Gå til indhold
Forsiden | Kontakt | Ledige job | For ansatte | Presse og nyheder | Web-TV | Besuchen Sie unsere deutsche Website Visit our English website |
Region Syddanmark logo, link til forsiden

Akut- og ø-udvalget - Referat - 31. maj 2012

Mødedato
31-05-2012 kl. 18:15 - 19:40

Mødested
Langeland

Deltagere
 • Thyge Nielsen (V)
 • John Hyrup Jensen (U)
 • Jette Jensen (S)
 • Andrea Terp (S)
 • Claus Warming (V)
 • Bjarne Juel Møller (O)
 • Poul Sækmose (C)

 • Afbud
 • Andrea Terp (S)
 • Claus Warming (V)
 • Bjarne Juel Møller (O)

 • Luk alle punkter Referat


  1. Program for temamøde på Langeland
  2. Det fremtidige akutte beredskab på Ærø Sygehus
  3. Etablering af sundhedshus i Skærbæk
  4. Afrapportering fra studietur til Bruxelles, Maastricht og Basel
  5. Evaluering af akutlægehelikopter i Karup
  6. Kommunikationsindsats for skaderådgivningstelefonen
  7. Etablering af ny AMK Vagtcentral på OUH
  8. Referat fra møde med Ærø Kommune den 17. april 2012
  9. Mødeplan 2012
  10. Eventuelt


  Sagsnr. 12/10878
  1. Program for temamøde på Langeland
  fold dette punkt ind Resume
  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
  Program for temamøde på Langeland.
  fold dette punkt ind Indstilling

  Til orientering.

  fold dette punkt ind Beslutning i Akut- og ø-udvalget den 31-05-2012

  Orienteredes.

  fold dette punkt ind Bilag

  Sagsnr. 12/5013
  2. Det fremtidige akutte beredskab på Ærø Sygehus
  fold dette punkt ind Resume

  I forbindelse med regionsrådets beslutning den 27. februar 2012 om at flytte kirurgi og fødselsafdeling fra Ærø Sygehus blev det besluttet, at regionsrådet vil få forelagt forslag til, hvordan det fremtidige akutte beredskab på sygehuset kan samtænkes med det præhospitale beredskab.

  Direktionen på OUH har nu udarbejdet et forslag til det fremtidige akutte beredskab på Ærø Sygehus. Ændringen i beredskabet består i, at det særlige operationsberedskab afvikles.

  Det fremtidige akutte beredskab på Ærø Sygehus skal være målrettet imod at yde livreddende behandling og være i stand til at stabilisere og klargøre patienter til at blive overført til et større sygehus. 

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  I forbindelse med regionsrådets beslutning om at flytte kirurgi og fødselsafdeling fra Ærø Sygehus blev det besluttet, at regionsrådet vil få forelagt forslag til, hvordan det fremtidige akutte beredskab på sygehuset kan samtænkes med det præhospitale beredskab.

  I vedlagte notat udarbejdet af direktionen på OUH er der redegjort for forslag til fremtidig akut beredskab på Ærø Sygehus samt afledte økonomiske og personalemæssige konsekvenser.

  Forslag til fremtidig akutberedskab Ærø (minimumsbemanding i vagten efter dagarbejdstid på hverdage og i weekenden og på helligdage)

  • 1 læge med rådighedsvagt fra bolig (fremmøde hurtigst muligt og senest 30 minutter efter kald),
  • 1 anæstesisygeplejerske med vagt fra bolig, samt
  • 1 behandlingssygeplejerske eller 1 anæstesisygeplejerske med vagt fra bolig.

  Beredskabet understøttes endvidere af 2 sygeplejersker/social- og sundhedsassistenter i tjeneste på sengeafdelingen.

  Der er rådighedsvagt på røntgenområdet frem til kl. 22.00, hvorefter røntgenvagten er lukket frem til kl.8.00. 

  Afdelingsledelsen sikrer en faglig optimal sammensætning af vagtberedskabet. Beredskabet skal f.eks. altid bestå af 2 ansatte, som om nødvendigt kan foretage intubering.

