Gå til indhold
Forsiden | Kontakt | Ledige job | For ansatte | Presse og nyheder | Web-TV | Besuchen Sie unsere deutsche Website Visit our English website |
Region Syddanmark logo, link til forsiden

Innovationsudvalget - Referat - 24. maj 2012

Mødedato
24-05-2012 kl. 14:00 - 15:15
Mødested
Mødelokale 2, Regionshuset
 
Deltagere
 
 • Stephanie Lose, V
 • Sonny Berthold, V
 • Ingeborg Moritz Hansen, V
 • Jørgen Pless, L
 • John Lohff, C
 • Poul-Erik Svendsen, A
 • Andrea Terp, A
 • Willy Sahl, A
 • Pia Tørving, A
 • Bjarne Juel Møller, O
 • Henrik J. Møller, F

 • Afbud
   
 • Willy Sahl, A
 • Poul-Erik Svendsen deltog ikke i punkterne 1-3

 •  

  Luk alle punkter Referat
   

  1. Forslag til arbejdsplan for Innovationsudvalgets møder i 2012
  2. Fremtidig profil for specialsygehuset i Svendborg
  3. Fremtidig profil for specialsygehuset i Sønderborg
  4. Fremtidig profil for specialsygehuset i Vejle
  5. Vækstpakke 2012 vedr. apparaturanskaffelser
  6. Fremrykning af anlægsinvesteringer på sundhedsområdet til 2012
  7. Opsamlende ansøgningsrunde i specialeplanlægningen 2012
  8. Rapportering nr. 6 om kvalitetsfondsprojekterne og udbygningen af Esbjerg Sygehus
  9. Projektstatus på Sygehusbyggerier 1. kvt. 2012
  10. Afslutningskonference i projektet Regional Telemedicine Forum
  11. Region Syddanmark som referencesite i det europæiske partnerskab for aktiv og sund aldring
  12. Videokonference på sygehusene
  13. Siden sidst
  14. Mødeplan 2012
  15. Meddelelser
  16. Eventuelt


  Sagsnr. 12/8
  1. Forslag til arbejdsplan for Innovationsudvalgets møder i 2012
  fold dette punkt ind Resume
     
  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
   

  Innovationsudvalget forelægges hermed forslag til samlet arbejdsplan samt forslag til mødesteder for udvalgets møder i 2012.

  fold dette punkt ind Indstilling
   

  Til orientering og evt. drøftelse.

  fold dette punkt ind Beslutning i Innovationsudvalget den 24-05-2012
   

  Arbejdsplanen tilrettes, således at udvalget på mødet den 14. juni 2012 besøger FAM på Svendborg Sygehus.

  fold dette punkt ind Bilag
   

  Sagsnr. 10/17004
  2. Fremtidig profil for specialsygehuset i Svendborg
  fold dette punkt ind Resume
   

  Regionsrådet godkendte i december 2010 et forslag til fremtidig profil for Svendborg Sygehus. OUH har på den baggrund igangsat generalplanarbejdet med inddragelse af afdelingsledelserne, hvilket har mundet ud i et behov for at justere profilen. Som følge heraf forelægges derfor en rammeplan for Svendborg Sygehus indeholdende en justeret profil for specialsygehuset, som skal danne grundlag for den efterfølgende genoptagelse af generalplanarbejdet.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
   

  Regionsrådet vedtog i forbindelse med akut- og gennemførelsesplanen rammerne for den fremtidige udvikling af sygehusstrukturen, som grundlæggende medførte, at der skulle etableres fælles akutmodtagelse både i Odense og Svendborg samt at Nyborg skulle omdannes til sammedagssygehus.

  Efterfølgende har regionsrådet dog måtte ændre beslutningen vedr. Svendborg Sygehus, idet regeringens ekspertpanel i forbindelse med ansøgningen om finansiering af Nyt OUH gjorde tilsagnet betinget af, at regionen opgav planerne om at opretholde akutmodtagelsen i Svendborg og i stedet samlede alle akutfunktioner i Nyt OUH.

  En række politiske forhandlinger med regeringen førte ikke til ændrede krav, og derfor skulle der i løbet af kort tid udarbejdes en ny plan, som samlede akutfunktionerne i Odense og gjorde Svendborg Sygehus til specialsygehus, samtidig med at den ikke måtte resultere i et større arealbehov på Nyt OUH, hvor tilsagnsrammen på daværende tidspunkt var fastlagt.

  Arbejdet førte til en revideret ansøgning om finansiering af Nyt OUH samt et forslag om at omdanne Svendborg Sygehus til specialesygehus, som Regionsrådet tiltrådte i december 2010.

  Med vedtagelsen blev der fastlagt et forslag til fremtidig profil for Svendborg Sygehus, som omfatter følgende funktioner:

  • Medicinsk/geriatrisk funktion med modtagelse af visiterede akutte patienter
  • Neurorehabilitering for hele det fynske optageområde
  • Elektivt kirurgisk center omfattende ortopædkirurgi, organkirurgi, urologi og gynækologi
  • Dagkirurgiske funktioner inden for ortopædkirurgi, organkirurgi, urologi og gynækologi
  • Onkologisk ambulatorium
  • Øjenklinik omfattende grå stær og våd AMD
  • Skadestuefunktion med lægelig backup


  OUH’s direktion igangsatte i efteråret 2011 arbejdet med en generalplan for Svendborg Sygehus på baggrund af regionsrådets beslutning om den fremtidige profil for Svendborg Sygehus samt en række bygningsmæssige uhensigtsmæssigheder på sygehuset.

  Første udkast til generalplan - indeholdende bl.a. forslag til forbedring af logistikforhold, opgradering af bygninger i Valdemarsgade samt forslag til indflytning af neurorehabiliteringsafdelingen fra Ringe – blev drøftet i december 2011. Drøftelsen førte til en erkendelse af, at der forinden var behov for at formulere en vision og profil for Svendborg Sygehus, som kunne danne grundlag for en justeret profil for Svendborg Sygehus.

  OUH har siden december 2011 arbejdet på at formulere visionen for Svendborg Sygehus samt få fastlagt de styrende principper for planlægningsarbejdet. I den forbindelse har man gennemført indledende analyser vedr. aktivitetsforudsætningerne, hvor man har konstateret, at de forudsatte ændringer – særligt vedr. flytning af elektiv og dagkirurgisk aktivitet fra Odense til Svendborg - er meget omfattende og forandrer afdelingernes driftsvilkår væsentligt.

  Det er derfor OUH’s vurdering, at det er nødvendigt at ændre de organisatoriske rammer for at sikre en bæredygtige udvikling både i Svendborg og Odense, ligesom det er nødvendigt at justere opgaveprofilen i forhold til Regionsrådets beslutning fra december 2010.

  Med dette som udgangspunkt foreslås det, at der etableres fælles afdelingsledelser på tværs af matriklerne for ortopædkirurgi, organkirurgi, gynækologi/obestetrik, øre-/næse-/halskirurgi og patologi.

  Derudover foreslås mindre justeringer i opgaveprofilen, idet det vurderes, at potentialet for placering af aktivitet i Svendborg er begrænset i de afdelinger, der ikke er placeret i Svendborg i dag. Med dette som udgangspunkt foreslås følgende fremtidige opgaveprofil:

  • Visiteret medicin og geriatri. Den nuværende brede medicinske afdeling med en række subspecialer videreføres, så der vil blive behandlet såvel tværgående patientforløb som grenspecialepatienter med fokus på tværgående forløb. Etablering af et diagnostisk center vil være et centralt element for det medicinske område. Popleksiforløb forventes omlagt til et enstrenget forløb for alle fynske patienter med akut fase i Odense og efterfølgende fase inkl. genoptræning i Svendborg.
  • Specialfunktioner som dimensioneres og ledes på tværs af matriklerne, herunder dialyse og senge patienter med hudsygdomme.
  • Elektive organkirurgiske, ortopædkirurgiske, urologiske, gynækologiske og øre-/næse-/halskirurgiske funktioner som dimensioneres og ledes på tværs af matriklerne, herunder funktioner som retter sig mod hele det fynske optageområde, samt – hvis muligt – regionsfunktioner.
  • Døgnåben skadestuefunktion med lægelig backup.
  • Tværgående kliniske serviceafdelinger, som servicerer aktiviteten på Svendborg Sygehus.


