjertesygdomme.


  "Sammedagscenteret": I sammedagscenteret vil der blive foretaget behandling inden for områderne:

   • øjenområdet
   • kirurgi
   • ortopædkirurgi
   • urologi (urinvejssygdomme)
   • gynækologi
   • øre, næse, halsområdet (herunder høreklinik)

  Specialiserede funktioner
  Sønderborg Sygehus er af Sundhedsstyrelsen godkendt til at varetage specialiserede funktioner på en række områder. Det drejer sig blandt andet om regionsfunktioner inden for det lungemedicinske område, øjenområdet og på det håndkirurgiske område. På det håndkirurgiske område varetager Sønderborg Sygehus regionsfunktioner for hele den jyske del af Region Syddanmark. Specialsygehus Sønderborg har således en særlig faglig profil på netop disse områder, hvor der varetages specialiserede behandlingstilbud.

  Øvrige funktioner
  Ud over ovenstående behandlingstilbud i de to centre, som får udgangspunkt i Specialsygehus Sønderborg, vil nogle af de centre, der vil være hjemmehørende i Aabenraa, have aktiviteter i Sønderborg. Der er tale om anæstesicenteret og det radiologiske center. Endvidere vil der være en del ambulant aktivitet på Specialsygehus Sønderborg, som er tilbud rettet mod borgere i Sønderborg Kommune. Der er tale om:

   • Døgnåben skadestuefunktion med lægelig back-up
   • Ambulatorier på følgende områder:
    • medicin
    • pædiatri (børnesygdomme)
    • neurologi
    • gynækologi/obstetrik inkl. jordemoderkonsultation
    • kirurgi
    • ortopædkirurgi
    • urologi (urinvejssygdomme) 
    • øjenområdet
    • øre/næse/halsområdet
    • blodprøvetagning

  Kvadratmeter, senge og forventet aktivitet
  I generalplanen for Sygehus Sønderjylland er det beskrevet, at det kommende specialsygehus kan rummes inden for rammerne af godt 30.000 kvadratmeter. Det er i overensstemmelse med forudsætningerne i det foreliggende oplæg til fremtidig profil for Specialsygehus Sønderborg.

  Det forventes at aktiviteten i 2020 på Specialsygehus Sønderborg vil være godt 7.900 indlæggelsesforløb, 83.000 ambulante besøg og ca. 10.100 dagkirurgiske forløb. Det forventes, at der vil være omkring 75 senge på det kommende specialsygehus. Til sammenligning var der i 2011 17.250 indlæggelser, 150.383 ambulante besøg og 4.149 dagkirurgiske forløb og godt 240 senge på Sønderborg Sygehus.

  Den videre proces
  Politisk behandling: Det forelagte oplæg om fremtidens specialsygehus i Sønderborg vil, efter den politiske behandling i regionsrådet, danne grundlag for udarbejdelsen af en egentlig helhedsplan og byggeprogram for Specialsygehus Sønderborg. Dette vil blive udarbejdet i løbet af 2012, og forventes at foreligge i en endelig form i slutningen af året.

  Implementering af selve specialsygehuset:  I forbindelse med den løbende udbygning af akutsygehuset i Aabenraa, er det planen at flytningen af aktiviteter fra Sønderborg kan foregå i to etaper. I 2014 kan de første aktiviteter flytte i forbindelse med etableringen af Familiehuset i Aabenraa. I denne etape flytter følgende aktiviteter til Aabenraa: den gynækologiske/obstetriske stationære aktivitet, den pædiatriske stationære aktivitet, akut kardiologisk aktivitet. Samtidig udvides den dagkirurgiske aktivitet i Sønderborg som følge af, at sygehusaktiviteterne ophører i Haderslev. 

  Når akutsygehuset i Aabenraa er fuldt udbygget, forventeligt i 2018, flytter neurologisk stationær aktivitet, geriatri (sygdomme hos ældre), urologisk stationær aktivitet, uselekterede medicinske patienter samt laboratoriernes hovedaktiviteter til Aabenraa. Ligeledes vil der ske en reduktion af intensivkapaciteten i Sønderborg. I den forbindelse kan der gennemføres en samling af specialsygehusets aktiviteter i de arealer, der i fremtiden vil udgøre specialsygehus Sønderborg. En detaljeret tidsplan for etableringen vil fremgå af den endelige helhedsplan.

  Oplægget til fremtidens specialsygehus i Sønderborg har været forelagt det lokale MED-udvalg. Der vedlægges høringssvar fra MED-udvalg.

  Eventuel flytning af Gigthospitalets aktiviteter
  Region Syddanmark har indledt en dialog med Gigtforeningen om en eventuel fremtidig flytning af Kong Christian Xs Gigthospital i Gråsten til kommende ledige arealer på Sønderborg Sygehus. Det forventes, at en sådan flytning vil kunne komme på tale omkring 2015. Det vil kræve en række rokader på Sønderborg Sygehus, men en sådan rokade og etablering af Gigthospitalet på samme matrikel som Sønderborg Sygehus vil kunne håndteres inden for de nuværende rammer og foreliggende planer.

  En egentlig aftale med Gigtforeningen vil bero på en nærmere konkretisering af det fremtidige samarbejde mellem Gigtforeningen og Region Syddanmark, både om de ydelser Gigtforeningen leverer til Region Syddanmark på det reumatologiske område, og om de logistiske forhold, der skal på plads for at en sådan flytning kan blive en realitet. Det foreslås, at der arbejdes videre med en sådan dialog med Gigtforeningen om konkretisering af det fremtidige samarbejde på det reumatologiske område.


   

  fold dette punkt ind Indstilling
   

  Det indstilles, at forretningsudvalget anbefaler regionsrådet:

  At oplægget: "Visionspapir og grundlag for funktionel og bygningsmæssig helhedsplan for fremtidens Specialsygehus Sønderborg" tiltrædes.

  At der på baggrund af det forelagte notat arbejdes videre med at beskrive grundlaget for etableringen af Specialsygehus Sønderborg, med henblik på forelæggelse af en egentlig helhedsplan for etableringen af Specialsygehus Sønderjylland til politisk behandling.

  At der arbejdes videre med en nærmere konkretisering af det fremtidige samarbejde mellem Region Syddanmark og Gigtforeningen i forbindelse med en eventuel fremtidig flytning af  Kong Christian Xs Gigthospital til kommende ledige arealer på Sønderborg Sygehus.

  fold dette punkt ind Beslutning i Innovationsudvalget den 24-05-2012
   

  Udvalget anbefaler indstillingen overfor regionsrådet.

  fold dette punkt ind Beslutning i Forretningsudvalget den 13-06-2012
   

  Indstillingen anbefales over for regionsrådet.

  fold dette punkt ind Bilag
   

  Sagsnr. 12/5013
  7. Det fremtidige akutte beredskab på Ærø Sygehus
  fold dette punkt ind Resume
   

  I forbindelse med regionsrådets beslutning den 27. februar 2012 om at flytte kirurgi og fødselsafdeling fra Ærø Sygehus, blev det besluttet at regionsrådet vil få forelagt forslag til, hvordan det fremtidige akutte beredskab på sygehuset kan samtænkes med det præhospitale beredskab.

  Direktionen på OUH har nu udarbejdet et forslag til det fremtidige akutte beredskab på Ærø Sygehus. Ændringen i beredskabet består i, at det særlige operationsberedskab afvikles.

  Det fremtidige akutte beredskab på Ærø Sygehus skal være målrettet mod at yde livreddende behandling og være i stand til at stabilisere og klargøre patienter til at blive overført til et større sygehus. 

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
   

  I forbindelse med regionsrådets beslutning om at flytte kirurgi og fødselsafdeling fra Ærø Sygehus, blev det besluttet, at regionsrådet vil få forelagt forslag til, hvordan det fremtidige akutte beredskab på sygehuset kan samtænkes med det præhospitale beredskab.

  I vedlagte notat udarbejdet af direktionen på OUH er der redegjort for forslag til fremtidig akut beredskab på Ærø Sygehus samt afledte økonomiske og personalemæssige konsekvenser.

  Forslag til fremtidig akutberedskab Ærø (minimumsbemanding i vagten efter dagarbejdstid på hverdage og i weekenden og på helligdage)

  • 1 læge med rådighedsvagt fra bolig (fremmøde hurtigst muligt og senest 30 minutter efter kald)
  • 1 anæstesisygeplejerske med vagt fra bolig
  • 1 behandlingssygeplejerske eller 1 anæstesisygeplejerske med vagt fra bolig.

  Beredskabet understøttes endvidere af 2 sygeplejersker/social- og sundhedsassistenter i tjeneste på sengeafdelingen.

  Der er rådighedsvagt på røntgenområdet frem til kl. 22.00, hvorefter røntgenvagten er lukket frem til kl. 8.00. 

  Afdelingsledelsen sikrer en faglig optimal sammensætning af vagtberedskabet. Beredskabet skal f.eks. altid bestå af 2 ansatte, som om nødvendigt kan foretage intubering.

  Ændringen i beredskabet består, i at det særlige operationsberedskab afvikles. Dvs. ophør af skærpet tilkald af læge (fremmøde inden for 10 minutter) og ophør af rådighedsvagten for social- og sundhedsassistenten. Fremover er der ikke pr. automatik 2 anæstesisygeplejersker på vagt. Der er enten 1 anæstesisygeplejerske og 1 behandlersygeplejerske på vagt eller 2 anæstesisygeplejersker. Dvs. ophør af 1 operationssygeplejerskes rådighedsvagt.

  Røntgenvagten lukkes i nattid, da patienter med behov for akutindgreb/behandling under alle omstændigheder skal overføres til andet sygehus til behandling. Det er sjældent, at der er behov for røntgenundersøgelser. I 2011 blev der gennemført i alt 30 procedurer i tidsrummet kl. 22.00 til kl. 8.00 (ca. 1,5 procedurer pr. patient).

  Personalemæssige konsekvenser af ændring af det akutte beredskab på Ærø Sygehus

  Der vil blive nedlagt i alt ca. 8 stillinger. Ca. 4-5 personer vil blive berørt og tilbudt omplacering til andet job inden for OUH. 1 vakant lægestilling nedlægges, denne stilling er hidtil blevet dækket med konsulentbetjening. Fremover vil der være 4 sygehuslægestillinger på Ærø Sygehus.

  I overgangsfasen op til evt. ændring i akutberedskabet vil der være behov for en særlig indsats for kompetenceudvikling. Herefter afsættes der ca. 0,5 stilling årligt til kompetenceudvikling.

  Økonomi:

  De budgetmæssige konsekvenser ved at flytte akut og planlagt kirurgi (inkl. kejsersnit) til Svendborg, samt tilpasningerne af fødselstilbuddet på Ærø, har afventet en endelig stillingtagen til det fremtidige akutte beredskab på sygehuset, dog således at honorering af det særlige kirurgiberedskab ophørte med virkning fra den 1. april 2012.

  Ændringen i bemandingen forventes at give en samlet besparelse på 3,69 mio. kr. I ændringerne er der også indarbejdet merudgifter til kompetenceudvikling  -  herunder transportudgifter hermed.

  I forhold til beregningerne vil der være tale om en vis implementeringsperiode som følge af varslinger m.v. Hele besparelsen tilfalder derfor OUH i 2013, mens besparelsen efterfølgende tilføres centrale rammer. Det foreslås endvidere, at Ærø Sygehus fremover bliver fuld rammestyret med virkning fra 1. januar 2012.

  Forslag til ændring af beredskabsplan for OUH, Sygehusenheden Ærø

  Fremadrettet justeres beredskabsplan således, at når der er tale om 2 eller flere moderat til svært tilskadekomne/syge personer, indkaldes der, udover det vagthavende personale på Ærø Sygehus, andet personale efter telefonliste. Ligeledes indkaldes ekstra personale i ambulancetjenesten i den udstrækning det er muligt. AMK- vagtcentralen (Akut Medicinsk Koordinations-vagtcentral) kontaktes for drøftelse af situationen.

  Dette er en skærpelse i forhold til nuværende niveau, hvor der indkaldes ekstra personale, når der er mere end 2 svært tilskadekomne eller alvorlige syge.

  Det har ikke været nødvendigt på Ærø Sygehus at indkalde ikke-vagthavende personale i 2011og de første 3 måneder af 2012. For ambulancetjenesten har det været nødvendigt at indkalde ekstra personale 3 gange i 2011 og 2 gange de første 3 måneder af 2012.

  Høring af notatet

  Forslaget har været i høring i relevante LMU (Lokal MED-udvalg), og der er afgivet høringssvar fra Ortopædkirurgisk afdeling, OUH/Svendborg, Radiologisk afdeling, OUH/Svendborg samt Medicinsk/Kirurgisk afdeling Ærø, OUH/Svendborg. Herudover har Sygehusforeningen på Ærø samt Organisationen af Sygehuslæger fremsendt høringssvar. På baggrund af de indkomne høringssvar har FMU (Fælles MED-udvalg), OUH givet et høringssvar.

  Medarbejdersiden i FMU tilkendegiver, at det skærpede tilkald for læger bør bibeholdes (fremmøde indenfor 10 minutter). Ledersiden i FMU fastholder dog forslag om, at læger på Ærø fremover er i vagt fra bolig, hvilket støttes af den faglige ledelse for det lægelige beredskab på Ærø. Dette skønnes fuldt forsvarligt, idet akut og livreddende behandling iværksættes hurtigere. For indlagte patienter på sygehuset er der 2 kompetente medarbejdere til stede i afdelingen, som vil varetage den akutte situation, indtil beredskabet kan indfinde sig. I forhold til ikke-indlagte vil beredskabet blive alarmeret og tilkaldt, før patienten når frem til hospitalet. Lægen skal begive sig af sted til sygehuset umiddelbart efter opkaldet, og det vil sjældent tage 30 minutter. For nuværende varetager de 3 af lægerne det skærpede beredskab fra bolig, mens den 4. læge opholder sig på sygehuset.

  Derudover er der enighed i FMU om de i øvrige stillede forslag i notatet til beredskabet.

  Høringsoversigt og høringsudtalelser i deres helhed er vedlagt.

  Præhospitalt beredskab

  Der er altid et ambulanceberedskab på Ærø. Hvis der er flere samtidige 1-1-2- hændelser, indkaldes der, hvis der er behov for det, ekstra mandskab til at bemande endnu en ambulance. Opgjort for 2011 er den gennemsnitlige responstid for ambulancer på Ærø 8,5 minutter. Der har ikke været responstider over 20 minutter.

  Se vedlagte bilag for nærmere oplysninger om uændret ambulanceberedskab og ændret praksis vedr. afvikling af liggende transport på Ærø .

  Er der behov for at overføre en patient hurtigt til et større hospital, kan der via AMK-vagtcentral rekvireres redningshelikopter fra Skrydstrup eller en akutlægehelikopter fra Niebøll. Fra den 1. maj 2012 er det også blevet muligt at rekvire en akutlægehelikopter fra Ringsted. Det tager ca. 20 minutter at overføre en patient med helikopter fra landingspladsen på Ærø til landingspladsen på OUH.

  I situationer med mange tilskadekomne vil det være muligt at sende udrykningshold fra OUH med helikopter til Ærø. Det har dog aldrig været aktuelt med et sådant tiltag.

  fold dette punkt ind Indstilling
   
  Det indstilles, at forretningsudvalget anbefaler regionsrådet:

  At forslag til fremtidig akut beredskab på Ærø Sygehus godkendes.

  At nettobesparelsen ved de samlede ændringer på Ærø Sygehus tilføres strukturkontoen med virkningen fra 2014 og frem.

  At de eksakte økonomiske konsekvenser indarbejdes i budgetterne ved en kommende budgettilpasning.

  At Ærø Sygehus bliver rammestyret fra den 1. januar 2012.

  At der ikke flyttes økonomi fra Ærø Sygehus til OUH/Svendborg som følge af ophør af planlagt og akut kirurgi på Ærø Sygehus. Eventuel meraktivitet på Svendborg Sygehus vil blive afregnet ud fra almindelig aktivitets afregning.

  fold dette punkt ind Beslutning i Akut- og ø-udvalget den 31-05-2012
   

  Oversendes til regionsrådet med anbefaling.

  Poul Sækmose tog forbehold.

  fold dette punkt ind Beslutning i Forretningsudvalget den 13-06-2012
   

  Indstillingen anbefales over for regionsrådet med den tilføjelse, at forretningsudvalget anbefaler regionsrådet, at der indføres en procedure, der sikrer, at Ærø Sygehus informeres om alle kørsel 1’er på Ærø umiddelbart efter, at AMK-vagtcentralen har disponeret en ambulance til en kørsel 1 på øen. Personalet på Ærø Sygehus kan herefter tilkalde sygehusets vagthavende læge, samtidig med at ambulancen kører ud

  Det Konservative Folkeparti tog forbehold.

  fold dette punkt ind Bilag
   

  Sagsnr. 10/17093
  8. Etablering af sundhedshus i Skærbæk
  fold dette punkt ind Resume
   

  Indenrigs- og Sundhedsministeriet gav i marts 2011 tilsagn om 14,74 mio. kr. til etablering af et sundhedshus i Skærbæk i de lokaler, der tidligere har huset rådhuset og lægehuset. Tilsagnet blev givet under forudsætning af ministeriets endelige godkendelse af projektbeskrivelse med anlægsbudget og tidsplan.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
   

  Siden Indenrigs- og Sundhedsministeriet gav tilsagn om midler, har Tønder Kommune og Region Syddanmark i dialog med de regionale, kommunale og private aktører, som indgår i planerne for huset, foretaget en konkretisering af etableringen af sundhedshuset.

  Der foreligger nu projektbeskrivelse og byggeprogram med tilhørende anlægsbudget og tidsplan. I dette materiale er beskrevet de funktioner, som fremover vil være i huset. Materialet skal anvendes til regional behandling og politisk godkendelse i Tønder Kommune, og endelig frigivelse af midlerne fra Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse. Dernæst vil materialet danne grundlag for licitation og indgåelse af aftale med totalrådgiver, der kan bistå med det videre arbejde.