  Ændringen i beredskabet består i, at det særlige operationsberedskab afvikles. Dvs. ophør af skærpet tilkald af læge (fremmøde inden for 10 minutter) og ophør af rådighedsvagten for social- og sundhedsassistenten. Fremover er der ikke pr. automatik 2 anæstesisygeplejersker på vagt. Der er enten 1 anæstesisygeplejerske og 1 behandlersygeplejerske på vagt eller 2 anæstesisygeplejersker. Dvs. ophør af 1 operationssygeplejerskes rådighedsvagt.

  Røntgenvagten lukkes i nattid, da patienter med behov for akutindgreb/behandling under alle omstændigheder skal overføres til andet sygehus til behandling. Det er sjældent, at der er behov for røntgenundersøgelser. I 2011 blev der gennemført i alt 30 procedurer i tidsrummet kl. 22.00 til kl. 8.00 (ca. 1,5 procedurer pr. patient).

  Personalemæssige konsekvenser af ændring af det akutte beredskab på Ærø Sygehus

  Der vil blive nedlagt i alt ca. 8 stillinger. Ca. 4-5 personer vil blive berørt og tilbudt omplacering til andet job inden for OUH. 1 vakant lægestilling nedlægges, denne stilling er hidtil blevet dækket med konsulentbetjening. Fremover vil der være 4 sygehuslægestillinger på Ærø Sygehus.

  I overgangsfasen op til evt. ændring i akutberedskabet vil der være behov for en særlig indsats for kompetenceudvikling. Herefter afsættes der ca. 0,5 stilling årligt til kompetenceudvikling.

  Økonomi:

  De budgetmæssige konsekvenser ved at flytte akut og planlagt kirurgi (inkl. kejsersnit) til Svendborg, samt tilpasningerne af fødselstilbuddet på Ærø, har afventet en endelig stillingtagen til det fremtidige akutte beredskab på sygehuset, dog således at honorering af det særlige kirurgiberedskab ophørte med virkning fra den 1. april 2012.

  Ændringen i bemandingen forventes at give en samlet besparelse på 3,69 mio. kr. I ændringerne er der også indarbejdet merudgifter til kompetenceudvikling  -  herunder transportudgifter hermed.

  I forhold til beregningerne vil der være tale om en vis implementeringsperiode som følge af varslinger m.v. Hele besparelsen tilfalder derfor OUH i 2013, mens besparelsen efterfølgende tilføres centrale rammer. Det foreslås endvidere, at Ærø Sygehus fremover bliver fuld rammestyret med virkning fra 1. januar 2012.

  Forslag til ændring af beredskabsplan for OUH, Sygehusenheden Ærø

  Fremadrettet justeres beredskabsplan således, at når der er tale om 2 eller flere moderat til svært tilskadekomne/syge personer, indkaldes der, udover det vagthavende personale på Ærø Sygehus, andet personale efter telefonliste. Ligeledes indkaldes ekstra personale i ambulancetjenesten i den udstrækning det er muligt. AMK- vagtcentralen (Akut Medicinsk Koordinations-vagtcentral) kontaktes for drøftelse af situationen.

  Dette er en skærpelse i forhold til nuværende niveau, hvor der indkaldes ekstra personale, når der er mere end 2 svært tilskadekomne eller alvorlige syge.

  Det har ikke været nødvendigt på Ærø Sygehus at indkalde ikke-vagthavende personale i 2011og de første 3 måneder af 2012. For ambulancetjenesten har det været nødvendigt at indkalde ekstra personale 3 gange i 2011 og 2 gange de første 3 måneder af 2012.

  Høring af notatet

  Forslaget har været i høring i relevante LMU (Lokal MED-udvalg), og der er afgivet høringssvar fra Ortopædkirurgisk afdeling, OUH/Svendborg, Radiologisk afdeling, OUH/Svendborg samt Medicinsk/Kirurgisk afdeling Ærø, OUH/Svendborg. Herudover har Sygehusforeningen på Ærø samt Organisationen af Sygehuslæger fremsendt høringssvar. På baggrund af de indkomne høringssvar har FMU (Fælles MED-udvalg), OUH givet et høringssvar.