  Forslaget er beskrevet detaljeret i bilag 1 – ”Svendborg Sygehuse – en del af OUH. Og på vej mod Nyt OUH. Rammeplan for Svendborg Sygehus som specialsygehus”.

  I forhold til det hidtidige planlægningsgrundlag medfører det følgende justeringer:

  • Der flyttes rygpatienter på det reumatologiske område samt flere gastroenterologiske funktioner fra Odense til Svendborg.
  • Optageområdet for geriatri ændres så flere patienter visiteres til Svendborg.
  • Overflytningen af ambulant ortopædkirurgi reduceres.
  • Overflytningen af elektiv og ambulant organkirurgi reduceres.
  • Overflytningen af elektiv gynækologi og urologi reduceres.
  • Elektiv øre-/næse-/halskirurgi opretholdes i Svendborg.
  • Dialyseafsnittet i Svendborg udvides.
  • Der etableres medicinske sengepladser i Svendborg til dermatologiske patienter, som er indlagt med medicinske følgesygdomme.
  • Den planlagte oprettelse af øjenklinik og onkologisk ambulatorium i Svendborg gennemføres ikke.


  Samlet set flytter ændringerne ca. 15 senge fra Odense til Svendborg, men reducerer den ambulante aktivitet tilsvarende, således at ændringer arealmæssigt er stort set neutrale.

  På baggrund af de behandlingsmæssige omlægninger foreslås det, at de vejledende visitationsretningslinjer justeres med henblik på at sikre ens visitation af alle elektive patienter uanset bopælskommune. Planerne er endnu ikke konkrete nok til at kunne pege på bestemte patientgrupper eller tidspunkter for flytning, men visitationspraksis vil blive ændret og indarbejdet i takst med omstillingen af Svendborg Sygehus til specialsygehus. På det akutte område bringes patienten til nærmeste sygehus ved transport med Falck under udrykning. Foregår transporten ikke med udrykning, imødekommes patientens ønske om indlæggelsessted i videst mulige omfang under hensyn til afstand og geografi.

  Med ændringerne forventes specialsygehuset i Svendborg at have ca. 234 senge og ca. 179.000 ambulante besøg i 2021, hvor specialsygehuset forventes fuldt implementeret, mod de nuværende ca. 287 senge og 161.000 ambulante besøg i 2011 (excl. røntgen og laboratoriefunktioner).

  Det forventes fortsat at hele det eksisterende areal på ca. 50.000 kvm som minimum skal anvendes. Det endelige arealbehov vil blive opgjort i forbindelse med udarbejdelse af generalplan for Svendborg Sygehus.

  Personalemæssigt forventes det fortsat, at der skal anvendes stort set det samme personale i Svendborg, idet den samlede aktivitet ikke forventes reduceret, om end sammensætningen ændres. Ændringerne vil dog - i et endnu uafklaret omfang - medføre at en del personale enten skal beskæftige sig med andre opgaver eller flytte arbejdssted.

  Rammeplanen har været i høring i de lokale MED-udvalg på Odense Universitetshospital og Svendborg Sygehus. Høringsrunden har bl.a. medført, at der er sket en præcisering af baggrund, årsager og overvejelser omkring ledelsesmæssige forhold. En række af høringssvarene – særligt fra Svendborg Sygehus – har indeholdt forslag til konkrete aktiviteter, der kan indgå som elementer i Svendborg Sygehus’ fremtidige profil. Fælles for langt de fleste af disse forslag er, at de har implikationer for de parallelle Odense-afdelinger, hvorfor svarene vil indgå i de kommende processer med fastlæggelse af konkret opgaveprofil. Der vedlægges svarudkast fra FMU til mødet i Innovationsudvalget, og det endelige svar vil foreligge inden Forretningsudvalget efterfølgende behandler sagen.

  Rammeplanen vil efter politisk behandling danne grundlag for en drøftelse med de nye afdelingsledelser om konkret fordeling af aktiviteter og funktioner i Odense og Svendborg. Drøftelsen forventes gennemført efter sommerferien 2012, og vil udgøre grundlaget for udarbejdelse af en egentlig generalplan for Svendborg Sygehus, som forventes forelagt for regionsrådet ultimo 2012.

  fold dette punkt ind Indstilling
   

   Det indstilles, at Innovationsudvalget anbefaler Regionsrådet,

  • at tiltræde rammeplanen ”Svendborg Sygehus – en del af OUH. Og på vej mod Nyt OUH”.
  • At der med udgangspunkt i rammeplanen udarbejdes en generalplan med forslag til indretning af fremtidige funktioner på Svendborg Sygehus samt tidsplan for omstilling til specialsygehus, som forventes forelagt for regionsrådet ultimo 2012.
  fold dette punkt ind Beslutning i Innovationsudvalget den 24-05-2012
   

  Udvalget anbefaler indstillingen overfor Regionsrådet.

  fold dette punkt ind Bilag
   

  Sagsnr. 12/9917
  3. Fremtidig profil for specialsygehuset i Sønderborg
  fold dette punkt ind Resume
   

  Regionsrådet besluttede i 2008 med gennemførselsplanen for fremtidens sygehusstruktur i Sønderjylland, at Sønderborg Sygehus skal omdannes til specialsygehus. Der forelægges nu et oplæg om vision og profil for fremtidens specialsygehus i Sønderborg, der skal danne grundlag for en egentlig helhedsplan for etableringen af Specialsygehus Sønderborg.   

   
  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
   

  Baggrund
  I forbindelse med vedtagelsen af fremtidens sygehusstruktur i Region Syddanmark, vedtog Regionsrådet i efteråret 2008 en gennemførselsplan for den fremtidige sygehusstruktur i Sønderjylland. Af Regionsrådets beslutning fremgik det blandt andet, at Aabenraa Sygehus etableres som akutsygehus, at Tønder sygehus bliver sammedagssygehus med skadeklinik, at aktiviteterne på Haderslev Sygehus ophører og at Sønderborg Sygehus omdannes til et specialsygehus med døgndækket skadestuefunktion med lægelig back-up. Efterfølgende er det i forbindelse med budgetlægning for 2012 i Regionsrådet, besluttet at lukningen af aktiviteterne på Haderslev Sygehus fremrykkes til 2014.

  Der forelægges nu et oplæg til vision og profil for fremtidens specialsygehus i Sønderborg. Oplægget tager udgangspunkt i regionsrådets beslutninger om at specialsygehuset blandt andet skal varetage; dagkirurgi, medicinsk funktion med modtagelse af visiterede akutte medicinske patienter, ortopædkirurgisk funktion til behandling af stationære elektive patienter og medicinsk ambulant behandling. Beskrivelsen af fremtidens specialsygehus forelægges nu til politisk behandling med henblik på godkendelse.

