Gå til indhold
Forsiden | Kontakt | Ledige job | For ansatte | Presse og nyheder | Web-TV | Besuchen Sie unsere deutsche Website Visit our English website |
Region Syddanmark logo, link til forsiden

Sundhedssamordningsudvalget - Referat - 12. juni 2012

Mødedato
12-06-2012 kl. 14:00 - 16:00
 

Mødested
Syddansk Sundhedsinnovation
Forskerparken 10
5230 Odense M
 

Deltagere
 
 • Bo Libergren (V)
 • Margot Torp (A)
 • Frede Skaaning (A)
 • Ole Finnerup Larsen (A)
 • Willy Sahl (A)
 • Iben Kromann (F)
 • Ida Damborg (F)
 • Poul Sækmose (C)
 • Thies Mathiasen (O)
 • Susanne Linnet (V)
 • Preben Friis-Hauge (V)

 • Afbud
   
 • Ole Finnerup Larsen (A)
 • Willy Sahl (A)

 •  

  Luk alle punkter Referat
   

  1. Velfærdsteknologi – besøg hos Syddansk Sundhedsinnovation
  2. Etablering af sundhedshus i Skærbæk
  3. Projekt Forløbskoordination
  4. Guide til egenomsorg som led i patientuddannelser
  5. Projekt Integrated Care med Odense Kommune og de praktiserende læger
  6. Status på praksisplanlægning samt ventetider i speciallægepraksis.
  7. Mødeplan 2012
  8. Eventuelt


  Sagsnr. 11/3383
  1. Velfærdsteknologi – besøg hos Syddansk Sundhedsinnovation
  fold dette punkt ind Resume
   

  Introduktion til velfærdsteknologi og Syddansk Sundhedsinnovation.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
   

  Mødet indledes med en introduktion til Syddansk Sundhedsinnovation ved direktør Peter Simonsen. Oplægget vil sætte fokus på stabens arbejde med velfærdsteknologi og relationen til det tværsektorielle sundhedssamarbejde.

  Herudover vil oplægget indeholde en præsentation af den virtuelle genoptræningsportal.
   

  fold dette punkt ind Indstilling
   

  Til orientering.

  fold dette punkt ind Beslutning i Sundhedssamordningsudvalget den 12-06-2012
   

  Orienteredes.


  Sagsnr. 10/17093
  2. Etablering af sundhedshus i Skærbæk
  fold dette punkt ind Resume
   

  Indenrigs- og sundhedsministeriet har i marts 2011 givet tilsagn om 14,74 mio. kr. til etablering af et sundhedshus i Skærbæk i de lokaler, der tidligere har huset rådhuset og lægehuset. Tilsagnet blev givet under forudsætning af ministeriets endelige godkendelse af projektbeskrivelse med anlægsbudget og tidsplan.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
   

  Siden Indenrigs- og sundhedsministeriet gav tilsagn om midler, har Tønder Kommune og Region Syddanmark i dialog med de regionale, kommunale og private aktører, som indgår i planerne for huset, foretaget en konkretisering af etableringen af sundhedshuset.

  Der foreligger nu projektbeskrivelse og byggeprogram med tilhørende anlægsbudget og tidsplan. I dette materiale er beskrevet de funktioner, som fremover vil være i huset. Materialet skal anvendes til regional behandling og politisk godkendelse i Tønder Kommune og endelig frigivelse af midlerne fra Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse. Dernæst vil materialet danne grundlag for licitation og indgåelse af tal med totalrådgiver, der kan bistå med det videre arbejde.

  Efter politisk behandling og kommunal godkendelse varetages det videre arbejde af Tønder Kommune. I denne proces vil en styregruppe med repræsentation fra Tønder Kommune og Region Syddanmark påse, at fremdriften følger planen i form af orientering ved centrale milepæle i projektet. Hvis der sker afvigelser i planen, skal styregruppen inddrages.

  De bygningsmæssige rammer for sundhedshuset i Skærbæk udgøres af det tidligere rådhus og lægehus, hvor det samlede bygningsareal er på 2.600 m2. Sundhedshuset vil indeholde følgende funktioner:

  • praktiserende læger
  • jordemoder
  • kommunal genoptræning
  • hjemmepleje
  • hjemmesygepleje
  • fodterapeut
  • praktiserende fysioterapeut
  • sygeplejeklinik
  • sundhedspleje
  • socialpsykiatri
  • kommunal forebyggelse
  • frivillige patientorganisationer.