  Medarbejdersiden i FMU tilkendegiver, at det skærpede tilkald for læger bør bibeholdes (fremmøde indenfor 10 minutter). Ledersiden i FMU fastholder dog forslag om, at læger på Ærø fremover er i vagt fra bolig, hvilket støttes af den faglige ledelse for det lægelige beredskab på Ærø. Dette skønnes fuldt forsvarligt, idet akut og livreddende behandling iværksættes hurtigere. For indlagte patienter på sygehuset er der 2 kompetente medarbejdere tilstede i afdelingen, som vil varetage den akutte situation, indtil beredskabet kan indfinde sig. I forhold til ikke-indlagte vil beredskabet blive alarmeret og tilkaldt, før patienten når frem til hospitalet. Lægen skal begive sig af sted til sygehuset umiddelbart efter opkaldet, og det vil sjældent tage 30 minutter. For nuværende varetager de 3 af lægerne det skærpede beredskab fra bolig, mens den 4. læge opholder sig på sygehuset.

  Derudover er der enighed i FMU om de i øvrige stillede forslag i notatet til beredskabet.

  Høringsoversigt og høringsudtalelser i deres helhed er vedlagt.

  Præhospitalt beredskab

  Der er altid et ambulanceberedskab på Ærø. Hvis der er flere samtidige 1-1-2- hændelser, indkaldes der, hvis der er behov for det, ekstra mandskab til at bemande endnu en ambulance. Opgjort for 2011 er den gennemsnitlige responstid for ambulancer på Ærø 8,5 minutter. Der har ikke været responstider over 20 minutter.

  Se vedlagte bilag for nærmere oplysninger om uændret ambulanceberedskab og ændret praksis vedr. afvikling af liggende transport på Ærø .

  Er der behov for at overføre en patient hurtigt til et større hospital, kan der via AMK-vagtcentral rekvireres rednings-helikopter fra Skrydstrup eller en akutlæge-helikopter fra Niebøll. Fra den 1. maj 2012 er det også blevet muligt at rekvirere en akutlæge-helikopter fra Ringsted. Det tager ca. 20 minutter at overføre en patient med helikopter fra landingspladsen på Ærø til landingspladsen på OUH.

  I situationer med mange tilskadekomne vil det være muligt at sende udrykningshold fra OUH med helikopter til Ærø. Det har dog aldrig været aktuelt med et sådant tiltag.

  fold dette punkt ind Indstilling

  Det indstilles, at Akut- og ø-udvalget anbefaler regionsrådet,

  • at forslag til fremtidig akut beredskab på Ærø Sygehus godkendes,
  • at nettobesparelsen ved de samlede ændringer på Ærø Sygehus tilføres strukturkontoen med virkningen fra 2014 og frem,
  • at de eksakte økonomiske konsekvenser indarbejdes i budgetterne ved en kommende budgettilpasning,
  • at Ærø Sygehus bliver rammestyret fra den 1. januar 2012, og
  • at der ikke flyttes økonomi fra Ærø Sygehus til OUH/Svendborg som følge af ophør af planlagt og akut kirurgi på Ærø Sygehus. Eventuel meraktivitet på Svendborg Sygehus vil blive afregnet ud fra almindelig aktivitets afregning.
  fold dette punkt ind Beslutning i Akut- og ø-udvalget den 31-05-2012

  Udvalget anbefaler indstillingen overfor regionsrådet.

  Poul Sækmose tog forbehold.