  Profilen vil danne grundlag for en fremtidig udarbejdelse af en egentlig helhedsplan for etableringen af Specialsygehus Sønderborg. Det skal i den sammenhæng bemærkes, at den foreliggende sag kun omhandler selve profilen og organiseringen af specialsygehuset. Afklaring af spørgsmål om for eksempel teknik, forsyning og logistik vil blive forelagt senere. Helhedsplanen vil indeholde en plan for etableringen af specialsygehuset inden for rammerne af de 262 mio. kr., som er rammen for realisering af specialsygehuset jf. generalplanen for Sygehus Sønderjylland. Dog vil der i løbet af 2012 blive forelagt to mindre sager vedrørende etablering af specialsygehuset. Den ene vedrører flytning af intensivpladser, og forventes forelagt til politisk behandling i juni 2012. Den anden sag omhandler etableringen af en ny café på Sønderborg sygehus, og er beskrevet i sagen "Fremrykning af anlægsinvesteringer på sundhedsområdet til 2012" på nærværende dagsorden.

  Behandlingstilbud på specialsygehuset i Sønderborg
  Den fremtidige organisering af afdelingerne i Sygehus Sønderjylland som helhed vil tage udgangspunkt i patientforløb frem for specialer. Det er planen, at 22 afdelinger skal omdannes til 11 såkaldte centre, og af disse vil to blive hjemmehørende på specialsygehuset i Sønderborg. Der er tale om henholdsvis "Medicinsk center" og "Sammedagscenteret".

  "Medicinsk center": I det medicinske center forventes det, at der vil blive foretaget behandling inden for områderne:

   • lungemedicin
   • onkologi
   • nefrologi  inkl. dialyse
   • endokrinologi
   • palliativ behandling
   • kroniske hjertesygdomme.


  "Sammedagscenteret": I sammedagscenteret vil der blive foretaget behandling inden for områderne:

   • øjenområdet
   • kirurgi
   • ortopædkirurgi
   • urologi
   • gynækologi
   • øre, næse, halsområdet (herunder høreklinik)

  Specialiserede funktioner
  Sønderborg Sygehus er af Sundhedsstyrelsen godkendt til at varetage specialiserede funktioner på en række områder. Det drejer sig blandt andet om regionsfunktioner inden for det lungemedicinske område, øjenområdet og på det håndkirurgiske område. På det håndkirurgiske område varetager Sønderborg sygehus regionsfunktioner for hele den jyske del af Region Syddanmark. Specialsygehus Sønderborg har således en særlig faglig profil på netop disse områder, hvor der varetages specialiserede behandlingstilbud.

  Øvrige funktioner
  Ud over ovenstående behandlingstilbud i de to centre, som får udgangspunkt i Specialsygehus Sønderborg vil nogle af de centre, der vil være hjemmehørende i Aabenraa, have aktiviteter i Sønderborg. Der er tale om anæstesicenteret og det radiologiske center. Endvidere vil der være en del ambulant aktivitet på Specialsygehus Sønderborg, som er tilbud rettet mod borgere i Sønderborg kommune. Der er tale om:

   • Døgnåben skadestuefunktion med lægelig back-up
   • Ambulatorier på følgende områder:
    • medicin
    • pædiatri
    • neurologi
    • gynækologi/obstetrik inkl. jordemoderkonsultation
    • kirurgi
    • ortopædkirurgi
    • urologi
    • øjenområdet
    • øre/næse/halsområdet
    • blodprøvetagning

  Kvadratmeter, senge og forventet aktivitet
  I generalplanen for Sygehus Sønderjylland, er det beskrevet, at det kommende specialsygehus kan rummes inden for rammerne af godt 30.000 kvadratmeter. Det er i overensstemmelse med forudsætningerne i det foreliggende oplæg til fremtidig profil for Specialsygehus Sønderborg.

  Det forventes at aktiviteten i 2020 på Specialsygehus Sønderborg vil være godt 7.900 indlæggelsesforløb, 83.000 ambulante besøg og ca. 10.100 dagkirurgiske forløb. Det forventes, at der vil være omkring 75 senge på det kommende specialsygehus. Til sammenligning var der i 2011 17.250 indlæggelser, 150.383 ambulante besøg og 4.149 dagkirurgiske forløb og godt 240 senge på Sønderborg Sygehus.

  Den videre proces
  Politisk behandling: Det forelagte oplæg om fremtidens specialsygehus i Sønderborg vil, efter den politiske behandling i Regionsrådet, danne grundlag for udarbejdelsen af en egentlig helhedsplan og byggeprogram for Specialsygehus Sønderborg. Dette vil blive udarbejdet i løbet af 2012, og forventes at foreligge i en endelig form i slutningen af året.

  Implementering af selve specialsygehuset:  I forbindelse med den løbende udbygning af akutsygehuset i Aabenraa, er det planen at flytningen af aktiviteter fra Sønderborg kan foregå i to etaper. I 2014 kan de første aktiviteter flytte i forbindelse med etableringen af Familiehuset i Aabenraa. I denne etape flytter følgende aktiviteter til Aabenraa: den gynækologiske/obstetriske stationære aktivitet, den pædiatriske stationære aktivitet, akut kardiologisk aktivitet. Samtidig udvides den dagkirurgiske aktivitet i Sønderborg som følge af, at sygehusaktiviteterne ophører i Haderslev.  Når akutsygehuset i Aabenraa er fuldt udbygget, forventeligt i 2018, flytter neurologisk stationær aktivitet, geriatri, urologisk stationær aktivitet, uselekterede medicinske patienter samt laboratoriernes hovedaktiviteter til Aabenraa. Ligeledes vil der ske en reduktion af intensivkapaciteten i Sønderborg. I den forbindelse kan der gennemføres en samling af specialsygehusets aktiviteter i de arealer, der i fremtiden vil udgøre specialsygehus Sønderborg. En detaljeret tidsplan for etableringen vil fremgå af den endelige helhedsplan.

  Endvidere har oplægget til fremtidens specialsygehus i Sønderborg været forelagt det lokale Med-udvalg. Der vedlægges høringssvar fra MED-udvalg.

  Eventuel flytning af Gigthospitalets aktiviteter
  Region Syddanmark har indledt en dialog med Gigtforeningen om en eventuel fremtidig flytning af Kong Christian X´s Gigthospital i Gråsten til kommende ledige arealer på Sønderborg Sygehus. Det forventes at en sådan flytning vil kunne komme på tale omkring 2015. Det vil kræve en række rokader på Sønderborg Sygehus, men en sådan rokade og etablering af Gigthospitalet på samme matrikel som Sønderborg Sygehus vil kunne håndteres inden for de nuværende rammer og foreliggende planer. En egentlig aftale med Gigtforeningen vil bero på en nærmere konkretisering af det fremtidige samarbejde mellem Gigtforeningen og Region Syddanmark, både om de ydelser Gigtforeningen leverer til Region Syddanmark på det reumatologiske område og om de logistiske forhold, der skal på plads for at en sådan flytning kan blive en realitet. Det foreslås, at der arbejdes videre med en sådan dialog med Gigtforeningen om konkretisering af det fremtidige samarbejde på det reumatologiske område.


   

  fold dette punkt ind Indstilling
   

  Det indstilles, at Innovationsudvalget anbefaler Regionsrådet,

  • at oplægget: "Visionspapir og grundlag for funktionel og bygningsmæssig helhedsplan for fremtidens Specialsygehus Sønderborg" tiltrædes,
  • at der på baggrund af det forelagte notat arbejdes videre med at beskrive grundlaget for etableringen af Specialsygehus Sønderborg, med henblik på forelæggelse af en egentlig helhedsplan for etableringen af Specialsygehus Sønderjylland til politisk behandling,
  • at der arbejdes videre med en nærmere konkretisering af det fremtidige samarbejde mellem Region Syddanmark og Gigtforeningen i forbindelse med en eventuel fremtidig flytning af  Kong Christian X´s Gigthospital til kommende ledige arealer på Sønderborg Sygehus.
  fold dette punkt ind Beslutning i Innovationsudvalget den 24-05-2012
   

  Udvalget anbefaler indstillingen overfor Regionsrådet.

  fold dette punkt ind Bilag
   

  Sagsnr. 12/10409
  4. Fremtidig profil for specialsygehuset i Vejle
  fold dette punkt ind Resume
   

  Regionsrådet vedtog i forbindelse med akut- og gennemførelsesplanen at Vejle Sygehus skulle omdannes til specialsygehus med særlig fokus på kræftbehandling. Sygehus Lillebælt har på denne baggrund udarbejdet en profil for Vejle Sygehus, som skal danne grundlag for en efterfølgende generalplan med forslag til indretning af fremtidige funktioner på Vejle Sygehus samt tidsplan for omstillingen til specialsygehus.


