Gå til indhold
Forsiden | Kontakt | Ledige job | For ansatte | Presse og nyheder | Web-TV | Besuchen Sie unsere deutsche Website Visit our English website |
Region Syddanmark logo, link til forsiden

Regionsrådet - Referat - 29. maj 2012

Mødedato
29-05-2012 kl. 15:00 - 17:00
 
Mødested
Regionsrådssalen
 
Deltagere
 
 • Carl Holst, V
 • Poul-Erik Svendsen, A
 • Freddie H. Madsen, O
 • Karsten Uno Petersen, A
 • Willy Sahl, A
 • Bente Gertz, A
 • Pia Tørving, A
 • Margot Torp, A
 • William Jensen, A
 • Frede Skaaning, A
 • Ole Finnerup Larsen, A
 • Pierre Topaz, A
 • Jette Jensen, A
 • Andrea Terp, A
 • Kristian Grønbæk Andersen, B
 • Lasse Krull, C
 • John Lohff, C
 • Poul Sækmose, C
 • Bent Bechmann, C
 • Mette Valentin, U
 • Henrik J. Møller, F
 • Iben Kromann, F
 • Ida Damborg, F
 • Torben W. Smith, F
 • John Hyrup Jensen, U
 • Jørgen Pless, L
 • Bjarne Juel Møller, O
 • Thies Mathiasen, O
 • Lars Aarup, O
 • Stephanie Lose, V
 • Carsten Abild, V
 • Sonny Berthold, V
 • Thyge Nielsen, V
 • Preben Jensen, V
 • Bo Libergren, V
 • Claus Warming, V
 • Preben Friis-Hauge, V
 • Susanne Linnet, V
 • Hans Philip Tietje, V
 • Ingeborg Moritz Hansen, V
 • Jens Møller, V
 •  

  • Carsten Abild deltog ikke i behandlingen af pkt. 8-22.
  • Thyge Nielsen og Preben Friis-Hauge deltog ikke i behandlingen af pkt. 11-22.
  • Jørgen Pless deltog ikke i behandlingen af pkt. 16-22. 
   

   

  Luk alle punkter Referat
   

  1. Temadrøftelse om det regionale socialområde
  2. Årsrapport 2011 - ledelses- og regnskabsberetning
  3. Anlægsregnskaber for afsluttede projekter i 2011 på over 10 mio. kr.
  4. Genbevillinger fra 2011 til 2012
  5. Projektstatus på sygehusbyggerier 1. kvt. 2012
  6. Etablering af sundhedshus i Rudkøbing
  7. Trombectomi på Odense Universitetshospital
  8. Gebyr for udeblivelser i sundhedsvæsenet
  9. Finansiering af rejsekortinstallation på Vestbanen
  10. Forslag til analyseprogram infrastruktur - budgetpulje 2012
  11. Høringssvar til FVU-planer
  12. Søgetal til de gymnasiale uddannelser
  13. Revision af Region Syddanmarks strategi for indsatsen over for jordforurening - behandling af høringssvar
  14. Nye forureningsundersøgelser og oprensninger i 2012 - behandling af høringssvar
  15. Studiebesøg i Helsinki
  16. Evaluering af fotoudstillingen "100 steder at huske" i 2011
  17. Forslag til Udviklingsstrategi 2013 for socialområdet
  18. Udvidelse af AutismeCenter Holmehøj
  19. Trindvold - efterreguleringsoversigt
  20. Justeringer i regelsættet om økonomiske ydelser
  21. Udpegning til psykiatrisk dialogforum
  22. Godkendelse af mødekalender 2013


  Sagsnr. 12/10695
  1. Temadrøftelse om det regionale socialområde
  fold dette punkt ind Resume
   

  Der er både på landsplan og i Syddanmark aktuelt iværksat en række initiativer målrettet det specialiserede socialområde: Der er i foråret 2012 taget initiativ til at udvikle samarbejdet mellem regionen og kommunerne i Syddanmark på det højt specialiserede socialområde i form af projektet ”Fælles fokus i Syddanmark”.

  Som led i målet om øget synergi på det specialiserede socialområde, har regionen desuden indledt en proces for omstilling på socialområdet, der indebærer forslag om at samle de regionale tilbud i et færre antal større paraply-tilbud bestående af tilbud med sammenlignelige målgrupper.

  Endvidere er der primo 2012 på landsplan iværksat en evaluering af kommunalreformen, herunder i forhold til det specialiserede socialområde samt det specialiserede specialundervisningsområde.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
   

  Region Syddanmark driver 27 højt specialiserede sociale tilbud og specialundervisningstilbud med et samlet budget på knap 900 mio. kr. De regionale tilbud har særlige kompetencer i forhold til mennesker med meget komplekse handicap eller sociale problemer, der samlet set kræver en højt specialiseret indsats.

  Udvikling af samarbejdet med kommunerne

  Det specialiserede socialområde står over for en række udfordringer både i Syddanmark og på landsplan. Omkostningsudviklingen skal følge de politisk fastsatte økonomiske rammer, som også fremover vil være stramme. Samtidig er der forventninger om og krav til, at borgere med behov for et højt specialiseret socialt tilbud fortsat får ydelser af høj faglig kvalitet.

  Region Syddanmark ønsker at udvikle samarbejdet mellem Region Syddanmark og kommunerne i Syddanmark i forhold til opgaveløsningen på det højt specialiserede socialområde. Det er afgørende, at regionen kan indfri kommunernes forventninger til regionen som leverandør af tilbuddene, både i forhold til kvaliteten i ydelserne og den økonomiske styring af området.

  Der er på denne baggrund taget initiativ til et udvidet samarbejde mellem regionen og kommunerne i Syddanmark om, hvordan man kan optimere effekten og den samlede ressourceudnyttelse på det højt specialiserede socialområde. Der arbejdes med en række konkrete initiativer, der kan sammenfattes i følgende fire overskrifter:

   

  1. Effektiv økonomistyring gennem erfaringsudveksling og udvikling af fælles styringsredskaber i forhold til økonomi- og kapacitetsstyringen.

  2. Synergi på det højt specialiserede socialområde og i samspillet med somatik og behandlingspsykiatri.

  3. Kundebestyrelser på de højt specialiserede sociale tilbud, så der etableres tæt og systematisk samspil mellem køberkommunerne og de højt specialiserede sociale tilbud.

  4. Øget fokus på effekter af indsatsen på det specialiserede socialområde.

  Der er desuden indledt et samarbejde mellem Vejle Kommune og Region Syddanmark om at omdanne Center for Kommunikation og Hjælpemidler i Vejle til et velfærdsteknologisk center.

  Region Syddanmarks initiativ til omstilling på det regionale socialområde

  Region Syddanmark har i foråret 2012 indledt en proces for udarbejdelse af forslag om at etablere paraply-tilbud på det regionale socialområde, hvor de nuværende sociale tilbud og specialundervisningstilbud foreslås samlet i et færre antal større enheder sammensat af tilbud, der har sammenlignelige målgrupper. En sådan omstilling vil kunne styrke synergien og dermed den faglige og økonomiske bæredygtighed og robusthed på tilbuddene. Der skal med omstillingen skabes grundlag for en løbende rationalisering, herunder også i forhold til den ledelsesmæssige og administrative del af organisationen. Hensigten er også, at der skabes forudsætninger for, at der kan ske en yderligere decentralisering til tilbuddene.

  Der er udarbejdet et forslag til etablering af 9 paraply-tilbud, der aktuelt er sendt i høring i en bred kreds af relevante interessenter. Der har været nedsat en følgegruppe med repræsentanter fra forstanderkredsen, der har ydet sparring i processen. Der arbejdes på, at et konkret forslag til omstilling på det regionale socialområde forelægges for regionsrådet den 25. juni 2012.

  Initiativer på landsplan

  Danske Regioner har  i april 2012 offentliggjort udspillet ”Klart ansvar for de svageste” samt tilhørende deloplæg. I oplægget opfordrer regionerne til, at regionerne fremadrettet får ansvaret for det højt specialiserede social- og undervisningsområde. Baggrunden for udspillet er erfaringerne med udviklingen på det højt specialiserede socialområde efter kommunalreformen, som viser at det højt specialiserede socialområde er kommet under voldsomt pres i form af manglede udvikling samt afspecialisering på flere områder.

  På landsplan er processen for Regeringens evaluering af kommunalreformen endvidere påbegyndt i foråret 2012, herunder også i forhold til det specialiserede socialområde. Der er nedsat et udvalg vedrørende evaluering af kommunalreformen samt et antal underarbejdsgrupper i forhold til de sektorområder, der skal evalueres. Udvalget er nedsat i februar 2012 og skal afslutte sit arbejde januar 2013.  

   

  fold dette punkt ind Indstilling
   

  Det indstilles:

  At regionsrådet drøfter udfordringerne på det regionale specialiserede social- og specialundervisningsområde samt den nye dagsorden, der i foråret 2012 er sat for udvikling af samarbejdet med kommunerne i Syddanmark på dette område.

  fold dette punkt ind Beslutning i Regionsrådet den 29-05-2012
   

  På baggrund af drøftelsen finder regionsrådet, at det fortsat er afgørende, at der arbejdes på gode faglige løsninger med den bedst mulige ressourceudnyttelse, samt at det sker i et tæt samarbejde mellem regionen og kommunerne på det specialiserede socialområde. Regionsrådet ser derfor frem til resultaterne af det intensiverede samarbejde med kommunerne, der er indledt i initiativet Fælles fokus i Syddanmark.

  Regionsrådet kan samtidig fuldt ud tilslutte sig Danske Regioners arbejde i forbindelse med gennemførelse af evalueringen af kommunalreformen.

  fold dette punkt ind Bilag
   

  Sagsnr. 12/9638
  2. Årsrapport 2011 - ledelses- og regnskabsberetning
  fold dette punkt ind Resume
   

  Aktiviteten i Region Syddanmark har i 2011 været høj, sammenlignet med 2010, ikke mindst på sundhedsområdet. Meraktiviteten er præsteret uden at sætte regionens grundlæggende økonomiske balance over styr. I lighed med de fire forudgående år har Region Syddanmark således også i 2011 samlet set opnået et positivt driftsresultat. Samtidig er økonomiaftalen med regeringen overholdt, omkostningseffektiviteten forbedret, ligesom likviditeten er sund og den langfristede gæld nedbragt. Desuden har det positive driftsresultat muliggjort et højt investeringsomfang. Overordnet findes resultatet for 2011 derfor at være tilfredsstillende.

