Gå til indhold
Forsiden | Kontakt | Ledige job | For ansatte | Presse og nyheder | Web-TV | Besuchen Sie unsere deutsche Website Visit our English website |
Region Syddanmark logo, link til forsiden

Udvalget for Regional Udvikling - Referat - 21. maj 2012

Mødedato
21-05-2012 kl. 15:15 - 17:35

Mødested
Trapholt

Deltagere
 • Lasse Krull, C
 • Preben Jensen, V
 • Carsten Abild, V
 • Preben Friis-Hauge, V
 • Hans Philip Tietje, V
 • Karsten Uno Petersen, A
 • William Jensen, A
 • Margot Torp, A
 • Frede Skaaning, A
 • Kristian Grønbæk Andersen, B
 • Torben W. Smith, F

 • Afbud
 • Lasse Krull, C
 • Preben Jensen, V
 • Karsten Uno Petersen, A
 • Frede Skaaning, A

 • Luk alle punkter Referat


  1. Præsentation af Trapholt
  2. Orientering om trafikselskabernes høringssvar vedr. fordeling af det regionale tilskud og reviderede principper for buskørsel
  3. Region Syddanmarks bidrag til Sønderborg som Europæisk Kulturhovedstad 2017
  4. Syddanmark som Science Region
  5. Orientering om status på det dansk-tyske INTERREG 5A-samarbejde
  6. Afslutning af uddannelsesprojektet: Biotek
  7. Status på Syddansk Turisme og etablering af Visit Syddanmark
  8. Opfølgning på ligestillingsarbejdet
  9. Etablering af en forening til tiltrækning og fastholdelse af talent
  10. Eventuelt
  11. Næste møde


  Sagsnr. 12/96
  1. Præsentation af Trapholt
  fold dette punkt ind Resume

  Direktør Karen Grøn vil præsentere Trapholt, herunder projektet ”Tá ud og tegn – Kreative børn på trafiksikre udflugter i Region Syddanmark”, som der er ydet et tilskud til fra Kulturpuljen på 295.000 kr.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
  fold dette punkt ind Indstilling

  Til orientering.

  fold dette punkt ind Beslutning i Udvalget for Regional Udvikling den 21-05-2012

  Til orientering.


  Sagsnr. 11/7962
  2. Orientering om trafikselskabernes høringssvar vedr. fordeling af det regionale tilskud og reviderede principper for buskørsel
  fold dette punkt ind Resume

  Den 12. marts 2012 sendte Region Syddanmark forslag til nye fordelingsprincipper og justeringer af de regionale principper for busservice i høring hos FynBus og Sydtrafik.

  Der orienteres på mødet om de høringssvar, der er modtaget fra FynBus den 27. april 2012 og fra Sydtrafik den 30. april 2012.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  Vedr. fordelingskriterier er FynBus principielt enig i metoden, men har nogle konkrete forslag til ændringer i de vægte, der indgår i beregningen. Sydtrafik er af den opfattelse, at fordelingen bør ske ud fra befolkningstallet.

  I forhold til de reviderede principper er begge trafikselskaber positive over for Region Syddanmarks forslag, men har forskellige ønsker om detaljering og tilføjelser.

  Der er vedlagt skematiske oversigter over høringssvarene, som vil blive gennemgået på mødet.

  Høringssvarene er vedlagt som følger:

  Fra FynBus:

  • Bilag 1 - Notat vedr. "FynBus´ anbefalinger vedr. Region Syddanmarks forslag til nye fordelingsprincipper for busservice".
  • Bilag 1.1 - Notat vedr. "Nøgletal for offentlige tilskud til regional og kommunal buskørsel".
  • Bilag 2 - Notat vedr. "Revurdering af de regionale principper for busbetjening, høringssvar".