  Da Tønder Kommune er ejer af bygningerne, træffer kommunen de nødvendige beslutninger omkring den kommende byggesag.

  fold dette punkt ind Indstilling
   

  Det indstilles, at udvalget anbefaler regionsrådet,

  • at sagen tages til efterretning.
  fold dette punkt ind Beslutning i Akut- og ø-udvalget den 31-05-2012
   

  Udvalget anbefaler indstillingen overfor regionsrådet.

  fold dette punkt ind Beslutning i Sundhedssamordningsudvalget den 12-06-2012
   

  Udvalget anbefaler indstillingen overfor regionsrådet.

  fold dette punkt ind Bilag
   

  Sagsnr. 10/1253
  3. Projekt Forløbskoordination
  fold dette punkt ind Resume
   

  Udvalget orienteres om erfaringer og resultater fra projektet om udvikling af modeller for forløbskoordination for patienter med kronisk sygdom. Projektet er gennemført i 2010-2011 som led i den styrkede kronikerindsats og afrapporteret i april 2012 ved Dansk Sundhedsinstitut.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
   

  Projekt Forløbskoordination:
  Formålet med projektet var at opnå viden om, hvordan forløbskoordinerende funktioner kan organiseres og implementeres på sygehusene som led i bestræbelserne på at skabe sammenhængende patientforløb. Desuden er der opnået praktiske erfaringer med implementering af patientforløbsprogrammer.

  Vedlagte notat beskriver, hvordan denne viden er skabt og dokumenteret ved Dansk Sundhedsinstitut, og slutrapportens konklusioner og anbefalinger resumeres. Dansk Sundhedsinstitut anbefaler bl.a.

  • Fælles kompetenceudvikling på tværs af sektorer med fokus på relationsopbygning og forløbsprogrammernes principper (for at understøtte det tværsektorielle samarbejde og implementeringen af forløbsprogrammerne).
  • Organisering af patientrettet forløbskoordination i teams - frem for hos enkeltpersoner/ specialistfunktioner (for at sikre personkontinuitet og robusthed, samt for at arbejdet kan indlejres som fast driftsrutine).
  • At der udvikles og tilbydes redskaber til stratificering, herunder vurdering af egenomsorgsevne, og at disse tænkes ind i en systematisk implementeringsplan (fordi det er nødvendigt for brugen af den lokale model for stratificering, der både omfatter sygdomskompleksitet og patientens egenomsorgsevne).

  Den samlede projektrapport kan findes på www.regionsyddanmark.dk/forløbskoordination

  Erfaringerne fra projektet vil blive bragt i spil i organisationen, hvor det er relevant, bl.a. via de lokale samordningsfora. Projektets overordnede resultater vil blive formidlet for beslutningstagere, planlæggere og fagfolk på et formiddagsseminar den 4. september 2012, hvor også projektdeltagere og sundhedsstaben vil bidrage med overvejelser om, hvordan projektets resultater kan anvendes fremadrettet. Program for seminaret findes på www.dialog-net.dk/wm389750

  fold dette punkt ind Indstilling
   

  Til orientering.

  fold dette punkt ind Beslutning i Sundhedssamordningsudvalget den 12-06-2012
   

  Orienteredes.

  fold dette punkt ind Bilag
   

  Sagsnr. 10/496
  4. Guide til egenomsorg som led i patientuddannelser
  fold dette punkt ind Resume
   

  Der orienteres om udgivelse af Guide til egenomsorg som led i patientuddannelser. Guiden er udviklet i kronikerprojektet ”Egenomsorg som led i patientuddannelse” i år 2010-2012 gennemført i Sundhedsstaben.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
   

  Formålet med projektet har været, at undersøge, udvikle og kvalificere arbejdet med egenomsorg som led i patientuddannelser – på tværs af organisatoriske og metodemæssige forankringer. Mange patientuddannelser og rehabiliterende indsatser har styrkelse af patienters og borgeres egenomsorg som et af deres primære formål.  Medicinsk Teknologivurdering (MTV) af patientuddannelser (Sundhedsstyrelsen 2009) pegede på et behov for at gøre mål og virkningsmekanismer for patientuddannelse mere klare, særligt i forhold til at vurdere virkninger og effekt. Det er den udfordring, projektet har grebet, og guiden giver sit bidrag til.