  Brevet fra praktiserende læger på Ærø blev udleveret på mødet.

  fold dette punkt ind Bilag

  Sagsnr. 10/17093
  3. Etablering af sundhedshus i Skærbæk
  fold dette punkt ind Resume

  Indenrigs- og sundhedsministeriet har i marts 2011 givet tilsagn om 14,74 mio. kr. til etablering af et sundhedshus i Skærbæk i de lokaler, der tidligere har huset rådhuset og lægehuset. Tilsagnet blev givet under forudsætning af ministeriets endelige godkendelse af projektbeskrivelse med anlægsbudget og tidsplan.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  Siden Indenrigs- og sundhedsministeriet gav tilsagn om midler, har Tønder Kommune og Region Syddanmark i dialog med de regionale, kommunale og private aktører, som indgår i planerne for huset, foretaget en konkretisering af etableringen af sundhedshuset.

  Der foreligger nu projektbeskrivelse og byggeprogram med tilhørende anlægsbudget og tidsplan. I dette materiale er beskrevet de funktioner, som fremover vil være i huset. Materialet skal anvendes til regional behandling og politisk godkendelse i Tønder Kommune og endelig frigivelse af midlerne fra Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse. Dernæst vil materialet danne grundlag for licitation og indgåelse af tal med totalrådgiver, der kan bistå med det videre arbejde.

  Efter politisk behandling og kommunal godkendelse varetages det videre arbejde af Tønder Kommune. I denne proces vil en styregruppe med repræsentation fra Tønder Kommune og Region Syddanmark påse, at fremdriften følger planen i form af orientering ved centrale milepæle i projektet. Hvis der sker afvigelser i planen, skal styregruppen inddrages.

  De bygningsmæssige rammer for sundhedshuset i Skærbæk udgøres af det tidligere rådhus og lægehus, hvor det samlede bygningsareal er på 2.600 m2. Sundhedshuset vil indeholde følgende funktioner:

  • praktiserende læger
  • jordemoder
  • kommunal genoptræning
  • hjemmepleje
  • hjemmesygepleje
  • fodterapeut
  • praktiserende fysioterapeut
  • sygeplejeklinik
  • sundhedspleje
  • socialpsykiatri
  • kommunal forebyggelse
  • frivillige patientorganisationer.

  Da Tønder Kommune er ejer af bygningerne, træffer kommunen de nødvendige beslutninger omkring den kommende byggesag.

  fold dette punkt ind Indstilling

  Det indstilles, at udvalget anbefaler regionsrådet,

  • at sagen tages til efterretning.
  fold dette punkt ind Beslutning i Akut- og ø-udvalget den 31-05-2012

  Udvalget anbefaler indstillingen overfor regionsrådet.

  fold dette punkt ind Bilag

  Sagsnr. 12/3053
  4. Afrapportering fra studietur til Bruxelles, Maastricht og Basel
  fold dette punkt ind Resume

  Repræsentanter fra Region Syddanmark var i perioden 28. februar til 2. marts 2012 på studietur til Bruxelles, Maastricht og Basel med henblik på at hente inspiration til grænseoverskridende samarbejde på sundhedsområdet. Herudover indgik EU-strukturfonden og tilrettelæggelse af akutfunktion i programmet.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  Regionsrådet i Region Syddanmark foretog i perioden 28. februar til 2. marts 2012 en studietur til Bruxelles, Maastricht og Basel.

  Der var to hovedemner for studieturen: grænseoverskridende samarbejde på sundhedsområdet og EU´s strukturfonde. Herudover indgik det i programmet at blive orienteret om tilrettelæggelsen af sundhedsvæsenets akutfunktioner i Holland.

  Som grænseregion har Region Syddanmark et naturligt samarbejde med delstaten Slesvig-Holsten på sundhedsområdet. Dette samarbejde omfatter blandt andet aftaler om ambulancer, akuthelikopter, fødsler og sygehusbehandlinger inden for kræftområdet. Herudover er der på praksisområdet en bevægelse af patienter over grænsen, som modtager behandling i det andet land. Det drejer sig især om danskere, der søger tandlægehjælp i Tyskland.

  Der er fra såvel tysk som dansk side ønske om fortsat at udvikle samarbejdet og gøre det nemt for borgere, som ønsker at gøre brug af sundhedsvæsenet på den anden side af grænsen.