   

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
   

  Regionsrådet vedtog i forbindelse med akut- og gennemførelsesplanen rammerne for den fremtidige udvikling af sygehusstrukturen, hvilket for Vejle Sygehus’ vedkommende medfører en omstilling til specialsygehus med særlig fokus på kræftbehandling.

  Der har ikke tidligere været forelagt et forslag til konkret profil for Vejle Sygehus som specialsygehus, men i dimensioneringsgrundlaget for akut- og gennemførelsesplanen var det forudsat, at sygehuset skulle varetage stationær medicin i samme omfang som det eksisterende, 85 % af den elektive ortopædkirurgi for hele Sygehus Lillebælts (SLB) optageområde samt opretholde ambulant aktivitet svarende til det eksisterende, omend der kunne ske ændringer i den præcise sammensætning af medicin og ambulant aktivitet.

  Efterfølgende har regionsrådet i forbindelse med budget 2012 drøftet, om der skulle ske en fremrykning af den allerede vedtagne lukning af stationær aktivitet i Fredericia samt ligeledes ske lukning af de ambulante funktioner i Fredericia.

  Regionsrådet har endnu ikke truffet endelig afgørelse i sagen om Fredericia Sygehus, men som led i planlægningsarbejdet har SLB gennemgået den eksisterende fysik i relation til aktivitetsfremskrivningerne og den foreslåede profil for Vejle Sygehus. Gennemgangen viser, at man kan tilvejebringe de nødvendige lokaler til hele SLB’s aktivitet inden for de arealer, som enten allerede eksisterer i Kolding, Vejle og Middelfart, som bygges til i forbindelse med Ny Kolding-projektet eller som frigives, når psykiatrien fraflytter deres nuværende lokaliteter.

  Planen har således som konsekvens, at al aktivitet på Fredericia Sygehus afvikles, hvilket er en konsekvens af arbejdet med masterplan og profil for Vejle Sygehus, hvor funktionerne flytter og samles af faglige hensyn.

  I forbindelse med budget 2012 og drøftelserne af de ambulante funktioner i Fredericia, har der været særskilte drøftelser angående grundlaget for fremtidig drift af skadeklinikken. Sundhedsstaben har i den forbindelse udarbejdet vedlagte notat ”Analyse af fremtidig grundlag for drift af skadeklinikken på Fredericia Sygehus efter flytning af stationær og ambulant aktivitet til Kolding Sygehus”, som redegør for behovet for skadeklinikken og de driftsmæssige konsekvenser af en videreførsel.

  Konklusionen i notatet er samlet set, at det frarådes at videreføre skadeklinikken i Fredericia, når den øvrige ambulante aktivitet ophører. Det skyldes at man vanskeligt kan videreføre skadeklinikken uden at der iværksættes særlige foranstaltninger inden for røntgen, at skadeklinikken langt overvejende er et lokalt benyttet tilbud, hvor brugerne har meget kort afstand til alternative behandlingstilbud og at aktiviteten uden problemer kan varetages af de alternative behandlingssteder i trekantsområdet, og dermed give bedre udnyttelse af deres kapacitet.

  På denne baggrund foreslås det derfor, at skadeklinikken i Fredericia lukker samtidig med afviklingen af den øvrige ambulante aktivitet i 2016, hvorefter funktionen dækkes af skadeklinikken i Middelfart eller skadestuerne i Kolding og Vejle.

  SLB har med udgangspunkt i ovenstående udarbejdet en profil for Vejle Sygehus, hvor sygehuset på sigt vil blive organiseret i 3 søjler, som omfatter følgende funktioner:

  • 1. søjle: Kræft, herunder udredning af kræftpatienter, kirurgisk behandling inden for udvalgte kræftsygdomme, onkologisk og hæmatologisk behandling, strålebehandling, palliation, forskning/udvikling og kræftlaboratorium.
  • 2. søjle: Specialfunktioner, herunder elektiv ortopædkirurgi, organkirurgi og urologi, hjertemedicin, øjensygdomme og medicinske funktioner, herunder diagnoseklinik.
  • 3. søjle: Basissygehus, herunder visiteret akutte medicinske, kardiologiske og urologiske patienter samt organkirurgiske kræftpatienter.


  I praksis svarer det omtrent til de oprindelige dimensioneringsforudsætninger for akut- og gennemførselsplanen, bortset fra at der nu planlægges med en betydelig urologisk funktion – udover kræftbehandling – i Vejle. Med profilen sikres sammenhæng i patientforløb, faglig synergi og gensidig understøttende funktioner samt udnyttelse af eksisterende fysisk, ressourcemæssig og beredskabsmæssig kapacitet, uden at det kompromitterer akutsygehuset i Kolding.

  Med profilen forventes Vejle Sygehus på sigt at have ca.170 senge og ca. 220.000 ambulante besøg, når de forskellige rokader og effektiviseringsprocesser er gennemført. Det svarer til en ambulant aktivitet på niveau med den nuværende, mens antallet af sengepladser reduceres, hvilket betyder, at omkring 80 % af de nuværende 61.000 kvadratmeter forventes at være udnyttet i 2020. Det endelige arealbehov vil blive opgjort i forbindelse med udarbejdelse af en generalplan for Vejle Sygehus.

  Der er på nuværende tidspunkt ikke taget stilling til - eller vurderet på specifikke personalemæssige konsekvenser ved fastlæggelse af profilen for Vejle Sygehus. Som udgangspunkt vil det gældende princip i forbindelse med rokaderne være, at medarbejderne følger med deres nuværende opgave til den nye matrikel. Derudover gælder den regionale personalegaranti fortsat, således at alle medarbejdere, der bliver berørt af strukturændringer, bliver tilbudt andet arbejde i regionen.

  Sygehus Lillebælts fælles medarbejderudvalg (FMU) har drøftet forslaget, og endeligt svar vedlægges.

  Implementeringen af specialsygehuset vil ske gradvist frem til 2020, i takt med udbygningen af akutsygehuset i Kolding og afviklingen af aktiviteter i Fredericia. Det forventes p.t. at implementeringen vil foregå i to etaper. I 2015-2016 forventes neurologien og akutfunktionerne at flytte fra Vejle til Kolding, samtidig med at der tilføres urologi og lungemedicin fra Fredericia samt sker en samling af åbne medicinske indlæggelser fra alle matrikler i Vejle. I 2020 forventes implementeringen afsluttet med flytningen af otologisk (øre-næse-hals) afdeling fra Vejle til Kolding.

  Profilen vil efter politisk behandling danne grundlag for udarbejdelse af en egentlig generalplan for SLB, som beskriver omstillingen specialsygehus, tidsplanen for denne samt evt. arealmæssige konsekvenser. Generalplanen forventes forelagt for Regionsrådet ultimo 2012.