  Årsrapport og årsregnskab forelægges med henblik på afgivelse til revisionen.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
   

  I henhold til lov om regioner m.v. aflægger forretningsudvalget regionens årsregnskab til regionsrådet. Regionsrådet afgiver regnskabet til revisionen. Efter at revisionens bemærkninger har været meddelt forretningsudvalget, træffer regionsrådet i et møde afgørelse med hensyn til de fremkomne bemærkninger og regnskabets godkendelse.

  Årsrapporten indeholder dels en generel ledelsesberetning, dels beretninger vedr. Sundhed, Social og Specialundervisning samt Regional Udvikling. Årsrapporten beskriver også anvendt regnskabspraksis samt resultat- og pengestrømsopgørelse og balance samt noter hertil. Mere specifikke bemærkninger m.v. findes i særskilt bilagssamling.

  Samlet har 2011 været præget af høj aktivitet:

  • Somatik: Aktiviteten er steget med 4,8 pct. i forhold til 2010. For Region Syddanmark har den faktiske aktivitet 2007-2011 været væsentligt højere end forudsat - og finansieret - i de årlige aftaler med regeringen om regionernes økonomi.
  • Psykiatri: Også her er aktiviteten steget, ikke mindst den ambulante aktivitet. Siden 2007 er den samlede aktivitet steget med 7,3 pct., især på børne- og ungeområdet.
  • Social og Specialundervisning: Belægningen er noget lavere end budgetteret.
  • Regional Udvikling: Aktiviteten, målt i kroner, er stort set på niveau med 2010.

  Der er opnået et samlet positivt driftsresultat på 362 mio. kr. og hvert af de tre områder - Sundhed, Social og Specialundervisning samt Regional Udvikling - udviser positive driftsresultater. Med i en vurdering heraf hører, at der i driftsomkostningerne indgår en række beregnede omkostninger, som ikke her og nu indebærer et træk på likviditeten. Omvendt skal finansieringen fra staten og kommunerne ikke dække disse, men alene udgifterne til såvel drift som anlæg, svarende til likviditetstrækket i året. Der er i 2011 samlet investeret 1.182 mio. kr. i bygninger og apparatur, it m.v. Investeringsniveauet har dermed været højt. Bl.a. i sammenhæng med det samlede resultat er regionens likviditet fortsat sund. Faldet i likviditeten i 2011 skal således ses i sammenhæng med, at den langfristede gæld er nedbragt med over 500 mio. kr., mens der ikke er optaget lån, ligesom investeringsomfanget har været væsentligt højere end det finansierede niveau, der følger af økonomiaftalen.

  Ved udgangen af 2011 udgør regionens samlede balance 14,8 mia. kr. Værdien af bygninger, apparatur og inventar m.v. er vokset som udtryk for, at de samlede investeringer har været større end afskrivningerne. Regionens egenkapital er på 1,9 mia. kr., hvortil kommer overførte driftsresultater fra tidligere år på knapt 1,3 mia. kr.

  Forretningsudvalget aflægger hermed Årsrapport 2011 til regionsrådet med henblik på afgivelse til revisionen.

  fold dette punkt ind Indstilling
   

  Forretningsudvalget aflægger Årsrapport 2011 til regionsrådet og indstiller, at årsrapporten/regnskab 2011 afgives til revisionen.

  fold dette punkt ind Beslutning i Forretningsudvalget den 09-05-2012
   

  Indstillingen anbefales over for regionsrådet.

  fold dette punkt ind Beslutning i Regionsrådet den 29-05-2012
   

  Indstillingen tiltrådt.

  fold dette punkt ind Bilag
   

  Sagsnr. 12/9581
  3. Anlægsregnskaber for afsluttede projekter i 2011 på over 10 mio. kr.
  fold dette punkt ind Resume
   

  Anlægsregnskaber for større projekter, afsluttet i 2011, forelægges til godkendelse.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
   

  I henhold til budget- og regnskabssystem for regioner skal der overfor regionsrådet aflægges særskilt anlægs- eller investeringsregnskab for projekter på over 10 mio. kr.

  I forlængelse af sag vedr. årsrapport/regnskab 2011 forelægges hermed anlægsregnskaber for større, afsluttede projekter i 2011. Af sammenfatningens oversigt fremgår anlægsbevilling og forbrug/regnskab for de enkelte projekter.

  fold dette punkt ind Indstilling
   

  Forretningsudvalget indstiller regnskaber vedr. afsluttede, større anlægsprojekter i 2011 til regionsrådets godkendelse.

  fold dette punkt ind Beslutning i Forretningsudvalget den 09-05-2012
   

  Indstillingen anbefales over for regionsrådet.

  fold dette punkt ind Beslutning i Regionsrådet den 29-05-2012
   

  Indstillingen tiltrådt.

  fold dette punkt ind Bilag
   

  Sagsnr. 12/9645
  4. Genbevillinger fra 2011 til 2012
  fold dette punkt ind Resume
   

  På baggrund af Region Syddanmarks overførselsregler indstilles genbevilget mer-/mindreforbrug på drift og anlæg, jf. regnskab 2011. Desuden søges om ajourføring af allerede meddelte anlægsbevillinger.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
   

  På baggrund af Region Syddanmarks regler for overførsler mellem år søges om genbevilling af i alt 282,6 mio. kr. vedr. driften, inkl. konvertering af 13,0 mio. kr. fra driftsomkostninger til udgifter og 8,4 mio. kr. fra anlæg til drift.

  Endvidere søges om genbevilling af rådighedsbeløb på i alt 204,8 mio. kr. samt ajourføring af allerede meddelte anlægsbevillinger på 70,3 mio. kr.

  Genbevillinger vedr. rådighedsbeløb indeksreguleres. Der foretages ikke pris- og lønregulering af genbevillinger vedr. drift.

  Tabel 1: Genbevillinger på drift og anlæg samt ajourføring af anlægsbevillinger

   

  Hovedkonto

  (1.000) kr.

  Drift

  Rådighedsbeløb

  Indeks 124,9

  Tillæg til

  anlægsbevillinger - indeks 124,9

  Sundhed

  195.337

  132.737

  66.294

  Social og Specialundervisning

  0

  46.370

  1.661

  Regional Udvikling

  87.415

  1.411

  0

  Fælles formål og administration

  0

  24.267

  2.366

  I alt

  282.752

  204.785

  70.321

  I henhold til afgørelse i Indenrigs- og Sundhedsministeriets Budget- og Regnskabsudvalg kan regionerne som følge af overgang til omkostningsbevillinger periodisere eksterne projekttilskud. Dog skal regionsrådet tage bevillingsmæssig stilling til overførsel af over- eller underskud til efterfølgende år. Der søges overført i alt 288,2 mio. kr., jf. bilag.

  fold dette punkt ind Indstilling
   

  Det indstilles:

  At der vedr. drift meddeles tillægsbevilling på 186,7 mio. kr. i 2012 og 8,5 mio. i 2013 vedr. Sundhed og 87,4 mio. kr. vedr. Regional Udvikling i 2012, jf. tabel 1.

  At der vedr. anlæg i 2012 meddeles tillægsbevilling til rådighedsbeløb på 132,7 mio. kr. vedr. Sundhed, 46,4 mio. kr. vedr. Social og Specialundervisning, 1,4 mio. kr. vedr. Regional Udvikling samt 24,3 mio. kr. vedr. Fælles Formål, jf. tabel 1.

  At genbevillingerne vedr. drift og anlæg finansieres af de likvide aktiver.

  At der meddeles tillæg til allerede meddelte anlægsbevillinger på 66,3 mio. kr. vedr. Sundhed, 1,7 mio. kr. vedr. Social og Specialundervisning samt 2,4 mio. kr. vedr. Fælles Formål jf. tabel 1.

  At sygehusene må afholde udgifter vedr. eksterne tilskud i 2012 for 288,2 mio. kr. jf. bilag.

  fold dette punkt ind Beslutning i Forretningsudvalget den 09-05-2012
   

  Indstillingen anbefales over for regionsrådet.

  fold dette punkt ind Beslutning i Regionsrådet den 29-05-2012
   

  Indstillingen tiltrådt.

  fold dette punkt ind Bilag
   

  Sagsnr. 10/15339
  5. Projektstatus på sygehusbyggerier 1. kvt. 2012
  fold dette punkt ind Resume
   

  I denne sag orienteres om de større somatiske sygehusbyggerier i regionen med anlægsbevilling over 15 mio. kr., eksklusiv kvalitetsfondsbyggerierne.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
   

  Der bliver løbende udarbejdet status på de større somatiske sygehusbyggerier i regionen med anlægsbevilling over 15 mio. kr. Byggerierne er dels et led i realisering af gennemførelsesplanen for det somatiske sygehusområde, dels projekter, der skal konsolidere driften.

  Kvalitetsfondsprojekterne er ikke med i denne oversigt, idet der udarbejdes en særskilt rapportering for disse.

  Statusopgørelsen indeholder 13 projekter. I første kvartal af 2012 er der tilføjet to anlægsprojekter, som er:

  • Dagkirurgi og Da Vinci-center, Odense

  Projektet har været i licitation og er igangsat i december 2011 med en forventet afslutning i løbet af efteråret 2012.

  • Udvidelse af intensivkapacitet, Odense

  Projektet er opstartet i oktober 2011 og er færdig maj 2012.

  Status på projekterne bliver forelagt for Innovationsudvalget hvert kvartal.

   
  fold dette punkt ind Indstilling
   

  Til orientering.

  fold dette punkt ind Beslutning i Forretningsudvalget den 09-05-2012
   

  Projektstatus forelægges regionsrådet til orientering.

  fold dette punkt ind Beslutning i Regionsrådet den 29-05-2012
   

  Til orientering.

  fold dette punkt ind Bilag
   

  Sagsnr. 11/10678
  6. Etablering af sundhedshus i Rudkøbing
  fold dette punkt ind Resume
   

  Indenrigs- og Sundhedsministeriet har i 2011 givet tilsagn om midler til etablering af sundhedshus i Rudkøbing. Tilsagnet blev givet under forudsætning af, at ministeriet efterfølgende godkender endelig projektbeskrivelse med anlægsbudget og tidsplan.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
   

  Indenrigs- og Sundhedsministeriet gav den 22. marts 2011 tilsagn om midler til etablering af sundhedshus i Rudkøbing i den tidligere skole i byen. Der blev givet tilsagn om 23 mio. kr. til sundhedshuset.