  Efter politisk behandling og kommunal godkendelse varetages det videre arbejde af Tønder Kommune. I denne proces vil en styregruppe med repræsentation fra Tønder Kommune og Region Syddanmark påse, at fremdriften følger planen i form af orientering ved centrale milepæle i projektet. Hvis der sker afvigelser i planen, skal styregruppen inddrages.

  De bygningsmæssige rammer for sundhedshuset i Skærbæk udgøres af det tidligere rådhus og lægehus, hvor det samlede bygningsareal er på 2.600 m2. Sundhedshuset vil indeholde følgende funktioner:

  • praktiserende læger
  • jordemoder
  • kommunal genoptræning
  • hjemmepleje
  • hjemmesygepleje
  • fodterapeut
  • praktiserende fysioterapeut
  • sygeplejeklinik
  • sundhedspleje
  • socialpsykiatri
  • kommunal forebyggelse
  • frivillige patientorganisationer.

  Da Tønder Kommune er ejer af bygningerne, træffer kommunen de nødvendige beslutninger omkring den kommende byggesag.

  Sundhedssamordningsudvalget behandler sagen på møde den 12. juni 2012. Anbefaling fra udvalget vil foreligge til forretningsudvalgets møde.

  fold dette punkt ind Indstilling
   

  Det indstilles, at forretningsudvalget anbefaler regionsrådet:

  At sagen tages til efterretning.

  fold dette punkt ind Beslutning i Akut- og ø-udvalget den 31-05-2012
   

  Udvalget anbefaler indstillingen overfor regionsrådet.

  fold dette punkt ind Beslutning i Sundhedssamordningsudvalget den 12-06-2012
   

  Udvalget anbefaler indstillingen overfor regionsrådet.

  fold dette punkt ind Beslutning i Forretningsudvalget den 13-06-2012
   

  Indstillingen anbefales over for regionsrådet.

  fold dette punkt ind Bilag
   

  Sagsnr. 10/4091
  9. Rapportering nr. 6 om kvalitetsfondsprojekterne og udbygningen af Esbjerg Sygehus
  fold dette punkt ind Resume
   

  Regionsrådet har besluttet, at der skal ske en periodisk rapportering til regionsrådet om fremdriften i Region Syddanmarks store sygehusprojekter. Denne sag indeholder den 6. rapportering om projekternes fremdrift.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
   

  I forhold til tidligere rapporteringer er formen ændret således, at den i højere grad følger de krav, der forventes at blive stillet fra Ministeriet fra Sundhed og Forebyggelse.

  Regionsrådet godkendte den 26. marts 2012 styringsmanualen for udbygningen af Esbjerg Sygehus. Den kvartalsvise rapportering vil derfor også fremover indeholde en rapportering for udbygningen af Esbjerg Sygehus.

  Rapportering nr. 6 viser, at projekterne holder sig inden for de økonomiske rammer og at den overordnede tidsplan følges.

  For udbygningen af Kolding Sygehus er det dog besluttet at udskyde projektet en måned for at opnå et bedre licitationsresultat.

  fold dette punkt ind Indstilling
   

  Det indstilles, at forretningsudvalget anbefaler regionsrådet:

  At rapporteringen tages til efterretning.

  fold dette punkt ind Beslutning i Innovationsudvalget den 24-05-2012
   

  Udvalget anbefaler indstillingen overfor regionsrådet.

  fold dette punkt ind Beslutning i Forretningsudvalget den 13-06-2012
   

  Indstillingen anbefales over for regionsrådet.

  fold dette punkt ind Bilag
   

  Sagsnr. 11/22726
  10. Vækstpakke 2012 vedr. apparaturanskaffelser
  fold dette punkt ind Resume
   

  Denne sag vedrører tilførelse af ekstra midler til anskaffelse af medicoteknisk udstyr i 2012.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
   

  I forbindelse med vedtagelsen af budget 2012 på regionsrådsmødet den 26. september 2011 blev det pointeret, at investeringer i apparatur er et vigtigt bidrag fra regionsrådets side for at skabe grundlag for, at sygehusene løbende kan forbedre produktiviteten.

  Regionsrådet har efterfølgende på møde den 12. december 2011 afsat 124,4 mio. kr. til medicotekniske anskaffelser i 2012. I tidligere år lå niveauet på årlige medicotekniske anskaffelser på hhv. 200 mio.kr. i 2011 og 190,18 mio.kr. i 2010.

  Der har ved den efterfølgende proces med udmøntningen af den medicotekniske pulje for 2012 vist sig et øget behov for medicoteknisk apparatur. Ud over de investeringer, som er nødvendige for at kunne opretholde den daglige drift, har regionale handleplaner såsom gennemførelsesplanen og specialeplanen lagt et øget pres på de medicotekniske investeringsmidler.

  For at imødese både den løbende drift, samt implementeringen af konsekvenserne af de større sygehusplaner, foreslås at der skaffes finansiering til yderligere investeringer i medicoteknisk udstyr, jf. nedenstående oversigt med henblik på anskaffelser i 2012.

  Endelig forventes lavere investeringsniveau i 2013 for at skabe plads til egentligt anlæg.

  Forslag til investeringer - Vækstpakke 2012:

  Matrikel

  Titel

  Ans. beløb

  Anlæg

  OUH-Svendborg

  Robot Da Vinci nr.2

  26.812.737

   
   

  Udskiftning af accelerator 2

  19.570.000

  800.000

   

  Udskiftning af accelerator 6

  19.570.000

  2.200.000

   

  Digitalisering & effektivisering af 2 konventionelle røntgenrum

  5.320.000

  745.000

   

  Hæmatologiudstyr

  4.755.000

  100.000

   

  Ultralydsudstyr mm.

  840.000

   
   

  EOS vertikal helkropsscanner til anvendelse ved rygpatienter

  5.308.000

  750.000

   

  CRRT-behandling, kontinuerlig dialysebehandling

  3.250.000

   
   

  Hjerte-CT-skanner

  9.608.000

  1.813.000

   

  I forbindelse med FAM er der bevilget digitalt røntgenudstyr, som ikke er indeholdt i FAM-projektet. Anlægsarbejdet vedrører indretningen af røntgenrummet.

   

  1.500.000

   

  I forbindelse med FAM er der bevilget c-bue (ERCP), som ikke er indeholdt i FAM-projektet. Anlægsarbejdet vedrører indretningen af undersøgelseslokalet..

   

  634.000

  Sydvestjysk Sygehus

  Projekt 0401-Lab og dialyse, nettoliste MTU

  47.000.000

   

  Sygehus Lillebælt

  Samlet pakke til Kræftlaboratoriet, Vejle Sygehus

  20.789.220

   
   

  Accelerator til strålebehandling

  21.600.000

  1.000.000

   

  MR-scanner MR1:

  9.426.000

  1.500.000

  Sygehus Sønderjylland

  High End CT skanner Aabenraa Skadestue/FAM inkl. software Traumatologi og Cardiologi

  10.820.000

  1.000.000

   

  Omnibed kuvøser inkl. Skuffe og Hylde

  470.000

   
   

  Giraffe Shuttle, inkl. Neopuf, trykluft m.m.

  245.000

   
   

  Monitorerings og telemetrisystem

  1.200.000

   
   

  Ultralydsscannere

  1.400.000

   
   

  Voluson E 8 expert

  3.200.000

   
   

  Cobas 6000 (e 601)

  215.000

  200.000

   

  Ultralydsapparat M-turbo

  500.000

   
   

  Specialfarvningsmaskine

  250.000

  15.000

   

  Mediwatch Urodynamisk udstyr/ Encompass PF 10

  354.850

   
   

  Opgradering af CT skanner 64 med iDose Sønderborg

  816.000

   
   

  Iltoptagelse

  376.100

  10.000

   

  Immunfarvningsmaskine

  580.000

  50.000

   

  Laparoskopiudstyr, Olympus (excera II med 2 laparoskoper)

  714.240

   
   

  Fusion ENT Navigation system

  629.301

   
   

  Operationslejer

  2.453.865

   
   

  Advia 2120i

  605.000

   

  Medicoteknik OUH

  Supplerende monitoreringsudstyr til regionalt anæstesiprojekt

  3.400.000

   
   

  Defibrillatorer til regionalt projekt

  900.000

   
   

  Infusionspumper til regionalt projekt

  900.000

   
     

  223.878.313

  12.317.000

  fold dette punkt ind Indstilling
   

  Det indstilles, at forretningsudvalget anbefaler regionsrådet:

  At vækstpakke 2012 vedr. apparaturanskaffelser, jf. ovenstående oversigt, godkendes.

  At der afsættes og frigives rådighedsbeløb i 2012 på 223,878 mio. kr. til formålet, finansieret af de likvide aktiver.

  At der meddeles anlægsbevilling på 223,878 mio. kr. (indeks 124,9).

  At der afsættes og frigives rådighedsbeløb i 2012 på 12,317 mio.kr. vedr. pulje til afledte anlægskonsekvenser af medicoteknik, finansieret af det afsatte rådighedsbeløb hertil i 2013.

  At der meddeles tillæg til anlægsbevilling vedr. pulje til afledte anlægskonsekvenser af medicoteknik på 12,317 mio.kr. (indeks 124,9).

  At sundhedsdirektøren bemyndiges til at godkende byggeprogram samt licitationsresultatet inden for den meddelte økonomiske ramme.

  fold dette punkt ind Beslutning i Innovationsudvalget den 24-05-2012
   

  Udvalget anbefaler indstillingen overfor regionsrådet.

  fold dette punkt ind Beslutning i Forretningsudvalget den 13-06-2012
   

  Indstillingen anbefales over for regionsrådet.


  Sagsnr. 12/120
  11. Sundhedsforskning - Region Syddanmarks Forskningspulje 2012. Indstilling af forskningsprojekter
  fold dette punkt ind Resume
   

  Region Syddanmarks Forskningspulje har været i opslag for 2012. I puljen er der 15 mio. kr. til tværgående forskningsprojekter, samt 2,3 mio. kr. til understøttelse af forskning i de fælles akutmodtagelser. Der er fundet 5 støtteegnede forskningsprojekter indenfor forskningsindsatsområder for i alt 2,8 mio. kr. og 8 støtteegnede forskningsprojekter med frie emner for i alt 5,1 mio. kr. samt 2 projekter, som understøtter forskning i de fælles akutmodtagelser for i alt 0,7 mio. kr.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
   

  Fra Region Syddanmarks Forskningspulje uddeles hvert år 15 mio. kr. til forskningsprojekter indenfor de af regionsrådet udpegede tværregionale indsatsområder. For at understøtte den frie forskning besluttede regionsrådet samtidig, at op til 5 mio. kr. af midlerne i Region Syddanmarks Forskningspulje kan uddeles til støtte af projekter med emner uden for indsatsområderne.

  Til at understøtte forskning i de fælles akutmodtagelser afsatte regionsrådet yderligere i maj 2011 et særligt engangsbeløb på 3 mio. kr. til forskning i den akutte patient, og som udmøntes samtidigt med og via kriterierne gældende for Region Syddanmarks Forskningspulje, hvoraf der i 2011 er uddelt 0,75 mio. kr.

  Region Syddanmarks Forskningspulje har været i opslag for 2012, og bedømmelsesprocessen for ansøgningerne er afsluttet. Det regionale strategiske forskningsråd har efterfølgende indstillet en række projekter. Alle indkomne ansøgninger til Region Syddanmarks Forskningspulje er vurderet af et fagligt bedømmelsesudvalg af forskere fra Region Syddanmark, dels ud fra projektets forskningsmæssige kvalitet, dels ud fra de opstillede regionale kriterier om samarbejde på tværs af sygehuse og institutioner. Desuden er inddraget en ekstern forskningsfaglig bedømmelse af ansøgningerne, som er foretaget i samarbejde med Region Midtjylland.

  Der indkom 42 ansøgninger med anmodning om støtte for i alt 49,5 mio. kr. Det regionale strategiske forskningsråd har i alt fundet 15 støtteegnede forskningsprojekter.

  De støttegnede ansøgninger fordelte sig på følgende måde:

  • For de 10 mio. kr., der er til rådighed indenfor indsatsområderne, er der fundet 5 støtteegnede projekter til alt 2,8 mio. kr. Det gælder:
   • 3 projekter indenfor lidelser i bevægeapparatet for i alt 1,5 mio. kr.
   • 1 projekt indenfor lidelser i bevægeapparatet og børn og sundhed for 0,3 mio. kr.
   • 1 projekt indenfor Kronisk Obstruktiv Lungesygdom (KOL) for 1,0 mio. kr.

  Der er således et restbeløb på 7,2 mio. kr. indenfor indsatsområderne.

  • For de 5 mio. kr., der er til rådighed indenfor den frie forskning, er der fundet 8 støtteegnede projekter til alt 5,1 mio. kr.
  • Til at understøtte forskning i de fælles akutmodtagelser er fundet 2 støtteegnede forskningsprojekter til i alt 0,7 mio. kr.


  Det regionale strategiske forskningsråd observerer en stigende efterspørgsel efter de midler, der kan søges til forskningsprojekter med emner udenfor indsatsområderne. Det regionale strategiske forskningsråd ser, at efterspørgslen kan efterkommes i nyt opslag i 2012. Det anbefales derfor, at restbeløbet for forskningsindsatsområderne både tilgodeser projekter indenfor forskningsindsatsområderne og projekter med frie emner. Det kan ske ved, at der i et 2. opslag i 2012 stilles 3,6 mio. kr. til rådighed for forskningsprojekter indenfor indsatsområderne, og at der samtidigt stilles 3,6 mio. kr. til rådighed for forskningsprojekter med frie emner.

  I bilag til punktet ses oversigt med indkomne ansøgninger og indstillinger af projekter til støtte.

  fold dette punkt ind Indstilling
   

  Det indstilles, at forretningsudvalget anbefaler regionsrådet:

  At 5 forskningsprojekter indenfor forskningsindsatsområderne støttes med i alt 2,8 mio. kr.

  At 8 forskningsprojekter med frie emner støttes med i alt 5,1 mio. kr.

  At 2 forskningsprojekter, som understøtter forskning i fælles akutmodtagelser, støttes med i alt 0,7 mio. kr.

  At restbeløbet på 7,2 mio. kr. indenfor forskningsindsatsområderne kommer i opslag i en 2. runde i 2012, hvoraf de 3,6 mio. kr. gøres tilgængelig for forskningsprojekter med frie emner.

  fold dette punkt ind Beslutning i Sundhedsudvalget den 22-05-2012
   

  Udvalget anbefaler indstillingen overfor regionsrådet.

  fold dette punkt ind Beslutning i Forretningsudvalget den 13-06-2012
   

  Indstillingen anbefales over for regionsrådet.

  fold dette punkt ind Bilag
   

  Sagsnr. 12/10076
  12. Sundhedsforskning - Region Syddanmarks ph.d.-pulje og post.doc. pulje 2012
  fold dette punkt ind Resume
   

  Region Syddanmarks ph.d.-pulje og Region Syddanmarks post.doc-pulje har været i opslag for 2012. I 2012 er der 20 mio. kr. i ph.d.-puljen og 5 mio. kr. i post.doc.-puljen. Der er fundet 32 støtteegnede ph.d.-projekter og 11 støtteegnede post.-doc.-stillinger. Det regionale strategiske forskningsråd anbefaler, at ph.d.-puljen fremover deles i to faste opslag om året, og at restbeløbet for 2012 på 4 mio. kr. overføres til opslag i 2013. 

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
   

  Regionsrådet besluttede i 2010, at ph.d. puljen på 20 mio. kr. om året skulle gøres permanent fra 2011. Samme år etablerede regionsrådet også en permanent pulje på 5 mio. kr. til støtte af såkaldte post.doc.-stillinger, dvs. stillinger, hvor praktisk virke og forskning kombineres og integreres efter, at en ph.d.-grad er opnået.

  Initiativerne blev taget som en samlet indsats for at styrke og sikre en fortsat udvikling af de gode tendenser på sundhedsforskningsområdet i Region Syddanmark, og i særdeleshed for at støtte og fastholde klinikere i et klinisk forskerkarriereforløb. Ved hjælp af puljerne opbygges et rekrutteringsgrundlag af dygtige klinikere, som kan medvirke til en fortsat varetagelse og udvikling af de kliniske funktioner på højt specialiseret niveau.

  Ansøgningerne til ph.d.-puljen i 2012 og post.doc.-puljen i 2012 er vurderet af et fagligt bedømmelsesudvalg under det regionale strategiske forskningsråd. På baggrund af udvalgets vurderinger har det regionale strategiske forskningsråd på et møde den 2. maj fundet 32 støttegnede ph.d.-studier til i alt 16 mio. kr., og 11 støtteegnede ansøgninger om post.doc.-stillinger til i alt 5,4 mio. kr. De støtteegnede ansøgninger opfylder alle gældende krav til høj kvalitet og relevans i forhold til udviklingen af den kliniske praksis.

  Det regionale strategiske forskningsråd ser samtidigt, at der er behov for en mere smidig afvikling af ph.d.-puljen. Det anbefales, at ansøgerne gives muligheder for at søge på to fastlagte datoer om året. Nu gælder, at der kun kommer et 2. opslag, hvis der er et væsentligt restbeløb efter 1. opslag. To fastlagte opslag om året på hver 10 mio. kr. vil sikre igangsættelse af ph.d.-projekter over hele året, og vil give ansøgerne bedre vilkår for at planlægge deres ph.d.-studier i forhold til kliniske forløb.

  For ph.d.-puljen er der et mindre restbeløb for 2012 på 4 mio. kr., hvis indstillingerne af projekterne støttes. Det regionale strategiske forskningsråd har vurderet, at dette ikke giver grundlag for et nyt opslag i 2012. Det anbefales derfor, at restbeløbet overføres til puljen i 2013.

  Oversigt over ansøgninger og indstillinger er vedhæftet som bilag.

  fold dette punkt ind Indstilling
   

  Det indstilles, at forretningsudvalget anbefaler regionsrådet:

  At 32 støtteegnede ph.d.-projekter støttes med i alt 16. mio. kr.