  Europa-parlamentet vedtog primo 2011 et nyt direktiv om patientmobilitet, som medlemslandene skal have gennemført i deres nationale lovgivning senest oktober 2013. Direktivet fastlægger patientrettigheder for brug af sundhedsydelser i udlandet. Der arbejdes aktuelt i Danmark på at afklare rækkevidden af direktivet og sikre en hensigtsmæssig implementering.

  Formålet med studieturen var blandt andet at få inspiration til, hvordan samarbejdet mellem Region Syddanmark og Slesvig-Holsten yderligere kunne udvikles og dels at få indblik i konsekvenserne af det nye direktiv og de rammer, det må ventes at give for det grænseoverskridende samarbejde.

  Turen til EU i Bruxelles tog blandt andet sigte på at blive orienteret om direktivet og intentionerne bag dette. De to regioner i Europa, hvor der er størst erfaring med grænseoverskridende samarbejde på sundhedsområdet, er Eurogio Rhein-Maas, hvor der er etableret et samarbejde mellem sygekasser i Belgien, Holland og Tyskland, og Basel, hvor der i regi af projektet Trinational Eurodistrict Basel er etableret et samarbejde mellem Schweiz, Tyskland og Frankrig. Programmet indeholdt et besøg i disse regioner med henblik på at høre om deres erfaringer på området.

  fold dette punkt ind Indstilling

  Det indstilles, at udvalget anbefaler overfor regionsrådet,

  • at afrapporteringen af studieturen tages til efterretning, og
  • at erfaringerne fra studieturen medtages i det videre arbejde med grænseoverskridende samarbejde på sundhedsområdet.
  fold dette punkt ind Beslutning i Akut- og ø-udvalget den 31-05-2012

  Udvalget anbefaler indstillingen overfor regionsrådet.

  fold dette punkt ind Bilag

  Sagsnr. 12/442
  5. Evaluering af akutlægehelikopter i Karup
  fold dette punkt ind Resume

  Der er udgivet en evalueringsrapport for akutlæge-helikopteren i Karup.

  Det konkluderes, at akutlægehelikopteren har sikret, at kritisk syge og tilskadekomne patienter i yderområder hurtigere kan blive tilset af speciallæge og hurtigere kan komme til relevant sygehusbehandling, samt at akutlægehelikopteren har haft størst værdi i det område, der ligger tættest ved akutlægehelikopterens base. Akutlægehelikopteren har medført øget tryghed.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  Der er udarbejdet en evalueringsrapport for forsøgs-akutlæge-helikopteren i Karup.

  Forsøgsordningen med en akutlæge-helikopter i Nordvestjylland med base i Karup startede den 1. juni 2011 med midler fra puljen til nære sundhedstilbud i udkantsområder og lægehelikopterordning. Evalueringen omfatter perioden fra 1. juni 2011 til 31. december 2011 (7 måneder).

  Hovedkonklusionerne i rapporten er, at akutlæge-helikopteren har fungeret som en supplerende og komplimenterende præhospital resurse, der har sikret, at kritisk syge og tilskadekomne patienter i yderområder hurtigere kan blive tilset af speciallæge og hurtigere kan komme til relevant sygehusbehandling.

  Det konkluderes, at akutlæge-helikopteren har haft størst værdi i det område, der ligger tættest ved akutlægehelikopterens base. Akutlæge-helikopteren har medført øget tryghed.

  I forsøgsperioden har der været 787 henvendelser til Karup-helikopteren om flyvning/lægefaglig rådgivning. Det har udløst 271 flyvninger til skade-/sygdomssted og 83 interhospitale flyvninger. 22 % af flyvningerne har været i de mørke timer.

  Forsøget har vist, at det er muligt at flyve med akutlæge-helikopter om natten i Danmark, men at der stadigvæk er en række lovgivningsmæssige, praktiske og organisatoriske barrierer for natflyvning.

  De forventede udgifter for 12 måneders drift med døgnberedskab ligger på ca. 42,7 mio. kr. for Karup-helikopteren, mod de ca. 22 mio. kr. 12 måneders drift af daghelikopteren i Ringsted har kostet.

