Gå til indhold
Forsiden | Kontakt | Ledige job | For ansatte | Presse og nyheder | Web-TV | Besuchen Sie unsere deutsche Website Visit our English website |
Region Syddanmark logo, link til forsiden

Region SyddanmarkpilPolitikpilDagsordner og referaterpilReferater 2012pilUdvalget for miljø, jordforurening og råstofferpilUdvalget for miljø, jordforurening og råstoffer - Referat - 24. maj 2012

Udvalget for miljø, jordforurening og råstoffer - Referat - 24. maj 2012

Mødedato
24-05-2012 kl. 10:00 - 11:50

Mødested
Mødeværelse 1

Deltagere
 • Bent Bechmann, C
 • Jens Møller, V
 • Hans Philip Tietje, V
 • Karsten Uno Petersen, A
 • William Jensen, A
 • Lars Aarup, O
 • Henrik J. Møller, F

 • Afbud
 • Karsten Uno Petersen, A

 • Luk alle punkter Referat


  1. Orientering om arbejdet med råstofplanens høringssvar
  2. Orientering om regionens jordforureningsopgaver
  3. Status for jordforureningsindsatsen i 2011
  4. Næste skridt i oprensningen af Kærgård Plantage
  5. Aktuelle orienteringer
  6. Samtykke til ansøgning om råstoftilladelse udenfor råstofplanens graveområder - V. Nebel i Esbjerg kommune
  7. Eventuelt
  8. Næste møde


  Sagsnr. 12/1052
  1. Orientering om arbejdet med råstofplanens høringssvar
  fold dette punkt ind Resume

  Jakob Sønderskov Weber orienterer om arbejdet med råstofsplanens høringssvar.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
  fold dette punkt ind Indstilling

  Til orientering.

  fold dette punkt ind Beslutning i Udvalget for miljø, jordforurening og råstoffer den 24-05-2012

  Til orientering.

  Jakob Sønderskov Weber orienterede om de indkomne høringssvar og det videre arbejde.


  Sagsnr. 12/1052
  2. Orientering om regionens jordforureningsopgaver
  fold dette punkt ind Resume

  Jakob Sønderskov Weber orienterer om regionens jordforureningsopgaver.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
  fold dette punkt ind Indstilling

  Til orientering.

  fold dette punkt ind Beslutning i Udvalget for miljø, jordforurening og råstoffer den 24-05-2012

  Til orientering.


  Sagsnr. 11/31290
  3. Status for jordforureningsindsatsen i 2011
  fold dette punkt ind Resume

  Jordforureningsafdelingen forelægger en status for jordforureningsindsatsen i 2011.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  Der udarbejdes hvert år en skriftlig oversigt over den samlede jordforureningsindsats. Formålet er at give et overblik over regionens arbejde samt  at leve op til kravene fra Miljøstyrelsen.

  Indberetningen vedrører alene arbejdet med jordforurening, mens indsatsen og ressourcer anvendt til råstofplanlægning ikke indgår i opgørelserne.

  De konkrete, gennemførte aktiviteter, og jordforureningsafdelingens redegørelse for disse, fremgår af vedlagte bilag "Indberetning 2011. Region Syddanmarks indberetning for 2011 til Miljøstyrelsen".

  fold dette punkt ind Indstilling

  Til orientering.

  fold dette punkt ind Beslutning i Udvalget for miljø, jordforurening og råstoffer den 24-05-2012

  Til orientering.

  fold dette punkt ind Bilag

  Sagsnr. 07/19411
  4. Næste skridt i oprensningen af Kærgård Plantage
  fold dette punkt ind Resume

  Tekniske undersøgelser peger på, at den mest effektive løsning på at reducere forureningen i Kærgård Plantage er en bortgravning af den forurenede jord i grube 3 og 4 indenfor en beløbsramme på 19 mio. kr., hvoraf halvdelen afholdes af Region Syddanmark og den anden halvdel af miljøministeriet.

  På et møde den 7. maj 2012 mellem regionsrådsformanden, formanden for regionens miljøudvalg og miljøminister Ida Auken var der enighed om denne løsning. Denne løsning anbefales over for regionsrådet.