  At 11 post.doc-stillinger støttes med i alt 5,4 mio. kr.

  At ph.d.-puljen fra 2013 kommer i opslag 2. gange om året på 10 mio. kr. i hvert opslag.

  At restbeløbet på 4 mio. kr. i ph.d.-puljen 2012 overføres til opslag i 2013.

  fold dette punkt ind Beslutning i Sundhedsudvalget den 22-05-2012
   

  Udvalget anbefaler indstillingen overfor regionsrådet.

  fold dette punkt ind Beslutning i Forretningsudvalget den 13-06-2012
   

  Indstillingen anbefales over for regionsrådet.

  fold dette punkt ind Bilag
   

  Sagsnr. 12/9424
  13. Opsamlende ansøgningsrunde i specialeplanlægningen 2012
  fold dette punkt ind Resume
   

  Sundhedsstyrelsen har udsendt ansøgningsmateriale vedrørende syv specialiserede funktioner, som ikke har kunnet placeres i tidligere ansøgningsrunder.

  Det indstilles, at Region Syddanmark søger om udmeldte funktioner inden for specialerne karkirurgi, neurologi og pædiatri.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
   

  Med hjemmel i Sundhedslovens § 208 fastsætter Sundhedsstyrelsen krav til specialfunktioner.

  Sundhedsstyrelsen har udsendt ansøgningsmateriale vedrørende funktioner, som ikke har kunnet placeres i tidligere ansøgningsrunder.

  Denne opsamlende ansøgningsrunde omfatter syv funktioner, som fordeler sig indenfor specialerne: reumatologi (gigt), dermatologi (hud), karkirurgi, neurologi og pædiatri (børn).

  For så vidt angår reumatologi og dermatologi, så er funktionerne ved tidligere ansøgningsrunder placeret på enkelte af regionens sygehuse. Det, der bliver åbnet op for, er at speciallægepraksis og offentlige sygehuse med hovedfunktion kan søge om funktionerne i formaliseret samarbejde med sygehuse, som har fået tildelt regionsfunktionerne. Det drejer sig om regionsfunktionen indenfor reumatologi "Reumatoid artrit, spondylitis ankylopoietika og psoriasis artrit ved kompliceret, behandlingsrefratær sygdom", som er godkendt til OUH, Vejle Sygehus og Kong Chr. Xs Gigthospital. Indenfor dermatologi-venerologi er det "Psoriasis, som ikke responderer som forventet på gængs lokalbehandling", som er placeret på OUH.

  Der vurderes ikke for øjeblikket behov for at udvide udbuddet af behandlingskapacitet inden for de nævnte funktioner inden for reumatologi og dermatologi, hvorfor der ikke søges om godkendelse af formaliserede samarbejder i dermatologi og reumatologi i denne ansøgningsrunde.

  Da dagsordensmaterialet for Innovationsudvalgets behandling forelå, havde Region Sygdanmark ikke modtaget anmodning fra speciallægepraksis om at indgå i formaliseret behandling på området.

  Efterfølgende er der indkommet to ansøgninger fra privat praktiserende speciallæger i reumatologi om anmodning om formaliseret samarbejde. De indkomne ansøgninger har imidlertid ikke ændret vurderingen af, at der volumenmæssigt ikke er behov for at udvide behandlingskapaciten. På landsplan vurderer Sundhedstyrelsen, at der er 400 patienter, som er i målgruppe for denne behandling. Med tre behandlingssteder i Region Syddanmark skønnes der at være tilstrækkelig behandlingskapacitet.

  Det indstilles derfor, at Region Syddanmark søger om følgende funktioner:

  • Karkirurgi, Regionsfunktionen: Behandling af recidiv af varicer og varicer med komplikationer, herunder kirurgisk behandling samt endovenøs laser eller radiofrekvensbehandling (fraset SEPS). Forudsætter speciallæge i karkirurgi. Søges af Nyborg Sygehus og Kolding Sygehus.
  • Neurologi, Regionsfunktionen: Hjerneskaderehabilitering i henhold til anbefalinger for regionsfunktionsniveau i "Sundhedsstyrelsens forløbsprogram for rehabilitering af voksne med erhvervet hjerneskade" 2011. Søges af Sygehusenheden Ringe og Grindsted Sygehus.
  • Neurologi, Regionsfunktionen: Neurohabilitering ved svære neuropatier, herunder Guillain Barrés sygdom (GBS). Søges af Sygehusenheden Ringe og Grindsted Sygehus.
  • Pædiatri, Regionsfunktionen: Hjerneskaderehabilitering i henhold til anbefalinger i "Sundhedsstyrelsens forløbsprogram for rehabilitering af børn og unge med erhvervet hjerneskade" 2011. Søges af Odense Universitetshospital i et formaliseret samarbejde med anden sygehusenhed uden for regionen.

  Sundhedsstyrelsen har frist for ansøgning den 15. juni 2012. Ansøgningen sendes derfor med forbehold for regionsrådets endelige stillingtagen.

  fold dette punkt ind Indstilling
   

  Det indstilles, at forretningsudvalget anbefaler regionsrådet:

  At ansøgning om varetagelse af  funktioner inden for specialerne karkirurgi, neurologi og pædiatri i den opsamlende ansøgningsrunde i specialeplanlægningen 2012 godkendes.

  fold dette punkt ind Beslutning i Innovationsudvalget den 24-05-2012
   

  Udvalget anbefaler indstillingen overfor regionsrådet.

  fold dette punkt ind Beslutning i Forretningsudvalget den 13-06-2012
   

  Indstillingen anbefales over for regionsrådet.


  Sagsnr. 11/27504
  14. Rammeaftale vedrørende badebehandling i dermatologisk speciallægepraksis
  fold dette punkt ind Resume
   

  Regionsrådet skal tage stilling til en rammeaftale om badebehandling i speciallægepraksis.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
   

  Regionsrådet godkendte den 31. januar 2011 praksisplan for specialet dermato-venerologi (hudsygdomme samt seksuelt overførte sygdomme). I planen anbefales det, at der udarbejdes et konkret beslutningsgrundlag for badebehandling i dermatologipraksis, således at badebehandlingen i nærmere beskrevet omfang kommer til at indgå i ydelsessortimentet for specialet.

  Der er endvidere medio oktober indkommet en ansøgning fra Hud- og Laserklinikken i Esbjerg v/Søren Frankild og Alla V. Petersen vedr. indgåelse af aftale om røde bade i praksis. Baggrunden for ansøgningen er, at man i forbindelse med ombygning af Terapiafdelingen på Sydvestjysk Sygehus (SVS) i Esbjerg ikke længere har mulighed for at opretholde tilbuddet på sygehuset.

  Badebehandling indgår i speciallægeoverenskomsten som en rammeydelse. Det vil sige, at det er tale om en ydelse, der kun kan leveres i praksis, såfremt den enkelte region har truffet beslutning herom.

  I henhold til overenskomsten kan der lokalt indgås aftale om:

  • Røde bade til eksemer og blæredannende hudsygdomme. Ydelsen honoreres med 1.045,96 kr. (1. oktober 2011-niveau).
  • Tjærebade til eksemer og psoriasis. Ydelsen honoreres med 1.045,96 kr. (1. oktober 2011-niveau).

  Fælles for badeydelserne er, at de kan erstatte en ambulant behandling i sygehusregi, hvorved patienten kan behandles i sit lokalområde.

  Der blev i 2011 udført 683 badebehandlinger i sygehusregi. Langt størstedelen, 540 badebehandlinger, blev foretaget på SVS, Esbjerg - de resterende 143 på OUH. Af de patienter, der modtog badebehandling på SVS, var 35 patienter, svarende til 410 behandlinger, henvist fra Hud- og Laserklinikken i Esbjerg v/Søren Frankild og Alla V. Petersen. 7 patienter, svarende til 130 behandlinger, var henvist fra speciallæge Magdalena Torzynska. Hver patient modtog gennemsnitlig ca. 13 badebehandlinger.

  Antallet af henviste patienter i Esbjerg har i 2010 og 2011 været stigende, og det er bemærkelsesværdigt, at antallet af patienter, der modtager badebehandling, er så stort i den del af regionen. Årsagen hertil kan være, at Hud- og Laserklinikken fra det tidligere Ribe Amt havde en ekstra ledig kapacitet, som pr. 1. marts 2010 blev overtaget af en ny speciallæge.

  Ventetiden er normalt en vigtig indikator i forbindelse med vurderingen af en hensigtsmæssig organisering af en given behandling. Badebehandling er ikke omfattet af ventetidsgarantien. Der forefindes ikke oplysninger på www.venteinfo.dk herom.

  En lukning af badebehandling på Sydvestjysk Sygehus må forventes at betyde et øget pres på OUH inden for den nærmeste fremtid.

  Vurderingen fra arbejdsgruppen i forbindelse med praksisplanlægningen på dermatologiområdet var, at ca. 30 personer årligt i hele regionen ville have behov for tjære- og røde bade, at antallet af behandlinger for disse udgør mellem 15 og 20, svarende til en samlet udgift på ca. 420.000 kr.

  Med udgangspunkt i antal patienter (42) og behandlinger (540) udført på SVS vil den samlede udgift til badebehandling i speciallægepraksis i den jyske del af regionen beløbe sig til ca. 650.000 kr.

  Arbejdsgruppens vurdering adskiller sig således fra de faktiske udførte behandlinger. 

  Hud- og Laserklinikken i Esbjerg samt praksis i henholdsvis Haderslev og Aabenraa har tidligere udtrykt ønske om, at Region Syddanmark indgår en aftale med dem om røde bade og tjærebade.

  Praktiserende dermatolog og speciallægerådsformand, Bo Lasthein Andersen har til sagen udtalt, at han finder behandling relevant at udføre i dermatologipraksis.

  Såfremt regionsrådet ønsker at indgå rammeaftale om badebehandling, bør aftalen indgåes i henhold til praksisplanen, således at der sker fastsættelse af et loft over antal patienter/udførte behandlinger, svarende til arbejdsgruppens vurdering.

  Indgåelse af en aftale bør endvidere sikre, at aftalen indgås, således at der sker en geografisk spredning af badebehandlingen i regionen, svarende til maksimalt 10 patienter pr. klinik.

  Samarbejdsudvalget for Speciallæger har på møde den 27. marts 2012 drøftet sagen. Samarbejdsudvalget anbefaler indstillingen overfor regionsrådet.

  fold dette punkt ind Indstilling
   

  Det indstilles, at forretningsudvalget anbefaler regionsrådet:

  At vedlagte rammeaftale om badebehandling i speciallægepraksis tiltrædes.

  At den årlige udgift på ca. 420.000 kr. afholdes inden for sygesikringsbudgettet.

  fold dette punkt ind Beslutning i Sundhedssamordningsudvalget den 15-05-2012
   

  Udvalget anbefaler indstillingen over for regionsrådet.

  fold dette punkt ind Beslutning i Forretningsudvalget den 13-06-2012
   

  Indstillingen anbefales over for regionsrådet.

  fold dette punkt ind Bilag
   

  Sagsnr. 12/5933
  15. Rammeaftale om sterilisationer af mænd i speciallægepraksis
  fold dette punkt ind Resume
   

  Med virkning fra 1. januar 2012 blev brugerbetaling for sterilisationer af mænd fjernet. Ordningen med brugerbetaling var gældende i 2011. Før 2011 blev indgrebet udført på et sygehus eller hos en praktiserende kirurg.

  Regionsrådet skal tage stilling til den foreslåede rammeaftale for sterilisation af mænd.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
   

  Regionernes Lønnings- og Takstnævn indgik den 21. december 2011 en aftale med Foreningen af Speciallæger om, at sterilisationer af mænd pr. 1. januar 2012 igen skulle indgå som en rammeydelse i overenskomsten.

  Forinden da havde den nyvalgte regering i 2011 tilbagerullet den tidligere regerings beslutning i 2010 om indførelse af brugerbetaling for sterilisationer af mænd i det offentlige sundhedsvæsen.

  Alle 4 praktiserende kirurger i Region Syddanmark har udtrykt interesse for, at regionen i henhold til § 65 i Landsoverenskomsten om Speciallægehjælp tiltræder rammeaftalen om sterilisationer af mænd i speciallægepraksis.

  Udførelsen af sterilisation af mænd i speciallægepraksis kunne før 2011 foretages i henhold til en tiltrådt rammeaftale. En rammeaftale omfatter en eller flere ydelser, som kun kan udføres i speciallægepraksis, såfremt den enkelte region har truffet beslutning herom.

  Region Syddanmark havde før 2011 indgået ovennævnte rammeaftale med én praktiserende kirurg i Aabenraa. Herudover var der 2 praktiserende kirurger på Fyn (Odense og Svendborg), som havde indgået en midlertidig aftale med Region Syddanmark om udførelse af sterilisationer af mænd i speciallægepraksis.

  I 2010 blev der i alt udført 1620 sterilisationer af mænd i det offentlige sundhedsvæsen i Region Syddanmark, heraf 653 i speciallægepraksis svarende til 40 %.

  2/3 af de udførte sterilisationer i sygehusregi i 2010 blev udført på Friklinikken i Give. Heroverfor var der én praktiserende kirurg på Fyn, som i 2010 udførte 306 sterilisationer svarende til 47 % af samtlige udførte mandlige sterilisationer i speciallægepraksis.

  Normalt er ventetiden en vigtig indikator i forbindelse med vurderingen af en hensigtsmæssig organisering af en given behandling. Mandlige sterilisationer er ikke omfattet af ventetidsgarantien.

  Faglig udtalelse
  Specialerådsformand for urologi, Ulla Geertsen, har til sagen oplyst, at der rent fagligt ikke er noget, der taler for, at sterilisationer af mænd bør foregå på sygehusene frem for i speciallægepraksis og vice versa.

  Endvidere har Ulla Geertsen oplyst, at sterilisationer af mænd er et forholdsvist simpelt indgreb, som ikke kræver en egentlig rutine.

  Vedrørende sygehusenes uddannelsesforpligtigelse er der behov for et vist antal indgreb. Ifølge Ulla Geertsen er det mere af hensyn til, at de kommende kirurger bliver fortrolige  med at kunne operere på patienter, som har fortrudt sterilisation og ønsker en reetablering af befrugtningsevnen. Sidstnævnte indgreb er betydelig mere krævende end en sterilisation.

  Afslutningsvis finder Ulla Geertsen, at de enkelte kirurgiske afdelinger i Region Syddanmark har behov for ca. 50 sterilisationer pr. afdeling pr. år for at kunne opretholde deres uddannelsesmæssige forpligtelser.

  Økonomi
  I sygehusregi udløser en ambulant udført sterilisation en DRG-takst på 4.764 kr. Hertil kommer en besøgstakst på ca. 1.100 kr. Sygehusene afregner med 55 % af DRG-taksten (over baseline). Friklinikken Give afregnes med 61 % af DRG-taksten, svarende til 2.906 kr.

  I speciallægepraksis er honoraret for en sterilisation (pr. 1. april 2012) i alt 2.515 kr. Ydelsen dækker også forundersøgelse samt kontrol.

  Samarbejdsudvalget vedr. Speciallægehjælp har på møde den 27. marts 2012 drøftet sagen. Samarbejdsudvalget anbefaler over for regionsrådet, at Region Syddanmark tiltræder rammeaftalen for sterilisationer af mænd, således at de praktiserende kirurger tilføres en kvote på 600 sterilisationer pr. år, svarende til aktiviteten i speciallægepraksis i 2010. Kvoten foreslås ligeligt fordelt mellem de 4 praktiserende kirurger i Region Syddanmark, svarende til 150 sterilisationer pr. år pr. speciallægepraksis.

  Udgiften på 1,5 mio. kr. svarer til den forventede DUT-kompensation, således at en tiltrædelse af vedlagte udkast til rammeaftale bliver udgiftsneutral for regionen.

  fold dette punkt ind Indstilling
   

  Det indstilles, at forretningsudvalget anbefaler regionsrådet:

  At vedlagte udkast til rammeaftale om sterilisationer af mænd i speciallægepraksis tiltrædes.

  fold dette punkt ind Beslutning i Sundhedssamordningsudvalget den 15-05-2012
   

  Udvalget anbefaler indstillingen over for regionsrådet.

  fold dette punkt ind Beslutning i Forretningsudvalget den 13-06-2012
   

  Indstillingen anbefales over for regionsrådet.

  fold dette punkt ind Bilag
   

  Sagsnr. 11/11050
  16. § 64-aftale vedrørende indførelse af ny behandlingsteknik for forstadier til hudkræft
  fold dette punkt ind Resume
   

  Der skal tages stilling til en ansøgning om indgåelse af en § 64-aftale vedrørende introduktion af en ny behandlingsteknik i forbindelse med behandling af aktiniske keratoser (forstadier til hudkræft).

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
   

  Praktiserende dermatolog Bo Lasthein Andersen har, på vegne af de praktiserende dermatologer i Region Syddanmark, fremsendt en ansøgning om indgåelse af en § 64-aftale vedrørende introduktion af en ny behandlingsteknik i forbindelse med behandling af aktiniske keratoser (forstadier til hudkræft). En § 64-aftale er en aftale, som i henhold til Landsoverenskomsten om Speciallægehjælp kan indgås om forhold, som ligger ud over overenskomsten, såfremt der er enighed mellem overenskomstens parter. Sådanne aftaler skal fremsendes til overenskomstens parter til endelig godkendelse.

  Bo Lasthein Andersen anfører som begrundelse for ansøgningen, at den nye behandlingsteknik kan fjerne aktiniske keratoser lige så godt som traditionel fotodynamisk terapi (PDT)- behandling. Hertil anføres også andre fordele i forhold til først og fremmest den traditionelle PDT-behandling:

  • Behandlingen kan udføres umiddelbart og afsluttes i tilslutning til første konsultation.
  • Patienten skal ikke komme flere gange samme dag.
  • Et større hudområde kan behandles på én gang (f.eks. ansigtet eller en skallet isse).
  • Der skal ikke dækkes med forbinding i flere timer.
  • Færre eller ingen smerter ved behandlingen.
  • Ingen ardannelser.