  Region Midtjylland og Region Nordjylland har fået midler, så driften af forsøgs-akutlæge-helikopteren i Karup kan fortsætte indtil midt i 2013.

  Region Syddanmark har indgået en aftale med Region Midtjylland, om at Region Syddanmark kan trække på akutlæge-helikopteren til præhospital indsats i regionens nordvestlige hjørne og ved sundhedsberedskabshændelser. 

  Der tages i forbindelse med finansloven for 2013 stilling til, om der skal etableres en national akutlægehelikopterordning, og hvordan den i givet fald skal se ud.

  Evalueringsrapporten er vedhæftet som bilag.

  fold dette punkt ind Indstilling

  Til orientering.

  fold dette punkt ind Beslutning i Akut- og ø-udvalget den 31-05-2012

  Orienteredes.

  fold dette punkt ind Bilag

  Sagsnr. 11/20720
  6. Kommunikationsindsats for skaderådgivningstelefonen
  fold dette punkt ind Resume

  Kommunikationsindsatsen i forhold til skaderådgivningstelefonen baseres på regionens egne kommunikationskanaler. Erfaringen viser, at det fungerer effektivt. Hvis skaderådgivningstelefonen ikke bliver brugt i det ønskede omfang, kan der tilkøbes annoncering.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  Akut- og ø-udvalget har på mødet den 15. marts 2012 drøftet etableringen af en skaderådgivningstelefon i regi af regionens fælles akutmodtagelser. I forlængelse heraf ønskede udvalget en uddybning af den kommunikationsindsats, der kort blev vendt i notatet.

  Kommunikationsindsatsen i forhold til skaderådgivningstelefonen foreslås baseret på Region Syddanmarks egne kommunikationskanaler. Erfaringerne fra lanceringen af Akuthjælp-app’en viser, at regionens kanaler har formået at få kommunikeret budskabet ud væsentligt mere effektivt end den tilkøbte annoncering.

  En eventuel annoncering vil kunne tilkøbes senere, hvis skaderådgivningstelefonen ikke bliver brugt i det ønskede omfang.

  Nedenstående tabel giver et overblik over medier og tidspunkt i forhold til kommunikationsindsatsen for skaderådgivningstelefonen.

  Hvad

  Hvornår

  Pressemeddelelse og nyhed om beslutningen i regionsrådet

  23. april 2012

  Plakater/brochurer til skadestuer, skadeklinikker, praktiserende læger og apotekere

  September

  Side til www.regionsyddanmark.dk

  September

  Video til videoportal

  September

  Artikel til Sund i Syd

  Oktober

  Pressemeddelelse om åbning af telefoner

  1. oktober 2012

  Script til info-tv

  1. oktober 2012

  Ændringer på Akuthjælp-app

  1. oktober 2012

  Tema på www.regionsyddanmark.dk om akuthjælp

  1. oktober 2012

  • Pressemeddelelserne forventes at blive bragt i diverse medier bredt i regionen, da indholdet har relevans for alle Region Syddanmarks borgere. I forbindelse med pressemeddelelsen om åbningen af telefonen kan der iværksættes yderligere presseindsatser.
  • Plakaterne og/eller brochurer bliver gjort tilgængelige på vores skadestuer, FAM’er, lægevagten, praktiserende læger samt apotekere. Kort sagt, hvor et bredt spektrum af borgere møder sundhedsvæsenet.
  • Siden på www.regionsyddanmark.dk sikrer, at Region Syddanmark har et sted at henvise de borgere, som ønsker mere information. Integrationen af denne på temaet om akuthjælp sikrer, at borgere, der besøger hjemmesiden, let kan finde informationer om skaderådgivningstelefonen.
  • Artiklen i Sund i Syd muliggør en bred distribution. Det trykte magasin udgives i 45.000 eksemplarer, og det kan findes på sygehusene, hos praktiserende læger samt apoteker og flere sportshaller i regionen. 
  • Nummeret på skaderådgivningstelefonen bliver også tilgængeligt via Region Syddanmarks Akuthjælp-app. Dermed kan regionen komme i kontakt med de 50.000+, der nu har downloadet app’en. 
  • Indslag til info-tv breder budskabet ud til omkring 30 skærme fordelt på de 4 sygehusenheder, skærme hos Vejle og Varde kommuner. Hos de praktiserende læger har Region Syddanmark skærme ude omkring 20 steder.
  fold dette punkt ind Indstilling