  Guiden er baseret på et casestudie, hvor 6 forskellige gruppebaserede patientuddannelser er blevet fulgt tæt med både observationer og interview med deltagere og undervisere. Det er Dansk Sundhedsinstitut, der har stået for undersøgelsen, som publiceres i en selvstændig forskningsrapport, 3 universitetsspecialer og i en række videnskabelige artikler. På baggrund af undersøgelsen er der gennemført 2 workshop-dage med undervisere og tilrettelæggere af de pågældende patientuddannelser. På disse workshops er undersøgelsens resultater blevet drøftet, og der har været fokus på hvilke praktiske anbefalinger og pointer, der har kunnet udledes.
  Målgruppen for guiden er ledere, planlæggere og sundhedsprofessionelle, der beskæftiger sig med patientuddannelse og guiden blev præsenteret på Region Syddanmarks nationale konference Egenomsorg og Patientuddannelse den 8. maj 2012. Konferencen er afrapporteret i vedhæftede pixi ”Egenomsorg og patientuddannelse”.

  Generelt viser studiet, at arbejdet med at styrke patienters egenomsorg er en kompleks og krævende opgave, der kræver betydelig faglighed i form af uddannelse, erfaring og vidensdeling.
  Det ser derfor ud til at de patienter, der underviser på tilbuddene, har en særdeles vanskelig opgave uden uddannelse heri. Patientdrevnes tilbud egner sig derfor bedre til at være fastholdelsestilbud frem for forandringsfællesskaber.

  Guiden giver en afklaring af egenomsorgsbegrebet og et sæt begreber, der kan bidrage til mere bevidst formulering af mål og virkemidler, når patientuddannelse benyttes som metode til styrkelse af egenomsorg. Guiden rummer en række konkrete anbefalinger og refleksionspunkter, som kan være nyttige for både undervisere og tilrettelæggere af patientundervisning.
  Den opnåede afklaring af egenomsorgsbegrebet kan med fordel inddrages i det videre arbejde med vurdering af egenomsorgsevne ved stratificering af personer med kronisk sygdom, som er på dagsorden til mødet i Det Administrative Kontaktforum (DAK) den 26. juni 2012.

  fold dette punkt ind Indstilling
   

  Til orientering.

  fold dette punkt ind Beslutning i Sundhedssamordningsudvalget den 12-06-2012
   

  Orienteredes.

  fold dette punkt ind Bilag
   

  Sagsnr. 12/11738
  5. Projekt Integrated Care med Odense Kommune og de praktiserende læger
  fold dette punkt ind Resume
   

  Region Syddanmark har indledt et samarbejde med Odense Kommune om et projekt med fokus på Integrated Care. Det er et projekt, der udover Odense kommune også involverer de praktiserende læger i Odense samt OUH og sundhedsstaben. Der er hentet inspiration fra projekter bl.a. i Skotland, Norge, Sverige og London. Helt overordnet har projektet til formål at skabe et samarbejde om integreret behandling. Projektet har fokus på bedre kvalitet i patientbehandlingen, herunder også at undgå unødvendige indlæggelser og genindlæggelser.
  Projektet sker som led i Odense kommunes ansøgning om status som frikommune.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
   

  Baggrunden for projekt Integrated Care er Odense kommunes ansøgning om status som frikommune, samt fælles overvejelser om, hvorvidt man via bedre og mere integreret samarbejde kan højne kvaliteten i patientbehandlingen, sikre en sundere arbejdsstyrke og dermed færre på offentlig forsørgelse. Og at man via et øget samarbejde kan bedre almentilstanden hos ”de mellem-raske” og dermed undgå eller udskyde udvikling af visse kroniske lidelser og svækkelse.

  Ved et øget fokus på forebyggelse og tidlig opsporing via et bedre samarbejde på tværs, vil man kunne undgå indlæggelser og reducere antallet af genindlæggelser. For borgerne vil det give en øget tilfredshed og livskvalitet samtidig med, at man vil kunne skabe en større økonomisk effektivitet og hermed et billigere og bedre sundhedsvæsen.

  I projektet ønskes et mere forpligtende og et mere konkret samarbejde mellem kommune, almen praktiserende læge og sygehus. Det skal gøres via bindende partnerskaber, hvor der i projektet bl.a. er fælles ledelse.

  Der skal herudover etableres fælles kvalitetsmål, standarder, retningslinjer og deling af data, der skal gøre det muligt at udarbejde kontinuerlig opfølgning og ledelsesinformation på tværs.