  Fra Sydtrafik:

  • Høringssvar vedr. de regionale fordelingskriterier.
  • Høringssvar vedr. regionale principper.
  • Bilag til høringssvar vedr. regionale principper for busbetjening.
  fold dette punkt ind Indstilling

  Til orientering.

  fold dette punkt ind Beslutning i Udvalget for Regional Udvikling den 21-05-2012

  Til orientering.

  fold dette punkt ind Bilag

  Sagsnr. 09/2772
  3. Region Syddanmarks bidrag til Sønderborg som Europæisk Kulturhovedstad 2017
  fold dette punkt ind Resume

  Sønderborg kandiderer til Europæisk Kulturhovedstad 2017. Sønderborg afleverer sin endelige ansøgning om titlen i juni 2012, og den forudsættes, at indeholde et samlet budget for gennemførelsen af initiativet samt en finansieringsplan. Det foreslås, at regionen tilkendegiver at være indstillet på, at bidrage med medfinansiering på op til 35 mio. kr. af regionens udviklingsmidler i perioden 2012-2018 på baggrund af konkrete ansøgninger.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  Danmark er i 2017 værtsland for initiativet ”Europæisk Kulturhovedstad”, hvilket betyder at en dansk by skal tildeles denne titel. Sønderborg og Aarhus kandiderer til titlen.

  Sønderborgs kandidatur har et regionalt og grænseoverskridende perspektiv, og foregår i et forpligtende samarbejde mellem de fire sønderjyske kommuner, Flensborg samt kredsene Schleswig-Flensburg og Nordfriesland.

  Initiativet har stort potentiale for at skabe udvikling ikke alene i Sønderborg, men i hele Region Syddanmark. Samtidig kan kandidaturets grænseoverskridende perspektiv understøtte regionens satsning på det dansk-tyske samarbejde. Derfor har regionsrådet besluttet, at bakke op om Sønderborgs kandidatur, i første omgang ved at stille en rammebevilling på 2 mio. kr. til rådighed for kandidaturet.

  Kandidaturerne fra hhv. Sønderborg og Aarhus blev, i efteråret 2011 vurderet af en jury sammensat af europæiske og danske medlemmer i en prækvalifikationsrunde. Begge byer gik videre og afleverer en uddybende ansøgning den 15. juni 2012. Repræsentanter for juryen forventes at besøge de to kandidatbyer den 22.-23. august 2012, hvorefter der falder en afgørelse den 24. august 2012.

  Som del af ansøgningen, skal Sønderborg fremlægge et samlet budget samt en finansieringsplan for gennemførelsen af initiativet, hvis de vinder titlen. Sønderborg har fremlagt et samlet budget på ca. 400 mio. kr., hvoraf Region Syddanmark er forudset at bidrage med 9%, svarende til 35 mio. kr. En fordelingsnøgle over den samlede finansiering fremgår af det vedlagte bilag.

  På den baggrund foreslås det, at regionsrådet tilkendegiver, at regionen i perioden 2012-2018 er indstillet på at anvende op til 35 mio. kr. på projekter, der understøtter kulturhovedstadsinitiativet. Ansøgninger om medfinansiering fra Region Syddanmark, vil blive behandlet løbende i regionsrådet på baggrund af konkrete ansøgninger i henhold til regionens gældende strategier og politikker.

  I beløbet indgår desuden 1 mio. kr., som regionsrådet har afsat til initiativer vedr. markeringen af 150-året for Slaget ved Dybbøl i 2014 samt evt. yderligere midler, der måtte blive anvendt til formålet, da markeringen i 2014 vil fungere som forberedelse og optakt til kulturhovedstadsåret i 2017.

  fold dette punkt ind Indstilling

  Det indstilles, at Udvalget for Regional Udvikling anbefaler regionsrådet:

  At Region Syddanmark indgår en partnerskabsaftale med Sønderborg Kommune, hvor man tilkendegiver sin støtte til Sønderborgs kandidatur til Kulturhovedstad 2017 samt tilkendegiver,

  at Region Syddanmark på grundlag af konkrete ansøgninger er indstillet på, at anvende i alt op til 35 mio. kr. i årene 2012-2018 til projekter mv. i relation til Sønderborg 2017-satsningen.

  fold dette punkt ind Beslutning i Udvalget for Regional Udvikling den 21-05-2012

  Indstillingen anbefales over for regionsrådet.

  fold dette punkt ind Bilag

  Sagsnr. 12/9861
  4. Syddanmark som Science Region
  fold dette punkt ind Resume

  Visionen om at udvikle Syddanmark som Science Region, blev besluttet af regionsrådet i september 2009. Der er siden da igangsat en række initiativer for at realisere målsætningen – herunder arbejdet hvor regionen i samarbejde med 16 kommuner arbejder på at udvikle kommunale science strategier. Resultatet af arbejdet og strategierne præsenteres på et afslutningsseminar den 6. december 2012, hvor udvalget inviteres til at deltage.

