Gå til indhold
Forsiden | Kontakt | Ledige job | For ansatte | Presse og nyheder | Web-TV | Besuchen Sie unsere deutsche Website Visit our English website |
Region Syddanmark logo, link til forsiden

Region SyddanmarkpilPolitikpilDagsordner og referaterpilReferater 2012pilUdvalget vedr. kvalitet, prioritering og sundhedsplanpilUdvalget vedr. kvalitet, prioritering og sundhedsplan - Referat - 22. maj 2012

Udvalget vedr. kvalitet, prioritering og sundhedsplan - Referat - 22. maj 2012

Mødedato
22-05-2012 kl. 14:00 - 16:00
 
Mødested
Sygehus Lillebælt, Vejle
mødelokale 1 i Administrationsbygningen,
Kabbeltoft 25
 7100 Vejle
 
Deltagere
 
  • Poul-Erik Svendsen (A)
  • Kristian Grønbæk Andersen (B)
  • Karsten Uno Petersen (A)
  • Pierre Topaz (A)
  • John Hyrup Jensen (U)
  • Thyge Nielsen (V)
  • Ingeborg Moritz Hansen (V)
  • Susanne Linnet (V)
  • Jørgen Pless (L)
  • John Lohff (C)
  • Thies Mathiasen (O)

  • Afbud
     
  • John Hyrup Jensen (U)

  •  

    Luk alle punkter Referat
     

    1. Præsentation af arbejdet med patientsikkerhed, patientsikkert sygehus og kontaktpersonordningen
    2. Tema: patient- og pårørende inddragelse, PaRIS
    3. Ny udrednings- og behandlingsgaranti
    4. Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser 2011
    5. Status vedr. regionens kvalitetsmål
    6. Mødeplan 2012
    7. Meddelelser
    8. Eventuelt


    Sagsnr. 11/32645
    1. Præsentation af arbejdet med patientsikkerhed, patientsikkert sygehus og kontaktpersonordningen
    fold dette punkt ind Resume
     

    Sygehus Lillebælt giver en præsentation af arbejdet med patientsikkert sygehus og kontaktpersonordningen.

    fold dette punkt ind Sagsfremstilling
     
    • Kl. 14.00 Velkommen til Vejle Sygehus –en del af Sygehus Lillebælt (SLB) v/administrerende sygehusdirektør Niels Nørgaard Pedersen, Direktionen.
    • Kl. 14.05 Patientsikkert Sygehus på SLB – én strategisk beslutning v/lægelig direktør Dorthe Crüger.
    • Kl. 14.20 Kontaktpersonordningen på Organkirurgisk afdeling v/afdelingsledelsen.
    • Kl. 14.30 Ordinært udvalgsmøde.
    fold dette punkt ind Indstilling
     

    Til orientering og evt. drøftelse.

    fold dette punkt ind Beslutning i Udvalget vedr. kvalitet, prioritering og sundhedsplan den 22-05-2012
     

    Adm. sygehusdirektør Niels Nørgaard Pedersen bød velkommen og præsenterede Vejle Sygehus, herunder Vejle Sygehus som specialsygehus med en overvejende elektiv profil.

    Lægelig direktør Dorthe Crüger orienterede om arbejdet med patientsikkert sygehus på Sygehus Lillebælt, med udgangspunkt i at gøre det rigtige for den enkelte patient.

    Drøftedes, herunder indberetning af utilsigtede hændelser mv.

    Afdelingsledelsen ved organkirurgisk afdeling orienterede om erfaringer og arbejdet med kontaktpersonordning på mammacentret.

    Drøftedes, herunder patientens oplevelse af kontaktperson, kommunikationskursus, informationsindsats mv.


    Sagsnr. 12/2483
    2. Tema: patient- og pårørende inddragelse, PaRIS
    fold dette punkt ind Resume
     

    Som inspiration til udvalgets videre temadrøftelse om patient- og pårørendeinddragelse holder udviklingskonsulent Mette Mollerup, Afdelingen for Kvalitet og Forskning oplæg om det gennemførte projekt PaRIS.

    fold dette punkt ind Sagsfremstilling
     

    Udvalget vedr. kvalitet, prioritering og sundhedsplan skal i løbet af 2012/13 udarbejde udkast til sundhedsplan til regionsrådets vedtagelse.