  Tilsagnet blev givet under forudsætning af, at ministeriet kan godkende den endelige projektbeskrivelse med tilhørende anlægsbudget og tidsplan. Byggeprogrammet og tidsplan fremgår af projektbeskrivelsen.

  Siden ministeriet gav tilsagn om midler til sundhedshuset, har især Langeland Kommune, de praktiserende læger og administrationen arbejdet med konkretisering af etableringen af sundhedshuset. De øvrige interessenter har også, om end i mindre omfang, været inddraget.

  Der foreligger nu en projektbeskrivelse og byggeprogram med tilhørende anlægsbudget og tidsplan. I dette materiale er beskrevet funktionerne og funktionssammenhængene i husene. Materialet skal anvendes til regional behandling og kommunal politisk godkendelse af projektet, samt godkendelse og endelig frigivelse af midler i Sundheds- og Forebyggelsesministeriet. Dernæst vil materialet danne grundlag for indgåelse af licitation vedrørende aftale med totalrådgiver, der kan bistå med det videre arbejde.

  Efter politisk behandling og kommunal godkendelse af byggeprogram med anlægsbudget og tidsplan, varetages det videre arbejde af Langeland Kommune. I denne proces vil en styregruppe med repræsentation af ovennævnte interessenter påse, at fremdriften følger planen i form af orientering ved centrale milepæle i projektet. Hvis der sker afvigelser i planen, skal styregruppen inddrages.

  De overordnede arealkrav til sundhedshuset udgør knap 2.955 m². Etableringen af sundhedshuset andrager 23 mio. kr. Sundhedshuset vil være færdigt med udgangen af 2013, så der løbende i perioden september 2013 - december 2013 kan ske indflytning. Tidsplanen afhænger dog af Langeland Kommune og dennes rokadeplan for flytning af personale.

  Sundhedshuset på sygehusenheden skal indeholde:

  • praktiserende læger
  • praktiserende psykolog
  • praktiserende fysioterapeut
  • jobcenter
  • kommunal forebyggelse
  • kommunal genoptræning
  • hjemmesygepleje
  • sundhedspleje
  • jordemoder
  • socialpsykiatri og
  • misbrugsbehandling.

  Da Langeland Kommune er ejer af den tidligere skole, træffer kommunen de nødvendige politiske beslutninger omkring den kommende byggesag.

  fold dette punkt ind Indstilling
   

  Det indstilles:

  At sagen tages til efterretning.

  fold dette punkt ind Beslutning i Akut- og ø-udvalget den 17-04-2012
    Udvalget anbefaler indstillingen over for regionsrådet.
  fold dette punkt ind Beslutning i Sundhedssamordningsudvalget den 18-04-2012
   

  Indstillingen anbefales over for regionsrådet.

  fold dette punkt ind Beslutning i Forretningsudvalget den 09-05-2012
   

  Indstillingen anbefales over for regionsrådet.

  fold dette punkt ind Beslutning i Regionsrådet den 29-05-2012
   

  Indstillingen tiltrådt.

  fold dette punkt ind Bilag
   

  Sagsnr. 11/316
  7. Trombectomi på Odense Universitetshospital
  fold dette punkt ind Resume
   

  Odense Universitetshospital (OUH) har indført en ny behandling i forbindelse med blodprop i hjernen (trombectomi). Behandlingen består i, at blodproppen suges ud, og er et alternativ til den medicinske behandling (trombolyse). Den nye metode kan således bruges i de tilfælde, hvor medicinen ikke er i stand til at opløse blodproppen. OUH ansøger i den forbindelse om bevilling til dækning af merudgifterne ved trombectomi.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
   

  Standardbehandlingen af en blodprop i hjernen er trombolyse, hvor der behandles med den blodpropopløsende medicin Actilyse. Siden den 1. februar 2006 har Odense Universitetshospital (OUH) tilbudt trombolysebehandling i døgndrift. På regionsrådsmødet den 27. april 2009 fik OUH en bevilling til trombolysebehandling samt telemedicinsk vurdering af patienter i Esbjerg.

  I nogle tilfælde er medicinen ikke i stand til at opløse blodproppen. Til disse tilfælde findes en relativ ny metode, trombectomi, hvor blodproppen kan suges ud. OUH har siden 2009 tilbudt denne behandling.

  Forslaget til bevilling har til formål at lave en ordning, hvor merudgifterne ved indførelse af trombectomi som supplement til trombolysebehandling dækkes. Bevillingen giver en opnormering af vagtberedskabet på Radiologisk afdeling. Denne opnormering er både til gavn for trombectomi, men vil også have positiv effekt på de øvrige patientgrupper.

  OUH har fremsendt ansøgning om bevilling til dækning af merudgifterne i forbindelse med trombectomi for 2011 og frem. Ansøgningen er lavet på baggrund af erfaringerne med trombectomi på OUH. Behandlingstilbuddet dækker hele Region Syddanmark. Det forventes, at der vil være 50 trombectomier årligt på OUH.

  Det foreslås, at OUH får en bevilling til det faktiske antal trombectomier i 2011 (37 trombectomier) og 50 trombectomier i 2012. Såfremt der ikke udføres 50 trombectomier i 2012, revurderes bevillingen.

  Når de nye kriterier for trombolyse og trombectomi bliver kendt, vurderes bevillingen til trombectomi for 2013 og fremad.

  DRG-værdien (DiagnoseRelateredeGrupper) for en trombectomi er højere end DRG-værdien for en trombolyse. Baseline for akut stationær aktivitet på Neurologisk afdeling, OUH korrigeres i forhold til bevillingen.

  fold dette punkt ind Indstilling
   

  Det indstilles:

  At OUH gives en bevilling på 2.466.218 kr. i 2011 og en bevilling på 3.398.381 kr. i 2012 til trombectomi.

  At baseline for akut stationær aktivitet på Neurologisk afdeling på OUH opjusteres med 8.398.538 kr. i 2011 og med 8.478.840 kr. i 2012.

  At finansieringen sker fra meraktivitetspuljen.

  fold dette punkt ind Beslutning i Sundhedsudvalget den 24-04-2012
   

  Udvalget anbefaler indstillingen overfor regionsrådet.

  Finansieringen sker fra meraktivitetspuljen.

  fold dette punkt ind Beslutning i Forretningsudvalget den 09-05-2012
   

  Indstillingen anbefales over for regionsrådet.

  fold dette punkt ind Beslutning i Regionsrådet den 29-05-2012
   

  Indstillingen tiltrådt.

  fold dette punkt ind Bilag
   

  Sagsnr. 12/8608
  8. Gebyr for udeblivelser i sundhedsvæsenet
  fold dette punkt ind Resume
   

  I forbindelse med drøftelse af muligheden for at indføre gebyr ved udeblivelser fra aftaler i sundhedsvæsenet på mødet den 30. marts 2012 i Danske Regioner, har Region Syddanmark og Region Midtjylland stillet sig til rådighed med henblik på forsøgsvis at opkræve gebyrer ved udeblivelse.

  Drøftelserne er sket på baggrund af økonomiaftalen for 2012 samt regeringsgrundlaget fra oktober 2012, hvori der lægges op til en kombination af bedre information om behandlingstidspunkter og mulighed for at melde rettidigt afbud, samt indførelse af gebyrer ved udeblivelse.

  Sundhedsministeriet er i øjeblikket i gang med at beskrive rammerne for pilotprojekterne. Såfremt rammerne tillader det, vil Rygcenteret under Sygehus Lillebælt være velegnet som projektsted. Et oplæg til pilotprojekt vil blive forelagt regionsrådet til beslutning hurtigst muligt.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
   

  Når patienter ikke møder op til aftaler på hospitalet, resulterer det i mindre effektivitet og dårlig mulighed for at planlægge arbejdet i sundhedsvæsenet. I regeringsgrundlaget fra oktober 2011 lægges der op til, at regionerne opkræver gebyrer fra patienter, der udebliver fra ambulante aftaler. Dette skal kombineres med bedre information om behandlingstidspunkter, eksempelvis sms’er, påmindelsesbreve og let adgang til at melde afbud. I økonomiaftalen for 2012 er der ligeledes aftalt en større indsats for at nedbringe antallet af udeblivelser med henblik på at øge effektiviteten.

  Retten til at opkræve gebyrer ved udeblivelser fra aftaler i sundhedsvæsenet er indført i loven om styrkelse af det udvidede frie sygehusvalg fra 2004. Af loven fremgår det også, at gebyrer ikke kan opkræves, hvis der foreligger undskyldelige forhold som eksempelvis akut sygdom.

  Regionerne har været bekymrede for den administrative byrde ved indførelsen af gebyrer for udeblivelser. Der har været rejst tvivl om hvorvidt effektivitetsgevinsterne ved indførelsen af gebyrerne kan opveje det ekstra administrative arbejde, der bliver ved en eventuel indførelse af ordningen.

  Bestyrelsen for Danske Regioner behandlede emnet på mødet den 30. marts 2012, da det er konstateret, at der er en stærk forventning fra regeringens side om, at muligheden for gebyrer udnyttes. Region Midtjylland og Region Syddanmark vil stille sig til rådighed med henblik på forsøgsvis at opkræve gebyr for udeblivelse, og dermed tilvejebringe mere viden om fordele og ulemper ved indførsel af gebyrer. Forsøgene gennemføres som pilotforsøg i et begrænset antal ambulatorier.

  Sundhedsministeriet har fået til opgave at beskrive rammerne for pilotprojekterne overfor regionerne, og sundhedsstaben afventer disse, inden det konkrete arbejde med at beskrive et pilotprojekt i Region Syddanmark kan igangsættes.

  Såfremt rammerne for forsøget tillader det, har Rygcenteret under Sygehus Lillebælt stillet sig til rådighed som projektsted. Rygcenteret vil være egnet som projektsted, da det er det eneste behandlingstilbud af sin art i regionen, og man derfor vil have mulighed for at arbejde med en velafgrænset patientgruppe og en velafgrænset projektenhed. Desuden vil dette sikre, at regionens borgere stilles ens, idet den ambulante behandling af denne patientgruppe er samlet i Rygcenteret.