  Kommunerne er interesserede i at fortsætte samarbejdet med regionen fremadrettet, og efterspørger en model for det fremadrettede arbejde.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  Regionsrådet besluttede i 2009, at Syddanmark skal udvikles til en Science Region med følgende mål:

  • At regionen på sigt kan skabe og tiltrække vækstvirksomheder indenfor natur, teknik og sundhed.
  • At virksomhederne i Region Syddanmark, har adgang til arbejdskraft med de relevante naturfaglige kompetencer for derigennem, at sikre en langsigtet bæredygtig udvikling i virksomhederne.
  • At befolkningen i Region Syddanmark har en almen dannelse indenfor, samt kendskab til naturvidenskab og dermed viden til at kunne tage stilling til den samfundsmæssige og teknologiske udvikling.

  Som led i udviklingen af Science Regionen, har regionsrådet støttet en række projekter med midler fra uddannelsespuljen, som med hver sin indgangsvinkel skal udvikle undervisningen inden for sciencefagene i såvel grundskole som på ungdomsuddannelserne. Der er vedlagt et kort resumé af projekterne som bilag.

  Det er vigtigt, at indsatsen fanger de unge tidligt – dvs. allerede i folkeskolen. Det er her interessen skabes, og grundlaget for de fremtidige uddannelsesvalg modnes. Derfor har regionen inviteret de 22 kommuner til et samarbejde om at udvikle kommunale science strategier, så fokus på science området bliver en integreret del af undervisningen i grundskolerne.

  Det tilbud har 16 ud af de 22 kommuner takket ja til, og disse har siden september 2011 i samarbejde med regionen, Dansk Naturvidenskabsformidling og det regionale NTS center (Det nationale center for undervisning i natur, teknik og sundhed), deltaget i et udviklingsarbejde, der løber ind til udgangen af 2012.

  Onsdag den 18. april 2012 blev der afholdt et midtvejsseminar, hvor kommunale politikere og embedsfolk diskuterede initiativer, som kan løftes i fællesskab og i samarbejde med regionen.

  Kommunerne udtrykte stor interesse for at samarbejde med regionen om, at udvikle Syddanmark som en Science Region, og gerne med regionen som central og koordinerende enhed. Der er et behov for, at kommuner og region i fællesskab arbejder videre med implementeringen af science strategierne – også efter processen med udviklingen af kommunerne til sciencekommuner er afsluttet ved udgangen af 2012.

  Administrationen foreslår, at der arbejdes med at udvikle en organisering, der sikrer, at der også fra 2013 arbejdes på at forankre Science Regionen som et permanent tiltag i hele regionen, herunder i alle kommuner.

  Resultaterne af arbejdet med science strategierne præsenteres på et afslutningsseminar den 6. december 2012 fra ca. kl. 10.00 til 15.00, hvor udvalgets medlemmer inviteres til at deltage sammen med de kommunale politikere.

  fold dette punkt ind Indstilling

  Det indstilles:

  At udvalget drøfter forslaget om, at sikre den fremadrettede organisering af samarbejdet med kommunerne om de kommunale sciencestrategier.

  fold dette punkt ind Beslutning i Udvalget for Regional Udvikling den 21-05-2012

  Udsættes til næste møde.

  fold dette punkt ind Bilag

  Sagsnr. 11/14421
  5. Orientering om status på det dansk-tyske INTERREG 5A-samarbejde
  fold dette punkt ind Resume