  Ministeren oplyste, at ministeriet ikke havde økonomiske midler til at bidrage til yderligere oprensning af Kærgård Plantage.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  Regionsrådet besluttede på mødet den 23. april 2012, at der optages forhandlinger med miljøministeren med henblik på en fælles aftale om bortgravning af den forurenede jord i grube 3 og 4 samt en drøftelse af fremtiden.

  Den 7. maj 2012 var regionsrådsformanden og formanden for regionens miljøudvalg til møde med miljøminister Ida Auken om målet for næste skridt i oprensningen af forureningen i Kærgård Plantage.

  Det beløb, som Region Syddanmark og staten har afsat til at rense op, rækker ikke til den planlagte oprensning af grundvandet under grube 1 og 2. For at få mest miljø for pengene har regionen derfor foreslået, at man fjerner så meget giftigt affald som muligt ved at grave grube 3 og 4 op.

  Miljøministeren var enig i forslaget om at sætte gang i en oprensning af grube 3 og 4, som fortsat lækker store mængder forurening ud i grundvandet.

  Ministeren oplyste, at ministeriet ikke havde økonomiske midler til at bidrage til yderligere oprensning af Kærgård Plantage.

  Baggrunden for mødet var, at en fælles administrativ styregruppe med deltagelse fra regionen og Miljøministeriet med udgangspunkt i den aftalte budgetramme, ser to muligheder:

  1. Oprensning under grube 1-2 til mindre dybde (fra 3 til 6 meter under terræn) end planlagt.
  2. Der iværksættes en bortgravning af den stærkt forurenede jord i grube 3 og 4 ned til ½ meter under grundvandsspejlet.

  Løsning 1 vil med stor sandsynlighed ikke give den tilsigtede effekt på forstranden, fordi der efterlades en for stor forureningsmasse i grundvandet.

  Løsning 2 vil fjerne langt større forureningsmasse fra området og dermed give mest miljø for pengene.

  Prisen for en afgravning af grube 3 og 4 til ca. ½ meter under grundvandsspejlet vurderes til mellem 17 og 20 mio. kr., og oprensningen vil tage ca. 2 år. Det er aftalt, at Miljøministeriet og Region Syddanmark hver betaler halvdelen af omkostningerne. Ingen af de skitserede løsninger inden for den økonomiske ramme vil kunne fjerne risikoen ved ophold på stranden eller føre til en ophævelse af badeforbuddet.

  fold dette punkt ind Indstilling

  Det indstilles, at udvalget anbefaler regionsrådet:

  At iværksætte en bortgravning af den forurenede jord i grube 3 og 4 indenfor en beløbsramme på 19 mio. kr., hvoraf halvdelen afholdes af Region Syddanmark og den anden halvdel af Miljøministeriet.

  fold dette punkt ind Beslutning i Udvalget for miljø, jordforurening og råstoffer den 24-05-2012

  Indstillingen anbefales over for regionsrådet.

  fold dette punkt ind Bilag

  Sagsnr. 12/1052
  5. Aktuelle orienteringer
  fold dette punkt ind Resume

  Jakob Sønderskov Weber orienterer om aktuelle sager.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
  fold dette punkt ind Indstilling

  Til orientering.

  fold dette punkt ind Beslutning i Udvalget for miljø, jordforurening og råstoffer den 24-05-2012

  Til orientering.


  Sagsnr. 12/2700
  6. Samtykke til ansøgning om råstoftilladelse udenfor råstofplanens graveområder - V. Nebel i Esbjerg kommune
  fold dette punkt ind Resume

  Esbjerg Kommune har sendt ansøgning om råstoftilladelse med anmodning om regionsrådets samtykke. Det ansøgte ligger udenfor graveområderne i Råstofplan 2008 for Region Syddanmark hvor der i særlige tilfælde kan meddeles tilladelse. Det ligger i kanten af interesseområde for sand, grus og sten i Råstofplan 2008 og i kanten af råstofgraveområdet ved Skads i forslag til Råstofplan 2012.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  Esbjerg kommune har sendt ansøgning om råstofindvinding på matr. nr.17a Ølufgård, V. Nebel. Det drejer sig om et areal på ca. 2 ha.