  Med tiltrædelsen af ”Profil for specialsygehuset i Vejle” godkender Regionsrådet samtidig, at der arbejdes videre mod en fuld lukning af Fredericia Sygehus i 2016. Der vil på denne baggrund efterfølgende blive udarbejdet konkret sag om lukning af Fredericia Sygehus inkl. drifts- og arealmæssige konsekvenser i løbet af efteråret 2012.

  fold dette punkt ind Indstilling
   

  Det indstilles, at Innovationsudvalget anbefaler Regionsrådet,

  • at ”Profil for specialsygehuset i Vejle” tiltrædes.
  • At der med udgangspunkt i ”Profil for specialsygehuset i Vejle” udarbejdes en generalplan med forslag til indretning af fremtidige funktioner på Vejle Sygehus samt tidsplan for omstilling til specialsygehus, som forventes forelagt for regionsrådet ultimo 2012.
  • At der arbejdes videre på at tilvejebringe forudsætningerne for en masterplan for Sygehus Lillebælt, som baserer sig på en samling af sygehusets stationære og ambulante aktivitet i Kolding, Vejle og Middelfart.
  • At skadeklinikken i Fredericia lukker i forbindelse med afvikling af øvrig ambulant aktivitet på Fredericia Sygehus i 2016.
  fold dette punkt ind Beslutning i Innovationsudvalget den 24-05-2012
   

  Udvalget anbefaler indstillingen overfor Regionsrådet, dog således at sidste "at" slettes og i stedet tilføjes følgende "at":

  at rømningen af Fredericia Sygehus fortsætter som forudsat i strukturplanen, idet spørgsmålet om skadeklinikkens fremtid afventer drøftelse i den politiske styregruppe for Fredericia Sygehus.

  fold dette punkt ind Bilag
   

  Sagsnr. 11/22726
  5. Vækstpakke 2012 vedr. apparaturanskaffelser
  fold dette punkt ind Resume
   

  Denne sag vedrører tilførelse af ekstra midler til anskaffelse af medicoteknisk udstyr i 2012.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
   

  I forbindelse med vedtagelsen af budget 2012 på regionsrådsmødet den 26. september 2011 blev det pointeret, at investeringer i apparatur er et vigtigt bidrag fra regionsrådets side for at skabe grundlag for, at sygehusene løbende kan forbedre produktiviteten.

  Regionsrådet har efterfølgende på møde den 12. december 2011 afsat 124,4 mio. kr. til medicotekniske anskaffelser i 2012. I tidligere år lå niveauet på årlige medicotekniske anskaffelser på hhv. 200 mio.kr. i 2011 og 190,18 mio.kr. i 2010.

  Der har ved den efterfølgende proces med udmøntningen af den medicotekniske pulje for 2012 vist sig et øget behov for medicoteknisk apparatur. Ud over de investeringer, som er nødvendige for at kunne opretholde den daglige drift, har regionale handleplaner såsom gennemførelsesplanen og specialeplanen lagt et øget pres på de medicotekniske investeringsmidler.

  For at imødese både den løbende drift samt implementeringen af konsekvenserne af de større sygehusplaner, foreslås at der skaffes finansiering til yderligere investeringer i medicoteknisk udstyr jf. nedenstående oversigt med henblik på anskaffelser i 2012.

  Endelig forventes lavere investeringsniveau i 2013 for at skabe plads til egentligt anlæg.

  Forslag til investeringer - Vækstpakke 2012:

  Matrikel

  Titel

  Ans. beløb

  Anlæg

  OUH-Svendborg

  Robot Da Vinci nr.2

  26.812.737

   
   

  Udskiftning af accelerator 2

  19.570.000

  800.000

   

  Udskiftning af accelerator 6

  19.570.000

  2.200.000

   

  Digitalisering & effektivisering af 2 konventionelle røntgenrum

  5.320.000

  745.000

   

  Hæmatologiudstyr

  4.755.000

  100.000

   

  Ultralydsudstyr mm.

  840.000

   
   

  EOS vertikal helkropsscanner til anvendelse ved rygpatienter

  5.308.000

  750.000

   

  CRRT-behandling, kontinuerlig dialysebehandling

  3.250.000

   
   

  Hjerte-CT-skanner

  9.608.000

  1.813.000

   

  I forbindelse med FAM er der bevilget digitalt røntgenudstyr, som ikke er indeholdt i FAM-projektet. Anlægsarbejdet vedrører indretningen af røntgenrummet.

   

  1.500.000

   

  I forbindelse med FAM er der bevilget c-bue (ERCP), som ikke er indeholdt i FAM-projektet. Anlægsarbejdet vedrører indretningen af undersøgelseslokalet..

   

  634.000

  Sydvestjysk Sygehus

  Projekt 0401-Lab og dialyse, nettoliste MTU

  47.000.000

   

  Sygehus Lillebælt

  Samlet pakke til Kræftlaboratoriet, Vejle Sygehus

  20.789.220

   
   

  Accelerator til strålebehandling

  21.600.000

  1.000.000

   

  MR-scanner MR1:

  9.426.000

  1.500.000

  Sygehus Sønderjylland

  High End CT skanner Aabenraa Skadestue/FAM inkl. software Traumatologi og Cardiologi

  10.820.000

  1.000.000

   

  Omnibed kuvøser inkl. Skuffe og Hylde

  470.000

   
   

  Giraffe Shuttle, inkl. Neopuf, trykluft m.m.

  245.000

   
   

  Monitorerings og telemetrisystem

  1.200.000

   
   

  Ultralydsscannere

  1.400.000

   
   

  Voluson E 8 expert

  3.200.000

   
   

  Cobas 6000 (e 601)

  215.000

  200.000

   

  Ultralydsapparat M-turbo

  500.000

   
   

  Specialfarvningsmaskine

  250.000

  15.000

   

  Mediwatch Urodynamisk udstyr/ Encompass PF 10

  354.850

   
   

  Opgradering af CT skanner 64 med iDose Sønderborg

  816.000

   
   

  Iltoptagelse

  376.100

  10.000

   

  Immunfarvningsmaskine

  580.000

  50.000

   

  Laparoskopiudstyr, Olympus (excera II med 2 laparoskoper)

  714.240

   
   

  Fusion ENT Navigation system

  629.301

   
   

  Operationslejer

  2.453.865

   
   

  Advia 2120i

  605.000

   

  Medicoteknik OUH

  Supplerende monitoreringsudstyr til regionalt anæstesiprojekt

  3.400.000

   
   

  Defibrillatorer til regionalt projekt

  900.000

   
   

  Infusionspumper til regionalt projekt

  900.000

   
     

  223.878.313

  12.317.000

  fold dette punkt ind Indstilling
   

  Det indstilles at Innovationsudvalget overfor Regionsrådet anbefaler,

  • at godkende vækstpakke 2012 vedr. apparaturanskaffelser jf. ovenstående oversigt.
  • At der afsættes og frigives rådighedsbeløb i 2012 på 223,878 mio. kr. til formålet, finansieret af de likvide aktiver.
  • At der meddeles anlægsbevilling på 223,878 mio. kr. (index 124,9).
  • At der afsættes og frigives rådighedsbeløb i 2012 på 12,317 mio.kr. vedr. pulje til afledte anlægskonsekvenser af medicoteknik, finansieret af det afsatte rådighedsbeløb hertil i 2013.
  • At der meddeles tillæg til anlægsbevilling vedr. pulje til afledte anlægskonsekvenser af medicoteknik på 12,317 mio.kr. (index 124,9).
  • At sundhedsdirektøren bemyndiges til at godkende byggeprogram samt licitationsresultatet inden for den meddelte økonomiske ramme.
  fold dette punkt ind Beslutning i Innovationsudvalget den 24-05-2012
   

  Udvalget anbefaler indstillingen overfor Regionsrådet.