  Der vil blive givet en status på de drøftelser og aktiviteter vedrørende et INTERREG 5A-samarbejde i perioden 2014-2020, som inden for det eksisterende politiske mandat har været og er planlagt gennemført på administrativt niveau mellem Region Syddanmark, Region Sjælland, Delstatsregeringen Slesvig-Holsten og de tyske parter i de nuværende INTERREG 4A-programmer.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  Regionsrådet har flere gange behandlet det dansk-tyske samarbejde, senest da Årsplanen 2011-2012 for Region Syddanmarks partnerskabsaftale med Delstaten Slesvig-Holsten blev godkendt den 22. august 2011. Ifølge partnerskabsaftalen, arbejdes der frem imod ét fælles INTERREG 5A-program, der baserer sig på grænseoverskridende erhvervsmæssige styrkepositioner og giver mulighed for at støtte det mellemfolkelige, kulturelle samarbejde ved landegrænsen. Dette udgør det politiske mandat for det videre arbejde på administrativt niveau.

  I udvalget for Regional Udvikling, har INTERREG 5A-samarbejdet været tematiseret ved flere lejligheder, herunder på et fælles møde med Internationalt Udvalg fra Region Sjælland den 15. december 2011.

  Inden for rammerne af ovenstående politiske mandat har Region Syddanmark medvirket i en arbejdsgruppe, der har udarbejdet scenarier for et fremtidigt dansk-tysk INTERREG 5A-samarbejde. Fordele og ulemper ved disse scenarier er senere blevet undersøgt i en konsulentanalyse, der af indholdsmæssige, organisatoriske og finansielle årsager anbefaler et samarbejde, der foregår inden for ét stort fælles program (modificeret model 2c), hvor prioriteter og temaer baserer sig på både fælles og regionale styrker/prioriterede områder, og hvor budgettet afspejler dette.

  Den 25. april 2012 var Region Syddanmark og Region Sjælland værter for et møde med repræsentanter for Delstatsregeringen Slesvig-Holsten samt de finansielt deltagende tyske parter i de nuværende INTERREG 4A-programmer. Her var der enighed om at arbejde frem i mod et program, der baserer sig på fokuserede vækstfremmende aktiviteter samt ligger i tråd med EU’s 2020-strategi og forslag til prioriteter for perioden 2014-2020. Endvidere var der fokus på at reservere midler til mellemfolkelige projekter inden for kultur og integration.

  Med henblik på at sikre en hurtig programstart efter 1. januar 2014 var man ydermere enige om at sættes turbo på programmeringsprocessen og iværksætte følgende tiltag:

  • Det indstilles til de 2 nuværende INTERREG 4A-udvalg, at de på deres respektive møder i maj og juni 2012 afsætter midler til en obligatorisk, men slank ex-ante-analyse.

  • Som overordnet ansvarlig for en effektiv programmeringsproces, til udarbejdelse af en hensigtsmæssig organisationsstruktur i det fremtidige program og til sikring af involvering af det politiske niveau, nedsættes der en smal styregruppe bestående af 6 medlemmer. På tysk side deltager højtstående repræsentanter for Delstaten Schleswig-Holstein, Kreis Plön, Landeshauptstadt Kiel og Kreis Nordfriesland. På dansk side deltager udviklingsdirektørerne for hhv. Region Syddanmark og Region Sjælland.

  • Til at servicere styregruppen og forestå det konkrete programmeringsarbejde videreføres den allerede nedsatte arbejdsgruppe, der består af administrative repræsentanter for de finansielt medvirkende parter i de nuværende INTERREG 4A-programmer samt Delstatsregeringen. Efter behov kan gruppen udvides på dansk side. Ligeledes nedsættes der et ”sekretariat” bestående af 3 repræsentanter fra hhv. Delstatsregeringen, Region Sjælland og Region Syddanmark.  
  fold dette punkt ind Indstilling

  Til orientering.

  fold dette punkt ind Beslutning i Udvalget for Regional Udvikling den 21-05-2012

  Til orientering.