  Et oplæg til pilotprojekt vil blive forelagt regionsrådet til beslutning hurtigst muligt.

  fold dette punkt ind Indstilling
   

  Det indstilles:

  At forsøg angående gebyr på 500 kr. for udeblivelser afprøves ét sted i regionen, inden for ét speciale, f.eks. Region Syddanmarks rygcenter på Middelfart Sygehus.

  fold dette punkt ind Beslutning i Sundhedsudvalget den 24-04-2012
   

  Oversendes til Forretningsudvalget med følgende indstilling:

  Sundhedsudvalget er som udgangspunkt imod gebyrer. Sundhedsudvalget konstaterer dog, at der både i økonomiaftalen fra 2012, regeringsgrundlaget samt fra Danske Regioner er forventninger om, at der gøres erfaringer på området. For således at få skabt viden og bedre grundlag for drøftelser på området er der opbakning til, at Region Syddanmark indgår i projektet med tilhørende forskning. Sundhedsudvalget anbefaler, at forsøg angående gebyr på 500 kr. for udeblivelser afprøves ét sted i regionen, inden for ét speciale fx Region Syddanmarks rygcenter på Middelfart Sygehus.

  John Hyrup Jensen stemte imod, at der gennemføres et forsøg i Region Syddanmark.

  fold dette punkt ind Beslutning i Forretningsudvalget den 09-05-2012
   

  Indstillingen anbefales over for regionsrådet.

  Bente Gertz tog forbehold. Socialistisk Folkeparti og Socialistisk Balance stemte imod indstillingen.

  fold dette punkt ind Beslutning i Regionsrådet den 29-05-2012
   

  Indstillingen blev tiltrådt med 34 stemmer for (Venstre, Socialdemokraterne, Det Konservative Folkeparti, Dansk Folkeparti, Det Radikale Venstre og Lokallisten) og 6 stemmer imod (Socialistisk Folkeparti og Socialistisk Balance).

  fold dette punkt ind Bilag
   

  Sagsnr. 12/9472
  9. Finansiering af rejsekortinstallation på Vestbanen
  fold dette punkt ind Resume
   

  Sydtrafik har besluttet at indføre rejsekortet på Vestbanen fra sommeren 2012. Det medfører en udgift for Region Syddanmark til installation af rejsekortstandere m.m. på 5,5 mio. kr. Udgiften foreslås finansieret ved et investeringstilskud, som Sydtrafik betaler tilbage via en årlig reduktion af tilskudsrammen fra og med 2013.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
   

  Det vil fra den 1. august 2012 ikke længere være muligt at have billet- og klippeautomater i Vestbanens togsæt, da togsættene vil indgå i Arrivas samlede vognpark og betjene hele det vestjyske område. Der vil altså køre andre af Arrivas tog på strækningen, og derfor skal der findes et nyt billetteringssystem.

  I henhold til Lov om Trafikselskaber er det trafikselskabet, der træffer beslutning om billetteringssystem. Sydtrafiks bestyrelse traf den 29. juni 2011 beslutning om, at billettering på Vestbanen alene skal foregå med mobilbilletter, periode-, skole-, og uddannelseskort, samt rejsekort. Det er Sydtrafiks vurdering, at overgangen til det nye billetteringssystem på Vestbanen vil indebære et minimalt passagerfrafald.

  Når det nye billetteringssystem skal træde i kraft sommeren 2012, vil kunderne i øvrigt kunne købe rejsekort og indgå optankningsaftaler med Arriva og DSB på Varde H og Esbjerg stationer. Rejsekortet indføres i prøvedrift omkring Esbjerg i efteråret 2012, og resten af Sydtrafiks område forventes dækket i løbet af 2013. Rejsekortet erstatter på kort sigt en del af klippekortrejserne, mens det på længere sigt, fra sommeren 2014, forventes at erstatte periode-, skole-, og uddannelseskort.

  Da privatbanedrift er et regionalt finansieringsansvar, henføres udgifterne til billetteringsudstyr til regionen. Der er i budget 2012 dog ikke budgetteret med udgifter til billettering på Vestbanen, da udgiften hidtil har været afholdt af Arriva.

  Det nye billetteringssystem kræver ikke særskilt investering i mobilbilletter og personlige kort, men der skal findes finansiering til installation af rejsekort på banens standsningssteder. Da Sydtrafiks bestyrelse den 30. marts 2012 besluttede at nedlægge trinbrætterne Søvig Sund, Hesselmed og Elkærdam, er der tale om installation på 16 standsningssteder.

  Den samlede udgift er foreløbigt anslået til 5,5 mio. kr. fremskrevet til 2012-indeks. Region Syddanmark kan yde et investeringstilskud til Sydtrafik i 2012, og lade finansieringen heraf indgå i budgetlægningen for 2013 og frem. Forrentning og afskrivning vil altså ske ved en forholdsvis reduktion af tilskudsrammen, som i tilfældet med Sydtrafiks forrige investering i rejsekortet, jf. regionsrådets budgetbehandling den 28. september 2009. En sådan ordning indebærer en varig reduktion af tilskudsrammen til Sydtrafik på 450.000 kr. fra og med 2013.

  fold dette punkt ind Indstilling
   

  Det indstilles:

  At investeringstilskuddet til Sydtrafik til rejsekortinstallation på Vestbanen godkendes.

  At der meddeles anlægsbevilling på 5.452.824 kr.

  At der afsættes og frigives rådighedsbeløb på 5.452.824 kr. i 2012 (indeks 124,9), finansieret af de likvide aktiver.

  At Økonomidirektøren bemyndiges til at udbetale investeringstilskuddet til Sydtrafik inden for den meddelte anlægsbevilling.

  At investeringstilskuddet tilbagebetales via en varig reduktion af tilskudsrammen til Sydtrafik på 450.000 kr. fra og med 2013.

  fold dette punkt ind Beslutning i Forretningsudvalget den 09-05-2012
   

  Socialdemokratiet, Socialistisk Folkeparti og Socialistisk Balance anbefalede indstillingen over for regionsrådet. 

  Venstre, Det konservative Folkeparti, Det Radikale Venstre og Dansk Folkeparti tog forbehold. 

  fold dette punkt ind Beslutning i Regionsrådet den 29-05-2012
   

  Indstillingen tiltrådt.

  fold dette punkt ind Bilag
   

  Sagsnr. 12/5462
  10. Forslag til analyseprogram infrastruktur - budgetpulje 2012
  fold dette punkt ind Resume
   

  Regionsrådet har tidligere afsat en pulje på 2,0 mio. kr. til strategiske infrastrukturundersøgelser, herunder fremme af mere person- og godstogtrafik. Initiativerne finansieres inden for rammen for den regionale udviklingsplan. Der skal tages stilling til hvilke analyser, der skal gennemføres.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
   

  I forbindelse med vedtagelse af budget 2012, afsatte regionsrådet en pulje på 2,0 mio. kr. til strategiske infrastrukturundersøgelser, herunder fremme af mere person- og godstogtrafik. Initiativerne finansieres inden for rammen for den regionale udviklingsplan.

  I forbindelse med Transportministeriets delrapportering for ´Strategiske analyser´ er det præciseret, at nedennævnte undersøgelser skal gennemføres. Region Syddanmarks egne strategiske undersøgelser bør afstemmes med disse undersøgelser, som gennemføres fra statsligt hold.

  De nationale strategiske analyser vil afklare følgende:

  1. Ny midtjysk motorvej. Kvalificerende analyse af linjeføringer. Belysning af miljømæssige, økonomiske og samfundsmæssige aspekter.

  2. Konsekvenserne af udbygning af E45 over for en ny midtjysk motorvej, skal sammenlignes ud fra landstrafikmodellens beregninger.

  3. Hvordan bør udviklingen af vejene i Jylland tænkes sammen med udviklingen af banebetjeningen?

  4. Hvad kan der opnås ved at samtænke udbygning af vej- og banesystemet (E45/Midtjysk motorvej og Timemodellen) i Jylland med de øst-vestgående landsdelsforbindelser (Lillebælt/Bogense-Juelsminde/Kattegat).

  5. Kattegatforbindelsen skal screenes med udgangspunkt i landstrafikmodellen.

  6. Øst-vest-forbindelserne skal vurderes i forhold til mulighederne for at anvende brugerbetaling eller anden alternativ finansiering.

  7. Hvordan aflaster de tre øst-vest-forbindelser den eksisterende trafik? Hvilke effekter har de i øvrigt?

  Det foreslås, at der for budgetpuljens midler gennemføres tre strategiske analyser i et analyseprogram, som indeholder scenarier med potentielle gevinster på områder, hvor de nationale strategiske analyser ikke er tilstrækkelige.

  Analyse 1, kalkulerer de økonomiske fordele ved en højkvalitetsforbindelse på den østjyske længdebane til Hamborg, ligesom analysen opstiller de forudsætninger, herunder bl.a. flaskehalse, som skal søges fjernet og de udbygningsmuligheder, som skal til for at opnå høje hastigheder og høj kvalitet på strækningen. Sigtet er bl.a. at fremme mere person- og godstog trafik. Der tages udgangspunkt i markant hurtigere persontog og sammenligning med europæiske højhastighedsbaner. Der arbejdes frem mod initiativer på kort, mellemlangt og langt sigt, som giver tydelige fordele for personer og gods på banen. Det videre formål er også at styrke den nationale danske og tyske vilje til at bidrage til en vestdansk-nordtysk banestrategi, som er et af Den Regionale Udviklingsplans områdeinitiativer, og som bl.a. kan fremmes gennem den dansk-tyske transportkommission.

  Analyse 2, skal præcisere det fælles syddanske ønske om Timemodellen, herunder især strækningen Odense-Aarhus og udvidelsen, som består af inddragelse af Esbjerg og Flensburg i Timemodellen, samt et stop i Trekantområdet. Der bør tilvejebringes et gennemarbejdet grundlag for en mere præcis udmelding, bl.a. omfattende en faseinddeling af den samlede Timemodel samt stillingtagen til, hvilke hastigheder der skal køres med, og i konsekvens heraf, hvilke af udvidelsesstrækningerne, der skal kunne tilbagelægges på en time. Trafikstyrelsen analyserer i øjeblikket en ny station i Erritsø. Analysen skal også vurdere, om en station på dette sted kan gøre det ud for en fælles Trekantområdestation. 