  Målgruppen skal være en fælles borger/patientgruppe, som de praktiserende læger, Odense Kommune og Region Syddanmark har et fælles ansvar for. Dette kan eksempelvis være borgere med KOL (Kronisk Obstruktiv Lungelidelse), ældre over 75 år eller borgere med stress, angst eller depression.

  Der pågår et arbejde med at beskrive målgrupper i forhold til omfang, forløb og snitflader med henblik på endeligt valg af disse. Det er vigtigt, at alle samarbejdspartnere har stor berøring med målgruppen og ser et behov for og et gevinstpotentiale ved en integreret indsats for denne gruppe.

  Lovgivningsmæssige bindinger har vi mulighed for at løsne op via Odense Kommunes status som frikommune.

  Der er nedsat en fælles projektgruppe med deltagere fra Odense kommune, sundhedsstaben, psykiatristaben og almen praksis. Første opgave er, at udarbejde en analyse af målgrupperne med henblik på at skaffe et grundlag for afklaring af, hvilke målgrupper der skal satses på i forbindelse med projektet.

  fold dette punkt ind Indstilling
   

  Til orientering.

  fold dette punkt ind Beslutning i Sundhedssamordningsudvalget den 12-06-2012
   

  Orienteredes.


  Sagsnr. 10/4084
  6. Status på praksisplanlægning samt ventetider i speciallægepraksis.
  fold dette punkt ind Resume
   

  Orientering om praksisplanlægning på speciallægeområdet samt ventetider i speciallægepraksis.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
   

  Der vil på mødet blive givet en orientering om den igangværende praksisplanlægning på speciallægeområdet samt ventetiderne i speciallægepraksis.

  fold dette punkt ind Indstilling
   

  Til orientering.

  fold dette punkt ind Beslutning i Sundhedssamordningsudvalget den 12-06-2012
   

  Udvalget gennemgik de aktuelle ventetider hos de praktiserende speciallæger. De manglende indberetninger i nogle praksis er kritisabelt og tages op i FAS-samarbejdsudvalget.

  Udvalget konstaterede, at der aktuelt er lange ventetider hos de praktiserende psykiatere og de praktiserende øjenlæger.

  Ventetiderne hos de praktiserende psykiatere vil blive søgt løst via en omlægning af tilrettelæggelsen af arbejdet i speciallægepraksis, således at hurtig udredning prioriteres.

  Ventetiderne hos de praktiserende øjenlæger vil blive taget op med speciallægerne i firbindelse med forhandlingen om varetagelsen af grå stæroperationer.

  På de øvrige speciallægeområder og herunder på dermatologi området giver ventetiderne ikke umiddelbart anledning til bekymring, idet udvalget dog vil følge udviklingen og foretage en fornyet vurdering ved væstenlige ændringer.

  Udvalget peger på, at muligheden for teledermatologi bør udnyttes.


  Sagsnr. 12/3
  7. Mødeplan 2012
  fold dette punkt ind Resume
     
  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
   

  Følgende mødeplan blev foreslået og godkendt på mødet i Sundhedssamordningsudvalget den 17. januar 2012:
   

  • Tirsdag den 21. august 2012 - Sygehus Sønderjylland, Aabenraa.
  • Tirsdag den 18. september 2012 - Sønderborg Kommune.
  • Tirsdag den 09. oktober 2012 - Tysk uddannelsesinstitution, Sydslesvig.
  • Mandag den 12. november 2012 - Aalborg Kommune.
  • Tirsdag den 11. december 2012 - Center for Kvalitet, Middelfart.
  fold dette punkt ind Indstilling
   

  Det indstilles,

  • at næste møde holdes den 21. august 2012 på Sygehus Sønderjylland, Aabenraa.
  fold dette punkt ind Beslutning i Sundhedssamordningsudvalget den 12-06-2012
   

  Godkendt.


  Sagsnr. 12/3
  8. Eventuelt
  fold dette punkt ind Resume
     
  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
   

  -

  fold dette punkt ind Indstilling
   

  -

  fold dette punkt ind Beslutning i Sundhedssamordningsudvalget den 12-06-2012
   

  -

   


  Siden er sidst opdateret 14-06-2012
  Kontakt Region Syddanmark

  Region Syddanmark | Tlf: 76 63 10 00 | CVR nr. 29190909 | Skriv til Regionen | Om hjemmesiden | Sitemap | Tilgængelighedserklæring