  I vedlagte bilag er der nærmere redegjort for, hvad aktiniske keratoser er, hvilke behandlingsmuligheder der er i dag, en beskrivelse af den ansøgte behandlingsmetode samt økonomien.

  Samlet er det vurderingen, at ses der på det enkelte patientforløb, så vil en indførelse af den ansøgte behandlingsmetode formodentlig ikke være dyrere i forhold til de nuværende behandlingstilbud. Tværtimod kan det enkelte patientforløb udgiftsmæssigt blive billigere, først og fremmest som følge af, at patienten som regel kan nøjes med én behandling, samt at eventuelle usynlige keratoser i et ukendt omfang ikke efterfølgende skal behandles.

  Da der imidlertid fortsat er nogle områder, som ikke er fuldt belyst (f.eks. hvor mange der kan nøjes med én behandling, og hvor mange efterfølgende behandlinger, der spares ved at behandle et større hudområde), indstilles det over for regionsrådet, at der iværksættes en begrænset forsøgsordning med henblik på at få afklaret, i hvilket omfang den ansøgte behandlingsmetode kan bidrage til mere hensigtsmæssige patientforløb, samt at få et bedre indblik i de økonomiske konsekvenser ved en indførelse af behandlingsteknikken.

  Med henblik på erfaringsopsamling vil der være knyttet en evaluering til forsøgsordningen.

  Det indstilles, at der iværksættes en forsøgsordning involverende op til 3 dermatologpraksis og løbende over 2 år. De deltagende forsøgspraksis tildeles en årlig kvote på 60 patienter.

  Bruttoudgiften til forsøgsordningen vil andrage ca. 380.000 kr. Herfra skal trækkes sparede udgifter til dels opfølgende behandlinger, dels sparede udgifter til de behandlinger, der substitueres fra. Nettoudgiften til forsøgsordningen forventes således at være udgiftsneutral.

  Det kan oplyses, at den af regionsrådet vedtagne praksisplan for dermato-venerologi i Region Syddanmark anbefaler indførelsen af behandling af aktiniske keratoser med Metvix-creme samt dagslys.

  Samarbejdsudvalget vedr. Speciallægehjælp har på møde den 27. marts 2012 drøftet sagen. Samarbejdsudvalget anbefaler over for regionsrådet, at vedlagte udkast til aftale indgås.

  Aftaleudkastet forelægges til godkendelse med forbehold for overenskomstparternes endelige godkendelse.

  fold dette punkt ind Indstilling
   

  Det indstilles, at forretningsudvalget anbefaler regionsrådet:

  At vedlagte udkast til § 64-aftale om en forsøgsordning vedrørende brug af Metvix-creme og dagslys til behandling af aktiniske keratoser tiltrædes.

  fold dette punkt ind Beslutning i Sundhedssamordningsudvalget den 15-05-2012
   

  Udvalget anbefaler indstillingen over for regionsrådet.

  fold dette punkt ind Beslutning i Forretningsudvalget den 13-06-2012
   

  Indstillingen anbefales over for regionsrådet.

  fold dette punkt ind Bilag
   

  Sagsnr. 12/10154
  17. Forslag til aftale med Epilepsihospitalet Filadelfia
  fold dette punkt ind Resume
   

  Epilepsihospitalet Filadelfia er et privat specialsygehus, som regionerne har en driftsoverenskomst med. Der skal tages stilling til en supplerende aftale for regionens borgere.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
   

  Epilepsihospitalet Filadelfia, der er et privat specialsygehus, er omfattet af Sundhedsloven under § 79 – et såkaldt § 79-sygehus. Dette indebærer bl.a., at patienterne har frit sygehusvalg til Epilepsihospitalet indenfor en nærmere fastsat årlig økonomisk fritvalgsramme, som regionerne i fællesskab er forpligtede til at udnytte. Den økonomiske fritvalgsramme i 2012, er for Epilepsihospitalets vedkommende fastsat til 75,8 mio. kr. årligt (løn og pristalsreguleret).

  Epilepsihospitalet har gennem de seneste år brugt langt mere end den økonomiske fritvalgsramme – senest i 2010 hvor forbruget var på 145 mio. kr. Beliggenhedsregionen er på de øvrige regioners vegne forpligtet til at indgå driftsoverenskomst med § 79-sygehuse. For Epilepsihospitalets vedkommende er det Region Sjælland. Driftsoverenskomsten præciserer bl.a. ansvarsfordeling mellem regionerne og specialsygehuset, samt hvilke sundhedsydelser, der er omfattet af den økonomiske fritvalgsramme.

  Tilbageblik/historik
  Henover foråret og sommeren 2010 blev driftsoverenskomsten fra 2004 genforhandlet, og i kølvandet på disse forhandlinger nedsatte Indenrigs- og Sundhedsministeriet i foråret 2011 en arbejdsgruppe, der skulle afklare, hvilke sygdomsgrupper der var omfattet af den økonomiske fritvalgsramme. Udmeldingen fra ministeriet blev, at al epilepsibehandling – såvel højt specialiserede, regions- og hovedfunktioner, skulle varetages indenfor fritvalgsrammen – dog undtaget såkaldte ”langliggere” (patienter med bopæl på hospitalet). Det var dog ikke muligt at opnå enighed om en fremtidig driftsoverenskomst, og Epilepsihospitalet meddelte i september 2011, at der ville ske store nedskæringer og lukning af højt specialiserede afdelinger. Denne udmelding skabte frustration og usikkerhed hos mange epilepsipatienter og deres pårørende.

  Umiddelbart efter - i oktober 2011 - blev en driftsoverenskomst gældende fra januar 2012 underskrevet. Samtidig blev det aftalt, at for resten af 2011 ville regionerne fortsat honorere ydelser svarende til det, der var aftalt i den nye driftsoverenskomst, og Epilepsihospitalet havde mulighed for at gå i dialog med de enkelte regioner vedrørende ydelser udover den økonomiske fritvalgsramme.

  I november 2011 blev der i finanslovsaftalen afsat ekstrabevillinger på 25 mio. kr. i 2012 og 15 mio. kr. i 2013 til at understøtte Epilepsihospitalets aktivitet i en tilpasningsperiode. I finanslovsaftalen indgik ligeledes, at der skulle nedsættes en faglig og en teknisk arbejdsgruppe, der skulle beskrive Epilepsihospitalets fremtidige opgaver med fokus på de opgaver, hvor Epilepsihospitalet har en helt særlig ekspertise og med sikring af en fremadrettet, effektiv drift og prioritering af opgaverne. Resultaterne fra arbejdsgrupperne afventes.

  Region Syddanmarks aktivitet og kapacitet 
  Region Syddanmark har i 2011 haft udgifter til behandling på Epilepsihospitalet på 36 mio. kr., hertil følger en udgift på knap 4 mio. kr. til behandling af ”langliggere” (3 patienter fra Region Syddanmark).

  Ifølge Sundhedsstyrelsens specialevejledning har Odense Universitetshospital ikke højt specialiserede funktioner på epilepsibehandling. Odense Universitetshospital og Sygehus Lillebælt, Vejle har begge regionsfunktioner, hvor der mangler kapacitet i enkelte funktioner, der endnu ikke er fuldt implementeret. På hovedfunktionsniveau har regionen kapacitet.

  Bilateral supplerende aftale
  Ultimo marts 2012 afholdt Region Syddanmark – efter ønske fra Epilepsihospitalet – møde med Epilepsihospitalet bl.a. vedrørende mulighederne for at indgå en bilateral supplerende aftale om ydelser udover den økonomiske fritvalgsramme og med henblik på fortsat at sikre regionens borgere mulighed for behandling på Epilepsihospitalet.

  Det foreslås på den baggrund, at Region Syddanmark i 2012 indgår benyttelsesaftale med Epilepsihospitalet svarende til i alt 35 mio. kr. og i alt 30 mio. kr. i 2013 (begge år inkl. ”langliggere”).

  Indenfor denne ramme forudsættes det, at behandlingen af højtspecialiserede patienter, samt patienter i igangværende forløb på regionsfunktionsniveau prioriteres højest, idet behandlingen af disse patienter enten ikke varetages på regionens sygehuse, eller idet regionens sygehuse ikke på nuværende tidspunkt har tilstrækkelig kapacitet. Øvrige patienter - dvs. patienter som kan tilbydes behandling på regionens egne sygehuse - kan fortsat benytte sig af mulighederne for frit valg til Epilepsihospitalet inden for den samlede økonomiske ramme på hhv. 35 mio. kr. i 2012 og 30 mio. kr. i 2013.

  fold dette punkt ind Indstilling
   

  Det indstilles, at forretningsudvalget anbefaler regionsrådet:

  At bilateral supplerende aftale mellem Region Syddanmark og Epilepsihospitalet Filadelfia godkendes.

  At sundhedsdirektøren bemyndiges til at underskrive aftalen.

  fold dette punkt ind Beslutning i Sundhedsudvalget den 22-05-2012
   

  Udvalget anbefaler indstillingen overfor regionsrådet.

  fold dette punkt ind Beslutning i Forretningsudvalget den 13-06-2012
   

  Indstillingen anbefales over for regionsrådet.

  fold dette punkt ind Bilag
   

  Sagsnr. 12/11703
  18. Redegørelse vedrørende aktivitetsbestemte tilskud mv. 2011
  fold dette punkt ind Resume
   

  Siden 1. januar 2007 har kommunerne været medfinansierende på sundhedsområdet. I den forbindelse skal der årligt følges op på den registrering af aktiviteten, der ligger til grund for beregningen af kommunernes andel af sundhedsudgifterne.

  Vedlagte redegørelse beskriver administrationen af indberetningerne af aktiviteten og kontrolforanstaltninger i forhold til at sikre korrekte registreringer.

  Redegørelsen forelægges med henblik på afgivelse til revisionen.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
   

  I henhold til cirkulære nr. 104 af 21. december 2010 om statsligt, aktivitetsafhængigt tilskud i 2011 til regionernes sygehusvæsen mv. og cirkulære nr. 74 af 1. december 2008 om aktivitetsbestemt, kommunal medfinansiering på sundhedsområdet, skal regionsrådet senest 1. september 2012 afgive en revisionspåtegnet redegørelse for aktiviteten på sundhedsområdet til Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse og til kommunalbestyrelserne i regionen.

  Administrationen har udarbejdet en redegørelse i relation til det statslige, aktivitetsbestemte tilskud i 2011. Redegørelsen indeholder blandt andet en beskrivelse af:

  • aktiviteten i relation til tilskuddet
  • kontrolforanstaltninger i forhold til sygehusenes indberetninger til Landspatientregistret og e-Sundhed
  • opfølgning på den kommunale medfinansiering og finansiering.
  fold dette punkt ind Indstilling
   

  Det indstilles:

  At forretningsudvalget oversender redegørelsen til regionsrådet med henblik på afgivelse til revisionen.

  fold dette punkt ind Beslutning i Forretningsudvalget den 13-06-2012
   

  Indstillingen anbefales over for regionsrådet.

  fold dette punkt ind Bilag
   

  Sagsnr. 12/8177
  19. Sammenhæng i behandlingen af mennesker med psykisk sygdom
  fold dette punkt ind Resume
   

  Danske Regioners bestyrelse har udarbejdet et oplæg omkring sammenhæng i behandlingen af psykisk sygdom. Oplægget er fremsendt til regionerne med henblik på regionsrådenes input til et fælles samlet oplæg.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
   

  Danske Regioners bestyrelse har udarbejdet et oplæg, der kort opridser en række problemstillinger og udfordringer i psykiatrien. Oplægget er udarbejdet på baggrund af drøftelser ud fra tre temaer:

  • Udviklingen af en sammenhængende psykiatrisk behandlingsindsats
  • Psykiatriens kvalitetsmæssige udfordringer og satsningsområder
  • Håndtering af psykiatriens kapacitetsmæssige udfordringer

  Oplægget er udarbejdet som led i regeringens plan om at nedsætte et udvalg, der skal fremlægge en langsigtet plan for, hvordan den psykiatriske behandling mest effektivt kan tilrettelægges. Udvalgets arbejde skal også inddrages i evaluering af kommunalreformen.

  I oplægget fra Danske Regioner fremstår følgende udfordringer:

  Udviklingen af en sammenhængende psykiatrisk behandlingsindsats

  Senge contra ambulant behandling

  Akut hjælp – tilgængelighed og synlighed

  Socialpsykiatri – nærhed og specialisering

  Psykiatriens kvalitetsmæssige udfordringer og satsningsområder

  Sektorovergang – sammenhæng og samarbejde

  Misbrug – sammenhæng og effektiv behandling

  Almen praksis – tættere samarbejde

  Psykiatri og somatik

  Håndtering af psykiatriens kapacitetsmæssige udfordringer

  Børne-  og ungdomspsykiatrien – øget kapacitet og effektiv behandling

  Ikke-psykotiske sygdomme – nye teknologier og organisationsformer

  Syg contra normal

  I forbindelse med udsendelse af oplægget har Danske Regioner udbedt sig bidrag fra de respektive regionsråd med det formål at give et samlet input fra regional side til det kommende regeringsudvalg.

  I forslaget til regionsrådets bidrag tilføjes de udfordringer, der – set fra Region Syddanmarks synsvinkel – mangler fokus i Danske Regioners oplæg:

  • Samarbejde mellem region og kommuner
  • Mangel på læger med speciale i psykiatri
  • Samarbejde omkring arbejdsmarkedsområdet


  Endvidere understøttes de udfordringer Danske Regioner beskriver med konkrete initiativer fra Region Syddanmarks psykiatri.

  fold dette punkt ind Indstilling
   
  Det indstilles, at forretningsudvalget anbefaler regionsrådet:

  At udkast til høringssvar godkendes.

  fold dette punkt ind Beslutning i Psykiatriudvalget den 15-05-2012
   

  Der blev orienteret om, at punktet kommer på forretningsudvalget og regionsrådet i juni.

  fold dette punkt ind Beslutning i Forretningsudvalget den 13-06-2012
   

  Indstillingen anbefales over for regionsrådet.

  fold dette punkt ind Bilag
   

  Sagsnr. 12/9534
  20. Status på arbejdet med fremtidig organisering og markedsafprøvning af sygehusvaskeriopgaven i Region Syddanmark
  fold dette punkt ind Resume
   

  På sundhedsområdet i Region Syddanmark arbejdes der på at afklare rammerne for den fremtidige varetagelse af vaskeriopgaven for sygehusene i Region Syddanmark, herunder at gennemføre en markedsafprøvning af vaskeriopgaven. Blandt andet  har sundhedsstaben i samarbejde med sygehusledelserne udarbejdet en analyse af mulighederne for at etablere og organisere den fremtidige løsning af vaskeriopgaven i regi af et Offentligt-Privat-Partnerskab. Der forelægges nu en status på dette udredningsarbejde.  

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
   

  Regionsrådet besluttede i januar 2012, at opgaven vedrørende vask af tøj, uniformer og linned på sygehusene i Region Syddanmark skulle markedsafprøves. Sideløbende har en administrativ arbejdsgruppe udarbejdet en analyse af mulighederne for at nyopføre et vaskeri med henblik på at samle de nuværende vaskerifunktioner i Region Syddanmark.

  Dette arbejde har taget udgangspunkt i at vurdere, hvorvidt det er muligt at etablere en sådan fremtidig vaskeriorganisation i regi af et Offentligt-Privat-Partnerskab (OPP). Baggrunden er først og fremmest et ønske om at undersøge mulighederne for at skabe en organisering med tilstrækkelig volumen i vaskeriopgaven til at indhøste stordriftsfordele og anvende moderne teknologi, der kan mindske ressourceforbruget og forbedre arbejdsmiljøforhold. Samtidig er det nuværende produktionsapparat i Syddanske Vaskerier, som ejes af Region Syddanmark, af en beskaffenhed, der kræver modernisering inden for en kort årrække.

  Rapporten indikerer, at der på baggrund af de nuværende aftaler og priser, vil være potentielle ressourcemæssige gevinster ved en samlet organisering af vaskeriopgaven, hvis man samlede den komplette volumen af vasketøj fra de syddanske sygehuse. Både for den del af vaskeriopgaven, der for nuværende varetages i privat regi, og for den del der varetages i regi af regionens eget vaskeri, vil der potentielt være ressourcer at spare, hvis man etablerede én samlet organisation på vaskeriområdet.

  Et OPP-projekt på vaskeriområdet kan organiseres på flere forskellige måder, og kan involvere forskellige elementer af den samlede vaskeriopgave. Man kan forestille sig lige fra samarbejde om rådgivning og udvikling i regi af et OPP-projekt, til en samlet løsning med etablering af produktionsapparat, drift og distribution håndteret i rammerne af ét samlet OPP-projekt.

   

  Offentligt-Privat-Partnerskab og investeringsbehov i Syddanske Vaskerier på kort sigt

  Som det fremgår af vedlagte analyse af vaskeriområdet, vil det være muligt at etablere én samlet fremtidig vaskeriforsyning for sygehusene i Region Syddanmark, organiseret som et OPP-projekt. Det vil i givet fald betyde, at man skulle samle de fire sygehusenheders vaskeriopgaver i ét samlet nybygget vaskeri. For nuværende er vaskeriopgaven udliciteret til private aktører på henholdsvis Sydvestjysk Sygehus og Sygehus Sønderjylland. Sygehus Lillebælt og Odense Universitetshospital, inklusive Svendborg Sygehus, får løst vaskeriopgaven af Syddanske Vaskerier, som er regionens eget vaskeri. Det anbefales, at der på baggrund af rapportens indhold og anbefalinger, arbejdes videre med at beskrive mulighederne for etablering af en fremtidig vaskeriløsning i regi af et OPP.