  Sagsnr. 08/3906
  6. Afslutning af uddannelsesprojektet: Biotek
  fold dette punkt ind Resume

  Regionsrådet har siden 2008 bevilget støtte til uddannelsesprojekter fra Region Syddanmarks uddannelsespulje. Projektet Udvikling af en biotekstudieretning i gymnasiet er nu afsluttet, og regionsrådet orienteres om projektets resultat.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  Regionsrådet bevilgede i 2008 et tilskud på 7,5 mio. kr. fra uddannelsespuljen til projektet Udvikling af en biotekstudieretning i gymnasiet. Ansøger var Sct. Knuds Gymnasium og samarbejdsparterne var blandt andet ca. 20 gymnasier, 3 fakulteter på SDU og en række virksomheder i Syddanmark.

  Formålet med projektet var, at udvikle en bioteknologisk studieretning på gymnasierne med henblik på, at udbrede interessen for de naturvidenskabelige fag og dermed øge antallet af de unge, 1) som søger ind på de naturvidenskabelige fagretninger i gymnasiet, og 2) som senere vælger de naturvidenskabelige uddannelser. Derudover skulle der udvikles undervisningsmateriale, Biotek 12 cases om miljø og teknologisk udvikling (Biotek 1) og Biotek 2 – Anvendt bioteknologi.

  Evaluering af projektet viser, at der i 2011 er oprettet en bioteknologisk studieretning på 21 gymnasier i Syddanmark. Søgningen har været støt stigende i løbet af projektet fra 30 elever i 2009, til 348 elever i 2010, og til 472 elever i 2011.

  Oprettelsen af den bioteknologiske studieretning har betydet, at andelen af elever på en studieretning, der giver adgang til de naturvidenskabelige og tekniske uddannelser på universiteterne, er steget. Helt konkret er andelen steget fra 25,8% i 2008 til 30,6% i 2011.

  Region Syddanmark har en vision om at være en Science Region med en målsætning om, at 20% flere skal vælge naturvidenskabelig, tekniske eller sundhedsfaglige uddannelser. Projektet bidrager til at nå denne målsætning.

  fold dette punkt ind Indstilling

  Til orientering.

  fold dette punkt ind Beslutning i Udvalget for Regional Udvikling den 21-05-2012

  Til orientering.

  fold dette punkt ind Bilag

  Sagsnr. 12/7940
  7. Status på Syddansk Turisme og etablering af Visit Syddanmark
  fold dette punkt ind Resume

  På mødet den 8. december 2011 besluttede Vækstforum, at Formandskabet skal overvåge afviklingen af Syddansk Turisme, og at Vækstforum løbende orienteres om status på processen.

  Den 27. april 2012 havde Region Syddanmark møde om etablering af Foreningen Visit Syddanmark i Odense. På mødet blev det konkluderet, at der ikke er opbakning til at stifte Foreningen VisitSyddanmark, men at der er opbakning til fortsat at samarbejde på regionalt niveau om erhvervsturisme i regi af Inspiring Denmark. Afviklingen af Syddansk Turisme fortsættes som tidligere besluttet.

  Administrationen indstiller til formandsskabet den 4. juni 2012 vedr. den fremtidige organisering af turismen i Syddanmark:

  • At der etableres et koordinationsudvalg.
  • At Fonden Syddansk Turisme bibeholdes med Inspiring Denmark som eneste aktivitet.
  • At Fonden skifter navn til Fonden Inspiring Denmark. 
  • At Foreningen til markedsføring af turismen i Region Syddanmark fortsætter.
  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  Etablering af ny forening Visit Syddanmark

  I forbindelse med etableringen af Foreningen VisitSyddanmark er der blevet afholdt to møder. Der har ikke kunnet skabes opbakning til stiftelse af foreningen. På det 2. møde om etablering af VisitSyddanmark deltog repræsentanter fra Region Syddanmark, DI, DE, HORESTA, UdviklingFyn, Destination Legoland/Billund Resort, Destination Sønderjylland og Syddansk Turisme. KKR, SVUF (Sydvestjysk Udviklingsforum), URS (Udviklingsråd Sønderjylland) og Trekantområdet havde meddelt, at de ikke deltog. VisitDenmark havde meldt afbud.  

  KKR, SVUF og Trekantområdet ville ikke stifte og Udvikling Fyn, ville kun, hvis de andre ville. Det blev derfor konkluderet, at der ikke er opbakning til at stifte Foreningen VisitSyddanmark, men at der er opbakning til fortsat at samarbejde på regionalt niveau om erhvervsturisme i regi af Inspiring Denmark. Afviklingen af Syddansk Turisme fortsættes som tidligere besluttet.