  Til orientering.

  fold dette punkt ind Beslutning i Akut- og ø-udvalget den 17-04-2012

  Udsættes til næste møde.

  fold dette punkt ind Beslutning i Akut- og ø-udvalget den 31-05-2012

  Orienteredes.


  Sagsnr. 12/10673
  7. Etablering af ny AMK Vagtcentral på OUH
  fold dette punkt ind Resume

  Denne sag vedrører etableringen af en ny AMK-vagtcentral (Akut Medicinsk Koordinations-vagtcentral) som et pavillon-byggeri på centralkomplekset på OUH.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  Region Syddanmark har, i lighed med de øvrige regioner, etableret en vagtcentral til sundhedsfaglig visitation af 1-1-2 kald, teknisk disponering af ambulancer og håndtering af AMK-funktionen. Vagtcentralen er aktuelt placeret i regionens lokaler i bygning 14 på OUH, og har været i skarp drift siden 1. september 2009. Det er Falcks it-system til teknisk disponering, der benyttes på vagtcentralen.

  I forbindelse med implementeringen af det nye kontrolrums it til regionernes AMK vagtcentraler (i regi af RSI projektet "P-VIT"), er det blevet klart, at regionerne skal etablere nye lokaler, hvori man skal etablere et komplet nyt kontrolrum til det nye it-system. I disse nye lokaler skal man uddanne personalet, foretage de kontraktlige test af systemet samt afprøve systemets robusthed i en tilstræbt almindelig driftssituation. Dette skal ske samtidig med, at regionerne skal afvikle normal drift på Falcks it-systemer i de eksisterende vagtcentraler. Dette set-up er nødvendigt for at regionerne kan leve op til de kontraktlige forpligtelser for så vidt angår indkøringen af det nye kontrolrums it.

  Ovenstående, sammenholdt med det forhold, at de snævre fysiske rammer i den nuværende bygning ikke giver mulighed for at opbygge et parallelt kontrolrums set-up i eksisterende lokaler, tilsiger, at der etableres nye lokaler, som skal huse Region Syddanmarks AMK-vagtcentral, herunder dedikerede IT installationer.

  Det foreslås derfor, at der etableres en ny AMK-vagtcentral på OUH, som bruges til uddannelse af personalet, test af systemet samt efterfølgende vil skulle huse vagtcentralens personale og it-systemer frem mod en eventuelt fremtidig flytning til nyt OUH. AMK-vagtcentralen placeres på centralkompleksets tagflade på OUH i den østlige ende ved siden at netop etablerede kontorer til radiologisk afdeling. Det foreslås endvidere, at den nuværende bygning 14 på OUH, der huser den nuværende vagtcentral, rømmes og overlades til disposition for OUH.

  Til orientering kan oplyses, at Region Sjælland, Region Midtjylland og Region Nordjylland ligeledes planlægger etableringen af nye kontrolrumsfaciliteter på andre fysiske lokaliteter. Disse vil blive anvendt til etableringen af det nye kontrolrums it (uddannelse, test og drift i en overgangsperiode), hvorefter man opbygger det nye kontrolrums it i de eksisterende vagtcentraler og flytter driften tilbage. De nye lokaler beholdes som nøddisponerings-vagtcentraler (backup-vagtcentraler).