  Meget tyder på, at der med de nuværende og kendte markedsforhold på området for sygehusvaskeri, ikke vil være aktører med tilstrækkelig produktionskapacitet til at håndtere de volumenmæssige krav i den samlede vaskeriopgave for samtlige sygehusenheder i Region Syddanmark. En sådan markedssituation taler for, at man søger at etablere et længerevarende partnerskab mellem offentlige og private aktører på vaskeriområdet. Baggrunden er, at med den betragtelige volumen, der vil komme på tale, vil det efter alt at dømme være nødvendigt for en privat aktør at etablere et nyt produktionsapparat, såfremt hele vaskeriopgaven for Region Syddanmark skal kunne håndteres i regionen. Forrentningen og afskrivning af en så betragtelig investering vil næppe kunne håndteres inden for de tidshorisonter, der typisk anvendes i forbindelse med udbud, og derfor vil det være hensigtsmæssigt for både den private og offentlige aktør at indgå i et langsigtet partnerskab, hvor der er længere tid til forrente og afskrive de nødvendige investeringer.

  På kort sigt er der et umiddelbart behov for at investere i det nuværende produktionsapparat på Syddanske Vaskerier, således at dette kan fungere tilfredsstillende frem til at en fremtidig organisering, eksempelvis via udbud eller et nybygget OPP-projekt, kan varetage vaskeriopgaven for sygehusene i Region Syddanmark. Dette vil forudsætte en række investeringer indenfor en kort årrække. Der vil blive forelagt en særskilt sag herom.

  Kommende markedsafprøvning

  I forbindelse med regionsrådets beslutning i januar 2012 om markedsafprøvning af en række driftsområder, pegede man blandt andet på området for sygehusvaskeri, som egnet for en fremtidig markedsafprøvning. Det vil allerede være muligt at få en afprøvning af vaskeriopgaven i forhold til en aktuel markedssituation i 2013. På Sydvestjysk Sygehus (SVS) står man nemlig foran at skulle udbyde den samlede vaskeriopgave, da den nuværende aftale med Jysk Linnedservice udløber. Erfaringerne fra dette udbud vil derefter danne grundlag for den videre proces i forbindelse med overvejelserne om fremtidig organisering af vaskeriopgaven, eventuelt i form af et Offentligt Privat Partnerskab. 

  Dette vil falde fint i tråd med anbefalingerne i vedlagte afrapportering, hvor det anbefales at overveje et samlet udbud af vaskeriopgaven i Region Syddanmark, som et alternativ til etablering af et egentligt OPP-projekt.

  fold dette punkt ind Indstilling
   
  Det indstilles, at forretningsudvalget anbefaler regionsrådet:

  At beskrivelsen af status på arbejdet med fremtidig organisering af vaskeriområdet og forestående markedsafprøvning tages til efterretning.

  At vedlagte rapport om vaskeriområdet tiltrædes som grundlag for det videre arbejde med at afklare en fremtidig organisering af vaskeriopgaven i Region Syddanmark.

  fold dette punkt ind Beslutning i Forretningsudvalget den 13-06-2012
   

  Forretningsudvalget anbefaler regionsrådet:


  At beskrivelsen af status på arbejdet med fremtidig organisering af vaskeriområdet og forestående markedsafprøvning tages til efterretning.

  At der med grundlag i den vedlagte rapport arbejdes videre med at afklare den fremtidige organisering af vaskeri opgaven i Region Syddanmark.

  At den fremtidige organisering sker på et grundlag, der sikrer sygehusene en konkurrencedygtig og innovativ leverandør indenfor produktudvikling, kundetilpassede koncepter, logistikløsninger, kvalitet og hygiejne igennem et offentligt-privat samarbejde.

  Socialistisk Folkeparti tog forbehold.

  fold dette punkt ind Bilag
   

  Sagsnr. 12/8665
  21. Etablering af en forening der kan styrke rammebetingelserne for at tiltrække og fastholde højtuddannede
  fold dette punkt ind Resume
   

  Den 23. april 2012 var der en temadrøftelse i regionsrådet om talent. Konklusionen fra drøftelserne var et ønske om en organisering, der kan samle de mange aktører på området. Der er derfor foretaget en analyse, der samstemmende viser et ønske fra virksomheder og kommuner, om at regionen samler alle aktører om en samlet indsats. Det foreslås derfor at danne en forening med det formål at sikre optimale varige rammer for tiltrækning og fastholdelse af højtuddannet arbejdskraft til syddanske virksomheder.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
   

  Baggrund:

  Den 23. april 2012 var der en temadrøftelse i regionsrådet om talent. Konklusionen fra drøftelserne var et ønske om at undersøge mulighederne for en organisering, der kan samle de mange aktører på området.

  Dette er blevet undersøgt via interview med en række virksomheder og kommuner, som entydigt peger på, at der er brug for et regionalt initiativ med henblik på at få samlet og koordineret indsatserne.

  Undersøgelsen peger på 3 overordnede udfordringer for det syddanske område:

  • Formidling af attraktive jobmuligheder og det gode liv i Syddanmark.
  • At styrke virksomhedernes muligheder for at tiltrække og rekruttere den nødvendige arbejdskraft fra udlandet
  • At højne den oplevede livskvalitet for tilflyttere fra ind- og udland.

  Der er en lang række aktører på området og en række isolerede tiltag, men der mangler strategisk retning og sammenhæng. Det foreslås derfor, at der dannes en forening, der kan samle alle de centrale aktører på området om en fælles koordineret indsats.

   

  Formålene med foreningen vil være:

  • At samle alle relevante aktører om en fælles indsats for at sikre ejerskab, koordinering og øget effekt.
  • At sikre de optimale rammer til tiltrækning og fastholdelse af højtuddannet arbejdskraft for syddanske virksomheder, gennem udnyttelse af eksisterende kræfter lokalt, nationalt og internationalt og via etablering af bedste praksis.

  Forslag til emner/aktiviteter som foreningen kan tage initiativ til: 

  • At bedste praksis inden for sociale netværk, ægtefællejob, internationale skoler og én indgang til kontakt med offentlige myndigheder, omsættes til handling og implementeres i hele det syddanske område.
  • At etablere et effektivt netværk mellem nøgleaktører, der både udveksler erfaringer med implementering af ”bedste praksis” og desuden har opmærksomheden rettet mod behovet for at udvikle og igangsætte ”næste praksis”.
  • At gennemføre en målrettet kommunikationsindsats så det syddanske område over for omverdenen kommunikeres og markedsføres i fællesskab som et område med attraktive job-, udviklings- og karrieremuligheder – og hvor den generelle attitude overfor tilflyttere påvirkes.
  • At skabe fokuseret opmærksomhed på udfordringerne, således at aktiviteterne understøtter det, der efterspørges fra både virksomheder og politisk side (kommunalt, regionalt og nationalt).

   

  Eksempler på relevante medlemmer af foreningen

  Invest in Denmark, Work in Denmark, regionen, sygehuse, virksomheder, klynger, kommuner, IDA, erhvervsorganisationer, uddannelsesinstitutioner m.fl.

   

  Næste skridt

  Regionsrådet har afsat 5 mio. kr. på budgettet i 2012, som foreslås øremærket til foreningens aktiviteter. Forslaget om at danne en forening og igangsætte aktiviteter vil blive forelagt til principgodkendelse af Vækstforum 19. juni. Den endelige konstruktion og de konkrete aktiviteter forelægges i Vækstforum til september 2012 og i regionsrådet til oktober 2012.

  Der afholdes kick-off konference den 27. juni 2012. På konferencen vil undersøgelsens konklusioner og forslag til den fremtidige organisering blive fremlagt.

  Konferencen er samtidig kick-off for de 5 projekter, der blev bevilget socialfonds- og regionale erhvervsudviklingsmidler under talentprogrammet i 2011.

  Udvalget for Regional Udvikling blev orienteret på møde den 21. maj 2012.

  fold dette punkt ind Indstilling
   
  Det indstilles, at forretningsudvalget anbefaler regionsrådet:

  At regionsrådet principgodkender forslag til etablering af en forening, der skal styrke rammebetingelserne for at tiltrække og fastholde højtuddannet arbejdskraft.

  At der på den baggrund udarbejdes konkret forslag til konstruktion og konkrete aktiviteter m.v., der forelægges regionsrådet til godkendelse 22. oktober 2012.

  fold dette punkt ind Beslutning i Forretningsudvalget den 13-06-2012
   

  Indstillingen anbefales over for regionsrådet.


  Sagsnr. 09/2772
  22. Region Syddanmarks bidrag til Sønderborg som Europæisk Kulturhovedstad 2017
  fold dette punkt ind Resume
   

  Sønderborg kandiderer til Europæisk Kulturhovedstad 2017. Sønderborg afleverer sin endelige ansøgning om titlen i juni 2012, og den forudsættes at indeholde et samlet budget for gennemførelsen af initiativet samt en finansieringsplan. Det foreslås, at regionen tilkendegiver at være indstillet på at bidrage med medfinansiering på op til 35 mio. kr. af regionens udviklingsmidler i perioden 2012-2018 på baggrund af konkrete ansøgninger.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
   

  Danmark er i 2017 værtsland for initiativet ”Europæisk Kulturhovedstad”, hvilket betyder at en dansk by skal tildeles denne titel. Sønderborg og Aarhus kandiderer til titlen.

  Sønderborgs kandidatur har et regionalt og grænseoverskridende perspektiv, og foregår i et forpligtende samarbejde mellem de fire sønderjyske kommuner, Flensborg samt kredsene Schleswig-Flensburg og Nordfriesland.

  Initiativet har stort potentiale for at skabe udvikling ikke alene i Sønderborg, men i hele Region Syddanmark. Samtidig kan kandidaturets grænseoverskridende perspektiv understøtte regionens satsning på det dansk-tyske samarbejde. Derfor har regionsrådet besluttet at bakke op om Sønderborgs kandidatur, i første omgang ved at stille en rammebevilling på 2 mio. kr. til rådighed for kandidaturet.

  Kandidaturerne fra hhv. Sønderborg og Aarhus blev i efteråret 2011 vurderet af en jury sammensat af europæiske og danske medlemmer i en prækvalifikationsrunde. Begge byer gik videre og afleverer en uddybende ansøgning den 15. juni 2012. Repræsentanter for juryen forventes at besøge de to kandidatbyer den 22. - 23. august 2012, hvorefter der falder en afgørelse den 24. august 2012.

  Som del af ansøgningen, skal Sønderborg fremlægge et samlet budget samt en finansieringsplan for gennemførelsen af initiativet, hvis de vinder titlen. Sønderborg har fremlagt et samlet budget på ca. 400 mio. kr., hvoraf Region Syddanmark er forudset at bidrage med 9%, svarende til 35 mio. kr. En fordelingsnøgle over den samlede finansiering fremgår af det vedlagte bilag.

  På den baggrund foreslås det, at regionsrådet tilkendegiver, at regionen i perioden 2012-2018 er indstillet på at anvende op til 35 mio. kr. på projekter, der understøtter kulturhovedstadsinitiativet. Ansøgninger om medfinansiering fra Region Syddanmark vil blive behandlet løbende i regionsrådet på baggrund af konkrete ansøgninger i henhold til regionens gældende strategier og politikker.

  I beløbet indgår desuden 1 mio. kr., som regionsrådet har afsat til initiativer vedr. markeringen af 150-året for Slaget ved Dybbøl i 2014 samt evt. yderligere midler, der måtte blive anvendt til formålet, da markeringen i 2014 vil fungere som forberedelse og optakt til kulturhovedstadsåret i 2017.

  fold dette punkt ind Indstilling
   
  Det indstilles, at forretningsudvalget anbefaler regionsrådet:

  At Region Syddanmark indgår en partnerskabsaftale med Sønderborg Kommune, hvor man tilkendegiver sin støtte til Sønderborgs kandidatur til Kulturhovedstad 2017.

  At det tilkendegives, at Region Syddanmark på grundlag af konkrete ansøgninger er indstillet på at anvende i alt op til 35 mio. kr. i årene 2012-2018 til projekter mv. i relation til Sønderborg 2017-satsningen.

  fold dette punkt ind Beslutning i Udvalget for Regional Udvikling den 21-05-2012
   

  Indstillingen anbefales over for regionsrådet.

  fold dette punkt ind Beslutning i Forretningsudvalget den 13-06-2012
   

  Indstillingen anbefales over for regionsrådet.

  fold dette punkt ind Bilag
   

  Sagsnr. 12/7940
  23. Afvikling af Syddansk Turisme og etablering af Visit Syddanmark
  fold dette punkt ind Resume
   

  Region Syddanmarks Vækstforum drøfter på sit møde den 19. juni 2012 status for afvikling af Syddansk Turisme og den fremtidige organisering af turismen i Syddanmark, hvorefter der indstilles til endelig beslutning i regionsrådet.

  Indstillingerne er således med forbehold for Vækstforums beslutninger på mødet den 19. juni 2012.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
   

  Region Syddanmarks Vækstforum drøfter på sit møde den 19. juni 2012 status på afvikling af Syddansk Turisme og den fremtidige organisering af turismeudvikling i Syddanmark, hvorefter der indstilles til endelig beslutning i regionsrådet. Indstillingerne er med forbehold for Vækstforums beslutninger på mødet den 19. juni 2012.

  Afvikling af Syddansk Turisme

  På mødet den 8. december 2011 besluttede Vækstforum, at Vækstforums formandskab skal overvåge afviklingen af Syddansk Turisme, og at Vækstforum løbende orienteres om status på processen. Regionsrådet besluttede endvidere, efter indstilling fra Vækstforum, at bevilge 2,6 mio.kr. til lukning af Syddansk Turisme.

  Status er:

  • Der er indgået endelig aftale med Vejle Kommune om overtagelse af projektet Leg og Læring.
  • Der er dialog med Tietgenskolen om forberedelse af deres overtagelse af projektet Oplevelsernes Academy. En aftale forventes på plads før sommerferien 2012.
  • Projektet Coast Alive er i den afsluttende fase og udløber ved årets udgang 2012.
  • Aktiviteterne i Inspiring Denmark (erhvervsturisme) fortsætter.

  Regnskab for bevillingen på 2,6 mio.kr. fremgår af bilaget. Midlerne er primært gået til løn, flytteudgifter og udgifter til overdragelse af projektet ”Leg og Læring”. En væsentlig forudsætning for, at udgifter til lukning kan fastholdes på 2,6 mio. kr. og ikke stiger til 3,1 mio. kr. er, at forudsætningerne i forbindelse med overdragelse af "Leg og Læring" holder, og at projektet "Oplevelsernes Academy" overdrages som planlagt.

  En yderligere forudsætning for opgørelsen af beløbet til lukning på 2,6 mio.kr. var, at en række opgaver og forpligtelser ville blive overført til VisitSyddanmark primo 2012. Da det ikke har været muligt at opnå opbakning til stiftelse af VisitSyddanmark, varetager Syddansk Turisme opgaverne og forpligtelser, indtil opgaverne er afsluttede i 2012.

  Der er derfor udarbejdet et nyt budget for Syddansk Turisme for 2012 – budgettet er vedlagt som bilag. Syddansk Turisme vil, udover de bevilgede 2,6 mio. kr. til lukning, have udgifter til øvrig afvikling af aktiviteter og forpligtelser på sammenlagt 3,335 mio. kr. i 2012. Alle Syddansk Turismes forpligtelser vil herefter være afviklet, og erhvervsturisme i regi af Inspiring Denmark vil være eneste aktivitet fra 2013.

  Bevillingen til VisitSyddanmark på i alt 9.642.200 kr. bortfalder, da forudsætningerne ikke er opfyldt.

  Den fremtidige organisering på turismeområdet bliver drøftet på Vækstforums møde den 19. juni 2012 og efterfølgende forelagt regionsrådet.

  Indstillingerne er med forbehold for Vækstforums beslutninger på mødet den 19. juni 2012.

  fold dette punkt ind Indstilling
   

  Med forbehold for Vækstforums beslutning på mødet den 19. juni 2012 indstilles:

  At regionsrådet tager orienteringen til efterretning.

  At regionsrådet bevilger 3,335 mio. kr. af de regionale erhvervsudviklingsmidler afsat i 2012 til afvikling af alle aktiviteter i Syddansk Turisme med undtagelse af Inspiring Denmark.

  At bevillingen på i alt kr. 9.642.200 til Visit Syddanmark bortfalder og tilbageføres til de regionale erhvervsudviklingsmidler afsat i 2012.

  fold dette punkt ind Beslutning i Forretningsudvalget den 13-06-2012
   

  Indstillingen anbefales over for regionsrådet.

  fold dette punkt ind Bilag
   

  Sagsnr. 08/3906
  24. Afslutning af uddannelsesprojektet: Biotek
  fold dette punkt ind Resume
   

  Regionsrådet har siden 2008 bevilget støtte til uddannelsesprojekter fra Region Syddanmarks uddannelsespulje. Projektet "Udvikling af en biotekstudieretning i gymnasiet" er nu afsluttet, og regionsrådet orienteres om projektets resultat.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
   

  Regionsrådet bevilgede i 2008 et tilskud på 7,5 mio. kr. fra uddannelsespuljen til projektet "Udvikling af en biotekstudieretning i gymnasiet". Ansøger var Sct. Knuds Gymnasium og samarbejdsparterne var blandt andet ca. 20 gymnasier, 3 fakulteter på SDU og en række virksomheder i Syddanmark.

  Formålet med projektet var at udvikle en bioteknologisk studieretning på gymnasierne med henblik på at udbrede interessen for de naturvidenskabelige fag og dermed øge antallet af de unge, 1) som søger ind på de naturvidenskabelige fagretninger i gymnasiet, og 2) som senere vælger de naturvidenskabelige uddannelser. Derudover skulle der udvikles undervisningsmateriale, Biotek 12 cases om miljø og teknologisk udvikling (Biotek 1) og Biotek 2 – Anvendt bioteknologi.

  Evaluering af projektet viser, at der i 2011 er oprettet en bioteknologisk studieretning på 21 gymnasier i Syddanmark. Søgningen har været støt stigende i løbet af projektet fra 30 elever i 2009, til 348 elever i 2010, og til 472 elever i 2011.