    Der er lagt op til, at udvalget med afsæt i Region Syddanmarks vision vælger 2-3 overordnede temaer, som i sundhedsplanen illustreres ved eksempler på konkrete planer.

    Patient- og pårørendeinddragelse foreslås i sundhedsplanen som generelt tema, der understøtter visionen: Du tager ansvar for din sundhed. Sammen tager vi hånd om din sygdom.

    Der er i efteråret 2012 også planlagt temadrøftelse om patientinddragelse i regionsrådet herunder diskussion af, hvilke initiativer Region Syddanmark skal sætte i gang, og hvilke initiativer der skal prioriteres højst.

    Mette Mollerup, Afdelingen for Kvalitet og Forskning, holder oplæg om det - på Odense Universitetshospital - gennemførte projekt PaRIS, som har anvendt brugerdrevne innovationsmetoder og har haft fokus på det sammenhængende patientforløb.

    fold dette punkt ind Indstilling
     

    Til drøftelse.

    fold dette punkt ind Beslutning i Udvalget vedr. kvalitet, prioritering og sundhedsplan den 22-05-2012
     

    Mette Mollerup præsenterede oplæg vedr. inddragelse af patienterne (og pårørende) - erfaringer fra projekt PaRIS.

    Link til materialet omkring PaRIS findes på OUH´s hjemmeside: http://www.ouh.dk/dwn162803.pdf

    Drøftedes, herunder bl.a. anvendelse af patienternes viden i elektroniske medier, patientens optagethed af mikrouniverser, sammehæng til sundhedsvisionen, anvendelse af erfaringer mv.
    PaRIS-projektet viser rigtig mange budskaber, som bør indtænkes i det videre arbejde.

    Udvalgets refleksioner indgår i det videre arbejde med den kommende sundhedsplan.

    fold dette punkt ind Bilag
     

    Sagsnr. 12/9951
    3. Ny udrednings- og behandlingsgaranti
    fold dette punkt ind Resume
     

    Regeringen vil indføre en ny udrednings- og behandlingsgaranti, der sikrer alle patienter en hurtig afklaring af deres sygdomssituation, og sikrer at alvorlig sygdom bliver behandlet hurtigere end mindre alvorlig sygdom.

    fold dette punkt ind Sagsfremstilling
     

    I hovedtræk lægges der i den nye udrednings- og behandlingsgaranti op til:

    Udredningsgaranti

    Alle patienter gives som hovedregel ret til at blive afklaret indenfor 4 uger. Hvis det ikke er lægefagligt muligt at stille en hurtig diagnose, får patienten ret til - indenfor de 4 uger - at få en plan for det videre udredningsforløb.

    Behandlingsgaranti og udvidet frit sygehusvalg

    Hvis der er indikation for behandling, skal de mest syge behandles først. De alvorligt syge skal højst vente 4 uger og mindre alvorligt syge højst 8 uger.

    Hvis regionen ikke kan tilbyde behandling indenfor fristerne (4 hhv. 8 uger), kan patienten vælge behandling på privathospital betalt af det offentlige (Det Udvidede Frie sygehusvalg).

    Regeringen vil nu drøfte med Danske Regioner, hvordan modellen kan indfases hurtigst muligt.