  Endelig gennemføres en analyse 3, som har til opgave at belyse de i øvrigt trafikteknisk veldokumenterede projekter til udvidelse af motorvejen over Fyn. Det drejer sig om færdiggørelsen af motorvejen på Vestfyn, hvor der p.t. kun er finansiering til den første tredjedel, samt strækningen syd om Odense, som er det projekt i trafikforliget med den højeste forrentning, og som også omfatter nyt tilslutningsanlæg til det nye OUH.

  fold dette punkt ind Indstilling
   

  Det indstilles:

  At analyseprogrammet gennemføres som beskrevet.

  fold dette punkt ind Beslutning i RUP-udvalget den 23-04-2012
   

  Indstillingen anbefales over for regionsrådet.

  fold dette punkt ind Beslutning i Forretningsudvalget den 09-05-2012
   

  Indstillingen anbefales over for regionsrådet.

  fold dette punkt ind Beslutning i Regionsrådet den 29-05-2012
   

  Indstillingen tiltrådt.


  Sagsnr. 12/1196
  11. Høringssvar til FVU-planer
  fold dette punkt ind Resume
   

  Regionsrådet skal årligt høres om VUC’ernes FVU-planer (Forberedende VoksenUndervisning). Regionsrådet skal sikre, at der er et tilstrækkeligt og varieret udbud af FVU-undervisning og ordblindeundervisning.

  På baggrund af de indkomne FVU-planer vurderes det, at der er et tilstrækkeligt udbud, og at regionen samlet set er tæt på den regionale målsætning, til trods for en mindre nedgang i antallet af FVU-kursister. Det anbefales også, at VUC’erne arbejder med at videreudvikle deres FVU-indsats med henblik på at få flere kursister.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
   

  Regionsrådet skal ifølge Ministeriet for Børn og Undervisnings bekendtgørelse nr. 973 af 19. juli 2007, jf. lov om forberedende voksenundervisning, årligt høres om VUC’ernes FVU-planer (Forberedende VoksenUndervisning). Regionsrådet skal sikre, at der er et tilstrækkeligt og varieret udbud af FVU-undervisning. Region Syddanmark har i samarbejde med voksenuddannelsescentrene dertil valgt også at bruge FVU-planerne til at følge op på den regionale målsætning på FVU-området, samt til at videreudvikle FVU-indsatsen. FVU-undervisningen er et vigtigt element i forhold til at sikre, at regionen har en velkvalificeret arbejdskraft.

  Vurdering af om der er et tilstrækkeligt og varieret udbud af FVU-undervisning

  På baggrund af de indsendte FVU-planer vurderer administrationen, at der er et tilstrækkeligt og varieret udbud hos alle seks VUC’er. Det samme har været tilfældet siden 2007.

  Opfølgning på regional og national målsætning på FVU-området

  Regeringen har en målsætning om 40.000 FVU-kursister årligt på landsplan i 2015. I Region Syddanmark er målsætningen 7 % af antallet af læsesvage årligt på FVU-forløbene. I Region Syddanmark er der i 2011 i alt 144.987 læsesvage, og det regionale mål for 2011 svarer derfor til 10.149 FVU-kursister.

  Overordnet set er Syddanmark tæt på den regionale målsætning med 8.378 FVU-kursister i 2011, svarende til 5,7 % af antallet af læsesvage (se nedenstående tabel). Der er dog et fald på 376 FVU-kursister i 2011 i forhold til 2010. Det er særligt på grund af et stort fald af kursister ved VUC Sønderjylland, her skal det dog påpeges, at VUC Sønderjylland i forhold til de fem andre udbydere stadigvæk har relativt flest FVU-kursister. VUC Vest og VUC Vejle har også nedgang i antallet af FVU-kursister, dog i mindre grad. HF og VUC Fyn, VUC Fredericia og Kolding HF og VUC har tilsammen en lille fremgang.

  FVU-kursister i alt fra 2008-2011 på VUC´erne i Syddanmark

   

   

  2008

  2009

  2010

  2011

  Læsesvage

  i området

  2011 i % af læsesvage

  VUC FYN & FYNs HF-kursus

  1.709

  2.521

  2.997

  3.344

  57.990

  5,7 %

  VUC Vest

  690

  1.041

  1.346

  1.335

  29.236

  4,5 %

  VUC Sønderjylland

  3.304

  3.699

  2.982

  1.913

  28.213

  6,7 %

  VUC Fredericia

  141

  121

  217

  356

  6.261

  5,6 %

  Kolding HF & VUC

  453

  393

  383

  607

  10.673

  5,6 %

  VUC Vejle

  591

  602

  829

  814

  12.614

  6,4 %

  I alt

  6.888

  8.377

  8.754

  8.378

  144.987

  5,7 %

   

  Videreudvikling af FVU-indsatsen

  Region Syddanmark og de seks VUC’er blev i 2007 enige om også at bruge FVU-planerne til at videreudvikle FVU-indsatsen. For alle seks VUC’er gælder det, at FVU-indsatsen i 2011 er en fortsættelse af deres tiltag på FVU-området i 2010.

  Hertil har VUC’erne i forskellig grad iværksæt nye tiltag. Af nye tiltag er der blandt andet etableret samarbejdsaftaler med bestemte jobcentre, så de ledige afklares med hensyn til de uddannelsesmuligheder der findes.

  De seks udkast til høringssvar er vedlagt som bilag. I udkast til høringssvar anbefaler regionsrådet, at VUC’erne arbejder målrettet med at videreudvikle deres FVU-indsats, og har fokus på at øge antallet af FVU-kursister.

  fold dette punkt ind Indstilling
   

  Det indstilles:

  At høringssvarene godkendes og sendes til de seks VUC’er.

  fold dette punkt ind Beslutning i Udvalget for Regional Udvikling den 23-04-2012
   

  Indstillingen anbefales over for regionsrådet.

  fold dette punkt ind Beslutning i Forretningsudvalget den 09-05-2012
   

  Indstillingen anbefales over for regionsrådet.

  fold dette punkt ind Beslutning i Regionsrådet den 29-05-2012
   

  Indstillingen tiltrådt.

  fold dette punkt ind Bilag
   

  Sagsnr. 12/8077
  12. Søgetal til de gymnasiale uddannelser
  fold dette punkt ind Resume
   

  Søgningen til de gymnasiale uddannelser (stx, hf, hhx og htx) er samlet set steget med 189 elever fra 2011 til 2012, svarende til en stigning på 1,5 % og det på trods af et generelt fald i antallet af 16-årige på 1 %.

  Der er forskel de fire gymnasietyper imellem, og de enkelte skoler imellem. De erhvervsgymnasiale uddannelser (hhx og htx), har begge haft en lille stigning i antallet af ansøgere. De tekniske gymnasier har samlet haft en stigning på 22 ansøgere, mens handelsgymnasierne har fået 20 flere ansøgere. På hf har der været en stor stigning med 173 flere ansøgere. Det almene gymnasium (stx) har oplevet et lille fald på 26 ansøgere.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
   

  De gymnasiale uddannelser har indberettet antallet af ansøgere til uddannelserne pr. 15. marts 2012. I forhold til samme tidspunkt sidste år, er der samlet set sket en stigning på 189 ansøgere til de gymnasiale uddannelser i 2012, svarende til en stigning på 1,5 %. Den øgede søgning til de gymnasiale uddannelser skal ses i forhold til, at der er et generelt fald i antallet af 16-årige på 1 %.

  Som tidligere år er der store regionale og lokale forskelle i søgemønstret. De erhvervsgymnasiale uddannelser er sammen med hf gået frem, mens de almene gymnasier har oplevet en lille tilbagegang.

  Ser man på søgningen til de gymnasiale uddannelser samlet set, som de fordeler sig på de fire subregionale områder i Syddanmark, er der regionale forskelle:

  • På Fyn er der samlet set 56 flere ansøgere til de gymnasiale uddannelser, set i forhold til en stigning i antallet af 16-årige på 2 unge.
  • I Sønderjylland er der en samlet stigning på 116 ansøgere, set i forhold til et fald i antallet af 16-årige på 144 unge.
  • I Trekantområdet er der et fald på 2 ansøgere, set i forhold til en stigning i antallet af 16-årige på 28 unge.
  • I Sydvestjylland er der en lille stigning på 19 ansøgere, set i forhold til et fald på 34 i antallet af 16-årige.

  Teknisk gymnasium (htx)

  Søgningen til teknisk gymnasium er i regionen steget med 2 % fra 2011 til 2012, hvor der sidste år var et fald på 8,2 %. Den generelle stigning dækker over store regionale forskelle. Nogle skoler har haft stigninger på over 50 %, mens andre har oplevet et fald på op til 30 %.

  Handelsgymnasiet (hhx)

  Søgningen til handelsgymnasiet er på regionalt niveau steget med 1 % i forhold til sidste år. Der er store forskelle skolerne imellem. Vejen Handelsskole har haft den største stigning med 68 %, mens flere andre skoler går tilbage med op til 18 %.

  Det almene gymnasium (stx)

  Der er regionalt set sket et lille fald i antallet af ansøgere til det almene gymnasium på 26 ansøgere. Der er store regionale forskelle. Gymnasierne i Sønderjylland har samlet oplevet en stigning på 7 %, mens Trekantområdet, Sydvestjylland og Fyn har fald i søgningen på mellem 2-3 %.

  Højere Forberedelseseksamen (hf)

  Søgningen til hf-uddannelserne i regionen er steget med 9 % (173 ansøgere), og det på trods af, at antallet af 17-19-årige kun er steget med 2 %. Også på hf-området er der forskelle skolerne imellem. Der er en stigning i Sønderjylland, på Fyn og i Sydvestjylland, mens søgetallet er status quo i Trekantområdet. Størst er stigningen på Fyn, der har fået 17 % flere ansøgere.

  Sammenfatning

  Teknisk gymnasium har haft en stigning på 22 ansøgere. Handelsgymnasiet har haft en stigning på 20 ansøgere. Hf har haft en stigning på 173 ansøgere, mens det almene gymnasium har haft et fald på 26 ansøgere.