  Sagsnr. 12/9975
  6. Fremrykning af anlægsinvesteringer på sundhedsområdet til 2012
  fold dette punkt ind Resume
   

  Der ønskes igangsat 27 nødvendige anlægsprojekter for i alt 86,860 mio. kr. i 2012 på sygehusene i Region Syddanmark. Projekterne kan gennemføres og afsluttes i 2012.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
   

  Sundhedsområdet i Region Syddanmark har gennemgået behovet for anlægsinvesteringer på sygehusene. Det er muligt at fremrykke investeringer til 2012 bl.a. for at lette den fremadrettede driftsøkonomi, forbedre de fysiske forhold for patienter og medarbejdere, opfylde krav om arbejdsmiljø, energiforbedringer mv., som ellers skulle have været gennemført senere. På den baggrund har sygehusene ansøgt om at få fremrykket en række investeringer, som alle forudsættes gennemført i 2012. Projektforslagene er kort beskrevet i vedlagte bilag.

  Sygehus Sønderjylland ansøger om bevilling på 15,94 mio. kr. til i alt 9 anlægsprojekter. Sygehus Lillebælt ansøger om at få godkendt gennemførelse i alt 5 projekter i 2012 med et samlet investeringsbehov på 32,444 mio. kr. Sydvestjysk Sygehus ansøger om at kunne gennemføre i alt 3 projekter med et samlet investeringsbehov på 12,856 mio. kr. OUH/Svendborg Sygehus ansøger om at få godkendt gennemførelse af i alt 9 projekter med et samlet investeringsbehov på  19,730 mio. kr. Hertil kommer etablering af ny AMK vagtcentral ved OUH på 5,890 mio. kr.

  Det samlede investeringsbehov i 2012 er således på 86,860 mio. kr. med tilhørende anlægsbevillinger, og finansieringen heraf fremgår af nedenstående tabel.

  Tabel 1. Oversigt over anbefalede anlægsprojekter 2012

  Indeks 124,9 i hele tusind kroner

  Rådighedsbeløb

  Anlægsbevilling

  Sygehus Sønderjylland

     

  Nye investeringer, jf. bilag

  15.940

  15.490

  Finansiering

     

  Fase 2 i Sønderborg

  - 1.000

  0

  Sydvestjysk Sygehus

     

  Nye investeringer, jf. bilag

  12.856

  12.856

  Sygehus Lillebælt

     

  Nye investeringer, jf. bilag

  32.444

  32.444

  Finansiering

     

  Kolding: Hovedvandledning mm

  - 3.328

  0

  Middelfart: Ombygn. af kapel

  - 8.416

  - 8.416

  OUH/Svendborg

     

  Nye investeringer, jf. bilag

  19.730

  19.370

  Finansiering

     

  Svendborg: renoveringer inkl. forhal

  - 3.296

  0

  Ny AMK vagtcentral ved OUH

  5.890

  5.890

  Restfinansiering

     

  Prioriteringspulje

  - 28.449

  0

  Pulje til konsekvenser af energimærkning

  - 13.585

  0

  I alt

     

  Nye investeringer

  86.860

   

  Finansiering i alt

  - 58.074

   

  - Finansiering fra sygehuse

  - 16.040

   

  - Finansiering fra centrale puljer

  - 42.034

   

  Likvide aktiver

  28.786

   

  Det fremgår af tabellen, at det er muligt at finde finansiering til projektforslagene via allerede afsatte rådighedsbeløb på i alt 58,074 mio. kr. Heri indgår 8,416 mio. kr. afsat til projektet "Ombygning af kapel mv." i Middelfart, som udgår, da der ikke længere er behov for ombygningen som følge af, at OUH forlader sygehuset i Middelfart tidligere end først antaget.

  Af hensyn til tidsaspektet indstilles, at sundhedsdirektøren bemyndiges til at godkende byggeprogrammer for de projekter, som er omfattet af regionens byggeregulativ og licitationsresultater.

  De årlige energibesparelser afledt af projekternes gennemførelse vil blive indhentet senere.       

  fold dette punkt ind Indstilling
   

  Det indstilles, at Innovationsudvalget anbefaler Regionsrådet,

  • at projektforslagene fra sygehusene til fremrykning af investeringer til 2012 godkendes, jf. bilag,
  • at der meddeles anlægsbevilling på i alt 86,860 mio. kr. (indeks 124,9) fordelt på projektforslagene fra sygehusene,
  • at der afsættes og frigives rådighedsbeløb på i alt 86,860 mio. kr. i 2012 (indeks 124,9) fordelt på projektforslagene fra sygehusene, finansieret jf. tabel 1,
  • at anlægsbevillingen til "Ombygning af kapel" i Middelfart nulstilles med -8,416 mio. kr. (indeks 124,9),
  • at sundhedsdirektøren bemyndiges til at godkende byggeprogrammer og licitationsresultater inden for de meddelte anlægsbevillinger.
  fold dette punkt ind Beslutning i Innovationsudvalget den 24-05-2012
   

  Udvalget anbefaler indstillingen overfor Regionsrådet.

  fold dette punkt ind Bilag
   

  Sagsnr. 12/9424
  7. Opsamlende ansøgningsrunde i specialeplanlægningen 2012
  fold dette punkt ind Resume
   

  Sundhedsstyrelsen har udsendt ansøgningsmateriale vedrørende syv specialiserede funktioner, som ikke har kunnet placeres i tidligere ansøgningsrunder.

  Det indstilles, at Region Syddanmark søger om udmeldte funktioner inden for specialerne karkirurgi, neurologi og pædiatri.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
   

  Med hjemmel i Sundhedslovens § 208 fastsætter Sundhedsstyrelsen krav til specialfunktioner.

  Sundhedsstyrelsen har udsendt ansøgningsmateriale vedrørende funktioner, som ikke har kunnet placeres i tidligere ansøgningsrunder.

  Denne opsamlende ansøgningsrunde omfatter syv funktioner, som fordeler sig indenfor specialerne, reumatologi, dermatologi, karkirurgi, neurologi og pædiatri.

  For så vidt angår reumatologi og dermatologi så er funktionerne ved tidligere ansøgningsrunder placeret på enkelte af regionens sygehuse. Det der bliver åbnet op for, er at speciallægepraksis og offentlige sygehuse med hovedfunktion kan søge om funktionerne i formaliseret samarbejde med sygehuse, som har fået tildelt  regionsfunktionerne. Det drejer sig om regionsfunktionen indenfor reumatologi "Reumatoid artrit, spondylitis ankylopoietika og psoriasis artrit ved kompliceret, behandlingsrefratær sygdom", som er godkendt til OUH, Vejle Sygehus og Kong Chr. X´s Gigthospital. Indenfor dermatologi-venerologi er det "Psoriasis, som ikke responderer som forventet på gængs lokalbehandling", som er placeret på OUH.

  Der vurderes ikke for øjeblikket behov for at udvide udbuddet af behandlingskapacitet inden for de nævnte funktioner inden for reumatologi og dermatologi. Region Sygdanmark har heller ikke modtaget anmodning fra speciallægepraksis om at indgå i formaliseret behandling på området. Hvorfor der ikke søges om godkendelse af formaliserede samarbejder i dermatologi og reumatologi i denne ansøgningsrunde.

  Det indstilles derfor, at Region Syddanmark søger om følgende funktioner:

  • Karkirurgi, Regionsfunktionen: Behandling af recidiv af varicer og varicer med komplikationer, herunder kirurgisk behandling samt endovenøs laser eller radiofrekvensbehandling (fraset SEPS). Forudsætter speciallæge i karkirurgi. Søges af Nyborg Sygehus og Kolding Sygehus.
  • Neurologi, Regionsfunktionen: Hjerneskaderehabilitering i henhold til anbefalinger for regionsfunktionsniveau i "Sundhedsstyrelsens forløbsprogram for rehabilitering af voksne med erhvervet hjerneskade" 2011. Søges af Sygehusenheden Ringe og Grindsted Sygehus.
  • Neurologi, Regionsfunktionen: Neurohabilitering ved svære neuropatier, herunder Guillain Barrés sygdom (GBS), Søges af Sygehusenheden Ringe og Grindsted Sygehus.
  • Pædiatri, Regionsfunktionen: Hjerneskaderehabilitering i henhold til anbefalinger i "Sundhedsstyrelsens forløbsprogram for rehabilitering af børn og unge med erhvervet hjerneskade" 2011. Søges af Odense Unversitets Hospital i et formaliseret samarbejde med anden sygehusenhed uden for regionen.