    Danske Regioner ønsker også en dialog vedrørende modellens praktiske udformning, herunder afklaring af hvilke hensyn der kan begrunde en særlig hurtig behandling, f.eks. defineret i visitationsretningslinjer og evt. en vejledning fra Sundhedsstyrelsen.

    fold dette punkt ind Indstilling
     

    Til orientering og evt. drøftelse.

    fold dette punkt ind Beslutning i Udvalget vedr. kvalitet, prioritering og sundhedsplan den 22-05-2012
     

    Orienteredes og drøftedes, herunder overvejelser om hvordan sygehusene skal gribe opgaven an.
    Sygehusene er begyndt forberedelse til indførelse af ny garanti, forventeligt 1. januar 2013.

    fold dette punkt ind Bilag
     

    Sagsnr. 12/10067
    4. Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser 2011
    fold dette punkt ind Resume
     

    En landsdækkende spørgeskemaundersøgelse har netop leveret nye resultater, der på landsplan, for hver region og hvert sygehus viser patienternes tilfredshed med deres besøg på sygehuset.

    fold dette punkt ind Sagsfremstilling
     

    Region Syddanmark beder hvert år et tilfældigt udvalg af sygehusenes indlagte og ambulante patienter om at besvare et spørgeskema omhandlende den patientoplevede kvalitet. Ved hjælp af patienternes feedback kan regionen følge udviklingen i patienternes vurderinger af sygehusene og få input til arbejdet med kvalitetsforbedringer.

    Lignende undersøgelser gennemføres i landets øvrige regioner. Tilsammen betegnes undersøgelserne som den ’Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser’ (LUP). Den gennemføres på vegne af de 5 regioner efter aftale med Danske Regioner og Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse. Undersøgelsen har netop leveret nye resultater.

    En stor del af undersøgelsens spørgsmål stilles på samtlige sygehuse. I disse tilfælde leverer undersøgelsen et samlet resultat for hele Danmark. Dette landsgennemsnit kan regionerne og sygehusene måle sig op imod og derved placere sige enten over landsgennemsnittet (O), på landsgennemsnittet (G) eller under landsgennemsnittet (U).

    Ligeledes sammenlignes regionernes hhv. sygehusenes resultater for 2011 med de tilsvarende resultater fra den seneste måling i 2010. I disse tilfælde vil det fremgå, om regionen hhv. sygehuset leverer en statistisk sikker fremgang (grøn pil op), uændret niveau (sort pil frem) eller tilbagegang (rød pil ned) på et givet spørgsmål.

    Undersøgelsens spørgsmål omhandler temaer såsom ’modtagelsen’, ’personale’, ’undersøgelse/behandlingsforløb’, ’information’ og ’samlet indtryk’. Et spørgsmål, der typisk tillægges stor vægt er spørgsmålet omhandlende patienternes samlede indtryk af deres sygehusbesøg. I Region Syddanmark indgår dette feks. som ét af regionens fastsatte kvalitetsmål og er dermed i fokus.

    I bilaget til dette dagsordenspunkt præsenteres udvalgte og sammenfattede resultater af relevans for Region Syddanmark. På www.patientoplevelser.dk kan der findes yderligere resultater for regioner, sygehuse mm.

    fold dette punkt ind Indstilling
     

    Til orientering og evt. drøftelse.

    fold dette punkt ind Beslutning i Udvalget vedr. kvalitet, prioritering og sundhedsplan den 22-05-2012
     

    Orienteredes.

    fold dette punkt ind Bilag
     

    Sagsnr. 11/32645
    5. Status vedr. regionens kvalitetsmål
    fold dette punkt ind Resume
      Udvalget vedr. kvalitet, prioritering og sundhedsplan orienteres løbende om den aktuelle status på Region Syddanmarks kvalitetsmål på sygehusområdet, hvilket er godkendt af regionsrådet.
    fold dette punkt ind Sagsfremstilling
     

    De kvalitetsmål for det somatiske sygehusvæsen i Region Syddanmark, som regionsrådet har godkendt, imødekommer såvel regionale som nationale krav til kvalitetsudvikling i sundhedsvæsenet. Kvalitetsmålene, der har det gode resultat for patienten som endeligt mål, indgår som en del af fundamentet for styringsmodellen for sygehusene i Region Syddanmark og understøtter Den Danske Kvalitetsmodel. Gennem monitorering evalueres, i hvor høj grad sundhedsvæsenet lever op til de fastlagte standarder og de fælles regionale og nationale kvalitetsmål.