  Tidsplan/proces:

  • Sagen fremlægges via Innovationsudvalget til behandling i regionsrådet den 25. juni 2012 med henblik på meddelelse af anlægsbevilling og frigivelse af rådighedsbeløb. Sundhedsdirektøren foreslås bemyndiget til at godkende licitationsresultat.
  • Projektet udbydes i totalentreprise som indbudt licitation, med forbehold for regionsrådets godkendelse.
  • Forventet kontraktindgåelse i uge 27. Forventet udførelsesperiode for byggearbejder uge 31-37
  • Regionens leverandør af det nye kontrolrumssystem skal modtage AMK vagtcentralen bygningsmæssigt afsluttet pr. 14. september 2012 med sigte på at vagtcentralen skal være kørt ind i normal drift 1. kvartal 2013.


  Økonomi:

  De samlede anlægsudgifter til etablering af ny AMK vagtcentral på som nyt pavillon-byggeri på OUH, ekskl. øvrigt IT udstyr, skønnes til 5,890 mio. kr. (indeks 124,9).

  250 m2 pavillon (m2 pris 15.000 kr.)

  3,750 mio. kr.

  Bygherrerådgivning

  0,300 mio. kr.

  Uforudsete udgifter til byggeri (10 %)

  0,405 mio. kr.

  Div. løst inventar inkl. uforudsete udgifter

  0,775 mio. kr.

  Teknikrum (til hardware) inkl. uforudsete udgifter

  0,660 mio. kr.

  I alt

  5,890 mio. kr.

  Afledt teknisk drift (forsyninger, delvis rengøring, vedligeholdelse etc.) af den nye AMK-vagtcentral afholdes af OUH, som også i dag varetager afledt teknisk drift af bygning 14 på OUH.

  Drift af it-systemerne afholdes fra eksisterende ramme på sundhedsområdet, hvorfra i dag afholdes udgifter til drift af Falcks it-systemer.

  Personaleudgifter afholdes fra eksisterende ramme på sundhedsområdet

  fold dette punkt ind Indstilling
  Til orientering.
  fold dette punkt ind Beslutning i Akut- og ø-udvalget den 31-05-2012

  Orienteredes.


  Sagsnr. 12/4
  8. Referat fra møde med Ærø Kommune den 17. april 2012
  fold dette punkt ind Resume
  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  Akut- og ø-udvalget afholdt den 17. april 2012 møde med Ærø Kommunes Økonomiudvalg og Social- og sundhedsudvalg.

  Referat fra mødet vedlægges til udvalgets orientering. 

  fold dette punkt ind Indstilling

  Til orientering.

  fold dette punkt ind Beslutning i Akut- og ø-udvalget den 31-05-2012

  Orienteredes.

  fold dette punkt ind Bilag

  Sagsnr. 12/4
  9. Mødeplan 2012
  fold dette punkt ind Resume
  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  Følgende mødeplan foreslås for Akut- og ø-udvalget 2012:

  • Torsdag den 21. juni 2012 
  • Torsdag den 30. august 2012 
  • Torsdag den 27. september 2012 
  • Torsdag den 1. november 2012 
  • Torsdag den 22. november 2012 
  • Torsdag den 20. december 2012


  Alle møderne holdes som udgangspunkt om torsdagen med start kl. 15.00.

  fold dette punkt ind Indstilling

  Det indstilles,

  • at næste udvalgsmøde holdes den 21. juni 2012 kl. 14.00 med rundvisning og oplæg på Falck stationen, Vejle, og efterfølgende udvalgsmøde i regionshusets mødelokale 3.
  fold dette punkt ind Beslutning i Akut- og ø-udvalget den 31-05-2012

  Indstillingen godkendt.

  Mødet den 27. september 2012 flyttes til den 4. oktober 2012.

  fold dette punkt ind Bilag

  Sagsnr. 12/4
  10. Eventuelt
  fold dette punkt ind Resume
  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  -

  fold dette punkt ind Indstilling

  -

  fold dette punkt ind Beslutning i Akut- og ø-udvalget den 31-05-2012

  -


  Siden er sidst opdateret 06-06-2012
  Kontakt Region Syddanmark

  Region Syddanmark | Tlf: 76 63 10 00 | CVR nr. 29190909 | Skriv til Regionen | Om hjemmesiden | Sitemap | Tilgængelighedserklæring