  Det er positivt, at der er sket en øget søgning til det tekniske gymnasium efter et par år med fald. Det kan betyde, at flere unge efterfølgende får en videregående uddannelse indenfor science-fagene, som der er brug for i virksomhederne i Syddanmark.

  Stigningen på hf skyldes måske de dårlige konjunkturer, der gør det svært at få et ufaglært job, og dermed får flere unge til at uddanne sig.

  fold dette punkt ind Indstilling
   

  Til orientering.

  fold dette punkt ind Beslutning i Udvalget for Regional Udvikling den 23-04-2012
   

  Til orientering.

  fold dette punkt ind Beslutning i Forretningsudvalget den 09-05-2012
   

  Til orientering.

  fold dette punkt ind Beslutning i Regionsrådet den 29-05-2012
   

  Til orientering.

  fold dette punkt ind Bilag
   

  Sagsnr. 11/7747
  13. Revision af Region Syddanmarks strategi for indsatsen over for jordforurening - behandling af høringssvar
  fold dette punkt ind Resume
   

  Regionens forslag til revideret strategi for indsatsen over for jordforurening har været i høring. Der er indkommet 8 høringssvar, som giver anledning til ændringer i forslag til revideret strategi.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
   

  Strategi for indsatsen over for jordforurening blev udarbejdet i 2007/2008, kort efter regionens tilblivelse. Administrationen har arbejdet efter strategien i fire år, og tiden er inde til en revision, der blev påbegyndt i 2011. Regionsrådet vedtog på mødet den 24. oktober 2011 at sende et forslag til en revideret strategi i høring hos regionens kommuner, Naturstyrelsen, embedslægeinstitutionen og vandværksforeningerne. Desuden har forslaget været fremlagt offentligt på regionens internetsider.

  Der er indkommet høringssvar fra otte kommuner. Fire af høringssvarene indeholder konkrete synspunkter til strategirevisionen. I det medfølgende notat gengives de indkomne synspunkter. For hvert emne er administrationens forslag til besvarelse og behandling af synspunkterne angivet.

  Generelt giver høringssvarene anledning til, at administrationen foreslår ændringer i strategiforslaget, jf. vedlagte strategiforslag, men ikke grundlæggende ændringer i de principper, der er fremlagt i forslaget til strategirevisionen.

  fold dette punkt ind Indstilling
   

  Det indstilles:

  At forslag til strategi for indsatsen over for jordforurening godkendes med de foreslåede ændringer.  

  fold dette punkt ind Beslutning i Udvalget for miljø, jordforurening og råstoffer den 09-03-2012
   

  Indstillingen anbefales over for regionsrådet.

  fold dette punkt ind Beslutning i Forretningsudvalget den 09-05-2012
   

  Indstillingen anbefales over for regionsrådet.

  fold dette punkt ind Beslutning i Regionsrådet den 29-05-2012
   

  Indstillingen tiltrådt.

  fold dette punkt ind Bilag
   

  Sagsnr. 11/31291
  14. Nye forureningsundersøgelser og oprensninger i 2012 - behandling af høringssvar
  fold dette punkt ind Resume
   

  Det årlige forslag til, hvor i regionen der skal startes nye forureningsundersøgelser og oprensninger, har været i offentlig høring i 4 uger.

  Der fremlægges i denne sag forslag til behandling af de indkomne høringssvar med henblik på vedtagelse af Nye forureningsundersøgelser og oprensninger 2012. Der foreslås ingen ændringer eller tilføjelser på baggrund af hørings­svarene.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
   

  Det årlige forslag til, hvor i regionen der skal startes nye forureningsundersøgelser og oprensninger, har været i offentlig høring i fire uger.

  Udvalget for Regional Udvikling anbefalede på mødet den 19. december 2011 regionsrådsformanden, at forslaget blev udsendt i høring i fire uger indtil 16. februar 2012, jf. delegation givet på regionsrådsmødet den 31. januar 2011.

  Administrationen fremlægger hermed forslag til behandling af de indkomne høringssvar med henblik på vedtagelse af Nye forureningsundersøgelser og oprensninger 2012. Der foreslås ingen ændringer eller tilføjelser på baggrund af høringssvarene.

  Indhold og baggrund

  Nye forureningsundersøgelser og oprensninger 2012 omfatter igangsætning af nye undersøgelser og oprensninger for i alt ca. 4,0 mio. kr. Den øvrige del af regionens driftsbudget på jordforureningsområdet går i 2012 til at færdiggøre de mange aktiviteter, der allerede er sat i gang, og til at gennemføre de aktiviteter, der er fastlagt i regionens overordnede strategi og handleplaner samt ved lov.

  Prioriteringen af forureningsundersøgelser og oprensninger er udarbejdet på grundlag af de principper, som regionsrådet har vedtaget i strategien, og er i overensstemmelse med den netop vedtagne strategirevision. Den videregående indsats skal primært ske inden for grundvandsindsatsområderne, men hvor der er konkret viden om væsentlige indeklimaproblemer i boliger, følges der op med en indsats. Kun i begrænset omfang sættes der ind over for jordforureninger, der alene udgør en risiko ved kontakt med jorden.

  Lister med de prioriterede undersøgelser og oprensninger findes i publikationen Nye forureningsundersøgelser og oprensninger i 2012 (vedlagt som bilag), hvor der også er oplysninger om baggrunden for prioriteringen og et kort med lokaliteternes geografiske placering i forhold til Naturstyrelsens grundvandskortlægning.

  Hvis der bliver mulighed for at sætte flere undersøgelser eller oprensninger i gang, vil det ske i overensstemmelse med strategien og strategirevisionen, dvs. primært i områder med værdifuldt grundvand af betydning for drikkevandsforsyningen.

  Nye forureningsundersøgelser og oprensninger 2012 medfører ikke pligter eller rettigheder for grundejerne. Hvis det skønnes nødvendigt, kan regionen gennemføre andre undersøgelser og oprensninger end dem der fremgår af forslaget, f.eks. kan nyt kendskab til alvorlige forureninger nødvendiggøre en indsats her og nu.

  Indkomne høringssvar

  Haderslev, Vejle, Svendborg (inkl. Ærø) og Kolding kommuner har indsendt høringssvar, heraf har de tre førstnævnte ingen bemærkninger til forslaget. Desuden har et vandværk og en grundejer indsendt høringssvar med ca. 75 medunderskrivende borgere, der repræsenterer ca. 65 husstande i vandværkets forsyningsområde. Endelig har en nabo til en af de listede lokaliteter tilkendegivet stor samarbejdsvilje, og administrationen har besvaret ca. 20 henvendelser om faktuelle spørgsmål i høringsperioden.

  I det vedlagte notat er administrationens forslag til besvarelse og behandling af høringssvarene. Der foreslås ingen ændringer eller tilføjelser i Nye forureningsundersøgelser og oprensninger 2012 på baggrund af høringssvarene.

  fold dette punkt ind Indstilling
   

  Det indstilles:

  At forslaget om Nye forureningsundersøgelser og oprensninger 2012 vedtages.

  fold dette punkt ind Beslutning i Udvalget for miljø, jordforurening og råstoffer den 19-04-2012
   

  Indstillingen anbefales over for regionsrådet.

  fold dette punkt ind Beslutning i Forretningsudvalget den 09-05-2012
   

  Indstillingen anbefales over for regionsrådet.

  fold dette punkt ind Beslutning i Regionsrådet den 29-05-2012
   

  Indstillingen tiltrådt.

  fold dette punkt ind Bilag
   

  Sagsnr. 12/8064
  15. Studiebesøg i Helsinki
  fold dette punkt ind Resume
   

  Det foreslås, at der arrangeres et studiebesøg i Helsinki målrettet medlemmerne af Udvalget for Regional Udvikling den 28. - 30. august 2012. Formålet med besøget er at indhente viden inden for regionens fokusområder inden for regional udvikling, samt at drøfte fremtidige samarbejdsmuligheder.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
   

  Regionsrådet vedtog den 31. januar 2011 Region Syddanmarks internationale handlingsplan 2010-13. I forlængelse heraf, besluttede regionsrådet den 28. marts 2011 at indlede nye samarbejdsrelationer med Helsinki-Uusimaa-regionen i Finland.

  Det foreslås, at der arrangeres et studiebesøg i Helsinki målrettet medlemmerne af Udvalget for Regional Udvikling den 28 .- 30. august 2012.

  Formålet med studiebesøget er at indhente viden inden for regionens fokusområder inden for regional udvikling. Samtidig skal studiebesøget give anledning til at drøfte fremtidige samarbejdsmuligheder med regionspolitikere og andre aktører i Helsinki-Uusimaa.

  Hovedtemaet for studiebesøget foreslås at være European Entrepreneurial Region (EER). Helsinki-Uusimaa er udnævnt til EER i 2012, og Region Syddanmark kan drage nytte af deres erfaringer som forberedelse til 2013, hvor Region Syddanmark har titel af EER.

  Derudover foreslås det, at andre fokusområder inden for regional udvikling kan inddrages. Det gælder eksempelvis forskning og innovation, offentig-privat partnerskab og klynger.

  Det samlede budget for turen anslås at blive 105.000 kr. ved deltagelse af 11 udvalgsmedlemmer samt to embedsmænd.

  Det skal for en god ordens skyld bemærkes, at Udvalget for Regional Udvikling kun har fået forelagt indstillingens første "at" til stillingtagen.

  fold dette punkt ind Indstilling
   

  Det indstilles:

  At studiebesøget i Helsinki fra den 28. til den 30. august 2012, godkendes.

  At de regionsrådsmedlemmer, der deltager i studieturen anmodes herom, jf. den kommunale styrelseslov § 16 stk. 1 litra f, jf. stk. 5.

  fold dette punkt ind Beslutning i Udvalget for Regional Udvikling den 23-04-2012
   

  Indstillingen anbefales over for regionsrådet.

  fold dette punkt ind Beslutning i Forretningsudvalget den 09-05-2012
   

  Indstillingen anbefales over for regionsrådet.

  fold dette punkt ind Beslutning i Regionsrådet den 29-05-2012
   

  Indstillingen tiltrådt.