  Administrationen indstiller nedenstående forslag til formandsskabsmødet den 4. juni 2012 om den fremtidige organisering af turismen i Syddanmark.

  Forslag til fremtidig organisering af turismen i Syddanmark

  1 . Koordinationsudvalg

  Der etableres et koordineringsudvalg bestående af repræsentanter fra destinationerne, erhvervsorganisationerne, regionen og VisitDenmark, som mødes ca. 2-4 gange årligt. Udvalget får ikke bevilliget penge, men bruges til at koordinere aktiviteter, igangsætte analyser og udveksle erfaringer på turismeområdet, herunder at drøfte og foreslå initiativer der kan fremme turismeindsatsen. Region Syddanmark bliver sekretariat for koordinationsudvalget jf. bilag

  2.  Inspiring Denmark

  Inspiring Denmark er allerede juridisk placeret i den eksisterende fond, Syddansk Turisme. Det forslås, at fonden bibeholdes, med Inspiring Denmark som eneste aktivitet. Der foretages en revision af vedtægterne, så det passer med det fremtidige sigte for Inspiring Denmark. Inspiring Denmark skal i fremtiden varetage følgende opgaver:

  • Tiltrække internationale erhvervsturister til regionen.
  • Videreføre markedsføringstiltag indenfor erhvervsturismen.
  • Vejlede og sparre med aktører om udvikling og innovation inden for erhvervsturismen.

  Inspiring Denmark er i dag finansieret med i alt 12,7 mio. kr. i 2010-2012:

  • Vækstforum (EU + REM) 9,5 mio. kr.
  • Nationale midler (MeetDenmark) 1,1 mio. kr.
  • Kommuner 1,5 mio. kr.
  • Privat medfinansiering fra hoteller, konferencecentre og øvrige (2011-2012) 0,6 mio. kr.

  Herudover betaler hoteller, konferencecentre og øvrige i alt 4,3 mio. kr. i 2011-2013 til markedsføring i Danmark.

  Forslag til fremtidig finansiering:

  • Det foreslås, at Inspiring Denmark modtager 2 mio.kr. årligt i basisbevilling i 3 år 2012-2014 fra Vækstforum. Vækstforum skriver resultatkontrakt med Inspiring Denmark om leverancer.
  • Vækstforum bevilger midler gennem ansøgte projekter. En ansøgning er under udarbejdelse. Ansøgningen forventes behandlet på Vækstforums septembermøde 2012.
  • Nationale erhvervsturismemidler (f.eks. MeetDenmark).
  • Kommuner.
  • Privat medfinansiering (hoteller, konferencecentre og øvrige).

  Da det teknisk og økonomisk er mest fordelagtigt, bevares Inspiring Denmark i den eksisterende fond, Syddansk Turisme, som i dag er tilsagnsmodtageren. Fonden bevares, men vedtægter revideres, så det fremgår, at fonden i fremtiden udelukkende varetager opgaver indenfor erhvervsturisme.

  3.  Foreningen til markedsføring af turismen i Region Syddanmark

  Foreningen til markedsføring af turismen i Region Syddanmark kører videre som tiltænkt, dog med forslaget om, at foreningen i fremtiden indarbejder de markedsføringsopgaver, som skulle have været varetaget i VisitSyddanmark.

  Afvikling af Syddansk Turisme

  Afviklingen af opgaver i Syddansk Turisme fortsættes. Status er:

  • Der er indgået endelig aftale med Vejle Kommune om overtagelse af projektet Leg og Læring.
  • Der er løbende dialog med Tietgenskolen om forberedelse af deres overtagelse af projektet Oplevelsernes Academy. En aftale forventes på plads før sommerferien 2012.
  • Coast Alive er i den afsluttende fase og udløber ved årets udgang 2012.
  • Aktiviteterne i Inspiring Denmark fortsætter.
  • Der er aflagt årsregnskab for 2011 med negativt resultat på – 1.460.957 kr., og revisor tager forbehold for fortsat drift på grund af manglende finansiering ved årsregnskabets aflæggelse. Der er udarbejdet perioderegnskab for jan-april inkl. og budget for 2012 jf. bilag. Underskuddet var forventet og skyldes primært forpligtelser ifm. lukning og overdragelse af opgaver og flytning af organisationen. Underskuddet dækkes af Vækstforums bevilling til lukning på 2,6 mio.kr. 