  Sundhedsstyrelsen har frist for ansøgning den 15. juni 2012. Ansøgningen sendes derfor med forbehold for regionsrådets endelige stillingtagen.

  fold dette punkt ind Indstilling
   

  Det indstilles, at Innovationsudvalget anbefaler Regionsrådet,

  • at ansøgning om varetagelse af  funktioner inden for specialerne karkirurgi, neurologi og pædiatri i den opsamlende ansøgningsrunde i specialeplanlægningen 2012 godkendes.
  fold dette punkt ind Beslutning i Innovationsudvalget den 24-05-2012
   

  Udvalget anbefaler indstillingen overfor Regionsrådet.


  Sagsnr. 10/4091
  8. Rapportering nr. 6 om kvalitetsfondsprojekterne og udbygningen af Esbjerg Sygehus
  fold dette punkt ind Resume
   

  Regionsrådet har besluttet, at der skal ske en periodisk rapportering til regionsrådet om fremdriften i Region Syddanmarks store sygehusprojekter. Denne sag indeholder den 6. rapportering om projekternes fremdrift.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
   

  I forhold til tidligere rapporteringer er formen ændret således, at den i højere grad følger de krav der forventes at blive stillet fra Ministeriet fra Sundhed og Forebyggelse.

  Regionsrådet godkendte den 26. marts 2012 styringsmanualen for udbygningen af Esbjerg sygehus. Den kvartalsvise rapportering vil derfor også fremover indeholde en rapportering for udbygningen af Esbjerg Sygehus.

  Rapportering nr. 6 viser, at projekterne holder sig inden for de økonomiske rammer og at den overordnede tidsplan følges.

  For udbygningen af Kolding Sygehus er det dog besluttet at udskyde projektet en måned for at opnå et bedre licitationsresultat.

  fold dette punkt ind Indstilling
   

  Det indstilles, at Innovationsudvalget anbefaler Regionsrådet,

  • at rapporteringen tages til efterretning.
  fold dette punkt ind Beslutning i Innovationsudvalget den 24-05-2012
   

  Udvalget anbefaler indstillingen overfor Regionsrådet.

  Projektchef Poul Bisgaard orienterede om notat fra Rigsrevisionen angående bl.a. uvisiteret adgang til skadestuer.

  fold dette punkt ind Bilag
   

  Sagsnr. 10/15339
  9. Projektstatus på Sygehusbyggerier 1. kvt. 2012
  fold dette punkt ind Resume
   

  I denne sag orienteres om de større somatiske sygehusbyggerier i regionen med anlægsbevilling over 15 mio. kr., eksklusiv kvalitetsfondsbyggerierne.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
   

  Der bliver løbende udarbejdet status på de større somatiske sygehusbyggerier i regionen med anlægsbevilling over 15 mio. kr. Byggerierne er dels et led i realisering af gennemførelsesplanen for det somatiske sygehusområde, dels projekter, der skal konsolidere driften.

  Kvalitetsfondsprojekterne er ikke med i denne oversigt, idet der udarbejdes en særskilt rapportering for disse.

  Statusopgørelsen indeholder 13 projekter. I første kvartal 2012 er der tilføjet to anlægsprojekter, som er:

  • Dagkirurgi og Da Vinci-center, Odense

  Projektet har været i licitation og er igangsat i december 2011 med en forventet afslutning i løbet af efteråret 2012.

  • Udvidelse af intensivkapacitet, Odense

  Projektet er opstartet i oktober 2011 og er færdig maj 2012.

  Status på projekterne bliver forelagt for Innovationsudvalget hvert kvartal. Denne status vil give input til udvalgets arbejdsplan.

  fold dette punkt ind Indstilling
   

  Til orientering.

  fold dette punkt ind Beslutning i Innovationsudvalget den 24-05-2012
   

  Orienteredes.

  fold dette punkt ind Bilag
   

  Sagsnr. 12/7330
  10. Afslutningskonference i projektet Regional Telemedicine Forum
  fold dette punkt ind Resume
   

  Der afholdes afslutningskonference på Interreg IVC projektet Regional Telemedicine Forum (RTF) den 19. juni 2012 i Luleå, Sverige. På konferencen vil der blive præsenteret ”good practice guidelines” samt anbefalinger til udformningen af politikker og strategier, der kan fremme implementeringen af telemedicinske løsninger i europæiske regioner.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
   

  Der afholdes afslutningskonference på Interreg IVC projektet Regional Telemedicine Forum (RTF) den 19. juni 2012 i Luleå, Sverige. RTF-konferencen udgør den første dag af EU’s Regionsudvalgs Arctic Light e-He@lth Conference 2012 (ALEC), som afholdes den 19. og 20. juni 2012.

  RTF-projektet er et samarbejde mellem ni europæiske regioner, som skal fremme brugen af telemedicinske løsninger inden for behandlingen af kroniske patienter med diabetes, KOL og hjerte-karsygdomme. Region Syddanmark er lead-partner.

  På konferencen vil der blive præsenteret ”good practice guidelines” samt anbefalinger til udformningen af politikker og strategier, der kan fremme implementeringen af telemedicinske løsninger i europæiske regioner.

  Prisen for deltagelse i konferencen er 1995 SEK.

  Regionsrådsmedlemmers deltagelse i udenlandske konferencer skal godkendes af regionsrådet jfr. den kommunale styrelseslov § 16, stk. 1, litra c, idet regionsrådet skal beslutte, om konferencen har betydning for varetagelse af hvervet.

  Regionsrådet har på sit møde 23. april 2012 godkendt, at konferencen er omfattet af den kommunale styrelseslov.

  fold dette punkt ind Indstilling
   

  Det indstilles,

  • at Innovationsudvalget udpeger en deltager til konferencen.
  fold dette punkt ind Beslutning i Innovationsudvalget den 24-05-2012
   

  Innovationsudvalget udpegede Henrik J. Møller til at deltage i konferencen.

  Artikel fra Berlingske den 7. maj 2012 angående telemedicin udsendes til udvalget sammen med referat.

  fold dette punkt ind Bilag
   

  Sagsnr. 12/8178
  11. Region Syddanmark som referencesite i det europæiske partnerskab for aktiv og sund aldring
  fold dette punkt ind Resume
   

  Europakommissionen har lanceret et europæisk innovationspartnerskab for aktiv og sund aldring, som skal øge den europæiske konkurrencedygtighed og håndtere samfundsmæssige udfordringer i forbindelse med den demografiske udvikling. Europakommissionen åbner nu mulighed for, at regioner eller andre offentlige myndigheder og sundhedsinstitutioner kan blive udnævnt til såkaldte europæiske referencesteder for aktiv og sund aldring.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
   

  Europakommissionen har lanceret et nyt initiativ, der skal samle Europas førende sundhedsinnovatører i et nyt partnerskab, hvor regioner, kommuner og industri skal dele erfaringer, skabe fælles standarder og udvikle morgendagens sundheds- og plejeløsninger, Det europæiske innovationspartnerskab for aktiv og sund aldring. I forbindelse med opstarten af partnerskabet åbnes der nu op for ansøgninger om at blive udnævnt til et såkaldt europæisk referencested (reference site) for sund og aktiv aldring inden for områderne: 1) forebyggelse, screening og tidlig diagnosticering, 2) behandling og helbredelse, samt 3) aktiv aldring og en uafhængig livsførelse.