  Sagsnr. 11/3857
  16. Evaluering af fotoudstillingen "100 steder at huske" i 2011
  fold dette punkt ind Resume
   

  Regionsrådet bevilgede den 30. maj 2011 et tilskud på 100.000 kr. til fotoudstillingen "100 steder at huske før de forsvinder". Fotoudstillingen blev vist ved Vidåslusen ved Højer i efteråret 2011.

  Fotoudstillingen sætter fokus på klimaforandringerne og deres globale konsekvenser for mennesker, dyr og miljø.

  Udstillingen vurderes som en succes, der blev set af ca. 50.000 mennesker. Derudover har 2000 skoleelever fået gratis bustransport til udstillingen, og ca. 850 elever er blevet vist rundt på udstillingen på 36 rundvisninger.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
   

  Regionsrådets tilskud på 100.000 kr. til fotoudstillingen "100 steder at huske før de forsvinder" blev bevilget den 30. maj 2011. Begrundelsen for at bevilge midler til udstillingen var, at det bidrager til det grænseoverskridende samarbejde mellem danske og tyske parter på kulturområdet, og der har været tæt samarbejde på tværs af grænsen med tyske medier og uddannelsesinstitutioner.

  Fotoudstillingen var en succes. Udstillingen sætter fokus på klimaforandringerne og deres globale konsekvenser for mennesker, dyr og miljø, og blev vist udendørs på diget ved Vidåslusen ved Højer i perioden august til oktober 2011. Det var første gang, at en så stor og international fotoudstilling kom til regionen og første gang, at udstillingen "100 steder at huske" blev vist midt i den natur, som er truet af klimaforandringerne eksemplicificeret af udstillingsbilledet af Vadehavet.

  Skoleklasser fra hele Region Syddanmark og fra den tyske side af grænsen besøgte fotoudstillingen og oplevede, hvordan billedet af Vadehavet pludselig blev til virkelighed i samspil med det undervisningsmateriale for skoleelever, der blev udarbejdet til projektet.

  Den største succes med projektet har været den store eksponering, og det store antal mennesker projektet er nået ud til i kraft af kombinationen mellem den udendørs udstilling i et lokalområde, hvor der sjældent er kulturelle tilbud af den kaliber, aktiviteterne for skoleleverne og den brede lokale pressedækning.

  Blandt de lokale arrangører var der enighed om, at der skal noget mere kunst og kultur af høj standard ud til steder, hvor der ikke tilbydes så megen kultur. Dette projekt har netop vist, at rigtig mange er kørt langt for at se netop den udstilling, og lokalsamfundene har engageret sig meget aktivt i projektet.

  Da udstillingen var opstillet udendørs på et offentligt område uden adgangsbegrænsning, er det præcise antal besøgende svært at fastslå. Men det vurderes, at mindst 50.000 mennesker har besøgt udstillingen i løbet af de to måneder, den var opstillet. Tallene er baseret på opgørelser fra slusemesteren ved Vidå-slusen, indehaverne af restauranten ved slusen, samt opgørelser fra Naturstyrelsen, der viser at antallet af besøgende i Vadehavsudstillingen ved Vidåslusen var fordoblet i forhold til samme periode året før.

  Desuden har 2000 skoleelever fået gratis bustransport til udstillingen, og ca. 850 elever er blevet vist rundt på udstillingen på 36 rundvisninger á 45 minutters varighed.

  Udstillingen har opnået bred lokal og regional pressedækning i bl.a. TV2 Syd, TV-avisen, Jyske Vestkysten, Ugeavisen, Digeposten, Der Nordschleswiger, Lokalavisen med flere. I alt har projektet været omtalt 74 gange i pressen. Der har været samarbejde på tværs af grænsen med tyske medier og uddannelsesinstitutioner, som kan bruges til lignende projekter i fremtiden.

  Som opfølgning på udstillingen, vil fotoudstillingen "100 steder at huske" i 2012 blive vist udendørs på Energimuseet ved Bjerringbro fra marts 2012, og i Kolding i efteråret 2012 i samarbejde med Design City Kolding og Trapholt Museet.

  fold dette punkt ind Indstilling
   

  Til orientering.

  fold dette punkt ind Beslutning i Udvalget for Regional Udvikling den 23-04-2012
   

  Til orientering.

  Evalueringen forelægges forretningsudvalget og regionsrådet til orientering.

  fold dette punkt ind Beslutning i Forretningsudvalget den 09-05-2012
   

  Til orientering.

  fold dette punkt ind Beslutning i Regionsrådet den 29-05-2012
   

  Til orientering.

  fold dette punkt ind Bilag
   

  Sagsnr. 12/8817
  17. Forslag til Udviklingsstrategi 2013 for socialområdet
  fold dette punkt ind Resume
   

  Hvert år skal der udarbejdes en Udviklingsstrategi på det sociale område, som kommuner og regionen skal have godkendt senest den 1. juni 2012. Udviklingsstrategien omhandler den faglige udvikling på det specialiserede socialområde.

  Det indstilles, at regionsrådet godkender Udviklingsstrategien.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
   

  Der skal hvert år udarbejdes en Udviklingsstrategi på det sociale område, som kommuner og regionen skal have godkendt senest den 1. juni 2012. Udviklingsstrategien omhandler den faglige udvikling på det specialiserede socialområde.

  Udviklingsstrategien er behandlet i Socialdirektørforum, KKR Syddanmark og Kommunekontaktudvalget. Deres anbefaling er, at de syddanske kommuner og Region Syddanmark godkender Udviklingsstrategi 2013.

  Udviklingsstrategien for 2013 har samme form som Udviklingsstrategien for 2012. De væsentligste ændringer er, at ambitionen er ændret, samt at der er udarbejdet nye temaer.

  Ambitionen for 2012 var: ”Det specialiserede socialområde skal drives på et væsentligt lavere omkostningsniveau end i dag, samtidig med at et højt fagligt niveau opretholdes”. Ambitionen for 2013 foreslås ændret til: ”Det specialiserede socialområde skal udvikle det høje faglige niveau, samtidig med at det skal drives på et lavere omkostningsniveau”.

  De nye temaer for Udviklingsstrategien for 2013 er:

  Udviklingen i brugen af de forskellige former for familieplejeanbringelser (ministertema)

  Analyse af kapacitet og behov

  Vidensdeling

  Fokus på det gode liv.

  Efter ønske fra regional side er der sket en ændring i Udviklingsstrategiens bilag 2 i forhold til 2012. I 2012-udgaven stod der, at det ”for at forbedre planlægningsgrundlaget for specialskolerne for døve børn er aftalt, at kommunerne fremadrettet, som på det øvrige specialundervisningsområde, den 1. marts indmelder elever til skolestart den 1. august….”. På baggrund af netop indkomne erfaringer med denne indmelding bør der arbejdes på et andet alternativ og sætningen er derfor ændret til: ”Der arbejdes på at forbedre planlægningsgrundlaget for disse tilbud fremadrettet”.

  I udkastet til Udviklingsstrategi 2013 fremgår det, at der er særlig fokus på samarbejde om de mest specialiserede tilbud med regional betydning, samt at der arbejdes med at identificere de mest specialiserede tilbud i Syddanmark for at kunne sikre forsyningssikkerheden. Det er væsentligt, at der er enighed i Syddanmark om at have et særligt fokus på samarbejde om de mest specialiserede sociale tilbud med regional betydning. Det er der behov for, så det sikres, at den specialiserede faglige indsats er til rådighed og for at understøtte, at tilbuddene drives på en økonomisk bæredygtig måde.

  Udviklingsstrategien for 2013 er behandlet i Socialdirektørforum den 1. marts 2012, i KKR Syddanmark den 21. marts 2012 og i Kommunekontaktudvalget den 29. marts 2012.  De anbefaler alle, at kommunerne og regionen godkender Udviklingsstrategi 2013.

  Alle kommuner og regionen skal have godkendt Udviklingsstrategi 2013 senest den 1. juni 2012.

  fold dette punkt ind Indstilling
   

  Det indstilles:

  At Udviklingstrategi 2013 godkendes.

  fold dette punkt ind Beslutning i Forretningsudvalget den 09-05-2012
   

  Indstillingen anbefales over for regionsrådet.

  fold dette punkt ind Beslutning i Regionsrådet den 29-05-2012
   

  Indstillingen tiltrådt.

  fold dette punkt ind Bilag
   

  Sagsnr. 12/3566
  18. Udvidelse af AutismeCenter Holmehøj
  fold dette punkt ind Resume
   

  Der søges om anlægsbevilling med henblik på udvidelse af værkstedsarealet på AutismeCenter Holmehøjs afdeling på Kirkevej i Kværndrup.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
   

  Det tidligere amtsplejehjem på Kirkevej i Kværndrup blev i 2009 besluttet om- og tilbygget, således at der kunne oprettes erstatningspladser for AutismeCenter Holmehøjs 8 beboere på afdeling Humlehaven, samt til 12 "nye" beboere. Ombygningsdelen omfattede bl.a. etablering af værkstedspladser til de 20 beboere, samt administrations- og mødelokaler.

  Efterfølgende har det vist sig, at bredden af brugernes behov er væsentlig anderledes end forventet, hvilket især skyldes de 12 beboere, som ikke i forvejen var kendt af AutismeCenteret. Af hensyn til brugernes handicap er det nødvendigt i langt højere grad end forventet at etablere værkstedstilbud, som kun rummer ganske få brugere ad gangen. Der er således behov for flere rum, end værkstedet er indrettet til.

  Den mest hensigtsmæssige måde at imødekomme behovet på vil være at ombygge administrations- og mødelokalerne til værkstedsbrug og etablere nyt byggeri til administrationen. Der er indhentet pris på arbejdet, som tilsammen andrager 2,691 mio. kr. incl. omkostninger (herunder bl.a. rådgiverhonorar og byggetilladelse) og bygherreleverancer mv.

  Til den oprindelige sag om etablering af bo- og beskæftigelsespladser blev der givet anlægsbevilling og frigivet rådighedsbeløb på 37,9 mio. kr. På grund af en god licitation og stram styring er der heraf kun anvendt ca. 31 mio. kr. Nærværende sag kan derfor finansieres ved overførelse fra 2011 af uforbrugt rådighedsbeløb. 