  Oprettelsen af den bioteknologiske studieretning har betydet, at andelen af elever på en studieretning, der giver adgang til de naturvidenskabelige og tekniske uddannelser på universiteterne, er steget. Helt konkret er andelen steget fra 25,8% i 2008 til 30,6% i 2011.

  Region Syddanmark har en vision om at være en Science Region med en målsætning om, at 20% flere skal vælge naturvidenskabelig, tekniske eller sundhedsfaglige uddannelser. Projektet bidrager til at nå denne målsætning.

  fold dette punkt ind Indstilling
   

  Til orientering.

  fold dette punkt ind Beslutning i Udvalget for Regional Udvikling den 21-05-2012
   

  Til orientering.

  fold dette punkt ind Beslutning i Forretningsudvalget den 13-06-2012
   

  Til orientering.

  fold dette punkt ind Bilag
   

  Sagsnr. 12/2700
  25. Samtykke til ansøgning om råstoftilladelse udenfor råstofplanens graveområder - V. Nebel i Esbjerg Kommune
  fold dette punkt ind Resume
   

  Esbjerg Kommune har sendt ansøgning om råstoftilladelse med anmodning om regionsrådets samtykke. Det ansøgte ligger udenfor graveområderne i Råstofplan 2008 for Region Syddanmark, hvor der i særlige tilfælde kan meddeles tilladelse. Det ligger i kanten af interesseområde for sand, grus og sten i Råstofplan 2008 og i kanten af råstofgraveområdet ved Skads i forslag til Råstofplan 2012.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
   

  Esbjerg Kommune har sendt ansøgning om råstofindvinding på matr. nr.17a Ølufgård, V. Nebel. Det drejer sig om et areal på ca. 2 ha.

  Esbjerg Kommune oplyser, at det nye graveareal ligger i tilknytning til en eksisterende aktiv råstofgrav. Ribe Amt meddelte tilladelse til den eksisterende grav den 12. december 2006 og frem til 31. december 2015. Tilladelsen gælder 2 adskilte arealer, en vestlig del og en østlig del.

  Kommunen oplyser, at den vestlige del er færdiggravet, og gravning i den østlige del er påbegyndt i slutningen af 2011 eller begyndelsen af 2012. Det ansøgte udvidelsesareal ligger direkte op ad den østlige del, og transporten af grus ud af graven skal foregå via denne østlige del af graveområdet til Rudholmvej.

  Jysk Geoteknik, der har udført 2 boringer, vurderer at materialet er egnet som bundsikringssand.

  Esbjerg Kommune oplyser, at der i nærheden af arealet ligger områder, der er beskyttet efter naturbeskyttelseslovens § 3.

  Naturområderne består ifølge det kortmateriale, der er fremsendt, af eng, mose og beskyttede vandløb. Kommunen har efter en besigtigelse på arealet foretaget en ny afgrænsning af moseområdet.

  Der graves ikke under grundvandsspejlet i den nuværende grav, og der skal ikke graves under grundvandsspejlet i udvidelsen af graven.

  Esbjerg Kommune oplyser, at Sydvestjyske Museer er i gang med prøvegravninger på arealet, og at der er spor af en overpløjet gravhøj på arealet.

  Kommunen tilkendegiver, at under forudsætning af, at der holdes en afstand på 20 m til de beskyttede naturområder og under forudsætning af, at der ikke afledes vand fra råstofgraven, kan en tilladelse gives.

  I henhold til Råstofplan 2008 og "Vejledning i administration af råstofloven" kan tilladelser til råstofindvinding uden for graveområder kun meddeles i særlige tilfælde og forudsætter regionsrådets samtykke.

  Råstofplan 2008 § 4.3.3 åbner mulighed for, at der uden for råstofgraveområderne kan meddeles tilladelse til udvidelse eller forlængelse af eksisterende tilladelser, både i graveområder og ved enkeltgrave, hvis det ikke er i strid med andre hensyn eller til væsentlig gene for nabobebyggelser.

  Ud fra kommunens gennemgang af sagen, og de foreslåede vilkår, vurderes det, at andre interesser ikke tilsidesættes ved en tilladelse.

  På baggrund af ovenstående vurderer administrationen, at det ansøgte er omfattet af råstofplanens undtagelsesbestemmelser, j.f. retningslinie pkt. 4.3.3, og at samtykke kan meddeles.

  fold dette punkt ind Indstilling
   

  Det indstilles, at forretningsudvalget anbefaler regionsrådet:

  At der meddeles samtykke til det ansøgte.

  fold dette punkt ind Beslutning i Udvalget for miljø, jordforurening og råstoffer den 24-05-2012
   

  Indstillingen anbefales over for regionsrådet.

  fold dette punkt ind Beslutning i Forretningsudvalget den 13-06-2012
   

  Indstillingen anbefales over for regionsrådet.

  fold dette punkt ind Bilag
   

  Sagsnr. 07/19411
  26. Næste skridt i oprensningen af Kærgård Plantage
  fold dette punkt ind Resume
   

  Tekniske undersøgelser peger på, at den mest effektive løsning på at reducere forureningen i Kærgård Plantage er en bortgravning af den forurenede jord i grube 3 og 4 indenfor en beløbsramme på 19 mio. kr., hvoraf halvdelen afholdes af Region Syddanmark og den anden halvdel af Miljøministeriet.

  På et møde den 7. maj 2012 mellem regionsrådsformanden, formanden for regionens miljøudvalg og miljøminister Ida Auken var der enighed om denne løsning. Denne løsning anbefales over for regionsrådet.

  Ministeren oplyste, at ministeriet ikke havde økonomiske midler til at bidrage til yderligere oprensning af Kærgård Plantage.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
   

  Regionsrådet besluttede på mødet den 23. april 2012, at der optages forhandlinger med miljøministeren med henblik på en fælles aftale om bortgravning af den forurenede jord i grube 3 og 4, samt en drøftelse af fremtiden.

  Den 7. maj 2012 var regionsrådsformanden og formanden for regionens miljøudvalg til møde med miljøminister Ida Auken om målet for næste skridt i oprensningen af forureningen i Kærgård Plantage.

  Det beløb, som Region Syddanmark og staten har afsat til at rense op, rækker ikke til den planlagte oprensning af grundvandet under grube 1 og 2. For at få mest miljø for pengene har regionen derfor foreslået, at man fjerner så meget giftigt affald som muligt ved at grave grube 3 og 4 op.

  Miljøministeren var enig i forslaget om at sætte gang i en oprensning af grube 3 og 4, som fortsat lækker store mængder forurening ud i grundvandet.

  Ministeren oplyste, at ministeriet ikke havde økonomiske midler til at bidrage til yderligere oprensning af Kærgård Plantage.

  Baggrunden for mødet var, at en fælles administrativ styregruppe med deltagelse fra regionen og Miljøministeriet, med udgangspunkt i den aftalte budgetramme, ser to muligheder:

  1. Oprensning under grube 1-2 til mindre dybde (fra 3 til 6 meter under terræn) end planlagt.
  2. Der iværksættes en bortgravning af den stærkt forurenede jord i grube 3 og 4 ned til ½ meter under grundvandsspejlet.

  Løsning 1 vil med stor sandsynlighed ikke give den tilsigtede effekt på forstranden, fordi der efterlades en for stor forureningsmasse i grundvandet.

  Løsning 2 vil fjerne langt større forureningsmasse fra området og dermed give mest miljø for pengene.

  Prisen for en afgravning af grube 3 og 4 til ca. ½ meter under grundvandsspejlet vurderes til mellem 17 og 20 mio. kr., og oprensningen vil tage ca. 2 år. Det er aftalt, at Miljøministeriet og Region Syddanmark hver betaler halvdelen af omkostningerne. Ingen af de skitserede løsninger inden for den økonomiske ramme vil kunne fjerne risikoen ved ophold på stranden eller føre til en ophævelse af badeforbuddet.

  fold dette punkt ind Indstilling
   

  Det indstilles, at forretningsudvalget anbefaler regionsrådet:

  At der iværksættes en bortgravning af den forurenede jord i grube 3 og 4 indenfor en beløbsramme på 19 mio. kr., hvoraf halvdelen afholdes af Region Syddanmark og den anden halvdel af Miljøministeriet.

  fold dette punkt ind Beslutning i Udvalget for miljø, jordforurening og råstoffer den 24-05-2012
   

  Indstillingen anbefales over for regionsrådet.

  fold dette punkt ind Beslutning i Forretningsudvalget den 13-06-2012
   

  Indstillingen anbefales over for regionsrådet.

  fold dette punkt ind Bilag
   

  Sagsnr. 10/15270
  27. Endelig vedtagelse af Klimastrategi - den regionale strategi for en bæredygtig udvikling 2012-2015
  fold dette punkt ind Resume
   

  Forslag til "Klimastrategi - den regionale strategi for en bæredygtig udvikling 2012-15" har været i offentlig høring.

  Der er indkommet fem høringssvar, som ikke giver anledning til ændringer i selve strategien. Derfor fremlægges Klimastrategien med henblik på regionsrådets endelige vedtagelse.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
   

  Regionsrådet besluttede på møde den 26. marts 2012 at sende forslag til "Klimastrategi - den regionale strategi for en bæredygtig udvikling 2012-15" i offentlig høring frem til 29. maj 2012.

  Klimastrategien  indeholder overordnede mål for klimaområdet i forhold til reduktion af CO2-udledningen, for miljø og sundhed samt for samfundsansvar - Corporate Social Responsibility.

  I høringsperioden er der indkommet fem høringssvar fra Billund Kommune, Fanø Kommune, Middelfart Kommune, Vejle Kommune og Ærø Kommune. Helt overordnet udtrykker høringssvarene opbakning til forslaget til "Klimastrategi - den regionale strategi for en bæredygtig udvikling 2012-15" samt strategiens fokus på klima.

  Høringssvarene indeholder i hovedtræk følgende forslag:

  • ønsker til opfølgning af CO2 kortlægning
  • udvikling og understøttelse af strategiske energiplaner
  • viden om klimatilpasning
  • understøttelse af fælles fundraising på klimaområdet
  • præcisering af handlinger i forhold til opfyldelse af mål.

  Høringssvarenes bemærkninger og forslag vurderes at være af en sådan karakter, at de ikke medfører ændringer i Klimastrategien.

  Det foreslås, at administrationen bemyndiges til at håndtere høringssvarene individuelt efter regionsrådets behandling.

  Af tidsmæssige årsager fremlægges forslag til Klimastrategi først på møde i RUP-udvalget 18. juni 2012 til orientering.

  fold dette punkt ind Indstilling
   

  Det indstilles, at forretningsudvalget anbefaler regionsrådet:

  At  forslaget til "Klimastrategi - den regionale strategi for en bæredygtig udvikling 2012-2015" godkendes.

  At administrationen bemyndiges til at håndtere høringssvarene til kommunerne individuelt efter regionsrådets behandling.

  fold dette punkt ind Beslutning i Forretningsudvalget den 13-06-2012
   

  Indstillingen anbefales over for regionsrådet.

  fold dette punkt ind Bilag
   

  Sagsnr. 12/8178
  28. Region Syddanmark som referencesite i det europæiske partnerskab for aktiv og sund aldring
  fold dette punkt ind Resume
   

  Europakommissionen har lanceret et europæisk innovationspartnerskab for aktiv og sund aldring, som skal øge den europæiske konkurrencedygtighed og håndtere samfundsmæssige udfordringer i forbindelse med den demografiske udvikling. Region Syddanmark har, med forbehold for regionsrådets godkendelse, indsendt ansøgning om at blive udnævnt til europæisk referencested for aktiv og sund aldring.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
   

  Europakommissionen har lanceret et nyt initiativ, der skal samle Europas førende sundhedsinnovatører i et nyt partnerskab, hvor organisationer, herunder regioner, kommuner og industri skal dele erfaringer, skabe fælles standarder og udvikle morgendagens sundheds- og plejeløsninger kaldet Det Europæiske Innovationspartnerskab for aktiv og sund aldring.

  I forbindelse med opstarten af partnerskabet har regioner eller andre offentlige myndigheder og sundhedsinstitutioner indtil den 31. maj 2012 kunnet ansøge om at blive udnævnt til et såkaldt europæisk referencested (referencesite) for sund og aktiv aldring inden for områderne: A) forebyggelse, screening og tidlig diagnosticering, B) behandling og helbredelse, samt C) aktiv aldring og en uafhængig livsførelse.

  Den overordnede målsætning for det nye partnerskab er at øge europæisk konkurrencedygtighed og håndtere samfundsmæssige udfordringer gennem forskning og innovation. Partnerskabet skal desuden, gennem fokus på de tre hovedområder, øge den generelle sundhed i Europa med det konkrete mål at øge gennemsnitsalderen i Europa med 2 år i 2020.

  Innovationsudvalget har på møde den 24. maj 2012 drøftet emnet og anbefaler overfor regionsrådet,

  at Region Syddanmark ansøger om at blive udnævnt som referencesite i det europæiske partnerskab for aktiv og sund aldring, særligt indenfor kronikere og telemedicin.

  På den baggrund har Region Syddanmark, med forbehold for regionsrådets godkendelse, indsendt en ansøgning om dels at indgå i det europæiske innovationspartnerskab inden for alle tre områder, herunder telemedicin, og dels om at blive udnævnt som europæisk referencested for sund og aktiv aldring. Det er en forudsætning for udnævnelse som referencested, at man indgår aktivt i partnerskabet. Ansøgningerne er vedlagt som bilag.

  Rammen for ansøgningerne er både et regionalt udviklingsperspektiv med fokus på innovation som drivkraft for økonomisk vækst og et socialt- og sundhedsperspektiv med henblik på at yde effektive og omkostningsbevidste ydelser.

  Regionens ansøgninger om at indgå i innovationspartnerskabet indenfor de tre indsatsområder er målrettet tre specifikke handleplaner. Ansøgningerne har fokus på:

  • Indsatsområde A, Forebyggelse, screening og tidlig diagnosticering

  Handleplan A2: Mestring af egen sundhed startende med fald forebyggelsesinitiativer

  Ansøgningen sætter fokus på det tværsektorielle samarbejde om forebyggelse og rehabilitering som redskaber til at forebygge fald og udviklingen af kroniske sygdomme, samt til at sikre både sund og aktiv aldring.

  • Indsatsområde B, Behandling og helbredelse

  Handleplan B3: Integreret pleje for kroniske sygdomme, herunder fjernmonitorering på regionalt plan
  Ansøgningen sætter fokus på, hvordan innovative IKT og telemedicinske løsninger kan bidrage til at forbedre sundhedstilstanden og borgernes/patienternes livskvalitet, samt hvordan regionens vækstmodel for den velfærdsteknologiske satsning kan forbedre rammebetingelserne for det offentlig-private samarbejde.

  • Indsatsområde C, Aktiv aldring og velfærdsteknologi

  Handleplan C2: Udvikling af interoperable velfærdsteknologiske løsninger, herunder retningslinjer for forretningsmodeller
  Ansøgningen sætter fokus på udvikling af den tværsektorielle it-strategi og den telemedicinske handleplan, herunder hvordan implementeringen heraf kan bidrage til, at borgerne kan mestre og leve et aktivt liv.

  Der følger ikke midler med en udnævnelse som referencested. Udnævnelsen vil dog kunne sætte yderligere fokus på Region Syddanmark som et internationalt centrum for udvikling af sundheds- og velfærdsteknologi. Samtidig vil udnævnelsen alt andet lige betyde, at regionen vil stå styrket i forhold til hjemtagelse af midler under det nuværende og det kommende europæiske program for forskning og innovation, Horizon 2020. Deltagelse i det europæiske innovationspartnerskab vil endvidere styrke Region Syddanmarks muligheder for at fastholde og udbygge deltagelsen i EU-projekter under både Forsknings- og Innovationsprogrammerne.

  fold dette punkt ind Indstilling
   

  Det indstilles, at forretningsudvalget anbefaler regionsrådet:

  At ansøgningen om at blive udnævnt som europæisk referencested for sund og aktiv aldring godkendes.

  At ansøgningerne om at indgå i det europæiske innovationspartnerskab indenfor de tre indsatsområder godkendes.

  fold dette punkt ind Beslutning i Forretningsudvalget den 13-06-2012
   

  Indstillingen anbefales over for regionsrådet.

  fold dette punkt ind Bilag
   

  Sagsnr. 12/7215
  29. Forslag til etablering af paraply-tilbud på socialområdet
  fold dette punkt ind Resume
   

  Socialledelsen i Region Syddanmark har udarbejdet et forslag til etablering af i alt 9 paraply-tilbud på socialområdet med henblik på at imødekomme de udfordringer, området står overfor. Materialet har været udsendt i høring i perioden 11. maj til 8. juni 2012.

  Forslaget skal ses i sammenhæng med initiativet Fælles Fokus, der er igangsat i samarbejde med kommunerne i Region Syddanmark.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
   

  Det specialiserede socialområde i Region Syddanmark står med en række udfordringer, der forudsætter en fælles indsats. Omkostningsudviklingen skal følge de politisk fastsatte økonomiske rammer, der fortsat vil være stramme. Der vil således løbende være behov for rationaliseringer. Samtidig er der forventninger og krav til, at borgere med behov for et højt specialiseret socialt tilbud fortsat får ydelser af høj faglig kvalitet. Regionen står dermed, som leverandør af højt specialiserede ydelser, overfor klare krav fra kommunerne om at kunne løse opgaverne stadig mere effektivt og med synlige resultater af indsatsen.

  Med afsæt i den nye dagsorden har direktionen i Region Syddanmark i foråret 2012 besluttet at indlede arbejdet med etablering af paraply-tilbud på det regionale socialområde, jf. temadrøftelsen om socialområdet i regionsrådet den 29. maj 2012. Initiativet skal ses i tæt sammenhæng med det igangsatte samarbejde med kommunerne om projektet Fælles Fokus.

  Socialområdets ledelse har på baggrund heraf udarbejdet forslag til etablering af 9 paraply-tilbud på socialområdet i Region Syddanmark.