   

  fold dette punkt ind Indstilling

  Til orientering.

  fold dette punkt ind Beslutning i Udvalget for Regional Udvikling den 21-05-2012

  Udsættes til næste møde.

  fold dette punkt ind Bilag

  Sagsnr. 12/7985
  8. Opfølgning på ligestillingsarbejdet
  fold dette punkt ind Resume

  Regionsrådet besluttede på mødet den 27. februar 2012, hvilke af de af ligestillingsarbejdsgruppen foreslåede initiativer, der skal prioriteres. Udvalget for Regional Udvikling blev anmodet om, at der sker en opprioritering af indsatsen for at sikre busruter til elever på uddannelsesinstitutioner i forbindelse med en kommende revision af principperne for regionale busser.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  Udvalget for Regional Udvikling er anmodet af regionsrådet om, at der sker en opprioritering af indsatsen for, at sikre busruter til elever på uddannelsesinstitutioner i forbindelse med en kommende revision af principperne for regionale busser. Det sker i forlængelse af regionsrådets arbejdsgruppe vedr. ligestillings afrapportering til regionsrådet.

  Følgende aktiviteter er igangsat eller vil blive igangsat, der understøtter dette:

  I forbindelse med den kommende revision af principperne for de regionale busser, vil hensynet til uddannelsesinstitutionerne have en betydelig vægt, idet den kollektive trafik ønskes tilrettelagt, så den især sikrer børn og unges adgang til uddannelsesinstitutioner. Dermed støtter den bl.a. op om målet om, at 95% af de unge tager en ungdomsuddannelse.

  Endvidere har regionsrådet i sin Handlingsplan for Syddansk Uddannelsesaftale og i sin Uddannelsesstrategi, fokus på afstanden til en ungdomsuddannelse som en af de centrale udfordringer, der skal løses for at sikre, at flere gennemfører en ungdomsuddannelse. Udover at sikre bedst mulig offentlig transport, kan udfordringen blandt andet løses ved at arbejde med kostskoler/kollegiemiljøer.

  Administrationen har desuden anmodet styregruppen for Syddansk Uddannelsesaftale om, at arbejde for flere tilbud om fjernundervisning med udgangspunkt i ny teknologi, således at unge bosiddende i udkantsområderne har lettere adgang til uddannelse end i dag. Problemstillingen vil blive drøftet på det kommende møde i styregruppen for Syddansk Uddannelsesaftale.
  fold dette punkt ind Indstilling

  Til orientering.

  fold dette punkt ind Beslutning i Udvalget for Regional Udvikling den 21-05-2012

  Til orientering.

  På et af de kommende møder drøftes, hvorledes der kan sikres elever god adgang til uddannelser, herunder i form af alternative undervisningstilbud, kollegier og busruter til uddannelsesinstitutioner. Endvidere drøftes Ligestillingsudvalgets anbefalinger til, hvorledes ligestilling kan fremmes.


  Sagsnr. 12/8665
  9. Etablering af en forening til tiltrækning og fastholdelse af talent
  fold dette punkt ind Resume

  Den 23. april 2012 var der en temadrøftelse i regionsrådet om talent. Konklusionen fra drøftelserne var et ønske om at undersøge mulighederne for at danne en paraplyorganisation, der kan samle de mange aktører på området. Der er derfor foretaget en analyse, der samstemmende viser et ønske fra virksomheder og kommuner, om at regionen samler alle aktører om en samlet indsats. Det foreslås derfor at danne en forening med det formål, at sikre de optimale rammer til tiltrækning og fastholdelse af højtuddannet arbejdskraft for syddanske virksomheder.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  Baggrund:

   

  Den 23. april 2012 var der en temadrøftelse i regionsrådet om talent. Konklusionen fra drøftelserne, var et ønske om at undersøge mulighederne for at danne en paraplyorganisation, der kan samle de mange aktører på området.