    Afdelingen for sundhedssamarbejde og kvalitet har udarbejdet et overblik over den aktuelle status på regionens kvalitetsmål. Følgende kvalitetsmål præsenteres:

    • tildelt kontaktperson (kvalitetsmål 4b),
    • hurtig og klar besked (kvalitetsmål 5),
    • ventetid på første kontakt (kvalitetsmål 6),
    • udsendelse af lægebrev (kvalitetsmål 12),
    • apopleksi: All or none, dvs. andelen af patienter, der modtager den fulde pakke af relevante behandlingstilbud og Mortalitet (kvalitetsmål 11),
    • mave-tarm kirurgi: All or none og Mortalitet (kvalitetsmål 11),
    • hjertesvigt: All or none og Mortalitet (kvalitetsmål 11), og
    • pakkeforløb for patienter med:
      • lungekræft,
      • hoved-halskræft,
      • mave-tarmkræft hhv., og 
      • brystkræft:
        • hurtig indkaldelse,
        • udredningsvarighed, og
        • ventetid på behandling (kvalitetsmål 7).

    Den aktuelle status beskrives ved hjælp af en række grafer, som for hvert kvalitetsmål viser dels udviklingen over tid for hele Region Syddanmark under ét, dels en sammenligning mellem Region Syddanmarks sygehuse for den seneste periode og om muligt landsresultat for den seneste periode.

    fold dette punkt ind Indstilling
     

    Til orientering.

    fold dette punkt ind Beslutning i Udvalget vedr. kvalitet, prioritering og sundhedsplan den 22-05-2012
     

    Orienteredes.

    fold dette punkt ind Bilag
     

    Sagsnr. 12/2
    6. Mødeplan 2012
    fold dette punkt ind Resume
       
    fold dette punkt ind Sagsfremstilling
     

    Følgende mødeplan blev godkendt på mødet den 3. januar 2012:

    • Tirsdag den 19. juni - Sygehus Sønderjylland, Sønderborg
    • Tirsdag den 28. august - Sundhedstjenesteforskning, Odense
    • Tirsdag den 25. september - Center for Kvalitet, Middelfart
    • Tirsdag den 23. oktober - Forskningsenheden for almen praksi og DAMD (Dansk AlmenMedicinsk Database), Odense
    • Tirsdag den 20. november - Psykiatrien i Region Syddanmark, Middelfart
    • Tirsdag den 18. december

    Det foreslås, at møderne som udgangspunkt starter kl. 14.00

    fold dette punkt ind Indstilling
     

    Det indstilles,

    • at næste møde holdes den 19. juni på Sygehus Sønderjylland, Sønderborg.
    fold dette punkt ind Beslutning i Udvalget vedr. kvalitet, prioritering og sundhedsplan den 22-05-2012
     

    Godkendt.

    Næste møde afholdes på Sygehus Sønderylland, derefter afholdes hvert andet møde i Regionshuset.

    fold dette punkt ind Bilag
     

    Sagsnr. 12/2
    7. Meddelelser
    fold dette punkt ind Resume
       
    fold dette punkt ind Sagsfremstilling
     

    -

    fold dette punkt ind Indstilling
     

    -

    fold dette punkt ind Beslutning i Udvalget vedr. kvalitet, prioritering og sundhedsplan den 22-05-2012
     

    -


    Sagsnr. 12/2
    8. Eventuelt
    fold dette punkt ind Resume
       
    fold dette punkt ind Sagsfremstilling
     

    -

    fold dette punkt ind Indstilling
     

    -

    fold dette punkt ind Beslutning i Udvalget vedr. kvalitet, prioritering og sundhedsplan den 22-05-2012
     

    Ingeborg M. Hansen orienterede om hjertepakker/patientforløb.

     


    Siden er sidst opdateret 24-05-2012
    Kontakt Region Syddanmark

    Region Syddanmark | Tlf: 76 63 10 00 | CVR nr. 29190909 | Skriv til Regionen | Om hjemmesiden | Sitemap | Tilgængelighedserklæring