  Der har i processen været nedsat en følgegruppe bestående af 2 medarbejder- og 4 ledelsesrepræsentanter fra de sociale tilbud. Følgegruppens opgave har været at være sparringspartner for socialledelsen i forhold til udarbejdelsen af det konkrete forslag til etablering af paraply-tilbud.

  Derudover har materialet været drøftet i forstanderkredsen. Det Fælles MED-udvalg på socialområdet, de lokale MED-udvalg, alle medarbejdere, Hovedudvalget og Socialudvalget er ligeledes orienteret undervejs i processen, jf. vedlagte tids- og procesplan.

  Forslaget har været udsendt i høring i perioden 11. maj til 8. juni 2012. Der er modtaget i alt 56 høringssvar, jf. vedlagte bilagsmateriale.

  Der er et tema, der går igen i mange af høringssvarene. Det er skepsis overfor, om stort er godt, og i sammenhæng hermed en bekymring for, om der med større enheder bliver tilstrækkelig nærhed i ledelsen i forhold til borgere og medarbejdere.

  Begrundelsen for større og dermed mindre sårbare enheder fremgår af beskrivelsen af ”den brændende platform” i høringsmaterialet.

  Erfaringerne fra de sidste år viser, at selv de største af de nuværende enheder meget hurtigt kan komme i vanskeligheder f.eks. ved ændringer i belægningen, og at selv de største af de nuværende enheder således er for små til at udgøre en stabil og tilpasningsparat enhed under de nuværende driftsvilkår.

  Den udtrykte bekymring for nærhed i ledelsen i forhold til borgere og medarbejder vil blive fulgt op gennem stor ledelsesmæssig fokus på, hvorledes der i den videre udrulningsproces sikres nærhed i ledelsen på alle ledelsesniveauer, og der vil blive iværksat markante initiativer til at klæde lederne på alle niveauer på til at løse de nye ledelsesmæssige opgaver.

  I forhold til høringsmaterialets forslag til fremtidig organisatorisk struktur er der enkelte bemærkninger og opmærksomhedspunkter i forhold til flere af paraplyenhederne, men der er specielt en del bemærkninger, indsigelser og ændringsforslag i forhold til 3 af de foreslåede paraplyenheder. Det drejer sig om den foreslåede opdeling af Voksenhandicapområdet i 2 enheder samt samlingen af Børn og ungeområdet.

  De mere enkeltstående bemærkninger og opmærksomhedspunkter vil blive håndteret konkret i den videre udrulning af organiseringen.

  I forhold til bemærkninger og indsigelser omkring opdelingen af Voksenhandicapområdet har flere indsigelser afsæt i opsplitningen af Strandvænget i 2009. Erfaringen siden 2009 har vist, at de nye enheder efter Strandvænget ikke har en tilstrækkelig størrelse til at sikre stabilitet og nødvendig tilpasningsevne. Alternativet til det nuværende forslag kunne være Voksenhandicapområdet som en samlet enhed. Det vil imidlertid betyde en enhed, der er væsentlig større end de øvrige enheder, og dermed give ubalance i forhold til evnen til at løse opgaverne decentralt. Der foreslås derfor ikke nogen ændring af principperne for opdelingen, men de konkret fremførte problemstillinger vil blive vurderet nærmere med henblik på afklaring af, om bemærkningerne giver anledning til justeringer i opdelingen.

  Omkring Børn og ungeområdet går indsigelserne primært på manglende synergi og sammenhæng mellem handicapområdet og området unge kriminelle. Indsigelserne er yderst relevante. Problemet er imidlertid, at en opdeling af området i 2 enheder fortsat vil betyde 2 små enheder, der ikke er tilstrækkelig bæredygtig fremadrettet. Hertil kommer, at det i øjeblikket er et område, der samlet er i tilbagegang, hvorfor problemerne omkring stabilitet og tilpasningsevne hurtigt kan blive akutte. Organiseringen foreslås derfor fastholdt, men indsigelserne imødekommes ved at sætte fokus på forskellighederne ved at udpege flere udviklingsansvarlige på området.

  Et forhold, der ikke er belyst i høringssvarene, men alligevel er yderst relevant i forhold til beslutning om den fremtidige organisering er, at Region Syddanmark har modtaget besked om, at Faaborg-Midtfyns kommune ved budgetseminar i august 2012 vil drøfte eventuel overtagelse af Autismecenter Holmehøj fra 2014. En sådan beslutning vil få væsentlig betydning for bæredygtigheden i autismegruppen. Det vil derfor være nødvendigt at foretage en tilpasning af organiseringen, hvis Faaborg-Midtfyns kommune beslutter en hjemtagelse af autisttilbuddet.

  fold dette punkt ind Indstilling
   

  Det indstilles, at forretningsudvalget anbefaler regionsrådet:

  At det fremlagte forslag til etablering af paraplytilbud godkendes, idet psykiatri- og socialdirektøren bemyndiges til at foretage justeringer i opdeling af Voksenhandicapområdet, samt bemyndiges til at justere opdelingen, såfremt Faaborg-Midtfyns kommune beslutter hjemtagning af Autismecenter Holmehøj. Socialudvalget orienteres om eventuelle justeringer som følge af bemyndigelsen.

  fold dette punkt ind Beslutning i Forretningsudvalget den 13-06-2012
   

  Indstillingen anbefales over for regionsrådet.

  fold dette punkt ind Bilag
   

  Sagsnr. 12/3070
  30. Lilleskov - etablering af erstatningsbyggeri
  fold dette punkt ind Resume
   

  Regionsrådet har tidligere godkendt en plan for placering af erstatningsboliger mv. for det tidligere Strandvænget, herunder bl.a. at Lilleskov placeres med 48 boliger på kollegiegrunden ved Nyborgskolen i Nyborg by.

  Der er nu udarbejdet byggeprogram vedrørende etablering af Lilleskovs erstatningsbyggeri med 48 boliger, hvortil der søges anlægsbevilling.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
   

  På baggrund af regionsrådets godkendelse den 28. november 2011 af en ny helhedsplan vedrørende Strandvænget, er der udarbejdet byggeprogram vedrørende Lilleskov. Byggeprogrammet er udarbejdet af en arbejdsgruppe bl.a. med repræsentanter fra Lilleskovs pårørenderåd.

  Arbejdsgruppen anbefaler, at størstedelen af det nuværende kollegie nedrives, og at der i stedet opføres ca. 4.198 m2 til 48 to-rums boliger med tilhørende fælleslokaler, personalefacilliteter og administrationslokaler. Projektet opføres efter serviceloven. Køkken etableres ved bevarelse og ombygning af det nuværende produktionskøkken, hvilket er i overensstemmelse med den valgte gennemførelsesmodel i den udarbejdede køkkenanalyse. Regionsrådet vil senere få forelagt en ansøgning om bevilling til renovering/ombygning.

  Byggeriet søges udformet som 3 afdelinger med 2 enheder á 8 boliger og fællesrum i hver, således at der er mulighed for at dele af byggeriet kan udskilles til andet formål, såfremt der på længere sigt viser sig ikke at være et varende behov for 48 regionale pladser til Lilleskov.

  Der vil i den kommende lokalplan blive stillet krav om, at byggeriet opføres efter de kommende energitabsrammer i Bygningsreglementet BR15, hvilket anslås at fordyre byggeriet med ca. 6,5% som en kombination af højere materialepriser og større bygningsareal (pga. mere isolering). Det er derfor i byggeprogrammet kalkuleret, at de samlede anlægsudgifter vil andrage 78,598 mio. kr.

  Udgiften indstilles finansieret af den afsatte ramme på 177,936 mio. kr. til større ombygning på Strandvænget. Rammen forventes pt. fordelt således:

   

  Lilleskov

  78,598 mio

  Skovhuse

  50,600 mio

  Østerhuse/Påfuglen

  16,511 mio.

  Budgetreserve

  32,227 mio.

  ialt

  177,936 mio.

  Forventet rammeforbrug fordelt på år:

   

   

  2012

  2013

  2014

  Rammen

  115,635

  52,220

  10,081

  Lilleskov

  -3,000

  -42,000

  -33,598

  rammeflytning

  -23,517

   

  23,517

  Skovhuse

  -2,600

  -25,000

  -23,000

  rammeflytning

  -37,780

  14,780

  23,000

  Østerhuse/Påfuglen

  -3,000

  -10,000

  -3,511

  rammeflytning

  -13,511

  10,000

  3,511

  rest på rammen

  32,227

     

  Lokalplanen forventes godkendt maj 2013, hvorefter byggeriet forventes påbegyndt maj 2013 og afsluttet maj 2014.

  fold dette punkt ind Indstilling
   
  Det indstilles, at forretningsudvalget anbefaler regionsrådet:

  At resumé af byggeprogram godkendes.

  At der meddeles anlægsbevilling på 78,598 mio. kr. (indeks 124,9) til etablering af erstatningsbyggeri med 48 pladser til Lilleskov.

  At der afsættes rådighedsbeløb på 78,598 mio. kr., fordelt med 3,0 mio. i 2012, 42,0 mio. i 2013 og 33,598 mio. i 2014 og at beløbene frigives.

  At udgiften finansieres af den på investeringsbudgettet afsatte ramme til større ombygning på Strandvænget, hvor der pt. er afsat ca. 177,9 mio. kr. i årene 2012-14, idet 23,517 mio. kr. flyttes fra 2012 til 2014.

  At økonomidirektøren bemyndiges til at godkende licitationsresultat indenfor bevillingen.

  fold dette punkt ind Beslutning i Forretningsudvalget den 13-06-2012
   

  Indstillingen anbefales over for regionsrådet.

  fold dette punkt ind Bilag
   

  Sagsnr. 12/10996
  31. Fredericia Kommunes overtagelse af Nestlegården
  fold dette punkt ind Resume
   

  Fredericia Kommune overtog pr. 1. oktober 2011 den sociale institution Nestlegården fra Region Syddanmark. I den forbindelse blev der udarbejdet et aftaleudkast, hvor aktiver og passiver var værdiansat til værdierne pr. 31. december 2010. Da det faktiske overdragelsestidspunkt var 1. oktober 2011, skal der udarbejdes en efterreguleringsoversigt, hvor der foretages en efterregulering for ændringerne i værdierne frem til 30. september 2011. Denne efterreguleringsoversigt forelægges med henblik på regionsrådets godkendelse.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
   

   

  På byrådsmødet den 27. juni 2011 vedtog Fredericia Byråd at overtage den sociale institution Nestlegården fra Region Syddanmark. På denne baggrund blev der af Region Syddanmark udarbejdet et aftaleudkast. Det udarbejdede aftaleudkast blev vedtaget af Region Syddanmarks regionsråd den 22. august 2011.

  I henhold til den godkendte aftale er der efterfølgende udarbejdet vedlagte efterreguleringsoversigt.  I efterreguleringsoversigten er der foretaget en efterregulering for ændringerne i værdierne frem til 30. september 2011.     

  I henhold til efterreguleringsoversigten overtages værdiansatte aktiver for 1,2 mio. kr. og værdiansatte passiver for 0,6 mio. kr. Fredericia Kommune skal derfor kompensere Region Syddanmark med i alt 0,6 mio. kr. Kompensationen skal erlægges i form af overtagelse af langfristet gæld. 

   
  fold dette punkt ind Indstilling
   

  Det indstilles, at forretningsudvalget anbefaler regionsrådet:

  At efterreguleringsoversigten godkendes.

  fold dette punkt ind Beslutning i Forretningsudvalget den 13-06-2012
   

  Indstillingen anbefales over for regionsrådet.

  fold dette punkt ind Bilag
   

  Sagsnr. 12/3076
  32. Østerhuse/Påfuglen - etablering af erstatningsbyggeri
  fold dette punkt ind Resume
   

  Regionsrådet har tidligere godkendt en plan for placering af erstatningsboliger mv. for det tidligere Strandvænget, herunder bl.a. at Østerhuses afdeling Påfuglen flyttes til grunden ved siden af det igangværende byggeri til Engbo på Skaboeshusevej i Nyborg.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
   

  På baggrund af regionsrådets godkendelse den 28. november 2011 af en ny helhedsplan vedrørende Strandvænget, er der udarbejdet byggeprogram vedrørende erstatningsbyggeri for Østerhuses afdeling Påfuglen. Byggeprogrammet er udarbejdet af en arbejdsgruppe, bl.a. med repræsentanter fra Østerhuses pårørenderåd.

  Arbejdsgruppen anbefaler, at erstatningsbyggeriet for Påfuglens 38 fuldtids beskæftigelsespladser placeres på det planlagte sted med 884 m2 til 26 fuldtidspladser. Byggeriet omfatter et antal gruppe- og aktivitetsrum mv. samt tilhørende personalefacilliteter. Reduktionen i pladsantallet har sammenhæng med reduktion i pladsantallet i boligerne.

  Byggeriet kan opføres efter BR10 inden for den gældende lokalplan.

  Det er i byggeprogrammet kalkuleret, at de samlede anlægsudgifter vil andrage 16,511 mio. kr., som foreslås finansieret af rammen til større ombygning af Strandvænget (se dagsordenspunkt vedrørende erstatningsbyggeri for Lilleskov). I beløbet er indregnet, at Påfuglen refunderer anlægsprojektet vedrørende Engbo en forholdsmæssig andel af de udgifter, der har været afholdt vedrørende hele grunden (grundkøb, kloaktilslutning mv.). 

  Byggeriet ventes påbegyndt i maj 2013 og afsluttet juni 2014.

  fold dette punkt ind Indstilling
   

  Det indstilles, at forretningsudvalget anbefaler regionsrådet:

  At resumé af byggeprogram godkendes.

  At der meddeles anlægsbevilling på 16,511 mio. kr. (indeks 124,9) til etablering af erstatningsbyggeri for Påfuglen.

  At der afsættes rådighedsbeløb på 16,511 mio. kr., fordelt med 3,000 mio. kr. i 2012, 10,000 mio. kr. i 2013 og 3,511 mio. kr. i 2014, og at beløbene frigives.

  At udgiften finansieres af den på investeringsbudgettet afsatte ramme til større ombygning på Strandvænget, hvor der er afsat ca. 177,9 mio. kr. i årene 2012-14, idet 10,000 mio. kr. flyttes fra 2012 til 2013 og 3,511 mio. kr. flyttes fra 2012 til 2014.

  At økonomidirektøren bemyndiges til at godkende licitationsresultat inden for bevillingen.

  fold dette punkt ind Beslutning i Forretningsudvalget den 13-06-2012
   

  Indstillingen anbefales over for regionsrådet.

  fold dette punkt ind Bilag
   

  Sagsnr. 12/3073
  33. Skovhuse - etablering af erstatningsbyggeri
  fold dette punkt ind Resume
   

  Regionsrådet har tidligere godkendt en plan for placering af erstatningsboliger mv. for det tidligere Strandvænget, herunder bl.a. at Skovhuse placeres med 16 boliger på området ved Nyborgskolens gymnastiksal, og med 16 boliger i Slugten mellem 1a og Børnehusene på Skaboeshusevej.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
   

  På baggrund af regionsrådets godkendelse den 28. november 2011 af en ny helhedsplan vedrørende Strandvænget, er der udarbejdet byggeprogram vedrørende Skovhuse. Byggeprogrammet er udarbejdet af en arbejdsgruppe, bl.a. med repræsentanter fra Skovhuses pårørenderåd.

  Arbejdsgruppen anbefaler, i henhold til nærmere drøftelser med Nyborg Kommune om begge placeringer, at projektet realiseres med opførelse af 16 boliger i Skærehaven ved Skaboeshusevej (som vil give en tættere sammenhæng med afdeling 1a, der også er en del af Skovhuse, og hvor der ligeledes er 16 pladser) og opførelse af 16 boliger vest for Nyborg Sygehus, idet placeringen ved Nyborgskolens gymnastiksal - øst for sygehuset - vil give nogle meget vanskelige tilkørselsforhold.

  Byggerierne søges udformet efter samme overordnede model med 2 enheder á 8 pladser. Byggeriet ved Skaboeshusvej kan opføres efter energiklassen i Bygningsreglement BR10 med 1.360 m2, mens byggeriet i Nyborg By skal opføres efter energiklassen i Bygningsreglement BR15, så der til det samme byggeri kræves 1.440 m2. Begge byggerier indeholder således 16 to-rums boliger med tilhørende fællesrum, personalefacilliteter og administrationslokaler. Byggerierne søges udført således, at dele af byggerierne kan udskilles til andet formål, såfremt det på længere sigt viser sig, at der ikke vil være et varende behov for alle 32 nybyggede regionale pladser til Skovhuse. 

  Det er i byggeprogrammet kalkuleret, at de samlede anlægsudgifter vil andrage 50,600 mio. kr., som foreslås finansieret af ramme vedrørende større ombygning på Strandvænget (se sagen om erstatningsbyggeri til Lilleskov).

  Byggeriet i Skærehaven kan udføres efter den gældende lokalplan, mens der skal udarbejdes ny lokalplan for sygehusområdet (samme lokalplan som for Lilleskov). Byggerierne påregnes påbegyndt i juni 2013 og afsluttet juni 2014.

  fold dette punkt ind Indstilling
   

  Det indstilles, at forretningsudvalget anbefaler regionsrådet:

  At resumé af byggeprogram godkendes.

  At der meddeles anlægsbevilling på 50,600 mio. kr. (indeks 124,9) til etablering af erstatningsbyggeri med 32 pladser til Skovhuse.

  At der afsættes rådighedsbeløb på 50,600 mio. kr., fordelt med 2,6 mio. kr. i 2012, 25,0 mio. kr. i 2013 og 23,0 mio. kr. i 2014 og at beløbene frigives.

  At udgiften finansieres af den på investeringsbudgettet afsatte ramme til større ombygning på Strandvænget, hvor der er afsat ca. 177,9 mio. kr. i årene 2012-14, idet 14,780 mio. kr. flyttes fra 2012 til 2013 og 23,000 mio. kr. flyttes fra 2012 til 2014.