  Dette er blevet undersøgt via interview med en række virksomheder og kommuner, som entydigt peger på, at der er brug for et regionalt initiativ med henblik på at få samlet og koordineret indsatserne.

  Analysen peger på 3 overordnede udfordringer for det syddanske område:

  • Formidling af attraktive jobmuligheder og det gode liv i Syddanmark.
  • At styrke virksomhedernes vilje og evne til at tiltrække og rekruttere den nødvendige arbejdskraft fra både ind- og udland.
  • At højne den oplevede livskvalitet for tilflyttere fra ind- og udland.

  Der er en lang række aktører på området og en række isolerede tiltag, men der mangler strategisk retning og sammenhæng. Det foreslås derfor, at danne en forening der kan samle alle de centrale aktører på området om en fælles koordineret indsats.

  Formålene med foreningen vil være:

   

  At samle alle relevante aktører om en fælles indsats for at sikre ejerskab, koordinering og øget effekt. At sikre de optimale rammer til tiltrækning og fastholdelse af højtuddannet arbejdskraft for syddanske virksomheder, gennem udnyttelse af eksisterende kræfter lokalt, nationalt og internationalt og via etablering af bedste praksis.

  Forslag til emner/aktiviteter som foreningen kan tage initiativ til: 

  • at bedste praksis inden for sociale netværk, ægtefællejob, internationale skoler og én indgang til kontakt med offentlige myndigheder, omsættes til handling og implementeres i hele det syddanske område.
  • at etablere et effektivt netværk mellem nøgleaktører, der både udveksler erfaringer med implementering af ”bedste praksis” og desuden har opmærksomheden rettet mod behovet for at udvikle og igangsætte ”næste praksis”.
  • at gennemføre en målrettet kommunikationsindsats så det syddanske område over for omverdenen kommunikeres og markedsføres i fællesskab som et område med attraktive job-, udviklings- og karrieremuligheder – og hvor den generelle attitude overfor tilflyttere påvirkes.
  • at skabe fokuseret opmærksomhed på udfordringerne, således at aktiviteterne understøtter det, der efterspørges fra både virksomheder og politisk side (kommunalt, regionalt og nationalt).

  Eksempler på relevante medlemmer af foreningen

  Invest in Denmark, Work in Denmark, regionen, sygehuse, virksomheder, klynger, kommuner, IDA, erhvervsorganisationer, uddannelsesinstitutioner m.fl.

  Næste skridt

  Regionsrådet har afsat 5 mio. kr. på budgettet i 2012, som foreslås øremærket til foreningens aktiviteter. Forslaget om at danne en forening og igangsætte aktiviteter vil blive forelagt til principgodkendelse af Vækstforum 19. juni og regionsrådet 25. juni 2012, samt til endelig godkendelse og bevilling af midler i september 2012.

  fold dette punkt ind Indstilling

  Til orientering.

  fold dette punkt ind Beslutning i Udvalget for Regional Udvikling den 21-05-2012

  Til orientering.


  Sagsnr. 12/96
  10. Eventuelt
  fold dette punkt ind Resume
  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
  fold dette punkt ind Indstilling
  fold dette punkt ind Beslutning i Udvalget for Regional Udvikling den 21-05-2012

  Intet.


  Sagsnr. 12/96
  11. Næste møde
  fold dette punkt ind Resume

  Næste møde er mandag den 18. juni 2012 kl.15.00 på Billund Museum.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
  fold dette punkt ind Indstilling

  Til orientering.

  fold dette punkt ind Beslutning i Udvalget for Regional Udvikling den 21-05-2012

  Næste møde er mandag den 18. juni 2012 kl. 15.00 på Billund Museum i Grindsted.


  Siden er sidst opdateret 24-05-2012
  Kontakt Region Syddanmark

  Region Syddanmark | Tlf: 76 63 10 00 | CVR nr. 29190909 | Skriv til Regionen | Om hjemmesiden | Sitemap | Tilgængelighedserklæring