  Det bemærkes, at der planlægges etableret et solcelleanlæg på taget af den nye administrationsbygning til opfyldelse af det godkendte mål for energirammen vedrørende det oprindelige nybyggeri. Solcellerne finansieres af rammen til mindre anlæg i 2012.

  fold dette punkt ind Indstilling
   

  Det indstilles:

  At der afsættes og frigives rådighedsbeløb i 2012 på 2,691 mio. kr. til udvidelse af værksted og erstatningsbyggeri til administrationen på Kirkevej, finansieret af det allerede afsatte rådighedsbeløb i 2012 vedr. etablering af bo- og beskæftigelsestilbud, jf. anden sag på dagsordenen vedr. genbevilling i 2012 af mer-/mindreforbrug i 2011. 

  At der meddeles en anlægsbevilling på 2,691 mio. kr. (indeks 149,9) til formålet, og i sammenhæng hermed en negativ anlægsbevilling på -2,691 mio. kr. (indeks 124,9) vedr. bo- og beskæftigelsestilbud, Kirkevej.

  fold dette punkt ind Beslutning i Forretningsudvalget den 09-05-2012
   

  Indstillingen anbefales over for regionsrådet.

  fold dette punkt ind Beslutning i Regionsrådet den 29-05-2012
   

  Punktet blev taget af dagsordenen.


  Sagsnr. 10/6814
  19. Trindvold - efterreguleringsoversigt
  fold dette punkt ind Resume
   

  Kolding Kommune overtog pr. 1. januar 2011 den sociale institution Trindvold fra Region Syddanmark. I den forbindelse blev der udarbejdet et aftaleudkast, hvor aktiver og passiver var værdiansat til værdierne pr. 31. december 2009. Da det faktiske overdragelsestidspunkt var 1. januar 2011, skal der udarbejdes en efterreguleringsoversigt, hvor der foretages en efterregulering for ændringerne i værdierne frem til 31. december 2010. Denne efterreguleringsoversigt forelægges med henblik på regionsrådets godkendelse.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
   

   

  På byrådsmødet den 2. februar 2010 vedtog Kolding Byråd at overtage ovennævnte institution fra Region Syddanmark. På denne baggrund blev der af Region Syddanmark udarbejdet et aftaleudkast. Det revisionspåtegnede aftaleudkast blev vedtaget af Region Syddanmarks regionsråd den 22. november 2010.

  I henhold til den godkendte aftale er der efterfølgende udarbejdet vedlagte efterreguleringsoversigt. I efterreguleringsoversigten er der foretaget en efterregulering for ændringerne i værdierne frem til 31. december 2010.   

  I henhold til efterreguleringsoversigten overtages værdiansatte aktiver for 54 mio. kr. og værdiansatte passiver for 42 mio. kr. Kolding Kommune skal derfor kompensere Region Syddanmark med i alt 12 mio. kr. Kompensationen skal erlægges i form af overtagelse af langfristet gæld. 

   
  fold dette punkt ind Indstilling
   

  Det indstilles:

  At efterreguleringsoversigten godkendes.

  fold dette punkt ind Beslutning i Forretningsudvalget den 09-05-2012
   

  Indstillingen anbefales over for regionsrådet.

  fold dette punkt ind Beslutning i Regionsrådet den 29-05-2012
   

  Indstillingen tiltrådt.

  fold dette punkt ind Bilag
   

  Sagsnr. 10/133
  20. Justeringer i regelsættet om økonomiske ydelser
  fold dette punkt ind Resume
   

  Det foreslås, at regionsrådets regelsæt om økonomiske ydelser justeres vedr. godkendelse af kurser, godtgørelser og tabt arbejdsfortjeneste.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
   

  Regionsrådet har senest den 31. maj 2010 vedtaget regelsættet "Regler for vederlag, økonomiske ydelser mv. for medlemmer af  regionsrådet for Region Syddanmark m. fl.". Reglerne er fastlagt med hjemmel i den kommunale styrelseslov, bekendtgørelse nr. 1460 af 19/12 2005 om vederlag, diæter, pension mv. for varetagelsen af regionale hverv og vejledning nr. 10 af 9. februar 2007 om vederlag, diæter, pension mv. for varetagelsen af regionale hverv.

  Regionsrådet her i den forbindelse besluttet, hvilke kurser og kursuslignende arrangementer, man finder er omfattet af bestemmelsen i den kommunale styrelseslov § 16, stk. 1, litra c (regelsættets bilag 1). Kursustilbud, som ikke er omfattet af denne beslutning, skal konkret forelægges regionsrådet, som skal vurdere, om kurset er omfattet af bestemmelsen. Det er en betingelse for udbetaling af bl.a. befordringsgodtgørelse og tabt arbejdsfortjeneste til regionsrådsmedlemmer i forbindelse med deltagelse i et kursus, at kurset enten er omfattet af det vedtagne regelsæt eller konkret er godkendt af regionsrådet.

  Ifølge den kommunale styrelseslov § 16, stk. 1, litra c kan regionsrådet overlade kompetencen til at afgøre, om kurser mv. anses for at have betydning for varetagelse af det regionale hverv til forretningsudvalget. Det foreslås, at regionsrådet bemyndiger forretningsudvalget hertil.

  I regelsættet "Regler for vederlag, økonomiske ydelser mv. for medlemmer af  regionsrådet for Region Syddanmark m. fl." har regionsrådet endvidere besluttet hvilke aktiviteter, der kan ydes godtgørelser til (regelsættes bilag 3) - det drejer sig bl.a.om befordringsgodtgørelse. Det foreslås, at det ud over det allerede vedtagne godkendes, at der kan ydes godtgørelse til et regionsrådsmedlems deltagelse i arrangementer afholdt af eksterne parter, hvor regionsrådsmedlemmet holder oplæg om regionens forhold.

  Herudover foreslås det, at ovennævnte aktivitet ligeledes kan berettige til tabt arbejdsfortjeneste for de medlemmer, der har valgt denne vederlæggelsesform. Endvidere foreslås, at studierejser, som er godkendt af regionsrådet, kan berettige til tabt arbejdsfortjeneste. Regionsrådet har i ovennævnte regelsæt bilag 2 besluttet, hvilke hverv / aktiviteter, regionsrådet anmoder regionsrådsmedlemmerne om at deltage i, hvorefter der kan ydes erstatning for tabt arbejdsfortjeneste for varetagelse af disse. Det foreslås således, at bilag 2 suppleres med arrangementer afholdt af eksterne parter, hvor regionsrådsmedlemmet holder oplæg om regionens forhold og studierejser godkendt af regionsrådet.

  fold dette punkt ind Indstilling
   

  Det indstilles:

  At regionsrådet bemyndiger forretningsudvalget til at afgøre, om kurser mv. anses for at have betydning for varetagelse af det regionale hverv, jfr. den kommunale styrelseslov § 16, stk. 1, litra c.

  At bilag 2 og 3 i "Regler for vederlag, økonomiske ydelser mv. for medlemmer af  regionsrådet for Region Syddanmark m. fl." tilrettes i overensstemmelse med forslagene i sagsfremstillingen.

  fold dette punkt ind Beslutning i Forretningsudvalget den 09-05-2012
   

  Indstillingen anbefales over for regionsrådet.

  fold dette punkt ind Beslutning i Regionsrådet den 29-05-2012
   

  Indstillingen tiltrådt.

  fold dette punkt ind Bilag
   

  Sagsnr. 10/565
  21. Udpegning til psykiatrisk dialogforum
  fold dette punkt ind Resume
   

  Et medlem af Psykiatrisk Dialogforum har anmodet om orlov af helbredsmæssige årsager. Regionsrådet skal udpege et medlem til at varetage hvervet i orlovsperioden.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
   

  Regionsrådet har på møde den 22. marts 2010, efter indstilling fra patient- og pårørendeorganisationer, udpeget 9 medlemmer som medlemmer af Psykiatrisk Dialogforum - 4 mænd og 5 kvinder.

  LAPs repræsentant (Landsforeningen Af nuværende og tidligere Psykiatribrugere), Minna Holm Nielsen, har anmodet om orlov fra Psykiatrisk Dialogforum af helbredsmæssige årsager.

  Til at varetage hvervet i Minna Holm Nielsens fravær har LAP indstillet Herluf Dalhof.

  I medfør af ligestillingslovens regler er LAP blevet bedt om både at indstille en mand og en kvinde. LAP har meddelt, at det ikke er muligt at indstille en kvinde, hvilket er begrundet i LAP-medlemmernes psykiske sårbarhed. Regionsrådet kan fravige bestemmelserne i ligestillingsloven om, at der skal indstilles både en mand og en kvinde, hvis der foreligger særlige omstændigheder.

  fold dette punkt ind Indstilling
   

  Det indstilles:

  At regionsrådet udpeger Herluf Dalhof som medlem af Psykiatrisk Dialogforum i Minna Holm Nielsens orlovsperiode. 

  fold dette punkt ind Beslutning i Regionsrådet den 29-05-2012
   

  Indstillingen tiltrådt.


  Sagsnr. 12/33
  22. Godkendelse af mødekalender 2013
  fold dette punkt ind Resume
   

  Forslag til regionsrådets mødekalender for 2013 forelægges til godkendelse.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
   

  Der foreslås følgende mødekalender for regionsrådet for 2013, alle dage kl. 15.00:

  • 28. januar
  • 25. februar
  • 2. april (tirsdag)
  • 29. april
  • 27. maj
  • 24. juni
  • 26. august
  • 23. september
  • 28. oktober
  • 25. november
  • 16. december

  Herudover foreslås afholdt budgetseminar for regionsrådet den 12. - 13. marts 2013.

  fold dette punkt ind Indstilling
   

  Det indstilles:

  At regionsrådet godkender forslag til regionsrådets mødekalender for 2013, herunder afholdelse af budgetseminar.

  fold dette punkt ind Beslutning i Forretningsudvalget den 10-04-2012
   

  Indstillingen anbefales over for regionsrådet.

  fold dette punkt ind Beslutning i Regionsrådet den 29-05-2012
   

  Indstillingen tiltrådt.

   


  Siden er sidst opdateret 30-05-2012
  Kontakt Region Syddanmark

  Region Syddanmark | Tlf: 76 63 10 00 | CVR nr. 29190909 | Skriv til Regionen | Om hjemmesiden | Sitemap | Tilgængelighedserklæring