  At økonomidirektøren bemyndiges til at godkende licitationsresultat inden for bevillingen.

  fold dette punkt ind Beslutning i Forretningsudvalget den 13-06-2012
   

  Indstillingen anbefales over for regionsrådet.

  fold dette punkt ind Bilag
   

  Sagsnr. 12/11345
  34. PCB-kortlægning af regionens bygninger
  fold dette punkt ind Resume
   

  Som opfølgning på drøftelserne på regionsrådets møde den 26. marts 2012, foreligger nu en vurdering af omkostningerne vedrørende PCB-kortlægning af regionens bygninger.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
   

  På regionsrådets møde den 26. marts, havde den socialdemokratiske gruppe fremsat forslag om, at der udarbejdes en samlet og langsigtet strategi for håndtering af PCB i regionens bygninger.

  Administrationen blev anmodet om at vurdere, hvad det indledningsvis vil kræve af omkostninger at lave en samlet kortlægning af PCB i regionens bygninger.

  Kortlægning og afhjælpning af PCB og andre skadelige stoffer kan gennemføres i 2 faser. Udgiften til fase 1, som omfatter screening, luftmålinger, uddybende analyser, evt. destruktive indgreb og afrapportering, vil være i størrelsesordenen 2,0 – 2,5 mio. kr. Afrapporteringen vil indeholde forslag til renoveringsmetode i fase 2, som omfatter afhjælpning. Udgiften til fase 2 vil afhænge af afrapporteringen for fase 1 og kan ikke anslås inden da.

  fold dette punkt ind Indstilling
   

  Det indstilles, at forretningsudvalget anbefaler regionsrådet:

  At sagen indgår i budgetdrøftelserne for 2013 og overslagsårene.

  fold dette punkt ind Beslutning i Forretningsudvalget den 13-06-2012
   

  Indstillingen anbefales over for regionsrådet.

  fold dette punkt ind Bilag
   

  Sagsnr. 11/12952
  35. Sygefravær & Trivsel 2015 - statusorientering
  fold dette punkt ind Resume
   

  Regionsrådet i Region Syddanmark har igangsat en indsats for at nedbringe sygefraværet med 20 % i perioden 2009 til 2015. Efter en høringsfase i MED, Hovedudvalget og direktionen er vedtaget en indsats, der skal sikre at målet nås – ”Sygefravær & Trivsel 2015”. Den aktuelle prognose er, at måltallet for sygefraværet i 2012 nås, men det skal understreges, at det alene er en prognose.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
   

  Baggrund

  Sygefraværet er et vigtigt politisk fokusområde. Emnet blev sat på dagsordenen ved den sidste Trepartsaftale, gennem udmelding fra Beskæftigelsesministeriet og gennem økonomiaftalen mellem Danske Regioner og Regeringen. I Region Syddanmark har regionsrådet tillagt målsætningen om nedbringelse af sygefraværet med 20 % fra 2009 til 2015 en særlig væsentlig betydning, ligesom målsætningen er indskrevet som forudsætning i budgettet.

  Regionens administration har konkretiseret målsætningerne med en indsats under navnet ”Sygefravær & Trivsel 2015”. Indsatsen indeholder ambitionen om at styrke trivslen i den enkelte afdeling og arbejde med systematisk ledelsesmæssig forebyggelse af og opfølgning på sygefravær gennem syv konkrete initiativer. Materialet er behandlet og tilrettet gennem høring i MED-systemet. Herefter er indsatsen godkendt i Hovedudvalg og direktion. Indsatsen er ved årsskiftet udmeldt som en beslutning, enhederne skal arbejde efter.

  De syv initiativer

  Her skitseret i kort form:

  1. Proaktiv ledelse når en medarbejder er i risiko for at blive sygemeldt. Fokus på forebyggelse af sygemelding.
  2. Implementering af en 1-5-15 model, som en aktiv opfølgningsmodel. Systematisk procedure for lederens kontakt med den sygemeldte medarbejder. Fokus på tilbagevenden til job.
  3. Løbende vurdering af muligheder for, at en sygemeldt medarbejder vender helt eller deltvist tilbage i job. Senest ved 40 sygedage på et år foretages en individuel og konkret vurdering af den enkeltes sag, de driftsmæssige forhold og medarbejderens personlige forhold.
  4. Videreudvikling af Silkeborg Datas lønsystem, så lederne får bedre overblik over sygefravær. 
  5. Understøttelse af Region Syddanmarks ledere fra HR gennem integration i alle lederuddannelser.
  6. Lokal udvikling af incitamentsstruktur for ledere til at nedbringe sygefraværet.
  7. 10 % af medarbejderne tegner sig for 60 % af sygefraværet. Styregruppen for Sygefravær & Trivsel 2015 gennemfører en undersøgelse af de 10 %, og lederne vil på den baggrund blive opfordret til at gå i dialog med disse medarbejdere om, hvordan de hjælpes bedst muligt

  Måltal for indsatsen

  Sygefraværet i Region Syddanmark skal nedbringes til 4,1 %, hvilket svarer til et fald på 20%.

  I 2011 udgjorde sygefraværet 4,69 %, svarende til gennemsnitlig 12,2 dage pr. fuldtidsstilling, hvilket var et fald i forhold til sygefraværet i 2009. Sammenlagt svarede sygefraværet i 2011 til 1.555 fuldtidsstillinger.

  For at nedbringe sygefraværet har regionen fastlagt måltal for sygefraværet i 2012 og 2013. Måltallet er opdelt på de overordnede enheder. Målsætningen for 2012 er, at 75 % af den samlede målsætning er nået. Målsætningen for 2013 er, at det endelige mål om nedbringelse med 20 % er nået, hvorefter det lave niveau skal fastholdes.

  Prognosemodel

  Der er udarbejdet en prognosemodel for sygefraværet. Prognosemodellen anvender tidligere års sygefravær og årstidsvariationer til at forsøge at forudsige fremtidens sygefravær. Den i bilaget nævnte prognose for sygefraværet i 2012 bygger således på kendt sygefravær fra de første tre måneder af 2012, og fremskrivning af disse ved hjælp af kendskab til de fire tidligere års udvikling henover året.

  Det fremgår heraf, at hvis udviklingen i sygefraværet fortsætter med samme tendens, så når regionen samlet set måltallet for 2012.

  Yderligere undersøgelser

  Sygefraværet er ikke jævnt fordelt. 10 % af Region Syddanmarks medarbejdere tegner sig for ca. 60 % af sygefraværet i Region Syddanmark.

  Region Syddanmark gennemfører en afdækkende undersøgelse af de 10 % mest syge. Hvad fejlede de og hvordan kunne de have været hjulpet bedre og hurtigere tilbage i job. Undersøgelsen indeholder spørgeskemaundersøgelse blandt de medarbejdere, der var mest syge i 2011, samt spørgeskema til tillidsrepræsentanter og ledere i Region Syddanmark. Undersøgelsen gennemføres i første halvdel af 2012 og der vil ske afrapportering i september 2012.

   

  Herudover er der lavet en nærmere undersøgelse af, hvilke særlige kompetencer, der er til stede hos ledere, der lykkes med at have såvel høj medarbejdertilfredshed som høj andel af medarbejdere, der intet sygefravær har (”langtidsfriske medarbejdere). Undersøgelsen - kaldet ”Den Sundeste Ledelse” - vil udkomme som en publikation i sommer 2012, og vil blandt andet blive brugt til at inspirere Region Syddanmarks mere end 1100 ledere.

  Som led i Region Syddanmarks fremtidige arbejde med at nedbringe sygefraværet og styrke trivsel, vil der være fokus på de medarbejdere, der slet ikke har sygefravær. De kaldes også ”langtidsfriske” og i 2011 udgjorde de 24,5 % af de ansatte i Region Syddanmark. Det vil være værdifuldt at finde ud af, hvad der er medvirkende til, at de aldrig er syge, så andelen af medarbejdere uden sygefravær vokser. Netop undersøgelsen ”Den Sundeste Ledelse” er et eksempel på, hvordan Region Syddanmark målrettet arbejder med at blive klogere på, hvordan trivsel blandt medarbejdere, ledelse og sygefravær spiller positivt sammen.

  fold dette punkt ind Indstilling
   

  Til orientering.

  fold dette punkt ind Beslutning i Forretningsudvalget den 13-06-2012
   

  Til orientering.

  fold dette punkt ind Bilag
   

  Sagsnr. 12/3053
  36. Afrapportering fra studietur til Bruxelles, Maastricht og Basel
  fold dette punkt ind Resume
   

  Repræsentanter fra Region Syddanmark var i perioden 28. februar til 2. marts 2012 på studietur til Bruxelles, Maastricht og Basel med henblik på at hente inspiration til grænseoverskridende samarbejde på sundhedsområdet. Herudover indgik EU-strukturfonden og tilrettelæggelse af akutfunktion i programmet.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
   

  Regionsrådet i Region Syddanmark foretog i perioden 28. februar til 2. marts 2012 en studietur til Bruxelles, Maastricht og Basel.

  Der var to hovedemner for studieturen: grænseoverskridende samarbejde på sundhedsområdet og EUs strukturfonde. Herudover indgik det i programmet at blive orienteret om tilrettelæggelsen af sundhedsvæsenets akutfunktioner i Holland.

  Som grænseregion har Region Syddanmark et naturligt samarbejde med den tyske delstat Slesvig-Holsten på sundhedsområdet. Dette samarbejde omfatter blandt andet aftaler om ambulancer, akuthelikopter, fødsler og sygehusbehandlinger inden for kræftområdet. Herudover er der på praksisområdet en bevægelse af patienter over grænsen, som modtager behandling i det andet land. Det drejer sig især om danskere, der søger tandlægehjælp i Tyskland.

  Der er fra såvel tysk som dansk side ønske om fortsat at udvikle samarbejdet og gøre det nemt for borgere, som ønsker at gøre brug af sundhedsvæsenet på den anden side af grænsen.

  Europa-parlamentet vedtog primo 2011 et nyt direktiv om patientmobilitet, som medlemslandene skal have gennemført i deres nationale lovgivning senest oktober 2013. Direktivet fastlægger patientrettigheder for brug af sundhedsydelser i udlandet. Der arbejdes aktuelt i Danmark på at afklare rækkevidden af direktivet og sikre en hensigtsmæssig implementering.

  Formålet med studieturen var blandt andet at få inspiration til, hvordan samarbejdet mellem Region Syddanmark og Slesvig-Holsten yderligere kan udvikles, og dels at få indblik i konsekvenserne af det nye direktiv og de rammer, det må ventes at give for det grænseoverskridende samarbejde.

  Turen til EU i Bruxelles tog blandt andet sigte på at blive orienteret om direktivet og intentionerne bag dette. De to regioner i Europa, hvor der er størst erfaring med grænseoverskridende samarbejde på sundhedsområdet, er Eurogio Rhein-Maas, hvor der er etableret et samarbejde mellem sygekasser i Belgien, Holland og Tyskland, og Basel, hvor der i regi af projektet Trinational Eurodistrict Basel er etableret et samarbejde mellem Schweiz, Tyskland og Frankrig. Programmet indeholdt et besøg i disse regioner med henblik på at høre om deres erfaringer på området.

  fold dette punkt ind Indstilling
   

  Det indstilles, at forretningsudvalget anbefaler regionsrådet:

  At afrapporteringen af studieturen tages til efterretning.

  At erfaringerne fra studieturen medtages i det videre arbejde med grænseoverskridende samarbejde på sundhedsområdet.

  fold dette punkt ind Beslutning i Sundhedsudvalget den 22-05-2012
   

  Udvalget anbefaler indstillingen overfor regionsrådet.

  fold dette punkt ind Beslutning i Akut- og ø-udvalget den 31-05-2012
   

  Udvalget anbefaler indstillingen overfor regionsrådet.

  fold dette punkt ind Beslutning i Forretningsudvalget den 13-06-2012
   

  Indstillingen anbefales over for regionsrådet.

  fold dette punkt ind Bilag
   

  Sagsnr. 12/677
  37. Delegationsbesøg i Guangdong 13. - 18. april 2012: Resultater og opfølgning
  fold dette punkt ind Resume
   

  En delegation fra Region Syddanmark besøgte den 13. - 18. april 2012 regionens kinesiske samarbejdsprovins, Guangdong. Regionsrådet forelægges resultater og opfølgning på besøget.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
   

  Den 13. - 18. april 2012 blev der gennemført et delegationsbesøg til Region Syddanmarks samarbejdsprovins i Kina, Guangdong.

  Formålet med besøget var at undersøge mulighederne for at lave partnerskaber med Guangdong indenfor energi og/eller velfærdsteknologi, introducere syddanske virksomheder på energi- og miljøområdet til kinesiske partnere, samt at holde forbindelsen til Guangdong-provinsen ved lige gennem et besøg med møder på højt niveau.

  Under besøget mødtes delegationen blandt andet med Guangdong-provinsens guvernør og provinsens sundhedsforvaltning, besøgte industri- og udviklingsområdet Guangzhou Knowledge City, China Southern Grid Power Company og Guangdong People’s Provincial Hospital, som har en bilateral samarbejdsaftale med Odense Universitetshospital (OUH).

  Det foreslås at der følges op på disse områder:

  • Energi: Der arbejdes på at etablere et samarbejde med Guangdong-provinsen med fokus på Guangzhou Knowledge City.
  • Iværksætteri: Afsøgning af muligheder for etablering af inkubator-miljø for danske virksomheder i Guangzhou Knowledge City.
  • Sundhed: Opfølgning på og evt. udvidelse af samarbejdet mellem OUH og Guangdong People’s Provincial Hospital.
  • Turisme: Afklaring af mulighed for et samarbejde med Guangdong-provinsen om turisme til Danmark og udvikling af egen turismeindustri

  Region Syddanmark vil tage imod delegationer fra relevante samarbejdspartnere i Guangdong-provinsen, herunder Guangzhou Knowledge City, som planlægger et besøg i Danmark i slutningen af august/starten af september 2012.

  Guangdong-provinsens guvernør har inviteret regionsrådsformanden og andre repræsentanter for Region Syddanmark til at deltage i ”Guangdong International Week on Cooperation and Exchanges”, som finder sted den 25. - 30. november 2012. Programmet indeholder bl.a. møder på højeste politiske niveau, handelsfora og udvikling af universitetssamarbejde.

  Det foreslås, at Region Syddanmark som opfølgning på besøget den 13. - 18. april 2012 deltager i begivenheden med regionsrådets formandskab samt en embedsmand. Relevante aktører og samarbejdspartnere i regionen kan inviteres til at deltage for egen regning.

  Udgifterne til besøget skønnes at beløbe sig til ca. 30.000 kr. pr. deltager. Dertil kan komme udgifter til evt. bistand fra det Danske Generalkonsulat i Guangzhou.

  fold dette punkt ind Indstilling
   

  Det indstilles, at forretningsudvalget anbefaler regionsrådet:

  At delegationsbesøgets resultater tages til efterretning, og at der følges op med udgangspunkt i de nævnte punkter.

  At delegationsbesøget til ”Guangdong Week on Cooperation and Exchanges” den 25. - 30. november 2012 godkendes.

  At de regionsrådsmedlemmer, der deltager i delegationsbesøget, anmodes om deltagelse heri, jf. den kommunale styrelseslov § 16, stk. 1, litraf, jf. stk. 5

  fold dette punkt ind Beslutning i Forretningsudvalget den 13-06-2012
   

  Indstillingen anbefales over for regionsrådet.

  fold dette punkt ind Bilag
   

  Sagsnr. 12/33
  38. Ændring af mødedato
  fold dette punkt ind Resume
   

  Forslag om ændring af mødedato i forretningsudvalget fra onsdag den 17. april 2013 til tirsdag den 16. april 2013.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
   

  Forretningsudvalget godkendte på møde den 10. april 2012 mødekalenderen for 2013, herunder et møde onsdag den 17. april 2013.

  På grund af mødesammenfald i forbindelse med Danske Regioners generalforsamling foreslås det, at det planlagte møde i forretningsudvalget onsdag den 17. april 2013 ændres til tirsdag den 16. april 2013.

  Mødetidspunktet fastholdes uændret med start kl. 15.00.

  fold dette punkt ind Indstilling
   

  Det indstilles:

  At det planlagte møde i forretningsudvalget onsdag den 17. april 2013 ændres til tirsdag den 16. april 2013.

  fold dette punkt ind Beslutning i Forretningsudvalget den 13-06-2012
   

  Indstillingen tiltrådt.


  Sagsnr. 12/33
  39. Meddelelser
  fold dette punkt ind Resume
     
  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
     
  fold dette punkt ind Indstilling
     
  fold dette punkt ind Beslutning i Forretningsudvalget den 13-06-2012
   

  Under punktet blev orienteret om:

  • Den netop indgåede aftale om regionernes økonomi
  • Planer om at indgå aftale med Freja om salg af tiloversblevne bygninger. Der arbejdes videre med planlægningen med henblik på, at der snarest kan fremlægges et konkret beslutningsforslag for forretningsudvalget og regionsrådet.
  • Letbanen og det netop indgåede forlig om trafik. Emnet drøftes på regionsrådets budgetseminar den 19. juni
  • Sikringen
  • Organisationsændringer på IT-området.

   

  Sagsnr.  
  40. LUKKET PUNKT: Ejendomsdisposition
  fold dette punkt ind Resume
     
  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
     
  fold dette punkt ind Indstilling
     

  Sagsnr.  
  41. LUKKET PUNKT: Salg af fast ejendom
  fold dette punkt ind Resume
     
  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
     
  fold dette punkt ind Indstilling
     

  Sagsnr.  
  42. LUKKET PUNKT: Salg af fast ejendom i henhold til bemyndigelsesliste
  fold dette punkt ind Resume
     
  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
     
  fold dette punkt ind Indstilling
     

   


  Siden er sidst opdateret 14-06-2012
  Kontakt Region Syddanmark

  Region Syddanmark | Tlf: 76 63 10 00 | CVR nr. 29190909 | Skriv til Regionen | Om hjemmesiden | Sitemap | Tilgængelighedserklæring