  Den overordnede målsætning for det nye partnerskab er at øge europæisk konkurrencedygtighed og håndtere samfundsmæssige udfordringer gennem forskning og innovation. Partnerskabet skal desuden gennem fokus på de tre hovedområder øge den generelle sundhed i Europa med det konkrete mål at øge gennemsnitsalderen i Europa med 2 år i 2020.

  Der følger ikke midler med en udnævnelse som referencested. Udnævnelsen vil dog kunne sætte yderligere fokus på Region Syddanmark som et internationalt centrum for udvikling af sundheds- og velfærdsteknologi. Samtidig vil udnævnelsen alt andet lige betyde, at regionen vil stå styrket i forhold til hjemtagelse af midler under det kommende europæiske program for forskning og innovation, Horizon 2020.

  En deltagelse i det europæiske innovationspartnerskab vil styrke Region Syddanmarks muligheder for at fastholde og udbygge deltagelsen i EU projekter under både Forsknings- og Innovationsprogrammerne.

  Der er åbent for interessetilkendegivelser om at blive udnævnt som europæisk referencested indtil den 31. maj 2012.

  fold dette punkt ind Indstilling
   

  Til drøftelse.

  fold dette punkt ind Beslutning i Innovationsudvalget den 24-05-2012
   

  Innovationsudvalget anbefaler overfor Regionsrådet,

  at Region Syddanmark ansøger om at blive udnævnt som referencesite i det europæiske partnerskab for aktiv og sund aldring, særligt indenfor kronikere og telemedicin.

  fold dette punkt ind Bilag
   

  Sagsnr. 09/10258
  12. Videokonference på sygehusene
  fold dette punkt ind Resume
   

  Region Syddanmark deltager i det nationale projekt udbredelse af teletolkning på sygehusene. Der blev fra den tidligere ABT-pulje bevilget 41 mio. kr. til national udbredelse på sygehuse fra 2009-2012. MedCom - det danske sundhedsdatanet - fik ansvaret for den nationale projektledelse, herunder etablering af et nationalt videoknudepunkt, som skulle gøre det nemt at kommunikere med hinanden.

  Status i Region Syddanmark er, at videokonference til tolkebistand nu er udbredt til 95 % til alle relevante sygehusafdelinger i regionen. Der blev i 1. kvartal 2012 gennemført 3.273 videotolkninger, hvilket er godt over 50 % af alle tolkninger på sygehusene, og vi forventer at det fortsat vil stige i løbet af 2012. Som den eneste region har vi rigeligt levet op til milepælene i det nationale projekt. Ud af 12.582 videotolkninger på landsplan i perioden januar 2010-marts 2012 er de 10.645 gennemført på Region Syddanmarks sygehuse = 85 %. På landsplan deltager 10 kommuner i pilotprojekt med MedCom, heraf er de 7 kommuner fra Region Syddanmark. I pilotprojekter med praktiserende læger er der gennemført i alt 401 tolkninger, heraf er de 165 gennemført blandt læger i Region Syddanmark = 41 %. jf. MedComs hjemmeside http://www.medcom.dk/default.asp?id=111348.

  Vi forventer fortsat at være udbredt 100 % både teknisk og organisatorisk inden udgangen af 2012.

  Næste fase bliver at få igangsat initiativer til udbredelse hos praktiserende læger.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
   

  I foråret 2008 blev der gennemført pilotprojekt med tolkebistand via videokonference med 3 afdelinger på Odense Universitetshospital (OUH) samt en afdeling på Kolding Sygehus. Evalueringen af projektet viste en forbedret faglig tolkning, stor tilfredshed hos patient og sundhedsfagligt personale. En MTV af projektet viste desuden grundlag for en økonomisk gevinst over en 5-årig periode.

  Ved anvendelse af videokonferenceudstyr til tolkning har det vist sig, at der spares tid hos personalet og tolkens transport til og fra deres konsultationer ophører, og dermed kan tolkenes tid udnyttes bedre. På baggrund af de gode resultater og efter indstilling fra sygehusledelsen på OUH godkendte sygehusledelseskredsen i Region Syddanmark på møde den 30. september 2008 en bevilling på 800.000 kr. til etablering af et tolkecenter på OUH med anvendelse af videokonference. I foråret 2009 blev der nedsat en regional styregruppe til implementering af tolkecentret samt udbredelse af videokonferenceudstyr til afdelingerne. Sideløbende er der på nationalt plan bevilget 41 mio. kr. fra ABT-puljen (Arbejdskrafts Besparende Teknologi) til implementering af tolkebistand via videokonference til alle sygehusene samt pilotprojekter med kommunerne og praksis.

  Den aktuelle status i Region Syddanmark er, at videotolkning er udbredt teknisk til alle relevante sygehusafdelinger inklusive psykiatrien. Den organisatoriske udbredelse er ligeledes rigtig godt forankret, idet det kan konstateres, at anvendelsesgraden af videotolkning i forhold til det samlede tolkeanvendelse i 1. kvartal 2012 ligger godt over 50 %. Der forventes fuld udbredelse inden udgangen af 2012. Det bemærkes, at der fortsat vil være behov for fremmødetolkninger i visse behandlingssituationer, således af fuld udbredelse af videotolkning aldrig vil kunne udgøre 100 % af alle tolkningerne på sygehusene.

  Næste fase bliver at få igangsat initiativer til udbredelse hos praktiserende læger.


   

  fold dette punkt ind Indstilling
   

  Til orientering.

  fold dette punkt ind Beslutning i Innovationsudvalget den 24-05-2012
   

  Orienteredes.

  fold dette punkt ind Bilag
   

  Sagsnr. 12/8
  13. Siden sidst
  fold dette punkt ind Resume
     
  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
     
  fold dette punkt ind Indstilling
     
  fold dette punkt ind Beslutning i Innovationsudvalget den 24-05-2012
   

  -


  Sagsnr. 12/8
  14. Mødeplan 2012
  fold dette punkt ind Resume
     
  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
   

  Mødeplan for 2012 i Innovationsudvalget, som vedtaget den 5. januar 2012:

  • Torsdag den 14. juni 2012, kl. 14.00-16.00
  • Torsdag den 23. august 2012, kl. 14.00-16.00
  • Torsdag den 20. september 2012, kl. 14.00-16.00
  • Torsdag den 25. oktober 2012, kl. 14.00-16.00
  • Torsdag den 15. november 2012, kl. 14.00-16.00
  • Torsdag den 13. december 2012, kl. 14.00-16.00

  Møderne er koordineret med regionsrådsmøder, forretningsudvalgsmøder og andre udvalgsmøder i 2012.

  fold dette punkt ind Indstilling
   

  Det indstilles,

  • at næste møde afholdes den 14. juni 2012, kl. 14.00-16.00 i Regionshuset.
  fold dette punkt ind Beslutning i Innovationsudvalget den 24-05-2012
   

  Næste møde afholdes den 14. juni 2012 på FAM, Svendborg.


  Sagsnr. 12/8
  15. Meddelelser
  fold dette punkt ind Resume
     
  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
     
  fold dette punkt ind Indstilling
     
  fold dette punkt ind Beslutning i Innovationsudvalget den 24-05-2012
   

  -


  Sagsnr. 12/8
  16. Eventuelt
  fold dette punkt ind Resume
     
  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
     
  fold dette punkt ind Indstilling
     
  fold dette punkt ind Beslutning i Innovationsudvalget den 24-05-2012
   

  -

   


  Siden er sidst opdateret 30-05-2012
  Kontakt Region Syddanmark

  Region Syddanmark | Tlf: 76 63 10 00 | CVR nr. 29190909 | Skriv til Regionen | Om hjemmesiden | Sitemap | Tilgængelighedserklæring