  Esbjerg Kommune oplyser, at det nye graveareal ligger i tilknytning til en eksisterende aktiv råstofgrav. Ribe Amt meddelte tilladelse til den eksisterende grav den 12. december 2006 og frem til 31. december 2015. Tilladelsen gælder 2 adskilte arealer, en vestlig del og en østlig del.

  Kommunen oplyser, at den vestlige del er færdiggravet, og gravning i den østlige del er påbegyndt i slutningen af 2011 eller begyndelsen af 2012. Det ansøgte udvidelsesareal ligger direkte op ad den østlige del, og transporten af grus ud af graven skal foregå via denne østlige del af graveområdet til Rudholmvej.

  Jysk Geoteknik, der har udført 2 boringer vurderer, at materialet er egnet som bundsikringssand.

  Esbjerg Kommune oplyser, at der i nærheden af arealet ligger områder, der er beskyttet efter naturbeskyttelseslovens § 3.

  Naturområderne består ifølge det kortmateriale der er fremsendt af eng, mose og beskyttede vandløb. Kommunen har efter en besigtigelse på arealet foretaget en ny afgrænsning af moseområdet.

  Der graves ikke under grundvandsspejlet i den nuværende grav, og der skal ikke graves under grundvandsspejlet i udvidelsen af graven.

  Esbjerg Kommune oplyser, at Sydvestjyske Museer er i gang med prøvegravninger på arealet, og at der er spor af en overpløjet gravhøj på arealet.

  Kommunen tilkendegiver, at under forudsætning af at der holdes en afstand på 20 m til de beskyttede naturområder og under forudsætning af, at der ikke afledes vand fra råstofgraven, kan en tilladelse gives.

  I henhold til Råstofplan 2008 og "Vejledning i administration af råstofloven" kan tilladelser til råstofindvinding uden for graveområder kun meddeles i særlige tilfælde og forudsætter regionsrådets samtykke.

  Råstofplan 2008 § 4.3.3 åbner mulighed for, at der uden for råstofgraveområderne kan meddeles tilladelse til udvidelse eller forlængelse af eksisterende tilladelser, både i graveområder og ved enkeltgrave, hvis det ikke er i strid med andre hensyn eller til væsentlig gene for nabobebyggelser.

  Ud fra kommunens gennemgang af sagen, og de foreslåede vilkår, vurderes det, at andre interesser ikke tilsidesættes ved en tilladelse.

  På baggrund af ovenstående vurderer administrationen, at det ansøgte er omfattet af råstofplanens undtagelsesbestemmelser, j.f. retningslinie pkt. 4.3.3, og at samtykke kan meddeles.

  fold dette punkt ind Indstilling

  Det indstilles, at udvalget anbefaler regionsrådet:

  At der meddeles samtykke til det ansøgte.

  fold dette punkt ind Beslutning i Udvalget for miljø, jordforurening og råstoffer den 24-05-2012

  Indstillingen anbefales over for regionsrådet.

  fold dette punkt ind Bilag

  Sagsnr. 12/1052
  7. Eventuelt
  fold dette punkt ind Resume
  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
  fold dette punkt ind Indstilling
  fold dette punkt ind Beslutning i Udvalget for miljø, jordforurening og råstoffer den 24-05-2012

  Intet.


  Sagsnr. 12/1052
  8. Næste møde
  fold dette punkt ind Resume

  Næste møde er torsdag den 30. august 2012 kl. 15.00-17.00 i mødelokale 2 i Regionshuset.  

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
  fold dette punkt ind Indstilling

  Til orientering.

  fold dette punkt ind Beslutning i Udvalget for miljø, jordforurening og råstoffer den 24-05-2012

  Næste møde er torsdag den 30. august 2012 kl. 15.00 i Regionshuset.


  Siden er sidst opdateret 24-05-2012
  Kontakt Region Syddanmark

  Region Syddanmark | Tlf: 76 63 10 00 | CVR nr. 29190909 | Skriv til Regionen | Om hjemmesiden | Sitemap | Tilgængelighedserklæring